Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA 267 SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ YHTEISPÄIVYSTYKSEN KUSTANNUSTENJAKOMALLISTA 140 LAUSUNTO YHTEISEN 269 MAASEUTUVIRANOMAISHALLINNON MAASEUTUTOIMEN JOHTAJAN VALINNASTA 141 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 270 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 142 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN BERNER OY:N TEHTAAN LAAJENNUS JA ETIKKATEHTAAN 273 RAKENTAMINEN HEINÄVEDELLE 145 LISÄMÄÄRÄRAHA UUDEN TORIALUEEN OSTAMISEKSI 276 KUNNALLE 146 TONTTIALUEEN MYYMINEN OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄLLE 277 HEINÄVEDEN KUNNAN HASUMÄEN KYLÄSTÄ JA KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 147 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA 282 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 150 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA ILMOITUSASIAT 287 Puheenjohtaja TIMO KUKKONEN

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KOKOUSAIKA klo 18:00-19:45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kukkonen Timo 18:00-19:45 khall pj Koponen Pertti 18:00-19:45 jäsen Mujunen Anna-Liisa 18:00-19:45 jäsen Puustinen Osmo 18:00-19:45 jäsen Räsänen Mauno 18:00-19:45 jäsen Mäkelä Marianne 18:00-19:45 varajäsen POISSA Suhonen Maija I vpj Kauhanen Elli II vpj Piironen Outi valtuuston II vpj MUU Happonen Aarno 18:00-19:45 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 18:00-19:45 valtuuston I vpj Tilus Riitta A. 18:00-19:45 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 18:00-19:45 kunnansihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen Valittiin Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Timo Kukkonen Sinikka Lappalainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Pertti Koponen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa :00 Anna-Liisa Mujunen

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ YHTEISPÄIVYSTYKSEN KUSTANNUSTENJAKOMALLISTA 39/06.04/2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Joensuun terveyskeskuksen päivystys on toiminut keskussairaalan yhteydessä vuodesta 2004 alkaen, kuitenkin kaupungin toimintana erillisissä tiloissa. Vuonna 2010 yhteispäivystyksen muodostamista selvittämään asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli määritellä yhteispäivystyksen toiminnan perusperiaatteet, esittä vaihtoehdot toiminnan järjestämiseksi ja niiden taloudelliset vaikutukset sekä kartoittaa muu mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät. Työryhmä ehdotti, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystykset yhdistettäisiin hallinnollisesti kuntayhtymän alaisuuteen ja virka-ajan ulkopuolisista päivystystä tarjottaisiin maakunnan asukkaille Tikkamäellä siinä laajuudessa kuin kukin kunta näkee tarkoituksenmukaisesti. Työryhmän ehdotuksesta pyydettiin syksyllä 2010 jäsenkuntien lausunnot. Hei nä ve den kun nan hal litus esitti lausuntonaan , että kunta suhtautuu erikoissairaanhoidon ja peruster veyden huollon päi vystysten yhdistämiseen hallinnollisesti kunta yhtymän alaisuu teen myönteisenä asiana. Joensuun kaupunki antoi oman vastauksensa asiaan Aikaisemmista suunnitelmista poiketen siinä edellytetään, että riittävä määrä PKSSK:n kuntia osallistuu yhteispäivys tyk seen perustervedenhuollon osalta ja kus tan nuk set jae taan puo lik si ka pi taatiopohjaisesti ja puoliski käyn tipoh jai ses ti. Li säksi pu helin neu von nan aloittaminen nähdään tärkeäksi. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus päätti , että yhteispäivystyksen valmistelua jatketaan alkuperäisen suunnitelman (työryhmä 2010, kohta 15 4) mukaisesti. Koska Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös rahoituksen osalta on ehdollinen, kuntayhtymän hallitus pyy tää muiden jäsenkuntien lau sun toa yh teis päi vys tyk sen kus tan nus ten ja ko mal lis ta. Heinäveden kunnalla on lukien sopimus Joensuun kaupungin kanssa perusterveydenhuollon arkipäivystyksestä, maanantaista torstaihin klo 16-22, perjantaisin klo ja viikonloppuisin klo 8-22 sekä PKSSK:n kans sa so pimus yö päi vystyksestä ensisijaisesti kunnan pohjoispuolella asuville kuntalaisille. Korvaus Joensuun kaupungille muodostuu käynteihin perustuvasta käyntimaksusta, joka on hinnoiteltu kolmeen eri maksuluokkaan sekä ns. perusmaksusta, joka kattaa päivystyksen järjestämisestä, ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Perusmaksu laskutetaan vuosittain asukasluvun perusteella.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Esityslistan liitteenä no 2 on PKSSK:n hallituksen lausuntopyyntö ja Joensuun kau pungin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjaote STLK 4/ sekä selvitys päivystyskustannuksista vuodelta 2011 Joensuun kaupungin ja PKSSK:n tuottamina. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että 1. kustannusten jakaminen puoliksi kapitaatiopohjaisesti ei ole tarkoituksenmukaista, koska pääosa väestöstä käyttää Varkauden päivystyspalveluja 2. kustannusten jakaminen nykyisen mallin mukaisesti perusmaksuun ja päivystysmaksuun on hyväksyttävissä ja sen pohjalta valmistelua tulisi jatkaa. KHALL 139 Esistyslistan liitteenä - nro 1 on PKSSK:n hallituksen lausuntopyyntö ja Joensuun kau pun gin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote 4/ nro 2 on selvitykset päivystyskustannuksista vuodelta 2011 se kä Joensuun kaupungin ja PKSSK:n tuottamina että Varkau den kaupungin tuottamina Kunnanhallitus esittää perusturvalautakunnan esityksen mukai ses ti lausuntonaan, että 1. kustannusten jakaminen puoliksi ka pi taa tiopohjai ses ti ei ole tarkoituksenmukaista, koska pääosa väestöstä käyttää Varkauden päi vys tys palve lu ja 2. kustannusten jakaminen nykyisen mallin mu kaises ti perusmaksuun ja päivystysmaksuun on hy väk syt tä vis sä ja sen pohjalta valmistelua tulisi jat kaa. Jakelu PKSSK hallitus

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LAUSUNTO YHTEISEN MAASEUTUVIRANOMAISHALLINNON MAASEUTUTOIMEN JOHTAJAN VALINNASTA 46/ /2012 KHALL 140 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinä ve si, gsm , fax (017) , Kerimäen kunnanhallitus on pyytänyt kirjeellään Enonkosken ja Hei nä ve den kunnilta lausuntoa yhteisen maaseutuviranomaishallinnon maa seu tu toi men johtajan valinnasta. Lausunto tulee antaa mennessä. Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Sa vonlin nan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodos ta mi ses ta alkaen on allekirjoitettu sopimuskunnissa vuoden 2011 lopulla. Sopimusehtojen kohdassa 4. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden asema, kap pa lees sa viisi "Yksikön johtajalla ja muilla viranhaltijoilla on oltava asianmukainen kou lutus ja riittävä käytännön ja muu kokemus kunnan maaseutuhallinnon vastuu alu een tehtävistä sekä johtajalla riittävästi esimiestaitoja. Pe rus ta misvai hees sa yksikön johtajan virka järjestellään sisäisin järjestelyin ni meämäl lä johtaja tämän yhteistyösopimuksen perusteella Kerimäen kunnan pal ve luk seen siirtyviä tai näissä tehtävissä Kerimäen kunnan pal ve luk sessa jatkavia työntekijöitä tai viranhaltijoiden keskuudesta. Johtajan valitsee Ke ri mäen kunnanhallitus sopimuskuntia kuultuaan. Jatkossa johtajan va litsee kunnanhallitus." Yhteistyösopimuskuntien maaseutusihteerit ovat tehneet yhteisen esi tyksen, että maaseututoimen johtajaksi nimettäisiin Kerimäen kunnan maaseu tu sih tee ri Merja Immonen alkaen. Yhdistyvien kuntien, Savonlinnan kaupungin, Kerimäen ja Punkaharjun, osal ta asia on käsitelty kokoontuneessa yh dis ty mis joh to ryh mässä, joka esittää yhdistymishallitukselle maaseututoimenjohtajaksi ni met täväk si maaseutusihteeri Merja Immosen. Kunnanhallitus lausuntonaan yhtyy maaseutusihteerien esityk seen ja puoltaa Merja Immosen valitsemista maa seu tu hallin non yhteistoiminta-alueen maaseututoimen johtajaksi. Jakelu Kerimäen kunnanhallitus

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 141 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 3 perusturvalautakunta , sivistyslautakunta sekä kunnanjohtajan, kunnansihteerin, sivistysjohtajan, teknisen johtajan ja vastaavan hammaslääkärin päätökset. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Jakelu ao. lautakunnat ja viranhaltijat

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 142 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 4 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevis ta kiin teistön kaupoista. Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupoissa. Jakelu Etelä-Savon maanmittaustoimisto

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 143 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Esityslistan liitteenä nro 5 on huhtikuun 2012 tuloslaskelma, joka sisältää laskennallisen tilinpäätösennusteen huhtikuun 2012 kirjausten pohjalta. Tilinpäätösennuste on laskettu huhtikuun 2012 toteutuma jaettuna neljällä kuukaudella ja kerrottu se 12. Lisäksi laskelmassa on huomioitu tiedossa olevat muutokset, mm. toimintatuottojen kertymissä ja laskutusten tulokertymissä. Henkilöstömenojen toteutuma on arvioitu laskennallisesti niin, että on otettu vuoden 2011 käyttö touko-joulukuulta sekä vuoden 2012 toteutuma tammi-huhtikuulta, jolloin lomapalkkavelan kertymä ja purku tulee huomioiduksi. Lisäksi henkilöstömenoissa on huomioitu valtuuston hyväksymä lisämääräraha hoivakodin henkilöstömenoihin. Vuoden 2011 huhtikuun toteutuma ei sisällä hallinto-, talous- ja atk-palvelujen vyörytyseriä (muut toimintatuotot ja -kulut) eikä sisäisiä vuokria (vuokratuotot ja -kulut) neljältä kuukaudelta. Näistä koostuva ero vuoden 2011 ja vuoden 2012 huhtikuun toteutumassa on noin euroa. Verotulot on merkitty Kuntaliiton tiedon mukaan. Laskennallisen arvion mukaan suurin ylitys on palvelujen ostoissa. Laskennallisen arvion mukaan talousarvion 2012 ylitys tulisi olemaan noin euroa ja alijäämä noin 1,1 milj.euroa. Kunnanhallitus antaa hallintokunnille ohjeen toimia hankintojen ja muiden toimenpiteiden osalta siten, että vain välttämättömät hankinnat toteutetaan. Lisäksi hallintokuntia kehotetaan selvättämään mahdolliset lisätulot kunnalle. Talousarvion toteutumisen ennusteiden laatiminen tulee tehdä yhteistyössä kunnanjohtajan ja taloussihteerin kanssa. Jakelu hallintokunnat

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus BERNER OY:N TEHTAAN LAAJENNUS JA ETIKKATEHTAAN RAKENTAMINEN HEINÄVEDELLE KHALL 144 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinä ve si, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnanhallituksen edustajien ja Berner Oy:n kesken on neuvo tel tu Bernerin teknokemian tehtaan toiminnan laajentamisesta ja uusien ti lo jen rakentamisesta Heinävedelle. Karpalohallin tilat ja peruskorjaaminen Neuvotteluissa on päädytty esittämään Heinäveden kunnan pää tök sen te kijöil le, että kunta vuokraa yritykselle Karpalohallin tilat osat 1-3 ja tilat perus kor ja taan yrityksen tarpeisiin. Peruskorjauksen kustannusarvio on yrityk sen suunnitelmien mukaan Berner Oy toteuttaa pe rus korjauk sen. Neuvotteluissa on päädytty esittämään, että vuokra lasketaan pe rus hankin ta hin nas ta ja siihen lisättävistä peruskorjauksesta muodostuneista li säkus tan nuk sis ta muodostuneen hankintahinnan mukaan. Perushankintahinta on ,50 ja peruskorjauksen li sä kus tan nukset enintään , jolloin vuokran perusteena olevaksi han kin ta hinnak si muodostuu enintään ,50, josta laskettava vuokra on sovi tun mukaan 12 kk:n euribor ( ,599%) lisättynä 2 % eli yhteensä 3,599 %, jolloin vuosivuokra tulee olemaan enintään ,55. Vuokraa tar kis te taan vuosittain euriborin muutosten myötä 1.3. tilanteen mukaan. Vuok rat ta vien tilojen pinta-ala on yhteensä n m2. Vuokra-aika alkaa ja vuokraaja Berner Oy maksaa Karpalohallin käyt tö kus tan nuk set lukien. Vuokra-aika on 10 vuotta sisältäen 4 kpl 5 vuoden optiojaksoja eli niiden to teu tu mi sen myötä vuokra-aika olisi yhteensä 30 vuotta. Lisäksi on sovittu esitettäväksi, että kunta korjaa vaurioituneet lattiatilat, joi den arvioitu kustannusarvio on Uuden etikkatehtaan toimitilojen rakentaminen Neuvotteluissa on lisäksi päädytty esittämään Heinäveden kunnan pää töksen te ki jöil le, että Heinäveden kunta rakentaa Berner Oy:n toteuttamana uu det n m2:n suuruiset tilat Rajamäeltä Heinävedelle siirtyvälle etikka teh taal le. Tiloja varten ei vielä ole valmiita suunnitelmia, mutta kus tannus ar viok si on arvioitu 2-3 milj.. Tilat tulisi rakennettaviksi vuonna Berner Oy vuokraa tilat Hei nä veden kunnalta samojen periaatteiden mukaan kuin edellä olevat tek no kemian tehtaan tilat eli vuokra lasketaan hankintahinnasta 12 kk:n euriborin mu kaan lisättynä 2 %:lla. Määräraha Heinäveden kunnan vuoden 2012 talousarvion investointiosassa on mää-

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus rä ra haa varattu teollisuustilojen muutostöihin , joka ei riitä suunni tel tuun hankkeeseen. Valtuuston tulisi myöntää lisämäärärahaa hankkeel le Hankkeen yritysvaikutukset Heinäveden kunnan toimintaan ja ta louteen Edellä mainittujen hankkeiden työllistävä vaikutus yhteensä tulee olemaan ar viol ta n. 30 henkilötyövuotta. Yhden työllistyvän henkilön kunnallisveron tuot to ollee /. Tutkimusten mukaan yksi yrityksen työllistämä hen ki lö lisää paikkakunnalla ostovoimaa jopa nelinkertaisen henkilön os tovoi man määrän. Yritysten työllistämisen lisääntymisen kautta erilaiset verotuotot mah dol lista vat kunnan ja alueen infrastruktuurin kehittämisen, monipuolisen yrit täjyys ra ken teen kehittymisen, koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan ja ku lut ta mi sen kasvun jne. Varsinkin pienelle kunnalle jokainen työllistyvä ihmi nen luo sekä välillisiä taloudellisia hyötyjä että immateriaalisia hyötyjä. Heinäveden kunnan talouteen edellä mainitun hankkeen vaikutus näkyy tu los vai kut tei ses ti verotulojen, teollisuustilojen vuokratulojen ja in ves tointei hin otetun lainan korkokulujen ja poistojen kautta. Taseessa vaikutus näkyy lai na mää rän kasvun kautta ja kunnan omavaraisuusaste sitä kautta heikkenee. Kaikkinensa voinee todeta, että investointien ja infran rakentamisen ja jopa ris kiä ottamalla kunta voi luoda kunnan yritystoiminnalle ja sen ke hit ty misel le edellytyksiä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy yritystoimintahankkeen toteuttamisen edellä selostetun neuvottelun mukaisesti, 2. Heinäveden kunta vuokraa Berner Oy:lle Karpalo-hallin teollisuustilat osat 1-3 pohjapinta-alaltaan n m lukien edellä selostetun mukaan muodostuneesta hankintahinnasta lasketulla vuokralla 12 kk:n euribor + 2 % ( tilanteen mukaan 3,599 %). Vuokraa tarkistetaan vuosittain 1.3. tilanteen ja silloin voimassaolevan 12 kk:n euriborin mukaan. Näin laskettu vuokra tällä hetkellä laskettuna on enintään ,55./vuosi. Vuokra muuttuu, jos peruskorjauskustannukset jäävät alle kustannusarvion. Vuokra-aika on 10 vuotta. Lisäksi on sovittu 4 kpl 5 vuoden optiovuokrakausia eli niiden toteutumisen myötä vuokra-aika olisi yhteensä 30 vuotta. 3. valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään vuokrasopimuksen kunnan ja Berner Oy:n kesken em. periaatteilla ja kunnassa muutoin voimassa olevan käytännön mukaan, 4. kunta korjaa omalla kustannuksellaan vaurioituneet lattiatilat, joiden arvioitu kustannus on n Näitä kustannuksia ei sisällytetä hankintahintaan, josta vuosivuokra

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus lasketaan, 5. Berner Oy vastaa Karpalohallin käyttökustannuksista lukien, 6. valtuusto myöntää tarkoitukseen :n lisämäärärahan vuoden 2012 talousarvion investointiosaan teollisuustilojen muutostyöt (94201, 1120), 7. Karpalohallin peruskorjaustyön toteuttaa Berner Oy ja kunnan puolesta valvojana toimii tekninen johtaja Osmo Jauhiainen. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto tekee periaatepäätöksen, että kunta rakentaa Berner Oy:lle uudet toimitilat Rajamäeltä Heinävedelle siirtyvälle etikkatehtaalle vuonna 2013 ja kunta varaa vuoden 2013 talousarvion investointiosaan hankkeelle määrärahaa 2-3 milj., joka tarkentuu talousarvion hyväksymiseen mennessä. Rakentamisen toteuttaa Berner Oy. Heinäveden kunta vuokraa tilat Berner Oy:lle samojen periaatteiden mukaan kuin edellä olevat teknokemian tilat ja vuokra lasketaan hankintahinnasta 12 kk:n euriborin mukaan lisättynä 2 %:lla. Merkitään pöytäkirjaan, että Osmo Puustinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA UUDEN TORIALUEEN OSTAMISEKSI KUNNALLE KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , si Voimassa olevassa kirkonkylän asemakaavassa torialue sijaitsee osittain Vuok ko Suhosen omistamalla Tyynelä RN:o 5:237 tilalla. Suhosten kanssa on neuvoteltu torialueen, siihen liittyvän LP-alueen ja Askeltien tiealueen os ta mi ses ta kunnalle. Ostettava alue on yhteensä 965 m2, josta tiealuetta 318 m2. Torialueen ja LP-alu een hinta on 20 e/m2 ja tie-alueen hinta 10 e/m2. Lisäksi on sovittu, et tä kunta rakentaa kunnan ja Suhosten maa-alueiden rajalle torialueen koh dal le aidan. Esityslistan liitteenä nro 11 on asemakaavakartta sekä kaup pa kir ja luonnos. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kaup pa kirjan, jolla Heinäveden kunta ostaa Vuokko Suhoselta Tyynelä RN: 5:237 tilasta Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä noin 965 m2:n suuruisen maa-alueen euron kaup pahin nal la ja muilla kauppakirjassa mainituilla ehdoilla KHALL 145 Vuoden 2012 talousarvion investointiosassa on varattu maanostoon euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 2012 talousarvion investointiosaan lisämäärärahan kus tannus paik kaan maanosto euroa

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus TONTTIALUEEN MYYMINEN OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄLLE HEINÄVEDEN KUNNAN HASUMÄEN KYLÄSTÄ JA KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Osuuskauppa PeeÄssän kanssa on neuvoteltu tonttialueen myymisestä heille tiloista Linja-autoasema RN:o 32:0, Puistola RN:o 5:261 ja Satulinna RN:o 4:96 Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä. Valtuustolle asia esiteltiin kokouksessa Asia sai periaatteellisen hyväksynnän. Alueesta suurin osa on aiemmin ollut Osuuskaupan hallinnassa vuokrasopimuksella. Osuuskauppa laajentaa alueelle liiketoimintatilaansa asemakaavan mukaisesti, joten alueen myyminen on nyt tarkoituksenmukaista. Alueella on ollut toritoimintaa, joka voi jatkua edelleen. Vaikka alue myydään Osuuskauppa PeeÄssälle, on sovittu, että se antaa kunnalle torin käyttö oikeuden siihen saakka, kunnes uusi asemakaavan mukainen torialue on saatu rakennettua. Lisäksi Heinäveden kunta saa PeeÄssän piha-alu een käyttöoikeuden ke sätorien järjestämistä varten. Myytävän alueen kokonaispinta-ala on n m2. Kauppahinnaksi on so vittu 25 euroa/m2 eli tästä alueesta euroa. Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaupan ja kauppakirjaluonnoksen, jolla Heinäveden kunta myy Osuuskauppa Pee Ässälle yhteensä n m2:n suuruisen mää räalan Linja-autoasema RN:o 32:0, Puistola RN:o 5:261 ja Satulinna RN:o 4:96 nimisistä tiloista Hei nä ve den kun nan Hasumäen kylässä euron kauppahinnalla ja muilla kauppakirjaluonnoksessa mainituilla ehdoilla KHALL 146 Osuuskauppa PeeÄssän taholta on tarkennettu kauppakirjaluonnosta lähin nä entisen torialueen käyttöoikeuden osalta niin, että Heinäveden kunta saa nykyisen torialueen käyttöoikeuden torstaipäiviksi saakka. Li säk si erikseen sopimalla Heinäveden kunnalla on mahdollisuus järjestää ke sä to ri ta pah tu mia S-marketin piha-alueella. Näistä tapahtumista on erikseen sovittava Osuuskauppa PeeÄssän edustajan kanssa. Lisälistan liitteenä nro 1 on tarkennettu kauppakirjaluonnos.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaup pakir ja luon nok sen, jolla Heinäveden kunta myy Osuuskauppa Pee Äs säl le yhteensä n m2:n suuruisen määräalan Lin ja-au to ase ma RN:o 32:0, Puistola RN:o 5:261 ja Satulinna RN:o 4:96 nimisistä tiloista Heinäveden kunnan Hasumäen ky läs sä euron kauppahinnalla ja muilla kaup pa kir jaluon nok ses sa mainituilla ehdoilla

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ 165/ /2011 KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on myynyt Merja Makkoselle noin m2:n suuruisen määräalan Heikkilä RN:o 12:23 tilasta Raaminmäen kylässä ja sillä olevan entisen vanhainkotirakennuksen euron kauppahinnalla. Merja Makkonen ja Lachen Bourghen haluavat ostaa eläinten, mm. lampaiden ja hevosten, pi to alu eek si lisäaluetta n m2 aiemmin ostettuun mää rä alaan liittyen. Esityslistan liitteenä - nro 1 on kartta alueesta ja - nro 2 on kauppakirjaluonnos. Valtuuston mukaan haja-asutusalueen, jolla on maankäyttösuunnitelma (esim. Raaminmäki, Säynetkoski), omakotitonttien lunastushinta on 0,52 euroa/m2, indeksillä tarkistettuna tällä hetkellä n. 0,64 euroa/m2. Muutoin maapohjan hintoja valtuusto ei ole määritellyt. Heinäveden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnansihteeri ratkaisee asun to- ja ra ken nus tonttien myymisen valtuuston ja kun nanhallituksen hy väksy mien perus tei den ja ohjeiden mukaan. Toimivalta käsittää eri kaavoil la tai palstoitus suunnitelmilla tms. määritellyn tontin, ei siihen mahdollisesti liitettävää lisä maa-aluetta. Kunnanhallitus on kokouksessaan valtuuttanut kunnansihteerin vuokraamaan ja myymään ha ja-asutusalueella asunto- ja rakennustontit ja nii hin liittyvät lisämaa-alueet valtuuston vahvistamilla hin noilla niin, että yh den tontin pinta-alaksi muodostuu enintään yksi hehtaari. Li sämaa-alueen myymisestä tulee pyytää ennen myyntipäätös tä kunnanmetsätalousinsinöörin lausunto. Makkosen ja Bourghenen esittämällä lisämaa-alueella tontin pinta-alaksi muodostuu yli hehtaari. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Merja Mak koselle ja Lachen Bourghenelle n m2:n suuruisen määräalan lisä alueeksi aikaisemmin ostettuun määräalaan Heikkilä RN:o 12:23 tilasta Heinäveden kunnan Raaminmäen kylässä euron kauppahinnalla ja muilla kauppa kirjassa mainituilla ehdoilla.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 4 on kartta alueesta - nro 5 on kauppakirjaluonnos. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: hallintopalvelut / kauppakirjan allekirjoitus Makkonen ja Bourghen KHALL 147 Merja Makkonen ja Lachen Bourghen haluavat ostaa pienemmän lisämaa-alueen, mitä valtuusto päätti kokouksessaan He ovat esittäneet määräalaksi n m2 lisälistan liitteenä nro 2 olevan karttaliitteen osoittamasta paikasta. Liitteenä nro 3 on karttaliite valtuuston aiemmin päättämästä lisämaa-alueesta. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Merja Makkoselle ja Lachen Bourghenelle n m2:n suuruisen määräalan lisäalueeksi aikaisemmin ostettuun määräalaan Heikkilä RN:o 12:23 tilasta Heinäveden kunnan Raaminmäen kylässä :n kauppahinnalla ja muilla kauppakirjassa mainituilla ehdoilla. Jakelu Merja Makkonen ja Lachen Bourghen hallintopalvelut/kauppakirjan allekirjoitus

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus ARVIOINTIKERTOMUS 2011 TARKLK Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta ja päättää arviointiaikataulusta. Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksensa ajankohdaksi keskiviikon klo 17.00, jolloin käsitellään vuoden 2011 arviointikertomusta TARKLK Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2011 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunta päätti siirtää arviointikertomuksen valmistelun seuraavaan kokoukseen, joka pidetään perjantaina klo TARKLK Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2011 sekä antaa sen valtuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. Pöytäkirjan liitteenä nro 23 / 1 on arviointikertomus vuodelta KHALL 148 Lisälistan liitteenä nro 4 on arviointikertomus Kunnanhallitus merkitsee arviointikertomuksen 2011 tiedokseen ja antaa sen valtuuston käsiteltäväksi.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KHALL Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Hei nä ve si, gsm , fax (019) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltä väksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Täsä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin päätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilin päätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tulos laskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätök seen sisälly tetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan sel vitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitilinpäätös ei ole vielä valmistunut konserniyhteisöiltä puuttuvien tietojen vuoksi. Kunnan omien yhtiöiden osalta tiedot on saatu. Kunnan ti lin tar kas ta jan mu kaan kun nan hal li tus voi kä si tellä ja allekirjoittaa kunnan ti lin pää tök sen eril lään kon serni ti lin pää tök ses tä. Konsernitilinpäätös anne taan kun nanhal li tukselle sen val mis tumi sen jäl keen. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu-

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus loksen käsittelystä. Tilikauden tulos vuodelta 2011 oli ,21 euroa. Tilikauden ali jäämäksi muodostui ,24 euroa, kun kunnanhallituksen esityksen mukaan tuloutettiin tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,97 euroa. Vuoden 2011 talousarvion käyttötalouden toteutuma: TA 2011 TA+muutos TP 2011 Toimintatuotot ,00 Toimintakulut ,08 Suunnitelman ,86 mukaiset poistot Toimintakulut ,99 poistot yhteensä Netto ,95 Esityslistan liitteenä - nro 6a on tasekirjaksi koottu Heinäveden kunnan vuoden 2011 tilin päätös ai neisto - nro 6b on lautakuntien tilinpäätösten käsittelypykälät. Tekninen lautakunta ei ole hyväksynyt investointiosan ,06 euron määrärahaa Varistaipa leen maamiesseuran liittymän rakentamiseen. Tilinpäätöstiedotustilaisuus tiedotusvälineille järjestetään tiistaina klo Kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioita vaksi, 2. esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan (ulkoiset ja sisäiset erät) seuraavat muu tokset: - toimintatuottojen yli tys ,99 euroa - toimintakulujen ylitys ,08 euroa - toimintakate ,91euroa 3. esittää valtuuston hy väksyttäväksi vuoden 2011 talousarvion inves tointiosaan seuraavat muutokset: - menojen alitus ,42 euroa Varistaipaleen linja ,06 euroa = ,48 euroa

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus tulojen ylitys ,86 euroa Jos kunnanhallituskaan ei teknisen lautakunnan tavoin hyväksy Va ristaipaleen ve si- ja viemäröinti linjan kus tan nuksia ennen ti lintarkastajan ja tar kastuslauta kunnan sel vitystä, tu lee sii tä pää töksessä mainita. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja päätti, että kunnanhallitus ei teknisen lautakunnan tavoin hyväksy Varistaipaleen vesi- ja viemäröintilinjan kustannuksia ennen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan selvitystä Merkitään pöytäkirjaan, että perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, sivistysjohtaja Maarika Kasonen ja taloussihteeri Kristiina Räsänen esittelivät ko kouk sen alussa tilinpäätöksen oman hallintokuntansa osalta. KHALL Lisälistan liitteenä nro 2 on Heinäveden kunnan tilinpäätöksen konsernia koskevat sivut. Kunnanhallitus merkitsee laskelmat tiedokseen. TARKLK Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Työnjako kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan välillä tilintarkastuskertomusta ja vastuuvapauden myöntämistä koskevien asioiden valmistelussa valtuustolle on Suomen Kuntaliiton selvityksen mukaan seuraava:

Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS / KUNNANHALLITUKSEN

Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS / KUNNANHALLITUKSEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 293 Kunnanhallitus 20.05.2011 AIKA 20.05.2011 klo 08:00-09:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508 Kunnanhallitus 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 16:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 UUDEN PERUSHANKINTAHINNAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 32 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 18 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ ILMOITUSASIAT 34

Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 32 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 18 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ ILMOITUSASIAT 34 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Kunnanhallitus 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 23 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA 51 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 25 SEURAAVA KOKOUS 55

Otsikko Sivu 23 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA 51 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 25 SEURAAVA KOKOUS 55 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 48 Tarkastuslautakunta 01.06.2012 AIKA 01.06.2012 klo 09:00-11:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH-

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 56 Tarkastuslautakunta 02.12.2010 AIKA 02.12.2010 klo 12:00-15:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42 MONITOIMITALOON 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42 MONITOIMITALOON 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 40 Tarkastuslautakunta 23.08.2016 AIKA 23.08.2016 klo 10:00-12:00 PAIKKA Monitoimitalo nuorisotilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.3.3012 PÄÄTÖSTEN TÄY- 162 TÄNTÖÖNPANO 89 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ-

Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.3.3012 PÄÄTÖSTEN TÄY- 162 TÄNTÖÖNPANO 89 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 160 Kunnanhallitus 02.04.2012 AIKA 02.04.2012 klo 19:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 16 ARVIOINTIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS VUODELTA SEURAAVA KOKOUS 37

Otsikko Sivu 16 ARVIOINTIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS VUODELTA SEURAAVA KOKOUS 37 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 29 Tarkastuslautakunta 24.05.2016 AIKA 24.05.2016 klo 10:00-12:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 ARVIOINTIKERTOMUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VAS- TUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Otsikko Sivu 15 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VAS- TUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 28 Tarkastuslautakunta 13.06.2011 AIKA 13.06.2011 klo 17:00-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 30 16 VUODEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot