ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 32 Haitin katastrofin uhrien ja Haitin jälleenrakentamisen 5 avustaminen 33 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 6 34 Lausunto Kansaneläkelaitoksen Jokilaaksojen, Kainuun 7 ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirien yhdistämisestä 35 Keskusta-alueen osayleiskaavan laatiminen 9 36 Kaavoituskatsaus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnan toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Seuraavat kokoukset Ryhmäpäiväkoti Peukaloisen tilat 17

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-20:30 pj Nurkkala Sauli 18:30-20:30 vpj Hannula Kaija 18:30-20:30 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-20:30 jäsen Huttunen Pauli 18:30-20:30 jäsen Isokääntä Marja 18:30-20:30 jäsen Jutila Eija 18:30-20:30 jäsen Taka-Eilola Tuomo 18:30-20:30 jäsen Isomaa Matti 18:30-20:30 kv I vpj Vierimaa Tapani 18:30-20:30 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-20:30 pöytäkirjanpitäjä Joki-Erkkilä Pekka 18:30-20:30 tekninen johtaja POISSA Brax Anna-Leena kv pj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Jutila Tuomo Taka-Eilola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnan keskustoimistossa maanantaina klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Valitaan Eija Jutila ja Tuomo Taka-Eilola tarkastamaan tämän kokouksen pöy tä kir ja. Pöy tä kirja tarkastetaan kunnantoimistossa tiistaina Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Haitin katastrofin uhrien ja Haitin jälleenrakentamisen avustaminen Khall Oulaisten kaupunki on lähettänyt seuraavan haasteen: "Haaste Oulun eteläisen kunnille ja kaupungeille! Haitia on kohdannut inhimillisesti katsoen valtava katastrofi. Oulaisten kaupunginhallitus haastaa Oulun eteläisen kunnat ja kaupungit osallistumaan Hai tin katastrofin uhrien ja Haitin jälleenrakentamisen avustamiseen oi keaksi katsomallaan summalla. Oulaisten kaupunginhallitus päätti avustaa Haitin onnettomuuden uhreja ja jäl leenrakentamista 500 :n avustuksella." Kunnanhallitus päättää vastata haasteeseen ja avustaa Haitin katast rofin uh re ja ja Hai tin jälleenrakentamista 300 euron lahjoituk sella Punai sen Ris tin kautta Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Khall Lastensuojelulain 12 :n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallitus perusti laaja-alai sen työryhmän lastensuojelulain edellyttämän suunnitelman laati mista varten. Alavieskan kunnanhallitus nimesi kokouksessaan edustajakseen työ ryh mään Marja Isokäännän. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Peruspalvelukuntayhty mä Kallion alueelle on valmistumassa, mutta ei ole vielä kokonaisuudessaan valmis. Marja Iso kääntä esit te lee suun ni tel maa ko kouk ses sa. Kunnanhallitus merkitsee saadun informaation tiedoksi ja antaa palautetta jatkovalmisteluun. Suunnitelman valmistuttua se tuodaan kun nan hal li tuk sen kä si tel tä väksi ja esi te tään edelleen valtuuston hyväk syt tä väk si. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kunnanhallitus kiinnitti erityistä huomiota ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön merkitykseen.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunto Kansaneläkelaitoksen Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirien yhdistämisestä Khall Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 :n 3 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Vakuutuspiirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Suomen vakuutusalueella, joka käsittää entiset Oulun ja Lapin läänit, on 6 vakuutuspiiriä, joihin kuuluu 42 toimistoa. Koko Pohjois-Suomen vakuutusalueella asuu noin vakuutettua. Kelan Pohjois-Suomen vakuutusalueen nykyinen vakuutuspiirijako on tullut voimaan Jokilaaksojen vakuutuspiiriin kuuluvat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska. Kainuun vakuutuspiiriin kuuluvat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiriin kuuluvat Liminka, Lumijoki, Muhos, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Vihanti. Jokilaaksojen vakuutuspiirin alueella Kelan toimisto on Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa. Vakuutettujen määrä Jokilaaksojen vakuutuspiirissä on noin , koko Pohjois-Suomen vakuutusalueella noin Kelassa on meneillään "Palvelutuotannon kehittämisohjelma", joka on jo jatkunut kolmen vuoden ajan sekä "Ratkaisutoiminnan organisointi asiakaslähtöisesti" -hanke. Hankkeiden tavoitteena on mm. se, että toimihenkilöt voivat erikoistua asiakaspalvelutehtäviin ja ratkaisutoimintaan kuitenkin niin, että monien Pohjois-Suomessa työskentelevien kelalaisten toimenkuvat sisältävät edelleen molempia tehtäviä. Erikoistumisella pyritään saavuttamaan nykyistä osaavampi ja laadukkaampi asiakaspalvelu toimistoissa ja muodostamaan erikoistuneita etuuksien ratkaisuryhmiä, jotta lainmukainen, yhdenvertainen ja tehokas ratkaisutoiminta voidaan varmistaa. Erikoistuminen edellyttää nykyistä suurempia hallinnollisia yksiköitä. Kelassa tavoitteena on vähintään asukkaan vakuutuspiiri. Asiakaspalvelussa ja ratkaisutoiminnassa hyödynnetään jo nyt ja tullaan entistä enemmän hyödyntämään nykyaikaisia teknisiä apuvälineitä, mm. videoneuvotteluvälineitä sekä sähköistä työnsiirtoa vakuutuspiirien ja vakuutusalueiden välillä.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Suomen vakuutusalueella on toimittu Kelan palveluverkon kehittämistyöryhmän linjausten ja Kelan hallituksen palveluverkkoa koskevan päätöksen mukaisesti. Vakuutuspiirien määrä on vuodesta 2000 vähentynyt 18 vakuutuspiiristä 6 vakuutuspiiriin, mutta yhtään toimistoa ei ole suljettu eikä henkilöstöä irtisanottu. Lopullisen päätöksen mahdollisesta vakuutuspiirien yhdistymisestä tekee Kelan hallitus. Edellä mainituista syistä ja koska Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirit muodostavat yhdessä kompaktin maantieteellisen kokonaisuuden, harkitaan vakuutuspiirien yhdistämistä mahdollisesti vuoden 2011 alusta lukien. Yhdistäminen on hallinnollinen toimenpide, jolla ei ole vaikutusta Kelan toimipisteiden tai työsuhteiden määrään. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa suunniteltuun vakuutuspiirien yhdistämiseen, kun sillä ei vähennetä Kelan toimipisteiden määrää Jokilaaksojen alueella. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Keskusta-alueen osayleiskaavan laatiminen Khall Alavieskan kunnan strategisiin linjauksiin vuosille sisältyy mm. Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen. Työ on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2010 aikana ja kuluvan vuoden budjettiin sisältyy tarkoitukseen euron määrärahavaraus. Kaikkiaan taloussuunnitelmassa on varattu hankkeeseen euroa ja tavoitteena on, että työ on valmis Tehtävänä on laatia Alavieskan keskusta-alueen osayleiskaava. Keskusta-alueella on ole massa kunnanvaltuuston vuonna 1991 hyväksymä osayleiskaava, jonka tavoitevuosi on Osayleiskaava on vanhentunut ja se vaatii ajantasaistamista. AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Alavieskan kuntaan maankäytön kehityskuvan, joka on hy väksytty valtuustossa Kehityskuvassa esitetyssä osayleiskaavaohjelmassa keskustan osayleiskaavan laatimisessa keskeistä on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, palvelujen, elinkei noelämän ja lähivirkistysalueiden suunnittelu, asumisen laajenemis suunnat ja erityiset vetovoima-alueet. Osayleiskaava edellyttää pe rusteellisia selvityksiä. Keskustan osayleiskaavan alueella maan käyttö tarkentuu asemakaavoituksessa. Aloitus on ajoitettu vuoteen Kehityskuvassa asetetut kehittämistavoitteet ohjaavat yleis kaavan laatimista ja määrittelevät alustavaa kaava-alueen rajausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaneuvotteluissa ja on käsitelty työn sisältöä, aikataulua ja kustan nuksia. Airix Oy:n tekemän täydennetyn tarjouksen ja työohjelman mukaan varsinainen osayleiskaavan laatimisprosessi käynnistetään laatimalla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Konsultti laatii OAS:n ja neuvottelee sen sisällöstä tilaajan ja mahdollisesti Pohjois-Poh janmaan ELY:n ymparistö ja luonnonvarat vastuualueen kanssa. Suunnittelualueen rajaus tarkastetaan OAS:n laatimisen yhteydessä ja samalla laaditaan kaavatyön tavoitteet yhteistyössä tilaajan ja konsultin kesken. OAS asetetaan nähtäville ja pidetään 1. viranomaisneuvottelu. Tilaaja huolehtii OAS:n tiedo tuksesta ja jakelusta osallisille. Konsultti laatii vastineet OAS:sta mahdollisesti esitettyihin mielipiteisiin. Kaavatyön alkuvaiheessa järjestetään tilaajan ja konsultin yhteistyössä järjestämä 1. yleisöti laisuus, jossa kaavatyötä esitellään osalliselle. Perus-, luonto- ja ympäristöselvitykset Osayleiskaavatyössä hyödynnetään esimerkiksi Alavieskan kunnan

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kehityskuvaa varten tehdyt selvitykset. Suunnittelutyon alkuvaiheessa (esimerkiksi 1. viranomaisneuvottelu) pidetään viranomaisten, tilaajan ja konsultin kesken neuvottelu, jossa arvioidaan perus- ja ympäristöselvitysten tarve. Perus- ja ympäristöselvityksissä kartoitetaan esimerkiksi seuraavat asiat: - luonto- ja maisematekijät, - rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö, - asumisen alueet, - väestörakenne, työpaikat ja palvelut, - liikenne ja tekninen huolto, - ympäristön häiriötekijät (liikenne, tilakeskukset, voimalinjat yms.), - maanomistus, - suunnittelutilanne jne. Kulttuuriympäristö oletetaan inventoidun riittävällä tarkkuudella Ylivieskan seutukunnan kult tuuriympäristöohjelmatyön (Kirkoilta kareille) yhteydessä. Muinais jäännösten maastotyötä vaativasta selvittämisestä sovitaan erik seen. Tarvittaessa rantarakentamista ohjaamaan tehdään emätila selvitys, josta sovitaan erikseen. Vaikutusten arviointi Vaikutusten arviointi on kiinteä osa osayleiskaavan laatimista ja vaikutukset arvioidaan sekä mahdollisista vaihtoehdoista että lopullisesta kaavaratkaisusta. Vaikutusten arvioinnin painopiste on luonnosvaiheessa. Arviointi tehdään vuorovaikutuksessa kaavoitushankkeen keskeisten sidosryhmien kanssa. Osayleiskaavan arvioinnissa vaikutuksia kuvataan niiden muutosten kautta, joita toteuttaminen aiheuttaa suhteessa nykytilaan MRL 9 :n ja MRA 1 :n mukaisesti. Edellä selostetut työvaiheet ajoittuvat vuodelle 2010 ja niistä aiheutuva kustannus on tarjouk sen mukaan euroa (alv 0 %). Kun kuluvan vuoden talousar viossa tarkoitukseen on varattu vain euroa, tarvitaan lisä määrärahaa euroa. Se voidaan osoittaa budjetin sisältä. Airix Oy:n tarjouksen käsittely ja varsinainen päätös osayleiskaavan laatimisesta tehdään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa, kun käytettävissä on myös kaavatyöstä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanhallitus päättää edellä selostetun mukaisesti ryhtyä valmistelemaan keskustan osayleiskaavan laatimista. Vuoden 2010 aikana laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tehdään perus-, luonto- ja ympäristöselvitykset ja aloitetaan vaikutusten arviointi. Kunnanhallitus hyväksyy, että tämän vuoden kustannuksiin (18 000

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ euroa) tarvittava lisära hoitus (8 000 euroa) osoitetaan talousarvion sisäisenä siirtona maanhankintaan varatusta määrärahasta. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Alavieskan kunta ja AIRIX Ympäristö Oy ovat allekirjoittaneet kumppa nuussopimuksen maankäytön suunnittelutehtävistä ajalle Sopimuksella kaavakonsultti on sitoutunut laatimaan kunnalle maankäytön suunnitelmia, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaavoja sekä niihin liittyviä selvityksiä ja arviointeja erik seen sovittavissa hankkeissa. Hankkeista on laadittu alustava kaa voitusohjelma vuosille ja osayleiskaavan laatiminen on ajoitettu ohjelmassa vuodelle AIRIX Ympäristö Oy on laatinut myös Alavieskan kunnan maankäytön kehityskuvan, joka on hyväksytty valtuustossa syksyllä Kehityskuvassa esitetyssä osayleiskaavaohjelmassa Keskustan osayleiskaavan laatimisessa keskeistä on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, palvelujen, elinkeinoelämän ja lähivirkistysalueiden suunnittelu, asumisen laajenemissuunnat ja erityiset vetovoimaalueet. Kehityskuvassa asetetut kehittämistavoitteet ohjaavat yleiskaavan laatimista. AIRIX Ympäristö Oy:n tarjous keskusta-alueen osalyleiskaavan laatimisesta ja MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää saattaa vireille keskusta-alueen osayleiskaavan laa ti mi sen ja hyväksyy laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitel man. Allekirjoitettuun kumppanuussopimukseen viitaten kunnanhallitus hyväksyy AIRIX Ympäristö Oy:n tarjouksen osayleiskaavan laatimisesta ja päättää tilata vuonna 2010 toteutettavat perus-, luonto- ja ympäristöselvitykset sekä muut kuluvalle vuodelle ajoitettavat aloitus vaiheen tehtävät AIRIX Ympäristö Oy:ltä. Vuoden 2010 kustannusosuudeksi on arvioitu noin (alv 0 %), johon kunta on varautunut kunnahallituksen edellisessä kokouksessaan tekemän päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy kuluvan vuoden laskutusosuuden. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2010 Khall Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 :n mukaan: "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireilläolevista tai lähiaikoina vireilletulevista kaava-asioista, jotka ei vät ole merkitykseltään vähäisiä (Kaavoituskatsaus). Siinä seloste taan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskat sauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla taval la." AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Alavieskan kunnan kaavoituskatsauksen 2010 ja se on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen ja päättää tiedottaa siitä kunnan ilmoitustaululla ja Alavieska lehdessä. Lisäksi kaavoituskatsaus julkaistaan kun nan kotisivuilla ja pi detään kun ta lais ten saatavilla kunnanvirastossa. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Khall Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole synty neet virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimi valtaan sa eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia ja ovat si ten täy täntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnan toimielinten pöytäkirjat Khall Tekninen lautakunta Yhteistoimintaryhmä Strategiatoimikunta Strategiatoimikunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan pää tök set tie doksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväk seen. Kunnanhallitus merkitsee yhteistoimintaryhmän, strategiatoimikunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall Kunnanjohtajan päätös euron pitkäaikaisen lainan ottamisesta edullisimman tarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä, laina-ai ka 15 vuot ta, kor ko 6 kk eu ri bor-vii te kor ko li sät ty nä 0,560 %-yksikön mar ginaa lilla, kor ko indi kaa tio on 1,523 % p.a. sisältäen marginaalin. Laina käytetään yläasteen peruskorjausinvestoinnin rahoittamiseen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei ota sitä käsiteltäväkseen. Teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset 17-18/2010. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Seuraavat kokoukset Khall Kunnanhallitus päätti, että seuraava kokous pide tään klo alkaen, asialistalla ainakin yhtenäiskoulun peruskorjaussuunnitelmat. Kun nan hal li tus kä sit te lee vuo den 2009 ti lin pää tös tä kokouk ses saan Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään klo al kaen.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Ryhmäpäiväkoti Peukaloisen tilat Khall Ryhmäpäiväkoti Peukaloisen tiloissa tehtiin lokakuussa 2009 li sätut ki muk sia ra ken nusteknistä kuntoarviota varten. Päiväkodin päätyseinässä ikkunan alapuolella todettiin lievää homekasvustoa ja viitearvot ylittävä määrä sädesieniä. Tammikuussa 2010 tiloissa tehtiin terveysviranomaisten suosittelemat toimenpiteet; mm. ikkunoiden ja ulkoseinän sisäkuoren liittymien tiivistäminen, tilojen tehosiivous, huoneilman alipaineen säätäminen mahdollisimman pieneksi. Tilan käyttäjien kanssa sovittiin kahden kuukauden seuranta-ajasta, jonka jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Lasten vanhemmilta on tullut vetoomus päiväkoti toi min nan siir tämisestä muihin tiloihin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Kähtävän koululta tarjotaan Peruspalvekuntayhtymä Kalliolle tilat ryhmäpäiväkoti Peu ka loi sen tilapäiseen käyttöön. Yhtenäiskoulun työsiivessä sijaitse vat Peu ka loisen ti lat py ritään peruskorjaamaan mahdollisimman pian.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 30-31, 33-34, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 32, 35-36, 41 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen simuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatisältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus Pappilantie 1, Alavieska Pykälät 32, 35-36, 41 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 82 euroa/

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot