UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Aika klo 09:00-10:35 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Vuoden 2012 talouden toteutuminen / kaupunki ja liikelaitokset 4 Uudenkaupungin kaupungin palvelukysely Tulojäämien poistaminen taseesta 11 6 Uudenkaupungin sataman yhtiöittäminen/ apporttisopimuksen hyväksyminen ja Uudenkaupungin Sataman Oy:n osakeanti 7 Tilintarkastajan raportointi 15 8 Tarkastuslautakunnan vaali 16 9 Puheenjohtajan ja jäsenten esille ottamat asiat

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Aika klo 09:00-10:35 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Kangas Tarmo puheenjohtaja 9:00-10:35 Haverinen Pertti varapuheenjohtaja 9:00-10:35 Korhonen Raimo jäsen 9:00-10:35 Kuusisto Anne jäsen 9:00-10:35 Tohila Hannu jäsen 9:00-10:35 Varpe Maj-Britt jäsen 9:00-10:35 Virtanen Sinikka jäsen 9:00-10:35 Hyvärinen Maritta sihteeri 9:00-10:35 Niitynperä Sinikka tilintarkastaja/audiator 9:00-10:35 Poissa Takala Anne talousjohtaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-9 Tarmo Kangas Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Sinikka Virtanen Anne Kuusisto Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä Todistaa

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLA 1 Kuntalain 58 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLA 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Virtanen ja Anne Kuusisto. Tar kas tus lau ta kunta päät tää tar kas tus ajan kohdasta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta Vuoden 2012 talouden toteutuminen / kaupunki ja liikelaitokset 160/ /2013 KHALL Liite Talouden toteutuminen 1-12/2012 (erill.) - talousarvion ylitykset / alitukset - tulos- ja rahoituslaskelma / kaupunki ja liike laitokset sekä kaupunki ja liikelaitokset yhteensä - talouden toteutuminen sitovuustasolla ja palvelukeskuksittain Tuotot ja kulut Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toiminta tuot tojen to teutumisaste oli 102,3 % ja toimintakulujen 100,6 % vuonna Toi min ta kate (toimintatuotot - toimin ta ku lut) oli euroa, ja se alitti tar kiste tun talousarvion eu rolla. Toi minta kat teen toteu tu misaste oli 99,8 %. Toimintakate heikkeni vuodesta 2011 noin 4,7 miljoonalla eurolla. Al ku pe räis tä val tuus ton hy väk sy mää ta lousar viota tar kis tettiin vuoden aikana. Merkittävimmät sitovuustason ylitykset olivat sosiaalityössä ( eu roa) ja erikois sai raan hoidossa ( euroa). Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilikauden toi mintakate alitti ta lousarvion noin eurolla. Tuloissa oli mu kana käyttöomaisuuden myyntitulo ja euroa ja menoissa budjetoimattomia KUEL- ja varhemaksuja. Sosiaali- ja ter veys kes kuk sen talousarvio/toimintakate ylittyi n eu rol la tarkistetusta talousarviosta. Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio/toimintakate alit tui eurol la. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä Kaupungin vuosikate oli -1,7 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä 2,2 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate oli 1,1 miljoonaa euroa positiivinen. Koska sataman yhtiöittämisestä ja Munaistenmetsän kaatopaikan myynnistä saatiin noin 10,4 miljoonan euron satunnaiset tuotot, tilikauden tulos nousi noin 6 miljoonaan euroon ja ylijäämä 6,7 miljoonaan euroon. Sataman yhtiöittämisestä saatu tuotto on laskennallinen, ja se ei paranna kaupungin maksuvalmiutta tai rahatilannetta yleensäkään.

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta Ilman satunnaisia tuottoja tilikausi olisi ollut alijäämäinen. Vuoden 2012 ylijäämä riittää kattamaan vuoden 2011 tilinpäätöksessä taseessa olleen kattamattoman alijäämän.taseen ylijäämä on lähes 3,9 miljoonaa euroa. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto oli euroa. Liikeylijäämä oli euroa ja tilikauden ylijäämä euroa. Se on euroa pienempi kuin vuonna 2011 mutta talousarviota parempi. Palvelujen ostot nousivat 20 %. Nousu johtuu siitä, että Vakka-Suomen Veden puhdistaman ja Uudenkaupungin Vedeltä laskuttaman jäteveden määrä nousi. Uudenkaupungin satama liikelaitoksen vuosi 2012 oli edellisen vuoden kaltainen. Sekä liikevaihto että tavara tonnien määrä nousivat hieman edellisestä vuodesta. Liikelaitoksen toteutunut liikevaihto oli euroa. Se oli euroa talousarviota parempi ja euroa parempi kuin vuonna Liikeylijäämä oli euroa, euroa talous arviota parempi. Liikeylijäämä oli 16,4 % liikevaihdosta. Tilikauden ylijäämä oli euroa. Koska investoinnit olivat pienet vuonna 2012, liikelaitos ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa. Uudenkaupungin satama liikelaitoksen toiminta päättyi , ja toiminta siirtyi uudelle yhtiölle. Uudenkaupungin Satama Oy aloitti toimintansa Liikelaitoksen varat ja velat ja sen käytössä olleet maa-alueet siirtyivät yhtiölle käyvällä arvolla. Koska rakennusten ja maa-alueiden tasearvo oli käypää arvoa pienempi, kaupunki sai järjestelystä noin 9 miljoonan euron satunnaisen tuoton. Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen toiminta päättyi Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Munaistenmetsän kaa to pai kan Lassila & Tikanoja Oyj:lle, ja kaatopaikan toiminta siirtyi yh tiöl le Kaupan takia laskutettavan jätteen määrä ja lii ke vaih to jäivät alle talousarvion. Kaatopaikan myynnin takia Uudenkaupungin Jätehuolto lii ke lai toksen liikevaihto jäi eu roon vuonna 2012, noin 10,7 % vuoden 2011 tasosta. Myyntivoiton kirjaaminen liikelaitoksen satunnaisiin tuottoihin nosti tili kau den ylijäämän lähes euroon ja rahavarat kahteen miljoo naan euroon. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarviossa puhdistettavien jätevesikuutioiden määräksi arvioitiin m³. Vuosi 2012 oli

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta kuitenkin poikkeuksellisen sateinen, ja puhdistettavien jätevesikuutioiden määrä nousi m³:oon. Liikelaitoksen liikevaihto oli euroa. Se nousi yli 17 % edellisestä vuodesta. Liikelaitoksen tilikauden liikeylijäämä oli euroa, 40,6 % liikevaihdosta ja tilikauden ylijäämä euroa. Investoinnit Kaupungin vuoden 2012 investointitulot olivat euroa ja inves toin ti me not euroa. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 54 miljoonaa euroa eli ne eivät nousseet edellisestä vuodesta. Kunnan tuloverot kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa vuodesta 2011, mutta vastaavasti yhteisöveron tuotto väheni 2,3 miljoonaa euroa. Valtionosuudet olivat 22,7 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat mil joo nalla eurolla vuodesta Vuosikate Kaupungin ja liikelaitosten vuosika te oli 1,1 miljoonaa ja ti li kau den tu los 6,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tilinpäätökseen on kirjattu euroa arvopaperien arvonkorotuksia. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahasto jen käytön jälkeen vuoden 2012 tili kauden ylijäämä on 6,7 miljoonaa euroa. Ta seen ylijäämä oli vuo den lopussa noin 3,9 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikai set lai nat olivat 25,2 miljoonaa euroa. Siinä on 3 miljoonaa euroa laskua vuodesta Kau pun gin lai na mää rä laski 2,5 mil joo nal la eu rolla ja lii kelaitos ten 0,5 miljoonalla eurolla. Liikelai tosten lai nan otto oli al ku peräistä suun ni tel maa pie nem pi, koska in ves toin teja siir tyi vuo del le Kaupungin toiminnallinen tulos oli edelleen erittäin heikko vuonna Talous on ta sa pai nos sa sil loin, kun nor maalit tu lot riit tävät pois toi hin ja tilikauden tulos on positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2012 talousarvion to teu tu misen

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta ja talous arvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kau punginval tuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää sosiaali- ja terveystoimen johtaja Päivi Parkkilalta selvityksen sosiaalityön ylityksistä sekä arvion vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta sen osalta. TARKLA 3 Liite on toimitettu tarkastuslautakunnalle kaupunginhallituksen esityslistan mukana. Talousjohtaja Anne Takala esittelee talouden toteutumista kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että talousjohtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Uudenkaupungin kaupungin palvelukysely /01.013/2012 KHALL Liite Palvelukysely 2012 (erill.) Uudenkaupungin kaupunki selvitti syksyllä 2012 kaupunkilaisten mielipiteitä kaupungin palveluista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Uudenkaupungin kaupungin palveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin apuna valtakunnallisen Arttu-kyselyn kunnallisten palvelujen käyttöä, tärkeyttä ja tyytyväisyyttä palveluihin arvioivaa osiota. Vastaajien määrä jäi pieneksi. Kyselyyn vastasi 231 henkilöä. Vastaajien määrää pienensi ilmeisesti se, että lomake koettiin vaikeasti täytettäväksi ja pitkäksi. Mikäli kaupunki toistaa kyselyn, lomaketta tulee muuttaa. Kyselyyn vastanneista 2/3 oli naisia ja lähes 40 % eläkeläisiä. Vastaajista 86 % oli melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä nykyiseen elämäntilanteeseensa. Pääosan vastaajista mielestä asiointi kunnan kanssa sujui kohtuullisesti tai melko hyvin. Lähes kaikki olivat valmiit suosittelemaan Uuttakaupunkia muille asuinkunnaksi. Kun arvioitiin kunnan järjestämien palveluiden tärkeyttä ja niiden saavutettavuutta, tärkeim pinä pidettiin sosiaalitoimen palveluita, terveydenhuoltoa sekä koulutuspalveluita. Erityisesti vanhusten kotipalvelu, lastensuojelupalvelut, terveyskeskuksen lääkärivastaanotto, sairaan hoitajan/terveydenhoitajan vastaanottopalvelut, kouluterveydenhuolto sekä perusopetus koettiin erittäin tärkeäksi. Palvelujen saatavuus oli useimpien mielestä keskinkertaista - ei hyvä eikä huono. Koulutuspalveluiden saatavuus koettiin paremmaksi kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen. Myös sivistys- ja kulttuuripalvelujen saatavuus oli hyvä. Tekniset palvelut koettiin melko tärkeiksi, ja niiden saatavuus oli keskinkertaista. Palvelujen saatavuudessa asuntotarjonta, joukkoliiken nepalvelut sekä teiden hoito ja kunto saivat heikoimmat arviot. Kyselyssä arvioitiin myös kunnan palvelutuotannon palveluverkon järjestämistä. Palvelu tuotannon säilyminen kunnan järjestämänä koettiin melko tärkeäksi ja vielä tätäkin tärkeäm mäksi koettiin, että palvelut tarjotaan mahdollisimman lähellä kotia. Avoimissa kysymyksissä joukkoliikenne ja terveyskeskuspalvelut ja lääkärille pääsy tulivat esille monessa vastauksessa. Jätehuolto ja

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta jätepisteet ja niiden epäsiisteys tuli niin ikään esille monissa vastauksissa. Vastaustulokset palvelujen tärkeydestä ja siitä miten tyytyväisiä niihin oltiin, vastasivat hämmästyttävän tarkasti valtakunnallisen Arttu-kyselyn tuloksia Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, Puh Kaupunginhallitus merkitsee palvelukyselyn vastaukset tiedoksi ja päättää antaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 128 Liite Palvelukysely 2012 (erill.) Kaupunginvaltuusto merkitsee palvelukyselyn vastaukset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLA 4 Liite Palvelukysely 2012 (jaettu aikais. kh:n esityslistan mukana) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Tulojäämien poistaminen taseesta 7569/03.032/2012 KHALL 441 Kaupunginhallitukselle jaetaan luettelo poistettavista tulojäämistä kokouksessa. Kirjanpitoa koskevien säännösten mukaan epävarmat saamiset on poistettava ja kirjattava kuluksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä määrärahatilanteesta riippumatta. Saamisia voidaan pitää epävarmana, jos suorituksen saamista on velallista koskevien luottotietojen tai hänen varallisuusasemaansa koskevan muun selvityksen perusteella pidettävä ilmeisen epätodennäköisenä taikka jos aloitetut perimistoimenpiteet eivät ole johtaneet suoritukseen toimitetussa ulosotossa tai asuinpaikka on tuntematon. Hallintosäännön luvussa VII Viranhaltijoiden erillinen päätösvalta 42 Hallinto- ja kehittämiskeskus kohdassa 3. Talousjohtaja todetaan, että talousjohtaja päättää velallisen vapauttamisesta kaupungin saatavista ja epävarmojen saatavien poistamisesta kaupungin kirjanpidosta kaupunginhallituksen määrittelemissä rajoissa. Kaupunginhallitus on päättänyt, että talousjohtaja voi päättää saatavista vapauttamisesta enintään euroon velallista ja saatavien poistamisesta enintään euroon velallista kohden. Ylimenevät vapautukset ja saatavien poistot päättää hallitus. Kaupungin poistettaviksi esitettyjen saatavien määrä on yhteensä ,95 euroa. Se koostuu pääosin liikehuoneistojen vuokrista joita esitetään poistettavaksi ,09 euroa. Tästä ,00 euroa on aiheettomia saatavia ja loppu ,09 euroa konkurssien takia saamatta jääneitä vuokria. Vanhustenhuollon ja päivähoidon poistettavien tulojäämien osuus on yhteensä n. 4000,00 euroa. Uudenkaupungin Veden tulojäämiä esitetään poistetavaksi 9.135,15 euroa ja Uudenkaupungin Jätehuollon 2.755,40 euroa. Vaikka saatavat poistetaan kaupungin taseesta, aiheelliset saatavat ovat Intrum Justitia Oy:llä jälkiperinnässä. Intrumin perinnän tuloksista annetaan vuosittain erillinen selvitys hallitukselle. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginhallitus päättää, että tulojäämien poistaminen taseesta tehdään hallinto- ja talouspalvelujen esityksen mukaisesti.

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLA 5 Tarkempi selvitys esitetään kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Uudenkaupungin sataman yhtiöittäminen/ apporttisopimuksen hyväksyminen ja Uudenkaupungin Sataman Oy:n osakeanti KHALL Liite Apporttisopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Uudenkaupungin Satama Oy:n välillä (jaetaan kokouksessa) Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt 1. lakkauttaa Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen ja yhtiöittää satamatoiminnot a) perustaa satamaliiketoimintaa harjoittavan uuden Uudenkaupungin kaupungin kokonaan omistaman osakeyhtiön, jonka nimi on Uudenkaupungin Satama Oy, b) merkitä yhtiön kaikki osakkeet 1000 (tuhat) kappaletta; osakepääoma 2500 euroa, c) oikeuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan yhtiötä koskevan perustamissopimuksen, päättämään yhtiöjärjestyksestä ja päättämään muista yhtiön perustamisen yksityiskohdista sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen mahdolliset teknisluonteiset muutokset. 3. a) merkitä uuden yhtiön tulevassa osakeannissa kaupungille merkittäväksi tarjotut osakkeet, b) maksaa osakkeiden kauppahinnan apporttina, joka käsittää Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen satamatoiminnot sekä niihin liittyvät varat, velat, ja varaukset sekä kaupungin taseessa nykyisin olevat satamatoiminnan käytössä olevat maa- ja vesialueet, jotka muodostavat sataman tosiasiallisen toiminta-alueen ja jotka on kaavoituksessa jyvitetty tai tullaan jyvittämään ainoastaan sataman käyttöön pl. venesatamia ympäröivät alueet (liite kartta-alueesta ja kiinteistöluettelo), c) oikeuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan apporttisopimuksen ja päättämään muista liiketoimintasiirtoon liittyvistä sopimuksista ja liiketoimintasiirron yksityiskohdista. Liiketoimintasiirto toteutetaan kirjanpidossa käyvin arvoin. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä yhtiön osakkeet, hyväksynyt perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ja

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta valinnut yhtiön hallituksen. Seuraavaksi kaupunginhallituksen tulee hyväksyä apporttisopimus ja valtuuttaa kaupungin viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittamaan se, nimetä Uudenkaupungin kaupungin yhtiökokousedustajat Uudenkaupungin Satama Oy:n pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuuttaa yhtiökokousedustajat allekirjoittamaan osakkeiden merkintälista liiketoimintasiirtoa varten toteutettavassa Uudenkaupungin Satama Oy:n osakeannissa. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, Puh Kaupunginhallitus päättää: 1) hyväksyä apporttisopimuksen liitteineen (liite: Apporttisopimus) ja valtuuttaa kaupungin viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittamaan apporttisopimuksen 2) nimetä kaupunginjohtaja Atso Vainion ja talousjohtaja Anne Takalan Uudenkaupungin kaupungin yhtiökokousedustajiksi Uudenkaupungin Satama Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja 3) valtuuttaa edellä mainitut yhtiökokousedustajat allekirjoittamaan osakkeiden merkintälistan liiketoiminnan siirtoa varten toteutettavassa Uudenkaupungin Satama Oy:n osakeannissa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että tämä asia tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että Heikki Wala oli esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Johanna Hyvönen. TARKLA 6 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Tilintarkastajan raportointi TARKLA 51 Tilintarkastaja on suorittanut eräitä tarkastuksia, joiden muistiot toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana. Tarkastuslautakunta on lisäksi antanut tilintarkastajalle toimeksiannon tarkastaa elinkeinotoimen ylityksiä sekä yrityksiltä saatavia. Myös nämä muistiot toimitetaan esityslistan mukana. Tilintarkastaja esittelee tarkastusraportit kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee raportit tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Kuultiin tilintarkastajan selvitys tarkastuksista. Tarkastuslautakunta merkitsi raportit tässä vaiheessa tiedoksi. Asiaan palataan ensi vuonna. Tilintarkastajan tehtäväksi annettiin vielä tarkastaa elinkeinotoimen saamiset/tappiot. TARKLA 7 Tilintarkastaja on suorittanut lisätoimeksiannon mukaisen tarkastuksen. Raportti toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana, kuten myös tilintarkastajan kaupunginhallitukselle jättämä tarkastuspöytäkirja. Tarkastuslautakunta merkitsee raportit tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Tilintarkastaja selvitti vielä raporttia sekä tarkastuspöytäkirjaa. Käytiin edelleen keskustelua elinkeinotoimen osalta tehdyistä tarkastuksista sekä saamisista ja tappioista. Tarkastuslautakunta päätti merkitä raportin ja pöytäkirjan tässä vaiheessa tiedoksi ja päätti palata asiaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Tilintarkastajan tehtäväksi annettiin selvittää vielä bioetanolihankkeesta johtuvia kustannuksia.

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan vaali 30/ /2013 KHALL Kuntalain 71 :n mukaan: "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen tai kunnanjohtajan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momenteissa tarkoitettu läheinen; 3) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Hallintosäännön 23 :n mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä. Hallintosäännön 26 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Lisätietoja Henkilöstöjohtaja Mirva Lambacka Puh Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin tarkastuslautakunta KVALT Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan Jäsen Varajäsen Järvinen Timo A. kok. Kangas Tarmo Haverinen Pertti kom. Peurla Klaus vas. Anto Leena kok. Jääskeläinen Marko Heikkilä Hannu kesk. Jaakkola Heidi Korhonen Raimo sd. Koski Kai Savolainen Anja sd. Toivonen Päivi Virtanen Sinikka sd. Hämeenkorpi Marketta ja nimesi puheenjohtajaksi Timo A. Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pertti Haverisen. TARKLA 8 Tarkastuslautakunta merkitsee uuden tarkastuslautakunnan kokoonpanon tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Puheenjohtajan ja jäsenten esille ottamat asiat TARKLA 9 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään to klo Pääomasijoitusrahasto Pyydetään - selvitys, miten paljon rahaa sijoitettu? - selvitys, mitä tappioita? - säännöt Talouden toteutuminen 1-12/2012 Merkittiin tiedoksi tarkastustoimen talouden toteutuma 1-12/2012. _

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3-9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta vaiittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tarkastuslautakunta Välskärintie 2 C, PL UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpos-tiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, TURKU Faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja TK-R Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Paikka Kaupngin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Paikka Kaupngin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2010 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 05.11.2010 Aika 05.11.2010 klo 09:00-12:17 Paikka Kaupngin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2011 1 20.09.2011 Aika 20.09.2011 klo 17:00-18:25 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 26 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.11.2016 Aika 21.11.2016 klo 16:30-17:05 Paikka Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 09.06.2010 Aika 09.06.2010 klo 19:00-20:20 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 14

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 14.02.2012 Aika 14.02.2012 klo 16:30-17:25 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1 Koulutuslautakunta 31.10.2012 Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 62 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2012 1 18.09.2012 Aika 18.09.2012 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot