UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Aika klo 09:00-10:35 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Vuoden 2012 talouden toteutuminen / kaupunki ja liikelaitokset 4 Uudenkaupungin kaupungin palvelukysely Tulojäämien poistaminen taseesta 11 6 Uudenkaupungin sataman yhtiöittäminen/ apporttisopimuksen hyväksyminen ja Uudenkaupungin Sataman Oy:n osakeanti 7 Tilintarkastajan raportointi 15 8 Tarkastuslautakunnan vaali 16 9 Puheenjohtajan ja jäsenten esille ottamat asiat

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Aika klo 09:00-10:35 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Kangas Tarmo puheenjohtaja 9:00-10:35 Haverinen Pertti varapuheenjohtaja 9:00-10:35 Korhonen Raimo jäsen 9:00-10:35 Kuusisto Anne jäsen 9:00-10:35 Tohila Hannu jäsen 9:00-10:35 Varpe Maj-Britt jäsen 9:00-10:35 Virtanen Sinikka jäsen 9:00-10:35 Hyvärinen Maritta sihteeri 9:00-10:35 Niitynperä Sinikka tilintarkastaja/audiator 9:00-10:35 Poissa Takala Anne talousjohtaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-9 Tarmo Kangas Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Sinikka Virtanen Anne Kuusisto Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä Todistaa

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLA 1 Kuntalain 58 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLA 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Virtanen ja Anne Kuusisto. Tar kas tus lau ta kunta päät tää tar kas tus ajan kohdasta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta Vuoden 2012 talouden toteutuminen / kaupunki ja liikelaitokset 160/ /2013 KHALL Liite Talouden toteutuminen 1-12/2012 (erill.) - talousarvion ylitykset / alitukset - tulos- ja rahoituslaskelma / kaupunki ja liike laitokset sekä kaupunki ja liikelaitokset yhteensä - talouden toteutuminen sitovuustasolla ja palvelukeskuksittain Tuotot ja kulut Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toiminta tuot tojen to teutumisaste oli 102,3 % ja toimintakulujen 100,6 % vuonna Toi min ta kate (toimintatuotot - toimin ta ku lut) oli euroa, ja se alitti tar kiste tun talousarvion eu rolla. Toi minta kat teen toteu tu misaste oli 99,8 %. Toimintakate heikkeni vuodesta 2011 noin 4,7 miljoonalla eurolla. Al ku pe räis tä val tuus ton hy väk sy mää ta lousar viota tar kis tettiin vuoden aikana. Merkittävimmät sitovuustason ylitykset olivat sosiaalityössä ( eu roa) ja erikois sai raan hoidossa ( euroa). Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilikauden toi mintakate alitti ta lousarvion noin eurolla. Tuloissa oli mu kana käyttöomaisuuden myyntitulo ja euroa ja menoissa budjetoimattomia KUEL- ja varhemaksuja. Sosiaali- ja ter veys kes kuk sen talousarvio/toimintakate ylittyi n eu rol la tarkistetusta talousarviosta. Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio/toimintakate alit tui eurol la. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä Kaupungin vuosikate oli -1,7 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä 2,2 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate oli 1,1 miljoonaa euroa positiivinen. Koska sataman yhtiöittämisestä ja Munaistenmetsän kaatopaikan myynnistä saatiin noin 10,4 miljoonan euron satunnaiset tuotot, tilikauden tulos nousi noin 6 miljoonaan euroon ja ylijäämä 6,7 miljoonaan euroon. Sataman yhtiöittämisestä saatu tuotto on laskennallinen, ja se ei paranna kaupungin maksuvalmiutta tai rahatilannetta yleensäkään.

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta Ilman satunnaisia tuottoja tilikausi olisi ollut alijäämäinen. Vuoden 2012 ylijäämä riittää kattamaan vuoden 2011 tilinpäätöksessä taseessa olleen kattamattoman alijäämän.taseen ylijäämä on lähes 3,9 miljoonaa euroa. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto oli euroa. Liikeylijäämä oli euroa ja tilikauden ylijäämä euroa. Se on euroa pienempi kuin vuonna 2011 mutta talousarviota parempi. Palvelujen ostot nousivat 20 %. Nousu johtuu siitä, että Vakka-Suomen Veden puhdistaman ja Uudenkaupungin Vedeltä laskuttaman jäteveden määrä nousi. Uudenkaupungin satama liikelaitoksen vuosi 2012 oli edellisen vuoden kaltainen. Sekä liikevaihto että tavara tonnien määrä nousivat hieman edellisestä vuodesta. Liikelaitoksen toteutunut liikevaihto oli euroa. Se oli euroa talousarviota parempi ja euroa parempi kuin vuonna Liikeylijäämä oli euroa, euroa talous arviota parempi. Liikeylijäämä oli 16,4 % liikevaihdosta. Tilikauden ylijäämä oli euroa. Koska investoinnit olivat pienet vuonna 2012, liikelaitos ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa. Uudenkaupungin satama liikelaitoksen toiminta päättyi , ja toiminta siirtyi uudelle yhtiölle. Uudenkaupungin Satama Oy aloitti toimintansa Liikelaitoksen varat ja velat ja sen käytössä olleet maa-alueet siirtyivät yhtiölle käyvällä arvolla. Koska rakennusten ja maa-alueiden tasearvo oli käypää arvoa pienempi, kaupunki sai järjestelystä noin 9 miljoonan euron satunnaisen tuoton. Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen toiminta päättyi Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Munaistenmetsän kaa to pai kan Lassila & Tikanoja Oyj:lle, ja kaatopaikan toiminta siirtyi yh tiöl le Kaupan takia laskutettavan jätteen määrä ja lii ke vaih to jäivät alle talousarvion. Kaatopaikan myynnin takia Uudenkaupungin Jätehuolto lii ke lai toksen liikevaihto jäi eu roon vuonna 2012, noin 10,7 % vuoden 2011 tasosta. Myyntivoiton kirjaaminen liikelaitoksen satunnaisiin tuottoihin nosti tili kau den ylijäämän lähes euroon ja rahavarat kahteen miljoo naan euroon. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarviossa puhdistettavien jätevesikuutioiden määräksi arvioitiin m³. Vuosi 2012 oli

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta kuitenkin poikkeuksellisen sateinen, ja puhdistettavien jätevesikuutioiden määrä nousi m³:oon. Liikelaitoksen liikevaihto oli euroa. Se nousi yli 17 % edellisestä vuodesta. Liikelaitoksen tilikauden liikeylijäämä oli euroa, 40,6 % liikevaihdosta ja tilikauden ylijäämä euroa. Investoinnit Kaupungin vuoden 2012 investointitulot olivat euroa ja inves toin ti me not euroa. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 54 miljoonaa euroa eli ne eivät nousseet edellisestä vuodesta. Kunnan tuloverot kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa vuodesta 2011, mutta vastaavasti yhteisöveron tuotto väheni 2,3 miljoonaa euroa. Valtionosuudet olivat 22,7 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat mil joo nalla eurolla vuodesta Vuosikate Kaupungin ja liikelaitosten vuosika te oli 1,1 miljoonaa ja ti li kau den tu los 6,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tilinpäätökseen on kirjattu euroa arvopaperien arvonkorotuksia. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahasto jen käytön jälkeen vuoden 2012 tili kauden ylijäämä on 6,7 miljoonaa euroa. Ta seen ylijäämä oli vuo den lopussa noin 3,9 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikai set lai nat olivat 25,2 miljoonaa euroa. Siinä on 3 miljoonaa euroa laskua vuodesta Kau pun gin lai na mää rä laski 2,5 mil joo nal la eu rolla ja lii kelaitos ten 0,5 miljoonalla eurolla. Liikelai tosten lai nan otto oli al ku peräistä suun ni tel maa pie nem pi, koska in ves toin teja siir tyi vuo del le Kaupungin toiminnallinen tulos oli edelleen erittäin heikko vuonna Talous on ta sa pai nos sa sil loin, kun nor maalit tu lot riit tävät pois toi hin ja tilikauden tulos on positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2012 talousarvion to teu tu misen

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tarkastuslautakunta ja talous arvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kau punginval tuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää sosiaali- ja terveystoimen johtaja Päivi Parkkilalta selvityksen sosiaalityön ylityksistä sekä arvion vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta sen osalta. TARKLA 3 Liite on toimitettu tarkastuslautakunnalle kaupunginhallituksen esityslistan mukana. Talousjohtaja Anne Takala esittelee talouden toteutumista kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että talousjohtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Uudenkaupungin kaupungin palvelukysely /01.013/2012 KHALL Liite Palvelukysely 2012 (erill.) Uudenkaupungin kaupunki selvitti syksyllä 2012 kaupunkilaisten mielipiteitä kaupungin palveluista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Uudenkaupungin kaupungin palveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin apuna valtakunnallisen Arttu-kyselyn kunnallisten palvelujen käyttöä, tärkeyttä ja tyytyväisyyttä palveluihin arvioivaa osiota. Vastaajien määrä jäi pieneksi. Kyselyyn vastasi 231 henkilöä. Vastaajien määrää pienensi ilmeisesti se, että lomake koettiin vaikeasti täytettäväksi ja pitkäksi. Mikäli kaupunki toistaa kyselyn, lomaketta tulee muuttaa. Kyselyyn vastanneista 2/3 oli naisia ja lähes 40 % eläkeläisiä. Vastaajista 86 % oli melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä nykyiseen elämäntilanteeseensa. Pääosan vastaajista mielestä asiointi kunnan kanssa sujui kohtuullisesti tai melko hyvin. Lähes kaikki olivat valmiit suosittelemaan Uuttakaupunkia muille asuinkunnaksi. Kun arvioitiin kunnan järjestämien palveluiden tärkeyttä ja niiden saavutettavuutta, tärkeim pinä pidettiin sosiaalitoimen palveluita, terveydenhuoltoa sekä koulutuspalveluita. Erityisesti vanhusten kotipalvelu, lastensuojelupalvelut, terveyskeskuksen lääkärivastaanotto, sairaan hoitajan/terveydenhoitajan vastaanottopalvelut, kouluterveydenhuolto sekä perusopetus koettiin erittäin tärkeäksi. Palvelujen saatavuus oli useimpien mielestä keskinkertaista - ei hyvä eikä huono. Koulutuspalveluiden saatavuus koettiin paremmaksi kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen. Myös sivistys- ja kulttuuripalvelujen saatavuus oli hyvä. Tekniset palvelut koettiin melko tärkeiksi, ja niiden saatavuus oli keskinkertaista. Palvelujen saatavuudessa asuntotarjonta, joukkoliiken nepalvelut sekä teiden hoito ja kunto saivat heikoimmat arviot. Kyselyssä arvioitiin myös kunnan palvelutuotannon palveluverkon järjestämistä. Palvelu tuotannon säilyminen kunnan järjestämänä koettiin melko tärkeäksi ja vielä tätäkin tärkeäm mäksi koettiin, että palvelut tarjotaan mahdollisimman lähellä kotia. Avoimissa kysymyksissä joukkoliikenne ja terveyskeskuspalvelut ja lääkärille pääsy tulivat esille monessa vastauksessa. Jätehuolto ja

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta jätepisteet ja niiden epäsiisteys tuli niin ikään esille monissa vastauksissa. Vastaustulokset palvelujen tärkeydestä ja siitä miten tyytyväisiä niihin oltiin, vastasivat hämmästyttävän tarkasti valtakunnallisen Arttu-kyselyn tuloksia Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, Puh Kaupunginhallitus merkitsee palvelukyselyn vastaukset tiedoksi ja päättää antaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 128 Liite Palvelukysely 2012 (erill.) Kaupunginvaltuusto merkitsee palvelukyselyn vastaukset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLA 4 Liite Palvelukysely 2012 (jaettu aikais. kh:n esityslistan mukana) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Tulojäämien poistaminen taseesta 7569/03.032/2012 KHALL 441 Kaupunginhallitukselle jaetaan luettelo poistettavista tulojäämistä kokouksessa. Kirjanpitoa koskevien säännösten mukaan epävarmat saamiset on poistettava ja kirjattava kuluksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä määrärahatilanteesta riippumatta. Saamisia voidaan pitää epävarmana, jos suorituksen saamista on velallista koskevien luottotietojen tai hänen varallisuusasemaansa koskevan muun selvityksen perusteella pidettävä ilmeisen epätodennäköisenä taikka jos aloitetut perimistoimenpiteet eivät ole johtaneet suoritukseen toimitetussa ulosotossa tai asuinpaikka on tuntematon. Hallintosäännön luvussa VII Viranhaltijoiden erillinen päätösvalta 42 Hallinto- ja kehittämiskeskus kohdassa 3. Talousjohtaja todetaan, että talousjohtaja päättää velallisen vapauttamisesta kaupungin saatavista ja epävarmojen saatavien poistamisesta kaupungin kirjanpidosta kaupunginhallituksen määrittelemissä rajoissa. Kaupunginhallitus on päättänyt, että talousjohtaja voi päättää saatavista vapauttamisesta enintään euroon velallista ja saatavien poistamisesta enintään euroon velallista kohden. Ylimenevät vapautukset ja saatavien poistot päättää hallitus. Kaupungin poistettaviksi esitettyjen saatavien määrä on yhteensä ,95 euroa. Se koostuu pääosin liikehuoneistojen vuokrista joita esitetään poistettavaksi ,09 euroa. Tästä ,00 euroa on aiheettomia saatavia ja loppu ,09 euroa konkurssien takia saamatta jääneitä vuokria. Vanhustenhuollon ja päivähoidon poistettavien tulojäämien osuus on yhteensä n. 4000,00 euroa. Uudenkaupungin Veden tulojäämiä esitetään poistetavaksi 9.135,15 euroa ja Uudenkaupungin Jätehuollon 2.755,40 euroa. Vaikka saatavat poistetaan kaupungin taseesta, aiheelliset saatavat ovat Intrum Justitia Oy:llä jälkiperinnässä. Intrumin perinnän tuloksista annetaan vuosittain erillinen selvitys hallitukselle. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginhallitus päättää, että tulojäämien poistaminen taseesta tehdään hallinto- ja talouspalvelujen esityksen mukaisesti.

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLA 5 Tarkempi selvitys esitetään kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Uudenkaupungin sataman yhtiöittäminen/ apporttisopimuksen hyväksyminen ja Uudenkaupungin Sataman Oy:n osakeanti KHALL Liite Apporttisopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Uudenkaupungin Satama Oy:n välillä (jaetaan kokouksessa) Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt 1. lakkauttaa Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen ja yhtiöittää satamatoiminnot a) perustaa satamaliiketoimintaa harjoittavan uuden Uudenkaupungin kaupungin kokonaan omistaman osakeyhtiön, jonka nimi on Uudenkaupungin Satama Oy, b) merkitä yhtiön kaikki osakkeet 1000 (tuhat) kappaletta; osakepääoma 2500 euroa, c) oikeuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan yhtiötä koskevan perustamissopimuksen, päättämään yhtiöjärjestyksestä ja päättämään muista yhtiön perustamisen yksityiskohdista sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen mahdolliset teknisluonteiset muutokset. 3. a) merkitä uuden yhtiön tulevassa osakeannissa kaupungille merkittäväksi tarjotut osakkeet, b) maksaa osakkeiden kauppahinnan apporttina, joka käsittää Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen satamatoiminnot sekä niihin liittyvät varat, velat, ja varaukset sekä kaupungin taseessa nykyisin olevat satamatoiminnan käytössä olevat maa- ja vesialueet, jotka muodostavat sataman tosiasiallisen toiminta-alueen ja jotka on kaavoituksessa jyvitetty tai tullaan jyvittämään ainoastaan sataman käyttöön pl. venesatamia ympäröivät alueet (liite kartta-alueesta ja kiinteistöluettelo), c) oikeuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan apporttisopimuksen ja päättämään muista liiketoimintasiirtoon liittyvistä sopimuksista ja liiketoimintasiirron yksityiskohdista. Liiketoimintasiirto toteutetaan kirjanpidossa käyvin arvoin. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä yhtiön osakkeet, hyväksynyt perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ja

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta valinnut yhtiön hallituksen. Seuraavaksi kaupunginhallituksen tulee hyväksyä apporttisopimus ja valtuuttaa kaupungin viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittamaan se, nimetä Uudenkaupungin kaupungin yhtiökokousedustajat Uudenkaupungin Satama Oy:n pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuuttaa yhtiökokousedustajat allekirjoittamaan osakkeiden merkintälista liiketoimintasiirtoa varten toteutettavassa Uudenkaupungin Satama Oy:n osakeannissa. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, Puh Kaupunginhallitus päättää: 1) hyväksyä apporttisopimuksen liitteineen (liite: Apporttisopimus) ja valtuuttaa kaupungin viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittamaan apporttisopimuksen 2) nimetä kaupunginjohtaja Atso Vainion ja talousjohtaja Anne Takalan Uudenkaupungin kaupungin yhtiökokousedustajiksi Uudenkaupungin Satama Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja 3) valtuuttaa edellä mainitut yhtiökokousedustajat allekirjoittamaan osakkeiden merkintälistan liiketoiminnan siirtoa varten toteutettavassa Uudenkaupungin Satama Oy:n osakeannissa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että tämä asia tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että Heikki Wala oli esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Johanna Hyvönen. TARKLA 6 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Tilintarkastajan raportointi TARKLA 51 Tilintarkastaja on suorittanut eräitä tarkastuksia, joiden muistiot toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana. Tarkastuslautakunta on lisäksi antanut tilintarkastajalle toimeksiannon tarkastaa elinkeinotoimen ylityksiä sekä yrityksiltä saatavia. Myös nämä muistiot toimitetaan esityslistan mukana. Tilintarkastaja esittelee tarkastusraportit kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee raportit tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Kuultiin tilintarkastajan selvitys tarkastuksista. Tarkastuslautakunta merkitsi raportit tässä vaiheessa tiedoksi. Asiaan palataan ensi vuonna. Tilintarkastajan tehtäväksi annettiin vielä tarkastaa elinkeinotoimen saamiset/tappiot. TARKLA 7 Tilintarkastaja on suorittanut lisätoimeksiannon mukaisen tarkastuksen. Raportti toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana, kuten myös tilintarkastajan kaupunginhallitukselle jättämä tarkastuspöytäkirja. Tarkastuslautakunta merkitsee raportit tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Tilintarkastaja selvitti vielä raporttia sekä tarkastuspöytäkirjaa. Käytiin edelleen keskustelua elinkeinotoimen osalta tehdyistä tarkastuksista sekä saamisista ja tappioista. Tarkastuslautakunta päätti merkitä raportin ja pöytäkirjan tässä vaiheessa tiedoksi ja päätti palata asiaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Tilintarkastajan tehtäväksi annettiin selvittää vielä bioetanolihankkeesta johtuvia kustannuksia.

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan vaali 30/ /2013 KHALL Kuntalain 71 :n mukaan: "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen tai kunnanjohtajan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momenteissa tarkoitettu läheinen; 3) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Hallintosäännön 23 :n mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä. Hallintosäännön 26 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Lisätietoja Henkilöstöjohtaja Mirva Lambacka Puh Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin tarkastuslautakunta KVALT Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan Jäsen Varajäsen Järvinen Timo A. kok. Kangas Tarmo Haverinen Pertti kom. Peurla Klaus vas. Anto Leena kok. Jääskeläinen Marko Heikkilä Hannu kesk. Jaakkola Heidi Korhonen Raimo sd. Koski Kai Savolainen Anja sd. Toivonen Päivi Virtanen Sinikka sd. Hämeenkorpi Marketta ja nimesi puheenjohtajaksi Timo A. Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pertti Haverisen. TARKLA 8 Tarkastuslautakunta merkitsee uuden tarkastuslautakunnan kokoonpanon tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Kaupungin tarkastuslautakunta Puheenjohtajan ja jäsenten esille ottamat asiat TARKLA 9 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään to klo Pääomasijoitusrahasto Pyydetään - selvitys, miten paljon rahaa sijoitettu? - selvitys, mitä tappioita? - säännöt Talouden toteutuminen 1-12/2012 Merkittiin tiedoksi tarkastustoimen talouden toteutuma 1-12/2012. _

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3-9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta vaiittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tarkastuslautakunta Välskärintie 2 C, PL UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpos-tiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, TURKU Faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja TK-R Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1. Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1. Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 Luettelo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 16:30-17:35 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 185 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kuntayhtymän hallitus 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 13:00-14:45 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot