Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy"

Transkriptio

1 Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

2 Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja lainrikkojien yhteiskuntaan integroimiseksi. Resurssien käyttöön ja erilaisiin kehittämisprojekteihin nähden tutkimus tältä alalta on varsin vähäistä ja ns. kriminaalihuollon osalta erityisen vähäistä. Osaamiskeskuksemme on toimintaajatuksemme mukaisesti omalta osaltaan koettanut ylläpitää vuoropuhelua kentän toimijoiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden kesken. Raportti on osa prosessia, jossa pyrittiin selvittämään asiakkaiden tarpeita palveluohjauksen kehittämiseksi nostamalla keskiöön asiakkaiden kokemuksia ja ääntä. Hanke on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän tutkimus- ja kehittämisrahoituksen turvin. Raportti on tarkoitettu palvelemaan lukijaa kuvauksena hankkeen toteutuksesta ja saaduista tuloksista. Uskon, että I osan tiivistys prosessista antaa kuvaa siitä työskentelytavasta, jolla olemme osaamiskeskusmaisesti toimineet. Osa I voi toimia myös aihepiiristä ja haastattelumenetelmästä kiinnostuneille opiskelijoille johdatuksena haastattelututkimuksen iloihin ja suruihin. Ne, jotka haluavat suoraan asiakkaiden äänen pariin, voivat aloittaa lukemisensa II osasta. Raportin III osan lopussa on johtopäätösten jälkeen kaksi artikkelia, joissa nostetaan keskusteluun aineistoon tutustumisen myötä syntyneitä ajatuksia. Haluan kiittää omasta puolestani raportin kirjoittajia haastavan tehtävän suorittamisesta, haastattelijoita siitä, että asiakashaastatteluaineisto saatiin kootuksi, sekä asiantuntijaryhmää osallistumisesta raportin kannalta tärkeisiin keskusteluihin. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituspanos tämän kaiken toteuttamisen kannalta oli luonnollisesti ratkaiseva. Tampereella Lasse Rautniemi toimitusjohtaja Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä Pirkanmaalla ja Satakunnassa

3 Sisällys ALUKSI... 1 OSA I: LAINRIKKOJA-HANKKEEN KUVAUS LAINRIKKOJA-HANKKEEN TAUSTA JA TOTEUTUS LAAJEMPI KEHITTÄMISTYÖ HANKKEEN TAUSTALLA HANKKEEN ENSIMMÄINEN VAIHE LAINRIKKOJA-HANKKEEN TOISEN VAIHEEN TAVOITTEET ASIANTUNTIJARYHMÄ HANKKEEN TUKENA ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONPANO JA TOIMINTA ASIANTUNTIJARYHMÄ SELVITYKSEN TAVOITTEIDEN ASETTAJANA KOKEMUKSET ASIANTUNTIJARYHMÄN TOIMINNASTA LAINRIKKOJA HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI KOE VAPAUS KOONTIA SEMINAARISTA OSA II: TULOKSET SELVITYKSESSÄ KÄYTETTY AINEISTO HAASTATTELUJEN TOTEUTUS JA AINEISTON KUVAUS HAASTATTELUAINEISTON KERUUN HAASTEET AIKUISSOSIAALITYÖN TYÖRYHMISTÄ KERÄTTY AINEISTO ANALYYSI /AINEISTOSTA TEKSTIKSI PALVELUKARTOITUS JA YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KÄYTTÄMÄT PALVELUT ASIAKKAALLE NÄKYMÄTÖN VERKOSTO YHTEISTYÖ TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA SUUNNITELMAT ASIAKKAIDEN TOIVEET JA TOIMIPISTEISSÄ TEHTÄVÄT SUUNNITELMAT MIKÄ ASIAKKAAN ELÄMÄSSÄ ON MERKITYKSELLISTÄ? Pyrkimys rikoksettomaan elämään Pyrkimys päihteetömyyteen Työ ja harrastukset Asunto Sosiaalinen verkosto MITÄ SUUNNITELMIA ERI TOIMIPISTEISSÄ TEHDÄÄN? Kunnallinen sosiaalitoimi Työvoimatoimiston palvelut Ulosotto Kansaneläkelaitos Asuntotoimi Päihdehuolto Terveydenhuolto ja mielenterveys palvelut Poliisi... 50

4 6.3.9 Kriminaalihuolto Vankeinhoito Kolmas sektori KOHTAAVATKO ASIAKKAIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN SUUNNITELMAT? PALVELUJÄRJESTELMÄN MERKITYKSELLISET TEKIJÄT JA KEHITTÄMISTARPEET JOHDANTO SOSIAALITURVA Taloudelliset tekijät merkityksellisenä elementtinä Sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuus KOKEMUKSIA PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ Tiedon ja palvelun saaminen Neuvonnan ja yksilöllisten palveluiden tarve Turha tai virheellinen palvelu Asuntoasioiden ongelmallisuus Asiakas rajataan palveluiden ulkopuolelle ASIAKKAANA PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Keskustelun merkitys Työntekijän asenne ja vuorovaikutus asiakasta kohtaan Vaihtoehtoisia kohtaamisia KUINKA ASIAKAS TULEE HUOMIOIDUKSI? OSA III: JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARTIKKELIT PALVELUT LAINRIKKOJA-ASIAKKAIDEN NÄKÖKULMASTA LÄHTEET LIITE 1: KIRJE HAASTATELTAVILLE LIITE 2: PERUSTIETOJEN KARTOITUS -LOMAKE LIITE 3: ALKUHAASTATTELU LIITE 4: KUUKAUSIHAASTATTELU JA VIRANOMAISTEN HAASTATTELU LIITE 5: ASIAKKAAN SUOSTUMUS TIETOJEN ANTAMISEEN JA KÄYTTÄMISEEN... 86

5 Aluksi Pikassos Oy on sosiaalialan osaamiskeskus, joka toimii Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Pikassoksessa aloitettiin vuoden 2005 alussa hanke lainrikkojien palveluohjausmallin kehittämiseksi (Lainrikkoja -hanke), jonka aikana tehtiin arvioiva kartoitus lainrikkojien käyttämistä palveluista. Hankkeessa pyrittiin selvittämään konkreettisesti, millaista apua ja tukea eri palvelut antavat, millaisia suunnitelmia asiakkaille eri palvelujen piirissä tehdään ja mitkä ovat asiakaskohtaiset kustannukset käytettynä työaikana. Hankkeen lähtökohtana oli ensisijaisesti saada tietoa asiakkaan kokemuksista, joiden pohjalta selvitettiin viranomaisten ja muiden palveluntarjoajien näkemyksiä asiakkaan tilanteesta. Lainrikkoja -hanke on lähtökohdiltaan enemmänkin arvioiva tai kartoittava kuin tutkimuksellinen hanke, mutta sen tarkoituksena on kuitenkin löytää ja tuoda esiin oleellisia lainrikkojatyöhön liittyviä tutkimuskysymyksiä ja mahdollisesti myöhemmin jatkaa näiden kysymysten tarkastelua laajemman tutkimushankkeen puitteissa. Tässä selvityksessä käytetään käsitettä lainrikkoja-asiakas, joka edustaa tietynlaista rikoksiin syyllistyneiden joukkoa. Lainrikkoja -käsitettä on käytetty viime vuosina yhä enemmän suomalaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Lainrikkoja-asiakkaiden määrittelyssä nousee esiin kaksi ulottuvuutta: rikolliset teot sekä marginaalisuus suhteessa palvelujärjestelmään. Rikolliset teot kuvaavat myös lainrikkoja-asiakkaiden marginaalista asemaa yhteiskunnassa. Muista rikoksiin syyllistyneistä lainrikkojan erottaa juuri marginaalinen asema myös palveluiden käyttäjinä. Aikaisemman tutkimuksen valossa lainrikkoja-asiakkaiden on todettu olevan huono-osaisia asiakkaita, joiden elämää kuvaavat useat elämän eri ongelmat eli muutostarpeet. Näin ollen lainrikkoja-asiakkaista tulee useiden eri palveluiden käyttäjiä. (Sundman 2005, 8-11 ja ) Tämä Lainrikkoja hankkeen raportti koostuu kolmesta osasta: hankkeen esittelystä, selvityksen tuottamista tuloksista sekä johtopäätöksistä ja niitä kommentoivista artikkeleista. Osat on laadittu siten, että ne on helppo lukea joko erillisinä tai toisiinsa liittyvänä kokonaisuutena lukijan oman mielenkiinnon mukaan. Raportin kirjoittajina ovat toimineet Katariina Pekkola (yht.yo ja sosionomi amk.) ja Teija Sundman (YTM). Raportin ensimmäisessä osassa Lainrikkoja -hanketta ja sen lähtökohtia kuvataan tarkemmin. Aluksi kerrotaan hankkeen taustasta sekä vuosina toteutetusta ensimmäisestä vaiheesta (ks. Pikassos Oy 2004). Ensimmäisen vaiheen pohjalta hanketta päätettiin jatkaa toiseen vaiheeseen, jonka tavoitteet on koottu ensimmäiseen lukuun. Toisessa luvussa kerrotaan hankkeen tueksi kootusta asiantuntijaryhmästä ja sen toiminnasta. Asiantuntijaryhmä toimi samalla hankkeen ohjausryhmänä, ja osallistui hankeaikaiseen ideointiin sekä tapaamisissa että sähköpostitse. Luvussa kuvataan asiantuntijaryhmässä käytyä hankkeeseen liittyvää keskustelua. Raportin ensimmäisen osan päättää luku, jossa kuvataan järjestettyä Lainrikkoja -hankkeen päätösseminaaria ja siellä käytyä keskustelua lainrikkojien kanssa tehtävästä työstä ja sen suunnitelmallisuudesta. Raportin toisessa osassa kerrotaan, kuinka selvitys käytännössä toteutettiin ja sen keskeisimmät tulokset. Neljännessä luvussa kuvataan selvityksen aineisto ja sen keruu. Alkuperäinen aineisto koostuu asiakkaiden ja viranomaisten sekä muiden palveluntarjoajien haastatteluista, joita täydennettiin Sosiaalialan kehittämishankkeen Pikassos-alueen aikuissosiaalityön työryhmien työkokouksissa käydyillä keskustelulla. Lisäksi tarkastellaan asiakkaiden käyttämiä palveluita sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Kuudennessa luvussa 1

6 tarkastellaan asiakkaille tehtyjä suunnitelmia. Luvussa nousevat esiin asiakkaiden ja työntekijöiden näkemykset eri organisaatiossa tehtävistä suunnitelmista, jota täydennetään lakiin kirjatuilla säännöksillä eri organisaatioiden suunnitelmista. Luvussa tarkastellaan myös sitä, kuinka asiakkaan omat elämänsuunnitelmat ja merkitykselliset asiat kohtaavat viranomaisten tekemät suunnitelmat. Seitsemännessä luvussa tarkastellaan asiakkaiden esiin tuomia merkityksellisiä ja onnistuneita kokemuksia eri palveluissa ja toisaalta niissä esiintyneitä ongelmia tai puutteita, joista osa voidaan nähdä myös kehittämisehdotuksina. Selvityksessä olemme halunneet tuoda esiin erityisesti asiakkaiden omaa ääntä, mikä näkyy suorien lainausten suurena määränä tuloksia esitellessä. Raportin kolmannessa osassa esitellään johtopäätökset sekä mahdolliset tutkimus- ja kehittämistarpeita. Osa koostuu aineistoon pohjautuvasta johtopäätösluvusta sekä sitä kommentoivista erillisistä artikkeleista. Artikkeleja ovat kirjoittaneet lainrikkoja-hankkeen ohjaus- ja asiantuntijaryhmän jäsenet. Haluamme kiittää Katja Saarasta ja Harri Virolaista hankkeen aiemmasta dokumentoinnista. Näitä dokumentteja olemme käyttäneet tässä raportissa. Ulla Lehtinen, Katariina Pekkola ja Harri Virolainen ovat keränneet tässä selvityksessä käytetyn haastatteluaineiston. 2

7 OSA I LAINRIKKOJA-HANKKEEN KUVAUS 3

8 1 Lainrikkoja-hankkeen tausta ja toteutus 1.1 Laajempi kehittämistyö hankkeen taustalla Päätös lainrikkojatyöhön liittyvän kehittämishankkeen aloittamisesta sai alkunsa monen tekijän vaikutuksesta. Pikassoksen toimialueella Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa on tehty jo pitkään kehittämistyötä, joka on tuottanut valtakunnallisesti merkittävää osaamista lainrikkojien kanssa tehtävässä työssä. Kehittämistyötä on tehty useissa hankkeissa sekä alueen monipuolisessa toimijaverkostossa, joka kattaa niin julkisen sektorin kuin järjestökentänkin. Myös Tampereen yliopistossa ja alueen ammattikorkeakouluissa on suuntauduttu alaan. Lisäksi Tampereelle on muuttamassa Poliisiammattikorkeakoulu. Kehittämistyön jäsentämisessä on osaltaan vaikuttanut myös seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmän yhteensovittamista selvittäneen toimikunnan mietintö. Mietinnön seurauksena käynnistettiin myös kuuden ministeriön alaa sivuava Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hanke (YRE). Mietinnössä esiin nostettiin seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmien merkitys lainrikkojien kanssa työskenneltäessä. Pikassos halusi koota yhteen lainrikkojateemasta kiinnostuneita tutkimuksen ja koulutuksen toimijoita sekä käytännön työelämässä olevia henkilöitä, ja tälle työlle saatiin sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta määräraha (ks. Pikassos 2004). Pikassos halusi antaa myös toimialueellaan toimiville YRE -hankkeille omasta osaamiskeskusnäkökulmastaan tukensa. Pikassoksen näkökulmasta keskeistä on koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteys. Kyse on osaamiskeskustoiminnan perustehtävästä, ja siten näkökulma on ollut laajempi kuin pelkästään oikeusministeriön tai YRE -hankkeen toimialaan liittyvä kehittämistyö. 1.2 Hankkeen ensimmäinen vaihe Lainrikkoja -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa päätettiin koota yhteen laajasti lainrikkojien kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Pikassoksen koordinoimana kokoontui keväällä 2004 asiantuntijatyöryhmä, jossa asiantuntija-alustuksien pohjalta keskusteltiin vapaamuotoisesti lainrikkojiin kohdistuvan työn nykytilasta ja kehittämiskohdista. Asiantuntijaryhmään pyrittiin saamaan erilaisilla työtaustoilla olevia henkilöitä, joilla on näkemystä lainrikkojien kanssa tehtävän työn solmukohdista. Ryhmään osallistuivat Pekka Einemäki, Riitta Granfelt, Eija Heine, Hanneli Heliö, Eeva-Leena Jaakkola, Veli Järvenkylä, Minna-Kaisa Järvinen, Johanna Korpinen, Jari Kukko, Maija Laukkanen, Annukka Lehtonen, Jaana Leino, Henrik Linderborg, Jukka Mäki, Airi Mäki-Kulmala, Ari Niemi, Sinikka Piranen, Tarja Pösö, Kati Rantala, Sari Rämö, Anne Saarijärvi, Juha Santala, Ari Sarjanen, Teija Sundman, Maarit Suomela, Esa Uski, Heli Valokivi, Tapio Vanha-Jaakkola, Harri Virolainen. Osallistujissa oli edustettuna ammattikorkeakouluja, järjestöjä, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Kriminaalihuoltolaitos, lääninhallitus, poliisi, päihdehuolto, Rikosseuraamusvirasto, sairaanhoitopiiri, kunnallinen sosiaalitoimi, syyttäjälaitos, Vankeinhoitolaitos, yliopisto (tutkijat ja opiskelijat) ja YRE (Tampere). Ryhmien tapaamisten vetäjinä olivat toimitusjohtaja Lasse Rautniemi (Pikassos Oy), toimitusjohtaja Juha Kaakinen ja johtava tutkija Pekka Rissanen (Sosiaalikehitys Oy). 4

9 Ryhmän kuukausittaiset tapaamiset muodostuivat tietyn teeman ympärille, josta aluksi kuultiin asiantuntija-alustus, jonka pohjalta keskusteltiin. Asiantuntija-alustusten teemoja olivat: - Nuorisorikostoimikunnan mietintö (alustaja Jaana Leino) - Sosiaalityön paikka seuraamusjärjestelmässä (alustaja Henrik Linderborg) - Vapaus Vankila Vapaus ja sosiaalityön paikka seuraamusjärjestelmässä (alustaja Riitta Granfelt) - Vapaus Vankila Vapaus (alustaja Eija Heine) Ryhmän kokoontumisten tarkoituksena oli käsitellä eri näkökulmista seuraavia teemoja: - Millaista osaamista tarvitaan lainrikkojien hyväksi tehtävän työn ja kriminaalipolitiikan integraatiotyössä? - Onko lainrikkojien hyväksi tehtävän työn yhteydessä niin sanottuja harmaita alueita eli oleellisia ongelmia, joita ei ole tiedostettu tai otettu huomioon? - Miten, millaisen ja kenen tekemän työn tutkimustoiminnan avulla integraatiotyötä voitaisiin edistää? - Mitä ovat lainrikkojien hyväksi tehtävän työn niin sanotut hyvät käytännöt, mikä toimii? Työryhmän työskentely oli luonteeltaan vapaamuotoista ja ideoivaa. Osanottajien hyvin erilaiset ammatti- ja kokemustaustat näkyivät myös kannanottojen heterogeenisyydessä. Työryhmän tapaamisia oli kaikkiaan neljä ja kevätkauden työskentelyn loppuyhteenveto tehtiin Pikassoksen järjestämässä seminaarissa Sosiaalialan osaamisen suunta lainrikkojatyössä. Yhteenvetona työskentelystä voidaan sanoa, että keskustelujen pohjalta löydettiin muutamia lisäkehittelyä vaativia kohtia, joiden ratkaisemiseen tulisi suunnata voimavaroja. Juha Kaakinen (2004) toteaa ryhmän työskentelyn pohjalta, että yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta on tarpeen tuottaa nykyistä tarkempaa tutkimustietoa syrjäytymisen yhteiskunnallisista kokonaiskustannuksista ja palveluiden kehittämisen taloudellisesta vaikuttavuudesta. Lainrikkojatyön sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen tarvitsee tuekseen pitkäjänteistä kehittämistä ja tutkimusta. Lainrikkojateema voisi tarjota myös hyvän mahdollisuuden luoda mallia valtakunnallisesta erityisryhmien palvelujen kehittämisestä paikallisessa osaamiskeskuskontekstissa. (Raportti sosiaalialan kehittämisestä lainrikkojatyön kontekstissa 2004) Asiantuntijaryhmän kokoontumisten kanssa samanaikaisesti Eija Heine (2004) tuotti raportin Lainrikkojuus eri sektoreiden toiminnassa. Arvioiva kartoitus Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Tampereella. Raportissa Heine nostaa esiin esimerkiksi - julkilausutun ja arkisen työorientaation välisen ristiriidan, - verkostotyön systemaattisen kehittämisen tarpeet ja - palvelun vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksien tutkimisen tarpeen. Lainrikkoja-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa nousi esiin tarve jatkaa aloitettua työskentelyä, joten hankkeen toisen vaiheen käynnistämiseksi päätettiin hakea rahoitusta. 5

10 1.3 Lainrikkoja-hankkeen toisen vaiheen tavoitteet Lainrikkoja -hankkeen toisessa vaiheessa asetettiin tavoitteeksi tehdä arvioiva kartoitus lainrikkojien käyttämistä palveluista. Hankkeessa haluttiin konkreettisesti selvittää, millaista apua ja tukea lainrikkoja-asiakkaat palveluista saavat, tehdäänkö heille suunnitelmia ja mitkä ovat palveluista aiheutuvat kustannukset. Kustannuksilla tarkoitettiin tässä käytettyä työaikaa, ja se perustui asiakkaan ja työntekijöiden antamiin tietoihin asiakkaan palveluissa käyttämästä ajasta. Tämän lisäksi työntekijöiltä tiedusteltiin arviota työajasta, joka kuluu asiakkaan asioiden hoitamiseen asiakaskäyntien ulkopuolella. Hankkeen päätavoitteet olivat seuraavat: 1. Selvitetään erilaisten suunnitelmien vaikutus lainrikkojien yhteiskuntaan integroitumisen kannalta. Tämä liittyy myös palveluohjauksen kehittämiseen osana asiakasprosessien parantamista ja tehtyjen suunnitelmien yhteensovittamista. 2. Verkostotyön systemaattisen kehittämisen edellytykset ja mahdollisuudet. 3. Arvioiva kartoitus lainrikkojien palveluiden käytöstä eri viranomaisissa ja niistä aiheutuvista kustannuksista käytettynä työaikana. Aineiston analyysivaiheessa tutkittaviin kysymyksiin lisättiin kaksi näkökulmaa, jotka nousivat selvästi esille asiakkaiden haastatteluista. Nämä tutkimuskysymykset antoivat mahdollisuuden asiakkaiden omien kokemusten esiin nostamiselle selvityksessä. Lisätyt tutkimuskysymykset ovat seuraavat - Mitkä tilanteet tai henkilöt asiakas on kokenut merkityksellisiksi? Mitkä elementit tekevät näistä tilanteista tai henkilöistä merkityksellisiä? - Millaisia puutteita tai ongelmia asiakas on kohdannut palvelujärjestelmässä? Hankkeessa korostettiin asiakkaan näkökulmaa ja hänen kokemuksiaan saamistaan palveluista. Toissijaisena näkökulmana oli asiakkaan tuottaman tiedon vertaaminen työntekijöiltä saatuihin tietoihin. Asiakasnäkökulman korostamista toteutettiin mm. siten, että viranomaisiin otettiin yhteyttä vasta asiakkaan haastattelun jälkeen asiakkaan antamien tietojen ja suostumuksen perusteella. Myös aineiston analyysissa ja raportissa asiakkaan ääni nostettiin esiin työntekijöiden näkökulman ollessa lähinnä sitä tukeva. 2 Asiantuntijaryhmä hankkeen tukena 2.1 Asiantuntijaryhmän kokoonpano ja toiminta Lainrikkoja-hankkeen toisen vaiheen tueksi koottiin asiantuntijaryhmä, joka toimi myös hankkeen ohjausryhmänä. Asiantuntijaryhmässä oli ensimmäisen vaiheen tapaan edustettuina sosiaalialan tutkijoita, työelämän edustajia sekä opiskelijoita. Ryhmää alettiin muodostaa vuoden 2004 lopussa, jolloin Pikassoksen toimitusjohtaja Lasse Rautniemi lähestyi sähköpostitse niitä henkilöitä, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa olla jatkossa mukana lainrikkojien asemaa ja lainrikkojatyötä koskevassa kehittämistyössä. Näin muodostunut asiantuntijaryhmä säilyi pääosin muuttumattomana koko hankkeen ajan, vaikka jotkut jäsenet joutuivat jäämään kesken pois ja uusia jäseniä liittyi mukaan. 6

11 Lainrikkoja-hankkeen aikana asiantuntijaryhmässä olivat mukana Riitta Granfelt (Helsingin yliopisto), Erja Henttonen (Porin sosiaalikeskus ja opiskelija Tampereen yliopiston Porin yksikkö), Eeva-Leena Jaakkola (Kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen aluetoimisto), Minna- Kaisa Järvinen ja Tuija Hämäläinen hänen sijaisenaan keväällä 2005 (Tampereen YRE), Jouko Karjalainen (Stakes), Heidi Kervinen (opiskelija Tampereen yliopisto), Juha Kääriäinen (Tampereen yliopisto ja sittemmin Poliisiammattikorkeakoulu), Ulla Lehtinen (Kriminaalihuoltolaitoksen Riihimäen paikallistoimisto ja ammatillisen lisensiaattitutkinnon opiskelija, Jyväskylän yliopisto), Katariina Pekkola (opiskelija Tampereen yliopisto), Lasse Rautniemi (Pikassos), Katja Saaranen (Pikassos), Reino Seppänen (KRITS), Teija Sundman (opiskelija Tampereen yliopisto ja sittemmin Pikassos), Heli Valokivi (Tampereen yliopiston Porin yksikkö) sekä Harri Virolainen (Kriminaalihuoltolaitoksen Porin aluetoimisto ja opiskelija Tampereen yliopiston Porin yksikkö). Lisäksi seuraavat henkilöt saivat materiaalia sähköpostin välityksellä: Eija Heine (Oy Kasvunavain Ltd), Tarja Pösö (Tampereen yliopisto), Ilmari Rostila (Tampereen yliopiston Porin yksikkö) ja Juha Santala (Hämeen ammattikorkeakoulu). Hankkeen valvojana toimi sosiaalineuvos Martti Lähteinen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ensimmäinen asiantuntijaryhmän tapaaminen oli Kaikkiaan asiantuntijaryhmä kokoontui vuoden 2005 aikana viisi kertaa. Tämän lisäksi hankkeen työntekijät kokoontuivat omana ryhmänään useita kertoja hankkeen aikana. Näissä tapaamisissa asiantuntijaryhmän ideoita työstettiin edelleen ja käytiin läpi hankkeen käytännön toteutusta. Kun hankkeelle saatiin jatkoaikaa vuodelle 2006, asiantuntijaryhmä jatkoi työskentelyä edelleen hankkeen loppuun. Kevään 2006 aikana asiantuntijaryhmä kokoontui kaksi kertaa, joiden lisäksi sen jäseniä osallistui Sosiaalialan kehittämishankkeen Pikassos-alueen aikuissosiaalityön työryhmissä maalis-huhtikuussa (ks. Osa II luku 5). Aikuissosiaalityön työryhmissä pyrittiin keräämään lisäaineistoa keskustelemalla aikuissosiaalityötä tekevien työelämän edustajien kanssa aikaisemmin kerätyn aineiston pohjalta. 2.2 Asiantuntijaryhmä selvityksen tavoitteiden asettajana Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli hankkeen ideointi ja ohjaaminen. Lisäksi ryhmä ohjasi ja tuki hankkeen työntekijöitä aineiston keräämisessä ja analysoinnissa. Ryhmässä keskusteltiin mm. haastateltavien valinnasta, tutkimusluvista ja selvitykseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä, käytettävistä selvitysmenetelmistä ja kertyneen tiedon analyysista. Työntekijät tuottivat jo selvitysvaiheessa asiantuntijaryhmälle erilaisia tiivistelmiä ja analyyseja kommentoitavaksi, jolloin haastatteluja voitiin jatkossa suunnata kiinnostaviin teemoihin tai tarkentaa joitakin esiin tulleita kysymyksiä. Asiantuntijaryhmän kanssa pohdittiin myös käytännön selvitystyössä esiin tulleita ongelmia. Analyysivaiheessa asiantuntijaryhmä arvioi työntekijöiden aloittamia analyysipolkuja ja toi esiin uusia näkökulmia, joista aineistoa voi tarkastella. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin, mistä teemoista asiantuntijaryhmissä käytiin keskustelua. Teemojen sisällä näkyy myös hankkeen tutkimuskysymyksistä käyty keskustelu, mikä vaikutti tutkimuskysymysten lopulliseen muotoutumiseen. 7

12 Selvityksen tekeminen Asiantuntijaryhmälle annetun hankkeen ideointi- ja ohjaustehtävän mukaisesti tapaamisissa käytiin paljon läpi selvityksen konkreettiseen tekemiseen liittyviä kysymyksiä. Aluksi keskustelua oli tutkimuskysymyksistä ja hankkeen tavoitteen kirkastamisesta. Todettiin, ettei kysymyksessä ole varsinainen tutkimus, vaan selvityshanke, jossa voidaan hahmottaa oleellisia tutkimuskysymyksiä mahdollisille laajemmille tutkimushankkeille. Hankkeen alussa pohdittiin myös tarvittavia tutkimuslupia, kuten riittääkö asiakkaan antama suostumus vai tarvitaanko tietojen saamiseen myös jonkin muun tahon lupa. Asiassa konsultoitiin myös sosiaali- ja terveysministeriötä. Päätettiin tehdä tutkimuslupa asiakasta koskevien tietojen luovuttamiseen, minkä asiakas allekirjoittaa. Tampereen kaupungin osalta sovittiin lisäksi haettavaksi varsinaista tutkimuslupaa, koska tämä on ollut kaupungin käytäntö. Paljon keskustelua aiheutti selvityksen toteuttajien vahva kriminaalihuoltotausta. Asiantuntijaryhmä pohti erityisesti sitä, miten selvityksen tuloksiin vaikuttaa se, että yhden haastattelijan haastateltavat ovat hänen omia valvonta-asiakkaitaan. Huolena oli, että haastatteluasetelma muuttaa työtapoja ja vääristää siten selvityksen tulosta. Toisaalta tässä tapauksessa mahdollisuus asiakkaiden osallistumiseen ja kontaktin saamiseen nähtiin paremmaksi kuin muilla haastattelijoilla. Koska muut haastattelijat olivat keräämässä aineistoa ennestään tuntemattomista asiakkaista, katsottiin tämän osaltaan pienentävän tuloksen vääristymisen riskiä. Hankkeen aikana koettiin kuitenkin tärkeäksi korostaa sitä, että kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti seuraamusjärjestelmän ulkopuoliset palvelut ja asiakkaan kontaktit muihin kuin Kriminaalihuoltolaitoksen (Khl) viranomaisiin. Aineiston analyysivaiheessa Khl:n työntekijöiden rooli asiakkaiden viranomaisverkostossa alkoi kuitenkin vaikuttaa niin merkittävältä, että hankkeen työntekijät päättivät haastatella myös Khl:n työntekijöitä. Tätä varten otettiin yhteyttä muutamaan asiakkaaseen ja pyydettiin heiltä suostumusta työntekijöiden haastattelemiseen asiakkaan kesän ja syksyn aikaisesta tilanteesta. Asiantuntijaryhmissä otettiin kantaa myös asiakkaiden valintaan sekä aineiston keräämiseen ja selvitysmenetelmiin. Alkuvaiheessa pohdittiin, kuinka paljon tulosta vääristää se, ettei selvityksessä tavoiteta kaikkein marginalisoituneimpien lainrikkojien joukkoa. Sama aihe nousi esiin myöhemmin, kun haastatteluissa ei esiintynyt palvelujärjestelmää voimakkaasti kritisoivia puheenvuoroja. Tällöin pohdittiin, kuinka haastattelutilanne ja asiakkaiden valinta ovat voineet vaikuttaa kritiikin puuttumiseen. Todettiin, että erityisesti analyysivaiheessa asiakkaiden valikoituminen on otettava esiin. Analyysin onnistumiseksi sekä asiakas- että viranomaishaastattelut todettiin tärkeäksi dokumentoida hyvin. Myös haastattelijoiden tuli pyrkiä yhdenmukaisuuteen vertailun helpottamiseksi. Litteroinnin osalta pidettiin hyvänä haastattelijan itse tekemää litterointia, mutta päätettiin myös selvittää mahdollisuus ulkopuolisen litteroijan käyttöön niukkojen aikaresurssien takia. Lisäksi asiantuntijaryhmä toivoi, että aineiston analyysi aloitettaisiin jo haastatteluvaiheessa. Haastatteluvaiheessa nousi esiin paljon kysymyksiä, joista haastattelijat vaihtoivat kokemuksia ja saivat neuvoja asiantuntijaryhmässä. Monet haastatteluissa käytetyistä käsitteistä näyttivät olevan asiakkaille vaikeita ymmärtää tai ne tulkittiin eri tavoilla. Joihinkin kysymyksiin asiakkaiden oli hankala vastata niiden yleisluonteisuuden takia. Asiantuntijaryhmässä mietittiin, kuinka käsitteet ja kysymykset voitaisiin korvata niin, että kaikki puhuisivat samaa kieltä. Todettiin myös, että asiakkaan elämäntilanne vaikuttaa viranomaisiin suhtautumiseen, mikä on tärkeää huomioida haastatteluissa. Haastattelutilanteessa haluttiin välttää liiallista viranomaisasetelmaa ja siksi asiantuntijaryhmässä mietittiin, miten haastattelu saataisiin pidettyä keskustelunomaisena ja 8

13 luontevana. Esimerkiksi asiakkaan taustatietoja päätettiin kysellä haastattelujen lomassa ja asiakkaan elämäntilannetta pyrittiin kartoittamaan avoimilla kysymyksillä ennen varsinaisten viranomaiskokemusten selvittämistä. Vuoden 2005 viimeisessä tapaamisessa päätettiin hakea hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2006 toukokuun loppuun, koska aineiston analyysi mahdollisine lisäaineistoineen ja raportin työstäminen vaativat alkuperäistä suunnitelmaa enemmän aikaa. Kustannukset Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa lainrikkojien palvelujen käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Asiasta käytiin kriittistä keskustelua asiantuntijaryhmän tapaamisissa. Keskusteluissa oltiin huolissaan siitä, että kustannukset nousisivat liian suureen rooliin ja niitä tulkittaisiin väärin. Toisaalta katsottiin, ettei aikaisemmin ole ollut saatavissa lukuja, joilla lainrikkojien ns. jälkihuolto voitaisiin perustella. Kustannusten kannalta olennaiseksi nähtiin pikemmin asumisesta, toimeentulosta ja koulutuksesta syntyvät kuin päällekkäisistä viranomaiskontakteista syntyvät kustannukset. Asiantuntijaryhmässä käydyn keskustelun perusteella kustannuksia päätettiin arvioida uudesta näkökulmasta. Päädyttiin tarkastelemaan kustannuksia käytettynä työaikana. Tämän toivottiin vastaavan kysymykseen siitä, pitäisikö palvelujärjestelmää kehittää esimerkiksi palveluohjauksen tai YRE -hankkeen Hämeenlinnan alueella kehitetyn avainhenkilökonseptin suuntaan. Tämä pienentäisi kustannuksia palveluiden turhan päällekkäisyyden poistumisena, suunnitelmien mahdollisena yhdenmukaistumisena ja vaikuttavuuden parantumisena. Myöhemmässä vaiheessa paljon keskustelua herätti haastatteluissa esiin tullut ristiriita asiakkaan kanssa tehdystä työstä ja työntekijän tekemästä taustatyöstä, jota asiakas ei näe. Esimerkiksi asiakas saattoi tavata viranomaista minuuttia, vaikka viranomaisen mukaan häneltä meni 5-6 tuntia kuukausittaisesta työajastaan asiakkaan asioiden hoitamiseen. Ryhmässä keskusteltiin paljon siitä, miksi asiakasta tavataan niin vähän ja mitä tuo muu työ pitää sisällään. Palvelujärjestelmä Suuri osa käydystä keskustelusta liittyi tutkimustehtävän mukaisesti lainrikkojien käyttämiin palveluihin ja palvelujärjestelmään yleensä. Asiantuntijaryhmässä pohdittiin viranomaiskontaktien päällekkäisyyttä ja toisaalta palvelujen piiriin pääsemisen valikoivaa luonnetta. Haluttiin nostaa esille palvelujärjestelmän yhteys laajempaan suomalaisen yhteiskunnan muutokseen ja sen kautta pohtia, mihin suuntaan palvelujärjestelmä on menossa: painottuuko siinä asiakkaan perusoikeudet vai asiakkaan oma vastuu ja vastikkeellisuuden politiikka. Myös asiakkaiden lainrikkojataustan vaikutus palveluihin mietitytti. Eija Heinen (2004) raportin perusteella Kriminaalihuoltolaitoksella oli suuri osuus asiakkaiden palvelujen käytön neuvonnassa. Normaaleissa sosiaalipalveluissa asiakkaan lainrikkojataustaa ei useinkaan tiedetty. 9

14 Myös palvelujärjestelmän osalta tutkimuskysymykset tarkentuivat ja täydentyivät asiantuntijaryhmissä käydyn keskustelun pohjalta. Asiakkaiden kohdalla oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia ongelmia heillä on ja kohdistuuko asiakkaiden saama palvelu näiden ongelmien selvittämiseen. Samalla oltiin kiinnostuneita palvelujen sisällöistä ja yksittäisten palvelujen erityispiirteistä. Myös vähän palveluja käyttävä asiakas koettiin mielenkiintoiseksi, koska hän toimii peilauspintana muille. Hänen kauttaan voitiin saada vastaus siihen, miksi palveluja ei käytetä. Selvityksessä haluttiin myös tietää, kokevatko asiakkaat palvelujärjestelmässä olevan jotakin puutteita. Tässä yhteydessä asiantuntijaryhmässä heräsi kysymys, osaako asiakas tunnistaa ja nimetä puuttuvia palveluita vai onko hän lukkiutunut nykyisen palvelujärjestelmän tarjontaan. Toisaalta epäiltiin, että asiakkaat tuntevat palvelujärjestelmän työnjaon eivätkä odotakaan mitään ylimääräistä. Myöhemmin ryhmässä kuitenkin käsiteltiin esimerkkejä, joissa asiakkaat olivat haastatteluissa tuoneet esiin kokemiaan selkeitä puutteita palvelujärjestelmässä. Paljon keskustelua käytiin siitä, saavatko asiakkaat eri tahojen palveluita vain silloin, kun he täyttävät järjestelmän asettamat kriteerit palvelun saamiselle, eivätkä silloin, kun tuntevat niitä tarvitsevansa. Palveluohjauksen katsottiin tarkoittavan sitä, että myös palvelujärjestelmää ohjataan toimimaan viisaasti. Tämän voitiin katsoa sisältävän sekä asiakkaiden yhdenmukaisen kohtelun että panostamisen työntekijöiden ohjeistukseen, etiikkaan ja resurssien yhteiskäyttöön, kuten suunnitelmien yhdenmukaisuuteen ja toteutuksen seurantaan. Viranomaisten ja muiden palvelutahojen osalta selvitettäviksi asioiksi nousivat heidän näkemyksensä asiakkaiden suunnitelmien sisällöistä ja tavoitteista sekä asiakkaan kanssa käytetty aika ja viranomaisverkostojen työskentely. Mietittiin, mikä on verkostotyön hyöty. Toisaalta oltiin kiinnostuneita siitä, millaisena asiakas itse kokee verkostotyöskentelyn verrattuna esimerkiksi yhteen työntekijään. Aineistosta nousi monella asiakkaalla esiin yksi aktiivinen toimija. Keskusteluissa nousi esiin myös kokemukset vertaistuen suuresta merkityksestä asiakkaille, ja toisaalta viranomaisten mahdollisuus vahvistaa informaaleja järjestelmiä. Viranomaisiin liittyvä keskustelun aihe oli myös työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, kuten sen tarkasteleminen, miten asiakkaan muutoshalukkuus havaitaan ja mikä saa muutoksen aikaan. Loppukesän 2005 keskusteluissa voitiin aineiston pohjalta jo miettiä vuorovaikutuksessa esiintyviä katkoksia ja aukkokohtia. Tämän keskustelun pohjalta muodostui yksi selvityksen tutkimuskysymyksistä: Mitkä palvelut tai työntekijäkontaktit asiakas on kokenut merkityksellisiksi ja mitkä elementit tähän ovat vaikuttaneet? Suunnitelmat Asiakkaille laaditut suunnitelmat olivat yksi selvityksen kiinnostuksen kohteista ja niistä käytiin myös keskustelua asiantuntijaryhmän tapaamisissa. Alusta asti keskusteluissa nousi esille eräänlainen viranomaisille ulkoapäin asetettu velvollisuus laatia suunnitelmia. Suunnitelmat eivät usein kuitenkaan toteudu sellaisenaan tai niiden tavoitteet tehdään liian isoiksi. Koettiin olennaiseksi miettiä, millä keinoilla suunnitelmissa kaavailtuihin muutoksiin päästään. Toisaalta ryhmäläisillä oli kokemuksia myös siitä, että joissakin viranomaisissa asiakkaille ei tehdä suunnitelmia ollenkaan. Keskustelua käytiin siitä, että viranomaiset tietävät, miten hyviä suunnitelmia tehdään, mutta ihmeteltiin, miksi teoria ei toteudu käytännössä. 10

15 Haastatteluvaiheessa tuli lisäksi esille, etteivät asiakkaat usein tiedä itseään koskevista suunnitelmista. Tämä herätti kysymyksen, ovatko suunnitelmat työntekijän ja asiakkaan yhteisesti jakamia, ja mikäli eivät ole, millaisia päätelmiä siitä voidaan tehdä. Mietittiin, onko kyse jälleen vuorovaikutuksen ongelmista, kuten palvelujärjestelmää koskevassa keskustelussa tuli esiin. Toisaalta asiakkaat kertoivat usein työntekijän kanssa suunnitellusta jatkotyöskentelystä, vaikka eivät nimittäneetkään tätä suunnitelmaksi. Aineiston perusteella vahvistui käsitys siitä, ettei työntekijöiden kesken tai työntekijän ja asiakkaan välillä monesti ole yhteisesti jaettua näkemystä siitä, mikä on suunnitelma. Analyysissa toivottiin pohdittavan sitä, mihin suunnitelmallisuuden tulo kentälle perustuu ja mihin se johtaa: näennäistyön lisääntymiseen vai hyvien suunnitelmien tekemiseen. Suunnitelmallisuuden nähtiin liittyvän resursseihin, organisaatiokulttuuriin, työntekijöiden osaamiseen sekä moraaliin ja etiikkaan. Asiakkaan näkökulma Heti hankkeen alussa selvityksen yhdeksi lähestymistavaksi haluttiin nostaa asiakkaiden oma näkökulma saamiinsa palveluihin ja suunnitelmiin. Viranomaispuhetta on dokumentoitu paljon, minkä takia asiakkaiden omat tavoitteet, tarpeet ja kommentointi koettiin kiinnostavaksi ja tarpeelliseksi korostaa. Asiakkaiden antaman tiedon pohjalta voidaan tarkastella myös viranomaisten toimintaa. Toisaalta asiakkaiden kokemukset koettiin myös haastavammaksi tutkia. Ryhmässä koettiin tärkeäksi korostaa asiakkaille heidän merkitystään tiedon tuottajina. Asiantuntijaryhmässä tuotettiin paljon keinoja tuoda asiakasnäkökulmaa esille haastatteluissa. Asiakkaan palvelujärjestelmän tuntemuksesta ja palvelujen tarpeesta voitaisiin saada kuva selvittämällä asiakkaalle merkityksellisiä asioita. Myös asiakkaan kokemus itseensä kohdistuneista mahdollisuuksista ja esteistä tai kokemistaan peloista, vaikeuksista ja vahvuuksista ovat osa asiakkaan näkökulman esiin tuomista. Asiakkaalta haluttiin selvittää, millaiset tilanteet ovat hänen mielestään olleet onnistuneita ja onko palveluita koettu jossain syrjiviksi. Selkeästi asiakasnäkökulman korostamiseen tähtäävä keino oli se, että viranomaisiin päätettiin ottaa yhteyttä vasta asiakkaan tuottaman tiedon pohjalta ja hänen luvallaan. 2.3 Kokemukset asiantuntijaryhmän toiminnasta Viimeisessä asiantuntijaryhmän kokouksessa käytiin läpi paikalla olleiden ryhmäläisten kokemuksia asiantuntijaryhmään osallistumisesta, sen toiminnasta ja asiantuntijaryhmästä toimintamuotona. Yleisesti ryhmäläiset suhtautuivat myönteisesti tämän tyyppiseen toimintaan ja näkivät oman toimintansa merkityksen ja hyödyn hankkeen etenemiselle. Ryhmässä kuitenkin todettiin, että ilman hankkeen konkreettisia toimijoita eli palkattuja työntekijöitä olisivat hankkeen tulokset jääneet vähäisemmiksi. Lainrikkoja -hankkeen puolesta tuotiin esille ryhmän suuri merkitys hankkeelle. Ryhmäläiset kokivat asiantuntijaryhmässä käsitellyn tematiikan kiinnostavana, mikä johtui ryhmäläisten omista mielenkiinnon kohteista työpaikan ja tutkimuksen kautta. Asiantuntijaryhmästä saadut kokemukset pystyi liittämään omaan työhön. Tutkimuksen näkökulmasta koettiin hyväksi, että teemasta käytävälle keskustelulle on olemassa foorumi. Ryhmä mahdollisti myös kokemusten vaihdon ja asiakastyön nykytilanteesta keskustelun 11

16 tutkijoiden ja kentän työntekijöiden välillä, joka koettiin erityisesti tutkijoiden keskuudessa tärkeäksi. Yleisesti jonkin teeman ympärille kokoontuminen, keskustelu ja prosessin kommentoiminen koettiin toimivaksi toimintamalliksi, mitä voidaan käyttää myös jatkossa. Asiantuntijaryhmien toiminnan lisäksi keskustelussa nousi esiin Sosiaalialan kehittämishankkeen Pikassos-alueen aikuissosiaalityön työryhmät, joiden kokouksia käytettiin hankkeessa yhtenä keinona koota työntekijöiden näkemyksiä lainrikkojien asemasta palveluissa. Aikuissosiaalityön työryhmien käyttö menetelmänä sai niihin osallistuneilta asiantuntijaryhmän jäseniltä kiitosta, ja menetelmä koettiin kiinnostavaksi. Aikuissosiaalityön työryhmien kohdalla toistui kokemus yhteyden säilymisestä käytännön työhön. Keskustelussa tuotiin myös esille asiantuntijaryhmän toimintaan liittyviä heikkouksia, joita olivat lähinnä toiminnan katkelmallisuus ja pirstaleisuus. Ryhmäläiset saattoivat siirtyä nopeasti toisesta työtilanteesta asiantuntijaryhmään sen materiaalin ehdoilla, jota heille oli ennakolta toimitettu. 3 Lainrikkoja hankkeen päätösseminaari 3.1 Koe Vapaus Pikassos järjesti Lainrikkoja -hankkeen päätösseminaarin Koe Vapaus suunnitelmia vai suunnitelmallisuutta? Tulevaisuuden haasteet lainrikkojien kanssa tehtävässä työssä. Seminaarissa esiteltiin Lainrikkoja -hankkeessa saatuja tuloksia, minkä lisäksi seminaariin oli kutsuttu puhujia eri sektoreilta. Puheenvuorot käsittelivät seminaarin aiheen mukaisesti lainrikkoja-asiakkaille tehtäviä suunnitelmia ja työskentelyn suunnitelmallisuutta eri toimijoiden näkökulmista. Puhujina seminaarissa olivat Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, oikeusministeriöstä, Projektityöntekijät Teija Sundman ja Katariina Pekkola Pikassoksesta, Projektisuunnittelija Jarno Ruotsalainen Kriminaalihuollon tukisäätiöstä, Neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen oikeusministeriöstä, Apulaisjohtaja Anna Arola Riihimäen vankilasta, Johtava sosiaalityöntekijä Maria Palmgren Tampereen kaupungista ja Yliassistentti Heli Valokivi Tampereen yliopiston Porin yksikkö sekä Toimitusjohtaja Lasse Rautniemi Pikassoksesta Seminaariin osallistui edustajia ministeriöistä, aihealuetta pohtineista työryhmistä, Rikosseuraamusalan neuvottelukunnasta, järjestöistä, kunnista, Kriminaalihuollosta ja Vankeinhoitolaitoksesta. Seminaarista tehtiin lehdistötiedote ja seminaarissa oli myös paikalla toimittajia. Seminaarin materiaali laitettiin Pikassoksen www-sivuille. 3.2 Koontia seminaarista Seminaarin avasi oikeusministeriön kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, joka kertoi omassa puheenvuorossaan lainrikkojien kanssa tehtävän työn kehityksestä vuodesta 2001 vuoteen Vuosina toimineen Seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmien yhteensovittamista pohtineen toimikunnan mietinnön perusteella 12

17 käynnistetty YRE -hanke päättyi vuonna 2005, mutta siinä aloitettuja yhteistyöverkostoja on jatkettu edelleen paikallisesti ja alueellisesti. Vankien asioissa on kehitetty eri tahojen yhteistoimintaa, jonka suositukset julkaistiin vuonna Muita uudistuksia ovat olleet mm. vankeuslakipaketin valmistelu, sakon muuntorangaistuksen ehtojen muuttuminen, yhdyskuntatyön kehittämisen linjauksien tuottaminen ja nuorisorangaistuksen muuttuminen pysyväksi rangaistusmuodoksi koko maassa. Puheenvuoronsa lopuksi Rissanen toi esiin, että vuoropuhelua lainrikkojien asioissa olisi laajennettava niin, että se nousisi poliittisen kiinnostuksen ja hallinnonalat ylittävän yhteistyön kohteeksi. Lainrikkoja hankkeen puheenvuorossa hankkeen työntekijät Katariina Pekkola ja Teija Sundman nostivat esiin lainrikkoja-asiakkaan näkökulman palveluihin ja niissä tehtäviin suunnitelmiin. Puheenvuorossa käsiteltiin selvityksen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä asiakkaan tavoitteiden ja palvelujärjestelmän ja siinä tehtävien suunnitelmien kohtaamisesta. Lisäksi tarkasteltiin organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuuden ymmärtämisessä. Seminaarissa julkaistiin Kriminaalihuollon tukisäätiön selvitys Kuntouttava vankityö. Projektisuunnittelija Jarno Ruotsalainen puhui seminaarissa suunnitelmallisesta vankeudesta ja vapausprosessista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä. Yhteistyö voidaan jakaa tavanomaiseen yhteistyöhön, rakenteelliseen yhteistyöhön ja palveluohjaukseen sekä palveluntuotantoon ja sopimusperustaiseen kuntoutusyhteistyöhön. Tavanomaisen vapautumisyhteistyön haasteena voidaan nähdä aluevankilajärjestelmä ja vangin mahdollisuudet yhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen käytännössä, kun matkaa vankilan ja kotikunnan välillä voi olla useita satoja kilometrejä. Toisaalta aluevankilajärjestelmä helpottaa käytäntöjen muodostumista, koska saman kunnan vankeja kohdataan useammin. Ruotsalainen pohtii sijoittajayksiköiden ja vastuuvankiloiden välistä vastuunjakoa ja sitä, kuka käytännössä ottaa yhteyttä muihin tahoihin. Ruotsalainen pohti vankien työttömyyden ja rikollisuuden yhteyttä toisiinsa. Lisäksi Ruotsalainen toi esiin Hämeenlinnan seudulla toimivan KuVa projektin kokemuksia. Neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen oikeusministeriöstä esitteli sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön asettaman vankien jälkihuoltotyöryhmän antamia suosituksia. Suositukset Rikoksista rangaistujen tuen tarve Suositukset yhteistoiminnalle julkaistiin maaliskuussa Vankien jälkihuoltotyöryhmän asettamisen taustalla vaikuttivat vankeuslaki, uusi vankeinhoidon organisaatio sekä vapautuvien vankien ongelmat: asunnottomuus, päihteet, terveysasiat sekä toimeentulo-ongelmat. Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia ehdotukset vankien jälkihuollon kehittämiseksi ja kriminaalihuollon asiakkaiden tuen tarpeiden huomioimiseksi yhteistyössä Vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen ja kuntien kanssa siten, että tehtävät suunnitelmat tukevat toisiaan ja asiakkaan selviytymistä. Työryhmä ehdotti mm. ensihuoltojärjestelmän luomista sosiaalialalle, eri tahojen suunnitelmien nivomista yhteen ennen rangaistuksen suorittamista sekä sen jälkeen, tuetun asumisen ja sosiaalisen isännöinnin lisäämistä, työvoiman palvelukeskusten käytön tehostamista sekä yhteistoimintatahojen tietojen vaihdon yksinkertaistamista. Puheenvuoronsa lopuksi Kaukonen esitteli lainrikkojien kanssa tehtävän työn haasteita tällä hetkellä. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi vankimäärän kasvu, huonoosaisten jääminen palveluiden ulkopuolelle, päihdehaittojen hillintä sekä suhteellisen köyhyyden lisääntyminen ja muuttuminen absoluuttiseksi huono-osaisuudeksi. Samalla Kaukonen pohti, ovatko lainrikkojille tarjotut vaihtoehdot riittäviä nykyiseen kehitykseen verrattuna. 13

18 Kunnan sosiaalityön näkökulmasta seminaarissa puhui Tampereen kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Maria Palmgren. Puheenvuorossaan Palmgren tarkasteli, mitä lainrikkojaasiakkaiden kanssa on tehty, missä ollaan nyt ja mihin jatkossa pitäisi kiinnittää huomiota. Puheenvuorossaan Palmgren toi esiin, että vain muutamalla prosentilla asiakkaista on lainrikkojatausta, mikä asettaa haasteen yksittäisten sosiaalityöntekijöiden tietotaidolle. Yksittäin sosiaalityöntekijä kohtaa vain muutamia rikostaustaisia asiakkaita vuosittain. Vapautuvan vangin kohdalla on keskityttävä mm. asumiseen, työvoima-asioihin, päihdekuntoutukseen, perhesuhteisiin ja yhteistyökumppaneiden verkostoon. Tampereella siirryttiin 1990-luvulla alueellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, minkä lisäksi on ollut joitakin osittain eritytettyjä palveluita. Tällaisia palveluita tarjosi vuoteen 2005 asti sosiaaliasema Paussi, jossa tarjottiin yksilöllistä palveluohjausta (YPO) päihdetaustaisille ja asunnottomille asiakkaille. Palvelun tavoitteena oli olla joustavaa ja tiivistä, ja se pyrki sosiaalityön tarpeen päättymiseen. Alueellisen sosiaalityön mallissa aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityö on eriytetty. YRE hankkeen kautta mallinnettiin yhteistyötä vankilasta kuntouttavista toiminnoista vapautuvien kohdalla, mihin kuului palvelusuunnitelman laatiminen ja vastuullisen palveluohjaajan nimeäminen. Palmgrenin mukaan jatkossa on ylläpidettävä nykyisiä yhteistyökäytäntöjä ja vahvistettava marginaalisosiaalityön erityisosaamista. Lisäksi olisi päätettävä, järjestetäänkö palvelut perus- vai erityispalveluina. Aikuissosiaalityötä ja seudullista yhteistyötä kehitetään Seutukehittäjä -hankkeessa. Tampereella on lisäksi meneillään toimeentulotuen kehittämishanke, jonka raportti valmistunee syksyllä. Etuuskäsittelijöiden määrää lisätään, mikä tulee vapauttamaan nykyistä enemmän sosiaalityöntekijöiden resursseja sosiaalityön tekemiseen. Uudesta vankeuslaista oli kertomassa Riihimäen vankilan apulaisjohtaja Anna Arola. Sekä vankilassa että vapaudessa suoritettavan vankeuden tavoitteena on edistää vangin valmiuksia rikoksettomaan elämään sekä estää rikosten tekemistä vankeusaikana. Uusi laki velvoittaa tekemään suunnitelman kaikille vangeille, kun se nykyisin on tehty yli kahden vuoden tuomiota suorittaville. Suunnitelma on nimeltään rangaistusajan suunnitelma, ja se koskee rangaistusaikaa, vapauttamista ja ehdonalaista vapautta. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä rangaistuksen täytäntöönpanon ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta, vähentää moninkertaista työtä sekä tehostaa viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen yhteistyötä. Suunnitelmassa päätetään, mihin toimintakykyyn ja uusintarikollisuuteen vaikuttaviin tekijöihin vangin elämässä pyritään vaikuttamaan. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi vangin sijoittaminen, vankeusaikeinen toiminta, mahdollinen valvottu koevapaus, poistumisluvan edellytykset sekä suunnitelma ehdonalaisesta vapauttamisesta. Suunnitelma laaditaan sijoittajayksikössä, ja jatkossa sitä täydennetään ja sen toteutumista seurataan. Vanki sijoitetaan sen mukaan, missä suunnitelmaa pystytään parhaiten toteuttamaan. Vankeuslaissa halutaan korostaa vapauttamissuunnitelman roolia ja viranomaisten yhteistyötä, sillä suurinta osaa vapautuvista vangeista ei määrätä valvontaan eikä heillä ole vapaudessa mitään kiinnekohtaa. Arola toi myös esiin, etteivät monet vangit osaa nimetä työntekijöiden nimiä tai edes organisaatioita, joissa ovat asioineet siviilissä. Tämä asettaa haasteen selvittää, mitä ne tahot ovat, joiden kanssa vankeinhoidon pitäisi tehdä yhteistyötä. Lopuksi Arola käsitteli rikosten uusimista ja rikosten tekoon altistavia tekijöitä. Arolan mukaan olisi selvitettävä, mitkä tekijät saavat ihmiset luopumaan rikoksista ja pyrittävä vaikuttamaan myös niihin rikoksiin altistavien tekijöiden lisäksi. Seminaarin viimeisessä puheenvuorossa yliassistentti Heli Valokivi Tampereen yliopiston Porin yksiköstä tarkasteli lainrikkojien kanssa tehtävän työn mahdollisuuksia tutkimuksen näkökulmasta. Valokivi esitteli Juhilan (2006) määrittelemiä asiakkaan ja työntekijän välisen suhteen eri muotoja. Suhde voi olla liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, 14

19 huolenpitosuhde ja vuorovaikutuksessa rakentuva suhde. Valokivi pohti, kuinka paljon suunnitelmien ja kehittämisen taustalla vaikuttaa liittämis- ja kontrollisuhde, joissa asiakas on yhteiskuntaan liittämisen ja kontrollin kohde. Tämän suhteen lisäksi kumppanuussuhde vaatii vahvan asiakkaan. Huolenpitosuhteessa asiakas saa olla heikko ja apua tarvitseva, ja työntekijän rooli on olla asiakkaan rinnalla. Valokivi puhui myös siitä, että virallisen tiedon ohella on tärkeää antaa sijaa toisin tietämiselle, asiakkaiden yksilölliselle ja kokemukselliselle tiedolle, jota tarvitaan yksilöllisten ratkaisujen sekä suunnitelmien ja tavoitteiden tekemisessä. Toisin tietäminen antaa äänen marginaalissa oleville. Valokivi pohti myös ns. vastapuheen merkitystä auttamistyölle. Vastapuheella tarkoitetaan leimatut identiteetin kommentointia ja vastustamista joko teon tai puheen muodossa. Ihmiselle on tyypillistä, että hän reagoi itsensä kategorisointiin vastapuheella, jolloin tuodaan esiin uusia näkökulmia ja identiteetti neuvotellaan uudelleen. Valokivi näkee vastapuheen resurssina, jos se otetaan auttamistyössä huomioon. Tutkimuksen näkökulmasta auttamistyötä voidaan tarkastella kokemusten, vuorovaikutusten, verkostojen ja hyvinvointipalvelujen näkökulmasta. Tutkimuksen näkökulmasta seuraamusjärjestelmää ja auttamisjärjestelmää tulisi kehittää yhdessä tekemisen kautta. Tutkimuksessa tulisi antaa ääni kaikille osapuolille, asiakkaiden ja työntekijöiden lisäksi myös päättäjille ja järjestelmälle itselleen. Tätä voidaan edistää virallisen tiedon ja toisen tiedon rinnakkaisuuden dialogisuuden huomioimisella. Tärkeää on ylläpitää käytännön ja tutkimuksen välistä vuoropuhelua. Seminaarin päätti Pikassoksen toimitusjohtaja Lasse Rautniemi. Puheenvuorossaan Rautniemi tarkasteli aikuissosiaalityön esiin tulemista Pikassoksen toimialueella ja toiminnassa. Pikassoksen toimialueen maakunnissa aikuissosiaalityö nousee vahvasti esille. Rautniemi uskoi, että lainrikkoja-asiakkaiden kanssa löydetyt toimintamallit voidaan siirtää myös muiden erityisryhmien kanssa tehtävään työhön ja tämän takia niitä kannattaa kehittää edelleen. 15

20 OSA II TULOKSET 16

Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen arviointitutkimus

Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen arviointitutkimus Rikosseuraamusviraston monisteita 6 / 2005 Palvelutoimijoiden yhteistyöllä kohti rikoksetonta elämää Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen arviointitutkimus Syksy 2005 Jari Kainulainen, Ilkka Haapola,

Lisätiedot

Jyvällä -projekti 2006-2009

Jyvällä -projekti 2006-2009 Jyvällä -projekti 2006-2009 Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen loppuraportti Laura Pöyhönen Mari Tuomainen & Kirsi Purhonen (toim.) 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 TYYNELÄN KEHITTÄMISKESKUKSEN

Lisätiedot

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 7/2005 Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen loppuraportti Syksy 2005

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

Asiasanat: vertaistuki; kriminaalihuolto; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus.

Asiasanat: vertaistuki; kriminaalihuolto; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus. RIKOSTAUSTAISTEN HENKILÖIDEN ASIAKKUUKSIEN MUODOSTUMINEN SEKÄ HEIDÄN KOKEMUKSENSA VERTAISTUESTA - Tapaustutkimus Kontaktipiste Rediksen päivätoiminnasta Liisa Kartovaara Opinnäytetyö, Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Sosiaalityön käytäntötutkimus Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Fokusryhmien käyttö kokemusasiantuntijuuden keräämisessä Tuula Carroll Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta

Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta - Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta Vanajan vankilassa Pasuri, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Saa justiin semmosta

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti Asuinympäristöihin kohdennettu päihdehaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kehittämishanke yhteisöjen voimavaroja käyttäen Hämeenlinna kesäkuu 2008 Antti Pelto-Huikko

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa

Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa Käsikirja lastensuojelun edunvalvonnasta Toimittaneet Paula Marjomaa ja Milja Laakso Lastensuojelun edunvalvonta

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Avustustoiminnan raportteja 6 Martti Sirpa - Rostila Ilmari - Suikkanen Asko Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Päivä- ja työtoiminnan hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Arja-Tuulikki Wilén Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Loppuraportti 2006 No:29 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIPÄIVYSTYS Kehittämishankkeen

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana menetelmäkuvaus ja käytännön kokemukset Taina Hussi Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset:

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 7 / 2 0 0 7 sarianna reinikainen Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220,

Lisätiedot