Christian ja Helge. Kuvaus henkilökohtaisen palveluohjaajan työstä Kristianstadissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Christian ja Helge. Kuvaus henkilökohtaisen palveluohjaajan työstä Kristianstadissa"

Transkriptio

1 Christian ja Helge Kuvaus henkilökohtaisen palveluohjaajan työstä Kristianstadissa Ruotsin sosiaalihallitus

2 Suomenkielisen julkaisun esipuhe Esipuhe Tämän julkaisun toimittaneet ja kääntäneet Sauli Suominen ja Hannu Viljamaa haluavat kiittää Ruotsin Sosiaalihallitusta, siitä että se nopeasti ja ilman turhia muodollisuuksia antoi luvan tämän julkaisun kääntämiseen. Alkuperäisen teoksen nimi on Christian och Helge. Bilder från arbetet som personligt ombud i Kristianstad ja se on ilmestynyt Ruotsin Sosiaalihallituksen julkaisuna vuonna Alkuperäinen teos löytyy esim. em. hallituksen (Socialstyrelsen) kotisivuilta. Teos oli mielestämme kääntämisen arvoinen, koska se niin selkeällä tavalla kuvaa toiminnasta koituvat edut ja taloudelliset voitot. Henkilökohtainen palveluohjaus (personligt ombud) on juuri tästä syystä Ruotsissa muodostumassa olennaiseksi osaksi psykiatrista hoitojärjestelmää ja sitä tukevaa työtä. Valitettavasti Suomessa suhtaudutaan vielä epäillen mielenterveystyön palveluohjaukseen (katso esim. Suomen Psykiatriliiton ylläpitämä Skitsofrenian käypä hoito suositus). Kirjan toimittajista Sauli Suominen vastaa käännetyn tekstin oikeellisuudesta, Ruotsin Sosiaalihallitus alkuperäisestä teoksesta. Kirjan toimittajat haluavat erityisesti kiittää seuraavia henkilöitä: Harry Yltävää suomen kielen muokkauksesta painokelpoiseen kuntoon. Päämääränä ei kuitenkaan ole ollut täydellinen kieliasu, vaan sisällön ymmärrettävyys ja selkeys. Sirpa Sjögreniä kiitämme kirjan toimittamisesta ja kuvioiden ja kaavioiden työstämisestä verkko asuun. Kiitos lankeaa myös Kirsi Tuusjärvelle tekstin muokkaamisesta. Kääntäminen ruotsista suomeen ei koskaan ole ongelmatonta eikä se ollut sitä tässäkään tapauksessa. Käsitteen Personligt ombud olemme kääntäneet Henkilökohtaiseksi palveluohjaajaksi, aikaisemman käytäntömme mukaisesti. Försäkringskassan olemme kääntäneet termiksi vakuutuskassa. Lähinnä se vastaa suomalaista Kansaneläkelaitosta. Mainittakoon myös, että sosiaalitoimi ja hoivapalvelu muodostavat Ruotsissa kukin oman kunnallisen hallintoalansa. Meistä poiketen Ruotsissa on kunnallisen itsehallinnon ja valtionhallinnon välissä oma itsenäinen hallintoalansa, Landsting (maakäräjät), joka vastaa mm. perusterveydenhuollosta ja psykiatriasta. Maiden erilaisista järjestelmistä huolimatta, toivomme kuitenkin, että kirja herättää ajatuksia ja uusia kysymyksiä. SAULI SUOMINEN Sauli Suominen HANNU VILJAMAA Hannu Viljamaa Omaiset mielenterveystyön tukena 2003 Uudenmaan yhdistys ry. 2

3 Esipuhe Ruotsin hallitus totesi (hallituksen esitys eduskunnalle 1993/94:218), että psyykkisesti toimintarajoitteisten henkilöiden tukea voidaan parantaa henkilökohtaisella palveluohjauksella. Palveluohjaajalle kuuluisi vastuu yksittäisen asiakkaan tarpeiden huomioimisesta ja eri palvelutuottajien välisen yhteistyön järjestämisestä. Hallituksen päätöksen mukaisesti kokeilu aloitettiin kymmenellä paikkakunnalla ja se kesti kolme vuotta. Kokeilua seuranneen arvion mukaan psyykkisesti toimintarajoitteisten henkilöiden toimintakyvyssä tapahtui selviä positiivisia muutoksia ja avohoidon sekä suljetun hoidon tarve väheni. Asiakkaiden mukaan toiminnalla oli suuri merkitys heidän elämäntilanteensa parantumisessa. Kokeilutoimintaa on laajemmin kuvattu ruotsin sosiaalihallituksen raportissa Personligt ombud för psykiskt funktionshindrade personer ( ). Toukokuussa 2000 hallitus päätti myöntää kunnille valtionapua henkilökohtaisen palveluohjauksen järjestämiseksi pysyväksi toiminnaksi. Toiminnan järjestäminen annettiin sosiaalihallituksen tehtäväksi. Valmistelutyöryhmä on mm. määritellyt palveluohjaajan työtehtävät ja kriteerit, joiden perusteella palveluohjaustoiminnan asiakkaat valitaan. Valmistelutyöryhmään kuului mm. edustajia lääninhallituksista, Ruotsin kuntaliitosta, Työministeriöstä, Vakuutuskassasta, ruotsin mielenterveysasiakkaiden sekä omaisten keskusliitosta. Valmistelutyöryhmän toiminnan sisältö selviää sosiaalihallituksen tiedotteesta (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 14/2000). Sosiaalihallitus tulee laatimaan ohjelman, jonka tavoitteena on palveluohjaajien koulutuksesta ja pätevyydestä huolehtiminen. Christian ja Helge on koulutusmateriaalia, joka on tarkoitettu paikallisen palveluohjaustoiminnan johtoryhmissä toimiville henkilöille, henkilökohtaisille palveluohjaajille ja poliittisesta päätöksenteosta vastaaville. Julkaisu on toimitettu yhteistyössä Kristianstadin palveluohjaustoiminnan kanssa ja se perustuu paikalliseen kokemukseen ja työtapaan. Kirjoituksen sisällöstä vastaa Ingvar Nilsson. Projektin johtajina ovat sosiaalihallituksen puolesta toimineet Christina Bohman Karlsson ja Lena Steinholtz Ekecrantz. Allekirjoittaneet: Åsa Börjesson Avdelningschef Socialtjänstavdelningen Peter Brusen Enhetschef Handikappenheten 3

4 Sisältö Suomenkielisen julkaisun esipuhe 2 Esipuhe.. 3 Yhteenveto 6 Johdanto 7 Taustaa.. 7 Tavoitteet... 7 Menetelmät 7 Rakenne.. 8 Ehtoja ja rajoituksia.. 8 Christian. 9 Elämänkerta.. 9 Christian tapaa Helgen yhteistyö alkaa. 17 Työ alkaa luottamuksen rakentaminen 18 Yhteistyö työvaiheen aikana.. 19 Seuraavat vuodet. 25 Henkilökohtaisen palveluohjauksen malli Kristianstadissa 26 Mallin painotukset. 26 C4 malli 26 Mallin rakenne 27 Sipulin kuoriminen ja oleellisen löytäminen.. 28 Kristianstadin mallin kovat tekijät Kristianstadin mallin pehmeät tekijät. 34 Kristianstadin malli järjestelmäkohtaiset puitteet 35 Kristianstadin mallin erityispiirteet. 36 Loppupäätelmät 36 4

5 Palveluohjauksen vaikutuksia Christanin elämään.. 37 Vaikuttavuuden arvioiminen ei ole helppoa. 37 Hyödyt ja haitat ja niiden kohdentuminen 37 Kovat ja pehmeät tekijät. 39 Investointi ja uudelleenjakonäkökulma 39 Todelliset menestykset ja mahdollinen hyöty. 42 Yhteenveto.. 44 Joitakin laskuesimerkkejä Christianin elämästä.. 44 Johdanto.. 44 Ilman henkilökohtaista palveluohjausta.. 45 Henkilökohtaisen palveluohjauksen kustannukset 46 Henkilökohtainen palveluohjaus ja tavanomainen hoito vertailuja. 47 Loppusanat. 49 Joitakin tärkeitä johtopäätelmiä 49 Mitä tulisi tutkia seuraavaksi?. 50 Viitteet.. 50 Valtakirja. 53 Henkilökohtainen suunnitelma. 55 5

6 Yhteenveto Tämä raportti on kuvaus henkilökohtaisen palveluohjaajan työstä Kristianstadissa. Julkaisusta ilmenee minkälaisia vaikutuksia palveluohjaajan työllä voi olla yksityiselle asiakkaalle ja hänen kanssaan tekemisissä oleville muille palvelutuottajille. Raportin tiedot on kerätty haastattelemalla Kristianstadin henkilökohtaisia palveluohjaajia ja pitämällä heidän kanssaan työseminaareja. Näitä tietoja on täydennetty Kristianstadin toimintaa kuvaavista esitteistä ja arvioinneista saaduin tiedoin. Palveluohjaajina tomivien henkilöiden kertomukset työstään ja heidän raportissa esittämänsä ajatukset muodostavat tämän julkaisun sisällön ja asiaperustan. Analyyseistä ja tulkinnoista vastaa tekijä yksin. Raportti koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa kuvaillaan yksittäisen asiakkaan näkökulmasta, skenaariona sairauden kehittymistä, hoidon vaiheita ja tapaamisia henkilökohtaisen palveluohjaajan kanssa. Skenaario on laadittu yhteistyössä palveluohjaajien kanssa ja se muodostaa tyypillisen ja edustavan kuvan sellaisesta keskimääräisestä asiakkaasta, jonka palveluohjaaja työssään kohtaa. Olemme antaneet hänelle nimen Christian. Christiania ei ole olemassa todellisuudessa, mutta tapahtumat, joita tässä yhteydessään kuvaillaan, perustuvat siihen todellisuuteen, jonka palveluohjaaja kohtaa työssään. Christian tapaa henkilökohtaisen palveluohjaajansa Helgen. Myöskään Helgeä ei ole olemassa todellisuudessa, mutta hänen toimintansa on tyypillinen esimerkki siitä työstä, jota palveluohjaaja tekee Kristianstadissa. Toisessa osassa kuvaillaan sitä työmallia, jota henkilökohtainen palveluohjaaja työssään Kristianstadissa käyttää. Se on kuvaus niistä näkemyksistä, työtavoista ja järjestelmien antamista puitteista, joiden mukaan palveluohjaaja toimii. Kristianstadissa tehtävän työn lähtökohtana on selkeä malli, jossa työn sisältö ja johtamissuhteet on määritelty selkeästi. Kristianstadissa tehdystä työstä on saatu monia tärkeitä ja myönteisiä kokemuksia, joista voi olla apua myös muualla. Käyttökelpoinen neuvo toimintaa suunnittelevalle on: käytä hyväksesi niitä ajatuksia, jotka sinusta vaikuttavat käyttökelpoisilta ja yhdistä ne omiisi. Muut asiat voit jättää syrjään. Kolmannessa osassa käsitellään henkilökohtaisen palveluohjauksen vaikutuksia. Mitä tarkoitetaan käsitteellä menestys henkilökohtaisesta palveluohjauksesta puhuttaessa? Miten menestystekijät vaikuttavat eri palvelutuottajien työhön? Millaisilla termeillä voitaisiin ilmaista niitten taloudellisia näkökohtia? Tärkeä havainto on, että työn menestyksellisyyden arvioiminen on paljon monimutkaisempi kysymys kuin mitä aluksi voisi kuvitella. On olemassa muitakin arviointiperusteita kuin ainoastaan asiakkaan tilanteessa tapahtunut muutos lyhyellä aikavälillä. Neljännessä osassa yritetään laskuesimerkein kuvailla henkilökohtaisen palveluohjauksen taloudellisia vaikutuksia. Keskustelut ja analyysit ovat luonteeltaan periaatteellisia, mutta perustuvat kokemuksiin, joita on saatu lukuisista perinteisiä rajoja ylittävistä projekteista ja useisiin eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksista tehtyihin laskelmiin. Vaikka empiirinen materiaali tässä tapauksessa on melko vähäinen, sopivat saadut tulokset erittäin hyvin aikaisemmin saatuihin kokemuksiin. Yksi tämän pilottitutkimuksen tärkeimpiä johtopäätöksiä on, että henkilökohtainen palveluohjaustoiminta voidaan rakentaa aikaisempien kokemuksien varaan. Kristianstadissa on kehitetty työmalli, joka näyttää toimivan ja jota voidaan käyttää, kun tämän tyyppistä toimintaa muualla suunnitellaan. Tämä malli perustuu kolmeen perustekijään: Yhteinen perusnäkemys ja yhteiset arvostukset työn sisällöstä. Kokoelma käytäntöä palvelevia, toimivia työmenetelmiä. Toimivat institutionaaliset ja organisatoriset puitteet. Kaikki nämä kolme osatekijää ovat työn toimivuuden edellytyksiä, mutta on ilmeistä, että yhteinen arvopohja muodostaa työn varsinaisen perustan. Tuloksellisuuskysymyksiin ei tällä hetkellä ole käytäntöön perustuvaa yksiselitteistä vastausta. On kuitenkin tuntuma siitä, että toiminta jokaisessa yksittäisessä tapauksessa voi olla avuksi yksittäiselle asiakkaalle. On tärkeää muistaa palveluohjaukseen sisältyvä asioiden monimutkaisuus. Sen, minkä yksittäinen henkilö kokee menestyksenä, voivat viranomaiset kokea taloudellisena menetyksenä. Palveluohjaustoiminta on syytä nähdä investointina. Kustannuksia syntyy jo ensimmäisenä vuotena, kun taas taloudellinen hyöty syntyy vasta useiden vuosien kuluttua. Kun toiminnan menestyksellisyyttä arvioidaan, tulee samalla nähdä kustannusten uudelleen jakautuminen. Se, mikä kunnan näkökulmasta on kustannus, voi psykiatrisen hoidon kannalta olla säästö. 6

7 Johdanto Tässä raportissa kuvaillaan havainnollisesti henkilökohtaisen palveluohjaajan työtä Kristianstadissa ja niitä vaikutuksia, joita palveluohjaajan työllä voi olla sekä yksittäistä asiakasta että palvelutuottajia ja muita toimijoita ajatellen. Taustaa Hallitus on päättänyt luoda edellytykset henkilökohtaisen palveluohjaustoiminnan aloittamiselle psyykkisesti toimintarajoitteisten henkilöiden tukitoimena maan kaikissa kunnissa. Ennen päätöstä toimintaa on kokeiltu menestyksellisesti kymmenessä kunnassa ympäri maata. Kokeilu aloitettiin vuonna Sosiaalihallitus on vastuussa yhdessä maan lääninhallitusten kanssa uudistusten toteuttamisesta. Lähitulevaisuudessa tullaan henkilökohtainen palveluohjaus ottamaan käyttöön laajemmin ja Sosiaalihallitus tulee jo alkuvaiheessa tiedottamaan viime vuosina tehdystä palveluohjaustyöstä ja siitä saaduista kokemuksista. Kristianstadissa toteutettu palveluohjaus valittiin pilottitutkimuksen kohteeksi. Siinä kuvaillaan työtä, palveluohjauksessa käytettävää työmallia ja sen vaikutuksia. Syitä Kristianstadin valintaan tutkimuskohteeksi on useita: Työskentelyn lähtökohtana on selkeä malli, jossa työ on luonteeltaan itsenäistä ja jossa on selkeät johtosuhteet. Se ei ole luonteeltaan tilapäistä kokeilutoimintaa vaan pysyvää toimintaa. Työ on aloitettu kunnan ohjauksessa eikä sosiaalihallitus ole aikaisemmin arvioinut sitä kokeilutoimintana. Työ on tähän mennessä ollut menestyksellistä. Tavoitteet Tämän julkaisun tavoitteena on: Kuvailla mallin toimintatapaa syvemmän ymmärryksen saamiseksi. Kuvailla Kristianstadissa käytettävää työtapaa. Esitellä minkälaisia vaikutuksia työllä voi olla eri osapuolille. Tehdä perustutkimusta Kristianstadin palveluohjaustoiminnasta, mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa perusteellisempaa ja laajempaa, kokemusperäiseen tietoon perustuvaa tutkimusta varten. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää henkilökohtaisen palveluohjauksen kehittämistyössä Kristianstadissa. Raporttia on tarkoitus käyttää myös suunnittelun perustana kaikissa niissä kunnissa, joissa henkilökohtainen palveluohjaus on tarkoitus ottaa käyttöön Menetelmät Tietojen kerääminen Kristianstadissa toimivilta henkilökohtaisilta palveluohjaajilta on tehty haastattelemalla ja työseminaareissa kesällä ja syksyllä Niitä on täydennetty toimintaa kuvailevista ja arvioivista asiakirjoista saaduilla tiedoilla. Kristianstadissa toimivat palveluohjaajat ovat muokanneet luonnoksen lopulliseen tekstiasuun ja myös hyväksyneet sen. Heidän kokemuksensa ja ajatuksensa muodostavat raportin sisällön ja todellisuuspohjan. Analyyseistä ja tulkinnoista vastaa yksin kirjoittaja. 7

8 Rakenne Raportti koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa kuvaillaan yksittäisen asiakkaan näkökulmasta sairauden kehittymistä ja hoidon vaiheita sekä tapaamisia henkilökohtaisten palveluohjaajien kanssa. Esitys on tehty yhteistyössä palveluohjaajien kanssa ja se muodostaa edustavan ja tyypillisen kuvan tavallisesta asiakkaasta. Olemme antaneet hänelle nimen Christian. Christiania ei ole todellisuudessa olemassa, mutta ne tapahtumat, joista hänen kohdallaan kerrotaan, pohjautuvat siihen todellisuuteen, jonka palveluohjaaja kohtaa työssään. Christian tapaa henkilökohtaisen palveluohjaajan Helgen. Myöskään Helgeä ei ole olemassa todellisuudessa, mutta hänen osuutensa muodostaa yleiskuvan niistä tehtävistä, joiden eteen palveluohjaaja Kristianstadissa joutuu. Toisessa osassa kuvaillaan Kristianstadissa käytettävää työmallia. Se on kuvaus näkemyksistä, työmenetelmistä ja niistä järjestelmien antamista puitteista, joissa palveluohjaaja työskentelee. Kolmannessa osassa kuvaillaan henkilökohtaisen palveluohjauksen erilaisia vaikutuksia. Mitä tarkoitetaan käsitteellä menestys henkilökohtaisessa palveluohjauksessa? Miten tämä menestys näkyy muiden palvelutuottajien ja toimijoiden toiminnassa? Ja miten menestys voidaan ilmaista taloudellisin käsittein? Neljännessä osassa yritetään laskuesimerkkien avulla kuvailla henkilökohtaisen palveluohjaajan työn taloudellisia vaikutuksia. Ehtoja ja rajoituksia Raportti on pilottitutkimus, josta ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Skenaario osa (1) esittelee henkilökohtaisen palveluohjaajan työtä draaman muodossa tarkoituksena saavuttaa syvempi ymmärtämys sitä kohtaan. Luonnollisesti jokaisen asiakkaan tarina on erilainen. Christiania ei ole olemassa todellisuudessa mutta se henkilöhahmo ja ne elämänvaiheet, jotka olemme luoneet, ovat esiintyneet ja /tai esiintyvät edelleen todellisuudessa. Siinä mielessä Christianin elämä on tyypillinen esimerkki tapahtumista, joita palveluohjaaja kohtaa työssään. Tarkoituksena on ollut kuvata Christianin elämä sellaiseksi, että se mahdollisimman monipuolisesti kuvaisi tilanteita, joita palveluohjaaja voi kohdata työssään. Pyrkimyksenämme on ollut jättää pois äärimmäistapausten kuvailu ja yrittää enemmän kuvailla "normaalitapausta". Christianin sairauden kuvaus muodostaa perustan hoidon vaikuttavuuden tarkastelulle kappaleessa neljä ja taloudellisille esimerkkilaskelmille, joita esitellään kappaleessa viisi. Keskustelu ja analyysit näissä kappaleissa ovat luonteeltaan periaatteellisia, mutta ne perustuvat kokemuksille joita on saatu paristakymmenestä rajoja ylittävästä projektista (2) sekä laskelmista yhdessä toimimisen vaikutuksista (3). Tärkeä johtopäätös on, että kysymys menestyksestä tämän tyyppisessä työssä on paljon monimutkaisempi asia kuin miltä aluksi tuntuu. Arviointiin tulee sisällyttää muitakin asioita kuin vain yksittäisen asiakkaan tilanne lyhyellä aikavälillä. Laskuesimerkit ovat siis ainoastaan ja vain esimerkkejä. Ne perustuvat kuitenkin laajoihin tutkimuksiin samanlaisista asiakasryhmistä ja tulokset käyvät hyvin yhteen näissä saatuihin kokemuksiin. Vaikka empiirinen materiaali tässä tapauksessa on melko vähäistä, sopii saatu kuva erittäin hyvin monista muista yhteyksistä saatuihin kokemuksiin. C 4 mallin käsittelyn yhteydessä kerrotaan työmallin toiminnasta. Mallista saadut kokemukset sopivat hyvin sekä siihen, miten henkilökohtaiset palveluohjaajat useilla muilla paikkakunnilla maassa ovat kuvailleet työtään, että niihin menestyksellisesti toteutettuihin malleihin, joita on sovellettu eri yhteyksissä muissa rajoja ylittävissä hankkeissa. Mallista käytävässä keskustelussa käsitellään parhaillaan Kristianstadissa sovellettavaa työmallia. On syytä huomauttaa, että tässä esitellään kirjoittajan tulkinta ja analyysi mallista. Luonnollisesti on olemassa myös monia muita tapoja, jolla tämäntyyppinen työ voidaan järjestää. Mutta Kristianstadissa tehdystä työstä on saatu paljon tärkeää ja positiivista tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi muualla. Hyvä neuvo tämän osan lukemiseen on: käytä hyväksesi sitä, mikä vaikuttaa käyttökelpoiselta ja yhdistä se omiin ajatuksiisi. Jätä muut asiat käyttämättä. 8

9 Christian Elämänkerta Ensimmäiset elinvuodet 8.maaliskuuta 1963 oli aurinkoinen kevättalven päivä. Sinä päivänä syntyi Christian Jönsson Kristianstadin synnytyssairaalassa. Hän oli odotettu lapsi. Hän oli toinen siinä sisarusparvessa, jonka muodosti hän, isosisko Lena (syntynyt 1960) ja pikkusisko Barbro (syntynyt 1965). Äiti Ingeborg on tehtäväänsä sitoutunut vanhempi. Vastuu perheestä ja osa aikatyö lastenhoitajana aiheuttavat hänelle melkoisen työtaakan, mutta hän suhtautuu tehtäviinsä intensiivisesti ja on perheen itsestään selvä päämies. Suhteessa Christianiin, perheen ainoaan poikaan, häntä pidetään lähes ylisuojelevana. Isä Kenneth työskentelee lääninhallituksessa maanviljelystuen käsittelijänä. Hän on melko hiljainen ja syrjäänvetäytyvä mies, jonka suurimpia mielenkiinnon kohteita ovat hänen työnsä, perhokalastus ja shakkipeli. Christianin koulunkäynti aloitettiin vuotta liian myöhään Hän oli kuitenkin koulukypsä, ehkä jonkin verran hiljaisempi ja syrjäänvetäytyvämpi kuin luokkatoverinsa. Hänellä ei ollut kovin monta ystävää. Hänen äitinsä valitti silloin tällöin ystävättärilleen, että Christian lukitsi itsensä huoneeseensa useaksi tunniksi ja ainoastaan luki ja piirsi. Ajoittain on Christianilla ja hänen isällään voimakas yhteinen kiinnostus perhokalastukseen. Christian opettelee sitomaan perhoja erittäin taitavasti. He viettävät yhdessä monia antoisia pyhäpäiviä tämän harrastuksen parissa. Äiti on huolestunut Christianista ja tekee aloitteen koulun terveydenhoitajan ja koulupsykologin tapaamiseksi. Tapaamisia on muutaman kerran. Christiania pidetään vähän erilaisena, mutta hänen tilaansa ei pidetä mitenkään hälyttävänä. Opettajat, jotka tuntevat Christianin, eivät pidä häntä ongelmallisena, koska hän menestyy koulussa ja on vain jonkin verran syrjäänvetäytyvä. On muita paljon hankalampia, ulospäin oireilevia ja kaikin tavoin vaativampia nuoria, jotka tarvitsisivat paljon enemmän huomiota. Lukiosta Christian selviää hyvin (hän ei ole heikkolahjainen henkilö). Hän eristäytyy kuitenkin yhä selvemmin ja pukeutuu vähän omalaatuisesti. Sekä talvella että kesällä hänellä on päässään vanha sotilaslippalakki, joka sopii huonosti muuhun vaatetukseen. Hän ei myöskään huolehdi erityisen tarkasti hygieniastaan. Hänen suurin mielenkiinnon kohteensa on musiikki varsinkin omalaatuiset musiikkityylit, kuten saksalainen psykedeelinen urkumusiikki. Hän ei tapaa kovinkaan paljon muita samanikäisiä nuoria. Hän istuu enimmäkseen huoneessaan ja katselee televisiota, silloin kun ei makaa sängyssään ja kuuntele stereoita. Hän näyttää hajamieliseltä tietyissä arkipäivän tilanteissa ja vaikuttaa olevan kokonaan sen asian vallassa, josta hän sillä hetkellä on kiinnostunut, mutta josta kukaan ei oikein tiedä mikä se on. Hän ei juhli, hänellä ei ole tyttöystäviä eikä hänellä ole seksikokemuksia. Oltuaan lapsuudessaan äidin pikkupoika, välttelee Christian nyt kontakteja suurin piirtein kaikkien perheenjäsenten kanssa. Isosisko (joka on vastuuntuntoinen, aikaansaapa, mutta vähän hermostunut ja kärsimätön) suhtautuu usein arvostelevasti Christianin käyttäytymiseen ja ärsyttää häntä. Hän pitää Christiania luuserina. Pikkusisko on isän tyttö, iloinen ja hullutteleva eikä välitä paljon Christianin vähän omalaatuisesta ja syrjäänvetäytyvästä ulkonäöstä ja käyttäytymisestä. Hän on ainoa, joka silloin tällöin voi käydä Christianin huoneessa ilman, että syntyisi riitaa. Isä on useita kertoja tänä aikana joutunut riitaan poikansa kanssa. Heidän yhteinen kalastusharrastuksensa on tällä hetkellä päättynyt. Äiti on alkanut huolestua tilanteesta, mutta hän tulkitsee kaiken niin, että tämän päivän nuoria ei voi ymmärtää. Muutos Saatuaan ylioppilastodistuksen, jossa arvosanat vaihtelevat melko paljon (useita huonoja, esim. matematiikassa ja historiassa, mutta myös joitakin kymppejä, esim. maantieteessä ja biologiassa). Christian aloittaa korkeakouluopinnot Lundissa syksyllä 1983 yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän saa huoneen ylioppilasasuntolasta. Opiskelu sujuu heti alusta lähtien heikonpuoleisesti. Joistakin tenteistä hän pääsee läpi, toisiin hän ei edes osallistu. Hän välittää yhä vähemmän peseytymisestä, pukeutumisesta ja ruoanlaitosta. Hän syö enimmäkseen pizzaa, pullaa ja juo litroittain maitoa. Äiti Ingeborg epäilee, että pojan asiat ovat huonosti ja on huolestunut. Niinä harvoina kertoina kun he tapaavat, hän vastaa välttelevästi kysymyksiin opiskelutuloksista ja vastaa harvoin puhelimeen, kun äiti soittaa. Isä, joka on myös huolestunut Christianin käyttäytymisestä yrittää aloittaa uudelleen yhteisen kalastusharrastuksen, mutta ei onnistu. Christian eristäytyy yhä enemmän asuntolahuoneeseensa. Hän antaa hiustensa kasvaa, kuten likapyykkikasojenkin. Opiskelutoverit ja asuntolanaapurit pitävät häntä hyvin omalaatuisena, melkein pelottavana. 9

10 Äiti vierailee hänen luonaan Lundissa silloin tällöin. Hän auttaa Christiania pahimman sekasotkun siivoamisessa. Isä tuo hänet autolla, mutta ei osallistu siivoamiseen. Usein isä menee kaupungille ja tulee hakemaan äidin sitten, kun hän on valmis. Christian ei vastaa, kun isä puhuttelee häntä ja on selvästi ärtynyt silloin, kun hän on mukana. Äitiä sekä hämmästyttää että huolestuttaa Christianin vähäpuheisuus, sulkeutuneisuus ja kaikki oudot ajatukset, joita hänellä tuntuu olevan. Hän palaa yhä uudelleen vaikeaselkoisiin kertomuksiin FBI:stä ja sotilaallisesta tiedustelupalvelusta. Hän kertoo, että on välttämättä oltava valmiudessa hyvin brutaalia, kavalaa hyökkäystä vastaan, jonka tekisivät hiljaisuudessa toimivat Todelliset maailman hallitsijat, joista toistaiseksi kukaan ei tiedä mitään. Kukaan ei myöskään tiedä niistä ennakkovaroituksista, joita ainoastaan hän on saanut tietoonsa yhteyksiensä kautta. Kun äiti yrittää väittää vastaan, nolaa Christian hänet sanomalla, että hänellä ei ole koulutusta ja että hän on yksinkertainen. Christian on aina hyvin kärsimätön ja ärtynyt, kun äiti tapaa hänet. Se, mikä äidistä tuntuu käsittämättömältä, johtuu Christianin äänistä ja ajatusharhoista, joita hän on kokenut jo lukioajoista asti. Äänistä, jotka nyt ovat muuttuneet aina vaan voimakkaimmiksi ja todellisuudesta, joka on muuttunut yhä vääristyneemmäksi. Silloin kun hän joskus osallistuu luentoihin, hän esittää outoja kysymyksiä ja esiintyy toisinaan uhkaavasti niitä opettajia kohtaan, jotka eivät halua uskoa hänen mielipiteitään siitä, kuinka FBI on soluttautunut yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen. Hänen asuntolatovereitaan häiritsee hänen musiikinkuuntelunsa ja hänen aina vain omituisemmaksi muuttuva käyttäytymisensä. Hänen huoneestaan leviää paha haju vanhoista pizzapakkauksista ja maitotölkeistä. Lopulta hän menettää itsensä hallinnan. Christian käyttäytyy väkivaltaisesti kahta tyttöä kohtaan yhteisessä keittiössä. Hän hyökkää heidän kimppuunsa siinä uskossa, että he ovat valepukuun pukeutuneita kommandosotilaita, joiden tarkoitus on eliminoida hänet ja yliopiston rehtori. Lopullinen vallankaappaus on tapahtumassa. Tässä vaiheessa soitetaan poliisille. Syntyy väkivaltainen yhteenotto. Christian uskoo, että maailmaa hallitsevat iskuryhmät seuraavat häntä. Christianiin ei kuuntele ketään ja tappelee henkensä edestä. Käsiraudoissa hänet kuljetetaan akuutille psykiatriselle osastolle Lundin sairaalaan ja hän joutuu tahdonvastaiseen hoitoon. Hänelle määrätään pakollinen lääkitys ja hän joutuu lepositeisiin, koska on väkivaltainen henkilökuntaa kohtaan. Hänet sidotaan lepositeisiin 7 8 kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana. Sen jälkeen alkavat lääkkeet vaikuttaa. Christian nukkuu ympäri vuorokauden kolme, neljä päivää ja on valveilla ainoastaan ottaessaan lääkkeitä ja silloin, kun hänelle tuodaan jotain syötävää. Herättyään häneen saadaan jälleen yhteys. Muutaman viikon hoidon jälkeen Christian kotiutetaan sairaalasta mukanaan lääkeresepti ja kirjallinen ilmoitus siitä, että hänelle lähetetään kutsu lääkärin vastaanotolle psykiatriselle avovastaanotolle. Tätä kutsua ei kuitenkaan koskaan tule. Perhe saa vasta viikon kuluttua tiedon siitä mitä on tapahtunut. He tapaavat Christianin osastolla, mutta saavat vain vältteleviä vastauksia siitä mitä oli tapahtunut ja hoitavaa lääkäriä he eivät tapaa lainkaan. He saavat kuulla, että Christianilla on paranoidi psykoosi ja että lääkitys tulee auttamaan muutaman kuukauden kuluessa. He tapaavat Christianin, joka istuu sängyssä pää painuksissa, kasvoiltaan pöhöttyneenä ja apaattisena. Hän vastaa tuskin laisinkaan kysymyksiin, ei halua mitään, ei suunnittele mitään, ei halua lähteä ajamaan kotiin. Useimmiten hän ei vastaa mitään. Äiti tuntee itsensä voimattomaksi tässä tilanteessa. Hän vaatii saada tietää miksi poika on niin sairas, mikä on aiheuttanut tämän kaiken. Hän syyttää itseään siitä, että hän ei puuttunut pojan tilanteeseen aikaisemmin, hän haluaa tietää mitä hän voisi tehdä, miten auttaa. Hänen ponnistelunsa johtavat ainoastaan vältteleviin vastauksiin, hartioitten kohauttamiseen tai hänelle vastataan vain osanottavasti tai täysin ilmeettömästi ja kehotuksilla ajatella itseään, levätä ja olla huolestumatta liikaa, Onhan olemassa uudenlaisia lääkkeitä, jotka tulevat auttamaan Christiania. Hänen opintonsa keskeytyvät nyt kokonaan poissaolojen ja suorittamattomien tenttien vuoksi. Hän saa pitää opiskelijahuoneensa vielä hetken aikaa, mutta ei saa enää rahallista opintotukea. Vanhempien täytyy avustaa vuokran ja sairaalalaskujen maksamisessa. Vuosi Lundissa on kulunut. Jouduttuaan lopettamaan opinnot alkukesällä 1984 Christian muuttaa tilapäisesti takaisin vanhempiensa luokse, mutta hän aikoo jäädä sinne ainoastaan kesäloman ajaksi. Hän käyttää lääkkeitä huolimattomasti. Oikeastaan hän viis välittää lääkkeistä, mutta äiti pakottaa hänet ottamaan niitä. Äiti onnistuu järjestämään lääkärissä käynnin kotipaikkakunnan psykiatriselle klinikalle, jonne Christian menee vastentahtoisesti. Hänelle määrätään toisenlaiset, uudemmat lääkkeet. Ne poistavat osan oireista kuukauden kuluttua, mutta aiheuttavat hyvin voimakasta väsymystä. Hän ei pysty keskittymään ja elää kuin pumpulikapselin sisällä. Hän tulee passiiviseksi ja viettää suuren osan kesästä maaten selällään sängyssään, syö paljon ja juo litroittain maitoa. Äiti yrittää väsymykseen asti tehdä uusia ehdotuksia. Hän on omin päin hankkinut itselleen tietoa psyykkisistä sairauksista ja yrittää aktivoida poikaansa, mutta hän on ylivoimaisen tehtävän edessä. Hän tuntee olevansa syypää pojan sairauteen (useissa kirjoissa, joita hän on lukenut, puhutaan äidin syyllisyydestä). Äiti tuntee itsensä yksinäiseksi, syylliseksi ja hoitojärjestelmän sekä muiden perheenjäsenten hylkäämäksi. Syksyn lähestyessä Christian saa tarpeekseen äidin nalkutuksesta, kuten hän asian ilmaisee ja muuttaa takaisin opiskelija asuntolaan Lundiin. Toiset opiskelijat asuntolassa suhtautuvat sekavin tuntein hänen paluuseensa. Hän yrittää jatkaa keskeytyneitä opintojaan, mutta se ei onnistu. Hänellä on vaikeita keskittymisvaikeuksia, joista syyttää lääkkeitä ja lopettaa kesken kaiken niiden ottamisen. Hänestä on tullut ylipainoinen. Hän torjuu tässä vaiheessa kaikki perheen yhteydenotot ja eristäytyy täysin. Syyksi hän ilmoittaa isän ja hänen välisen riidan vähän ennen kuin hän muutti takaisin Lundiin. Christianin oikeus opintotukeen on katkolla, koska hän ei ole opinnoissaan saavuttanut siihen oikeuttavia tuloksia. Siksi hän vaatii saada käyttöönsä rahat, joita vanhemmat ovat säästäneet häntä varten hänen lapsuudestaan 10

11 saakka. Isän järkevät osakesijoitukset ovat tuottaneet huomattavan rahasumman, mutta isä kieltäytyy antamasta rahoja. Hän ei usko että Christian osaisi käyttää niitä oikealla tavalla. Rahat käytettäisiin asunnon tai auton ostoon sitten, kun Christian menee naimisiin ja perustaa perheen. Christianin isä ei voi ajatellakaan antaa rahojen kadota turhiin menoihin Lundissa, josta ei lopulta olisi mitään hyötyä. Isä laskee kuinka paljon rahaa hän jo on kuluttanut Christianiin, mm. vuokriin Lundissa, sairaalalaskuihin ja kuinka paljon rahaa äiti oli antanut hänelle kotona käyntien yhteydessä. Isä on merkinnyt muistiin jokaisen kruunun. Christian raivostuu ja hyökkää isänsä kimppuun, joka pakenee paniikissa toiseen huoneeseen. Kun Christianin vihantunne laantuu, ei kukaan uskalla puhua hänelle ja hän matkustaa Lundiin mukanaan kaksi tuhannen kruunun seteliä, jotka hän on saanut äidiltään. Äiti tulee nyt epätoivoiseksi, syyttää sekä miestään että itseään, eikä tiedä miten tulisi hakea apua. Hänen huolestumisensa johtaa siihen, että hän joutuu muutaman kuukauden sairaslomalle syksyn aikana. Kun Christian muuttaa Lundista Kristianstadiin, hän ei enää kuulu Lundin psykiatrisen sairaanhoidon piiriin. Mitään vastaavaa hoitokontaktia hänellä ei ole Kristianstadissa. Kun hän palaa takaisin Lundiin, hän ei ilmoittaudu psykiatriseen avohoitoon. Hänellä ei ole nyt minkäänlaista hoitokontaktia psykiatriaan. Sairaus 1984: Christian on 21 vuotta Sairaus, opintojen epäonnistuminen ja rahan puute pakottavat Christianin talvella muuttamaan takaisin kotiin vanhempiensa luokse. Äiti on tilanteesta hyvin ahdistunut ja huolestunut. Isänkin on hyvin vaikeaa ratkaista miten pitäisi toimia uudessa tilanteessa ja ajoittain hän päättää olla puuttumatta siihen mitenkään. Kun Christian ja hänen äitinsä kiihtyvät hänen mielestään liikaa, vetäytyy hän puusepän verstaaseensa kellariin. Hän välttelee liian läheistä kontaktia Christianiin, välttääkseen turhia ja dramaattisia vastakkainasetteluja : Christian on vuotta Christian vaihtaa nyt pysyvästi asuinpaikkansa Kristianstadiin. Kaikki ymmärtävät, että opintojen jatkamista ei voi enää ajatella. Hänet on ilmoitettu sairaaksi, mutta aikaisemmista laiminlyönneistä johtuen hän ei saa sairauspäivärahaa (4). Hän ei myöskään käy sosiaalitoimistossa, eikä näin ollen saa minkäänlaista taloudellista tukea. Ajatus sosiaalitoimistossa käymisestä ei ole edes käynyt hänen eikä hänen perheensä mielessä. Vanhemmat huolehtivat hänestä myös taloudellisesti. Päivisin hän makailee sijaamattomassa sängyssään. Öisin hänen huoneestaan kuuluu kummallisia ääniä, mutta kukaan ei uskalla mennä huoneeseen, koska Christian voi olla hyvin epämiellyttävä ja aggressiivinen. Perhe näkee hänet ainoastaan silloin, kun hän menee keittiöön hakemaan ruokaa tai maitoa. Hän ottaa lääkkeet ainoastaan silloin tällöin. Hänellä on nyt melko vaikeita oireita. Hän on epäluuloinen kaikkia ihmisiä kohtaan ja pelästyy suunniltaan, jos joutuu tapaamaan vieraita ihmisiä. Hän muuttuu yhä synkkämielisemmäksi ja täysin passiiviseksi. Christianin sisimmässä on kuitenkin kaikkea muuta kuin rauhallista. Hän on jatkuvasti yhteydessä kuviteltuihin toimeksiantajiin ja johtajiin, jotka syyttävät häntä siitä, että hän ei tee mitään lähestyvän katastrofin estämiseksi. He puhuvat pahaa hänen perheestään ja kehottavat panemaan välit poikki heidän kanssaan. Hän näkee vaaroja kaikkialla ja äänet uhkaavat hänen henkeään tai kehottavat häntä tekemään itsemurhan. Ne arvostelevat jokaista liikettä, jonka hän tekee, jokaista yritystä olla yhteydessä ympäröivään maailmaan. Lääkitys estää häntä siirtymästä ajatuksista toimintaan, mutta se on hauraan hiuskarvan varassa. Hän tapaa lääkärinsä, joka kehottaa häntä ottamaan lääkkeet ja keskustelee hänen kanssaan siitä, että hän tarvitsisi jotain tekemistä päivisin, Ei ole hyvä maata sängyssä koko päivää, Christian., mutta Christian tuskin kuulee hänen sanojaan häntä ympäröivien äänten jatkuvassa pauhussa. Hän onnistuu kuitenkin nyökkäämään tai pudistamaan päätään oikeissa paikoissa ja lääkäri sanoo hänelle, että kunnon parantuminen tulee vaatimaan aikaa. Hän kirjoittaa myös lähetteen avohoitoon, mutta hoito epäonnistuu Christianin täydellisen passiivisuuden vuoksi. Hoitojärjestelmä, jonka on ajateltu varmistavan hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuuden, osoittautuu toimimattomaksi. Hoitoketjun porrastus osoittautuukin järjestelmäksi, jossa on katkos käytännöllisesti katsoen jokaisen portaan välissä. Suunnilleen kuten kuvio 1. 11

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6 T a r i n o i t a e t s i v ä s t ä n u o r i s o t y ö s t ä Sisällys ESIPUHE Toimituskunnan huomautus: kuvissa esiintyvät nuoret eivät liity julkaisun tarinoihin. Esipuhe KOHTAAMISEN AMMATTILAINEN Ei

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Kauhistuksen kanahäkki

Kauhistuksen kanahäkki Kauhistuksen kanahäkki Osa 2 Luonnehäiriöisen uhri alkaa vapautua Luonnehäiriö ja luonnehäiriöinen käyttäytyminen Mikä on luonnehäiriöisen uhrin asema Markku Vuori Julkaisija: IHMINEN TAVATTAVISSA ry.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Analysis Studies. Reports 1/2000

Analysis Studies. Reports 1/2000 Analysis E v a l u a t i o n s Studies Reports Catalogues C I M O 1/2000 Kriisit pöydälle Ulkomaiset opiskelijat ja heitä kohtaavat kriisit Opas korkeakoulujen kansainvälisten asioiden henkilöstölle Katja

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 5/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014 Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 23. vuosikerta 3/2014 Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Kalevi Sorsa säätiö ja kirjoittajat. Ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-44-0

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot