Vuokralla asuvien nuorten asumismenot Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokralla asuvien nuorten asumismenot Suomessa 1990 2002"

Transkriptio

1 Vuokralla asuvien nuorten asumismenot Suomessa Alueellinen vertailu ARI NISKA HENRIK LÖNNQVIST Johdanto Nykyisin asumismenot vaihtelevat Suomessa alueittain merkittävästi. Vuosien osalta Antti Siikanen, Markku Säylä ja Markku Tahvanainen (1999) ovat todenneet, että työttömyys ja tulotason lasku sekä vuokratason nousu lama n jälkeen kasvattivat erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien vuokralaisten asumismenoja. Vastikään Teemu Lyytikäinen ja Henrik Lönnqvist ovat osoittaneet pääkaupunki- ja vuokramarkkinavetoisen asumismenojen kasvun jatkuneen myös laman jälkeen. Asumismenojen jälkeinen tulotaso laski vuosina eniten, 1 prosenttia, pääkaupunkiseudulla vuokralla asuvilla kotitalouksilla (Lönnqvist & Lyytikäi nen 25, 27). Nuorten osalta asumismenojen alueellisia muutoksia ei ole aiemmin selvitetty. Kysymystä nuorten asumismenojen alueellisista eroista voidaan pitää kuitenkin monella tapaa kiinnostavana. Ensinnäkin, jos asumismenojen alueelliset erot ovat kasvaneet, on luultavaa, että ilmiö korostuu nuorilla. Noin 7 prosenttia kotitalouksista, joiden pääasiallinen ansaitsija on alle 3-vuotias, asuu vuokralla, ja pääkaupunkiseudulla osuus on vieläkin suurempi. Nuoret ovat myös asuntomarkkinoiden aktiivisin ikäryhmä. He itsenäistyvät, pariutuvat ja eroavat, hankkivat lapsia, aloittavat uusia työsuhteita ja siten myös vaihtavat asuntoa useammin kuin muut (Niska 1996). Nuor ten vuokrasuhteista suurin osa on tästä syystä suhteellisen uusia ja vuok rat sen takia keskimääräistä korkeampia, ts. lähempänä ajankohdan markkinavuokria. Toisaalta kysymys nuorten asumismenojen alueellisista eroista liittyy asumismenorasituksen eriarvoisuuteen sekä työ voiman saatavuuteen ja on asuntopoliittisesti haastava. Työvoimapoliittisesti on järkevää huolehtia nuoren, sekä pitkälle että vähemmän koulutetun, työvoiman saatavuudesta siellä, missä työvoiman tarve on suuri. Tämä edellyt tää usein mm. kohtuuhintaista ja riittä vän laadukasta asuntotarjontaa. Asumismenorasituksen alueelliset erot asettavat puolestaan oman lisähaasteen asuntopolitiikalle. Tulisiko asumismenojen alueellisia eroja pyrkiä tasaamaan ja mihin asumisen taloudellista rasittavuutta kuvaavaan mittariin tämä politiikka tulisi perustaa? Asumismenojen korkea tulo-osuus kun ei vielä sinänsä kerro kotitalouden taloudellisesta asemasta kaikkea, esimerkiksi suuremmat tulot voivat kompensoida korkeita asumisen tulo-osuuksia. Oma roolinsa tässä vertailussa on myös asumisen taloudellisilla tukijärjestelmillä. Tässä artikkelissa selvitetään vuokralla asuvien nuorten asumismenojen muutoksia eri alueilla vuosina Aineistona käytetään Tilastokes kuksen keräämää tulonjakoaineistoa. Se sisältää tulojen lisäksi tie toja mm. ammatista, työmarkkina-asemasta ja asunnosta. Tarkastelu tapahtuu kotitaloustasolla ja nuorista puhuttaessa tarkoitetaan siis kotitaloutta, jonka pääasiallinen ansaitsija on alle 31-vuotias. Tarkastelussa nuoret on edelleen jaettu alle 25-vuotiaisiin ja 25 3-vuotiaisiin. Alueellinen vertailu perustuu tilastolliseen kuntaryhmitykseen (Kunnat, 1 Kaikki tässä artikkelissa esiintyvät Tilastokeskuksen tulonjakoaineistoon liittyvät laskelmat on tehty Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Kiitämme Teemu Lyytikäistä laskelmien teosta. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 421 sivut kopio.indd :56:32

2 24), jonka neliportainen luokitus on supistettu kolmeen: pääkaupunkiseutu, kaupunkimaiset kunnat (kaupunkimaiset taaja mat) ja pienet kunnat (taajaan asutut kun nat ja maaseutumaiset kunnat). Vuokra-asuntojen tarkempi luokittelu on ollut käytettävissä vuodesta 1993 alkaen. Vuosittain kerätyn tulonjakoaineiston avulla saadaan ensi kertaa konkreettisia lukuja nuorten asumismenojen viimeaikaisista muutoksista eri alueilla. Miten nuorten asumismenot ja asumismenojen alueelliset erot ovat reilun kym me nen viime vuoden aikana muuttuneet? Ja toi saalta myös, miten alle ja yli 3-vuotiaiden asumismenojen välinen suhde on eri alueilla muuttunut? Vaikka tulonjakoaineiston alkuperäinen otoskoko onkin noin 1 kotitaloutta ja tutkimuksessa mukana olleiden nuorten lukumäärän vaihteluväli oli vuosittain , tulosten keskihajonta ja siten myös estimaattien luottamusväli kasvoivat otoksen pienuuden takia joissain kohden suureksi. Näin kävi esimerkiksi kovan rahan vuokra-asunnoissa asuvien nuorten osuuksia vertailtaessa. Asumismenojen eli varsinaisen kiinnostuksen kohteen tarkastelussa tämä ongelma ei ollut merkittävä. Havain tojen vähäisyydestä johtuen muutoksia kuvaavat käyrät kuitenkin sahaavat joskus huomatta vas tikin pilkotussa aineistossa eri havaintovuosien välillä. Tämän takia on parempi seurata yleisiä muutostrendejä kuin yksittäisiä vuosi keskiarvoja. Jaksolla tapahtui monia vuokra-asuntojen kysyntään ja tarjontaan vaikuttaneita muutoksia. Kysyntätekijöistä talouden lama 199-luvun alkupuolella ja siihen liittynyt suurtyöttömyys olivat merkittävimmät. Nuorten työttömyys nousi Suomessa nopeasti EU-maiden kakkoseksi, heti Espanjan jälkeen. Laman pahimmassa vaiheessa alle 25-vuotiaita oli työttömänä lähes satatuhatta, heidän työttömyysasteensa oli 34 prosenttia ja osuus työttömistä yli 2 pro senttia. Huippuvuo sista heidän määränsä putosi kuitenkin vuosituhannen vaihteeseen mennessä alle puoleen ja osuus työttömis tä noin 1 prosenttiin (Työttömät, 25). Pääkaupunkiseudulla nuorten osuus työttömistä oli koko tarkastelujakson matalampi ja muilla suurilla kaupunkiseuduilla (Jyväskylä, Tampere, Turku ja Oulu) korkeampi kuin koko Suomessa. Pääkaupunkiseudun nuorten työttömyys myös laski ripeämmin kuin muualla maassa mutta kääntyi vuoden 2 jälkeen lievään nousuun, kun se muualla laski tai pysytteli ennallaan. Nuorten työllisyystilanteen paranemisen rinnalla ovat 199-luvun puolivälistä lähtien yleistyneet nuorten työsuhteiden muuttuminen osa- ja/ tai määräaikai siksi sekä opiskelun pidentyminen (Nätti 1999; Järvinen & Vanttaja 25). Tarjontatekijöistä merkittävimmät muutokset liittyvät vuokrasääntelyn purkuun 2. Vuokrasääntelyn purkaminen lisäsi yksityisten vuokra-asuntojen tarjontaa 3 mutta käänsi myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat selvään nousuun, jota on jatkunut aivan viime vuosiin saakka. Sen jälkeen kun vuokrista on voinut sopia vapaammin ilman valtioneuvoston asettamia taso- ja korostusyleisohjeita, vuokrat ovat nousseet nopeim min kovan kysynnän alueilla 4. Markkinamekanismin voimistuva vaikutus näkyy siten oletettavasti asumismenojen kasvuna erityisesti pääkaupunkiseudun nuorilla. Tutkimme siis, ovatko nuorten vuokralaisten asumismenojen alueelliset erot kasvaneet samalla, kun asumismenojen alueelliset erot ovat koko väestöllä pääkaupunkivetoisesti kasvaneet mutta nuorisotyöttömyys on pääkaupunkivetoisesti laskenut. Ensik si tarkaste lemme nuorten vuokralla asumisen yleisyyttä erityyppisissä vuokra-asunnois sa. Sen jäl keen ku vaam me nuorten vuokratason ja asumismenojen muutoksia eri alueilla sekä suhteessa yli 3-vuotiaiden mak sa miin vuokriin. Asumismenoihin on tässä artikkelissa sisällytetty vain vuokramenot, koska muita samankaltaisia toistuvia menoeriä ei ollut saatavilla tutkittavan ajanjakson alkuvuosilta. Asumistuet on vähennetty sekä tulo- että menopuolelta. Tarkastelemme näin ollen vuokralla asuvien nettoasumismenoja ja niiden osuutta asumistukea edeltävistä tuloista. Asumismenoja koskevan tarkastelun jälkeen vertaamme nuorten käytettävissä ole vien tulojen kehitystä eri alueilla. Lopuksi tarkastelem- 2 Helmikuussa 1992 tuli voimaan uusi huoneenvuokralaki, joka koski uusia vuokrasopimuksia. Toukokuussa 1995 sääntelyn purkaminen ulotettiin myös vanhoihin vuokrasopimuksiin. 3 Mielipiteet vuokrasääntelyn purkamisen vaikutuksista kovan rahan vuokra-asuntojen määrään jakautuvat voimakasta ja maltillista kasvua edustaviin. Jälkimmäinen kiinnittää huomiota mm. tilastoinnissa samoihin aikoihin tapahtuneisiin muutoksiin, jotka kohtuuttomasti lisäsivät kovan rahan vuokra-asuntojen määrää. 4 Vuosina kovan rahan yksiöiden vuokrat nous ivat pääkau pun ki seu dulla 65 pro senttia ja aravavuokrayksiöiden 36 prosenttia. Muualla Suo mes sa vuokrat nousivat vastaavasti 42 ja 33 prosenttia. 422 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 sivut kopio.indd :56:32

3 me lyhyesti nuorten asumis väljyyden muutoksia alueit tain. Tulokset ovat pääosin vertailukelpoisia tuoreen tulonjakoaineistoon perustuvan, vuokralaisten asumismenojen alueellisia eroja mittaavan tutkimuksen (Lönnqvist & Lyytikäinen 25) kanssa. Tulokset Vuokralla asuminen Vuokralla asuminen yleistyi pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa sekä alle 25-vuotiaiden että 25 3-vuotiaiden ryhmässä. Vuonna 199 pääkaupunkiseudulla asuvista kotitalouksista, joiden päähenkilö on alle 25-vuotias, reilut 8 prosenttia asui vuokralla. Vuoteen 22 mennessä osuus oli noussut jo reiluun 9 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa vertailuväestön eli yli 3-vuotiaiden vuokralla asuminen kasvoi ensin ja kääntyi sen jälkeen laskuun ja laski vuoteen 22 mennessä lähelle 199-luvun alun tasoa. (Kuvio 1.) Nuorten vuokralla asuminen kasvoi aluksi myös pienissä kunnissa, mutta kääntyi 199-luvun puolivälin jälkeen laskuun. Näillä alueilla alle 25-vuotiaiden ryhmässä nuorten vuokralla asuminen vaikuttaa lähteneen vuoden 2 jälkeen uudelleen nousuun. Nuorten vuokralla asuminen yleistyi siis jaksolla kaupungeissa ja erityisesti alle 25- vuotiailla eli niillä, joille vuokralla asuminen on entuudestaankin ollut selvästi yleisin asumismuoto. Asunnon omista minen puolestaan yleistyi hieman pienten kuntien 25 3-vuotiailla. Kovan rahan vuokra-asuminen Seuraavaksi on mielenkiin tois ta tietää, minkä tyyppisissä asunnoissa nuorten vuokra-asuminen yleis tyi. Vuokrasääntelyn purku lisäsi ainakin jossain määrin yksityisten vuokra-asuntojen tarjontaa, mikä on todennäköisesti lisännyt myös kovan rahan vuokra-asunnoissa asuvien nuorten osuutta. Kuviosta 2 nähdään, että nuorten kovan rahan vuokra-asunnoissa asuminen yleistyi kaupunkimaisissa kunnissa ja pienissä kunnissa. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla kovan rahan vuokra-asunnoissa asuvien nuorten osuus laski noin 5 prosentista noin 4 prosenttiin. Osuus kyllä nousi pääkaupunkiseudullakin, mutta vain yli 25-vuotiailla ja vain vuosina , jonka jälkeen Kuvio 1. Vuokralaisten osuus ikäryhmittäin pääkaupunkiseudulla, kaupunkimaisissa ja pienissä kunnissa , Pääkaupunkiseutu Pienet kunnat Huom.: Alueet ovat toisensa poissulkevia vuotiaat Yli 3-vuotiaat YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 423 sivut kopio.indd :56:33

4 Kuvio 2. Kovan rahan vuokramarkkinoilla asuvien osuus nuorilla ja aikuisilla pääkaupunkiseudulla, kaupunkimaisissa ja pienissä kunnissa , Pääkaupunkiseutu Pienet kunnat 25 3-vuotiaat Yli 3-vuotiaat se lähti laskuun. Pääkaupunkiseudun kovan rahan vuokra-asunnoissa asuvien alle 25-vuotiaiden osuus sen sijaan laski jo vuonna 1996 suhteellisen korkealta, noin 55 prosentin tasolta noin 4 prosentin tasolle. Tässä kohtaa on tosin muistettava, että vaikka trendit ovat luotettavia, niin osuuksien arvot saattavat poiketa perusjoukossa suurestikin, koska luottamusvälit ovat kovan rahan ja muita vuokra-asuntoja tarkasteltaessa suurimmillaan. Kuvioiden 1 ja 2 perusteella voidaan päätellä, että pääkaupunkiseudun nuorilla kovan rahan vuokra-asuminen vaihtui todennäköisesti 5 muunlaiseen vuokra-asumiseen ja omistusasumiseen. Pääkaupunkiseudun poikkeavaa kehitystä selittänevät markkinavuokrien muuta maata jyrkempi nousu sekä asuntolainojen korkotason lasku ja asuntolainan saatavuuden helpottuminen. Vuokrien alueelliset erot Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet pitkään nopeammin kuin muualla Suomessa 6. Vuokratasojen alueellista erkaantumista on tapahtunut erityisesti kovan rahan yksiöiden vuokrissa. Tilasto jen mukaan kovan rahan yksiöiden keskineliövuokra oli vuonna 1995 pääkaupunkiseudulla kaksi euroa kalliim pi kuin muu alla Suomessa, vuonna 23 vastaava ero oli jo viisi euroa (Vihavainen & Kuparinen 25). Myös nuorilla vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla nopeammin kuin muualla Suomessa. Tarkastelu jaksolla nuorten keskivuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla noin 1 prosenttia ja kaupunkimaisissa kunnissa ja pienissä kunnissa noin 6 prosenttia. Jakson lopussa nuorten maksama keskimääräinen ne liö vuokra pääkaupunkiseudulla oli 1 euroa, eli vajaat kolme euroa korkeampi kuin kaupunkimaisissa kunnissa ja viisi euroa korkeampi kuin pienissä kunnissa. Jakson alussa vastaava ero oli noin yksi ja kaksi euroa. (Kuvio 3.) Nuorten ja aikuisten vuokrat Kun verrataan nuorten ja yli 3-vuotiaiden vuokrien nousua, huomataan, että vuokrat nousivat nuorilla nopeammin kuin yli 3-vuotiail- 5 Hallintamuotojen väliset virtaamatiedot puuttuvat. 6 Pääkaupunkiseudun muuta Suomea nopeampi vuokrien nousu pysähtyi ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa vuoden 25 ensimmäisellä neljän nek sellä (Vuokratilasto, 25). 424 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 sivut kopio.indd :56:33

5 la. Keskimääräisten neliövuokrien ero nuorten ja yli kolmekymp pisten välillä oli pää kaupunkiseudulla 199-luvun alussa puoli euroa mutta kasvoi vuosikymme nen loppuun men nessä puoleentoista euroon. Siten vuokratasojen alueellisen erilaistumisen lisäksi myös ero nuorten ja aikuisten maksamien vuokrien välillä kasvoi. Nuorten maksamien neliövuokrien ero yli 3-vuotiaiden maksamiin vuokriin kasvoi koko maassa mutta selvimmin pääkaupunkiseudulla. Nuorten asemaa vuokramarkkinoilla heikentää se, että suurin osa nuorten vuokrasuhteista on uusia, ts. sellaisia, joihin kohonneet markkinahinnat vaikuttavat ensimmäi seksi (vrt. Vihavainen & Kuparinen 25). Nuorten maksamat korkeat neliövuokrat saattavat myös kertoa siitä, että he valitsevat mielellään kalliimpia, lähellä keskustaa sijaitsevia asuntoja. Neliövuokrat ovat myös korkeammat nuorten suosimissa pienissä asunnoissa kuin suurissa asunnoissa. Vuokralla asuvien nuorten ja yli 3-vuotiaiden asumismenot eri alueilla Vuokrien alueelliset erot ovat kasvaneet, samoin erot nuorten ja yli 3-vuotiaiden maksamien vuokrien välillä, mut ta muuttuuko tilanne sen jälkeen, kun vuokrat suhteutetaan tuloihin? Tässä esitettävässä tarkastelussa asumismenoilla tarkoitetaan niin sanottujen nettovuokrien tulo-osuutta, jossa asumistuet on vähennetty sekä vuokramenoista että kotitalouden tuloista. Nettovuokrien osuus käytettävissä olevista tuloista kasvoi kaikilla vuokralla asuvilla kotitalouksilla. Suurin nousu tapahtui pääkaupunki seu dun alle 25-vuotiailla. Nettovuokran tulo-osuus kasvoi heillä 199-luvun alun 14,5 prosentista noin 25 prosentin tasolle vuo si tuhannen vaihteen jälkeen. (Kuvio 4.) Vuokrien tulo-osuudet kasvoivat 199-luvun alussa selvästi kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä. Pääkaupunkiseudulla vuokrien tulo-osuudet kasvoivat hieman jyrkempään ja pidempään kuin muilla alueilla. Pääkaupunkiseudun ja kaupunkimaisten kuntien erona suhteessa muihin kuntiin oli se, että alle 25-vuotiaiden nettovuokrien tulo-osuudet kasvoivat suhteellisesti ottaen enemmän. Pääkaupunkiseutu poikkesi muista alueista myös siten, että kaikkien ikäryhmien nettovuokrien tulo-osuudet olivat 199-luvun alussa likimain samat. Tämä asumismenorasituksen tasa-arvoinen piirre ikäryhmien väliltä hävisi 9-luvun puolivälissä, kun alle ja yli 25-vuotiaiden net- Kuvio 3. Neliövuokra ikäryhmittäin pääkaupunkiseudulla, kaupunkimaisissa ja pienissä kunnissa , euroa/m 2 Euroa/m² Pääkaupunkiseutu Euroa/m² Euroa/m² 1 Pienet kunnat 25 3-vuotiaat Yli 3-vuotiaat YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 425 sivut kopio.indd :56:34

6 Kuvio 4. Nettovuokran osuus käytettävissä olevista tuloista ikäryhmittäin pääkaupunkiseudulla, kaupunkimaisissa ja pienissä kunnissa vuosina , Pääkaupunkiseutu Pienet kunnat vuotiaat Yli 3-vuotiaat tovuokrien tulo-osuuksien ero vakiintui noin 3 4 prosentin tasolle eli samaan kuin muualla maassa. 199-luvun puolivälin jälkeen näyttää vakiintuneen järjestys, jossa nettovuokrien tulo-osuus on suurin pääkaupunkiseudun alle 25-vuotiailla, kakkosena tulevat kaupunkimaisten kuntien alle 25-vuotiaat ja kolmantena pääkaupunkiseudun 25 3-vuotiaat. Ikäryhmien sisällä nettovuokrien tulo-osuuden taso oli pääkaupunkiseudulla asuvilla kaikissa ikäryhmissä muuta maata korkeampi koko tarkastelujakson ajan. Nettovuokramenojen jälkeen käytettävissä olevat tulot Nettovuokrien tulo-osuudet eivät sinänsä kerro kotitalouksien kulutusmahdollisuuksista, niiden kehityksestä ajan kuluessa tai alueellisista eroista. Tämän vuoksi tarkastelemme seuraavaksi kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia nettovuokramenojen jälkeisiä reaalituloja käyttäen. Tarkastelussa on otettu huomioon kulutuksessa esiintyvät niin sanotut mittakaavaedut. Tämä on tehty siten, että käytettävissä olevat tulot on laskettu kulutusyksikköä kohden. Laskemissa käytetään niin sanottuja OECD-skaaloja. Ensimmäinen aikuinen saa painokertoimen 1, toinen,7 ja lapselle painokertoimeksi annetaan,5. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen muodostama kotitalous vastaa 2,7:ää kulutusyksikköä. 7 Nettoasumismenojen jälkeen käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden laskivat 199- luvun alun lamassa erityisen voimakkaasti pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa sekä pienten kuntien alle 25-vuotiailla. Alimmillaan heillä oli asumismenojen jälkeen käytettävissään rahaa noin 6 euroa vuodessa kulutusyksikköä kohden. Lasku jatkui pääkaupunkiseudulla pidempään kuin esimerkiksi kaupunkimaisten kuntien ryhmässä. Tämän jälkeen nettoasumismenojen jälkeen käytettävissä olevat tulot lähtivät pääkaupunkiseudulla selvään nousuun, mutta mikään ikäryhmä ei sittemmin yltänyt lamaa edeltävälle tulotasolle. (Kuvio 5.) Pääkaupunkiseudun alle 25-vuotiaiden osalta laman jälkeinen nousu nettoasumismenojen jälkeisissä tuloissa jatkui vuoteen 2 asti, mutta kääntyi tämän jälkeen uudestaan selvään laskuun. Vuonna 22 tämän ryhmän nettoasumismeno- 7 Kulutusyksikköihin perustuvista laskelmista, ks. esimerkiksi Hagfors YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 sivut kopio.indd :56:34

7 jen jälkeen käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden olivat noin 3 prosenttia alemmat kuin vuonna 199. Alle 25-vuotiaiden osalta kehitys pääkaupunkiseudulla eroaakin olennaisesti vanhempien ryhmien kehityksestä. Yli 25- vuotiailla nettoasumismenojen jälkeen käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden kasvoivat vuoden 1996 jälkeen ripeästi ja selvästi korkeammalle kuin kaupunkimaisten kuntien ja pienten kuntien vastaavanikäisillä. Ero esimerkiksi kaupunkimaisiin kuntiin oli vuonna 22 noin 2 euroa vuodessa. Kaupunkimaisten kuntien ryhmässä alle 25- vuotiaiden ja 25 3-vuotiaiden nettoasumismenojen jälkeinen reaalinen tulotaso kulutusyksikköä kohden oli noin 2 prosenttia alempi kuin vuonna 199. Sen sijaan yli 3-vuotiailla tulotaso oli tarkastelujakson alussa ja lopussa suunnilleen samansuuruinen. Pienten kuntien alle 25- vuotiailla sekä yli 3-vuotiailla tulotaso oli tarkastelujakson alussa ja lopussa karkeasti ottaen samalla tasolla, kun taas 25 3-vuotiailla tulotaso jäi vuonna 22 selvästi alemmaksi kuin vuonna 199. Nuorten asumisväljyys Asumismenojen ohella olisi mielenkiintoista tietää, miten nuorten asumisen laatu on viime vuosina muuttunut. Tulonjakoaineisto antaa mahdollisuuden selvittää ainoastaan asumisväljyydessä tapahtuneita muutoksia. Aineiston otoskoko ei riitä perhetyyppikohtaiseen tarkasteluun, vaikka tiedossa on, että alueittainen asumisväljyys vaihtelee perhetyypin mukaan. Vuokralla yksin asuvat ja lapsettomat pariskunnat, joita suurin osa nuorista on, asuvat pääkaupunkiseudulla ahtaammin kuin muualla Suomessa. Sen sijaan vuok ralla asuvien lapsiperheiden asumisväljyydessä ei ole suuria alueellisia eroja (Lyytikäinen & Lönn qvist 25). Tulokset esitetään henkeä kohti laskettuna asuinalana. Tarkastelujaksolla asumisväljyys kasvoi kaikilla muilla paitsi pääkaupunkiseudun nuorilla. Pääkaupunkiseudulla kehityksen voidaan sanoa polkeneen paikoillaan. Asumisväljyys kyllä kasvoi jonkin verran vuoden 1993 jälkeen, mutta kääntyi vuodesta 1998 laskuun. Alle 25-vuotiai den asumisväljyys pääkaupunkiseudulla jopa laski hieman vuoden 1998 jälkeen. Yli 3-vuotiaden asumisväljyys kasvoi pääkaupunkiseudulla kes ki määrin 4 neliötä henkeä kohti. Eniten asumisväljyys kasvoi kuitenkin pienissä kun- Kuvio 5. Vuokramenojen jälkeen käytettävissä olevat tulot ikäryhmittäin kulutusyksikköä kohden pääkaupunkiseudulla, kaupunkimaisissa ja pienissä kunnissa vuosina , euroa/kulutusyksikkö Euroa/ kulutusyksikkö Pääkaupunkiseutu Euroa/ kulutusyksikkö Euroa/ kulutusyksikkö Pienet kunnat vuotiaat Yli 3-vuotiaat YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 427 sivut kopio.indd :56:34

8 Kuvio 6. Asumisväljyys ikäryhmittäin pääkaupunkiseudulla, kaupunkimaisissa ja pienissä kunnissa , m 2 /asukas nissa, kaikilla ikäryhmillä noin 7 neliötä henkeä kohti. (Kuvio 6.) m²/asukas m²/asukas Pääkaupunkiseutu m²/asukas Pienet kunnat 25 3-vuotiaat Yli 3-vuotiaat Huom.: Luvut sisältävät myös omistusasunnossa asuvat. 2 Yhteenveto ja pohdintaa Nuorten vuokralla asuminen yleistyi vuosina pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa. Samaan aikaan nuorten vuokrien ja vuokrien tulo-osuuden alueelliset erot kasvoivat. Vuokrat nousivat kysytyimmillä alueilla lähes kaksi kertaa nopeammin kuin matalan kysynnän alueil la. Pääkau pun kiseudulla kovan rahan vuokra-asuntojen vuokrat karkasivat nuorten ulottuvilta ja niissä asuvien nuorten osuus kääntyi las kuun. Vuokrien tulo-osuudet kasvoivat eniten pääkaupunkiseudun alle 25-vuotiailla. Heidän nettoasumismenojen jälkeinen tulotasonsa (kulutusyksikköä kohden laskettuna) oli vuonna 22 runsaat 12 prosent tia alem pi kuin vuonna 199. Lisäksi ikäryhmittäinen vertailu paljasti, että alle 25-vuotiailla vuokrien tulo-osuus vakiintui kaikilla alueilla 3 4 prosenttia suuremmaksi kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Asumismenorasituksen suhteen eri puolilla Suomea asuvat nuoret ovat siis eriarvoisessa asemassa ja alle 25-vuotiaat eriarvoisia suhteessa vanhempiin ikäryhmiin. Pääkaupunkiseudun nuorten suurempia asumismenoja kompensoivat kuitenkin muuta maata korkeampi nettoasumismenojen jälkeinen kulutukseen jäävä tulotaso. Erityisen korkea se oli pääkaupunkiseudun 25 3-vuotiailla ja yli 3- vuotiailla. Alle 25-vuotiaiden osalta vuodet 21 ja 22 käänsivät useamman vuoden ajan nousseen nettoasumismenojen jälkeisen tulokehityksen laskuun. Nämä vuodet olivat siten pääkaupunkiseudun alle 25-vuotiaiden osalta selvä poikkeus siitä yleisestä trendistä, joka pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa on 199- luvun puolivälin jälkeen vallinnut. Alueelliset erot kasvoivat myös asumisväljyydessä. Pääkaupunkiseudulla nuorten asumisväljyyden kasvu oli vähäistä, alle 25-vuotialla jopa negatiivista. Kaupunkimaisissa kunnissa sekä alle 25-vuotiaiden että 25 3-vuotiaiden asumisväljyydessä oli lievä kasvutrendi. Pienten kuntien ryhmässä oli erityisen voimakas kasvutrendi 199-luvun jälkipuoliskolla, yhdistyen vielä pääkaupunkiseutua ja kaupunkimaisia kuntia korkeampaan asumisväljyyden lähtötasoon. Yli 3- vuotiaiden asumisväljyys kasvoi selvästi kaikilla alueilla. Pääkaupunkiseudulla kasvu oli loivempi 4 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 sivut kopio.indd :56:35

9 kuin muilla alueilla. Pääkaupunkiseudun nuorilla oli siten korkein asumismenojen tulo-osuus ja alhaisin asumisväljyys. Korkeammat nettoasumismenojen jälkeen käytettävissä olevat tulot kuitenkin kompensoivat alhaista asumisväljyyttä, erityisesti 25 3-vuotiailla. Alle 25-vuotiailla vuosituhannen vaihteen jälkeinen kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa käytettävissä olevien tulojen enemmyys suhteessa muihin alueisiin on kaventunut tai jopa kadonnut, samalla kun asumisväljyys on selvästi alemmalla tasolla kuin kaupunkimaisten ja pienten kuntien nuorilla. Tulokset vertautuvat aiempiin selvityksiin, joissa vuokra lais ten asumismenojen on osoitettu kasvaneen pääkaupunkiseutuvetoisesti. Nyt esite tyt luvut anta vat kuitenkin ensimmäistä kertaa tietoa nuorten asumismenoista alueittain ja osoittavat nuorten vuokralaisten asumismenojen nousun ja alueellisen eriyty mi sen olleen voimakkaampaa kuin aikuisilla. Taustalla vai kut tavat samat syyt kuin aikuisillakin. Vuokrasääntely purettiin ja vuok rat lähtivät pian sen jälkeen voi mak kaa - seen nousuun. Vuokrien tulo-osuudet kasvoivat kaikenikäi sil lä, mutta selvintä kasvu oli pääkaupun ki seudun alle 25-vuotiailla. Näin kävi, vaikka nuorisotyöttömyys laski, sillä pääkaupunkiseudulla nuor ten vuokrat nousivat suhteessa enemmän kuin tulotaso kohentuneen työllisyyden myötä. Työttömyyden vähentyminen pehmensi, mutta ei kokonaan vaimentanut hyppyä säännellyistä vuokramarkkinoista kohti markkinalähtöistä vuokra-asumista, jota luonnehtivat kysynnän mukaiset alueittaiset asumismenoerot. Nuorten vuokralaisten asumismenojen alueellisten erojen kasvua voidaan siis pitää loogisena seurauksena tilanteessa, jos sa vuokrien valtakunnalliset taso- ja yleiskorotusohjeet purettiin ja jossa pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien asuntokysyntä oli maan sisäisen muuttoliikkeen tukemana vilkasta. Nuorten asumismenojen nopeampi kasvu aikuisten asumismenoihin verrattuna voidaan puolestaan yhdistää vuokrien nopean nousun tilanteessa kahteen tekijään. Ensinnäkin nuoret suosivat pieniä asuntoja, joista on suurin pula ja joista vuokranantajat pyrkivät ulosmittaamaan suurimman hyödyn. Toiseksi nuorten vuokrasuhteista pääosa on uusia, ts. olemassa olevia vuokrasuhteita kalliim pia. Jos vuokrat laskisivat nopeasti, nuorten suh teel linen asema asuntomarkkinoil la todennäköisesti paranisi nopeampaa tahtia kuin ai kui sil la. Nuorten asumismenojen alueelliset erot eivät YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 429 näyttäisi kehittyneen samaan tapaan kuin nuorten hyvinvoinnin alueelliset erot. Vastikään tehtyjen valtakunnallisten selvitysten (ks. Karvonen & Rahkonen 24) mukaan esimerkiksi nuorten terveydessä ei havaittu juuri alueiden välisiä eroja. Havaituista terveyseroista selkein oli pääkaupunkiseudun nuorten muun maan nuoria runsaampi psyykkinen oireilu, mutta ero perustui kouluissa 8. ja 9. luokkien oppilaille tehtyyn terveyskyselyyn. Jos nuorten asumismenot ja hyvinvoinnin alue-erot eivät vaihtele samalla tavalla, se voi tarkoittaa, että kaupunkielämän monet mahdollisuudet ja opiskeluun liittyvät myönteiset tulevaisuuden odotukset kompensoivat kaupunkiseutujen suuria asumismenorasituksia, jotka voidaan myös hyväksyä nuoruuteen kuuluvana väliaikaisena rasitteena. Tässä esitetty nuorten asumismenoihin, vuokriin ja asumisväljyyteen liittyvä tilastollinen tarkastelu jättää jälkeensä monia kysymyksiä. Mikä rooli asumismenojen kasvussa on ollut yleisellä vuokratason nousulla ja mikä nuorten asuinaluevalinnoilla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla? Tarkoittaako asumisväljyyden lasku tinkimistä asumisen laadussa yleensäkin, vai onko nuorten asumiselle asettama vaatimustaso noussut? Onko kimppa-asuminen vuokrien nousun takia yleistynyt? Kuinka paljon nuorten vanhemmat osallistuvat nuorten asumiskulujen kattamiseen, ja miten vuokrien nousu on vaikuttanut lapsuudenkodista irtautumisen ajoittumiseen? Nämä ovat kysymyksiä, joihin vastaamiseen tarvitaan erityisesti näitä kysymyksiä kartoittavia tutkimuksia ja aineistoja. Tulonjakoaineistosta ei siis saada suoria vastauksia siihen, kuinka asumismenojen kallistuminen on vaikuttanut nuorten asumisratkaisuihin. Sen sijaan nuorten asumismenojen kasvavat alueerot voivat yhdistyä eri alueiden työllisyyskehityksen, kuten alussa totesimme. Tilanne on jossain määrin paradoksaalinen: kalliit asunnot kertovat alueen hyvästä työllisyydestä ja vetovoimasta mutta samalla vaikeuttavat työvoiman liikkuvuutta. Jotta kalliin asumisen alueelle muuttaminen olisi taloudellisesti kannattavaa, on tarjolla olevan työn oltava paremmin palkattua kuin halvemmalla alueella. Tämä on kysymys, jolla on valtakunnan tason merkitystä pidemmällä aikavälillä mm. asetettujen työllisyysastetavoitteiden takia. Asumismenojen taso voi joidenkin yhteiskunnan toiminnassa keskeisten ammattiryhmien kannalta olla ongelmallisen korkea. Kansainvälisenä esimerkkinä voidaan esiin nos- sivut kopio.indd :56:35

10 taa Lontoo, jossa asumisen korkea hinta on johtanut eräiden ns. avaintyöntekijöiden (mm. sairaanhoitaja, opettaja, poliisi, palomies, vankeinhoitoalan ja sosiaalityöntekijät) pulaan. Matalapalkkaisten mutta julkisen palvelutarjonnan kannalta tärkeiden avaintyöntekijöiden pula on pakottanut kehittelemään erilaisia asunnon ostamista ja vuokraamista helpottavia tukijärjestelmiä sekä nostamaan kohtuuhintaisten asuntojen tuotantotavoitteita (Key Worker, 24; Tähtinen 24). Osaltaan asumismenojen kasvu kasvukeskuksissa tietysti myös vaikuttaa työmatkojen pituuteen, vaikka kansainvälisesti verraten työmatkat ovat ajassa mitattuna toki esimerkiksi pääkaupunkiseudulla edelleen kuitenkin melko lyhyitä. Työmatkapendelöinnin määrä pääkaupunkiseudulle on kuitenkin kasvanut selvästi (Liikkumistottumukset, 22). Julkisesti tuettu asuntotuotanto on ollut meillä runsasta ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on ollut riittävästi tarjolla. Aravavuokra-asuntotuotanto korvasi vähentynyttä yksityistä vuokraasuntotarjontaa aina 199-luvun puoliväliin asti. Sen jälkeen asuntopolitiikan toimintaperiaattei ta ja vastuurakenteita radikaalisti muutettiin. Vuokrasääntely purettiin ja yksityinen vuokraasuntotarjonta lisääntyi. Viime vuosina yksityinen vuokra-asuntotarjonta on jälleen vähentynyt, eivätkä institutionaaliset sijoittajatkaan ole toivotussa määrin vuokra-asuntorakentamisesta innostuneet. Valtion tukema ARA-lainoitettu vuokraasuntotuotanto on koko maassa laskenut vuoden 199 tasosta noin puoleen. Omistusasuntotuotannon osuus on sen sijaan alhaisten korkojen tukemana tasaisesti kasvanut. Aivan viime vuosina ARA on keskittänyt lainoitustaan voimakkaimmin kasvaville kaupunkiseuduille, joilla asunnontarve on suurinta. Tulevaisuudessa työvoimapula ja kohtuuhintaisten asuntojen puute saattavat liittyä toisiinsa myös pääkaupunkiseudulla. Yleensä työn perässä muuttavat ovat nuoria aikuisia ja nuoria perheitä, joiden asema asuntomarkkinoilla on, mm. epävarmojen työsuhteiden ja vähäisen varallisuuden takia, vaikea. Viime vuosien uudistuotanto ei ole juuri tarjonnut edullisia vaihtoehtoja. Edullisten sosiaalisin perustein jaettujen vuokra-asuntojen osuus on pääkaupunkiseudulla toki suurempi kuin edellä esimerkkinä mainitussa Lontoossa. Kuitenkin, jos pääkaupunkiseudun korkeat asumismenot jarruttavat työvoiman hakeutumista alueen tarjolla oleviin työpaikkoihin, kysymykset kohtuuhintaisen ja tulevaisuudessa yhä enemmän oman aikakautemme laatuvaatimukset täyttävän vuokra-asuntotuotannon tukemisesta ja osuudesta saatetaan joutua ottamaan meillä uudestaan esille. TIIVISTELMÄ Ari Niska & Henrik Lönnqvist: Vuokralla asuvien nuorten asumismenot Suomessa Alueellinen vertailu Asumisesta on pääkaupunkiseudulla perinteisesti jouduttu maksamaan enemmän kuin muualla Suomessa. Tuoreiden selvitysten mukaan asumismenojen alueelliset erot ovat viime vuosina kasvaneet. Eniten ovat nousseet pääkaupunkiseudulla vuokralla asuvien asumismenot. Tässä artikkelissa tarkastellaan vuokralla asuvia nuoria, joiden osalta asumismenojen alueittaisia muutoksia ei ole aiemmin selvitetty. Aineistona on Tilastokeskuksen tulonjakoaineisto vuosilta Artikkelissa lähdetään liikkeelle oletuksesta, että asumismenojen pääkaupunkiseutuvetoinen kasvu on ollut nuorilla vuokralais-kotitalouksilla voimakkaampaa kuin koko väestöllä siitä huolimatta, että nuorisotyöttömyys on laskenut ja tulotaso siten kasvanut pääkaupunkiseudulla nopeammin kuin muualla maassa. Aineisto tukee oletusta nuorten vuokralaisten asumismenojen aikuisia voimakkaammasta alueellisesta eriytymisestä. Siinä, missä pääkaupunkiseudun vuokralaisten asumismenojen jälkeinen tulotaso laski kaikilla 1 prosenttia, niin alle 25-vuotiailla nuorilla vastaava lasku oli 12 prosenttia. Pääkaupunkiseudun alle 25-vuotiailla oli siis vuonna 22 asumismenojen jälkeen käytettävissä 12 prosenttia vähemmän rahaa kuin vuonna 199. Nuorten vuokralaisten asumismenojen alueellisten erojen kasvun arvellaan johtuvan kahdesta syystä. Ensinnäkin vuokrat ovat sääntelyn purkamisen jälkeen nousseet pääkaupunkiseudulla ja muilla kovan kysynnän alueilla voimakkaasti. Nousu voidaan nähdä loogisena seurauksena tilanteessa, jossa vuokrien valtakunnalliset taso- ja yleiskorotusohjeet on purettu. Toiseksi nuorten asema vuokra-asuntomarkkinoilla on poikkeuksellinen, sillä pääosa nuorten vuokrasuhteista on uusia ja niiden vuokrataso on korkein. Pääkaupunkiseudun nuorten asumismenojen voimakkaaseen nousuun liittyivät kovan rahan asunnoissa asuvien osuuden lasku sekä asumisväljyyden kehityksen pysähtyminen, alle 25-vuotiailla jopa asumisväljyyden lievä lasku. Toisaalta nettoasumismenojen jälkeen kulutukseen jäävä tulotaso oli pääkaupunkiseudun nuorilla muuta maata korkeampi. Siten pääkaupunkiseudun muita alueita korkeammat asumismenot näyttäisivät osaltaan tasaavaan nuorten taloudellisen tilanteen alue-eroja. Tosin pääkaupunkiseudun alle 25- vuotiailla vuosituhannen vaihteen jälkeinen kehitys on 43 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 7 (25):4 sivut kopio.indd :56:36

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA Teemu Lyytikäinen Henrik Lönnqvist Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Mikko Niemelä Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Johdanto Esiteollisella ajalla ja vielä maailmansotien jälkeenkin suomalainen kurjuus ja puute paikantuivat

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

21 SLUMMIT JA PUMMIT - KAUPUNGIN ASUNTO- MARKKINOIDEN ERITYISPIIRTEITÄ

21 SLUMMIT JA PUMMIT - KAUPUNGIN ASUNTO- MARKKINOIDEN ERITYISPIIRTEITÄ 21 SLUMMIT JA PUMMIT - KAUPUNGIN ASUNTO- MARKKINOIDEN ERITYISPIIRTEITÄ 21.1 Asuntomarkkinoiden onnistuminen ja epäonnistuminen Asumiseen liittyy erityisesti suurkaupungeissa suuria ongelmia, kuten asunnottomuus,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin [ Seppo Laakso Tutkija,

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Sisällys. Kuvioluettelo. BoF Online Päätoimittaja Mika Pösö ISSN 1796-9123 (online)

Sisällys. Kuvioluettelo. BoF Online Päätoimittaja Mika Pösö ISSN 1796-9123 (online) BoF Online 4 2012 Suomen asuntohintakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät Jarkko Kivistö Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus Helsingin tila ja kehitys 213 Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 55, 99 Helsingin kaupunki p. 9 31 1612 www.hel.fi/tietokeskus Tiedustelut Timo Cantell, p. 9 31 73362 Ari Jaakola, p. 9 31 4368

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Tutkimuksia. Asuminen, tulot ja varallisuus MARKKU LANKINEN. Edeltävä asunto. Nykyinen asunto. Asumistavoitteen saavuttaminen

Tutkimuksia. Asuminen, tulot ja varallisuus MARKKU LANKINEN. Edeltävä asunto. Nykyinen asunto. Asumistavoitteen saavuttaminen HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2008 5 MARKKU LANKINEN Asuminen, tulot ja varallisuus Edeltävä asunto Nykyinen asunto Asumistavoitteen saavuttaminen Suunniteltu asunnonvaihto Tavoitteena oleva

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Pienituloisuus Pienituloisuus väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012 Pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla?

Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla? artikkelit Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla? Timo M. Kauppinen & Matti Kortteinen & Mari Vaattovaara Asuinalueiden väliset erot

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 PTT työpapereita 156 PTT Working Papers 156 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 Markus Lahtinen Eeva Alho Veera Holappa Sami Pakarinen Helsinki, tammikuu 2014 1 PTT työpapereita 156 PTT

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 105 (tammikuu 2008) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2010 Janne Huovari Hanna

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Väestöryhmittäiset tuloerot Kotitalouksien tulokehitys jatkui heikkona vuonna 2012 Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan kotitalouksien tulokehitys on ollut

Lisätiedot