LISTALLEOTTOESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISTALLEOTTOESITE 23.4.2012"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE OSAKETTA Vaahto Group Plc Oyj:n ( Vaahto Group tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, hallitus päätti antaa yhteensä uutta Yhtiön osaketta ( Osakkeet ) merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, joista Osaketta ( Sijoittajaosakkeet ) tarjottiin merkittäväksi rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia ( Sijoittaja-anti ) ja Osaketta ( Vaihto-osakkeet ) tarjottiin AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille ( Osakevaihtoanti ) osana toteutettua osakevaihtojärjestelyä (Sijoittaja-anti ja Osakevaihtoanti yhdessä Osakeannit ). Sijoittajaosakkeet katsottiin merkityiksi sen jälkeen kun Yhtiön hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät ja Sijoittajaosakkeiden merkintähinta oli maksettu Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Vaihto-osakkeet katsottiin merkityiksi ja maksetuiksi sen jälkeen kun Yhtiön hallituksen hyväksymä Yhtiön ja AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien välinen osakevaihtosopimus oli allekirjoitettu, Yhtiön hallitus oli tehnyt osakevaihtosopimuksen voimaantulon ehtona olleen päätöksen Osakevaihtoannista ja AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien omistamat osakekirjat oli luovutettu siirtomerkinnöin Yhtiölle Osakkeita ei tarjottu tai myyty yleisölle Osakeantien yhteydessä. Ennen Osakeanteja olemassa olleet kaikki Yhtiön rekisteröidyt osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla ( Helsingin Pörssi ). Yhtiö on hakenut uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Kaupankäynnin uusilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä odotetaan alkavan arviolta Yhtiö on laatinut tämän listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) ainoastaan hakeakseen Osakeanneissa merkityt uudet Osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Tämä Listalleottoesite ei ole Osakkeiden myyntitarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa Osakkeita Osakeanneissa tai muutoin. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, Yhdysvaltain Arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty) Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröimättä, tai jonkin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen soveltumatta, sekä noudattamatta soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja. Tätä Listalleottoesitettä ei saa jakaa Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joiden lainsäädännöt saattavat asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen jakelulle. Osakkeisiin liittyviä riskitekijöitä on kuvattu Listalleottoesitteen sivuilla 1-7.

2 TIETOJA LISTALLEOTTOESITTEESTÄ Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 ( Esiteasetus ) Liitteiden I ja III, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (452/2005, muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 6/ /2012 ja Finanssivalvonnan myöntämän poikkeusluvan diaarinumero on 7/ /2012. Viimeksi mainitulla päätöksellä Finanssivalvonta on myöntänyt Yhtiölle luvan poiketa poikkeuslupapäätöksessä eritellyistä esitteen sisältövaatimuksista. Tässä Listalleottoesitteessä Yhtiö ja Vaahto Group tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Vaahto Group Plc Oyj:tä tai Vaahto Group Plc Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Tämä Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laiturikatu 2, Lahti alkaen. Ketään ei ole valtuutettu Osakeantien yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Näihin Osakeanteihin liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Listalleottoesitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä tai ostaa Osakkeita. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle. Tätä Listalleottoesitettä ei saa käyttää sellaisessa yhteydessä sellaisessa maassa, jossa tarjoaminen ei olisi sallittua, tai levittää tai tarjota sellaisille henkilöille, joille levittäminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakkeiden rekisteröimiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Yhtiö edellyttää, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot tällaisista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ei ole millään tavoin oikeudellisessa vastuussa, mikäli tällaiset henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisesti merkinneet Osakkeita. Tähän Listalleottoesitteeseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki Listalleottoesitettä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. II

3 SISÄLLYSLUETTELO RISKITEKIJÄT... 1 Toimialaan ja vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä... 1 Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä... 2 Yhtiön omistusrakenteeseen liittyvä riski... 6 Yhtiön osakkeeseen liittyviä riskejä... 6 YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT... 8 ERÄITÄ SEIKKOJA... 9 Vakuutus Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista... 9 Osakeantien järjestäminen... 9 Tulevaisuutta koskevat lausumat... 9 Verkkosivuston tiedot Tilinpäätökseen liittyvien ja eräiden muiden tietojen esittäminen Nähtävillä olevat asiakirjat KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT Toteutuneiden tilikausien taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Viimeksi päättyneen puolivuotiskauden toteutuneet tiedot ja vertailu edelliseen päättyneen tilikauden vastaavaan puolivuotiskauteen perustuen Yhtiön julkaisemaan osavuosikatsaukseen Osakekohtaiset tunnusluvut perustuen Yhtiön tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin , ja päättyneiltä tilikausilta OSAKEMARKKINATIETOJA TIETOJA SUUNNATUISTA OSAKEANNEISTA Osakeantivaltuutus Sijoittaja-anti Osakevaihtoanti Merkintään oikeutetut tahot Merkintähinta Merkintöjen tekeminen ja maksaminen Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Kaupankäynti uusilla Osakkeilla ISIN-koodi Omistuksen laimentuminen Sovellettava laki LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT TIEDOT Yleisiä tietoja Yhtiöstä Yhtiön toimintahistoria Yhtiön liiketoimintaryhmät Yhtiön organisaatiorakenne Investoinnit Rahoituksen lähteet Käyttöpääomaa koskeva lausunto Pääomarakenne ja velkaantuneisuus LÄHIPIIRILIIKETOIMET JA -TAPAHTUMAT Vaahto Group Oyj:n lähipiiri SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT, OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Suurimmat osakkeenomistajat III

4 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Osakkeenomistajien oikeudet VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Viimeaikainen kehitys Tulevaisuudennäkymät VEROTUS Yleistä Suomen verotuksesta Suomalaisten yhteisöjen verotus Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus Osingot Varainsiirtovero LISTALLEOTTOESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT LIITE 1: VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS LIITE 2: YHTIÖN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSENNUSTEESTA LIITE 3: YHTIÖN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO APPORTTISELVITYKSESTÄ JA SIITÄ, ETTÄ APPORTTIOMAISUUDELLA OLI VÄHINTÄÄN MAKSUA VASTAAVA TALOUDELLINEN ARVO YHTIÖLLE IV

5 RISKITEKIJÄT Vaahto Groupin liiketoimintaan liittyy useita riskejä, joista monet voivat olla merkittäviä. Sijoittajien tulee huolellisesti harkita seuraavia riskitekijöitä muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jos jokin jäljempänä kuvatuista riskeistä toteutuisi, sillä saattaisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön toimintaan vaikuttavat riskit eivät rajoitu ainoastaan jäljempänä kuvattuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaa laskea riskien toteutumisen johdosta ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Toimialaan ja vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä Kansainvälinen taloudellinen tilanne Rahoitusmarkkinoiden yleinen markkinahäiriö, mukaan lukien huomattava likviditeetin vähentyminen rahoituksen tukkumarkkinoilla, saavutti ennalta arvaamattoman tason vuoden 2008 toisella puoliskolla, kun Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkaneet ongelmat levisivät muihin maihin ja vaikuttivat maailmantalouteen. Talouden kehitys oli jokseenkin vakaalla kasvu-uralla vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla, mutta vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon aikana julkaistut huolestuttavat uutiset ovat luoneet levottomuutta monille markkinoille ja heikentäneet talousnäkymiä uudelleen viimeaikoina. Yleinen taloudellisen tilan heikkeneminen sekä kansainvälisten osakemarkkinoiden, korkomarkkinoiden, hyödykemarkkinoiden, valuuttamarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden suuri volatiliteetti ja epävarmuus siis jatkuvat edelleen, ja uuden taantuman mahdollisuutta ei voida täysin sivuuttaa. Viimeaikaiset tapahtumat, erityisesti jo vuoden 2010 aikana alkaneet Euroopan unionin ( EU ) tiettyjen jäsenmaiden talouden vaikeudet ja viimeaikaiset euroon liittyvät epävarmuustekijät, ovat entisestään vähentäneet ennustettavuutta. Kansainvälinen rahoitus- ja talouskriisi saattaa vaikuttaa taloudellisiin toimijoihin merkittävästi ja monin tavoin. Tällaisia vaikutuksia voivat vaihtelevassa laajuudessa olla muun muassa merkittävästi alhaisemmat tuotot, kyvyttömyys saada tarvittavaa luottoa, kyvyttömyys täyttää velka- ja muihin järjestelyihin liittyviä kovenantti- ja muita ehtoja ja kyvyttömyys täyttää rahoitukseen liittyviä velvoitteita. Lisäksi, vaikka rahoituksen saatavuus kyettäisiinkin varmistamaan, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla kohtuulliseen hintaan ja kohtuullisin ehdoin. Edellä kuvatut tapahtumat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös kansainvälisiin markkinoihin alentaen myynnin volyymia sekä vaikuttaen epäedullisesti tuotteiden hinnoitteluun monissa maissa ja monilla markkinoilla. Näin ollen myös Vaahto Groupin liiketoiminta ja toiminnan tuloksellisuus ovat riippuvaisia Suomen ja muiden Yhtiön maantieteellisten toiminta-alueiden kansantalouksien yleisestä tilasta sekä toimialan taloudellisista suhdanteista. Esimerkiksi syksyllä 2008 kansainvälinen taloustaantuma, paperin kysynnän maailmanlaajuinen pieneneminen ja rahoituksen vaikeutuminen pysäyttivät paperi- ja selluteollisuuden lähes kokonaan. Taloudellisen tilanteen heikkenemisellä ja taantuman jatkumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön kehitys Vaahto Groupin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Prosessi- ja paperiteollisuuden kehityksellä on vaikutus sekä Yhtiön Paper Technology -ryhmään että Process Technology -ryhmään. Erityisesti Euroopan paperiteollisuuden ylikapasiteetti on viime vuosina vaikuttanut Vaahto Groupin tuotteiden kysyntään heikentävästi, vaikka markkinatilanne onkin ollut suotuisa tietyillä kehittyvillä markkina-alueilla. Vaahto Groupin johto uskoo, että pitkällä aikavälillä Yhtiön toiminnan maantieteellinen laajuus ja toimiminen useilla eri liiketoiminta-alueilla (Vaahto Paper Technology: Vaahto Projects ja Vaahto Service sekä Vaahto Process Technology: Stelzer Mixing Technology ja Japrotek Vessels) sekä pitkäkestoinen yhteistyö Yhtiön asiakkaiden kanssa tasaavat suhdannevaihtelujen vaikutusta. Suhdannevaihtelut vaikuttavat yleensä enemmän uuslaitetilauksiin kuin palveluliiketoiminnan kysyntään, joista jälkimmäistä Yhtiö on aktiivisesti kehittänyt ja jolle Yhtiön asentama kone- ja laitekanta tarjoaa vahvan perustan. Vaikka kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä 1

6 pyritään tasaamaan sopeuttamalla Vaahto Groupin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukaisesti, ei voi olla täyttä varmuutta siitä, että suhdannevaihtelut eivät vaikuttaisi edelleen merkittävästi Yhtiön tuotteiden kysyntään ja Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Markkinasuhdanteet Yhtiön kilpailijat vaihtelevat sekä liiketoimintaryhmittäin että tuote- ja palvelukohtaisesti. Yhtiön tavoitteena on erottua kilpailijoistaan hyvän laadun, luotettavuuden, kattavan palvelutarjonnan, korkeatasoisen osaamisen sekä joustavan palvelun avulla. Toiminnan joustavuus ja kustannustehokkuus ovat Yhtiön kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta tärkeitä avaintekijöitä. Maailmantalouden kasvun hidastumisen myötä Yhtiön tuotteiden markkinat voivat supistua, mikä puolestaan voi johtaa kovenevaan hintakilpailuun. Taloudellisten suhdanteiden heikkeneminen sekä tästä tai muusta syystä johtuva Yhtiön tuotteiden markkinoiden negatiivinen kehitys saattaisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Teknologian kehitys Teknologian nopea kehitys sekä tehostettujen tuotantoprosessien vaatimukset voivat vaikuttaa Vaahto Groupin toimialan kehitykseen. Yhtiö seuraa teknologian kehitystä ja asiakkaidensa tuotannollisten tarpeiden muutoksia aktiivisesti ja pyrkii kehittämään niitä vastaavia uusia tuotteita ja palveluita. Vaahto Group pyrkii parantamaan asiakkaidensa liiketoiminnan ja tuotantoprosessien kilpailukykyä kehittämällä näiden ydinprosesseja toimittamillaan innovatiivisilla, lisäarvoa tuottavilla järjestelmäratkaisuilla, koneilla, laitteilla ja palveluilla, jotka tukevat asiakkaiden investointeja niiden koko elinkaaren ajan. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että Yhtiön kannalta epäedulliset muutokset teknologian kehitykseen liittyen eivät saattaisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Kysyntä ja kilpailutilanne Vaahto Groupin tuotteiden kysyntää säätelevät maailmanlaajuisen prosessiteollisuuden kysynnän kehitys ja muutokset. Taloussuhdanteiden heikentyminen vaikuttaa osaltaan myös asiakkaiden käyttäytymiseen, ja on olemassa riski, että Yhtiön nykyiset tai tulevat asiakkaat muuttavat markkinakäyttäytymistään. Vaahto Groupin asiakaskunta on jossakin määrin keskittynyt varsinkin Vaahto Paper Technology -ryhmän osalta, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskohtainen riski voi realisoitua luottoriskinä, jos esimerkiksi taloudellisesti epävarmoina aikoina Yhtiön asiakkailla olisi vaikeuksia saada luottoa ja muuta rahoitusta. Yhden tai useamman asiakkaan maksuvaikeuksilla tai maksukäyttäytymisen muutoksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Vaahto Groupilla on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Kilpailu markkinoilla on kireää, sillä eräät alhaisen kustannustason maissa toimivat toimittajat voivat tarjota ratkaisuja, jotka pystyvät kilpailemaan Vaahto Groupin tuotteiden kanssa alhaisten hintojensa avulla. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että nykyisille markkinoille ei tule uusia kilpailijoita tai että Vaahto Group kykenee kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisten tai uusien kilpailijoidensa kanssa. Yhtiön tuotteiden kysynnän heikentymisellä ja kilpailun kiristymisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Projektitoiminnan riskit Osa Yhtiön toiminnasta koostuu suurista projektitoimituksista, joihin voi sisältyä projektikohtaisia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi toimitusaikatauluihin, laitteiden käyttöönottoon ja kapasiteettiin tai laatuun. Joissakin projekteissa riskejä voi aiheuttaa myös toimituksiin sisältyvä uusi teknologia. Yhtiö pyrkii rajaamaan projektien riskejä sopimuksilla, jotta projektien riskit eivät muodostuisi merkittäviksi suhteessa Yhtiön liiketoiminnan kokoon. 2

7 Suuret projektit sisältävät myös riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä. Yhtiö katsoo rajoittavansa projektitoimintaan liittyviä riskejä myös keskittymällä strategiansa mukaisesti erityisesti omien ydinosaamisalueidensa ja ydintuotteidensa mukaisten kokonaisuuksien toimittamiseen. Vaikka Yhtiön johto uskoo, että menetelmät projektitoiminnan riskien hallitsemiseksi ovat riittäviä, ei voi olla varmuutta siitä, ettei näillä riskeillä olisi toteutuessaan olennaisen haitallista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Rahoitusriskit Vaahto Group altistuu normaalissa liiketoiminnassaan rahoitusriskeille. Pääasialliset normaaliin liiketoimintaan liittyvät rahoitusriskit ovat korko-, luotto- ja maksuvalmiusriski. Korkotason mahdollisista muutoksista aiheutuu korkoriski. Korkoriskin johdosta Yhtiön lainarahoitus voi kallistua ja suurella korkotason nousulla voisi joissakin tapauksissa olla Yhtiön kannalta haitallinen vaikutus myös Yhtiön asiakkaiden päätöksentekoon tai asiakkaiden maksuvalmiuteen. Yhtiö pyrkii hallitsemaan korkoriskiä käyttämällä koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia. Yhtiön luottoriski liittyy myyntisaamisiin ja voi realisoitua asiakaskohtaisena luottoriskinä jos Yhtiön asiakkailla on vaikeuksia saada luottoa tai muuta rahoitusta. Asiakaskohtaisia luottoriskejä vastaan Yhtiö pyrkii suojautumaan pääasiassa maksuehdon ja maksutavan valinnalla. Maksujärjestelynä käytetään pääasiassa ennakkomaksuja ja rembursseja merkittävissä kaupoissa. Konserni ei myöskään myönnä asiakasrahoitusta, vaan toimii yhteistyössä pankkien ja vientiluottolaitosten kanssa tukeakseen asiakkaiden laiteinvestointien rahoitusta. Maksuvalmiusriski tarkoittaa tilannetta, joka aiheutuu siitä, ettei Yhtiö kykene varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. Yhtiön maksuvalmiuteen vaikuttavat liiketoiminnan rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus, joten edellä mainituissa tekijöissä tapahtuvat haitalliset muutokset voivat aiheuttaa maksuvalmiusriskin toteutumisen. Liiketoiminnan rahavirtoihin ja sitä kautta rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti käyttöpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Vaahto Groupin käyttöpääomarahoitustarve on varmistettu riittävillä rahoitusinstrumenteilla eikä Yhtiöllä ole meneillään tai suunnitelmissa merkittäviä investointihankkeita. Liiketoiminnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan Vaahto Groupin investointitasot ovat Yhtiön johdon arvion mukaan tulevina vuosina maltillisia ja johto arvioi myös Vaahto Groupin rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla Yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Yhtiö pyrkii takaamaan rahoituksen saatavuuden ja joustavuuden nostamattomilla luottolimiititeillä sekä tililuotoilla. Pitkällä aikavälillä rahoitusriskejä pyritään hallitsemaan säilyttämällä hyvää luottoluokitustasoa vastaava rahoitusrakenne, jolla varmistetaan kustannuksiltaan edullisen rahan saatavuus. Vaahto Group pyrkii hallitsemaan rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyviä riskejä hajauttamalla rahoituslähteitä raha- ja pääomamarkkinoiden ja pankkirahoituksen kesken. Myös rahoitusmarkkinoiden epäedulliset muutokset voivat myötävaikuttaa edellä lueteltujen rahoitusriskien syntymiseen. Vaahto Groupin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset Yhtiön tulokseen sekä varmistaa Yhtiön oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää rahoituksen riittävyyden varmistamista kaikissa olosuhteissa. Globaalisti rahoitusmarkkinoihin vaikuttanut rahoituskriisi voisi pitkään jatkuessaan ja laajentuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiön velkarahoituksen saatavuuteen, hintaan ja rahoitusehtoihin. Edellä mainitut rahoitusriskit voivat Vaahdon riskienhallintatoimenpiteistä huolimatta toteutua ja toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Eräät Vaahto Groupin vieraan pääoman ehtoisista rahoitussopimuksista sisältävät tällaisille rahoitussopimuksille tyypillisiä erityisehtoja (kovenantit). Tietyt rahoitussopimusten kovenantit ovat tilinpäätöksen ja ajalta julkaistun osavuosikatsauksen tunnusluvuista laskettuina rikkoutuneet. Kyseisen rahoittajan kanssa käytyjen keskustelujen ja tietyn, edellä mainitulta rahoittajalta saadun ilmoituksen johdosta Yhtiön johto 3

8 katsoo kuitenkin tällä hetkellä joustavuutensa näiden kovenanttien suhteen olevan riittävä, eikä Yhtiölle johdon näkemyksen mukaan aiheudu kyseessä olevien kovenanttien rikkoutumisesta välittömiä seuraamuksia. Ei kuitenkaan voida poissulkea sitä, etteikö Yhtiölle voisi tulevaisuudessa aiheutua seuraamuksia mahdollisessa kovenantin tai kovenanttien rikkoutumistilanteessa. Ei myöskään voida poissulkea sitä, etteikö tällaisella kovenantin rikkoutumisella tai muilla rahoitusriskeillä voisi toteutuessaan olla olennaisen haitallista vaikutusta Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Materiaali- ja hyödykekustannusten nouseminen Vaahto Groupin materiaalikustannusten osuus Yhtiön kokonaiskustannuksista on huomattava. Yhtiön tuotteissa käytettävien materiaalien hintojen muutokset voivat vaikuttaa Vaahto Groupin tulokseen. Vaahto Group pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa niissä käytettävien materiaalien hintatason mukaisesti ja siten siirtämään materiaalien mahdollista hinnannousua omien tuotteidensa myyntihintoihin. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Vaahto Group pystyy tulevaisuudessa menettelemään näin tai ettei tässä menettelyssä esiinny merkittäviä viiveitä sopimusehtojen, kilpailupaineen tai muiden tekijöiden seurauksena. Lisäksi Vaahto Groupin tuotteiden hinnan nostaminen materiaalien hintojen nousua vastaavassa määrin voi saada Yhtiön asiakkaita siirtymään muiden valmistajien korvaaviin tuotteisiin. Vaahto Groupin tuotteissa käytettävien materiaalien hintojen nousulla voi siten olla olennaisen haitallisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiöllä on sähkön hankintaa koskeva toimintapolitiikka, ja lisäksi sähkön markkinahinnan nousua hallitaan kiinteähintaisilla sopimuksilla ja/tai sähköjohdannaisilla. Vaikka Vaahto Groupin johto uskoo, että Yhtiön toteuttamat toimenpiteet, joilla tähdätään sähkön hinnannousulle altistumisen rajoittamiseen, ovat tällä hetkellä riittävät, ei voi olla varmuutta siitä, etteikö sähkön hinnannousulla olisi haitallista vaikutusta Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Henkilöstöön tai muihin seikkoihin liittyvät poikkeukselliset olosuhteet Yhtiön menestys riippuu sen johdosta, muista avainhenkilöistä ja muusta henkilöstöstä sekä heidän halustaan kehittyä ja taidostaan kehittää tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi ja Yhtiön palveluksessa pysyminen voi kuitenkin tulevaisuudessa vaikeutua, jos kilpailu henkilöstöresursseista lisääntyy. Yhtiö pyrkii varautumaan näihin haasteisiin normaalin liiketoimintansa puitteissa, mutta ei voi olla täyttä varmuutta siitä, etteivätkö olennaiset vaikeudet henkilöstön rekrytoinnissa tai Yhtiön palveluksessa pitämisessä voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Vaahto Group arvioi jatkuvasti henkilöresurssejaan ja organisaatiorakenteitaan. Näin Vaahto Group pyrkii varmistamaan organisaationsa tehokkuuden ja osaamisen sekä hallitsemaan ja välttämään tähän liittyviä riskejä, kuten epätarkoituksenmukaista rekrytointia, ikärakenteen epätasaista jakaumaa ja liiallista henkilöstön vaihtuvuutta. Yhtiö pyrkii ennakoimaan näitä ongelmia seuraajien ja rekrytoinnin suunnittelussa. Tästä huolimatta ei voi olla varmuutta siitä, että henkilöresurssien ja organisaation rakenteisiin liittyvillä riskeillä ei olisi toteutuessaan olennaisen haitallista vaikutusta Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Liiketoiminnan mahdolliset keskeytykset Vaahto Groupin liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytyksen tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Vaahto Group ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat myös johtaa ylimääräisiin toimintakuluihin, kuten saneeraus- ja korjauskustannuksiin, korvausvaatimuksiin asiakkailta, korkeampiin vakuutusmaksuihin ja ylimääräisiin varmuusjärjestelmiin. Tuotannonkeskeytyksiä voisi aiheutua myös Vaahto Groupin tuotteissa käytettävien materiaalien pitkällisistä toimituskatkoksista. Lisäksi Vaahto Groupin liiketoiminta voi keskeytyä myös suunniteltujen keskeytysten johdosta, jotka voivat liittyä esimerkiksi tuotantokoneiden huolto-, uusinta- ja siirtotoimenpiteisiin. Edelleen on huomattava, että Vaahto Groupilla on toimintaa useissa eri toimipaikoissa ja alihankkijaverkosto kattaa useita toimijoita, joten Yhtiöllä on myös mahdollisuus joustavasti suunnitella 4

9 tuotantoaan tilanteessa, jossa liiketoiminta keskeytyy jonkin tietyn toimipaikan tai alihankkijan osalta. Vaahto Group on varautunut liiketoiminnan mahdolliseen keskeytymiseen asianmukaisella keskeytysvakuutuksella. Tietyille ennalta arvaamattomille tapahtumille ei kuitenkaan välttämättä ole saatavissa vakuutussuojaa ja näin Vaahto Groupin riski kasvaa. Jos Vaahto Group ei kykene tehokkaasti hallitsemaan mainittuja riskejä, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Vaahto Groupiin voidaan kohdistaa työtaistelutoimenpiteitä, jotka voivat johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen ja siten olennaisen haitallisesti vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Suurin osa Yhtiön henkilöstöstä kuuluu ammattiliittoihin, joiden kanssa on tehty useita työehtosopimuksia. Yhtiötä ja muita työnantajia edustavat työnantajajärjestöt eivät välttämättä pysty neuvottelemaan tyydyttäviä uusia työehtosopimuksia, kun aikaisempien työehtosopimusten voimassaolo päättyy. Lisäksi Vaahto Groupia koskevat nykyiset työehtosopimukset eivät välttämättä estä lakkoja tai työnseisauksia sen tuotantolaitoksilla. Myös työselkkaukset Vaahto Groupin asiakkaiden toimialoilla tai muutoin Yhtiön liiketoimintaan sidoksissa olevilla aloilla, kuten kuljetusalalla, voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Vakuutussuojan laajuuteen liittyvät riskit Vaahto Group on vakuuttanut liiketoimintansa tavanomaisilla omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutuksilla hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä, ja Yhtiön johdon käsityksen mukaan vakuutussuoja vastaa alan normaalia käytäntöä. On kuitenkin mahdollista, että nämä vakuutukset eivät kata riittävästi kaikkia riskejä ja onnettomuuksia tai ole muutoin riittävän kattavia kaikissa tilanteissa. Vakuutusyhtiöt voivat lisäksi kokonaan tai osittain evätä Yhtiön korvausvaatimukset tai on mahdollista, etteivät ne viime kädessä pysty täyttämään velvoitteitaan vakuutussopimuksen edellyttämällä tavalla. Toteutuessaan nämä riskit voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Verotukseen liittyvät riskit Vaahto Group on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko Vaahto Groupin tasolla edellyttää huolellista harkintaa, ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Vaikka Vaahto Group käyttää voimavaroja veroriskien hallintaan, riskin toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Aineettomiin oikeuksiin liittyvät riskit Vaahto Group suojelee tuotteitaan ja liiketoimintaan liittyviä teollisoikeuksiaan erityisesti patenttien ja tavaramerkkien avulla. Aineettomien oikeuksien hankintaan, hallinnointiin ja hyödyntämiseen liittyy riskejä niin oikeuksien jatkuvuuden kuin niiden riittämättömän suojauksen tai ulkopuolisten loukkausten osalta. Vaahto Groupin aineettomiin oikeuksiin liittyviä riskejä on pyritty olennaisesti vähentämään ottamalla käyttöön toimintaohjeita sekä yhtenäistämällä Yhtiön toimintatapoja. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että tällaiset riskit eivät vaikuttaisi olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Tuotevastuu Korkealaatuinen tuotevalikoima on eräs Vaahto Groupin liiketoiminnan avaintekijöistä. Monet Yhtiön asiakkaista edellyttävät erittäin tiukkojen laadunvalvontaprosessien käyttöä. Lisäksi Yhtiön tuotteiden tulee täyttää soveltuvat lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Vaahto Group on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla, tarkoilla myyntisopimusehdoilla, investoimalla tuoteturvallisuuden kehittämiseen ja asiakaskoulutukseen sekä tuotevastuuvakuutuksin. Vaikka Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia 5

10 epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia, ei ole poissuljettua, etteikö epäonnistuminen sovellettavien laatuvaatimusten noudattamisessa ja tuotevastuu- ja/tai takuuvaatimusten realisoituminen voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö Vaahto Groupin liiketoimintaan sovelletaan erilaisia ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakeja sekä -määräyksiä. Ympäristölait ja -määräykset liittyvät esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn. Vaahto Group kehittää jatkuvasti tuotantotoimintaansa ja pyrkii vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Tämän lisäksi Vaahto Groupin johto uskoo, että Yhtiön liiketoimintaa harjoitetaan ja on harjoitettu ja Yhtiön tiloja käytetään ja on käytetty olennaisissa suhteissa sovellettavien ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakien ja -määräysten mukaisesti. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, ettei mainittujen lakien ja määräysten rikkomisesta voisi aiheutua tulevaisuudessa olennaisia kustannuksia tai vastuista. Lisäksi soveltuvien lakien, määräysten ja toimilupien odottamattomat muutokset, joita Vaahto Group ei pysty ennakoimaan, voivat nostaa Vaahto Groupin liiketoimintakuluja ja asettaa Yhtiölle uusia velvoitteita. Tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Poliittiset, taloudelliset, kulttuurilliset ja lainsäädännölliset kehityssuunnat Vaahto Groupin ja sen asiakkaiden toiminta koskee maantieteellisesti laajoja alueita. Haitallinen maailmanlaajuinen poliittinen kehitys, poliittiset rauhattomuudet, terrorismi ja aseelliset konfliktit voivat muodostaa riskejä Yhtiön toiminnalle. Vaahto Groupin toimintaan vaikuttavat myös kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät sekä lainsäädäntö, erityisesti eri maiden ympäristölainsäädäntö. Eri maiden ympäristölainsäädäntöjen muutosten vaikutusten näkyminen saattaa kestää kauan. Vaahto Group tarkkailee valmisteilla olevia lakeja ja pyrkii ennakoimaan niiden vaikutusta omaan ja asiakkaidensa liiketoimintaan. Ympäristövaatimukset ovat kiristyneet myös kehittyvillä markkinoilla, kuten esimerkiksi Kiinassa. Lainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan. Vaativampi ympäristölainsäädäntö voi hankaloittaa Vaahto Groupin tuotteiden myyntiä ja lisätä kustannuksia, mutta se voi myös tuoda mahdollisuuksia tarjota asiakkaille uusia ratkaisuja, jotka täyttävät tiukemmat ympäristövaatimukset. Poliittisilla, taloudellisilla ja/tai lainsäädännöllisillä muutoksilla voi kuitenkin olla olennaisen haitallinen vaikutus Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön omistusrakenteeseen liittyvä riski Vaahto Groupin pääosakkeenomistajat käyttävät merkittävää päätösvaltaa Yhtiössä. Pääosakkeenomistajien merkittävällä omistuksella on vaikutusta päätettäessä muun muassa Yhtiön hallituksen kokoonpanosta, osingonjaosta ja muista osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) mukaan yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. Yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa omistavat Osakeantien toteuttamisen jälkeen noin 64,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä (katso myös kohta Suurimmat osakkeenomistajat, osakkeet ja osakepääoma ). Yhtiön osakkeeseen liittyviä riskejä Osakkeenomistajien omistuksen laimentuminen Osakeanneissa merkittiin yhteensä uutta Osaketta, mikä vastaa noin 23,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä Osakeantien jälkeen. Nykyisten osakkeenomistajien omistuksen suhteellinen osuus Yhtiön osakkeista ja Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä laski Osakeantien toteuttamisen seurauksena. Samalla Yhtiön omistuksessa tapahtui muutoksia. Laimennusvaikutuksen johdosta uusien Osakkeiden liikkeeseenlasku vaikuttaa myös joihinkin Yhtiön tunnuslukuihin. Laimennusvaikutuksella voi myös olla haitallinen vaikutus Yhtiön osakkeen markkina-arvoon. 6

11 Yhtiö saattaa tarvita lisää varoja tulevaisuudessa ja se saattaa hankkia varoja osakeanneilla tai myymällä merkittäviä osakemääriä riippumatta siitä, tapahtuuko järjestely Yhtiön vai jonkin sen osakkeenomistajan aloitteesta. Ei ole takeita siitä, että sijoittajien nykyinen omistus Yhtiössä ei laimene tulevien pääoman liikkeeseenlaskujen johdosta, mikäli ne toteutetaan nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tai mikäli sijoittajat eivät osallistu nykyisiin tai tuleviin merkintäetuoikeusanteihin. Mahdolliset tulevat osakeannit voivat vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön osakkeiden markkina-arvoon, sijoittajien asemaan, Yhtiöön yleisesti tai Yhtiön kykyyn hankkia varoja laskemalla liikkeeseen osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Osakkeiden volatiliteetti, hinnanmuodostus ja likviditeetti Osakkeet tulevat olemaan julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Yhtiön osakkeiden markkinahinnat voivat vaihdella merkittävästi, ja niiden volatiliteetti voi olla suuri johtuen Yhtiöön liittyvistä syistä tai yleisestä markkinatilanteesta. On myös mahdollista, että Yhtiön osakkeen hinnanmuodostus markkinoilla on häiriintynyt esimerkiksi alhaisen likviditeetin johdosta, jolloin Yhtiön osakkeen määrätyn ajankohdan hinta ei välttämättä heijasta kaikkea markkinoilla saatavilla olevaa tietoa. Osakesijoituksiin sisältyy myös mahdollisuus menettää koko sijoitettu pääoma, jos liikkeeseenlaskija ajautuu konkurssiin. Osakeriskin toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön osakkeen markkina-arvoon. Yhtiön osakkeen likviditeettiin vaikuttavat suoraan osakkeen kysyntä ja tarjonta sekä epäsuorasti myös muut tekijät, kuten mahdolliset markkinahäiriöt tai infrastruktuuriongelmat. On myös mahdollista, että kaupankäynnin kohteeksi tuleville osakkeille ei synny riittävästi kysyntää. Likviditeettiriskin toteutumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan. Osingot Mahdollisten osinkojen maksaminen ja niiden määrä riippuvat Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista ja muista tekijöistä. On mahdollista, että liiketoiminta on tappiollista myös tulevina vuosina, ja lisäksi suhdanteet vaikuttavat Yhtiön liiketoimintaan eikä ole varmuutta siitä, että Yhtiöllä on tulevaisuudessa jakokelpoisia varoja. Osakeyhtiölain ja Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaiset osakeyhtiöt maksavat osinkoa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta, kun varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen ja mahdollisen osingonjaon yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Yhdenkään tilikauden osalta ei ole varmuutta maksettavien osinkojen määrästä tai siitä, että Yhtiö ylipäänsä maksaa osinkoja. 7

12 YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT Yhtiö Vaahto Group Plc Oyj Laiturikatu 2, Lahti Yhtiön hallituksen jäsenet Nimi Reijo Järvinen Rainer Häggblom Topi Karppanen Mikko Vaahto Asema Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsenten työosoite on Laiturikatu 2, Lahti. Yhtiön nykyinen tilintarkastaja sekä Yhtiön tilintarkastaja , ja päättyneinä tilikausina Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Aleksanterinkatu 17 A, Lahti Päävastuullinen tilintarkastaja: Panu Juonala, KHT Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Advium Corporate Finance Oy Mannerheimintie 14 A, Helsinki Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1 A, Helsinki 8

13 Vakuutus Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista ERÄITÄ SEIKKOJA Yhtiö vastaa tähän Listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Lahdessa 23. päivänä huhtikuuta 2012 Vaahto Group Plc Oyj Yllä mainitun lisäksi Yhtiö ei anna mitään nimenomaista vakuutusta tai takuuta tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän Listalleottoesitteen julkistaminen tai Osakeantien toteuttaminen eivät missään olosuhteissa merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen tai että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. Yhtiö päivittää kuitenkin tarvittaessa tässä Listalleottoesitteessä annettuja tietoja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 b :n mukaisesti lainsäädännön sitä edellyttäessä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Listalleottoesitteeseen ja Yhtiön tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen julkistamiin pörssitiedotteisiin. Osakeantien järjestäminen Yhtiöllä ei ole emissionjärjestäjää, vaan se huolehtii itse Osakeanteihin liittyvistä toimista ja Osakkeiden hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tässä Listalleottoesitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Vaahto Groupin liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia lausumia on esitetty Listalleottoesitteen jaksoissa Riskitekijät, Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät sekä muualla tässä Listalleottoesitteessä. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Vaahto Groupiin, kuten eräät Yhtiön itselleen asettamat taloudelliset tavoitteet, että niihin sektoreihin ja toimialoihin, joilla se toimii. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia odottaa, suunnitella, ennakoida, uskoa, ennustaa, tulla, arvioida, pyrkiä, saattaa, tulisi, voisi, jatkaa tai muita vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuutta, eivätkä ne ole takeita tulevasta. Vaahto Groupin toteutuva tulos sekä kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä tässä Listalleottoesitteessä olevissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetään. Yhtiön kehitys tulevaisuudessa saattaa poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista muun muassa sellaisten tekijöiden takia, joita on kuvattu Listalleottoesitteen jaksossa Riskitekijät, jota on luettava muiden tässä Listalleottoesitteessä olevien varoittavien lausumien rinnalla. Lisäksi, vaikka Yhtiön liiketoiminnan tulos, taloudellinen tilanne ja maksuvalmius sekä kehitys niillä toimialoilla, joilla Vaahto Group toimii, olisivat yhdenmukaiset tämän Listalleottoesitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut tulokset tai kehitys eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä. Kaikki tässä Listalleottoesitteessä olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Vaahto Groupin johdon nykyisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista, ja niihin liittyy Listalleottoesitteessä mainittuja ja muita riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat muun muassa Yhtiön liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan Listalleottoesitteen päiväyksen mukaista tilannetta. Ellei sovellettavien säännösten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta johdu, Yhtiö ei tule päivittämään tai arvioimaan tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kappaleessa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä Vaahto Groupin tai Vaahto Groupin puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia 9

14 lausumia kokonaisuudessaan. Mahdollisten sijoittajien tulee ottaa erityisesti huomioon tässä Listalleottoesitteessä mainitut tekijät, joiden johdosta todelliset tulokset voivat poiketa ennakoidusta. Osakeanteihin ja Osakkeisiin liittyviä riskejä kuvataan tarkemmin Listalleottoesitteen jaksossa Riskitekijät. Verkkosivuston tiedot Vaahto Groupin verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Listalleottoesitettä pois lukien tiedot, jotka on sisällytetty viittaamalla tähän Listalleottoesitteeseen (katso jakso Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot ). Vaahto Group kuitenkin julkistaa Listalleottoesitteen verkkosivustollansa. Tilinpäätökseen liittyvien ja eräiden muiden tietojen esittäminen Tilinpäätöstiedot Yhtiö laatii konsernitilinpäätöksensä EU:n käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS ) mukaisesti. Yhtiön , ja päättyneiltä tilikausilta laaditut toimintakertomukset, tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset on sisällytetty Listalleottoesitteeseen viittaamalla, ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa (katso Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot ). Tietyt tässä Listalleottoesitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot Tähän Listalleottoesitteeseen sisältyy markkinoihin, talouteen ja toimialaan liittyviä tietoja, jotka ovat joko peräisin yhdestä tai useammasta nimetystä lähteestä taikka ne on johdettu useista toimialalähteistä ja muista itsenäisistä lähteistä. Yhtiö on hankkinut nämä ulkopuolisten toimittamat tiedot julkisista lähteistä, muun muassa tilinpäätös- ja muista tiedoista, ja Yhtiö on varmistanut, että tiedot on toistettu asianmukaisesti ja, siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt varmistamaan, ulkopuolisten julkistamista tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Teollisuudenalan julkaisuissa on yleensä todettu, että niiden sisältämät tiedot on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä, mutta niiden oikeellisuutta ja täydellisyyttä ei taata eikä Vaahto Group ole varmentanut tällaisia tietoja itsenäisesti. Tässä Listalleottoesitteessä olevat lausumat, jotka koskevat Vaahto Groupin markkina-alueita, sen markkinaasemaa kyseisillä alueilla sekä muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Vaahto Groupin kokemuksiin, sisäisiin tutkimuksiin ja arvioihin sekä Yhtiön omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Vaahto Group ei voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että mikään näistä olettamuksista olisi täsmällinen tai antaisi oikean kuvan Yhtiön asemasta kyseisillä markkinoilla, eikä mitään Yhtiön sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole varmennettu ulkopuolisten lähteiden avulla. Vaahto Group arvioi toiminta-alueensa markkinoiden kasvuvauhtia ja markkinaosuuksiensa kehitystä pääasiassa tilastojen ja markkinatutkimusten perusteella. 10

15 Nähtävillä olevat asiakirjat Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Listalleottoesitteen voimassaoloaikana arkipäivisin normaalina työaikana kello Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Laiturikatu 2, Lahti ja Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa a) Vaahto Groupin yhtiöjärjestys; b) Vaahto Groupin toimintakertomukset, tilintarkastetut tilinpäätökset (sisältäen konsernitilinpäätökset ja emoyhtiön tilinpäätökset) sekä tilintarkastuskertomukset , ja päättyneiltä tilikausilta; c) tilintarkastamattomat Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaukset ajalta ja ; d) tämä Listalleottoesite; e) Finanssivalvonnan päätökset koskien tätä Listalleottoesitettä; f) Yhtiön tilintarkastajan lausunto Listalleottoesitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta; g) Yhtiön hallituksen apporttiselvitys; ja h) Yhtiön tilintarkastajan lausunto apporttiselvityksestä ja siitä, että apporttiomaisuudella oli vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo Yhtiölle. 11

16 KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT Tässä esitettävä yhteenveto Vaahto Group Plc Oyj:n konsernitilinpäätöstiedoista tulee lukea yhdessä tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Yhtiön konsernitilinpäätösten ja osavuosikatsauksen kanssa. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta perustuu Yhtiön tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetiedossa 32. Toteutuneiden tilikausien taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (tilintarkastamaton 1) ) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) Liikevaihto, euroa Liikevaihdon muutos, % 3,4-53,5 57,3 Liikevoitto/-tappio, euroa % liikevaihdosta -3,1-8,1-2,4 Voitto/tappio ennen veroja, ) euroa % liikevaihdosta -4,6 1) -10,9-3,5 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva ) osuus tilikauden tuloksesta, euroa % liikevaihdosta -3,3 1) -8,3-4,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % -20,6 1) -32,2-31,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -8,5-11,0-4,2 Omavaraisuusaste, % 23,2 21,8 17,8 Current ratio 0,9 0,8 0,9 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 11,1 222,5 248,3 Bruttoinvestoinnit, euroa % liikevaihdosta 4,8 2,2 3,4 Tilauskanta, euroa Taseen loppusumma, euroa Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, hlöä Tilikauden lukuja on oikaistu takautuvasti vastaamaan tilikaudella käyttöönotettua kirjaamisperiaatetta, jonka mukaan johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutoskirjaus tehdään tuloslaskelman eriin Rahoitustuotot tai Rahoituskulut. Aikaisemman kirjauskäytännön mukaan johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutosta ei kirjattu Yhtiön tuloslaskelman kautta. Tilintarkastaja ei ole suorittanut tilintarkastusta takautuvasti suoritettujen oikaisujen osalta. 12

17 Viimeksi päättyneen puolivuotiskauden toteutuneet tiedot ja vertailu edelliseen päättyneen tilikauden vastaavaan puolivuotiskauteen perustuen Yhtiön julkaisemaan osavuosikatsaukseen (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Liikevaihto, euroa Liikevoitto/-tappio, euroa % liikevaihdosta -5,3-11,0 Tulos ennen veroja, euroa % liikevaihdosta -5,8-12,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % (12kk) -25,4-173,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (12kk) -9,4-30,5 Omavaraisuusaste, % 22,8 7,9 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 160,6 647,4 Bruttoinvestoinnit, euroa Tilauskanta, euroa Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, hlöä Osakekohtaiset tunnusluvut perustuen Yhtiön tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin , ja päättyneiltä tilikausilta (tilintarkastamaton 2) ) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,86 2) -1,01-0,75 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3,37 2,36 1,52 Osakekohtainen osinko, euroa 0,00 0,00 0,00 Osinko tuloksesta, % 0,0 2) 0,0 0,0 Efektiivinen osinkotuotto, % 0,0 0,0 0,0 Hinta/voittosuhde (P/E) -7,9 2) -7,1-9,0 Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, tkpl Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, tkpl Osakekohtaiset tunnusluvut Yhtiön viimeksi päättyneeltä puolivuotiskaudelta perustuen Yhtiön julkaisemaan osavuosikatsaukseen ja vertailu edelliseen päättyneen tilikauden vastaavaan puolivuotiskauteen (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,34-1,16 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,93 0,36 2 Tilikauden lukuja on oikaistu takautuvasti vastaamaan tilikaudella käyttöönotettua kirjaamisperiaatetta, jonka mukaan johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutoskirjaus tehdään tuloslaskelman eriin Rahoitustuotot tai Rahoituskulut. Aikaisemman kirjauskäytännön mukaan johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutosta ei kirjattu Yhtiön tuloslaskelman kautta. Tilintarkastaja ei ole suorittanut tilintarkastusta takautuvasti suoritettujen oikaisujen osalta. 13

18 OSAKEMARKKINATIETOJA Alla olevassa taulukossa on esitelty Yhtiön osakkeen ylimmät ja alimmat kurssit, jakson lopun kaupantekokurssit, kaupankäyntimäärillä painotetut keskikurssit ja vaihto Helsingin Pörssissä sekä Yhtiön markkina-arvo esitetyltä ajanjaksolta. Osakkeen päätöskurssi oli Helsingin Pörssissä ,49 euroa. Osakemarkkinatietoja ) ) Helsingin Pörssin kaupantekokurssit, euroa A-Osake: Ylin kurssi 9,90 7,03 10,00 4) 7,08 5) Alin kurssi 4,72 5,46 5,87 4) 3,40 5) Keskikurssi 6,69 6,30 7,26 4) 5,74 5) Jakson viimeinen 6,40 6,70 6,79 4) 3,49 5) kaupantekokurssi K-Osake: Ylin kurssi 10,74 7,69 7,97 6) Alin kurssi 6,20 6,56 7,08 6) Keskikurssi 7,98 7,30 7,57 6) Jakson viimeinen 7,30 7,68 kaupantekokurssi Osakekannan markkina-arvo jakson 19,7 20,6 20,3 10,4 lopussa, miljoonaa euroa Vaihto Helsingin Pörssissä A-Osake, kpl ) ) A-Osake, % 35,6 1,3 9,7 4) 1,9 5) K-Osake, kpl ) K-Osake, % 6,4 0,6 1,1 6) 3 A- ja K-osakelajit on yhdistetty yhdeksi osakelajiksi Tässä kohdassa/näissä kohdissa annetut tiedot koskevat Yhtiön osaketta Yhtiöllä on ollut vain yksi osakelaji alkaen. 5 Yhtiöllä on ollut vain yksi osakelaji alkaen. 6 Luvut ajanjaksolta

19 TIETOJA SUUNNATUISTA OSAKEANNEISTA Osakeantivaltuutus Vaahto Groupin varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen annista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Sijoittaja-anti Yhtiön hallitus päätti yllä kuvatun osakeantivaltuutuksen puitteissa antaa kappaletta Yhtiön uusia Osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia. Osakkeet katsottiin merkityiksi sen jälkeen kun Yhtiön hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät ja Osakkeiden merkintähinta oli maksettu Yhtiön osoittamalle pankkitilille Osakkeita ei tarjottu tai myyty yleisölle Sijoittaja-annin yhteydessä. Sijoittaja-anti liittyy Yhtiön tavoitteeseen vahvistaa pääomarakennettaan sekä parantaa operatiivista ja taloudellista joustavuuttaan. Sijoittaja-annilla saaduilla varoilla vahvistettiin Yhtiön käyttöpääomaa. Tämä mahdollistaa myöhemmin varojen käyttämisen investointeihin ja yleisiin liiketoimintatarkoituksiin. Sijoittajaosakkeisiin ei liity luovutusrajoituksia. Osakevaihtoanti Yhtiö oli ennen Osakeanteja omistanut 52,08 prosentin osuuden AP-Tela Oy:stä. Yhtiön hallitus päätti hankkia Yhtiön tytäryhtiön AP-Tela Oy:n loput osakkeet, jotka vastasivat 47,92 prosentin osuutta yhtiön osakepääomasta. AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena hankinta päätettiin toteuttaa osakevaihdolla (nk. suunnattu nettoapporttiemissio), minkä johdosta Yhtiö allekirjoitti osakevaihtosopimuksen AP-Tela Oy:n kaikkien vähemmistöosakkeenomistajien, Anita Enrothin, Rainer Lahtisen, Tapio Rutasen, Pekka Viitasalon ja Kiinteistö Oy Vaahtoilan, kanssa. Osakevaihto toteutettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f :n mukaisena osakevaihtona siten, että Yhtiö antoi AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille yllä kuvatun osakeantivaltuutuksen puitteissa suunnatulla osakeannilla merkittäväksi kappaletta Yhtiön uusia osakkeita vastikkeena AP-Tela Oy:n edellä mainittujen vähemmistöosakkeenomistajien 47,92 prosentin omistusosuudesta AP-Tela Oy:ssä. Osakevaihtojärjestely liittyy Yhtiön tavoitteeseen yksinkertaistaa konsernirakennetta. AP-Tela Oy:n luvut oli jo ennestään yhdistetty rivi riviltä -periaatteella kokonaisuudessaan Yhtiön konsernitilinpäätökseen, joten järjestelyllä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernilukuihin. Konsernitaseen omassa pääomassa oleva rivi Määräysvallattomat omistajat poistui järjestelyn tuloksena ja kyseisellä rivillä oleva summa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vaihto-osakkeisiin ei liity luovutusrajoituksia. Merkintään oikeutetut tahot Osakkeita tarjottiin Sijoittaja-annissa merkittäväksi rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia. Sijoittaja-annissa merkittiin Osakkeita seuraavasti: Merkitsijä Merkittyjen Osakkeiden lukumäärä Merkittyjen Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista osakkeista Osakeantien toteuttamisen jälkeen, % Merkitsijän kokonaisomistus Yhtiössä Osakeantien toteuttamisen jälkeen, % Hymy Lahtinen Oy ,64 7,55 Laakkosen Arvopaperi Oy ,90 1,88 Hannu Laakkonen ,43 2,43 Katariina Milja Laakkonen ,13 0,21 Mikko Laakkonen ,10 17,82 15

20 Päivi Laakkonen ,77 2,05 Mäkihonko Juha Mäkihonko ,77 2,78 Mikko Vaahto ,64 13,99 Osakkeita tarjottiin Osakevaihtoannissa merkittäväksi AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille. Osakevaihtoannissa merkittiin Osakkeita seuraavasti: Merkitsijä Merkittyjen Osakkeiden lukumäärä Merkittyjen Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista osakkeista Osakeantien toteuttamisen jälkeen, % Merkitsijän kokonaisomistus Yhtiössä Osakeantien toteuttamisen jälkeen, % Anita Enroth ,06 1,06 Rainer Lahtinen ,42 1,42 Tapio Rutanen ,06 1,06 Pekka Viitasalo ,42 1,42 Kiinteistö Oy Vaahtoila ,18 3,18 Yhtiön hallinto-, johto ja valvontaelinten jäsenistä ainoastaan Mikko Vaahdolla on omistuksessaan Yhtiön osakkeita. Mikko Vaahto on Yhtiön hallituksen jäsen. Hänen suora omistuksensa näkyy yllä olevasta taulukosta, ja suoran omistuksen lisäksi hän omistaa määräysvaltaansa kuuluvan yhtiönsä kautta kappaletta Yhtiön osakkeita. Hän on myös AP-Tela Oy:ssä vähemmistöosuutensa Osakevaihtoannin yhteydessä Yhtiölle myyneen Kiinteistö Oy Vaahtoilan vähemmistöosakkeenomistaja. Mikko Vaahto merkitsi Sijoittaja-annissa kappaletta Osakkeita. Hän on Osakeantien jälkeen Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja ja omistaa 13,99 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä. Mikko Vaahto ei esteellisyydestään johtuen ole osallistunut Yhtiön hallituksessa Osakeanteja koskevaan päätöksentekoon. Merkintähinta Sijoittajaosakkeiden merkintähinta määräytyi Yhtiön ja sijoittajien kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella. Uusien Osakkeiden merkintähinnaksi Sijoittaja-annissa tuli näin 3,50 euroa osakkeelta. Vaihto-osakkeiden merkintähinta oli 3,50 euroa osakkeelta vastaten näin samana päivänä toteutetun Sijoittajaannin mukaista merkintähintaa. Vaihto-osakkeiden kokonaismerkintähinta vastasi pyöristettynä AP-Tela Oy:n päättyneen tilikauden tilinpäätöksen oman pääoman määrää ( euroa). Tilintarkastaja on antanut tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevan tilintarkastajan lausunnon apporttiselvityksestä ja siitä, että omaisuudella oli vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo Yhtiölle. Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskusta Yhtiölle aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat noin 0,3 miljoonaa euroa ja kokonaisnettotuotot noin 1,8 miljoonaa euroa. Merkintöjen tekeminen ja maksaminen Sijoittajaosakkeet katsottiin merkityiksi sen jälkeen kun Yhtiön hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät ja Sijoittajaosakkeiden merkintähinta oli maksettu Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Sijoittajaosakkeiden merkintähinta oli maksettava viimeistään seuraavana pankkipäivänä merkintöjen hyväksymisestä. Vaihto-osakkeet katsottiin merkityiksi ja maksetuiksi sen jälkeen kun Yhtiön hallituksen hyväksymä Yhtiön ja AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien välinen osakevaihtosopimus oli allekirjoitettu, Yhtiön hallitus oli tehnyt osakevaihtosopimuksen voimaantulon ehtona olleen päätöksen Osakevaihtoannista ja AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien omistamat osakekirjat oli luovutettu siirtomerkinnöin Yhtiölle. 16

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011-29.2.2012 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011 29.2.2012 1 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus AJALTA 1.9.2011 29.2.2012 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 29.2.2012 oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2009-28.2.2010 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2009-28.2.2010 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 28.2.2010 oli 18,2 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot