I want to serve the Lord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I want to serve the Lord"

Transkriptio

1 I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja

2 Tiivistelmä Hauta-aho, Mia ja Pernu, Paula. I want to serve the Lord : Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC). 48 s.+ 5 liitettä. Diakoniaammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja. Syksy Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia, miten vapaaehtoistyö on organisoitu Kansainvälisessä seurakunnassa ja mikä on vapaaehtoistyön toimijoiden kokemus työstä. Lisäksi keräsimme ja mietimme tapoja vapaaehtoistyön kehittämiseksi. Aineistonkeruumenetelminä käytimme avointa kyselylomaketta, jonka lähetimme sähköpostitse kymmenelle vapaaehtoistyöntekijälle ja seitsemälle ryhmänjohtajalle. Saimme vastaukset yhteensä kymmeneltä vapaaehtoistyön toimijalta. Vastausprosentti oli 59. Kyselyiden lisäksi teimme teemahaastattelun viidelle Kansainvälisen seurakunnan työntekijälle. Jaoimme tutkittavan ryhmän kolmeen osaan saadaksemme näkökulmia vapaaehtoistyön eri tasoilta. Tulokset osoittivat, että vapaaehtoiset olivat melko tyytyväisiä työn organisointiin. Toisaalta havaitsimme, että kaikkien työalojen vapaaehtoisille ei järjestetty kunnollista koulutusta eikä kokouksia. Näytti siltä, että jotkut henkilöt kantoivat myös liikaa vastuuta. Puolet vapaaehtoisista koki, ettei heidän hyvinvoinnistaan huolehdita Kansainvälisen seurakunnan taholta. Työntekijät olivat myös huolissaan vapaaehtoisten voinnista ja kokivat tarvitsevansa lisää keinoja heidän hyvinvointinsa tarkkailuun ja arvostuksen osoittamiseen. Näyttäisi siltä, että koulutuksen järjestämiseen sekä uusille että vanhoille vapaaehtoisille pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Vapaaehtoiset kaipaisivat myös tapaamisia, joissa voisivat jakaa kokemuksiaan ja uusia ideoita. Vastuualueet olisi hyvä myös jakaa selkeämmin. Avainsanat: vapaaehtoinen; vapaaehtoistyö; organisointi; Kansainvälinen seurakunta (IEC)

3 Abstract Hauta-aho, Mia and Pernu, Paula. I Want to Serve the Lord : Organizing Voluntary Work at the International Evangelical Church in Finland (IEC). 48 pages + 5 appendices. Diaconia Polytechnic, Kauniainen Unit, Degree Programme in Diaconial Social Welfare, Health Care and Education. Bachelor of Social Services. Autumn The objective of this study was to find out how the voluntary work at the International Evangelical Church was organized and how the volunteers felt about their work. In addition, we aimed to collect and examine new ideas to improve the voluntary work. As for methods, a questionnaire with open-ended questions was sent to ten volunteers and seven group leaders. Altogether ten questionnaires (59 %) were returned. We also conducted a thematic interview for five IEC employees. We separated participants into three groups to see how they perceived voluntary work at different levels. The results showed that the volunteers were quite satisfied with the way the voluntary work was organized. At the same time we found out that there was no proper training or meetings in all the areas of voluntary work. It seemed that there was also too much responsibility given to some persons. Half of the volunteers experienced that they were not being taken care of by IEC employees. The employees were concerned about the well-being of volunteers and also felt that they needed more ways to observe this and show their appreciation. This study concluded that an aspect needing more attention was giving more training to new volunteers as well as old ones. Besides that, there seems to be a need for meetings for volunteers to share experiences and new ideas. The areas of responsibility need also to be defined more clearly. The results and conclusions of our study can be used to help the International Evangelical Church to develop the voluntary work to be more rewarding to volunteers, the congregation and its employees. Key words: volunteers; voluntary work; organizing; International Evangelical Church in Finland (IEC)

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TEOREETTINEN VIITEKEHYS Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyön määrittely Vapaaehtoistyön kristilliset perusteet Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiiveja Suomalaisten käsitys vapaaehtoistyöstä Monikulttuurinen Suomi Maahanmuuttajat Suomessa Kulttuurien erilaisuus TUTKIMUKSEN KUVAUS Tutkimustehtävä Käsitteiden määrittelyä Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus Kyselylomakkeet Työntekijöiden haastattelut TUTKIMUKSEN TAUSTAYHTEISÖ Kansainvälisen seurakunnan taustaa Vapaaehtoistyö ja sen organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa21 5 TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYYSI Analysoinnin kuvaus Vapaaehtoistyöntekijöiden vastaukset Vastaajien taustaa Vapaaehtoistyön organisointi Vapaaehtoisten kouluttaminen Vapaaehtoisista huolehtiminen Vapaaehtoistyön anti vapaaehtoistyöntekijöille Ryhmänjohtajien vastaukset Vastausten taustaa Vapaaehtoistyön organisointi Vapaaehtoisten kouluttaminen...32

5 5.3.4 Vapaaehtoisista huolehtiminen Vapaaehtoistyön anti ryhmänjohtajille Työntekijöiden haastattelut Vapaaehtoistyön organisointi Vapaaehtoisten kouluttaminen Vapaaehtoisista huolehtiminen Tutkimustulosten yhteenveto Käytännönjärjestelyjen toimivuus Organisaatiorakenteen hahmottaminen Kokoukset Vastuun jakaminen Vapaaehtoisten koulutus ja ohjaus Vapaaehtoisista huolehtiminen Vapaaehtoistyön anti JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISIDEAT POHDINTAA Tutkimuksen luotettavuus Tutkimusmenetelmien soveltuvuus Kyselylomakkeiden validius Kielen vaikutus tutkimustuloksiin Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin suojaaminen Ennakkokäsitysten vaikutus opinnäytetyöhön Jatkotutkimusaiheet...46 LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Vapaaehtoistyöntekijöiden suomenkielinen saatekirje ja kyselylomake Liite 2 Vapaaehtoistyöntekijöiden englanninkielinen saatekirje ja kyselylomake Liite 3 Ryhmänjohtajien suomenkielinen saatekirje ja kyselylomake Liite 4 Ryhmänjohtajien englanninkielinen saatekirje ja kyselylomake Liite 5 Työntekijöiden teemahaastattelun kysymykset

6 1 JOHDANTO Olimme opiskeluumme liittyvässä harjoittelussa Kansainvälisessä seurakunnassa keväällä Tiedustelimme työyhteisöstä mahdollisia tutkimusaiheita, ja meille ehdotettiin kesän ja syksyn 2004 aikana tapahtuvaa Kansainvälisen seurakunnan organisaatiomuutoksen havainnointia ja kuvaamista. Pidimme aihetta liian laajana ja haastavana, mutta huomasimme, että aiheen rajaaminen vapaaehtoistyön organisoinnin kartoittamiseen olisi mielekästä ja hyödyllistä. Vapaaehtoistyön organisointi vaikuttaa koko seurakuntaan, koska suuri osa toiminnasta järjestetään vapaaehtoisvoimin. Myös opinnäytetyötämme ohjaava opettaja oli samaa mieltä kanssamme. Keskustelimme asiasta harjoittelunohjaajamme pastori Timo Keskitalon kanssa ja hänen mielestään aihe oli hyvä. Työmme on osa Kansainvälisen seurakunnan suurempaa organisointimallin kehittämistä. Opinnäytetyömme päämääränä on ollut tutkia Kansainvälisen seurakunnan nykyistä vapaaehtoistyön organisointimallia sekä kerätä ja miettiä kehittämisideoita. Keskeisiksi teemoiksi nousivat sen lisäksi vapaaehtoisten koulutus ja heistä huolehtiminen. Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen. Teoriaosassa käsittelemme työmme kannalta keskeisiä teemoja, joita ovat Kansainvälisen seurakunnan taustat, vapaaehtoistyö sekä maahanmuuttajat Suomessa. Aiempaa tutkimusta aiheestamme ei ole. Olemme tarkastelleet Kansainvälisen seurakunnan toimintaa järjestön näkökulmasta, koska se ei ole varsinainen seurakunta, eikä hallinnollisesti yhteydessä Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Olemme kuitenkin käyttäneet teoriaosassa myös kirkkoa koskevaa kirjallisuutta soveltuvin osin. Kehittämishankkeemme tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä voidaan käyttää Kansainvälisen seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämisessä, jotta se voisi olla antoisampaa niin vapaaehtoisille, seurakunnalle kuin sen työntekijöillekin. Em-

7 7 me tahdo tarjota valmiita ratkaisuja, vaan antaa joitakin vinkkejä ja ohjata miettimään esiin nousseita keskeisiä teemoja. 2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 2.1 Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyön määrittely Vapaaehtoistyöntekijät ovat henkilöitä, jotka huolehtivat tehtävistä vapaaehtoisesti, ilman palkkaa ja ilman, että kukaan heitä siihen pakottaa (Runsala 2004, 9 suomennettu ja muokattu). Nylundin mukaan vapaaehtoisuus mahdollistaa monenlaisen avun, ja sitä voidaan tehdä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. (Nylund 2000, 30, suomennettu ja muokattu). Vapaaehtoistyö pohjautuu kahteen erilaiseen perinteeseen. Ensimmäinen on kristillisen lähimmäisenrakkauden perinne. Jo keskiajalla se ilmeni yksilöistä lähtevänä organisoimattomana auttamisena, jolla pyrittiin kehittämään alempien luokkien köyhien ihmisten asemaa. Suomessa tämä perinne on noin 200 vuotta vanhaa. Toinen vapaaehtoistyön perinne alkoi muotoutua Euroopassa samoihin aikoihin kansalaisyhteiskunnan ja vapaan kansalaisuuden ajatuksen kanssa 1800-luvun alussa. Suomessa tämän perinteen pohjalta ryhdyttiin toimiin nationalismin, kieliseikkojen (suomen ja ruotsin kielet), ammattiliittojen sekä naisten ja nuorten asioiden puolesta. Näiden toimintojen avulla pyrittiin edistämään ja kehittämään yhteiskuntaa niin, että se olisi tasa-arvoinen jokaiselle. (Nylund 2000, 30, suomennettu ja muokattu). Vapaaehtoistyö on osallistumista vuorovaikutukseen perustuvaan organisoituun auttamis- ja tukitoimintaan, joka tähtää henkisen ahdingon lievittämiseen tai elinoloihin liittyvän puutteen korjaamiseen. Vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudelli-

8 8 sena yritystoimintana, palkkatyönä eikä erityisenä harjoitteluna, vaan tehtävään valmennusta saaneen auttajan motiivi pohjautuu ajatukseen, että hän voi olla avuksi ja oppii jotakin tärkeää. (Eskola ym. 2001, 10.) Lähimmäisenä olemiseen vapaaehtoinen saa taitoa, tietoa ja rohkeutta järjestetyn, organisoidun vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta ja kokemuksista. Järjestettyä vapaaehtoistoimintaa tarvitaan, kunnes spontaanin ystävyyden, lähimmäisyyden, tuen ja auttamisen verkostot tavoittavat jokaisen apua tarvitsevan (Sovala 1990, 8 9.) Vapaaehtoistyön kristilliset perusteet Kirkon auttamistyön perustelut nousevat Uudesta testamentista ja Jeesuksen esimerkistä. Vapaaehtoistoiminnan perusta on kristinuskon ajatus, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat lähimmäisiä. Kirkon vapaaehtoistyössä pyritään noudattamaan universaalisen yhteisvastuun ja vastuunkannon periaatteita. Rajaaitojen rikkomista eri kansallisuuksien ja rotujen välillä korostetaan jokainen on Jumalan edessä samanarvoinen. Koska evankeliumin sanoma kuuluu kaikille, jokaisella on vastuu auttaa lähimmäistään. (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, 17.) Harju ym. (2001, 26) tarkastelevat auttamista myös uuden Katekismuksen (2000) näkökulmasta. Katekismuksessa viidennen käskyn selityksessä painotetaan, että koska Jumala on rakkaus, hän tahtoo, että rakastamme lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Erityistä tukea kehotetaan antamaan kaikkein heikoimmille. Seitsemännen käskyn selityksessä todetaan, että Jumalan luoma hyvyys on tarkoitettu kaikille ja että rakkaus velvoittaa meitä huolehtimaan kaikkien toimeentulosta. Kymmenennen käskyn selitys taas kehottaa etsimään uusia tapoja auttaa ja tehdä hyvää asettumalla lähimmäisen osaan. Harju ym. (mt. 27) korostavat, että usko vie ihmisen Jumalan luo, mutta rakkaus lähimmäisen luo. Ihminen saa Jumalalta lahjana uskon ja lähimmäiseen suuntautuvan auttamishalun eli rakkauden. Ihminen siis rakastaa lähimmäistään sillä rakkaudella, jolla Jumala rakastaa ihmistä. Kirjoittajien mukaan kristillisen uskon

9 9 sisältönä voitaisiinkin pitää, että minä annan toiselle ihmiselle Jumalalta saamani rakkauden- ja elämänlahjan. Uuden testamentin mukaan ihminen on Jumalaan sidottu ja hänestä riippuvainen. Ihminen on sekä auttajana että autettuna samassa riippuvuussuhteessa Luojaan. Näin molemmat ovat samalla puolella, ponnistelemassa yhdessä Jumalasta riippuvan avun luokse. Heidät on tarkoitettu keskinäiseen yhteyteen, jossa myös saaja voi auttaa antajaa. (mt. 27, 28.) Martti Lutherin mukaan seurakunnan kastettujen jäsenten toiminnassa on kyse kutsumuksesta. Siinä toteutetaan lähimmäisenrakkautta niin perheessä, työelämässä, ystäväpiirissä kuin yhteiskunnallisissa tehtävissäkin kaikissa elämänpiireissä. Kristitty elää uskoaan todeksi arjessaan. (mt. 66.) Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoistyö perustuu vapaaehtoisen omille lähtökohdille Jokainen tulee vapaaehtoistoimintaan ja on mukana siinä omasta halustaan. Vapaaehtoistyöhön mukaan haluava voi valita itselleen sen vapaaehtoistoiminnan muodon, joka hänelle parhaiten sopii. Samoin jokainen vapaaehtoinen itse määrittelee sen, miten paljon aikaa hän haluaa vapaaehtoistoimintaan käyttää. Hänellä on oikeus kieltäytyä sellaisesta tehtävästä, jonka ei katso sopivan itselleen tai johon omat voimavarat eivät riitä. (Harju ym. 2001, 34.) Jokainen määrittelee itse, kuinka pitkäksi ajaksi liittyy toimintaan, sillä vapaaehtoisia ei voi velvoittaa sitoutumaan (mt. 36.) Maalaisjärki riittää Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tavallisen ihmisen ehdoin ja tahdoin. Jokaisella ihmisellä on taitoja ja kykyjä ja jokaiselle löytyy varmasti oma, hänelle sopiva tehtävä. Ammattityöntekijät voivat hyvin olla apuna omaa tehtävää etsittä-

10 10 essä. Elämänkokemus on yksi vapaaehtoistoiminnan tärkeimmistä resursseista. (Lehtinen 1997, 20.) Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa Vapaaehtoistoiminnassa ei makseta kenellekään palkkaa. Sen sijaan periaatteisiin kuuluu, että vapaaehtoistyöntekijälle voidaan korvata kuluja, joita hänelle toiminnasta aiheutuu. (mt. 20.) Vapaaehtoisille sopiva määrä vastuuta Useassa eri maassa tehdyt tutkimukset osoittavat vapaaehtoistoiminnan täyttävän tehtävänsä kaikkein parhaiten siellä, missä vapaaehtoisten tehtävät räätälöidään kullekin vapaaehtoiselle sopiviksi ottaen huomioon heidän kykynsä, mieltymyksensä ja motiivinsa. Siten vapaaehtoiset saavat kokea, että heihin luotetaan antamalla heille juuri oikea määrä vastuuta omassa tehtävässään. (Lehtinen 1997, 20 21). Vapaaehtoiset eivät kuitenkaan voi olla viimeisinä vastuussa toiminnasta ja siinä esiintyvistä asioista samalla tavalla kuin palkkatyössä olevat (Harju ym. 2001, 36.) Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattityötä Vapaaehtoistoiminta ei voi eikä saa korvata ammattityöntekijöiden työtä. (Lehtinen 1997, 20). Jos palkattua ammattityötä kulujen säästämisen nimissä korvataan vapaaehtoistyöllä, toiminta yleensä huononee, koska yhdenlaista työtä ei voi korvata olennaisesti toisenlaisella. Ei ole turha pelko, että rikkaille tarjotaan ammattiväen palveluja ja köyhät jätetään vapaaehtoistyön varaan. Vaarana voi myös olla, että julkisen alan työpaikkoja pyritään vähentämään teettämällä ilmaista työtä. (Eskola & Kurki 2001, 10.) Vapaaehtoisista on huolehdittava Vapaaehtoiset eivät jaksa eivätkä halua toimia tehtävässään pitkään, jos heistä ei huolehdita. Tehtävän laadusta riippuen tarvitaan myös koulutusta, ohjausta ja

11 11 konsultointia. Vapaaehtoisista huolehtivan työntekijän on oltava hyvin perillä vapaaehtoistoiminnan periaatteista, jottei hän pyrkisi tekemään vapaaehtoistoiminnasta liian ammattimaista. Ammattityöntekijän on osattava toimia vapaaehtoistoiminnan lähtökohdista: taustalla, mutta aina tarvittaessa saatavilla. Vapaaehtoisten huoltoon kuuluu tietenkin palkitseminen, joka tapahtuu ei-materiaalisin keinoin, esimerkiksi erilaisten kulttuuritapahtumien, yhteisten retkien ja yhdessäolon merkeissä. Usein juuri toisten vapaaehtoisten tapaamisilla, vaikka kuinka epämuodollisilla, on suurin merkitys vapaaehtoisten jaksamiselle. Ammattityöntekijöiden apu ja tuki tulevat vasta toisella sijalla. (Lehtinen 1997, 21.) Vapaaehtoistyö ei ole kulutonta Tärkeä edellytys vapaaehtoistoiminnan kehittymiselle on sen ymmärtäminen, että vaikka vapaaehtoistoiminta muodollisesti onkin ilmaista, se aiheuttaa kuluja. Vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen ammattityöntekijöiden apua, ja lisäksi tarvitaan rahaa esimerkiksi tiedotukseen sekä puhelin-, posti- ja matkakuluihin. (mt. 21.) Vapaaehtoistyötä ei pidä rajoittaa liikaa Vapaaehtoistoimintaa on tuettava, ei määrättävä. Vapaaehtoistoiminnan kehittymiselle on annettava aikaa ja lupa kokeilla erilaisia asioita. Vapaaehtoistoiminta tukehtuu vallan talutusnuorassa. (mt. 21.) Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiiveja Vapaaehtoistoimintaan mukaan tuleville oleellista ei ole aina se, mitä ryhmässä tehdään, vaan heitä kannustaa tarve kuulua johonkin sekä kiinnostus elämään ja ihmisiin. Tutkimuksissa on todettu, että motiivit nousevat ihmisten omasta tilanteesta, eivät niinkään yhteiskunnasta ja sen tarpeista. Toiminnan motiiveihin sekoittuvat erilaiset lähtökohdat auttamisen halusta oman identiteetin selkiyttämiseen. (Harju ym. 2001, 37.)

12 12 Monilla toimintaan mukaan lähtemisen syy on tekemisen halu, ja mukaan lähdetään usein elämän taitekohdissa, esimerkiksi oman perhetilanteen muuttuessa tai eläkkeelle siirryttäessä. Sillä tavoin tavalliseen arkeen saadaan uudenlaista sisältöä. Vapaaehtoistoimintaan liittyminen voi tarjota myös vapaaehtoistyöntekijälle tukea elämän muutos- ja murrosvaiheessa, jolloin sosiaaliset suhteet muuttuvat. Vapaaehtoistoiminta voi olla sopiva väylä sosiaalisten suhteiden uudistumiselle. (mt. 36.) Jokaisella ihmisellä on tarve olla tarpeellinen tai merkityksellinen, ja vapaaehtoistoiminta voi tarjota sille kanavan. Tällöin on monesti kysymys myös tarpeesta säilyttää oma sisäinen kuva itsestä. (mt. 36.) Vapaaehtoistoimintaan mukaan tulemisen motiivina voi myös olla halu oppia uutta, uudenlaisen tiedon tarve ja ymmärryksen lisääntyminen omaa elämää varten. Vapaaehtoistyöntekijä haluaa ehkä käyttää taitojaan ja tietojaan uudella tavalla. Vapaaehtoistoiminta voi olla hyvä vastapaino omalle ammattityölle ja mielekäs vapaa-ajan viettämisen tapa. Se voi antaa uudenlaisen mahdollisuuden käyttää omaa ammattitaitoa laajemmin ja uusilla areenoilla ilman työorganisaation rajoja ja velvoitteita. (mt. 36.) Ihmiset hakeutuvat vapaaehtoistoimintaan myös siksi, että heillä on halu auttaa muita. On ehkä koettu vaikeuksia omassa elämässä ja selviydytty niistä, ja tämä kokemus halutaan jakaa muiden kanssa. Auttamalla toisia auttaa myös itseään. (mt. 36, 37.) Hengellinen vapaaehtoistyö voidaan määritellä kristilliseen elämäntapaan kuuluvaksi lähimmäisvastuuksi (Yeung 1999, 8). Lähimmäisen rakkauteen kehottavat muun muassa seuraavat Raamatun kohdat: Jeesus vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. (Matt. 22:37 40)

13 13 Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. (Luuk. 6:31) Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. (Matt. 25:40) Suomalaisten käsitys vapaaehtoistyöstä Anne Birgitta Yeung tutki vuonna 1999 vapaaehtoisia, jotka Pelastusarmeijan mainoskampanja oli houkutellut mukaan. Yeungin mukaan suomalaisten mielikuvat vapaaehtoistoiminnasta ovat varsin kohde- ja työmuoto-orientoituneita. Vapaaehtoistoiminta mielletään siis usein jonkin tietyn järjestön tai organisaation kautta; toiminnan sisällöllä on merkitystä. Kun kohteisiin liittyviä mielikuvia tarkastellaan aloittain, huomataan, että suomalaisten vapaaehtoistoiminnan mielleyhtymissä korostuvat sosiaali- ja terveysala sekä nuorisotyö. Näillä sektoreilla suuri osa mielikuvista liittyy erityisesti vanhusten auttamiseen sekä lasten ja nuorten puolesta tehtävään vapaaehtoistyöhön. Kaksi suurempaa yksittäistä vastausryhmää muodostavat myös mielikuvat, joissa mainittiin jokin urheiluun tai liikuntaan liittyvä tai kristillinen vapaaehtoistoiminta. Keskeisenä päälinjana suomalaisten vapaaehtoismielikuvissa on siis auttamishenkisyys, joka nousi esille useissa eri muodoissa: sosiaali- ja terveysalaan liittyvissä viittauksissa, lasten ja nuorten auttamisessa sekä yleisesti lähimmäisavussa. (Yeung 2002, ) Suomalaisten vapaaehtoistoiminnan mielikuvissa on sukupuolieroja. Naisten ajatukset liittyvät miehiä useammin palkatta auttamiseen, tiettyyn kohteeseen tai järjestöön. Tätä voi osaltaan selittää se, että naisten kiinnostus vapaaehtoissektorilla suuntautuu nimenomaan sosiaali- ja terveysalalle sekä lapsi- ja nuorisotyöhön. Nämä ovat laajoja aloja sisältäen useita järjestöjä ja organisaatioita, joista naisilla voi hyvinkin olla miehiä enemmän tietoa, koska kyseiset alat ovat

14 14 naisvaltaisia. Miesten mielleyhtymissä taas korostuu vapaaehtoistoiminta yhdistettynä varain- ja rahankeräykseen ja talkoisiin. (mt. 20.) Suomalaisten vapaaehtoismielikuvissa on ikäeroja: nuorimpien suomalaisten vastauksissa painottuu palkattomuus, vapaaehtoisuus ja talkoot kun taas vanhempien vastauksissa vapaaehtoisuus miellettiin enemmänkin liittyvän yleisesti johonkin hyvään asiaan. Yli 50-vuotiaat suomalaiset sekä erityisesti eläkeläiset yhdistivät vapaaehtoisuuden selkeästi muita ikäryhmiä vähemmän rahankeräyksiin. Nuoret taas yhdistävät mielikuvissaan vapaaehtoistoiminnan huomattavasti muita suomalaisia vähemmän tiettyihin kohteisiin; mielikuvissa painottuu yhdessä tekemisen henki. (mt. 20.) Yeungin mukaan suomalaisten mielikuvat vapaaehtoistoiminnasta ovat pääsääntöisesti positiivisia tai vähintään neutraaleja. Vain erittäin harvoissa vastauksissa tuli esiin mitään negatiivista. Yksittäiset tällaiset maininnat liittyvät lähinnä ajatukseen siitä, että vapaaehtoistoiminnalla uskotaan vähennettävän palkkatyöpaikkoja tai siirrettävän yhteiskunnalle tarkoitettua vastuuta muualle. (mt. 21.) 2.2 Monikulttuurinen Suomi Maahanmuuttajat Suomessa Rädyn mukaan termillä maahanmuuttaja tarkoitetaan kaikkia Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. Syitä Suomeen muuttamiselle voivat olla esimerkiksi työpaikka, opiskelu tai avioliitto. Maahanmuuttajien joukossa on myös pakolaisia ja paluumuuttajia. Käsitteen maahanmuuttaja lisäksi voidaan käyttää myös termiä etninen vähemmistö, joka tarkoittaa valtaväestöstä esimerkiksi alkuperän, biologisen perimän, kulttuuripiirteiden, kielen ja uskonnon perusteella erottuvaa ihmisryhmää. Suomessa asuvat tai oleskelevat ulkomaalaiset muodostavat hajanaisen ryhmän, koska Suomeen asettumiselle on useita erilaisia syitä. Heidän elämäntilanteensa ovat erilaisia ja he myös kokevat elämänsä Suomessa eri tavoin. (2002, 11, 14.)

15 15 Vuoden 2003 lopussa Suomessa asui ihmistä, joista oli ulkomaalaisia. (Tilastokeskus, väestötilastot.) Ulkomaalaisten prosentuaalinen osuus koko väestöstä on siis noin 2 prosenttia. Vaikka ulkomaalaisväestön osuus Suomessa on kasvanut nopeasti 1990-luvulla, heidän määränsä eurooppalaiseen tasoon verrattuna on melko vähäinen. Maahanmuuttajia on tullut Suomeen yli 150 eri maasta. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät ovat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset ja somalialaiset. Samaa kansalaisuutta olevat jakautuvat usein vielä pienempiin ryhmiin äidinkielensä perusteella, joten he eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. (Räty 2002, 34, 35.) Suomessa olevat ulkomaalaiset asuvat keskitetysti tietyissä kaupungeissa ja lähes puolet heistä asuu pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2000 noin 44 prosenttia Suomessa asuvista ulkomaalaisista asui pääkaupunkiseudulla. (Nenonen 2003, 15.) Myös pääkaupunkiseudulla ulkomaalaisten määrässä on suuria aluekohtaisia eroja; joillakin alueilla ulkomaalaisia on vain alle prosentti ja toisilla alueilla jopa yli kymmenen prosenttia (Räty 2002, 37) Kulttuurien erilaisuus Räty vertailee kirjassaan yksilöllistä eli individuaalista ja yhteisöllistä eli kollektiivista kulttuuria. Yksilökeskeinen kulttuuri on ominaista teollistuneille, erityisesti protestanttisille länsimaille, mutta suurin osa maailman kulttuureista on vahvasti yhteisöllisiä. Hän kuvaa myös muita maahanmuuttajien kohtaamia ongelmia, joihin kuuluu muun muassa kirjoittamattomien käyttäytymissääntöjen hahmottaminen. Hankalia voivat olla esimerkiksi erityyppiset keskustelutilanteet, asumista koskevat asiat sekä viranomaisten kohtaaminen. He voivat myös kohdata rasismia eli syrjintää yleisillä paikoilla tai saada epätasa-arvoista kohtelua viranomaisilta. (2002, 57 58, 115.) Kirkon ulkoasian osaston julkaisussa (1996, 24) todetaan myös, että kulttuurista toiseen muuttavalle ihmiselle on tyypillistä, ettei hän uudessa ympäristössä löydä vastaanottavaa ja hyväksyvää yhteisöä, jossa hän kokisi elämänsä mielekkääksi ja jossa hänen itsetuntonsa voisi vahvistua. Näihin haasteisiin Kansainvälinen seurakunta haluaa vastata tarjoamalla ulkomaalaisille yhteisön, jossa he voivat tuntea olonsa kotoisaksi.

16 16 Puusaari (1998, 22) toteaa artikkelissaan, että maahanmuuttajan arki on usein raskasta, koska monet asiat ja tilanteet on opeteltava alusta asti. Siksi apua ja neuvoja on saatavilla kansainvälisestä kristillisestä keskuksesta, ICC:stä, myös jokapäiväisissä asioissa kuten pukeutumisessa, elintarvikkeiden hankkimisessa, opiskelu- tai työpaikan etsimisessä tai lomakkeiden täyttämisessä. 3 TUTKIMUKSEN KUVAUS 3.1 Tutkimustehtävä Opinnäytetyömme päämääränä on ollut tutkia Kansainvälisen seurakunnan nykyistä vapaaehtoistyön organisointimallia sekä kerätä ja miettiä kehittämisideoita. Keskeisiksi teemoiksi nousivat sen lisäksi vapaaehtoisten koulutus ja heistä huolehtiminen. 3.2 Käsitteiden määrittelyä Vapaaehtoistyöntekijällä tarkoitamme henkilöä, joka toimii vapaaehtoistyön tehtävässä, mutta ei ole vastuussa toiminnan organisoinnista. Ryhmänjohtajalla tarkoitamme henkilöä, joka vastaa jonkin vapaaehtoistyönalan koordinoinnista olematta Kansainvälisen seurakunnan työntekijä ja saamatta siitä palkkaa. Vapaaehtoistyön toimijat ja vapaaehtoiset tarkoittavat sekä vapaaehtoistyöntekijöitä että ryhmänjohtajia. Työntekijällä tarkoitamme Kansainvälisen seurakunnan palkattua työntekijää.

17 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus Tutkimuksemme on kvalitatiivinen kyselytutkimus. Alun perin valitsimme aineistonkeruumenetelmiksi kyselylomakkeen ja ryhmähaastattelut. Suunnitelmamme oli haastatella ryhmissä työntekijöitä ja ryhmänjohtajia ja kerätä kyselylomakkeilla vain taustatietoa haastatteluita varten. Aioimme haastatella ryhmänjohtajia työalojen mukaan muodostetuissa ryhmissä. Päätimme käyttää ryhmähaastattelua, koska ajattelimme, että ryhmä saa aikaan keskustelua, jolloin useammat asiat ja näkökulmat nousevat esiin. Ryhmähaastattelu olisi myös vienyt vähemmän aikaa kuin yksilöhaastattelut. Ryhmänjohtajien aikataulujen yhteensovittaminen osoittautui kuitenkin erittäin hankalaksi, joten päätimme vaihtaa haastattelut lomakekyselyyn. Aineistonkeruumenetelminä käytimme siis vapaaehtoistyöntekijöillä ja ryhmänjohtajilla avointa kyselylomaketta ja työntekijöillä teemahaastattelua. Kyselylomakkeen käyttö tuntui meistä sopivalta ratkaisulta, koska tutkimuksen aikataulu oli melko tiukka. Samasta syystä rajasimme haastattelut koskemaan ainoastaan työntekijöitä. Oletimme työntekijöillä olevan runsaasti sanottavaa, joten haastattelu oli myös heidän kannaltaan helpompaa kuin kyselylomakkeen täyttäminen. Jaoimme tutkimukseen osallistuvat heidän tekemänsä työn luonteen mukaan kolmeen ryhmään: vapaaehtoistyöntekijöihin, ryhmänjohtajiin ja työntekijöihin. Valitsimme tutkimukseemme osallistuneet henkilöt yhteistyössä Kansainvälisen seurakunnan pastorin, Timo Keskitalon kanssa. Kun valitsimme henkilöitä, pidimme tärkeänä riittävää kokemusta Kansainvälisen seurakunnan vapaaehtoistyöstä. Pyrimme myös valitsemaan henkilöt siten, että työalat, joilla vapaaehtoisten ohjaaminen on keskeistä, olisivat edustettuina. Esimerkiksi kuoron tai soitinryhmän jäsenet eivät tarvitse ohjausta siinä määrin kuin vaikka pyhäkoulunopettajat tai jumalanpalvelusavustajat, joten jätimme heidät pois tutkimuksesta. Keräämällä aineistoa kolmelta eri ryhmältä pyrimme saamaan monipuolisen kuvan siitä, miten vapaaehtoistyön organisointi näyttäytyy eri tasoilla toimiville henkilöille. Ruohonjuuritasolla työskentelevä näkee usein helpommin sekä

18 18 toimivat että kehittämistä kaipaavat asiat, kuin työntekijä tai ryhmänjohtaja, joka itse organisoi toimintaa, mutta ei välttämättä ole toteutuksessa mukana Kyselylomakkeet Laadimme kyselylomakkeet (Liitteet 1 4) käyttämällä apuna kirjaa Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä (Harju ym. 2001, 76 92). Muotoilimme kysymyksiä yhdessä pastori Timo Keskitalon kanssa. Käytimme avoimia kysymyksiä, koska halusimme saada tietoa myös vapaaehtoistoimintaan osallistuvien tunteista ja kokemuksista. Kysymysten asettelulla halusimme nostaa esiin myös myönteisinä koettuja asioita. Kysymysten teemoja olivat muun muassa vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus, tiedonkulku, käytännönjärjestelyt, vapaaehtoisten hyvinvointi sekä kehittämisideat. Varmistaaksemme, että englanninkielinen kyselylomake vastasi suomenkielistä, pyysimme oikolukijaksi Kansainvälisen seurakunnan sihteeriä Sirpa Mannista. Keväällä 2004 lähetimme kyselylomakkeet saatekirjeineen (Liitteet 1 ja 2) sähköpostitse kymmenelle vapaaehtoistyöntekijälle. Kesällä, päädyttyämme kyselylomakkeiden käyttöön myös ryhmänjohtajilla, lähetimme lomakkeet saatekirjeineen (Liitteet 3 ja 4) seitsemälle ryhmänjohtajalle. Vapaaehtoistyöntekijöiltä saimme viisi ja ryhmänjohtajilta viisi vastausta. Osa tutkittavista vastasi englanniksi, osa suomeksi. Yksi vastaaja jätti kiireestä johtuen vastaamatta osaan kysymyksistä. Otimme vastaukset kuitenkin mukaan tutkimukseen, koska hän oli vastannut suurimpaan osaan kysymyksistä. Eräs henkilö ei halunnut vastata kyselyyn, koska hänen mielestään termi vapaaehtoistyö ei sovi seurakuntaan; hän ei kokenut tekevänsä vapaaehtoistyötä, vaan sitä, mitä Jumala on kaikkien kristittyjen käskenyt tehdä.

19 Työntekijöiden haastattelut Haastattelimme työntekijöitä elokuussa Haastatteluun osallistui kolme vapaaehtoistyöstä vastaavaa työntekijää sekä yhteisessä haastattelussa kaksi työntekijää, jotka ovat seuranneet vapaaehtoistoimintaa vierestä jo vuosia olematta itse vastuussa sen organisoinnista. Ajattelimme saavamme heiltä arvokasta lisätietoa siitä, miltä vapaaehtoistyön organisointi näyttää henkilöstä, joka katsoo asioita sisältäpäin, mutta on kuitenkin jollain tavalla ulkopuolinen. Osassa haastatteluista pääasiallinen kieli oli englanti. Haastattelu oli tyypiltään teemahaastattelu; haastattelun aihepiirit, teemaalueet, olivat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuivat. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 36). Poimimme vapaaehtoistyöntekijöille ja ryhmänjohtajille lähetetyistä kyselylomakkeista mielestämme keskeiset teemat, joiden mukaan haastattelut etenivät. Teemahaastattelun kysymykset ovat liitteenä 5. Litteroimme haastattelut sanatarkasti. Haastattelut ovat tekijöiden hallussa sekä äänitteinä että litteroituina. 4 TUTKIMUKSEN TAUSTAYHTEISÖ Kansainvälinen seurakunta (IEC) 4.1 Kansainvälisen seurakunnan taustaa Kansainvälinen seurakunta on tunnustustenvälinen seurakunta, jolla on vahvat yhdyssiteet evankelis-luterilaiseen kirkkoon sekä Suomessa että Amerikassa. Kansainvälinen seurakunta tarjoaa jumalanpalvelusyhteisön kristityille kaikista kansoista, kirkoista ja kulttuureista. Seurakunta palvelee monikulttuurista yhteisöä enimmäkseen englanniksi, mutta myös muilla kielillä. Seurakunnan jäseneksi voivat liittyä kaikki kastetut kristityt, jotka tunnustavat Jeesuksen henkilökohtaiseksi Herrakseen ja Vapahtajakseen. Kansainvälinen seurakunta keskit-

20 20 tää toimintansa Suur-Helsingin alueelle ja tekee yhteistyötä samanlaista hengellistä työtä tekevien kanssa Suomessa ja lähialueilla. (Hoisington 2001, suomennettu ja muokattu.) Kansainvälisen seurakunnan toiminta sai alkunsa kesäkuussa 1976, jolloin pastori Swantz alkoi pitää hartaustilaisuuksia turisteille Temppeliaukion kirkossa. Saman vuoden syyskuussa aloitettiin myös säännöllinen jumalanpalvelustoiminta. Ensimmäisinä vuosina osallistujia jumalanpalveluksissa oli keskimäärin 84, nyt jo 225. Vuosien myötä Kansainvälisen seurakunnan toiminta on laajentunut. (mt.) Kirkon ulkoasian osaston julkaisun (1996, 34 35) mukaan ulkomaille muutettaessa yksilön kansallisen ja uskonnollisen identiteetin merkitys kasvaa. Kristityllä maahanmuuttajalla on tarve sitoutua kolmeen ryhmään: 1) paikkakunnalla kokoontuvaan kristittyjen yhteisöön, 2) samaan kirkkokuntaan kuuluvien yhteisöön ja 3) samaan kansallisuuteen kuuluvien ryhmään. Kansainvälinen ryhmä saattaa korvata joiltakin osin samaan kansallisuuteen kuuluvien ryhmän, jos se on pieni tai sitä ei ole lainkaan. Kansainvälisessä seurakunnassa nämä tarpeet voivat tulla tyydytetyiksi. Viikoittain pidetään kaksi jumalanpalvelusta, toinen Meri-Rastilassa ja toinen Temppeliaukion kirkossa. Jumalanpalveluselämän lisäksi Ruoholahdessa sijaitsevassa Kansainvälisessä kristillisessä keskuksessa (International Christian Center, ICC) kokoontuu raamattupiiri, rippikoulu, kuoro ja soitinryhmä sekä pienryhmiä esimerkiksi vanhemmille ja lapsille. Maahanmuuttajia palvellaan myös tarjoamalla heille suomenkielen opetusta ja keskusteluapua. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa arkisin. (IEC Finland, verkkosivut.) Kansainvälinen seurakunta on rekisteröity yhdistys, ei uskonnollinen yhdyskunta. Koska se ei ole kirkko eikä seurakunta, myös ei-luterilainen tai maassa lyhytaikaisesti oleskeleva ulkomaalainen voi liittyä siihen eroamatta kotiseurakunnastaan tai luopumatta omasta hengellisestä perinteestään. Kansainvälisellä seurakunnalla ei ole hiippakunnallista yhteyttä Suomen kirkkoon, mutta sen toimintaa tukevat taloudellisesti kirkkohallitus sekä pääkaupunkiseudun seurakunnat. (Kirkon ulkoasian osasto 1996, 35, 40, 41.)

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Kohtaamisen silta vapaaehtoistoimintaa Espoossa Tarkoitus Kohtaamisen Silta tapahtuman tarkoituksena on tarjota vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus ryhtyä vapaaehtoiseksi ja kiittää jo

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokas voimavara yhteiskunnassamme, ja meidän on syytä ymmärtää sitä syvemmin ja paremmin. Tässä pohdinnassa

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Emma & Elias Tuhti-ryhmän kysely Tavoitteena kerätä keskitetysti raportointiin tarvittavat tiedot vapaaehtoisilta Kerätä aineisto, joka tarjoaa

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan

Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan Vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaari 3.12.2010 Henrietta Grönlund Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi 9.12.2010 1 Mitä nuorille kuuluu?

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013 YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA Haasteet ja mahdollisuudet Liisa Reinman 27.11.2013 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin,

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12 Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12, palveluohjaaja, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen Espoon kaupunki, vanhusten palvelut Mitä työyhteisössä tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

Teema 2. työpaja Opiskelija vapaaehtoisena - opiskelijavapaaehtoisen polku

Teema 2. työpaja Opiskelija vapaaehtoisena - opiskelijavapaaehtoisen polku Teema 2. työpaja Opiskelija vapaaehtoisena - opiskelijavapaaehtoisen polku Työpajan vetäjät: Petri Tani, Laurea & Meeri Kuikka, Helsingin kaupunki Luokkatila: B302 Opiskelijan roolit Toimii vapaaehtoisena

Lisätiedot

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tässä esityksessä 1) Väitöskirjan kokonaisuus 2) Fokus viimeisessä osajulkaisussa:

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISUUS VOIMAVARANA

VAPAAEHTOISUUS VOIMAVARANA 1 VAPAAEHTOISUUS VOIMAVARANA VAPAAEHTOISEN VOIMAVARAT Silokallio 17.11.2011 VAPAAEHTOISENA VAIKUTAT http://www.vapaaehtoistoiminta2011.fi/etusivu/ 2 VAPAAEHTOISTOIMINNAN VUOSI 2011 Elinikäinen oppiminen

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot