Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C Uudenmaan liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja C Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

2 Uudenmaan liiton julkaisuja C Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla KAUPUNKITUTKIMUS TA Oy Seppo Laakso Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Uudenmaan liitto 2004

3 Uudenmaan liiton julkaisuja C ISBN ISSN X (sid.) ISBN ISSN X (PDF) LEMPI Uusimaa -hanke Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kannen kuvat: Tuula Palaste-Eerola, Housekeep Service Oy Kannen piirros: Arja-Leena Berg Taitto: Kari Lehkonen, Mainostoimisto KPL Oy Helsinki 2004 Erweko Painotuote Oy 400 kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) Yritysten työvoiman tarve

4 Esipuhe LEMPI Uusimaa on seudullinen työllisyysstrategiahanke, jonka tavoitteena on tuottaa työllisyysstrategiat Uudenmaan neljälle seudulliselle työmarkkina-alueelle. LEMPI Pääkaupunkiseutu on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan käsittämä työmarkkina-alue, jolle tavoitteena on luoda oma pääkaupunkiseudun strategia ja koota eri tahot; kunnat, yritykset, oppilaitokset ja järjestöt toimimaan yhdessä laajan paikallisen yhteistyön edistämiseksi. LEMPI tulee sanoista Local Employment Strategies and Innovations in Uusimaa Region. LEMPI hankkeen tavoitteina on lisäksi määritellä työllisyyttä edistäviä paikallisia avainhankkeita ja luoda edellytyksiä niiden käynnistämiselle sekä kehittää hyviä kumppanuusmalleja, organisointitapoja ja innovaatioita paikallisessa työllisyyden edistämisessä. Uudenmaan liiton hallinnoimaa LEMPI -hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahaston Artikla 6 Innovatiiviset toimet sekä kumppaneina olevat kunnat sekä Uudenmaan TE-keskus. Vuoden 2004 lopussa päättyvässä hankkeessa tehdään erilaisia seutujen tilannetta ja toimijoita kuvaavia työmarkkina-analyysejä ja selvityksiä. LEMPI Pääkaupunkiseutu hankkeessa käynnistettiin maaliskuussa 2004 selvitys yritysten työvoimatarpeesta pääkaupunkiseudulla. Hanke käynnistettiin yhteistyössä Helsingin ja Espoon kauppakamarien, Suomen Yrittäjät ry:n sekä pääkaupunkiseudun kuntien ja työvoimatoimistojen kanssa. Perusteluna oli saada perustietoa eri toimialojen yritysten työvoimatarpeen lähivuosien näkymistä sekä työvoiman tarjonnan kehityksestä ja koulutusjärjestelmästä pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla on oma erikoispiirteensä, jolla on vaikutusta myös alueen ulkopuolelle. Nyt valmistunut Kaupunkitutkimus TA Oy:n tekemä selvitys yritysten työvoimatarpeesta antaa syventävää tietoa pääkaupunkiseudun toimialoista, joilla työvoiman tarve ja ammatillisen koulutuksen muutostarve on suurinta lähivuosina. Selvitysten kautta voidaan nostaa esille ne pullonkaulat, jossa ammatillinen koulutus ei vastaa elinkeinoelämän tarvetta. Selvitysten tulosten perusteella voidaan esittää nykyistä tarkempia ratkaisuja yritysten tarpeisiin sopivan työvoiman saamiseksi. Haluamme kiittää selvitykseen osallistuneita yrityksiä, Kaupunkitutkimus Oy:tä ja muita yhteistyökumppaneita. Pyrimme hyödyntämään selvityksen antamia tuloksia mahdollisimman hyvin LEMPI hankkeen strategiatyössä. Toivomme selvityksestä olevan apua yrityksille, yhteistyökumppaneille ja muille asiasta kiinnostuneille. Helena Winter Uudenmaan liitto LEMPI Uusimaa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Antman Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus LEMPI Pääkaupunkiseutu -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 5 Yritysten työvoiman tarve

5 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Uudenmaan liitto, LEMPI Uusimaa -hanke, Kaupunkitutkimus TA Oy Nimeke Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla Sarjan nimeke Uudenmaan liiton julkaisuja C Sarjanumero 44 Julkaisuaika 2004 Sivuja 44 Liitteitä ISBN (sid.), (PDF) ISSN X Kieli, koko teos Suomi Yhteenveto Tiivistelmä Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla -selvityksen tavoitteena on tuottaa perustietoa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten työvoimatarpeen lähiajan näkymistä sekä työvoiman tarjonnan määrän kehityksestä ja koulutusjärjestelmästä. Yrittäjien näkemyksiä henkilöstömäärän muutoksista seuraavan kahden vuoden aikana, työvoiman rekrytoinnista ja rekrytointikanavista, yrityksen toiminnan siirtämisestä ulkomaille sekä tulevaisuuden koulutustarpeista ja henkilöstöön liittyvistä haasteista selvitetään eri toimialojen yrittäjille tehdyllä puhelinhaastattelulla. Lisäksi analysoidaan työvoiman tarjontaa sekä koulutustarjonnan ja työvoiman kysynnän kohtaamista pääkaupunkiseudulla. Perustietojen tietolähteenä on käytetty erilaisia tilastollisia tietolähteitä. Analyysien tuloksista esitetään yhteenveto ja johtopäätökset, jossa analysoidaan yritysten työvoiman ja osaamisen tarpeita tulevina vuosina suhteessa työmarkkinoilla olevaan ja työmarkkinoille tulevaan työvoimaan. Lisäksi esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia toimenpiteiksi, joilla Uudenmaan liitto, pääkaupunkiseudun kunnat ja muut toimijat voisivat omalta osaltaan edistää toimenpiteitä, jotka edesauttavat seudun työllisyyttä sekä yritysten työvoimatarpeen ja työvoiman tarjonnan kohtaamista. Raportin laatija Seppo Laakso, Päivi Kilpeläinen ja Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Avainsanat (asiasanat) Työvoima, työllisyys, rekrytointi, ammattitaito, koulutus Huomautuksia Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme

6 Sisällys Esipuhe 5 Kuvailulehti 6 1 Johdanto 8 2 Haastattelututkimus pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten työvoimatarpeesta Haastattelut Yritysten työvoiman ja henkilöstön tarve Yritysten työvoiman rekrytointi Yritysten rekrytoiman työvoiman koulutustausta Ilman työkokemusta olevien henkilöiden rekrytointi Rekrytoidun työvoiman ikäjakauma Yritysten rekrytointi viimeisen kahden vuoden aikana Yritysten käyttämät yleisimmät rekrytointikanavat Paras kanava rekrytointiin Yritysten toiminta ulkomailla Yritysten toiminnan suuntautuminen eri maihin Yritysten olemassa olevan toiminnan lisääminen muissa maissa Yritysten toiminnan käynnistäminen ulkomailla Yritysten henkilöstön koulutustarve tulevaisuudessa Yritysten henkilöstöön liittyvät haasteet tulevaisuudessa 26 3 Työvoiman tarjonta-analyysi Työikäisten määrän kehitys Koulutus ja aikuisväestö pääkaupunkiseudulla Työttömät työnhakijat ja työvoiman tarjonta 34 4 Yritysten työvoimatarpeen ja työvoiman tarjonnan kohtaaminen pääkaupunkiseudulla 37 5 Johtopäätökset ja suositukset 40 Lähteet 41 7 Käsityötuotanto pääkaupunkiseudulla

7 1. Johdanto Pääkaupunkiseutu muodostaa Helsingin seudun talousalueen ja koko Uudenmaan maakunnan taloudellisen toiminnan ytimen. Maan ylivoimaisesti suurimpana ja monipuolisimpana yritystoiminnan keskittymänä pääkaupunkiseudulla on keskeinen rooli myös koko maan talouskehityksen kannalta. Suomen ainoana suurkaupunkialueena pääkaupunkiseudun elinkeinorakenne poikkeaa ratkaisevasti muun maan elinkeinorakenteesta. Alueelle on kasautunut varsinkin erikoistuneiden palvelualojen, korkean teknologian teollisuuden ja palveluiden, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan, logistiikan, rahoitustoiminnan sekä julkisen hallinnon toimintoja. Monilla näistä aloista jopa yli puolet koko maan työpaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevat koulutusjärjestelmät joutuvat myös ensimmäisinä sopeutumaan taloudellisten rakennemuutosten aiheuttamiin paineisiin. Pääkaupunkiseudun tuotanto ja työpaikat ovat kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin koko maassa keskimäärin jo vuosikymmenien ajan. Suurkaupungin pitkälle erikoistunut toimialarakenne yhdessä nopean kasvun kanssa ovat tuoneet mukanaan paljon erityispiirteitä pääkaupunkiseudun työmarkkinoille. Alueen yritysten ja julkisen sektorin työvoiman kysyntää ei ole koskaan pystytty tyydyttämään pelkästään pääkaupunkiseudun oman väestön työvoiman tarjonnalla, vaan on tarvittu jatkuvaa työikäisten muuttovoittoa muualta maasta ja ulkomailta sekä laajamittaista työmatkaliikennettä seudun ulkopuolelta. Lisäksi elinkeinorakenne on asettanut erityisiä vaatimuksia koulutusjärjestelmälle, jonka on pitänyt kouluttaa nuoria paitsi jalostuksen ja palveluiden perusammatteihin myös niihin pitkälle erikoistuneisiin työtehtäviin, joiden maan ainoat työpaikat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Työvoiman kysyntään ja tarjontaan liittyy monia ajankohtaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat alueen taloudellisen kehityksen perusedellytyksiin: työvoiman kysynnän kehitys kokonaisuudessaan työvoiman kysynnän muutokset eri työtehtävissä ja koulutustasoilla väestön ikääntyminen ja siitä seuraavat muutokset alueen kantaväestön työvoiman tarjonnassa työttömyys ja työttömien työllistyminen muuttoliike ja sen vaikutus työvoiman tarjontaan. Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää perustietoja työmarkkinoiden rakenteesta ja ominaisuuksista, näkemystä tulevista kehityssuunnista sekä analyysiä ilmiöiden syistä ja seurauksista. Selvityksen tavoitteet ja toteutus LEMPI Uusimaa -hankkeen tavoitteena on tuottaa työllisyysstrategiat Uudenmaan seudulliselle työmarkkina-alueelle. Keskeisenä ideana on koota eri tahot, kuten kunnat, yritykset, oppilaitokset ja järjestöt toimimaan yhdessä laajan paikallisen yhteistyön edistämiseksi. Pääkaupunkiseutu muodostaa Uudenmaan suurimman työmarkkina-alueen. LEMPI Pääkaupunkiseutu -projektin tehtävänä on toimia nykyisten hankkeiden ja projektien sateenvarjona sekä tuottaa uusi seudullinen työllisyysstrategia. Pääkaupunkiseudun hankkeessa lähdetään liikkeelle seudullisen analyysin pohjalta nousevista haasteista, joita työstetään yhdessä laajan verkoston kanssa. Yhdeksi analyysikohteeksi on valittu yritysten työvoiman tarve sekä työvoiman tarjonta pääkaupunkiseudulla. 8 Yritysten työvoiman tarve

8 Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa perustietoa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten työvoimatarpeen lähiajan näkymistä sekä työvoiman tarjonnan määrän kehityksestä ja koulutusjärjestelmästä. Työvoiman kysynnän näkymiä selvitetään pääkaupunkiseudulla toimiville yrityksille tehdyllä haastattelututkimuksella, jolla haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten yritysten henkilöstömäärä muuttuu seuraavan kahden vuoden aikana? Minkälaisen pohjakoulutuksen saaneita yritys lähitulevaisuudessa rekrytoi? Minkälaisissa työtehtävissä olevien määrä kasvaa/vähenee? Onko yritys saanut haluamaansa työvoimaa? Mitä kanavia yritys käyttää rekrytoinnissa ja kuinka hyvin eri kanavat toimivat? Onko yritys aikeissa siirtää toimintaansa ulkomaille tai lisätä ulkomailla olevaa toimintaa? Mitkä ovat suurimmat henkilöstön koulutustarpeet lähitulevaisuudessa? Mitkä ovat suurimmat henkilöstöön liittyvät haasteet tulevaisuudessa? Koulutusjärjestelmällä on tärkeä osa siinä, että työvoiman tarjonta vastaa koulutustason ja ammattialojen suhteen kysynnän vaatimuksiin. Selvityksessä esitetään tuoreita perustietoja opiskelun aloittaneiden ja tutkinnon suorittaneiden määrästä ja jakaumasta koulutustason ja -alan suhteen Uudellamaalla sekä analysoidaan koulutustarjonnan ja työvoiman kysynnän kohtaamista. Työttömyyden laskusta huolimatta työttömyys on edelleen suuri ongelma pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä tarkastellaan työttömyyttä ensi sijassa työvoiman tarjonnan näkökulmasta. Siinä esitetään perustietoja työttömien koulutustason ja ammattialan jakaumasta sekä arvioidaan työttömien roolia työvoiman kysynnän tyydyttämisessä. Analyysien tuloksista esitetään yhteenveto ja johtopäätökset, jossa analysoidaan yritysten työvoiman ja osaamisen tarpeita tulevina vuosina suhteessa työmarkkinoilla olevaan ja työmarkkinoille tulevaan työvoimaan. Toinen puoli analyysiä on työvoiman tarjonta, jota selvitetään useita eri tietolähteitä käyttäen. Lähtökohdaksi tarkastellaan työvoiman tarjonnan pitkän aikavälin näkymiä analysoimalla työikäisen väestön määrän kehitystä Helsingin seudulla eri väestöennustevaihtoehtojen mukaan. Yksityiskohtaisempaa tietoa työvoimatarjonnasta on saatavilla mm. Montén & Tuomola (2003) tutkimuksesta. 9 Yritysten työvoiman tarve

9 2. Haastattelututkimus pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten työvoimatarpeesta Taustatietojen saamiseksi Lempi Pääkaupunkiseutu -hankkeen työllisyysstrategian laadintaa varten tehtiin haastattelututkimus yritysten työvoimatarpeesta pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudun työllisyyden kannalta merkittävimpien toimialojen suuret, keskisuuret ja pienet yritykset. Tutkimuksella pyrittiin saamaan vastauksia mm. miten yritysten henkilöstömäärä muuttuu seuraavan kahden vuoden aikana, minkälaista työvoimaa (ikä, työkokemus, koulutus) yritykset haluavat rekrytoida tulevaisuudessa sekä mitkä koetaan yrityksissä tulevaisuuden tärkeimmiksi haasteiksi koulutuksen ja henkilöstön osalta. 2.1 Haastattelut Yritysten perusjoukon muodostivat pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset, joiden kotipaikka on pääkaupunkiseudulla ja joiden henkilöstömäärä on vähintään kaksi. Kuntien ja valtion virastot ja laitokset eivät sisälly aineistoon. Haastateltavien yritysten perustiedot saatiin pääkaupunkiseudun SeutuCD-tietokannasta, jonka tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin. Perusjoukko ositettiin toimialan ja yrityksen koon mukaan. Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2004 puhelinhaastatteluna 1, jossa haastateltiin pääkaupunkiseudun yrityksien johtavia toimihenkilöitä (mm. toimitusjohtajia ja henkilöstöpäälliköitä). Haastattelupyyntö esitettiin yhteensä 259 yritykseen, joista 59 kieltäytyi haastattelusta. Vastauksia saatiin yhteensä 200. Yritykset jaettiin kuuteen eri ryhmään toimialan mukaan: teollisuus (toimialaluokituksen kirjainkoodit C, D, E) rakentaminen (toimialaluokituksen kirjainkoodi F) kauppa sisältäen majoitus- ja ravitsemustoiminnan (toimialaluokituksen kirjainkoodit G, H) liikenne (toimialaluokituksen kirjainkoodi I) liike-elämän palvelut ja rahoitus (toimialaluokituksen kirjainkoodit J, K) kotitalouksien palvelut sisältäen yksityiset terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut (toimialaluokituksen kirjainkoodit L, M, N, O). Lisäksi yritykset jaoteltiin kokoluokan mukaan seuraavasti: pienet (henkilöstömäärä 2 19) keskisuuret (henkilöstömäärä ) suuret yritykset (henkilöstömäärä vähintään 250). Näin saatiin kaikilta toimialoilta sekä erikokoisista yrityksistä hyvä vastauspeitto (ks. taulukko 2.1). Vastaajista 56 % on naisia ja miehiä on 44 %. Vastaajista ylintä johtoa edustaa 52 % (sis. mm. toimitusjohtajat, hallituksen pj, omistajat, yrittäjät), keskijohtoa 29 % (sis. mm. henkilöstö-, talous-, tuotanto- ja projektipäälliköitä) ja muita toimihenkilöitä 19 % (sis. mm. asiantuntijat, konsultit, assistentit, sihteerit). Vastaajien ikäjakaumaa tarkasteltaessa havaitaan, että suurin osa, lähes 70 % sijoittuu iältään vuoden väliin (ks. taulukko 2.2). Tietojen analyysissä vastaukset on painotettu otossuhteen mukaan siten, että kaikkien taulukoiden tulokset voidaan yleistää vastaamaan pääkaupunkiseudun koko yrityskannan (joiden henkilöstömäärä on vähintään kaksi) näkemyksiä omassa toimiala- ja kokoluokassaan. Lisäksi vastaukset on painotettu yrityksen henkilöstömäärän suhteen, jolloin kunkin vastaajan painoarvo on sitä suurempi mitä suurempi yritys on. Avoimet vastaukset on käsitelty ilman painotuksia. Näin ollen avoimet vastaukset antavat käsityksen ainoastaan otokseen kuuluvien vastaajien näkökulmista tai mielipiteistä. Vastaukset on käsitelty luottamuksellisesti, eikä tulosten perusteella voida tunnistaa yksittäisiä yrityksiä. 200 yritykseltä saadun vastauksen otoskoko merkitsee sitä, että toimialakohtaisissa tai kokoluokittaisissa % -osuuksissa, keskiarvoissa ja muissa ai- 1 Haastattelututkimuksen toteutuksesta vastasi Tietoykkönen Oy. 10 Yritysten työvoiman tarve

10 Taulukko 2.1 Haastatteluotoksen jakauma toimialoittain ja yrityksen kokoluokan mukaan (lkm) Yrityksen Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Liike-elämän Kotitalouksien Yhteensä koko palvelut palvelut yli Yhteensä Taulukko 2.2 Vastaajien sukupuoli ja ikäjakauma (lkm) alle 30 v v v v v. yli 70 v. Yhteensä Nainen Mies Yhteensä neistosta lasketuissa tunnusluvuissa on suurehko tilastollinen virhemarginaali. Näin ollen toimialojen ja kokoluokkien välisiä eroja on syytä pitää suuntaa antavina. 2.2 Yritysten työvoiman ja henkilöstön tarve Vastaajia pyydettiin arvioimaan edustamansa yrityksen työvoimatarvetta kaksi vuotta eteenpäin eli kesään 2006 asti. Taulukossa 2.3 annetut vastaukset on esitetty toimialoittain. Vastaukset antavat myönteisen kuvan pääkaupunkiseudun työvoimatarpeen kehityksestä, sillä kaikki toimialat mukaan lukien 40 % yrityksistä katsoo työvoimatarpeensa kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana ja vain 6 % yrityksistä katsoo työvoimatarpeensa vähentyvän. Työvoimatarve säilyy ennallaan 52 % yrityksistä. Rakentamisen toimialalla yli puolet eli 57 % yrityksistä katsoo työvoimatarpeensa kasvavan tulevien kahden vuoden sisällä. Yksikään toimialan yritys ei katso työvoimatarpeensa vähenevän. Työvoimatarve säilyy ennallaan 43 % alan yrityksistä. Liike-elämän palveluita tuottavien yrityksen osalta myös yli puolet eli 54 % katsoo työvoimatarpeen lisääntyvän ja 7 % vähentyvän tulevien kahden vuoden kuluessa. Kaupan toimialalla työvoimatarve kasvaa 41 % ja vähenee 8 % alan yrityksistä. Kotitalouksien palveluita tuottavien yritysten joukosta 35 % katsoo työvoimatarpeen lisääntyvän mutta yksikään ei arvioi sen vähenevän tulevien kahden vuoden kuluessa. Liikenteen osalta 22 % alan yrityksistä katsoo työvoimatarpeensa lisääntyvän ja 7 % vähentyvän kahden vuoden sisällä. Varovaisimmin tulevaisuuteen suhtaudutaan teollisuuden toimialan yrityksissä, joista 16 %:ssa työvoimatarve tulee kasvamaan ja 7 %:ssa vähenemään kahden vuoden kuluessa. Ennallaan työvoimatarve säilyy 73 %:ssa alan yrityksistä. 11 Yritysten työvoiman tarve

11 Taulukko 2.3 Yritysten työvoimatarve pääkaupunkiseudulla toimialan ja kokoluokan suhteen kesään 2006 mennessä (%) Toimiala Työvoimatarve Säilyy Työvoimatarve Ei osaa sanoa Saldoluku vähenee ennallaan kasvaa Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Liike-elämän palvelut Kotitalouksien palvelut Kokoluokka yli Yhteensä % Kuvio 2.1 Yritysten työvoimatarpeen muutos pääkaupunkiseudulla kesään 2006 mennessä, saldoluku * Rakentaminen Liike-elämän palvelut Kotitalouksien palvelut * Saldoluku on positiivisesti vastanneiden osuus vähennettynä negatiivisesti vastanneiden osuudella, tässä työvoimaa kahden vuoden sisällä lisäävien prosenttiosuus vähennettynä työvoimaa vähentävien prosenttiosuudella. Kauppa Liikenne Teollisuus Keskisuurten yritysten ( henkilöä) työvoimatarve kasvaa eniten; 46 % tämän kokoluokan yrityksistä katsoo työvoimatarpeensa lisääntyvän vuoden 2006 kesään mennessä. Vähiten työvoimatarve kasvaa pienten yritysten (2 19 henkilöä) kohdalla, sillä 35 % tämän kokoluokakahden yrityksistä arvioi työvoimatarpeen kasvavan tulevien kahden vuoden sisällä. Tosin pienten yritysten kohdalla ei ole havaittavissa työvoimatarpeen vähenemistä (ks. taulukko 2.3). Kun vastaukset muunnetaan saldoluvuiksi, positiiviset odotukset yritysten työvoimatarpeen muutoksesta ovat suurimmat rakentamisen toimialalla (ks. kuvio 2.1). Toiseksi eniten odotetaan kasvua liike-elämän palveluita tuottavien yritysten keskuudessa. Kolmanneksi suurinta työvoimatarpeen muutos on kotitalouksien palveluita tuottavissa ja kaupan toimialan yrityksissä. Liikenteen toimialalla ja teollisuuden toimialalla odotukset työvoimatarpeen muutoksesta ovat vaatimattomammat verrattuna muihin toimialoihin, mutta niissäkin saldoluku on selvästi positiivinen. 12 Yritysten työvoiman tarve

12 Kuvio 2.2. Yritysten työvoimatarpeen muutos pääkaupunkiseudulla yritysten kokoluokan mukaan kesään 2006 mennessä, saldoluku * Henkilöä Rakentaminen Taulukko 2.4 Koko yrityskannan arvioitu työvoimatarpeen kasvu ja väheneminen kesään 2006 mennessä pääkaupunkiseudulla toimialoittain ja kokoluokan mukaan 2 19 * Saldoluku on positiivisesti vastanneiden osuus vähennettynä negatiivisesti vastanneiden osuudella, tässä työvoimaa kahden vuoden sisällä lisäävien prosenttiosuus vähennettynä työvoimaa vähentävien prosenttiosuudella. Toimiala Kasvu Vähenem. Netto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Liike-elämän palv Kotitalouksien palv Kokoluokka yli Yhteensä yli 250 Työvoimatarpeen muutosta koskevat odotukset ovat lähes samaa luokkaa erikokoisissa yrityksissä (ks. kuvio 2.2). Positiivisimmat odotukset työvoimatarpeen kasvusta on keskisuurilla yrityksillä ja vaatimattomimmat suurilla yrityksillä, mutta erot kokoluokkien välillä ovat varsin pienet. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pääkaupunkiseudun yritysten työvoimatarve on pääsääntöisesti kasvamassa lähimmän kahden vuoden sisällä kaikilla toimialoilla ja yrityskokoluokissa. Niiltä vastaajilta, jotka arvioivat työvoiman tarpeen kasvavan tai vähenevän seuraavan kahden vuoden aikana, kysyttiin myös arviota lisäyksen tai vähennyksen määrästä kesään 2006 mennessä. Vastausten perusteella arvioitiin koko pääkaupunkiseudun yrityskannan (yritykset joiden henkilöstömäärä vähintään kaksi) työvoimatarpeen kasvu ja väheneminen. Taulukon 2.4 mukaan kyselyn vastausten perusteella estimoitua kasvua odottavien yritysten työvoimatarpeen kokonaismäärä on varsin suuri, henkilöä. Ylivoimaisesti eniten tarvetta lisätyövoimalle on kaupan ja liike-elämän palveluiden yrityksillä. Sen sijaan teollisuudessa, liikenteessä ja kotitalouksien palveluissa kasvuarviot ovat varsin maltilliset. Yritysten kokoluokan suhteen kasvua odotetaan kaikkiin kokoluokkiin, mutta pieniin yrityksiin jonkin verran enemmän kuin muihin. Työvoiman kasvutarvetta koskeviin arvioihin verrattuna arvio vähennystä odottavien yritysten työvoiman supistumistarpeesta on varsin pieni, vain henkilöä. Vähenemistä koskevat odotukset painottuvat kaupan yrityksiin. Kasvu- ja vähenemisarvioiden erotus eli nettokasvu on henkilöä, joka on noin 6 % pääkaupunkiseudun vähintään kahden henkilön yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä (noin ). Tätä nettolukua ei kuitenkaan voida pitää ennusteena pääkaupunkiseudun yritysten työpaikkakasvusta seuraavan kahden vuoden aikana monestakin syystä. Ensiksi, vaikka kasvuarviot si- 13 Yritysten työvoiman tarve

13 nänsä olisivat realistisia, työvoiman saatavuus voi rajoittaa kasvun toteutumista ja kasvavien yritysten todellinen rekrytointi voi jäädä alle tarpeen. Toiseksi, paikallisten markkinoiden varassa toimivien yritysten, erityisesti kaupan ja muiden palveluiden, kasvu tapahtuu osittain muiden pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten kustannuksella markkinaosuuksia valtaamalla. Tästä syystä työvoimatarpeen vähenemisen kokonaismäärä on todennäköisesti aliarvioitu ainakin kaupassa, liike-elämän palveluissa ja kotitalouksien palveluissa. Näiden tekijöiden lisäksi on otettava huomioon suhdannekehityksen riskit sekä lukuisat muut epävarmuustekijät, jotka vaikeuttavat yritysten työvoimatarpeen arviointia kahden vuoden päähän. Näistä varauksista huolimatta tulokset osoittavat, että pääkaupunkiseudun yksityisten palveluyritysten kasvunäkymät työvoiman kysynnän suhteen ovat erittäin positiiviset ja on realistista odottaa henkilön kasvua yritysten henkilöstömäärässä seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä vastaa 1,5 2,5 % vuosittaista työpaikkakasvua seudun yrityssektorilla. Taulukon 2.5 mukaan henkilöstömäärään suhteutettuna voimakkaimmat kasvuodotukset ovat kaupan, liike-elämän palveluiden ja rakennusalan yrityksillä. Sen sijaan liikenteen ja teollisuuden yritysten henkilöstön kasvuodotukset ovat hyvin vaatimattomat. Yrityksen koon suhteen suhteellisesti suurimmat kasvuodotukset ovat pienimmillä 2 19 henkilön yrityksillä ja vaatimattomimmat suurilla vähintään 250 henkilön yrityksillä. Yritykset, jotka vastasivat työvoimatarpeensa kasvavan tai vähenevän, vastasivat myös jatkokysymyksiin siitä, minkälaisiin työtehtäviin haetaan työvoimaa tai minkälaisista työtehtävistä poistuu työvoimaa. Taulukossa 2.6 on esimerkkejä annetuista vastauksista toimialoittain. Taulukko 2.5 Pääkaupunkiseudun koko yrityskannan henkilöstömäärä (lähde: SeutuCD) sekä haastattelujen perusteella arvioitu työvoimatarpeen nettokasvu kesään 2006 mennessä pääkaupunkiseudulla toimialoittain ja kokoluokan mukaan Toimiala Koko yrityskannan Nettokasvu Nettokasvu suhteessa henkilöstö* kokonaismäärään (%) Teollisuus ,9 Rakentaminen ,6 Kauppa ,9 Liikenne ,4 Liike-elämän palvelut ,2 Kotitalouksien palvelut ,5 Kokoluokka , ,1 yli ,0 Yhteensä ,1 * Luku sisältää myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstön, joten luvut eivät vastaa pääkaupunkiseudulla sijaitsevia työpaikkoja. 14 Yritysten työvoiman tarve

14 Taulukko 2.6. Työtehtäviä, joihin haetaan työvoimaa tai joista poistuu työvoimaa toimialoittain Toimiala Työtehtäviä, joihin haetaan työvoimaa: Työtehtäviä, joista poistuu työvoimaa: Teollisuus Tuotannollinen työ esim. Tuotannollinen työ esim. - tehdastyö yleensä - leipurit - puuseppä - tuotanto - metallityöt - videomonistus ja pakkaus - ohutlevyseppä Asiakaspalvelu esim. Toimihenkilöt - myynti Rakentaminen Suorittava työtaso esim. - rakennusalan työ yleensä - putki- ja koneasentajat - puutarhatyö Johtotehtävät - projektin työnjohto Kauppa Suorittava työtaso ja asiakaspalvelu esim. Suorittava työtaso - ravintolatyöntekijöitä Toimihenkilöt esim. - myynti- ja huoltotehtävät - konttorihenkilöt Liikenne Toimihenkilöt esim. Asiakaspalvelu esim. - toimistotyö - hotellivarauksesta - matkatoimistovirkailijat Johtotehtävät esim. - asiantuntija Liike-elämän palvelut Asiakaspalvelutehtävät esim. Toimihenkilöt esim. - lakimies - perustoimistotyö Konttori- ja toimistohenkilöitä Asiantuntijatehtävät Kotitalouksien palvelut Hoitoalan tehtävät Toimistotyöt Asiakaspalvelutehtävät esim. - parturi-kampaaja - lääkäri 15 Yritysten työvoiman tarve

15 2.3 Yritysten työvoiman rekrytointi Yritysten rekrytoiman työvoiman koulutustausta Kaikki toimialat mukaan lukien suurin osa yrityksistä, 19 %, haluaa rekrytoida tulevan kahden vuoden aikana mieluiten ammattikorkeakoulutuksen omaavaa työvoimaa (ks. kuvio 2.3). Toisena tulevat ammattikoulututkinnon suorittaneet henkilöt ja kolmantena ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Yrityksistä vain 1 % oli valmis rekrytoimaan peruskoulupohjaista työvoimaa. Toimialoittain tarkasteltuna ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä rekrytoitaisiin eniten liike-elämän palveluita tuottaviin yrityksiin, 36 %. Toiseksi eniten ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita rekrytoitaisiin kaupanalan yrityksiin 16 % ja kolmanneksi eniten kotitalouksien palveluita tuottaviin yrityksiin 13 %. Rakentamisen toimiala rekrytoisi puolet eli 50 % työvoimastaan ammattikoulututkinnon suorittaneiden piiristä. Toiseksi eniten ammattikoulututkinnon suorittaneita rekrytoisi teollisuuden toimiala 23 % ja kolmanneksi eniten kaupanala 21 %. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluita tuottavat yritykset rekrytoisivat eniten sekä ylem- män että alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä. 31 % yrityksistä kaikki toimialat mukaan lukien ei haluaisi rekrytoida pelkän peruskoulututkinnon suorittaneita henkilöitä. 23 % yrityksistä ei haluaisi rekrytoida alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä ja 21 % yrityksistä ei haluaisi rekrytoida ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Kuviossa 2.4 on esitetty aikuisväestön (yli 15-vuotiaat) koulutus pääkaupunkiseudulla koulutusasteen mukaan, joka perustuu Tilastokeskuksen ALTIKAtietokantaan. Kuvioiden 2.3 ja 2.4 koulutusasteen luokittelut eivät ole täysin vertailukelpoiset. Tilastokeskuksen koulutusastejaottelu kuviossa 2.4 on seuraava: Alempi ja ylempi perusaste: kansakoulu, peruskoulu, keskikoulu Keskiaste: ylioppilastutkinnot, 1-3 vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja) Alin korkea-aste: mm. teknikon, agrologin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja Kuvio 2.3. Yritysten rekrytointihalukkuus koulutusasteen mukaan (%) Kuvio 2.4. Aikuisväestön koulutus koulutusasteen mukaan pääkaupunkiseudulla (%) % Peruskoulu Ammattikoulu AMK Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu % Alempi/ylempi perusaste tai ei tutkintoa Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste 16 Yritysten työvoiman tarve

16 Alempi korkeakouluaste: ammattikorkeakoulututkinnot, alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri ja merikapteeni Ylempi korkeakouluaste: ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä myös lääkäreiden erikoistumistutkinnot Tutkijakoulutusaste: tieteelliset lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yritysten työvoiman rekrytointihalukkuus koulutusasteen mukaan ja aikuisväestön koulutustausta eivät täysin kohtaa toisiaan pääkaupunkiseudulla (ks. kuviot 2.3 ja 2.4). Aikuisväestöstä suurimmalla osalla (yli 70 %) on peruskoulua tai ammattikoulua vastaava tutkinto tai ei tutkintoa lainkaan. Yrityksistä kuitenkin vain 16 % haluaisi ammattikoulututkinnon suorittaneita ja 1 % vain peruskoulun suorittaneita työntekijöitä. Yritykset haluaisivat pääasiassa rekrytoida ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä (lähes 20 %). Kun lasketaan yritysten rekrytointihalukkuudesta yhteen ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot, yrityksistä noin 25 % haluaisi rekrytoida ko. tutkinnon suorittaneita. Aikuisväestöstä kuitenkin vain noin 12 %: lla on jompikumpi tutkinto. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita yli 15-vuotiaita on pääkaupunkiseudulla hieman yli 10 % ja yritysten rekrytointihalukkuus on 10 % luokkaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneesta työvoimasta on odotettavissa pulaa pääkaupunkiseudulla, mutta sen sijaan pelkän peruskoulun tai ammattikoulututkinnon suorittaneilla on odotettavissa vaikeuksia tulla rekrytoiduksi yrityssektorille. Sen sijaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus aikuisväestöstä ja yritysten rekrytointihalukkuus vastaavat melko hyvin toisiaan Ilman työkokemusta olevien henkilöiden rekrytointi Yrityksistä kaikki toimialat mukaan lukien 24 % olisi valmiita rekrytoimaan vailla työkokemusta olevia henkilöitä ja kouluttamaan heidät työtehtäviinsä (ks. taulukko 2.7). Vastaavasti 16 % yrityksistä kaikki toimialat mukaan lukien ei olisi ha- Taulukko 2.7 Yritysten halukkuus rekrytoida työkokemusta vailla olevia henkilöitä ja kouluttaa heidät tehtäviinsä toimialoittain ja kokoluokan mukaan (%) Toimiala Kyllä Ei Ei osaa sanoa/ Saldoluku ei vastausta Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Liike-elämän palvelut Kotitalouksien palvelut Kokoluokka yli Yhteensä % Yritysten työvoiman tarve

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Ennakointikamari: KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely Uudellamaalla...

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari ICT Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima?

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 47/2014 TUULA VEHMAS Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58-0. ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58-0. ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry Henkilöstöselvitys 216 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58- ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Raportteja 23 2013 Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Tunturiosaaja-hanke 2013 PETRA PUDAS (TOIM.) HEINO VASARA TIINA RISSANEN TUOMAS PUSSILA MIRVA JUNTTI Raportti

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS ISBN 978-951-39-5927-2 (nid.) ISBN 978-951-39-5928-9 (verkkoj.) Jyväskylän yliopistopaino

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta P 15 km Pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke 14.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...2 1. Pääkaupunkiseudun valtakunnallinen asema

Lisätiedot