KOUVOLAN TERVEYSPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN TERVEYSPALVELUT"

Transkriptio

1 KOUVOLAN TERVEYSPALVELUT KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON STRATEGIA ASIANTUNTIJASELVITYS LOPPURAPORTTI Mats Brommels, Outi Elonheimo

2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON STRATEGIA Kouvolan terveydenhuolto muodostaa täyden palvelun verkoston, jonka osat ovat monipuolisia perus- ja erikoispalveluja tarjoavat lähipalveluyksiköt sekä päivystys- ja toimenpidekeskuksena toimiva sairaala. Kaupungin välitön järjestämisvastuu kattaa noin 90 % asukkaiden tarvitsemista terveyspalveluista, jotka järjestetään omana toimintana, yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa tai teetetään alihankintoina. Ns. vaativan erityistason palvelut hankitaan sairaanhoitopiirin välityksellä voittopuolisesti Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. Tämä selvitys sisältää ehdotuksen terveyspalvelujen järjestämiseksi Kouvolan kaupungissa kuntaliitoksen tapahduttua. Selvitys on laadittu yhteistyössä kaupunginhallituksen terveydenhuollon strategiatyöryhmän kanssa. Sen perustana ovat seuraavat osaselvitykset: Katsaus kansainvälisistä ja kansallisista terveyspalvelujen järjestämismalleista ja arvio ajankohtaisen lainsäädäntötyön vaikutuksista Tilastotiedot Kouvolan käyttämien terveydenhuoltoyksiköiden organisaatiosta, voimavaroista, suoritteista ja kustannuksista sekä niiden analysointi hyödyntäen Avohoidon potilasryhmitystä sekä sairaaloiden DRG-ryhmitystä. Kouvolan terveydenhuollon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin avainhenkilöiden haastattelut Kahden rakennevaihtoehdon (nykyinen terveyskeskustoiminta sekä sairaalan ja terveyskeskuksen yhdistäminen) arviointi ns. SWOT-menetelmää (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) käyttäen Kansainväliset ja kansalliset kehitystrendit Terveydenhuollolla on perinteisesti on ollut vahvat paikalliset sidokset ja se on osa kansallista hyvinvointijärjestelmää. Nykyään terveydenhuolto on yhä enemmän myös osa globalisoituvia markkinoita. Hoitopalveluja on jo tällä hetkellä mahdollista tietyin rajoituksin hakea muusta EU-maasta, mikä tulee yleisempään tietouteen potilaan oikeuksia jäsenvaltioiden rajat ylittävässä sairaanhoidossa koskevan direktiivin astuttua voimaan. Kansalaisten valinnanvapauden lisääminen ja julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön edistäminen yleistyvät poliittisina tavoitteina. Valinnan mahdollisuuksia edistetään julkistamalla terveydenhuoltoyksiköiden hoitotuloksia, jonotusaikoja ja laatua kuvaavia mittareita. Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen on tuonut lääketieteellisen tiedon kaikkien ulottuville ja samalla se on parantanut joustavaa asiointia terveydenhuoltoyksiköissä. Erikoistunut tieto ja asiantuntijoiden palvelut ovat yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomia. Seurauksina ovat toisaalta peruspalvelujen monipuolistuminen ja paikallisuuden korostuminen ja toisaalta vaativan ja korkeaa teknologiaa käyttävän toiminnan keskittyminen entistä suurempia väestöpohjia palveleviin yksiköihin. Kansainväliset terveydenhuoltotutkijat ovat erittäin yksimielisiä siitä, että tehokkain terveyspalvelujen järjestämismuoto on ns. vertikaalisesti integroitu järjestelmä, eli laajaa palvelukirjoa tarjoava ja sairauden koko hoitoketjun kattava järjestelmä. Näin on asianlaita yhtälailla niissä maissa, joissa palvelujen tuotanto on pääosin yksityistä (Yhdysvallat), kuin niissä, joissa toiminta on julkisen sektorin järjestämää (Englanti ja Pohjoismaat). Sama organisaatio vastaa sekä palvelujen tuotannosta Sivu 2/16

3 että niiden rahoituksesta, sekä avohoidosta että sairaalatoiminnasta, sekä terveyden edistämisestä ja sairauksien ennaltaehkäisystä että hoidosta, hoivasta ja kuntoutuksesta. Amerikkalainen esimerkki on osoittanut, että mikäli ensi linjan hoitoyksikkö tarjoaa joustavasti sekä yleis- että erikoispalveluja ja hyvät diagnostiikkavalmiudet, sairaalapalvelujen tarve jää olennaisesti eurooppalaista nykykäytäntöä alhaisemmaksi. Yhdistettyjä palveluorganisaatioita edustavat Suomessa kuusi kuntayhtymää, jotka ovat yhdistäneet aluesairaalan ja alueen terveyskeskukset, sekä kaksi sosiaali- ja terveyspiiriä. Ensinmainituista järjestelyistä on saatu voittopuolisesti myönteisiä kokemuksia, kun taas sosiaali- ja terveyspiirin perustaminen on osoittautunut varsin haastavaksi. Ajankohtaisista lainsäädäntöuudistuksista on todettavissa seuraavaa: Pohjois-Kymenlaakson kuntien yhdistyminen on täyttänyt Paras-lainsäädännön vaatimukset. Uusi terveydenhuoltolaki säilyttää kuntien ensisijaisen terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Voimassa olevan valtionosuuslainsäädännön mukaan kunnilla on vapaus järjestää väestönsä tarvitsemat terveyspalvelut omana toimintana, kuntien välisenä yhteistyönä tai hankkimalla ne yksityisiltä palvelujentuottajilta. Mikäli tulevan terveydenhuoltolain laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämistä koskevissa säädöksissä väestömäärän alarajaksi päätetään asukasta, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin jäsenkuntien on etsittävä uusia ratkaisuja varmistaakseen nämä palvelut väestöilleen. Strategian lähtökohta: osaamiskeskus Kouvolan terveyspalvelut järjestetään niin, että ne tukevat kaupungin hyvinvointi- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita. Innovatiivinen terveydenhuolto-organisaatio, hyvät työskentelyolosuhteet ja kannustava työilmapiiri, korkea tutkimus- ja hoitoteknologian taso sekä mahdollisuus yhteistyöhön muiden alojen osaajien kanssa houkuttelevat kaupunkiin pitkälle koulutettuja asiantuntijoita. Syntyvä paikallinen terveysklusteri vahvistaa kaupungin imagoa korkean tietämyksen ja teknologian keskittymänä ja vahvistaa yliopistokeskusta. Laaja osaamis- ja palvelukirjo helpottaa yhteistyö- ja synergiamahdollisuuksien hyödyntämistä ja luo edellytykset veturialoina toimivien erityisyksiköiden perustamiselle tarjoamaan palveluja myös muille kuin kaupungin asukkaille. Tällaisina voisivat toimia esimerkiksi ortopedia, joka tällä hetkellä on hyvin varustettu ja tehokkaasti toimiva, työterveyshuolto, joka voisi kilpailuvalttina hyödyntää muun organisaation palvelukirjoa, ja endokrinologia, joka voisi koulutus- ja konsultaatiopanoksin lisätä yleislääkärien valmiuksia hoitaa tuloksellisesti eräitä merkittäviä kansansairauksia. Veturialat voivat lisätä vastavuoroisia työnjakosopimuksia muiden julkisten palvelutuottajien kanssa tehostaen kokonaistoimintaa. Ne voivat myös aktiivisesti markkinoida palvelujaan esimerkiksi ulkomaille. Organisaatio- ja toimintaperiaatteet Kouvolan terveyspalvelut muodostuvat yhdistyneiden kuntien terveyskeskuksista ja Kuusankosken aluesairaalasta. Toiminta järjestetään suurten potilasryhmien tarvitsemien palveluprosessien mukaisesti. Määritellään potilasryhmät, kuvataan palveluprosessit tarvittavine tutkimus- ja hoitotoimenpiteineen, hoivaja kuntoutuspalveluineen arviointi- ja seurantatoimintoineen, sekä sovitaan toimintayksiköiden ja Sivu 3/16

4 asiantuntijoiden tehtävät ja työnjako. Hoitovastuu on ensisijaisesti lähipalveluyksiköissä työskentelevillä omalääkäri-omahoitaja -työpareilla. Lähipalveluihin kuuluvat myös erikoislääkäreiden vastaanotot. Sairaalassa hoidetaan vakavasti sairaat sekä kallista teknologiaa ja erityisosaamista vaativat potilaat. Pitkäaikainen laitoshoito on siirretty osaksi sosiaalipalveluja. Sairaala on entistä selvemmin akuuttihoito- ja toimenpidekeskus. Potilasryhmien mukaisten palveluprosessien vastuuhenkilöt vastaavat sekä toiminnan että voimavarojen hallinnasta ja ohjaamisesta. Eri toimintayksiköt ja erityisasiantuntijat tuottavat palveluja palveluprosessien ja niiden vastuuhenkilöiden määrittelemien tarpeiden mukaan. Hallintomalli Terveyspalvelut ovat osa kaupungin organisaatiota ja perusturvalautakunnan alaista toimintaa. Perusturvalautakunta määrittelee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ohjeiden mukaisesti toiminnan perusperiaatteet, yksilöi järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut sekä päättää palvelujen järjestämisestä (omana toimintana, yhteistyönä muiden kuntatoimijoiden kanssa tai muilta palvelujentuottajilta hankittavina palveluina). Perusturvalautakunta päättää myös alihankintoja koskevista periaatteista. Kaupunki on päättänyt soveltaa tilaaja-tuottaja -mallia kaupungin sisäiseen palvelutoimintaan. Tulevaisuudessa terveyspalvelujen tilaajana toimii perusturvalautakunta, jonka tukena on monipuolista asiantuntemusta omaava valmisteluyksikkö. Rahoitusjärjestelmää kehitetään niin, että ne kannustavat tehokkaaseen ja laadukkaaseen toimintaan sekä rakentavaan yhteistyöhön muiden palvelujen tuottajien kanssa. Sopimusohjaus toteutetaan ottamalla käyttöön sekä avo- että sairaalahoidon kattavat tuotteistusjärjestelmät. Kaikki terveyspalvelujen tuotanto kattaen lähipalvelut ja sairaalatoiminnan on saman johdon alaista. Tuotantojohtokunnan jäseniksi nimetään terveydenhuollon ja talouden asiantuntijoita, joilla ei ole poliittista mandaattia. Toimintayksiköt Kouvolan terveyspalvelut tuotetaan kolmenlaisissa toimintayksiköissä: Neuvola Neuvolassa järjestetään perinteiset äitiys-, lasten ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnat sekä muut lasten-, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevän terveydenhuollon neuvonta- ja tukipalvelut. Etenkin haja-asutusalueiden neuvoloissa toimivat myös terveydenhoitajien akuuttivastaanotot, joissa hoidetaan pieniä traumoja, infektioita yms. Osa palveluista järjestetään liikkuvien tiimien toimesta ihmisten kodeissa. Neuvolat sijaitsevat pääsääntöisesti entisissä neuvolan työpisteissä. Kuntafuusion siirtymäkauden loputtua arvioidaan neuvoloiden keskittämisen etuja ja haittoja suurimmissa asutuskeskuksissa. Haja-asutusalueiden neuvolat ovat jatkossakin lähipalveluita vahvistavia yksiköitä. Sivu 4/16

5 Lääkärikeskus Lääkärikeskuksissa työskentelevät pääsääntöisesti kaikki muut entisten terveyskeskusten ammattihenkilöt. Sairaalan erikoislääkärit pitävät vastaanottoa ja antavat konsultaatioita lääkärikeskuksissa. Lääkärikeskuksen päätoiminto on vastaanotto. Vastaanoton ydinyksikköinä toimivat omalääkäriomahoitaja -työparit. Nämä koordinoivat yksittäisen potilaan palveluprosesseja. Vastaanotolla järjestetään myös muiden erikoisalojen erikoislääkäreiden vastaanottotoiminta sen mukaan, mitä paikallinen väestö kulloinkin tarvitsee. Erikoislääkäreiden ohella vastaanotolla työskentelevät myös muut erityistyöntekijät kuten tiettyjen sairauksien hoitamiseen erikoistuneet sairaanhoitajat ja lääkintä- ja kuntohoitajat sekä erilaiset terapeutit. Yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden työskentely samalla vastaanotolla mahdollistaa joustavat konsultaatiot sekä pidemmän päälle kunkin ammattiosaamisen kehittämisen ja sen parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Erityisen tärkeää joustava omalääkäri-omahoitaja -työparin ja erikoislääkärin sekä eritystyöntekijöiden yhteistyö on mielenterveys- ja päihdepotilaiden nopean ja tarkoituksenmukaisen hoidon ja tuen järjestämiseksi. Siirtymäkauden jälkeen lääkärikeskuksiin keskitetään myös suun terveydenhuollon yksiköt. Suurimmissa lääkärikeskuksissa sijaitsevat työterveyshuollon yksiköt, joiden kilpailuvalttina on monipuolisten erikoislääkäri- ja muiden erityispalveluiden tarjoaminen työterveyshuollon ydintehtävien lisäksi. Lääkärikeskuksia on yhtensä kuusi. Ne sijaitsevat kussakin entisessä kuntakeskuksessa. Sairaala Kouvolan terveyspalveluilla on sairaala, joka sijaitsee samassa rakennuksessa joko Kouvolan tai Kuusankosken lääkärikeskuksen kanssa. Koska Kuusankosken aluesairaalan rakennus ei nykyisellään, ilman merkittävää saneeraamista, sovellu moderniin sairaalakäyttöön, joutuu Kouvola todennäköisesti joka tapauksessa rahoittamaan uuden sairaalarakennuksen. Rakennusta suunniteltaessa lähtökohdaksi on otettava uusi toimintamalli sekä sen mukaiset sairaalan ja lääkärikeskuksen toiminnalliset tarpeet (mm. yhteiset vastaanottotilat). Entiset sairaalan ajanvarauspoliklinikat on sijoitettu lääkärikeskuksien vastaanotoille. Sairaala on ensisijaisesti akuuttihoito- ja toimenpidekeskus. Siellä sijaitsee Kouvolan terveyspalveluiden kallista tai keskittämistä vaativaa teknologiaa käyttävä diagnostinen toiminta. Leikkaussali, päiväkirurginen yksikkö päiväkirurginen yksikkö palvelevat operatiivisia erikoisaloja, tehostetun valvonnan yksikkö hoitaa myös sisätautien ja muiden konservatiivisten alojen potilaita. Sairaalassa sijaitsee yksi päivystysyksikkö, jossa ylläpidetään laaja-alainen päivystysvalmius. Sairaalassa on keskeisten tavanomaisten sairauksien hoidosta vastaavien erikoisalojen asiantuntemus. Muiden erikoisalojen asiantuntemus ja palvelujen tarjonta varmistetaan konsultaatio- ja hoitosopimuksin. Etupäivystäjinä toimivat kokeneet yleislääkärit. Erikoislääkärit antavat konsultaatioita ja osallistuvat tarvittaessa hoitoon varallaolon puitteissa. Päivystysyksikköön kuuluu valvontaosasto yön yli tarkkailtavia potilaita varten. Sosiaalipäivystys järjestetään terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. Sivu 5/16

6 Kouvolan terveyspalveluiden vuodeosastot sijaitsevat sairaalassa. Ne on yhdistetty operatiiviseksi osastoryhmäksi (79 sairaansijaa) ja konservatiiviseksi osastoryhmäksi (220 sairaansijaa). Kuntoutusosastolla on noin 20 sairaansijaa. Vuodeosastojen toimintaa johtaa yleislääkäri. Erikoislääkäreillä on hoito- ja konsultaatiovastuu oman alansa potilaista. Sairaalan vuodeosastoilla annetaan akuuttihoitoa ja kuntoutusta tavoitteena saada potilas mahdollisimman nopeasti palaamaan entiseen asumismuotoonsa. Pitkäaikainen laitoshoito kuuluu sosiaalitoimen alaisuuteen. Yksityiskohtainen kuvaus toimintayksiköiden toiminnoista on esitetty kuvassa 1 (Toimintayksiköiden toiminnot). Sivu 6/16

7 Kuva 1. Toimintayksiköiden toiminnot. Versio 1.1 DRG Medical Systems Oy Sivu 7/

8 Toimintayksiköiden sijainnit ilmenevät kuvan 2 kartasta (Sijaintikartta). Kuva 2. Kouvolan terveyspalveluiden toimintayksiköiden sijainnit toiminnan alkuvaiheessa. Sairaala sijaitsee joko Kouvolan tai Kuusankosken lääkärikeskuksen yhteydessä. Asutuskeskusten neuvoloiden määrää ja sijaintia tarkistetaan siirtymäkauden jälkeen. Sivu 8/16

9 Muutokset nykytoimintaan Yhteenvetona voidaan todeta, että Kouvolan terveyspalvelujen järjestämistä koskeva ehdotus eroaa nykyisestä toiminnasta seuraavasti: Koko terveydenhuolto on kaupungin suorassa hallinnassa Palvelutuotanto tapahtuu yhdessä integroidussa organisaatiossa Palvelujen jakamisesta erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon on luovuttu ja organisatoriset raja-aidat on poistettu Erityisesti lähipalvelujen - myös erikoislääkäripalvelujen - saatavuus paranee Omalääkäri- ja omahoitajatiimin vastuu myös sairaalahoidossa korostuu Sairaalan profiili terävöityy ja sen luonne toimenpide- ja päivystyskeskuksena selkiytyy Markkinoiden tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään solmien uusia kumppanuus- ja toimeksiantosopimuksia ja myyden palveluja kaupungin ulkopuolelle Ehdotuksen vaikutusten arviointi Tässä asiantuntijaselvityksessä esitetään Kouvola uuden terveydenhuollon periaatteita, strategisia valintoja ja toimintamalleja, ei valmista organisaatiota tai yksilöityä toimintasuunnitelmaa. Toiminnan suunnittelu on osa kahden organisaation yhdistämistä ja uuden toimintamallin käyttöönottoa koskevaa muutoshanketta, jonka toteutuksesta vastaa terveyspalvelujen johto yhdessä henkilökunnan kanssa. Tämän asiakirjan lopussa esitetään ehdotus toimenpiteiksi uuteen toimintamalliin pääsemiseksi sekä näkökohtia muutosprosessin hallinnasta. Edellä kuvatusta syystä ei tässä yhteydessä ole siten mahdollista tehdä yksityiskohtaista taloudellista analyysiä selvitysten ehdotuksista. Niiden keinoja ja mahdollisuuksia saavuttaa taloudellista hyötyä on tarkasteltava laadullisesti. Jäljempänä esitetään kuitenkin arvioita ehdotuksen mahdollistamista tuotannon muutoksista ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Terveyspalvelujen kokonaiskustannukset määräytyvät tulevaisuudessa valitun strategian kunnianhimoisuudesta ja toimialan painoarvosta kaupungin voimavarojen käytöstä päätettäessä. Panostuksia terveydenhuoltoon on tarkasteltava investointeina ja verrattava kustannuksia odotettuihin hyötyihin myös välillisiin ja aineettomiin Tietämyksen ja teknologian sekä väestömuutosten johdosta terveydenhuollon kustannukset nousevat vääjäämättä. Nyt ehdotettu terveyspalvelujen järjestämistapa ei sinällään kykene tätä kehitystä olennaisesti muuttamaan. Sen sijaan kustannusten nousuvauhtia voidaan hillitä ja voimavaroja uudelleensuunnata lisäämällä toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta selvityksen ehdottamin toimenpitein. Sivu 9/16

10 Selvityksen aikana on tunnistettu seuraavia keinoja ja mahdollisuuksia saavuttaa edellä mainittuja hyötyjä: Aluesairaalan toiminta on pääsääntöisesti kustannustehokasta erityisesti verrattuna Kotkan keskussairaalaan ja Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan. Potilasryhmien hoidon kokonaiskustannuksia voidaan vähentää kotiuttamalla toimintaa etenkin KoKS:sta. Nostamalla aluesairaalassa päivä- ja lyhythoitokirurgian suhteellista määrää vähennetään kiinteiden kustannusten osuutta ja alennetaan vastaavasti toimenpiteiden yksikkökustannuksia. Erikoislääkärien työskentely lääkärikeskuksissa läheisessä yhteistyössä omalääkäreiden kanssa tekee konsultaatiot helpoimmiksi, mahdollistaa omalääkäreiden lisääntyvää vastuunottoa uusista potilasryhmistä ja vähentää erikoislääkärikäyntien määrää. Omalääkäreiden kasvavan vastuun voidaan odottaa parantavan hoidon jatkuvuutta ja siten vähentävän lääkärikäyntien tarvetta. Terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastuun lisääntyessä ja osaamisen monipuolistuessa he hoitavat nykyistä suuremman osan sekä akuuteista että kroonisesti sairaista potilaista. Tällöin hoitoepisodien yksikkökustannukset alenevat. Lääkäreiltä vapautuva työaika on käytettävissä vaativimpien potilaiden hoitoon. Edellä kuvatut muutokset lisäävät tuottavuutta ja luovat edellytyksiä toiminnan laajentamiselle ja kehittämiselle. Absoluuttiset kustannukset alenevat kuitenkin vain, mikäli henkilökunnan määrää vähennetään. Tällaiset toimenpiteet olisivat kuitenkin ristiriidassa kaupungin kilpailukyvyn kohottamista ja palvelujen myymistä kaupungin ulkopuolelle koskevien tavoitteiden kanssa. Nykyisen terveyskeskuksen tuotannon ja kustannusten analyysi osoittaa suuria eroja terveysasemien välillä noudattamalla tehokkaimpia toimintakäytäntöjä kaikilla asemilla voidaan vapauttaa voimavaroja vaihtoehtoiseen käyttöön. Palveluprosessien kuvaukseen ja toimenpiteiden rekisteröintiin perustuva toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä mahdollistaa pullonkaulojen tunnistamisen, turhan voimavarojen käytön ja siten toiminnan tehostamisen mahdollisuudet. Tällaisen järjestelmän avulla luodaan myös yhteys ammatillisesti määriteltyjen toimintakäytäntöjen (hoitosuositusten) ja voimavarojen käytön välille helpottaen toiminnan ohjausta. Terveyskeskus on jo ottanut käyttöön avohoidon palveluprosessien hallintaan soveltuvan APR-tietojärjestelmän. Sairaalatoiminnan kuvaukseen soveltuu DRG-järjestelmä. Täyden hyödyn saavuttaminen edellyttää kuitenkin kahden järjestelmän tietojen yhdistämisen hoitoepisodien määrittelemiseksi. Seuraavassa esitetään arvio miten tuotanto voisi tehostua muuttamalla työnjakoa terveyskeskuksen avohoidossa, siirtämällä erikoislääkäreiden vastaanotot lääkärikeskuksiin sekä kotiuttamalla potilaita keskussairaalasta. Kouvolan terveydenhuollon tuotannon muutospotentiaali Toiminta Muutospotentiaali Terveyskeskuksen avovastaanoton uudelleen organisointi Sairaalan poliklinikan hoitajien tarpeen väheneminen 1) Potilaiden kotiuttaminen keskussairaalasta omaan sairaalaan 2) Tuotannon muutoksen kustannuspotentiaali yhteensä ) 10 hoitajaa vähemmän 2) mukana sekä avo- että vos-hoidon muutokset Sivu 10/16

11 Toiminnan tehostamismahdollisuuksien kustannusvaikutus on arvioitu seuraavasti: Jyväskylän terveyskeskuksessa muutettiin lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa pienten vammojen, tulehdustautien ja kroonisten sairauksien hoidossa vuosina Mikäli samoja toimintakäytäntöjä noudatettaisiin Kouvolan terveyskeskuksessa, käynnit hoitajien vastaanotoilla lisääntyisivät ja käynnit lääkärien vastaanotoilla vähenisivät. Yhteenlaskettu kustannusvaikutus on -2,4 M. Vapautuva lääkärityön kapasiteettia voitaisiin käyttää sairaalan poliklinikoilta siirtyvien potilaiden hoitoon. Aluesairaalan poliklinikkatoiminnan purkaminen ja siirtäminen osaksi lääkärikeskuksien vastaanottoa vähentää poliklinikan hoitajien tarvetta. Osa heistä kuitenkin sijoittuu uusiin tehtäviin lääkärikeskuksissa. Osa keskussairaalassa hoidettavista kouvolalaisista potilaista olisi asiantuntija-arvion perusteella mahdollista siirtää omaan sairaalaan. Koska aluesairaalan tuottavuus on keskussairaalaa korkeampi (mitattu ns. DRG-pisteen yksikkökustannuksella), potilaiden kotiutus laskisi sairaalahoidon kokonaiskustannuksia. Kustannusvaikutus olisi arviolta -5,1 M. Laskelma on tehty olettaen, etteivät hoitokäytännöt muutu. Suurin tehostamismahdollisuus voidaan kuitenkin saavuttaa hoitokäytäntöjä muuttamalla, esimerkiksi siten, että hoitoajat lyhenevät. Tällöin myös sairaansijojen tarve vähenisi. Toimenpide-ehdotukset Päättäjien tehtyä Kouvolan terveyspalveluja koskevat periaatepäätökset tulisi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: Muutoksen toteutus toimivan johdon tehtäväksi Terveyskeskus ja aluesairaala yhdistetään ottaen samalla käyttöön uusi palveluprosesseihin pohjautuva toimintamalli. Toteutus on terveydenhuollon toiminnallisen johdon tehtävä. Sen tulee saada kaupungin johdon ja esikuntayksiköiden vahva tuki. Toteutukseen kuuluvat muutoshankkeet tapahtuvat suoraan linjaorganisaatiossa. Muutos tulisi toteuttaa kahdessa vuodessa. Aktiivinen rekrytointi Uuden toimintamallin onnistumisen tärkein edellytys on menestyksellinen avainhenkilöiden nimeäminen ja eri alojen asiantuntijoiden rekrytointi. Ensimmäiseksi on valittava rekrytointipäälliköksi lääkäri, jolla riittävästi henkilökohtaisia suhteita ja arvovaltaa. Rekrytointivalttina tulee käyttää uutta organisaatiota toimintamalleineen ja voimavaroineen sekä sen tuoma työntekijöiden laaja vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa toimenkuvaansa. Kliinisen toiminnan johtajaksi on valittava henkilö, jolla on riittävä organisaatiossa edustettujen erikoisalojen ja yleislääketieteen osaaminen. Erikoislääkäreitä rekrytoitaessa on varmistettava vähintään kahden viranhaltijan valinta. Lääkäreiden ja muiden erityisosaajien rekrytoinnin on oltava jatkuvaa. Sairaanhoitajien rekrytointi tulee ulottaa myös ulkomaille. Sivu 11/16

12 Kaupungin tulee tarjota rekrytoitaville avainhenkilöille palvelussuhteen etuina kokonaisuus, joka huomioi mm. puolison työnsaannin, asumisen ja lasten päivähoidon. Lisäksi uusille työntekijöille tarjotaan järjestelmällinen perehdytys, tarvittaessa mentorituki ja mahdollisuus säännölliseen täydennyskoulutukseen. Palkitsemisjärjestelmien käytön tulee olla ennakkoluulotonta. Palveluprosessien organisointi Määritetään tärkeimpien potilasryhmien mukaiset palveluprosessit siten, että toiminnasta on katettu n. 80 %. Sovitaan palveluprosessien työtehtävät, vastuut ja työnjako yhdessä henkilökunnan kanssa. Järjestetään uutta toimintamallia ja sen käyttöönottoa koskevaa koulutusta työntekijöille. Talous-, ohjaus- ja johtamisjärjestelmien uudistaminen Yhteistyössä talouspalvelukeskuksen kanssa luodaan prosessien kuvaukseen nojautuva toiminnanohjausjärjestelmä (vastaten yrityssuunnittelujärjestelmää, enterprise resource planning, ERP ), jonka avulla palveluja voidaan tuotteistaa ja hinnoitella, ja joka voidaan käyttää toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Työssä voidaan hyödyntää terveyskeskuksen käytössä olevaa APRtietojärjestelmää ja Sairaalan toimintakäytäntöjen hallintajärjestelmää (saatavissa selvityksen tekijöiltä). Toiminnanohjausjärjestelmän tulee voida hyödyntää potilastietojärjestelmää ja kaupungin taloushallinnon järjestelmiä. Riskianalyysin mukaiset toimenpiteet Muutosten aiheuttaman uupumisriskin torjumiseksi tulee varmistaa henkilöstön valtuuttaminen ja osallistaminen muutosprosessiin. Työaikaa on varattava riittävästi tämän mahdollistamiseksi esimerkiksi palkkaamalla tilapäisiä sijaisia. Osallistumisesta kehittämistoimintaan tulee erikseen palkita. Työntekijöitä on säännöllisesti informoitava muutosten tavoitteista ja hyödyistä Sairaalan erikoislääkäreitä koskee suurin toimenkuvan muutos. Todennäköisen muutosvastarinnan voittamiseksi tulee työtehtäviä kehittää mahdollisimman monipuolisiksi ja haastaviksi. Erikoislääkäreiden vastuu väestön hoitamisesta omalla erikoisalallaan on korostettava ja siten motivoitava heitä osallistumaan palveluprosessien suunnitteluun. On myös painotettava että kouluttamalla yleislääkäreitä he mahdollistavat tehtävien siirtoa ja voivat näin lisätä oman työnsä haasteellisuutta ja mielekkyyttä. Kannustimia (esimerkiksi palkkioita ja luontaisetuja) on käytettävä ennakkoluulottomasti. Lääkärikeskuksen vastaanottoa kehittämällä voidaan myös erikoislääkäreiden työskentelyolosuhteita parantaa verrattuna perinteiseen poliklinikkapalveluun. Lähipalvelujen ja sairaalan tulee yhteistoiminnan varmistamiseksi siirtyä mahdollisimman pikaisesti yhteiseen potilastietojärjestelmään. Tämä tapahtuu helpoiten valmistamalla ns. KaapoEffican oma versio, joka kattaa kaikki kaupungin terveyspalvelut. Uuden version luomiseen tulee varata riittävästi henkilöstö- ja taloudellisia resursseja. Järjestelmän tulee olla käytettävissä kaikissa työpisteissä - myös kouluterveydenhuollossa. Sen on palveltava kotikäyntejä tekeviä työntekijöitä mobiililaittein. Työntekijöille on myös varmistettava (potilaan kirjallisella luvalla) katseluoikeus Kymenlaakson sairaanhoitopiirin KaapoEfficaan. Lisäksi tulee edellyttää joustavaa potilaan luvalla tapahtuvaa tiedonsaantia kaikilta palveluja tuottavilta yksiköiltä kansalliseen arkistoon tallennettujen tietojen avulla. Sivu 12/16

13 Jotta yhteydet sosiaalitoimen osana olevaan vanhustenhuoltoon ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon olisivat mahdollisimman joustavia ja palvelut saumattomia tulee kotisairaanhoidon toiminta siirtää osaksi terveydenhuoltoa. Ellei se ole mahdollista, tulee kotisairaanhoidolle varmistaa riittävä lääketieteellinen tuki nimeämällä kotisairaanhoidon vastuulääkäreitä. Vanhustenpalvelustrategian mukaisesti on sovittava yhteistyökäytännöt (hoitoketjut) kotona asuvien, palveluasunnossa asuvien tai hoivalaitoksissa asuvien vanhusten lääketieteellisen hoidon järjestämiseksi. Tästä voisi vastata yhteinen koordinaatioryhmä. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen on laadittava yhteinen potilas- tai asukaskohtaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Kotipalvelun, asumispalveluiden ja kotisairaanhoidon palvelut tulee sovittaa yhteen. Omaishoitajille on tarjottava järjestelmällinen tuki ja neuvonta. Sivu 13/16

14 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON STRATEGIA SELVITYS- JA KONSULTOINTITYÖN DOKUMENTIT JA TAUSTA-AINEISTOT Vaihe 1. Perusselvitys terveydenhuollon kehittymisestä ja palvelujen tuottamisen eri malleista ja mahdollisuuksista Esitykset Perusselvitys strategiatyöryhmälle Kooste ajankohtaisesta lainsäädännöstä, varalla strategiatyöryhmälle Erikseen pyydetty alueellisen terveydenhuollon (Forssa) ja nykymallin (Riihimäki) terveyspalveluiden kustannusten vertailu, varalla strategiatyöryhmälle Erikseen pyydetty alueellisen terveydenhuollon ja nykymallin sekä Kouvolan kaupungin terveyspalveluiden kustannusten vertailu, varalla strategiatyöryhmälle Taustamateriaalia Dokumentteja terveydenhuollon ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja niiden muutoksista Strategiaryhmän keskustelu Perusselvitys strategiatyöryhmän keskustelumuistiinpanoin Vaihe 2. Perehtyminen strategiatyöryhmän kokoamaan tausta-aineistoon Taustamateriaalia Erilaiset selvitysraportit Kouvolan ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyen Kouvolan terveyspalveluiden tuotannon tausta-aineistot Suuri määrä tällä vuosituhannella tehtyjä paperilla julkaistuja selvityksiä Vaihe 3. Avainhenkilöiden haastattelut Haastattelukysymykset Haastattelut olivat luottamuksellisia, eikä niiden sisältöä julkaista. Haastatteluista saatuja tietoja on käytetty hyväksi strategiaehdotusta luotaessa. Vaihe 4. Terveydenhuollon rakennevaihtoehtojen arviointi perusselvityksen, tausta-aineiston ja haastattelujen valossa Esitys Rakenneratkaisujen SWOT- ja riskianalyysit, strategiatyöryhmälle Taustamateriaalia Raahen terveydenhuollon fuusion esittely, Kati Myllymäen kooste strategiatyöryhmälle Taulukko alueellisen terveydenhuollon ja nykymallin sekä Kouvolan kaupungin terveyspalveluiden kustannusten vertailusta Kouvolan terveyspalveluiden riskienhallinta riskianalyysin pohjalta Sivu 14/16

15 Strategiaryhmän keskustelu Rakenneratkaisujen SWOT- ja riskianalyysit strategiaryhmän keskustelumuistiinpanoin Vaihe 5. Selvitys ja kuvaus seudullisen perusterveydenhuollon toimintojen ja prosessien nykytilasta (toiminnot, hallintarakenteet ja kustannukset) Kouvolan kaupungin terveyskeskuksen ja Kuusankosken aluesairaalan nykytoiminnan ja tuotannon kuvaus, strategiatyöryhmälle Vaihe 6. Esitys konkreettisista muutosesityksistä vaihtoehto- ja kustannuslaskelmineen Esitykset Ehdotus Kouvolan terveyspalveluiksi, strategiatyöryhmälle Tuotannon muutos nykytilaan nähden Kouvolan terveyspalveluissa, strategiaryhmälle Tuotettua lisämateriaalia Somaattisen erikoissairaanhoidon tuotanto ja muutospotentiaali, erikseen pyydetty esitys Somaattisten erikoisalojen tuotanto vuonna 2007 Somaattisten erikoisalojen tuotannon muutospotentiaali kotiutuksen jälkeen Kaupunginhallituksen iltakoulu Esitys Strategiatyöskentelyn taustat ja asiantuntijoiden ehdotus Kouvolan terveydenhuollon strategiaksi, kaupunginhallituksen iltakoulu Taustamateriaalia Rakenneratkaisujen SWOT-analyysit, kaupunginhallitukselle handoutina Loppuraportointi Esitys Esitys Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategiaksi, Kouvolan terveyspalveluiksi, Kirjallinen loppuraportti Loppuraportti asiantuntijaselvityksestä Kuvat Kouvolan terveyspalveluiden toimintayksiköiden sijaintikartta Kouvolan terveyspalveluiden toimintayksiköiden toiminnot yhtenä kuvana Kouvolan terveyspalveluiden toimintayksiköiden toiminnot osina Sivu 15/16

16 Terveydenhuollon strategian valtuustoseminaari Esitys Esitys Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategiaksi, Kouvolan terveyspalveluiksi, valtuustoseminaarille Sivu 16/16

Kouvolan terveyspalvelut. Asiantuntijaehdotus Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategiaksi 21.5.2009 Brommels, Elonheimo

Kouvolan terveyspalvelut. Asiantuntijaehdotus Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategiaksi 21.5.2009 Brommels, Elonheimo Kouvolan terveyspalvelut Asiantuntijaehdotus Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategiaksi 21.5.2009 Brommels, Elonheimo Kouvolan terveyspalvelut (1) Integroitu alueellinen terveydenhuollon palvelujärjestelmä

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

HYKS-lautakunnan kokous 30.3.2010, OHEISMATERIAALI A

HYKS-lautakunnan kokous 30.3.2010, OHEISMATERIAALI A 1 HYKS-lautakunnan kokous 30.3.2010, OHEISMATERIAALI A HUS PSYKIATRIAN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2020 1. Yhteenveto HUS psykiatrian toimintasuunnitelma perustuu HUS:n ja tulosyksikön strategiaan, psykiatriassa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot