kouluttaja, Suomen Punainen Risti 11/00-12/05 - Vertaissovitteluprojekti, koululaisten sovittelu menetelmän suunnittelu, kehittäminen ja koulutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kouluttaja, Suomen Punainen Risti 11/00-12/05 - Vertaissovitteluprojekti, koululaisten sovittelu menetelmän suunnittelu, kehittäminen ja koulutukset"

Transkriptio

1 1 Curriculum Vitae Nimi: Maija Sisko Gellin Kotipaikkakunta: Kirkkonummi gsm: / Työhistoria vuodesta 1996 eteenpäin koulusovitteluohjelman VERSO ohjelmajohtaja, Suomen sovittelufoorumi ry - RAY:n rahoittaman VERSO-ohjelman johto, suunnittelu, koulutus ja kehittäminen - tarvittaessa sovittelu erityisesti haastavissa tilanteissa 01/06-jatkuu kouluttaja, Suomen Punainen Risti 11/00-12/05 - Vertaissovitteluprojekti, koululaisten sovittelu menetelmän suunnittelu, kehittäminen ja koulutukset kouluttaja, Helsingin opetusvirasto 10/02-04/03 - Hesan nuorten ääni kampanja; Hgin alueen peruskoulujen oppilaskuntien osallisuuden edistäminen johtaja ja sovittelija Rikossovittelutoimi, Kirkkonummen kunta 01/03-06/06 - kunnan rikossovittelutoimen koordinointi, sovittelijoiden koulutus ja sovittelijana toimiminen kuntoutusohjaaja; alle 25-vuotiaat nuoret, Kirkkonummen sosiaalitoimi 05/02-01/05 kouluttaja, Suomen Punainen Risti 08/96-12/00 - Oman elämän valtias koulutukset kohderyhminä mm. työttömät alle 25-v. nuoret, työllistämistuki aikuiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset sekä kans.väl. nuorisovaihto sovittelija, Kirkkonummen, Espoon ja Länsi-Uudenmaan sovittelutoimistot koulutettu vapaaehtoinen rikossovittelija vuodesta 2001 lähtien - erikoistunut lasten, nuorten ja perheiden tapauksiin työyhteisösovittelun erityisosaaja, toimialueena koko Suomi kaikenlaiset työyhteisöt - työyhteisösovittelijoiden kouluttaja syksyllä -14 käynnistyvässä Helsingin yliopiston Palmenian ja Timo Pehrmanin työyhteisösovittelun erityisosaaja koulutuksessa Koulutus vuodesta 1996 eteenpäin 2012 Tohtorikoulutettava, Lapin yliopisto, ohjaaja prof. Esa Poikela (Lapin yliop.) ja prof. Synnöve Karvinen-Niinikoski (Hgin yliop.), väitöstutkimuksen teemana restoratiiviset yhteisöt Työyhteisösovittelun erityisosaaja (30op). Helsingin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Palmenia 2011 Transformative mediation: Core principles and practice koulutus. 10th Nov Ljulbljana, PhD. Joseph P. Folger. RAKMO Institute Introduction to Restorative Practices koulutus. 19th Oct 2011 Lissabon. Jean Schmitz, IIRP. (International Institute for Restorative Practices) Kasvatustieteen maisteri, Lapin yliopisto, pro gradu hyväksytty arvos. mcla - Gellin M Lapsikin osaa sovitella. Minkälaista oppimista restoratiiviset menetelmät koulussa tuottavat. Pro Gradu. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2010 Restoratiiviset menetelmät kouluyhteisössä kurssi Vihti, Suomi. Järjestäjä SSFn Versoprojekti yhteistyössä Transforming Conflict keskuksen kanssa. Pääkouluttaja Dr. Belinda Hopkins, Gellin, Saarinen ja Väisänen suorittivat ohjaajakoulutuksen harjoittelun toimiessaan apukouluttajina.

2 Restorative Approaches in Youth Settings kurssi Berkshire, Englanti. Järjestäjä Transforming Conflict keskus. Pääkouluttajana Dr. Belinda Hopkins 2009 Kasvatustieteen aineopinnot (35 op), Turun avoin yliopisto Moving forward ; European forum for restorative justice Summer School Riga, Edinburghin yliopisto, Waage-institut 2006 Yhteisöpedagogin tutkinto (210 op), Humanistinen amk; aikuiskoulutus; Kansalaiskasvatuksen ja nuorisotyön koulutusohjelma, nuorten syrjäytymisen ehkäisy 2005 Kuntoutuksen approbatur (15 ov), Lapin avoin yliopisto, Helsingin kuntoutussäätiö 2005 Nuoriso-ohjaajan tutkinto; näytöin, Kanneljärven opisto 2004 Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (5 ov.), Jyväskylän avoin yliopisto; opetusharjoitteluosio 2004 Nuoret lainrikkojat seminaari, Tampereen poliisikoulu, mm. Sisäasiainministeriö, Stakes 2003 Psyykkisen työkyvyn arviointi, Kuntoutussäätiö, Hki 2003 Rikosten sovittelun VI erikoiskurssi, Tampereen poliisikoulu, Sisäasiainministeriö, Stakes 2002 Kasvatustieteiden approbatur (15 ov), Hgin avoin yliopisto 2002 Kasvatus- ja sosiaalialan lisäkoulutus (15 ov), urheiluopisto Kisakeskus ja Etelä-Suomen Lääninhallitus - toimintakokemusmenetelmät, ryhmädynamiikka, NLP, erityisryhmien liikunta, seikkailu- ja elämyskoulutus, ammatillisen kehittymisen ja jaksamisen seuraaminen ja arviointi 2001 Tulevaisuuden skenaariot koulutus, Suomen Punainen Risti; johdatus tulevaisuustyöskentelyyn, skenaariot ja fasilitointi 2000 Huumeet ja valta omaan elämään (2 ov), DIAK; huumeiden käyttäjän kohtaaminen, hoitoon ohjaaminen, kuntoutumisprosessin eri vaiheet, työote omassa työssä Suomen Punaisen Ristin OEV-kouluttajien jatkokoulutukset; eri kouluttajia; NonViolent Communication, kalliolaskeutuminen ja köysiradat, kalliolaskeutumisen turvallisuus 1996 Oman Elämän Valtias (OEV)-kouluttajakoulutus, SPR; omat voimavarat ja minäkuva, ryhmä ja ryhmädynamiikka, toiminnalliset menetelmät, kallio-laskeutuminen, tulevaisuustyöskentely, ratkaisukeskeisyys ja myönteinen ajattelu, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret työskentelyn kohderyhmänä Kirjalliset työt ja konferenssit Artikkelit ja teokset: Gellin M Mediation in schools. Article in the russian magazine Mediation and Law, 2012, vol 24, iss. 2, (translated from English to Russian by editor). Artikkelin jatko-osa seuraavassa numerossa 3. Gellin M Restoratiivisuus sovittelun lähtökohtana. Luku teoksessa: Rustanius M. ja Joensuu T. (toim.) Sopua! Näkökulmia naapuruussovitteluun. Helsinki: Suomen Pakolaisapu, s Gellin M. et al Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa. Luku teoksessa: Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s Gellin M. et al Lapset ja nuoret subjektina koulujärjestelmässä. Luku teoksessa: Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s Gellin M Sovittelu koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus.

3 3 Gellin M Sopu koulussa sijaa antaa. Artikkeli teoksessa Poikela E. (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus, Gellin M The results of peer mediation surveys in Finland. Artikkeli julkaisussa European Forum for Restorative Justice. Newsletter, Aprill 2009, vol. 10, iss. 1. Belgium: European Forum for Restorative Justice, 7-8. Gellin M Koulusovittelulla riidoista ratkaisuihin. Artikkeli lehdessä Haaste 4/2009. Helsinki: Oikeusministeriö, Gellin M Vertaissovittelu on aidon osallisuuden ja sosiaalisen eheytymisen menetelmä. Artikkeli lehdessä Ratkes 1/2008. Helsinki: Ratkes ry, Gellin M Sovittelulla riidoista ratkaisuihin. Artikkeli teoksessa Kiilakoski T. & Gretscel A. (toim.). Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nuorten osallisuushanke, Gellin M. & Falkenberg J Annetaan sovun versoa! Artikkeli lehdessä Opettaja 48-49/2007. Helsinki: OAJ, 18 Gellin M Vertaissovittelu vertaissovittelijoina ja osapuolina olleiden oppilaiden kokemana. Verkkojulkaisu osoitteessa Suomen sovittelufoorumi ry / Vertaissovittelu-projekti. Konferenssit ja seminaarit: Gellin M Restoratiivisen sovittelun sanoitus ja ohjaus. Kouluttaja valtakunnallisessa sovitteluohjaajien täydennyskoulutuksessa. Kaksi lähijaksoa 03-04/14. Itä-Suomen ja Etelä-Suomen Aluehallintovirastot. Gellin M., Saarinen E Restorative approach and conflict management in schools. Chairing the workshop on theme Educational transitions and opportunities in NYRIS 12 Conference, Tallin Pohjoismainen nuorisotutkimusverkosto ja Tallinnan yliopisto. Gellin M Koulun konfliktitilanteiden sovittelu ja ratkaiseminen (5op). Kouluttaja Lapin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston järjestämässä opettajien täydennyskoulutuksessa. Kaksi ryhmää. Kevät Gellin M. ja Myllyntausta S VERSO kasvuun Ugandassa hanke. Suunnittelijoina ja kouluttajina PLAN International järjestön Suomen ja Ugandan yksikön järjestämässä hankkeessa liittyen Participation School Governance ohjelmaan. Koulutukset toteutuivat toukokuussa (1vko) ja joulukuussa (2vkoa) 2013 Ugandassa. Gellin M Sovittelu koulussa. Esitys seminaarissa Sovittelu koulussa Tukea ja tietoa koulutyöhön Kuopio, Itä-Suomen aluehallintovirasto. Gellin M Sovittelevat oppimisyhteisöt. Luento seminaarissa Sovittelu koulujen hyvinvoinnin rakentajana Oulu. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Gellin M Sovittelevat oppimisyhteisöt. Luento seminaarissa Uusi koulu koulu kansalaiskasvattajana Mikkeli. Itä-Suomen aluehallintovirasto Gellin M Policies to Support Mediation and Mediation Training; Case Finland. Workshop presentation. Fundamental Rights Conference 2012, Brussels 6-7 Dec 2012; Justice in austerity. Challenges and opportunities for access to justice. Euroopan Unioni. Gellin M Juvenile justice, mediation and restorative practices in Finland. Presentation in ECCJ meeting 7.-8th Nov NGO Section. London, International Juvenile Justice Observatory and European Council for Juvenile Justice (ECCJ).

4 4 Gellin M Conflicts can be learning situations. Workshop presentation. 6th International ERIS Conference Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices, Kuopio Oct 2012, University of Eastern Finland & European Research Institute for Social Work. Gellin M Mediation and restorative learning. Workshop presentation. Pestalozzi , Helsinki, Opetushallitus. Gellin M., Saarinen E., Väisänen H The co-operation of schools and local victim-offender-mediation services. Workshop presentation in European Forum for Restorative Justice Conference, Helsinki 14th-16th June 2012 Gellin M Koulussa kasvaa tulevia rauhan sovittelijoita. Alustus Sosiaalifoorumin tilaisuudessa , Helsinki, Rauhankasvatusinstituutti ry, Kansan Sivistystyön Liitto ry, Suomen sovittelufoorumi ry. Gellin M Sovittelu koulussa. Esitys seminaarissa Sovittelu koulussa Tukea ja tietoa koulutyöhön Joensuu, Itä-Suomen aluehallintovirasto. Gellin M Mediation and Restorative Learning. Presentation as a chair of the workshop of Children and youth in victim-offender meditation in the Congress Victim Offender Mediation 2012; Victims in Mediation th Feb Helsinki: Ministry of Justice. Gellin M Learning in Mediation. Workshop presentation in International Congress of Transformative Mediation 11-12th Nov Llubljana: Slovene Association for Transformative Mediation and RAKMO Institut (www.rakmo.si). Gellin M., Saarinen E Restorative Learning and Active Citizenship. Workshop presentation in II International Congress on Mediation Restorative Justice 20-22th Oct Lissabon: Institute of Social and Political Sciences ISCSP and Univ. of Lissabon (www.gral.mj.pt). Gellin M., Joensuu T Towards Restorative Societies. Workshop presentation in European Crime Prevention Network conference Budapest: EUCPN. Gellin M., Saarinen E., Väisänen H Ten Years for School Mediation in Finland: What We Have Learned? Including a case study of Kuusamo as a restorative municipality in Finland. Workshop esitys konferenssissa Restorative Practices across disciplines. October Hull, England. 13th World Conference of the International Institute for Restorative Practices. IIRP and Hull City Council. Gellin M., Väisänen H years for School Mediation in Finland What we have learned! Workshop esitys konferenssissa Doing Restorative Justice in Europe. Established Practices and Innovative Programmes June 2010 Bilbao, Spain. European Forum for Restorative Justice (EuForumRj), European Commission Directorate-General Justice; Freedom and Security, Eusko Jaurlaritza; Departatamento de Justicia y Admistration Publica. Gellin M., Saarinen E., Väisänen H Peer Mediation in Finland: Lessons Learned during Ten Years. Workshop esitys konferenssissa Mediation and Civil Society in Europe, Towards a New Mindset. 27 & 28 May 2010, Bourg-La-Reine, Paris, France. European Mediation Network Initiative (EMNI), Ministére de la Justice France, Association Nationale des Médiateurs (A.N.M.), ESSEC Business school. Gellin M The latest results of peer mediation surveys in Finland. Luento seminaarissa Skolemekling i et dannelsesperspektiv. 3rd Mai 2010 Litteraturhuset, Oslo, Norway. Oslo kommune, Utsanningsetaten, Sogn videregående skole. Gellin M Verso kansalaistoimintana: aktiivisen kansalaisen kasvun näkökulmia. Esitys valtakunnallisessa TUHTI 11 nuorisotyön seminaarissa Tampere: Tampereen yliopisto

5 5 Gellin M Vertaissovittelu ja ristiriitojen sovittelevat käytännöt yhteiskunnassa. Luento seminaarisarjassa Turvallinen perhe-elämä ei synny sattumalta. Lisäämällä perhe-elämän turvallisuutta vähennämme väkivaltaa Wanha Teatteri, Lahti, Finland. Luentoesitys seminaari osiossa Nuorille eväitä elämään. Lahden ensi- ja turvakoti ry, Paketti kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti, Päijät-Hämeen liitto, Turvallisten perheiden Päijät-Häme projekti ja Päijät-Hämeen turvallisuusverkosto, Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni, Euroopan aluekehitysrahasto. Gellin M Ehkäisevän työn keinot kouluikäisten väkivaltatilanteiden kohtaamiseen mitä kouluissa voitaisiin tehdä väkivallan ehkäisemiseksi. Paneeliin kutsuttu puhuja seminaarissa Nuorisoväkivallan riskitekijät ja nuorisoväkivallan ehkäiseminen Säätytalo, Helsinki, Finland. Rikoksentorjuntaneuvosto. Oikeusministeriö. Gellin M Vertaissovittelu kouluyhteisössä. Stipendiaattiluento. Kansainvälisen naiskasvattaja DeltaKappaGamma järjestön Alpha-osaston seminaari Helsinki. Gellin M School mediation in Finland latest results. Esittely konferenssiin Euroopan rikoksentorjuntakilpailu Lasten ja nuorten rikollisuuden ja uhriutumisen ehkäisy: nykyiset ja tulevat haasteet koulu, netti ja rekrytointi rikollisryhmiin. European Crime Prevention Network, Tukholma Swedish Presidency of the European Union. Gellin M School mediation in Finland. Workshop presentation on NGO meeting A key message from NGOs across Europe, In the context on the XXth Anniversary of the UNCRP. European Juvenile Justice Observatory, 3 rd and 4 th Dec 2009, Paris. Gellin M. & Saarinen E School mediation in Finland Workshop presentation in 5 th Nordic Conference on Mediation and Conflict Management. Nordic Forum for Mediation Reykjavik Gellin M Sovittelu koulussa. Luentoesitys Poliisitutkimuksen seminaarissa Turussa. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tdk, Turku. Gellin M Sovittelu yhteisöllisyyden ja osallisuuden menetelmänä. Workshopesitys osiossa VI Lasten ja nuorten kunta. Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät ; Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö. Ammattikorkeakoulujen yhteinen, Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoima kansalaistoiminnan kehittämishanke, Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Gellin M Restorative practices in school community. Workshop presentation in Tech it Easy Conference 6.-7th Nov Univ Milano-Bicocca, Dept Psykology and Education, Workshop on Cyberbullying. Gellin M How can a school using the peer mediation system, in cooperation with a local WOM-office workers and police, increase the understanding of restorative practices. Workshop presentation on Fifth conference of the European Forum for Restorative Justice, Verona, Italy, April Building restorative justice in Europe: Cooperation between the public, policy makers, practitioners and researchers. Leuven (Belgium): European Forum for Restorative Justice. Jäsenyydet Finnish Forum for Mediation, board member 2005 European Forum for Restorative Justice, member European Council for Juvenile Justice, team worker , member 2012, Executive Board Member European Circle for Restorative Educators, under establishing process 2012 Suomen nuorisotutkimusseura, jäsen Huomion osoitukset Kansainvälisen naiskasvattajajärjestön Alpha-Kappa-Gamma suomalaisen ala-osaston Alpha vuoden 2009 stipendin saaja. Ratkes ry:n vuoden 2010 Ratkes-avain Vertaissovitteluprojektille ratkaisukeskeisyyden edistämisestä kouluissa.

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1 Kuosmanen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli ANSIOLUETTELO Nimi: Mika Laakkonen Puh: +358 40 5086832 Sähköposti: mika.laakkonen@ulapland.fi KOULUTUS 2007 Filosofian tohtori, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta 2003 Filosofian tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin -VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille perustietoa Maija Gellin 2006 2 Copyright Maija Gellin 2006 Suomen Sovittelufoorumi ry Versohanke Eteläinen Salmitie 1 02430 Masala koordinaattori Maija

Lisätiedot

Mr. Jukka Matti Lerkkanen

Mr. Jukka Matti Lerkkanen Mr. Jukka Matti Lerkkanen University Address: E-Mail Address: Web Site: Teacher Education College Rajakatu 35 Jyväskylä University of Applied Sciences 40200 Jyväskylä, Finland Phone: +358 400 249643 FAX:

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO Kirjallisuusluettelo Yleinen kielipoliittinen ja kielikoulutuspoliittinen kirjallisuus Block, D. & D. Cameron (toim.) 2002. Globalization and language teaching.

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS Kailo, Mervi KAARINA Elisabet Docent, Dept. of English, Faculty of Humanities Date of birth: 31st Aug. l951 Nationality: Finnish University of Oulu Linnanmaa,

Lisätiedot

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information Surname/First name Uusikylä, Petri Address Linnunlauluntie 11 E, 00530 Helsinki, Finland Telephone +358 50 521 7500 E-mail petri.uusikyla@gmail.com Nationality

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut Henryn kevätkokous 28.3.2007 HENRYn kevätkokous pidetään keskiviikkona 28.3.2007 klo 17 Postitalossa kokoustilassa K2, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-144-7 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden joustavuus testataan

Työmarkkinoiden joustavuus testataan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työmarkkinoiden joustavuus testataan Työmarkkinoiden pyöriä pyörittää - tai pysäyttää - tällä hetkellä ilmiöt ja tekijät, jotka ovat keskenään ristiriitaisia ja juuriltaan

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Curriculum Vitae. As6

Curriculum Vitae. As6 Curriculum Vitae SUKUNIMI Leppilampi ETUNIMI Asko Antero SYNTYMÄAIKA 24.5.1951 OSOITE Rautellinkatu 11 as 4, 15140 LAHTI FAKSI +358-3- 7530629 MATKAPUHELIN +358-40 8322552 E-MAIL asko.leppilampi@leppilampi.com

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN HYVINVOINTIALAN TAPAHTUMATIEDOTE

VALTAKUNNALLINEN HYVINVOINTIALAN TAPAHTUMATIEDOTE VALTAKUNNALLINEN HYVINVOINTIALAN TAPAHTUMATIEDOTE 1/2013 31.1.2013 Ajankohtaisia paikallisia ja valtakunnallisia hyvinvointialan tapahtumia talvi-kevät 2013 SISÄLLYS 1 ITÄ-SUOMEN ALUEEN TAPAHTUMIA 3 2

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO (Päivitetty 12.4.2015)

ANSIOLUETTELO (Päivitetty 12.4.2015) ANSIOLUETTELO (Päivitetty 12.4.2015) Jukka Kumpuvuori Puhelin 050 552 0024 Verkatehtaankatu 4, 2. krs, 20100 TURKU Sähköposti: jukka.kumpuvuori@kumpuvuori.fi www.kumpuvuori.fi HENKILÖ Nimi: Jukka Aleksi

Lisätiedot

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46 707 395 475 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May 2012 1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46

Lisätiedot