Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014"

Transkriptio

1 MUISTIO Päivitetty (24) Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Kysymyksiä saapui tarjouspyynnön johdosta yhteensä 81 kpl. Ohessa esitetään kaikki esitetyt kysymykset ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä on poistettu viitteet kysyjään/tämän edustamaan organisaatioon. Kysymykset ja vastaukset on lähetetty kaikille yhteystietonsa on jättäneelle sähköpostitse sekä julkaistu n www-sivulla kasvuohjelmien-asiantuntijapalvelut Kysymys 1. Tarjouspyyntö kohta 5.1 Taloudelliset edellytykset Täydentävä kysymys: Onko tarjoajien alihankkijoiden riskiluokituksilla merkitystä Asiakkaalle ja Yrityksille? Vastaus 1. Kaikkien tarjoajien on täytettävä riskiluokitusvaatimus, mutta tarjouspyynnön kohdalla 5.1. ei ole merkitystä alihankkijan osalta. Kysymys 2. Tarjouspyyntö kohta 6.1 Tarjouksen sisältö Tarjouspyyntö on suomenkielinen ja tarjoukset on toimitettava suomen kielellä. Täydentävä kysymys: Onko todennäköistä, että kieliproblematiikasta valitetaan Markkinaoikeuteen? Vastaus 2. Hankintayksiköllä on oikeus määritellä, millä kielellä tarjous tulee laatia. Hankintayksikkö ei voi ottaa kantaa mahdollisten valitusten todennäköisyyteen.

2 2 (24) Kysymys 3. Liite 1 kohta 2.3 Lisäkonsulttipäivät: Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy tuen piiriin kulloinkin voimassa olevien linjaustensa mukaisesti tietyn hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan. Ylimenevä osa jää yritysten maksettavaksi. ry laskuttaa yritysmaksuosuuden yritykseltä. Täydentävä kysymys: Minkä hintaisen lisäkonsultointipäivän TEM hyväksyy kokonaan? Vastaus 3 TEM:in ilmoituksen mukaan vuoden 2015 alusta lukien TEM hyväksyy 1000 euron (alv = 0%) hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan tuen piiriin. Kysymys 4 Liite 1 kohta 2.5 Toimialat, ensimmäiset arvioidut hankintatarpeet toimialoilla sekä kohdemarkkinaesimerkit: 2. Biotalous: Sahatuotteiden vientiohjelma Täydentävä kysymys: Hyväksytäänkö biotalouteen muitakin vientiohjelmia paitsi sahatuotteet? Voivatko ne olla moduulissa J? Vastaus 4 Biotaloustoimialan ohjelmista Sahatuotteiden vientiohjelma on arvion mukaan ensimmäinen, johon tullaan hankkimaan asiantuntijamoduuleita. Myös muita Biotaloustoimialan ohjelmia tullaan mahdollisesti käynnistämään jatkossa. Moduuli J (poikkitoimiala) on tarkoitettu yritysryhmille, joissa yritykset eivät edusta yhtä tiettyä toimialaa vaan tulevat usealta eri toimialalta. Kysymys 5 Liite 2 kohta Laskutus ja seuranta: laskuttaa yrityksiltä näiden omavastuuosuuden yhdessä tai kahdessa erässä sopimuksen mukaan, kuitenkin aina etukäteen. Kunkin moduulin toteuttavan puitesopimustoimittajan laskut voidaan maksaa, kun vastaava yritysmaksuosuus on maksettu lle. Täydentävä kysymys: Jos moduuliin osallistuva yksittäinen yritys jättää omavastuuosuutensa maksamatta osittain tai kokonaan, jääkö ko. moduulin koko puitesopimuslasku maksamatta? Vastaus 5 Puitesopimustoimittajan laskutus ja maksuehto on määritetty liitteen 9 puitesopimusmalli kohdassa 13. Lähtökohtaisesti puitesopimustoimittajan laskun maksaminen edellyttää, että yritysmaksuosuudet on kokonaisuudessaan saatu veloitettua, eli kaikkien yritysten on tullut maksaa omat osuutensa ennen kuin puitesopimustoimittajan lasku maksetaan. Mikäli yritys ei maksa yritysmaksuosuutta, siitä neuvotellaan, selvitetään syyt. Jos ministeriön asettama yritysryhmän vähimmäiskokoa koskeva vaatimus (tavanomaisesti 4 yritystä) täyttyy,

3 3 (24) vaikka joku yrityksistä osoittautuu maksukyvyttömäksi (esim. maksukyvytön yritys jätetään ryhmästä pois ja vähimmäismäärän niin edellyttäessä tilalle saadaan toinen) on mahdollista neuvotella maksujärjestelyistä käytännössä siten, että vain maksamatta jääneen yrityksen osuus palkkiosta jää kokonaan tai osittain saamatta. Jos ministeriön vaatimus yritysryhmän vähimmäiskoosta ei täyty esimerkiksi sen vuoksi, että yksi yritysryhmän jäsen ajautuu konkurssiin, palvelusopimustoimittaja voi jäädä vaille sovittuja maksujaan lta, koska hankkeen valtionapukelpoisuuden edellytykset eivät täyty. Yritysten taloudellisen tilanteen tarkastaminen on siksi tärkeää. Kysymys 6 Liite 3 kohta 1.1 Nimettyjä asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset: Tarjoajan on nimettävä tarjottuun osa-alueeseen kolme omaa tai alihankkijan nimettyä asiantuntijaa, jotka toimivat palvelun tuottamisessa, ellei toisin sovita. Nimetyistä asiantuntijoista tulee täyttää tarjouspyynnön liitteenä 4 oleva Henkilön osaamistaulukko. Täydentävä kysymys: Onko jokaista nimettyä asiantuntijaa käytettävä ko. moduulin tuottamisessa? Vastaus 6 Jokaista asiantuntijaa ei tarvitse välttämättä käyttää moduulin tuottamisessa. Nimettyjen asiantuntijoiden käyttäminen palvelujen tuottamisessa on kuvattu puitesopimusmallin kohdassa Kysymys 7 Kohdassa 2.1. vaaditaan referenssiksi vähintään viiden toimeksiannon asiantuntijatyö. Kohdassa 2.2. annetaan pisteitä yli viidestä toimeksiannosta 2 pistettä ja 3-5 toimeksiannosta 1 piste. 1. Onko tässä kohdassa ristiriita kohtien 2.1. ja 2.2. välillä, kun alle 5 toimeksiantoa pisteytetään? 2. Onko alle 3 toimeksiantoa 0 pistettä? Vastaus 7 1. Liitteen 3 kohdassa 2.1. on kysymys vähimmäisvaatimuksesta, joka liittyy toimimiseen kansainvälisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Kohdassa 2.2. annetaan pisteitä asiantuntijan osaamista sen perusteella, monessako toimeksiannossa hän on ollut päävastuullisena asiantuntijana ko. toimialalla. Pisteitä kerryttävien toimeksiantojen on lisäksi täytettävä vähimmäisvaatimukset. Ristiriitaa ei näin ollen ole. 2. Alle 3 toimeksiantoa on 0 pistettä. Kysymys 8 Liite 3 kohta 2.1 Nimettyjä asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset: Kunkin em. toimeksiannon laskutettu arvo on oltava vähintään ja toimeksiannon toteutuksessa on ollut mukana kohdemarkkinaosaaja, joka on nimettävä toimeksiannon kuvauksessa. Täydentävä kysymys: Onko raja nimetyn asiantuntijan ja kohdemarkkinaosaajan yhteensä laskutettu arvo vai erikseen laskutettu arvo samasta toimeksiannosta? Nimetty asiantuntija on saattanut asua kohdemassa pitkään: voiko nimetty asiantuntija ja kohdemarkkinaosaaja olla yksi ja sama henkilö? Onko tarjouspyyntö räätälöity tietyille ja tunnetuille suomalaisille toimijoille?

4 4 (24) Vastaus raja on toimeksiannosta asiakasyritykseltä laskutettu arvo, joka voi sisältää myös kohdemarkkinaosaajan osuutta. Asiantuntija ja kohdemarkkinaosaaja voivat olla sama henkilö. Tarjouspyyntöä ei ole räätälöity tietyille ja tunnetuille suomalaisille toimijoille. Kysymys 9 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 8 TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU JA ALIHANKINNAT: 8.8 Asiakkaalla on oikeus käyttää omia alihankkijoitaan tässä sopimuksessa tarkoitettujen sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen ilman Toimittajan suostumusta. Täydentävä kysymys: Jos Asiakas ei enää lainkaan tarjoa maksullisia asiakaspalveluja (vientirenkaita lukuun ottamatta), niin voiko sillä ylipäätään olla omia maksullisia alihankkijoita? Vastaus 9 Asiakkaan sopimusvelvoitteena Asiakkaan ja Toimittajan välisessä sopimuksessa ei ole toimittaa maksullisia asiantuntijapalveluita, vaan se on nimenomaan Toimittajan velvollisuus. Asiakkaalla on sopimusluonnoksen mukaan oikeus käyttää omia alihankkijoitaan omien sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Kysymys 10 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 20 VAHINGONKORVAUS : 20.2 Asiakas ei vastaa Toimittajalle mistään välillisistä vahingoista. Täydentävä kysymys: Vastaako Toimittaja Asiakkaalle tästä huolimatta kaikista välillisistä vahingoista? Vastaus 10 Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan JYSE 2014 Palvelut ehtojen lukua 16. Ehtojen luvussa 16 on määrätty myös korvausvelvollisuuden rajoituksista, joihin sisältyy myös välillisiin vahinkoihin liittyviä vastuunrajoituksia. Kysymys 11 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 22 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MODUULIN PERUUTTAMINEN: Erityinen irtisanomisperuste: 22.7 Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Täydentävä kysymys: Kuinka monta maksujen myöhästymispäivää Asiakkaan taholta on olennainen sopimusrikkomus? Vastaus 11 Myöhästymispäivien lukumäärää ei ole sopimusluonnoksessa määritetty.

5 5 (24) Kysymys 12 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 22 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MODUULIN PERUUTTAMINEN: Erityinen irtisanomisperuste: 22.8 Mikäli tuomioistuin määrää tehottomuusseuraamuksen tai lyhentää sopimuskautta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kolmen (3) kuukauden pituista irtisanomisaikaa tai tätä lyhyempää tuomioistuimen määräämää irtisanomisaikaa Asiakkaalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä, mikäli tuomioistuin määrää tämän sopimuksen tehottomaksi tai lyhentää sopimuskautta. Täydentävä kysymys: a) Ovatko kohdat 20.8 ja keskenään ristiriitaisia tai toisensa pois sulkevia? b) Onko kohtuuton sopimusehto oikeustoimilain mukaan tehoton (pätemätön) vaikka Asiakkaan laatima sopimus olisi allekirjoitettu? Vastaus 12 a) Kohdat 20.3 ja 22.8 eivät ole keskenään ristiriitaisia eivätkä toisensa poissulkevia. Toisessa on kysymys irtisanomisoikeudesta ja toisessa vahingonkorvausvelvollisuudesta. b) Hankintayksikkö ei voi ottaa yksiselitteisesti kantaa kohtuuttomien sopimusehtojen mukaisiin seuraamuksiin. Kysymys 13 Miten osallistuminen kevennettyyn kilpailutukseen tapahtuu? Vastaus 13 Ennen puitesopimustoimittajien valintaa aloitettava kevennetty kilpailutus: Puitejärjestelyn kilpailutuksen yhteydessä toteutettava kevennetty kilpailutus toteutetaan siten, että lähettää kevennettyä kilpailutusta koskevan tarjouspyyntöaineiston niille, jotka ovat jättäneet tätä tarkoitusta varten yhteystietonsa sähköpostiosoitteeseen mennessä. Puitejärjestelyn kilpailutuksen lopputuloksen selvittyä arvioi puitejärjestelyyn kullekin osa-alueelle valittujen ja kevennettyyn kilpailutukseen tarjouksen jättäneiden toimittajien tarjoukset. Puitejärjestelyn ulkopuolelle jääneiden tarjoajien kevennetyn kilpailutuksen tarjouksia ei käsitellä. Puitesopimustoimittajien valinnan/puitesopimusten tekemisten jälkeen aloitettavat kevennetyt kilpailutukset: Puitejärjestelyn aikana toteutettavat kevennetyt kilpailutukset toteutetaan siten, että lähettää kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön kaikille kilpailutettavalle osa-alueelle valituille puitesopimustoimittajille. Kysymys 14 Onko mahdollista tarjota palveluja vain tietyille tarjousasiakirjassa esiintuoduille alatoimialoille Vastaus 14 Ei ole mahdollista. Tarjous on tehtävä yhteen tai useampaan tarjouspyynnössä määritettyyn osa-alueeseen.

6 6 (24) Kysymys 15 Jos tarjotaan koko toimialaa, onko nimettävä 3 asiantuntijaa kullekin alatoimialalle Vastaus 15 Puitejärjestelyssä tarjottuun osa-alueeseen on nimettävä 3 asiantuntijaa kyseiselle toimialalle, ei erikseen alatoimialoille. Kysymys 16 Koskeeko asiantuntijan pätevyysvaatimukset koko tarjouspyynnössä mainittua toimialaa vai liitteessä mainittua alatoimialaa? Vastaus 16 Puitejärjestelyssä asiantuntijan pätevyysvaatimukset koskevat tarjouspyynnössä mainittua toimialaa. Kysymys 17 Osallistuminen kevennettyyn kilpailuun: voi osallistua kevennettyyn kilpailuun, mutta ensin tultava valituksi varsinaisessa kilpailussa?? Niissä moduuleissa, joissa palveluhankinta tehdään kevennetyllä kilpailutuksella, arvioi käynnistävänsä kevennettyjä kilpailutuksia jo ennen lopullisten puitesopimustoimittajien valintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että osaalueeseen tarjouksen jättävällä toimittajalla on mahdollisuus osallistua ko. osa-aluetta koskevaan kevennettyyn kilpailutukseen. Jos käynnistää kevennetyn kilpailutuksen ennen lopullista puitesopimustoimittajavalintaa, lähettää kevennettyä kilpailutusta koskevat tarjouspyynnöt kaikille niille tarjoajille, jotka pyytävät sähköpostitse saada osallistua mahdolliseen kevennettyyn tarjouskilpailuun ja toimittavat lle yhteystietonsa mennessä osoitteeseen Kevennetyssä kilpailutuksessa huomioidaan vain niiden tarjoajien jättämät tarjoukset, jotka ovat tulleet valituksi kyseessä olevalle osa-alueelle puitesopimustoimittajiksi Vastaus 17 olettaa aloittavansa kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä mainituissa ohjelmissa/alatoimialoissa ennen kuin lopulliset puitesopimustoimittajat on valittu. Tämän vuoksi tarjouksia kevennettyyn kilpailutukseen voivat halutessaan tehdä kaikki ne toimittajat, jotka ovat tekemässä tarjousta siihen osa-alueeseen, johon kevennetty kilpailutus liittyy. Kevennetyn kilpailutuksen toimittajavalinta voidaan tehdä vasta, kun puitesopimustoimittajat kyseiseen osa-alueeseen on valittu, eikä toimittajaksi voida valita muuta kuin joku näistä puitesopimustoimittajaksi valituista. Katso myös vastaus kysymykseen 13. Kysymys 18 Liite 2 Puitesopimustoimittajan velvollisuudet: Kuuluuko kappaleissa Asiakashankinta ja osallistuminen sekä Laskutus ja seuranta kuvatut puitesopimustoimittajan tehtävät moduulille määritettyyn kiinteään hintaan?

7 7 (24) Vastaus 18 Kyllä. Kysymys 19 Huomioidaanko vertailuissa jotenkin tarjoajan organisaation mahdollista läsnäoloa ja toimimista esimerkkikohdemarkkinoilla, ja jos, niin miten? Vastaus 19 Tarjotun palvelun arviointi tehdään tarjouspyynnön liitteeseen 6 Selvitys tarjotusta palvelusta kirjatun tarjottua palvelua koskevan suunnitelman tietojen perusteella. Kuvausta arvioidaan tarjouspyynnön liitteen 3 kriteerien mukaisesti. Kysymys 20 Alihankinta/konsortiokuvio: jos tarjouksen jättää yritys x, niin riittääkö että tällä yrityksellä on vaadittava liikevaihtotaso vai pitääkö myös alihankkijoilla olla minimitaso liikevaihtoa kasassa? Konsortiomallisessa tarjouksessa riittääkö yhteenlaskettu liikevaihto vai kaikilla tarjoajilla pitää olla minimitaso? Vastaus 20 Liikevaihtotaso koskee tarjoajia, ei alihankkijoita. Konsortiossa konsortioon osallistuvien yritysten yhteenlasketun liikevaihdon tulee olla vähimmäisvaatimuksen mukainen. Kysymys 21 Yrityskontaktien/-osallistujien hankinta: onko yrityskontaktien hankinta tarjoajan omakustanteista työtä? Vastaus 21 Yrityskontaktien hankinnan palkkio sisältyy moduulista maksettavaan palkkioon, eli siitä ei makseta erikseen. Kysymys 22 Kansainvälistymissuunnitelmat: tehdäänkö kv-suunnitelmia yrityskohtaisesti, yritysryhmäkohtaisesti vai toimialakohtaisesti vai sekä että? Vastaus 22 KV-suunnitelmia tehdään yrityskohtaisesti, mutta ns. teoriaosuus / valmennus tapahtuu ryhmäkohtaisesti. Kysymys 23 Jos/kun tarjouspyynnössä vaaditaan kolme mutta esitetään enemmän asiantuntijoita niin, arvioidaanko kaikki vai pitääkö tarjoajan nimetä ne kolme, jotka arvioidaan?

8 8 (24) Vastaus 23 Vain kolmen nimetyn asiantuntijan osaamistaulukot arvioidaan. Tarjouspyynnön liitteen 4 Henkilön osaamistaulukko Ohje välilehdellä on ohjeistettu, että mikäli tarjoaja toimittaa useamman kuin kolmen asiantuntijan osaamistaulukon, arvioi ainoastaan sukunimen mukaan määräytyvässä aakkosjärjestyksessä kolmen ensimmäisen asiantuntijan osaamistaulukot. Kysymys 24 Onko sivu-/merkkirajauksia moduulien sisällön/menetelmien kuvauksille? Vastaus 24 Liitteen 6 edellytetään olevan täytettynä enintään 3 sivun pituinen, yli menevää osaa ei huomioida. Liitteen 6 yksittäisille vastattaville kohdille ei ole asetettu muita rajauksia. Tarjoaja käyttää lomaketta sen asetuksilla. Lomake 6 on suojattu, jotta esim. fonttikoon muuttaminen ei olisi mahdollista. Kysymys 25 Onko n partneriverkosto kaikkien tarjoajien käytettävissä? Vastaus 25 antaa partneriverkostonsa tiedot kaikille valituille puitesopimustoimittajille. Kysymys 26 Mitä tarkoitetaan kansainvälistymiskonsultointitoimeksiannolla voiko se tarkoittaa myös toimeksiantoja tai toimintaa, joiden tarkoituksena on ollut linkittää asiakasyrityksiä tai omaa työnantajana toimivaa yritystä kvmarkkinoihin (tai mitä tahansa vienninedistämistä) Vastaus 26 Määritelmän mukaan toimeksianto on sopimus, jossa toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa jokin asia tai toimia toimeksiantajan puolesta. Toimeksiantosopimuksen toimeksisaaja ei ole toisen osapuolen johdon ja valvonnan alainen, joka on oleellinen osa työsopimusta. Työsuhteessa työnantajan valtuutuksella tehtyä vienninedistämistä tai työnantajan linkittämistä kv-markkinoihin ei voi pitää kansainvälistymiskonsultointitoimeksiantona. Kysymys 27 Onko etua esittää asiantuntijat mainittuihin esimerkkimaihin fokusoituna (esim. Cleantechissa mainitut) vai ovatko kaikki maat yhdenvertaisia?

9 9 (24) Vastaus 27 (päivitetty ) Moduulien osalta nimettyjä asiantuntijoita koskevan vähimmäisvaatimuksen täyttymiseksi nimetyllä asiantuntijalla on oltava kohdemarkkina-alueelle kohdistuvaa kokemusta liitteen 3 vaatimusten mukaisesti, mutta vaatimuksena ei ole, että kokemus kohdistuisi nimenomaan liitteen 1 taulukon 2 toimialakohtaisille esimerkkikohdemarkkinoille. Sen sijaan moduulien nimettyjä asiantuntijoita koskevissa vertailuperusteissa on asetettu liitteen 1 taulukossa 2 määriteltyihin toimialakohtaisiin kohdemarkkinoihin liittyviä vaatimuksia. Vaatimukset on kuvattu liitteessä 3 ja 4. Eli saadakseen vertailussa pisteitä, toimeksiantojen on kohdistuttava liitteen 1 taulukon 2 toimialakohtaisille kohdemarkkinoihin. Liitteen 4 taulukkoa ja ohjeistusta on selvennetty. Kysymys 28 Jos esitettävällä asiantuntijalla on vahva osaaminen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta eri markkinoille yrityksissä, muttei toimintataustaa konsulttina, niin lasketaanko mukaan vertailuun vai tippuuko kokonaan pois (kolmen kohdan kriteeristö moduuleille )? Voisiko ko. kohdan kriteeripainotuksia muuttaa niin, että yritystoiminnan (kriteeri 3) painoarvo on vähintään yhtä suuri kuin konsultoinnin (kriteerit 1 ja 2)? Vastaus 28 Ks. vastaus 26 yllä. Asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 3 kohdassa 2.1. Edellä mainitun kohdan mukaan moduuleihin tarjottavia asiantuntijoita koskee seuraava vähimmäisvaatimus: Lisäksi nimetyllä asiantuntijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus yrityskonsultoinnista. Mikäli tarjoajan tarjoamat asiantuntijat eivät kaikki täytä liitteessä 3 esitettyjä vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjous tarjouskilpailusta. Vähimmäisvaatimuksia ja vertailukriteerejä ei voida enää tässä vaiheessa muuttaa. Kysymys 29 Voisiko referensseihin laskettavaa aikaa pidentää, ensisijaisesti koko henkilön työhistoriaa koskevaksi, tai toissijaisesti vähintään vuoteen? Vastaus 29 Ei voi. Vertailukriteerejä ei voida enää muuttaa tässä vaiheessa. Kysymys 30 Voiko asiantuntijana olla myös muita kuin konsulttitoimeksiantoja tehneitä osaajia, esim. kv. liiketoimintaa rakentaneita henkilöitä vai rajaavatko kriteerit 1. Ja 2. pois jos niistä tulee 0 pistettä?

10 10 (24) Vastaus 30 Tarjouksessa nimettyjen 3 asiantuntijan on kaikkien täytettävä liitteessä 3 mainitut vähimmäisvaatimukset. Toimeksiannon toteutukseen voi osallistua puitesopimusmallin kohdan mukaisesti muitakin asiantuntijoita kuin nimetyt asiantuntijat. Kysymys 31 Kuinka paljon auttaa suomalaisyritysten rekrytoinnissa kilpailutettaviin moduuleihin/toimenpiteisiin? Vastaus 31 Tarkkaa vastausta on mahdotonta antaa, mutta osallistuvien soveltuvien potentiaalisten kasvuyritysten mahdollisimman suuri määrä on n intresseissä. antaa Toimittajalle tiedossaan olevien potentiaalisten yritysten kontaktitiedot. Kysymys 32 Mitä kevennetty kilpailutus tarkoittaa ja miksi sitä käytetään? Miten se eroaa varsinaisesta puitesopimustilauksesta? Vastaus 32 Koska moduulien osalta kaikkia ostettaviin moduuleihin liittyviä ehtoja ei pystytä vielä tässä puitejärjestelyssä määrittämään, valitaan lopullinen moduulin toteuttaja kevennetyssä kilpailutuksessa. Puitejärjestelyyn ja kevennettyyn kilpailutukseen voi tutustua esimerkiksi täällä: Kevennetyn kilpailutuksen käyttäminen eroaa puitesopimuksen kilpailutuksessa siten, että tarjouskilpailu tehdään valittujen puitesopimustoimittajien kesken, ei kaikille avoimena kilpailutuksena. Kysymys 33 Voiko sama henkilö/firma/alihankkija olla useassa kilpailevassa tarjouksessa? Vastaus 33 Sama nimetty asiantuntija voi olla mukana useassa tarjouksessa esim. yhteisen alihankkijan kautta. Näin ollen myös sama alihankkija voi olla useammassa tarjouksessa. Sen sijaan yritys voi olla tarjoajana ainoastaan yhdessä osaalueelle kohdistuvassa tarjouksessa. Jos tarjoaja kuitenkin jättää yksittäiselle osa-alueelle useamman tarjouksen, se voi tulla kuitenkin valituksi osa-alueelle vain yhden kerran. Tällöin tarjoajan jättämät tarjoukset vertaillaan ensin keskenään, ja lopulliseen tarjousten vertailuun niistä otetaan mukaan ainoastaan vertailussa eniten pisteitä saanut tarjous. Jos sama yritys on mukana useammassa samaan osa-alueeseen kohdistuvassa tarjouksessa (joko tarjoajana tai ryhmittymän jäsenenä), se voi tulla valituksi puitejärjestelyyn vain yhtenä tarjoajana tai vaihtoehtoisesti ryhmittymän

11 11 (24) jäsenenä. Tällaiset tarjoukset vertaillaan ensin keskenään, ja lopulliseen tarjousten vertailuun niistä otetaan ainoastaan vertailussa eniten pisteitä saanut tarjous. Esimerkki: Tarjouskilpailussa on mukana muiden ohella seuraavat tarjoajat: 1) yritysten A ja B muodostama ryhmittymä, 2) yritys A, 3) yritysten C ja B muodostama ryhmittymä. Jos edellä mainittujen tarjoajien tarjoukset sijoittuvat tarjousten keskinäisessä vertailussa yllä kuvattuun järjestykseen, ainoastaan yritysten A ja B muodostaman ryhmittymän tarjous huomioidaan lopullisessa tarjousten vertailussa. Toiseksi sijoittunutta yritys A:n tarjousta ei huomioida, koska yritys A on ollut mukana myös ryhmittymän A:n ja B:n tarjouksessa, joka menestyi tarjousten keskinäisessä vertailussa yritys A:n tarjousta paremmin. Kolmanneksi sijoittunutta C:n ja B:n muodostaman ryhmittymän tarjousta ei huomioida, koska yritys B on ollut mukana myös ryhmittymän A ja B tarjouksessa, joka menestyi tarjousten keskinäisessä vertailussa ryhmittymän B ja C tarjousta paremmin. Kysymys 34 Miten sellainen kansainvälistymisessä oleellisesti tarvittava strateginen valmius kuin vieraiden kielten hallinta ja niihin liittyvä kielivalmennus on tarkoitus huomioida? Pelkän myynti-, markkinointiosaamisen kehittäminen ei riitä, jollei osallistujilta löydy tarvittavia kielellisiä kompetensseja sekä kohdemaan tapakulttuurin ymmärtämystä. Vastaus 34 Moduulin 2.1. (Export Camp Suomessa) sisälle voidaan tarvittaessa sisällyttää yritystoimintaan liittyvän kohdemarkkinan tapakulttuurin ymmärtämiseen liittyvää valmiuksien kehittämistä. Kielikoulutus ei ole osana tätä kilpailutusta. Kysymys 35 Saako yksi yritys osallistua useampaan konsortioon samoilla toimialoilla ja markkinoilla? Vastaus 35 Ks. vastaus kysymykseen 33. Kysymys 36 Onko kaikkien nimettyjen asiantuntijoiden pakko osata suomea? Vastaus 36 Tarjouksessa nimettävillä kolmella asiantuntijalla on oltava hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kysymys 37 Täytyykö ulkomaisten konsortion jäsenten kaupparekisteri-, vero- ym. tiedot käännättää suomeksi?

12 12 (24) Vastaus 37 Tarjous liitteineen on tehtävä suomeksi. Kaupparekisteri-, vero- ym tietoja ei toimiteta tarjousvaiheessa, vaan ne pyydetään valituilta toimittajilta. Valittujen toimittajien tulee toimittaa todistukset n hyväksymällä kielellä, joka voi sovittaessa olla muukin kuin suomi. Kysymys 38 Millä dokumentilla ulkomaisten konsortion jäsenten talouden kestävyys todistetaan? Vastaus 38 Tarjouksentekovaiheessa jokaisesta tarjoajasta (=jokaisesta konsortion jäsenestä) on ilmoitettava tarjouspyynnön liitteessä 5 vaaditut tiedot ja toimitettava tarjouspyynnön kohdan 5.1 vaatimusten mukainen Suomen Asiakastieto Oy:n raportti tai ellei sitä ole saatavilla, vastaava luottokelpoisuusanalyysi. Toimittajan on itse selvitettävä paikallisesti, minkä ulkopuolisen tahon antama luottokelpoisuusanalyysin avulla vastaavat tiedot voidaan luotettavasti selvittää. Kysymys 39 Pitääkö Export Campit toteuttaa kokonaan suomeksi? Vastaus 39 Ei. Lähtökohtaisesti voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi, ellei muuta sovita. Kysymys 40 Pitääkö nimettyjen asiantuntijoiden olla työsuhteessa tarjoavaan yritykseen (vai riittääkö että on yksi omistajista tai freelancer)? Vastaus 40 Ei tarvitse olla työsuhteessa tarjoavaan yritykseen. Kysymys 41 Voiko referenssiprojekteissa vaadittu kohdemarkkinaosaaja (liite 3, 2.1) olla sama henkilö, kuin tarjoukseen nimetty asiantuntija? Vastaus 41 Kyllä. Kysymys 42 Riittääkö kahden yrityksen ryhmä yritysryhmäksi referensseissä?

13 13 (24) Vastaus 42 Tarjoaja voi päättää mitä referenssejä haluaa ilmoittaa. Yritysryhmässä on oltava enemmän kuin 1 yritystä. Kysymys 43 Onko suotavaa, että tarjouksen jättäjällä olisi suomalainen Y-tunnus ja mahdolliset ulkomailla toimivat kumppanit olisivat alihankkijoina vai voiko asetelma olla aivan yhtä hyvin myös toisinpäin? Vastaus 43 Tälle ei ole asetettu tarjouspyynnössä vaatimuksia. Kysymys 44 Maat ovat kovin erikokoisia pinta-alaltaan ja liike-elämältään. Tarkoitetaanko "kohdemarkkinalla" aina maata, vai voiko se olla jokin muukin maantieteellinen osa-alue (esimerkiksi osavaltio tms)? Vastaus 44 Kohdemarkkinalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa maata. Esim. osavaltio tai osa maan sisällä ei ole kohdemarkkina, ellei yksittäisen moduulin/moduulien hankinnan yhteydessä toisin määritetä. Kysymys 45 Moduuli 4.2 vaihtoehtoinen selvitys: tämä olisi siis Suomessa tehtävää, suomalaisen potentiaalisen vientitarjooman selvittämistä joka liittyy johonkin toimialaan mutta ei liity mihinkään tiettyyn kohdemarkkinaan? Vastaus 45 Kyllä, ei välttämättä liity mihinkään tiettyyn kohdemarkkinaan. Kysymys 46 Päteekö moduulin 4.2 vaihtoehtoiseen selvitykseen myös samat asiantuntijavaatimukset kuin perusselvitykseen? Vastaus 46 Asiantuntijavaatimukset ovat samat. Kysymys 47 Moduulin 4.2 sisältö lienee erilainen vaihtoehtoisessa selvityksessä? Vastaus 47

14 14 (24) Vaihtoehtoisesti tällä moduulilla voidaan selvittää myös suomalaista toimialan tarjoamaa kuvauksineen, jonka sisältö on erilainen verrattuna kohdemarkkinoilla toteutettavaan markkinaselvityksen sisältöön. Kysymys 48 Onko n mahdollinen paikallinen läsnäolo ja osaaminen kohdemarkkinasta puitesopimuskumppanin käytettävissä? Jos on, peritäänkö n käyttämisestä korvausta? Vastaus 48 n/export Finlandin omat palvelut on suunnattu lähinnä suomalaisille pk-yrityksille, mutta ei ole nimenomaisesti poissulkenut palvelujensa tarjoamista miltään suomalaiselta yrityskategorialta. lla voi edelleen olla palveluja, joista veloitetaan omakustannusperusteisesti (esim. yritysvaltuuskuntamatkat). ei kuitenkaan harjoita maksullista konsultointipalvelutoimintaa. Kysymys 49 PK-yritysten lisäksi yritysryhmiin voi kuulua myös suuryrityksiä. Onko suuryritysten tukiprosentit TEM:n ohjeen mukaiset vai tarjouspyyntödokumentaatiossa mainitut 50-65%? Vastaus 49 hakee osallistuvalle pk-yritykselle harkinnanvaraisen valtionavustuksen, joka on suuruudeltaan 50%/65% yrityksen kustannuksesta. Suurille yrityksille valtionavustus voi TEMin ohjeen mukaan olla enintään 25 % kokonaiskustannuksista. Kysymys 50 Liite 3. Laskutus ja seuranta. Estääkö yhden yritysryhmän jäsenen laskujen maksamattomuus kokonaan puitesopimustoimittajan laskujen maksamisen, vai samassa suhteessa kuin mitä yritykset ovat maksaneet? Voi palvelutoimittaja tällaisessa tapauksessa saada maksuilleen JYSE-ehtojen mukaista viivästyskorkoa lta? Voiko palvelusopimustoimittaja jäädä vaille sovittuja maksujaan lta, jos yksi yritysryhmän jäsen ajautuu esimerkiksi konkurssiin eikä pysty maksamaan lle osuuksiaan? Vastaus 50 Puitesopimustoimittajan laskutus ja maksuehto on määritetty liitteen 9 puitesopimusmalli kohdassa 13. Lähtökohtaisesti puitesopimustoimittajan laskun maksaminen edellyttää, että yritysmaksuosuudet on kokonaisuudessaan saatu veloitettua, eli kaikkien yritysten on tullut maksaa omat osuutensa ennen kuin puitesopimustoimittajan lasku maksetaan. Palvelutoimittaja ei voi saada lta viivästyskorkoa, koska kyseessä ei ole n puolelta maksuviivästyksestä. Mikäli yritys ei maksa yritysmaksuosuutta, siitä neuvotellaan, selvitetään syyt. Jos ministeriön asettama yritysryhmän vähimmäiskokoa koskeva vaatimus (tavanomaisesti 4 yritystä) täyttyy, vaikka joku yrityksistä osoittautuu maksukyvyttömäksi (esim. maksukyvytön yritys jätetään ryhmästä pois ja vähimmäismäärän niin edellyttäessä tilalle saadaan toinen) on mahdollista neuvotella maksujärjestelyistä käytännössä siten, että vain maksamatta jääneen yrityksen osuus palkkiosta jää kokonaan tai osittain saamatta. Jos ministeriön

15 15 (24) vaatimus yritysryhmän vähimmäiskoosta ei täyty sen vuoksi, että yksi yritysryhmän jäsen ajautuu esimerkiksi konkurssiin, palvelusopimustoimittaja voi jäädä vaille sovittuja maksujaan lta, koska hankkeen valtionapukelpoisuuden edellytykset eivät täyty. Yritysten taloudellisen tilanteen tarkastaminen on siksi tärkeää.

16 16 (24) Kysymys 51 Voiko toimeksiantojen raportointi (liite 2, vaadittava dokumentaatio ja raportointi) lle olla englanniksi osittain tai kokonaan? Mikäli vain osittain, niin miltä osin? Miten nimetyn asiantuntijan suomen ja englanninkielen taidot arvioidaan? Vastaus 51 Tarjouspyynnön liitteenä 9 olevan puitesopimusmallin kohdan 7.3 mukaan asiakas- ja yritysrajapinnassa tapahtuvan työskentelyn, dokumentaation ja raportoinnin kieli on suomi tai englanti asiakkaan ja yrityksen kanssa sovitun mukaisesti. Raportointi voi olla osittain myös englanniksi esim. markkinaselvitysraportit. Projektihallintoon liittyvät raportit tulee olla suomeksi. Nimetyllä asiantuntijalla on oltava vähintään hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tarjoaja arvioi asiantuntijan kielitaidon tarjouksessa. Kysymys 52 Mikä on nimetyn asiantuntijan vaadittava taso sekä suomen- että englanninkielelle? Vastaus 52 Nimetyllä asiantuntijalla on oltava vähintään hyvä suomen- ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kysymys 53 Miten kohdemarkkinat on jaettu? Onko esimerkiksi Aasia jaettu useaan alueeseen (South East Asia ja Rest of Asia)? Vastaus 53 Kohdemarkkinoita ei ole tarjouspyynnössä tarkemmin jaettu. Kohdemarkkinoiden määrittely tapahtuu kevennetyssä kilpailutuksessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1 taulukossa 2 on esimerkkejä toimialan kohdemarkkinoista. Ks. myös vastaus kysymykseen nro 44. Kysymys 54 Hyväksytäänkö ELY:lle ja Tekesille tehdyt toimeksiannot nimetyn asiantuntijan konsultointi ja/tai työkokemukseksi, mikäli kaikki vähimmäisvaatimukset toimeksiannon osalta täyttyvät? Vastaus 54 Kyllä. Kysymys 55 Hyväksytäänkö ELY:lle ja Tekesille oman yrityksen kautta tehdyt toimeksiannot nimetyn asiantuntijan konsultointi ja/tai työkokemukseksi, mikäli kaikki vähimmäisvaatimukset toimeksiannon osalta täyttyvät?

17 17 (24) Vastaus 55 Kyllä. Kysymys 56 Hyväksytäänkö ELY:lle ja Tekesille suoraan tai oman yrityksen kautta tehdyt monimaatoimeksiannot nimetyn asiantuntijan konsultointi ja/tai työkokemukseksi, vaikka ne eivät kohdistu tiettyyn maahan? Jos kyllä, pitääkö asiakaskohtaisen laskutuksen ylittää ? Vastaus 56 Voidaan hyväksyä kunhan tarjouspyynnön kaikki vaatimukset täyttyvät. Saman tilauksen/toimeksiannon arvon on oltava vähintään euroa. Kysymys 57 Pk-yritysten lisäksi myös suurilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua asiantuntijamoduuleihin. Huomioidaanko nimetyn asiantuntijan kokemuksessa vain pk-yrityksille tehdyt toimeksiannot? Vastaus 57 Huomioon otettavaa asiantuntijan kokemusta ei ole rajattu vain pk-yrityksille tehtyihin toimeksiantoihin. Kysymys 58 Mikäli nimetyn konsultin asiakastoimeksianto kieltää toteutetun projektin laskutusarvon kertomisen, voiko liitteessä 4 ilmoittaa hintaluokan tai jättää hinnan kertomatta ja saada ko toimeksianto hyväksytyksi? Vastaus 58 Tarjouksesta täytyy selvitä, ylittääkö laskutus tarjouspyynnön edellyttämän vähimmäissumman. Kysymys 59 Hyväksytäänkö nimettyjen asiantuntijoiden yksittäisille yrityksille tekemät toimeksiannot/koulutukset, vai pitääkö toimeksiannot/koulutukset olla tehty nimenomaisesti yritysryhmille? Vastaus 59 Moduuleissa 1.1 ja 2.1 koulutus pitää olla toteutettu yritysryhmille. Kysymys 60 Voiko yritys A toimia tarjoajana yhdessä tarjouksessa ja yrityksen B alihankkijana toisessa tarjouksessa?

18 18 (24) Vastaus 60 Kyllä. Ks. myös vastaus kysymykseen 33. Kysymys 61 Voiko yritys A toimia tarjoajana yhdessä tarjouksessa ja yritysten B, C, ja D alihankkijana kolmessa muussa tarjouksessa? Vastaus 61 Kyllä. Ks. myös vastaus kysymykseen 33. Kysymys 62 Voiko moduulien valmennuskielenä olla englanti? Vastaus 62 Tarjouspyynnön liitteenä 9 olevan puitesopimusmallin kohdan 7.3 mukaan asiakas- ja yritysrajapinnassa tapahtuvan työskentelyn, dokumentaation ja raportoinnin kieli on suomi tai englanti Asiakkaan ja yrityksen kanssa sovitun mukaisesti. Palvelua tuottavilla henkilöillä tulee olla tehtävien edellyttämä kielitaito. Kysymys 63 Onko jokaisen nimetyn asiantuntijan puhuttava suomea moduuleissa 1.1 ja 2.1 vai riittääkö, että joku / jotkut tiimistä puhuvat suomea. Vastaus 63 Tarjouksessa nimettävillä kolmella asiantuntijalla on oltava hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kysymys 64 Jos tiimissä on 3 suomenkielistä vaatimukset täyttävää nimettyä asiantuntijaa, onko eduksi, jos tiimissä on lisäksi englanninkielisiä muut kuin suomenkielivaatimukset täyttäviä nimettyjä asiantuntijoita. Vastaus 64 Tässä tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimuksia tiimin kokoonpanolle, vain nimetyille asiantuntijoille. Kevennetyssä kilpailutuksessa vaatimuksia voidaan täsmentää.

19 19 (24) Kysymys 65 Onko ideaalitiimi sellainen, jossa on kaikki 3 nimettyä asiantuntijaa täyttävät kaikki vaatimukset vai esimerkiksi sellainen, jossa yksi on vahva prosessiosaaja, toinen vahva substanssiosaaja ja kolmas vahva markkinaosaaja. Vastaus 65 Tässä tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimuksia tiimin kokoonpanolle, vain nimetyille asiantuntijoille. Kevennetyssä kilpailutuksessa vaatimuksia voidaan täsmentää. Kysymys 66 Tarjouspyynnössä on mainittu, että tarjottavilla asiantuntijoilla on oltava hyvät suomen ja englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot. Onko todella näin? Ko. vaatimushan sulkee pois ulkomaiset asiantuntijat, jotka kyllä osaa englantia, mutta eivät suomea, mutta ovat erinomaisen hyviä ja kokeneita asiantuntijoita. Vastaus 66 Tarjouspyynnön mukaisesti kolmen tarjoukseen nimettävän asiantuntijan on täytettävä sekä suomen että englannin kielelle asetetut kielivaatimukset. Kysymys 67 Tarjouspyynnössä sanotaan: Toteutuneet ja hyväksytyt lento- ja majoituskulut korvataan erikseen enintään valtion matkustussäännön mukaisesti. Muita kuluja kuin lento- ja majoituskuluja ei korvata. Tarkoittaako tämä sitä, että omalla autolla tai muilla julkisilla kulkuvälineillä tehtäviä matkoja lisäkonsulttipäivien toteutuksessa ei korvata. Vastaus 67 Kyllä tarkoittaa. Kysymys 68 Tarjouspyynnössä sanotaan: Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy tuen piiriin kulloinkin voimassa olevien linjaustensa mukaisesti tietyn hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan. Mikä on vuoden 2015 voimassaolevien linjausten mukainen lisäkonsultointipäivän hinta? Vastaus 68 TEMin ilmoituksen mukaan vuoden 2015 alusta lukien TEM hyväksyy 1000 euron (alv = 0 %) hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan tuen piiriin. Kysymys 69 Tarjouspyynnössä lukee: Kaivosteollisuus teknologiavienti & investointeja Suomeen. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako se kaivosteollisuuden teknologiavientiä? Jos, niin silloin asia on selvä, mutta mitä sitten tarkoittaa investointeja Suomeen, siis Suomen kaivosteollisuuteenko vai investointeja Suomen teknologiavientiin vai

20 20 (24) mitä? Vastaus 69 Kyseessä on kaivosteollisuuden kasvuohjelman nimi. Kasvuohjelman sisältöä tullaan kuvaamaan kevennettyä kilpailutusta koskevassa aineistossa. Kaivosteollisuuden kasvuohjelman kokonaisuudet ovat kaivosklusterin teknologia- ja palveluviennin edistäminen sekä alan yrityksiin kohdistuvat ulkomaiset investoinnit. Suomeen tehtävien investointien lisääminen (invest-in) sisältää sekä investointien hankinnan alkavan vaiheen kaivosyhtiöihin (malminetsintäyhtiöt) että investoinnit ohjelmaan osallistuviin kaivosteknologiayrityksiin. Kysymys 70 Moduulissa 4.1 Markkinaselvitys valitulla kohdealueella sanotaan, että hinta/osallistuja määräytyy TEM tuen perusteella. Olemmeko siis ymmärtäneet oikein, jos päättelemme, että kun hinta toimittajalle on jaettuna 6 osallistujalla, on /osallistuja, jää osallistujan maksettavaksi 35 % eli = 1.312,50? Vastaus 70 Kyllä, siinä tapauksessa että yritysten lukumäärä on 6 ja TEM-tuen osuus 65 %. Jos yrityksiä on enemmän kuin 6, niin yrityshinta lasketaan vastaavasti jakamalla palkkio yrityslukumäärällä ja vähentämällä siitä TEM-tuen osuus. Kysymys 71 Onko niin, että kohdealueilla (= ulkomailla) tapahtuvilla osioilla osallistuvat yritykset maksavat itse omat matka- ja majoituskulunsa kaikissa versioissa? Vastaus 71 Kyllä. Kysymys 72 Kun toteutetaan Export Camp -ohjelmia kohdealueilla, niin onko mahdollista, että esim. 3 päivää koostuu niin, että mennään 1. päivän aamulla ja aloitetaan esim. klo ja jatketaan iltaan ja 3. päivänä aloitetaan esim. klo 8.00 aamulla ja lähdetään kotimatkalle klo (tunnit tulee täyteen, mutta 2 yöpymistä säästyy). Tämä onnistuu lähialueilla. Voiko näin laskea/toteuttaa? Vastaus 72 On mahdollista. Aikatauluesimerkki: 1pv klo 12-18, 2pv klo 9-18, 3pv klo 9-15 Kysymys 73 Mitä tarkoittaa päävastuullinen asiantuntija? Esimerkiksi toimittajalla on Saksan alueelle suuntautuva kv-ohjelma, jossa päävastuullinen on hallinnollisessa katsannossa kv-osaston osastopäällikkö ja käytännön työn tekee suurelta osin Saksassa asuva, saksalainen asiantuntija. Kumpi heistä on päävastuullinen asiantuntija - osastopäällikkö vai työn pääasiallisesti tekevä saksalainen konsultti?

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 2 Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut, puitejärjestely HEL 2016-007563 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot