Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014"

Transkriptio

1 MUISTIO Päivitetty (24) Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut Kysymyksiä saapui tarjouspyynnön johdosta yhteensä 81 kpl. Ohessa esitetään kaikki esitetyt kysymykset ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä on poistettu viitteet kysyjään/tämän edustamaan organisaatioon. Kysymykset ja vastaukset on lähetetty kaikille yhteystietonsa on jättäneelle sähköpostitse sekä julkaistu n www-sivulla kasvuohjelmien-asiantuntijapalvelut Kysymys 1. Tarjouspyyntö kohta 5.1 Taloudelliset edellytykset Täydentävä kysymys: Onko tarjoajien alihankkijoiden riskiluokituksilla merkitystä Asiakkaalle ja Yrityksille? Vastaus 1. Kaikkien tarjoajien on täytettävä riskiluokitusvaatimus, mutta tarjouspyynnön kohdalla 5.1. ei ole merkitystä alihankkijan osalta. Kysymys 2. Tarjouspyyntö kohta 6.1 Tarjouksen sisältö Tarjouspyyntö on suomenkielinen ja tarjoukset on toimitettava suomen kielellä. Täydentävä kysymys: Onko todennäköistä, että kieliproblematiikasta valitetaan Markkinaoikeuteen? Vastaus 2. Hankintayksiköllä on oikeus määritellä, millä kielellä tarjous tulee laatia. Hankintayksikkö ei voi ottaa kantaa mahdollisten valitusten todennäköisyyteen.

2 2 (24) Kysymys 3. Liite 1 kohta 2.3 Lisäkonsulttipäivät: Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy tuen piiriin kulloinkin voimassa olevien linjaustensa mukaisesti tietyn hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan. Ylimenevä osa jää yritysten maksettavaksi. ry laskuttaa yritysmaksuosuuden yritykseltä. Täydentävä kysymys: Minkä hintaisen lisäkonsultointipäivän TEM hyväksyy kokonaan? Vastaus 3 TEM:in ilmoituksen mukaan vuoden 2015 alusta lukien TEM hyväksyy 1000 euron (alv = 0%) hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan tuen piiriin. Kysymys 4 Liite 1 kohta 2.5 Toimialat, ensimmäiset arvioidut hankintatarpeet toimialoilla sekä kohdemarkkinaesimerkit: 2. Biotalous: Sahatuotteiden vientiohjelma Täydentävä kysymys: Hyväksytäänkö biotalouteen muitakin vientiohjelmia paitsi sahatuotteet? Voivatko ne olla moduulissa J? Vastaus 4 Biotaloustoimialan ohjelmista Sahatuotteiden vientiohjelma on arvion mukaan ensimmäinen, johon tullaan hankkimaan asiantuntijamoduuleita. Myös muita Biotaloustoimialan ohjelmia tullaan mahdollisesti käynnistämään jatkossa. Moduuli J (poikkitoimiala) on tarkoitettu yritysryhmille, joissa yritykset eivät edusta yhtä tiettyä toimialaa vaan tulevat usealta eri toimialalta. Kysymys 5 Liite 2 kohta Laskutus ja seuranta: laskuttaa yrityksiltä näiden omavastuuosuuden yhdessä tai kahdessa erässä sopimuksen mukaan, kuitenkin aina etukäteen. Kunkin moduulin toteuttavan puitesopimustoimittajan laskut voidaan maksaa, kun vastaava yritysmaksuosuus on maksettu lle. Täydentävä kysymys: Jos moduuliin osallistuva yksittäinen yritys jättää omavastuuosuutensa maksamatta osittain tai kokonaan, jääkö ko. moduulin koko puitesopimuslasku maksamatta? Vastaus 5 Puitesopimustoimittajan laskutus ja maksuehto on määritetty liitteen 9 puitesopimusmalli kohdassa 13. Lähtökohtaisesti puitesopimustoimittajan laskun maksaminen edellyttää, että yritysmaksuosuudet on kokonaisuudessaan saatu veloitettua, eli kaikkien yritysten on tullut maksaa omat osuutensa ennen kuin puitesopimustoimittajan lasku maksetaan. Mikäli yritys ei maksa yritysmaksuosuutta, siitä neuvotellaan, selvitetään syyt. Jos ministeriön asettama yritysryhmän vähimmäiskokoa koskeva vaatimus (tavanomaisesti 4 yritystä) täyttyy,

3 3 (24) vaikka joku yrityksistä osoittautuu maksukyvyttömäksi (esim. maksukyvytön yritys jätetään ryhmästä pois ja vähimmäismäärän niin edellyttäessä tilalle saadaan toinen) on mahdollista neuvotella maksujärjestelyistä käytännössä siten, että vain maksamatta jääneen yrityksen osuus palkkiosta jää kokonaan tai osittain saamatta. Jos ministeriön vaatimus yritysryhmän vähimmäiskoosta ei täyty esimerkiksi sen vuoksi, että yksi yritysryhmän jäsen ajautuu konkurssiin, palvelusopimustoimittaja voi jäädä vaille sovittuja maksujaan lta, koska hankkeen valtionapukelpoisuuden edellytykset eivät täyty. Yritysten taloudellisen tilanteen tarkastaminen on siksi tärkeää. Kysymys 6 Liite 3 kohta 1.1 Nimettyjä asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset: Tarjoajan on nimettävä tarjottuun osa-alueeseen kolme omaa tai alihankkijan nimettyä asiantuntijaa, jotka toimivat palvelun tuottamisessa, ellei toisin sovita. Nimetyistä asiantuntijoista tulee täyttää tarjouspyynnön liitteenä 4 oleva Henkilön osaamistaulukko. Täydentävä kysymys: Onko jokaista nimettyä asiantuntijaa käytettävä ko. moduulin tuottamisessa? Vastaus 6 Jokaista asiantuntijaa ei tarvitse välttämättä käyttää moduulin tuottamisessa. Nimettyjen asiantuntijoiden käyttäminen palvelujen tuottamisessa on kuvattu puitesopimusmallin kohdassa Kysymys 7 Kohdassa 2.1. vaaditaan referenssiksi vähintään viiden toimeksiannon asiantuntijatyö. Kohdassa 2.2. annetaan pisteitä yli viidestä toimeksiannosta 2 pistettä ja 3-5 toimeksiannosta 1 piste. 1. Onko tässä kohdassa ristiriita kohtien 2.1. ja 2.2. välillä, kun alle 5 toimeksiantoa pisteytetään? 2. Onko alle 3 toimeksiantoa 0 pistettä? Vastaus 7 1. Liitteen 3 kohdassa 2.1. on kysymys vähimmäisvaatimuksesta, joka liittyy toimimiseen kansainvälisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Kohdassa 2.2. annetaan pisteitä asiantuntijan osaamista sen perusteella, monessako toimeksiannossa hän on ollut päävastuullisena asiantuntijana ko. toimialalla. Pisteitä kerryttävien toimeksiantojen on lisäksi täytettävä vähimmäisvaatimukset. Ristiriitaa ei näin ollen ole. 2. Alle 3 toimeksiantoa on 0 pistettä. Kysymys 8 Liite 3 kohta 2.1 Nimettyjä asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset: Kunkin em. toimeksiannon laskutettu arvo on oltava vähintään ja toimeksiannon toteutuksessa on ollut mukana kohdemarkkinaosaaja, joka on nimettävä toimeksiannon kuvauksessa. Täydentävä kysymys: Onko raja nimetyn asiantuntijan ja kohdemarkkinaosaajan yhteensä laskutettu arvo vai erikseen laskutettu arvo samasta toimeksiannosta? Nimetty asiantuntija on saattanut asua kohdemassa pitkään: voiko nimetty asiantuntija ja kohdemarkkinaosaaja olla yksi ja sama henkilö? Onko tarjouspyyntö räätälöity tietyille ja tunnetuille suomalaisille toimijoille?

4 4 (24) Vastaus raja on toimeksiannosta asiakasyritykseltä laskutettu arvo, joka voi sisältää myös kohdemarkkinaosaajan osuutta. Asiantuntija ja kohdemarkkinaosaaja voivat olla sama henkilö. Tarjouspyyntöä ei ole räätälöity tietyille ja tunnetuille suomalaisille toimijoille. Kysymys 9 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 8 TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU JA ALIHANKINNAT: 8.8 Asiakkaalla on oikeus käyttää omia alihankkijoitaan tässä sopimuksessa tarkoitettujen sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen ilman Toimittajan suostumusta. Täydentävä kysymys: Jos Asiakas ei enää lainkaan tarjoa maksullisia asiakaspalveluja (vientirenkaita lukuun ottamatta), niin voiko sillä ylipäätään olla omia maksullisia alihankkijoita? Vastaus 9 Asiakkaan sopimusvelvoitteena Asiakkaan ja Toimittajan välisessä sopimuksessa ei ole toimittaa maksullisia asiantuntijapalveluita, vaan se on nimenomaan Toimittajan velvollisuus. Asiakkaalla on sopimusluonnoksen mukaan oikeus käyttää omia alihankkijoitaan omien sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Kysymys 10 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 20 VAHINGONKORVAUS : 20.2 Asiakas ei vastaa Toimittajalle mistään välillisistä vahingoista. Täydentävä kysymys: Vastaako Toimittaja Asiakkaalle tästä huolimatta kaikista välillisistä vahingoista? Vastaus 10 Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan JYSE 2014 Palvelut ehtojen lukua 16. Ehtojen luvussa 16 on määrätty myös korvausvelvollisuuden rajoituksista, joihin sisältyy myös välillisiin vahinkoihin liittyviä vastuunrajoituksia. Kysymys 11 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 22 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MODUULIN PERUUTTAMINEN: Erityinen irtisanomisperuste: 22.7 Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Täydentävä kysymys: Kuinka monta maksujen myöhästymispäivää Asiakkaan taholta on olennainen sopimusrikkomus? Vastaus 11 Myöhästymispäivien lukumäärää ei ole sopimusluonnoksessa määritetty.

5 5 (24) Kysymys 12 Liite 9 puitesopimusmalli, kohta 22 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MODUULIN PERUUTTAMINEN: Erityinen irtisanomisperuste: 22.8 Mikäli tuomioistuin määrää tehottomuusseuraamuksen tai lyhentää sopimuskautta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kolmen (3) kuukauden pituista irtisanomisaikaa tai tätä lyhyempää tuomioistuimen määräämää irtisanomisaikaa Asiakkaalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä, mikäli tuomioistuin määrää tämän sopimuksen tehottomaksi tai lyhentää sopimuskautta. Täydentävä kysymys: a) Ovatko kohdat 20.8 ja keskenään ristiriitaisia tai toisensa pois sulkevia? b) Onko kohtuuton sopimusehto oikeustoimilain mukaan tehoton (pätemätön) vaikka Asiakkaan laatima sopimus olisi allekirjoitettu? Vastaus 12 a) Kohdat 20.3 ja 22.8 eivät ole keskenään ristiriitaisia eivätkä toisensa poissulkevia. Toisessa on kysymys irtisanomisoikeudesta ja toisessa vahingonkorvausvelvollisuudesta. b) Hankintayksikkö ei voi ottaa yksiselitteisesti kantaa kohtuuttomien sopimusehtojen mukaisiin seuraamuksiin. Kysymys 13 Miten osallistuminen kevennettyyn kilpailutukseen tapahtuu? Vastaus 13 Ennen puitesopimustoimittajien valintaa aloitettava kevennetty kilpailutus: Puitejärjestelyn kilpailutuksen yhteydessä toteutettava kevennetty kilpailutus toteutetaan siten, että lähettää kevennettyä kilpailutusta koskevan tarjouspyyntöaineiston niille, jotka ovat jättäneet tätä tarkoitusta varten yhteystietonsa sähköpostiosoitteeseen mennessä. Puitejärjestelyn kilpailutuksen lopputuloksen selvittyä arvioi puitejärjestelyyn kullekin osa-alueelle valittujen ja kevennettyyn kilpailutukseen tarjouksen jättäneiden toimittajien tarjoukset. Puitejärjestelyn ulkopuolelle jääneiden tarjoajien kevennetyn kilpailutuksen tarjouksia ei käsitellä. Puitesopimustoimittajien valinnan/puitesopimusten tekemisten jälkeen aloitettavat kevennetyt kilpailutukset: Puitejärjestelyn aikana toteutettavat kevennetyt kilpailutukset toteutetaan siten, että lähettää kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön kaikille kilpailutettavalle osa-alueelle valituille puitesopimustoimittajille. Kysymys 14 Onko mahdollista tarjota palveluja vain tietyille tarjousasiakirjassa esiintuoduille alatoimialoille Vastaus 14 Ei ole mahdollista. Tarjous on tehtävä yhteen tai useampaan tarjouspyynnössä määritettyyn osa-alueeseen.

6 6 (24) Kysymys 15 Jos tarjotaan koko toimialaa, onko nimettävä 3 asiantuntijaa kullekin alatoimialalle Vastaus 15 Puitejärjestelyssä tarjottuun osa-alueeseen on nimettävä 3 asiantuntijaa kyseiselle toimialalle, ei erikseen alatoimialoille. Kysymys 16 Koskeeko asiantuntijan pätevyysvaatimukset koko tarjouspyynnössä mainittua toimialaa vai liitteessä mainittua alatoimialaa? Vastaus 16 Puitejärjestelyssä asiantuntijan pätevyysvaatimukset koskevat tarjouspyynnössä mainittua toimialaa. Kysymys 17 Osallistuminen kevennettyyn kilpailuun: voi osallistua kevennettyyn kilpailuun, mutta ensin tultava valituksi varsinaisessa kilpailussa?? Niissä moduuleissa, joissa palveluhankinta tehdään kevennetyllä kilpailutuksella, arvioi käynnistävänsä kevennettyjä kilpailutuksia jo ennen lopullisten puitesopimustoimittajien valintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että osaalueeseen tarjouksen jättävällä toimittajalla on mahdollisuus osallistua ko. osa-aluetta koskevaan kevennettyyn kilpailutukseen. Jos käynnistää kevennetyn kilpailutuksen ennen lopullista puitesopimustoimittajavalintaa, lähettää kevennettyä kilpailutusta koskevat tarjouspyynnöt kaikille niille tarjoajille, jotka pyytävät sähköpostitse saada osallistua mahdolliseen kevennettyyn tarjouskilpailuun ja toimittavat lle yhteystietonsa mennessä osoitteeseen Kevennetyssä kilpailutuksessa huomioidaan vain niiden tarjoajien jättämät tarjoukset, jotka ovat tulleet valituksi kyseessä olevalle osa-alueelle puitesopimustoimittajiksi Vastaus 17 olettaa aloittavansa kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä mainituissa ohjelmissa/alatoimialoissa ennen kuin lopulliset puitesopimustoimittajat on valittu. Tämän vuoksi tarjouksia kevennettyyn kilpailutukseen voivat halutessaan tehdä kaikki ne toimittajat, jotka ovat tekemässä tarjousta siihen osa-alueeseen, johon kevennetty kilpailutus liittyy. Kevennetyn kilpailutuksen toimittajavalinta voidaan tehdä vasta, kun puitesopimustoimittajat kyseiseen osa-alueeseen on valittu, eikä toimittajaksi voida valita muuta kuin joku näistä puitesopimustoimittajaksi valituista. Katso myös vastaus kysymykseen 13. Kysymys 18 Liite 2 Puitesopimustoimittajan velvollisuudet: Kuuluuko kappaleissa Asiakashankinta ja osallistuminen sekä Laskutus ja seuranta kuvatut puitesopimustoimittajan tehtävät moduulille määritettyyn kiinteään hintaan?

7 7 (24) Vastaus 18 Kyllä. Kysymys 19 Huomioidaanko vertailuissa jotenkin tarjoajan organisaation mahdollista läsnäoloa ja toimimista esimerkkikohdemarkkinoilla, ja jos, niin miten? Vastaus 19 Tarjotun palvelun arviointi tehdään tarjouspyynnön liitteeseen 6 Selvitys tarjotusta palvelusta kirjatun tarjottua palvelua koskevan suunnitelman tietojen perusteella. Kuvausta arvioidaan tarjouspyynnön liitteen 3 kriteerien mukaisesti. Kysymys 20 Alihankinta/konsortiokuvio: jos tarjouksen jättää yritys x, niin riittääkö että tällä yrityksellä on vaadittava liikevaihtotaso vai pitääkö myös alihankkijoilla olla minimitaso liikevaihtoa kasassa? Konsortiomallisessa tarjouksessa riittääkö yhteenlaskettu liikevaihto vai kaikilla tarjoajilla pitää olla minimitaso? Vastaus 20 Liikevaihtotaso koskee tarjoajia, ei alihankkijoita. Konsortiossa konsortioon osallistuvien yritysten yhteenlasketun liikevaihdon tulee olla vähimmäisvaatimuksen mukainen. Kysymys 21 Yrityskontaktien/-osallistujien hankinta: onko yrityskontaktien hankinta tarjoajan omakustanteista työtä? Vastaus 21 Yrityskontaktien hankinnan palkkio sisältyy moduulista maksettavaan palkkioon, eli siitä ei makseta erikseen. Kysymys 22 Kansainvälistymissuunnitelmat: tehdäänkö kv-suunnitelmia yrityskohtaisesti, yritysryhmäkohtaisesti vai toimialakohtaisesti vai sekä että? Vastaus 22 KV-suunnitelmia tehdään yrityskohtaisesti, mutta ns. teoriaosuus / valmennus tapahtuu ryhmäkohtaisesti. Kysymys 23 Jos/kun tarjouspyynnössä vaaditaan kolme mutta esitetään enemmän asiantuntijoita niin, arvioidaanko kaikki vai pitääkö tarjoajan nimetä ne kolme, jotka arvioidaan?

8 8 (24) Vastaus 23 Vain kolmen nimetyn asiantuntijan osaamistaulukot arvioidaan. Tarjouspyynnön liitteen 4 Henkilön osaamistaulukko Ohje välilehdellä on ohjeistettu, että mikäli tarjoaja toimittaa useamman kuin kolmen asiantuntijan osaamistaulukon, arvioi ainoastaan sukunimen mukaan määräytyvässä aakkosjärjestyksessä kolmen ensimmäisen asiantuntijan osaamistaulukot. Kysymys 24 Onko sivu-/merkkirajauksia moduulien sisällön/menetelmien kuvauksille? Vastaus 24 Liitteen 6 edellytetään olevan täytettynä enintään 3 sivun pituinen, yli menevää osaa ei huomioida. Liitteen 6 yksittäisille vastattaville kohdille ei ole asetettu muita rajauksia. Tarjoaja käyttää lomaketta sen asetuksilla. Lomake 6 on suojattu, jotta esim. fonttikoon muuttaminen ei olisi mahdollista. Kysymys 25 Onko n partneriverkosto kaikkien tarjoajien käytettävissä? Vastaus 25 antaa partneriverkostonsa tiedot kaikille valituille puitesopimustoimittajille. Kysymys 26 Mitä tarkoitetaan kansainvälistymiskonsultointitoimeksiannolla voiko se tarkoittaa myös toimeksiantoja tai toimintaa, joiden tarkoituksena on ollut linkittää asiakasyrityksiä tai omaa työnantajana toimivaa yritystä kvmarkkinoihin (tai mitä tahansa vienninedistämistä) Vastaus 26 Määritelmän mukaan toimeksianto on sopimus, jossa toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa jokin asia tai toimia toimeksiantajan puolesta. Toimeksiantosopimuksen toimeksisaaja ei ole toisen osapuolen johdon ja valvonnan alainen, joka on oleellinen osa työsopimusta. Työsuhteessa työnantajan valtuutuksella tehtyä vienninedistämistä tai työnantajan linkittämistä kv-markkinoihin ei voi pitää kansainvälistymiskonsultointitoimeksiantona. Kysymys 27 Onko etua esittää asiantuntijat mainittuihin esimerkkimaihin fokusoituna (esim. Cleantechissa mainitut) vai ovatko kaikki maat yhdenvertaisia?

9 9 (24) Vastaus 27 (päivitetty ) Moduulien osalta nimettyjä asiantuntijoita koskevan vähimmäisvaatimuksen täyttymiseksi nimetyllä asiantuntijalla on oltava kohdemarkkina-alueelle kohdistuvaa kokemusta liitteen 3 vaatimusten mukaisesti, mutta vaatimuksena ei ole, että kokemus kohdistuisi nimenomaan liitteen 1 taulukon 2 toimialakohtaisille esimerkkikohdemarkkinoille. Sen sijaan moduulien nimettyjä asiantuntijoita koskevissa vertailuperusteissa on asetettu liitteen 1 taulukossa 2 määriteltyihin toimialakohtaisiin kohdemarkkinoihin liittyviä vaatimuksia. Vaatimukset on kuvattu liitteessä 3 ja 4. Eli saadakseen vertailussa pisteitä, toimeksiantojen on kohdistuttava liitteen 1 taulukon 2 toimialakohtaisille kohdemarkkinoihin. Liitteen 4 taulukkoa ja ohjeistusta on selvennetty. Kysymys 28 Jos esitettävällä asiantuntijalla on vahva osaaminen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta eri markkinoille yrityksissä, muttei toimintataustaa konsulttina, niin lasketaanko mukaan vertailuun vai tippuuko kokonaan pois (kolmen kohdan kriteeristö moduuleille )? Voisiko ko. kohdan kriteeripainotuksia muuttaa niin, että yritystoiminnan (kriteeri 3) painoarvo on vähintään yhtä suuri kuin konsultoinnin (kriteerit 1 ja 2)? Vastaus 28 Ks. vastaus 26 yllä. Asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 3 kohdassa 2.1. Edellä mainitun kohdan mukaan moduuleihin tarjottavia asiantuntijoita koskee seuraava vähimmäisvaatimus: Lisäksi nimetyllä asiantuntijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus yrityskonsultoinnista. Mikäli tarjoajan tarjoamat asiantuntijat eivät kaikki täytä liitteessä 3 esitettyjä vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjous tarjouskilpailusta. Vähimmäisvaatimuksia ja vertailukriteerejä ei voida enää tässä vaiheessa muuttaa. Kysymys 29 Voisiko referensseihin laskettavaa aikaa pidentää, ensisijaisesti koko henkilön työhistoriaa koskevaksi, tai toissijaisesti vähintään vuoteen? Vastaus 29 Ei voi. Vertailukriteerejä ei voida enää muuttaa tässä vaiheessa. Kysymys 30 Voiko asiantuntijana olla myös muita kuin konsulttitoimeksiantoja tehneitä osaajia, esim. kv. liiketoimintaa rakentaneita henkilöitä vai rajaavatko kriteerit 1. Ja 2. pois jos niistä tulee 0 pistettä?

10 10 (24) Vastaus 30 Tarjouksessa nimettyjen 3 asiantuntijan on kaikkien täytettävä liitteessä 3 mainitut vähimmäisvaatimukset. Toimeksiannon toteutukseen voi osallistua puitesopimusmallin kohdan mukaisesti muitakin asiantuntijoita kuin nimetyt asiantuntijat. Kysymys 31 Kuinka paljon auttaa suomalaisyritysten rekrytoinnissa kilpailutettaviin moduuleihin/toimenpiteisiin? Vastaus 31 Tarkkaa vastausta on mahdotonta antaa, mutta osallistuvien soveltuvien potentiaalisten kasvuyritysten mahdollisimman suuri määrä on n intresseissä. antaa Toimittajalle tiedossaan olevien potentiaalisten yritysten kontaktitiedot. Kysymys 32 Mitä kevennetty kilpailutus tarkoittaa ja miksi sitä käytetään? Miten se eroaa varsinaisesta puitesopimustilauksesta? Vastaus 32 Koska moduulien osalta kaikkia ostettaviin moduuleihin liittyviä ehtoja ei pystytä vielä tässä puitejärjestelyssä määrittämään, valitaan lopullinen moduulin toteuttaja kevennetyssä kilpailutuksessa. Puitejärjestelyyn ja kevennettyyn kilpailutukseen voi tutustua esimerkiksi täällä: Kevennetyn kilpailutuksen käyttäminen eroaa puitesopimuksen kilpailutuksessa siten, että tarjouskilpailu tehdään valittujen puitesopimustoimittajien kesken, ei kaikille avoimena kilpailutuksena. Kysymys 33 Voiko sama henkilö/firma/alihankkija olla useassa kilpailevassa tarjouksessa? Vastaus 33 Sama nimetty asiantuntija voi olla mukana useassa tarjouksessa esim. yhteisen alihankkijan kautta. Näin ollen myös sama alihankkija voi olla useammassa tarjouksessa. Sen sijaan yritys voi olla tarjoajana ainoastaan yhdessä osaalueelle kohdistuvassa tarjouksessa. Jos tarjoaja kuitenkin jättää yksittäiselle osa-alueelle useamman tarjouksen, se voi tulla kuitenkin valituksi osa-alueelle vain yhden kerran. Tällöin tarjoajan jättämät tarjoukset vertaillaan ensin keskenään, ja lopulliseen tarjousten vertailuun niistä otetaan mukaan ainoastaan vertailussa eniten pisteitä saanut tarjous. Jos sama yritys on mukana useammassa samaan osa-alueeseen kohdistuvassa tarjouksessa (joko tarjoajana tai ryhmittymän jäsenenä), se voi tulla valituksi puitejärjestelyyn vain yhtenä tarjoajana tai vaihtoehtoisesti ryhmittymän

11 11 (24) jäsenenä. Tällaiset tarjoukset vertaillaan ensin keskenään, ja lopulliseen tarjousten vertailuun niistä otetaan ainoastaan vertailussa eniten pisteitä saanut tarjous. Esimerkki: Tarjouskilpailussa on mukana muiden ohella seuraavat tarjoajat: 1) yritysten A ja B muodostama ryhmittymä, 2) yritys A, 3) yritysten C ja B muodostama ryhmittymä. Jos edellä mainittujen tarjoajien tarjoukset sijoittuvat tarjousten keskinäisessä vertailussa yllä kuvattuun järjestykseen, ainoastaan yritysten A ja B muodostaman ryhmittymän tarjous huomioidaan lopullisessa tarjousten vertailussa. Toiseksi sijoittunutta yritys A:n tarjousta ei huomioida, koska yritys A on ollut mukana myös ryhmittymän A:n ja B:n tarjouksessa, joka menestyi tarjousten keskinäisessä vertailussa yritys A:n tarjousta paremmin. Kolmanneksi sijoittunutta C:n ja B:n muodostaman ryhmittymän tarjousta ei huomioida, koska yritys B on ollut mukana myös ryhmittymän A ja B tarjouksessa, joka menestyi tarjousten keskinäisessä vertailussa ryhmittymän B ja C tarjousta paremmin. Kysymys 34 Miten sellainen kansainvälistymisessä oleellisesti tarvittava strateginen valmius kuin vieraiden kielten hallinta ja niihin liittyvä kielivalmennus on tarkoitus huomioida? Pelkän myynti-, markkinointiosaamisen kehittäminen ei riitä, jollei osallistujilta löydy tarvittavia kielellisiä kompetensseja sekä kohdemaan tapakulttuurin ymmärtämystä. Vastaus 34 Moduulin 2.1. (Export Camp Suomessa) sisälle voidaan tarvittaessa sisällyttää yritystoimintaan liittyvän kohdemarkkinan tapakulttuurin ymmärtämiseen liittyvää valmiuksien kehittämistä. Kielikoulutus ei ole osana tätä kilpailutusta. Kysymys 35 Saako yksi yritys osallistua useampaan konsortioon samoilla toimialoilla ja markkinoilla? Vastaus 35 Ks. vastaus kysymykseen 33. Kysymys 36 Onko kaikkien nimettyjen asiantuntijoiden pakko osata suomea? Vastaus 36 Tarjouksessa nimettävillä kolmella asiantuntijalla on oltava hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kysymys 37 Täytyykö ulkomaisten konsortion jäsenten kaupparekisteri-, vero- ym. tiedot käännättää suomeksi?

12 12 (24) Vastaus 37 Tarjous liitteineen on tehtävä suomeksi. Kaupparekisteri-, vero- ym tietoja ei toimiteta tarjousvaiheessa, vaan ne pyydetään valituilta toimittajilta. Valittujen toimittajien tulee toimittaa todistukset n hyväksymällä kielellä, joka voi sovittaessa olla muukin kuin suomi. Kysymys 38 Millä dokumentilla ulkomaisten konsortion jäsenten talouden kestävyys todistetaan? Vastaus 38 Tarjouksentekovaiheessa jokaisesta tarjoajasta (=jokaisesta konsortion jäsenestä) on ilmoitettava tarjouspyynnön liitteessä 5 vaaditut tiedot ja toimitettava tarjouspyynnön kohdan 5.1 vaatimusten mukainen Suomen Asiakastieto Oy:n raportti tai ellei sitä ole saatavilla, vastaava luottokelpoisuusanalyysi. Toimittajan on itse selvitettävä paikallisesti, minkä ulkopuolisen tahon antama luottokelpoisuusanalyysin avulla vastaavat tiedot voidaan luotettavasti selvittää. Kysymys 39 Pitääkö Export Campit toteuttaa kokonaan suomeksi? Vastaus 39 Ei. Lähtökohtaisesti voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi, ellei muuta sovita. Kysymys 40 Pitääkö nimettyjen asiantuntijoiden olla työsuhteessa tarjoavaan yritykseen (vai riittääkö että on yksi omistajista tai freelancer)? Vastaus 40 Ei tarvitse olla työsuhteessa tarjoavaan yritykseen. Kysymys 41 Voiko referenssiprojekteissa vaadittu kohdemarkkinaosaaja (liite 3, 2.1) olla sama henkilö, kuin tarjoukseen nimetty asiantuntija? Vastaus 41 Kyllä. Kysymys 42 Riittääkö kahden yrityksen ryhmä yritysryhmäksi referensseissä?

13 13 (24) Vastaus 42 Tarjoaja voi päättää mitä referenssejä haluaa ilmoittaa. Yritysryhmässä on oltava enemmän kuin 1 yritystä. Kysymys 43 Onko suotavaa, että tarjouksen jättäjällä olisi suomalainen Y-tunnus ja mahdolliset ulkomailla toimivat kumppanit olisivat alihankkijoina vai voiko asetelma olla aivan yhtä hyvin myös toisinpäin? Vastaus 43 Tälle ei ole asetettu tarjouspyynnössä vaatimuksia. Kysymys 44 Maat ovat kovin erikokoisia pinta-alaltaan ja liike-elämältään. Tarkoitetaanko "kohdemarkkinalla" aina maata, vai voiko se olla jokin muukin maantieteellinen osa-alue (esimerkiksi osavaltio tms)? Vastaus 44 Kohdemarkkinalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa maata. Esim. osavaltio tai osa maan sisällä ei ole kohdemarkkina, ellei yksittäisen moduulin/moduulien hankinnan yhteydessä toisin määritetä. Kysymys 45 Moduuli 4.2 vaihtoehtoinen selvitys: tämä olisi siis Suomessa tehtävää, suomalaisen potentiaalisen vientitarjooman selvittämistä joka liittyy johonkin toimialaan mutta ei liity mihinkään tiettyyn kohdemarkkinaan? Vastaus 45 Kyllä, ei välttämättä liity mihinkään tiettyyn kohdemarkkinaan. Kysymys 46 Päteekö moduulin 4.2 vaihtoehtoiseen selvitykseen myös samat asiantuntijavaatimukset kuin perusselvitykseen? Vastaus 46 Asiantuntijavaatimukset ovat samat. Kysymys 47 Moduulin 4.2 sisältö lienee erilainen vaihtoehtoisessa selvityksessä? Vastaus 47

14 14 (24) Vaihtoehtoisesti tällä moduulilla voidaan selvittää myös suomalaista toimialan tarjoamaa kuvauksineen, jonka sisältö on erilainen verrattuna kohdemarkkinoilla toteutettavaan markkinaselvityksen sisältöön. Kysymys 48 Onko n mahdollinen paikallinen läsnäolo ja osaaminen kohdemarkkinasta puitesopimuskumppanin käytettävissä? Jos on, peritäänkö n käyttämisestä korvausta? Vastaus 48 n/export Finlandin omat palvelut on suunnattu lähinnä suomalaisille pk-yrityksille, mutta ei ole nimenomaisesti poissulkenut palvelujensa tarjoamista miltään suomalaiselta yrityskategorialta. lla voi edelleen olla palveluja, joista veloitetaan omakustannusperusteisesti (esim. yritysvaltuuskuntamatkat). ei kuitenkaan harjoita maksullista konsultointipalvelutoimintaa. Kysymys 49 PK-yritysten lisäksi yritysryhmiin voi kuulua myös suuryrityksiä. Onko suuryritysten tukiprosentit TEM:n ohjeen mukaiset vai tarjouspyyntödokumentaatiossa mainitut 50-65%? Vastaus 49 hakee osallistuvalle pk-yritykselle harkinnanvaraisen valtionavustuksen, joka on suuruudeltaan 50%/65% yrityksen kustannuksesta. Suurille yrityksille valtionavustus voi TEMin ohjeen mukaan olla enintään 25 % kokonaiskustannuksista. Kysymys 50 Liite 3. Laskutus ja seuranta. Estääkö yhden yritysryhmän jäsenen laskujen maksamattomuus kokonaan puitesopimustoimittajan laskujen maksamisen, vai samassa suhteessa kuin mitä yritykset ovat maksaneet? Voi palvelutoimittaja tällaisessa tapauksessa saada maksuilleen JYSE-ehtojen mukaista viivästyskorkoa lta? Voiko palvelusopimustoimittaja jäädä vaille sovittuja maksujaan lta, jos yksi yritysryhmän jäsen ajautuu esimerkiksi konkurssiin eikä pysty maksamaan lle osuuksiaan? Vastaus 50 Puitesopimustoimittajan laskutus ja maksuehto on määritetty liitteen 9 puitesopimusmalli kohdassa 13. Lähtökohtaisesti puitesopimustoimittajan laskun maksaminen edellyttää, että yritysmaksuosuudet on kokonaisuudessaan saatu veloitettua, eli kaikkien yritysten on tullut maksaa omat osuutensa ennen kuin puitesopimustoimittajan lasku maksetaan. Palvelutoimittaja ei voi saada lta viivästyskorkoa, koska kyseessä ei ole n puolelta maksuviivästyksestä. Mikäli yritys ei maksa yritysmaksuosuutta, siitä neuvotellaan, selvitetään syyt. Jos ministeriön asettama yritysryhmän vähimmäiskokoa koskeva vaatimus (tavanomaisesti 4 yritystä) täyttyy, vaikka joku yrityksistä osoittautuu maksukyvyttömäksi (esim. maksukyvytön yritys jätetään ryhmästä pois ja vähimmäismäärän niin edellyttäessä tilalle saadaan toinen) on mahdollista neuvotella maksujärjestelyistä käytännössä siten, että vain maksamatta jääneen yrityksen osuus palkkiosta jää kokonaan tai osittain saamatta. Jos ministeriön

15 15 (24) vaatimus yritysryhmän vähimmäiskoosta ei täyty sen vuoksi, että yksi yritysryhmän jäsen ajautuu esimerkiksi konkurssiin, palvelusopimustoimittaja voi jäädä vaille sovittuja maksujaan lta, koska hankkeen valtionapukelpoisuuden edellytykset eivät täyty. Yritysten taloudellisen tilanteen tarkastaminen on siksi tärkeää.

16 16 (24) Kysymys 51 Voiko toimeksiantojen raportointi (liite 2, vaadittava dokumentaatio ja raportointi) lle olla englanniksi osittain tai kokonaan? Mikäli vain osittain, niin miltä osin? Miten nimetyn asiantuntijan suomen ja englanninkielen taidot arvioidaan? Vastaus 51 Tarjouspyynnön liitteenä 9 olevan puitesopimusmallin kohdan 7.3 mukaan asiakas- ja yritysrajapinnassa tapahtuvan työskentelyn, dokumentaation ja raportoinnin kieli on suomi tai englanti asiakkaan ja yrityksen kanssa sovitun mukaisesti. Raportointi voi olla osittain myös englanniksi esim. markkinaselvitysraportit. Projektihallintoon liittyvät raportit tulee olla suomeksi. Nimetyllä asiantuntijalla on oltava vähintään hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tarjoaja arvioi asiantuntijan kielitaidon tarjouksessa. Kysymys 52 Mikä on nimetyn asiantuntijan vaadittava taso sekä suomen- että englanninkielelle? Vastaus 52 Nimetyllä asiantuntijalla on oltava vähintään hyvä suomen- ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kysymys 53 Miten kohdemarkkinat on jaettu? Onko esimerkiksi Aasia jaettu useaan alueeseen (South East Asia ja Rest of Asia)? Vastaus 53 Kohdemarkkinoita ei ole tarjouspyynnössä tarkemmin jaettu. Kohdemarkkinoiden määrittely tapahtuu kevennetyssä kilpailutuksessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1 taulukossa 2 on esimerkkejä toimialan kohdemarkkinoista. Ks. myös vastaus kysymykseen nro 44. Kysymys 54 Hyväksytäänkö ELY:lle ja Tekesille tehdyt toimeksiannot nimetyn asiantuntijan konsultointi ja/tai työkokemukseksi, mikäli kaikki vähimmäisvaatimukset toimeksiannon osalta täyttyvät? Vastaus 54 Kyllä. Kysymys 55 Hyväksytäänkö ELY:lle ja Tekesille oman yrityksen kautta tehdyt toimeksiannot nimetyn asiantuntijan konsultointi ja/tai työkokemukseksi, mikäli kaikki vähimmäisvaatimukset toimeksiannon osalta täyttyvät?

17 17 (24) Vastaus 55 Kyllä. Kysymys 56 Hyväksytäänkö ELY:lle ja Tekesille suoraan tai oman yrityksen kautta tehdyt monimaatoimeksiannot nimetyn asiantuntijan konsultointi ja/tai työkokemukseksi, vaikka ne eivät kohdistu tiettyyn maahan? Jos kyllä, pitääkö asiakaskohtaisen laskutuksen ylittää ? Vastaus 56 Voidaan hyväksyä kunhan tarjouspyynnön kaikki vaatimukset täyttyvät. Saman tilauksen/toimeksiannon arvon on oltava vähintään euroa. Kysymys 57 Pk-yritysten lisäksi myös suurilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua asiantuntijamoduuleihin. Huomioidaanko nimetyn asiantuntijan kokemuksessa vain pk-yrityksille tehdyt toimeksiannot? Vastaus 57 Huomioon otettavaa asiantuntijan kokemusta ei ole rajattu vain pk-yrityksille tehtyihin toimeksiantoihin. Kysymys 58 Mikäli nimetyn konsultin asiakastoimeksianto kieltää toteutetun projektin laskutusarvon kertomisen, voiko liitteessä 4 ilmoittaa hintaluokan tai jättää hinnan kertomatta ja saada ko toimeksianto hyväksytyksi? Vastaus 58 Tarjouksesta täytyy selvitä, ylittääkö laskutus tarjouspyynnön edellyttämän vähimmäissumman. Kysymys 59 Hyväksytäänkö nimettyjen asiantuntijoiden yksittäisille yrityksille tekemät toimeksiannot/koulutukset, vai pitääkö toimeksiannot/koulutukset olla tehty nimenomaisesti yritysryhmille? Vastaus 59 Moduuleissa 1.1 ja 2.1 koulutus pitää olla toteutettu yritysryhmille. Kysymys 60 Voiko yritys A toimia tarjoajana yhdessä tarjouksessa ja yrityksen B alihankkijana toisessa tarjouksessa?

18 18 (24) Vastaus 60 Kyllä. Ks. myös vastaus kysymykseen 33. Kysymys 61 Voiko yritys A toimia tarjoajana yhdessä tarjouksessa ja yritysten B, C, ja D alihankkijana kolmessa muussa tarjouksessa? Vastaus 61 Kyllä. Ks. myös vastaus kysymykseen 33. Kysymys 62 Voiko moduulien valmennuskielenä olla englanti? Vastaus 62 Tarjouspyynnön liitteenä 9 olevan puitesopimusmallin kohdan 7.3 mukaan asiakas- ja yritysrajapinnassa tapahtuvan työskentelyn, dokumentaation ja raportoinnin kieli on suomi tai englanti Asiakkaan ja yrityksen kanssa sovitun mukaisesti. Palvelua tuottavilla henkilöillä tulee olla tehtävien edellyttämä kielitaito. Kysymys 63 Onko jokaisen nimetyn asiantuntijan puhuttava suomea moduuleissa 1.1 ja 2.1 vai riittääkö, että joku / jotkut tiimistä puhuvat suomea. Vastaus 63 Tarjouksessa nimettävillä kolmella asiantuntijalla on oltava hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kysymys 64 Jos tiimissä on 3 suomenkielistä vaatimukset täyttävää nimettyä asiantuntijaa, onko eduksi, jos tiimissä on lisäksi englanninkielisiä muut kuin suomenkielivaatimukset täyttäviä nimettyjä asiantuntijoita. Vastaus 64 Tässä tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimuksia tiimin kokoonpanolle, vain nimetyille asiantuntijoille. Kevennetyssä kilpailutuksessa vaatimuksia voidaan täsmentää.

19 19 (24) Kysymys 65 Onko ideaalitiimi sellainen, jossa on kaikki 3 nimettyä asiantuntijaa täyttävät kaikki vaatimukset vai esimerkiksi sellainen, jossa yksi on vahva prosessiosaaja, toinen vahva substanssiosaaja ja kolmas vahva markkinaosaaja. Vastaus 65 Tässä tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimuksia tiimin kokoonpanolle, vain nimetyille asiantuntijoille. Kevennetyssä kilpailutuksessa vaatimuksia voidaan täsmentää. Kysymys 66 Tarjouspyynnössä on mainittu, että tarjottavilla asiantuntijoilla on oltava hyvät suomen ja englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot. Onko todella näin? Ko. vaatimushan sulkee pois ulkomaiset asiantuntijat, jotka kyllä osaa englantia, mutta eivät suomea, mutta ovat erinomaisen hyviä ja kokeneita asiantuntijoita. Vastaus 66 Tarjouspyynnön mukaisesti kolmen tarjoukseen nimettävän asiantuntijan on täytettävä sekä suomen että englannin kielelle asetetut kielivaatimukset. Kysymys 67 Tarjouspyynnössä sanotaan: Toteutuneet ja hyväksytyt lento- ja majoituskulut korvataan erikseen enintään valtion matkustussäännön mukaisesti. Muita kuluja kuin lento- ja majoituskuluja ei korvata. Tarkoittaako tämä sitä, että omalla autolla tai muilla julkisilla kulkuvälineillä tehtäviä matkoja lisäkonsulttipäivien toteutuksessa ei korvata. Vastaus 67 Kyllä tarkoittaa. Kysymys 68 Tarjouspyynnössä sanotaan: Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy tuen piiriin kulloinkin voimassa olevien linjaustensa mukaisesti tietyn hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan. Mikä on vuoden 2015 voimassaolevien linjausten mukainen lisäkonsultointipäivän hinta? Vastaus 68 TEMin ilmoituksen mukaan vuoden 2015 alusta lukien TEM hyväksyy 1000 euron (alv = 0 %) hintaisen lisäkonsultointipäivän kokonaan tuen piiriin. Kysymys 69 Tarjouspyynnössä lukee: Kaivosteollisuus teknologiavienti & investointeja Suomeen. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako se kaivosteollisuuden teknologiavientiä? Jos, niin silloin asia on selvä, mutta mitä sitten tarkoittaa investointeja Suomeen, siis Suomen kaivosteollisuuteenko vai investointeja Suomen teknologiavientiin vai

20 20 (24) mitä? Vastaus 69 Kyseessä on kaivosteollisuuden kasvuohjelman nimi. Kasvuohjelman sisältöä tullaan kuvaamaan kevennettyä kilpailutusta koskevassa aineistossa. Kaivosteollisuuden kasvuohjelman kokonaisuudet ovat kaivosklusterin teknologia- ja palveluviennin edistäminen sekä alan yrityksiin kohdistuvat ulkomaiset investoinnit. Suomeen tehtävien investointien lisääminen (invest-in) sisältää sekä investointien hankinnan alkavan vaiheen kaivosyhtiöihin (malminetsintäyhtiöt) että investoinnit ohjelmaan osallistuviin kaivosteknologiayrityksiin. Kysymys 70 Moduulissa 4.1 Markkinaselvitys valitulla kohdealueella sanotaan, että hinta/osallistuja määräytyy TEM tuen perusteella. Olemmeko siis ymmärtäneet oikein, jos päättelemme, että kun hinta toimittajalle on jaettuna 6 osallistujalla, on /osallistuja, jää osallistujan maksettavaksi 35 % eli = 1.312,50? Vastaus 70 Kyllä, siinä tapauksessa että yritysten lukumäärä on 6 ja TEM-tuen osuus 65 %. Jos yrityksiä on enemmän kuin 6, niin yrityshinta lasketaan vastaavasti jakamalla palkkio yrityslukumäärällä ja vähentämällä siitä TEM-tuen osuus. Kysymys 71 Onko niin, että kohdealueilla (= ulkomailla) tapahtuvilla osioilla osallistuvat yritykset maksavat itse omat matka- ja majoituskulunsa kaikissa versioissa? Vastaus 71 Kyllä. Kysymys 72 Kun toteutetaan Export Camp -ohjelmia kohdealueilla, niin onko mahdollista, että esim. 3 päivää koostuu niin, että mennään 1. päivän aamulla ja aloitetaan esim. klo ja jatketaan iltaan ja 3. päivänä aloitetaan esim. klo 8.00 aamulla ja lähdetään kotimatkalle klo (tunnit tulee täyteen, mutta 2 yöpymistä säästyy). Tämä onnistuu lähialueilla. Voiko näin laskea/toteuttaa? Vastaus 72 On mahdollista. Aikatauluesimerkki: 1pv klo 12-18, 2pv klo 9-18, 3pv klo 9-15 Kysymys 73 Mitä tarkoittaa päävastuullinen asiantuntija? Esimerkiksi toimittajalla on Saksan alueelle suuntautuva kv-ohjelma, jossa päävastuullinen on hallinnollisessa katsannossa kv-osaston osastopäällikkö ja käytännön työn tekee suurelta osin Saksassa asuva, saksalainen asiantuntija. Kumpi heistä on päävastuullinen asiantuntija - osastopäällikkö vai työn pääasiallisesti tekevä saksalainen konsultti?

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS TARJOUSPYYNTÖ 19.5.2015 PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin

Lisätiedot

Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset

Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevat kysymykset 1. Miten soveltuva neuvontakokemus

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot