1. Koulutuksen strateginen johtaminen. 2. Opiskelijoiden rekrytointi ja valinta. Tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Koulutuksen strateginen johtaminen. 2. Opiskelijoiden rekrytointi ja valinta. Tavoitteet"

Transkriptio

1 1. Koulutuksen strateginen johtaminen 2. Opiskelijoiden rekrytointi ja valinta 3. Opetushenkilöstön rekrytointi 4. Koulutuksen infrastruktuurin hankinta, ylläpito, käyttö ja tuki 5. Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen 6. Opetuksen suunnittelu ja toteutus 7. Opintojen ohjaus 8. Koulutuksen arviointi ja kehittäminen 1. Koulutuksen strateginen johtaminen Tavoitteet Päätavoitteet ovat koulutuksen tiedelähtöisyys, kansainvälisyys ja työelämärelevanssi Koulutusstrategian, painopisteiden ja tavoitteiden määrittelystä vastaavat opetuksen kehittämistyöryhmä (OKTR) ja oppiaineiden vastuuprofessorit Määrälliset tavoitteet sovitaan sovitaan luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa Koulutuksen johtamisen perustana ovat laitoksen toimenpideohjelma ja koulutuksen itsearviointiraportit Koulutus nojaa Oulun yliopiston opetuksen laatutyöhön, laatukäsikirjaan ja eettiseen ohjeistoon 2. Opiskelijoiden rekrytointi ja valinta Opiskelijarekrytointia tapahtuu kolmessa eri vaiheessa: kandidaatti-, maisteri- ja jatkoopinnot. Biologia on erittäin suosittu koulutusala, hakijoiden määrä on noin viisinkertainen sisäänottoon nähden. Laitokselle pyrkineiden määrä on pysynyt suurena huolimatta valtakunnallisesta biologiaan hakeneiden määrän vähentymisestä. Sekä opettajat että opiskelijakilta rekrytoivat opiskelijoita aktiivisesti vuosittaisilla, erittäin suosituilla ABIpäivillä. Rekrytointi perustutkintovaiheeseen ja valintamenettely Sähköinen, valtakunnallinen yhteishaku Varsinaisen valintakokeen voi suorittaa kaikissa hakuun osallistuvissa yliopistoissa Biologian laitoksella oma pääsykokeiden vastuuhenkilö: Annamari Markkola, KS211, puh. (553) 1530

2 Tiedekunnan vastuuhenkilö: opintoasiainpäällikkö Biologian valintakoe ja valintaopas (Oulun yliopisto) Antaa suoraan opinto-oikeuden maisteritutkintoon. Koulutuksen markkinointi Tiedekunnan ABI-opas ABI-päivät (vastuuhenkilöt: opetusamanuenssi, opinto-ohjaajat, opiskelijoiden ainejärjestö Syntaksis ry.) Laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston verkkosivut Opinto-oppaat verkossa, myös englanniksi Kouluyhteistyö (esim. lukiot, ks. Antti Röngän raportti) Lukioiden opot Alumnit, työssäolevat. Opiskelijarekrytointi onnistumisen seuranta Hakuvaiheessa hakijoiden määrä hakijoiden osuus valtakunnallisessa haussa millä prioriteetillä Ouluun haetaan (vuosittainen raportti yhteisvalinnan tiedoista, toimitetaan yhteisvalinnan vastuuhenkilölle). Opiskeluvaiheessa jäävätkö Ouluun vai katoavatko (opetusamanuenssi seuraa) Valmistumisvaiheessa valmistumisaika opintomenestys työllistyminen jälkeenpäin 3.Opetushenkilöstön rekrytointi Lähtökohtana on, että kaikki biologian koulutusohjelman opettajat ovat tutkijaopettajia Rekrytoinnissa tieteellisten ansioiden painoarvo on suuri, mikä tukee koulutuksen tiedelähtöisyyttä Kunkin opetustoimen kuvauksessa on kerrottu toimeen liittyvät tärkeimmät opetustehtävät, jotka oppiaineen pääedustaja ja laitosneuvosto määrittelevät Tiedepainotuksesta huolimatta opetusansiot, todennettu opetustaito (esim. dosentuuri) ja yliopistopedagoginen koulutus luetaan huomattavaksi ansioksi tutkijaopettajan toimia täytettäessä

3 4. Koulutuksen infrastruktuurin hankinta, ylläpito, käyttö ja tuki Biologian opetus on usein varsin laiteintensiivistä ja vaatii paitsi luentosaleja myös asianmukaisesti varustettuja laboratorioita. Kurssikirjat ja muu opetusmateriaali Kaikki LuK- ja maisterivaiheen pakolliset tenttikirjat hankitaan yliopiston kirjaston Cursus-kirjastoon, kirjojen ajantasaisuudesta vastaa oppiaineen vastuuprofessori Lomake kirjastolle tehtävää kurssikirjahankintaehdotusta varten Kunkin kurssin vastuuhenkilöt huolehtivat ennen kurssin alkua siitä, että kurssiin liittyvä opetusmoniste on ajan tasalla, ja että sitä on saatavissa yliopistopainosta Harjoitustöiden opetusmateriaali (kemikaalit, tarvikkeet) hankitaan vuosittain päätettävällä opetusbudjetilla; kurssin vastuuhenkilö esittää vuosittain arvion kurssin budjetista ja huolehtii tarvittavista materiaalihankinnoista tämän budjetin puitteissa Kurssilla tarvittavien kemiallisten reagenssien ja liuosten valmistamisesta huolehtii tekninen henkilökunta tai kurssista riippuen opiskelijat itse Suuremmat laitehankinnat ohjataan laitoksen laboratorioinsinöörin tehtäväksi (kun rahoitus on ensin hankittu). Opiskelu- ja opetustilat Luento-opetus ja pääosa harjoitustöistä tapahtuu Oulun yliopiston timmijärjestelmän kautta varattavissa saleissa ja laboratorioissa Laitoksella on tietokoneluokka ja tietokonepisteitä opiskelijoiden käytössä, ryhmätyötiloja tarjoaa yliopiston kirjasto Syventävien kurssien harjoitustyöt tehdään useimmiten tutkimustiloissa, mikä tukee opetuksen tiedelähtöisyyttä. Opetuksen ja opiskelun tietojärjestelmät Laitoksella on käytössä Weboodi-järjestelmä, joka tarjoaa seuraavat palvelut Opintosuoritteet (opintoasiaintoimisto kirjaa suoritteet) Opetusjaksojen kuvaukset Meneillään oleva opetus Ilmoittautuminen kurssille Ilmoittautuminen tenttiin (ei vielä biologian ko:ssa). 5. Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ^ ALKUUN ^ Opettajat perehdytetään työhön kunkin oppiaineen opetuspalavereissa, tämä koskee erityisesti harjoitustyö-kurssien usein nuoria tuntiopettajia Kehityskeskusteluissa kartoitetaan kunkin opettajan osaamisalueet ja lisäkoulutuksen tarve

4 Opettajia rohkaistaan hankkimaan yliopistopedagogista koulutusta. 6. Opetuksen suunnittelu ja toteutus Biologian koulutusohjelman opetusmuotoja, joissa on läsnä opettaja ja useampi opiskelija (ns. katederiopetus), ovat luennot, seminaarit, laboratorioharjoitukset, kenttäkurssit ja tietokoneavusteinen opetus. Luennot ovat useimmiten yhden opettajan vastuulla, muissa opetusmuodoissa opettajia on yleensä useita. Opetuksen suunnittelu Kullakin kurssilla on vastuuhenkilö(t), joiden yhteystiedot ovat opintooppaassa Vastuuhenkilö suunnittelee yhdessä oppiaineen muiden opettajien kanssa oppimistavoitteet, opetusmenetelmät ja oppimisen arvioinnin Opetuksen kehittämistyöryhmä (OKTR) suunnittelee vuosittain seuraavana lukuvuonna annettavan opetuksen ja siihen tehtävät muutokset ja päivitykset kuultuaan kurssien vastuuhenkilöitä ja otettuaan huomioon opiskelijapalautteen LuK- ja FM-opetuskokonaisuudet suunnitellaan biotieteiden ja ekologian ns. bio- ja eko-ryhmissä Opetussuunnitelma hyväksytään laitosneuvostossa Opinto-oppaan laatii opetusamanuenssi; opinto-opas kokonaisuudessaan on luettavissa laitoksen verkkosivuilla; lisäksi kurssikuvaukset WebOodissa Painetun opinto-oppaan toimittamisesta huolehtii tiedekunnan opintoasiainpäällikkö Opetuksen aikataulutus ja siihen liittyvä tilojen käyttö suunnitellaan Asiojärjestelmän avulla Aikataulutuksen vastuuhenkilö: Kari Koivula, Kari.Koivula <at> oulu.fi. Opetuksen toteutus Luentokurssien opetusmateriaalin laadinta on luennoitsijan vastuulla Harjoitustöiden vastuuhenkilö laatii kurssin muille opettajille aikataulut ja huolehtii, että opetusmateriaali (esim. monisteet) ovat ajan tasalla Monistemyynti on järjestetty Oulun yliopistopainon kautta Harjoitustöiden materiaali (monisteet) laaditaan kunkin oppiaineen piirissä Jokaisesta kurssista kerätään palaute (luennoitsija tai harjoitusten vastuuhenkilö kerää) Palaute voidaan kerätä esim. Webropol-ympäristössä; esimerkki palautekyselystä Joka vuosi järjestetään opetuksen palautepäivä yhdessä biologien ainejärjestön Syntaksis ry:n kanssa.

5 Oppimisen arviointi Jokaiseen kurssiin liittyy tentti tai muu oppimista mittaava suoritus (kotiessee, harjoitustyöraportti, seminaariesitelmä tms.) Luennoitsija tai harjoitusten vastuuhenkilö huolehtii kuulustelun järjestämisestä Jokaiseen kurssiin liittyy vähintään yksi yhteinen tenttimahdollisuus kurssin päätteeksi Tenttejä voi lisäksi suorittaa laitoksen yleisinä tenttipäivinä Kurssin vastuuhenkilö selvittää opiskelijoille, mihin arviointi perustuu ja miten esimerkiksi osatenttien suhteellinen painoarvo määräytyy Muualla suoritettujen kurssien hyväksymisestä korvaavina opintoina päättää oppiaineen vastuuhenkilö yhdessä OKTR:n ja opetusamanuenssin kanssa Opiskelijoiden lähtötasoa arvioidaan esimerkiksi alkukyselyllä, joka voidaan toteuttaa verkossa Opinnäyteöiden arviointi: LuK-tutkielma: Oppiaineen vastuuprofessori valitsee tarkastajiksi kaksi laitoksen opettajaa (toinen voi olla ohjaaja) Pro gradu -tutkielma: oppiaineen vastuuprofessori esittää tiedekunnalle kaksi tarkastajaa, pääsääntöisesti nämä eivät voi olla pro gradun ohjaajia. 7. Opintojen ohjaus Biologian opinnot alkavat orientoivilla opinnoilla (opinto-opas s. 38), vastuuhenkilönä opetusamanuenssi Biologian laitoksella on käytössä omaopettajajärjestelmä v alkaen Orientoivien opintojen osana opiskelijat saavat pienryhmäohjausta opiskelijatutoreilta Kussakin pääaineessa on vähintään yksi opintoneuvoja HOPS-ohjauksesta huolehtivat opetusamanuenssi ja opintoneuvojat HOPS-lomakkeet saa laitoksen verkkosivuilta Kandidaatintutkielman ohjaajina voivat toimia kaikki laitoksella työskentelevät tohtorin tutkinnon suorittaneet henkilöt; LuK-seminaarien vetäjät varmistavat, että kaikilla opiskelijoilla on LuK-tutkielman aihe ja ohjaa kolmannen opiskeluvuoden kevääseen mennessä; aiheen saatuaan opiskelija ilmoittautuu LuK-tutkielman tekijäksi Pro gradu tutkielman käytännön ohjaaja voi olla laitoksen ulkopuolelta; tällöin laitokselta nimetään toinen ohjaaja, jonka tehtävänä on tarpeen vaatiessa ohjata pro gradun kirjoitusvaihetta; oppiaineen vastuuprofessori seuraa ja varmistaa, että kukin opiskelija saa aiheen ja ohjauksen pro gradua varten; aiheen saatuaan opiskelija ilmoittautuu pro gradu -tutkielman tekijäksi Harjoittelun vastuuhenkilöinä toimivat oppiaineiden vastuuprofessorit; opetusamanuenssi koordinoi ja opastaa harjoittelun käytännön asioissa ja on yhteyshenkilönä tiedekuntaan Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden neuvontaa ja ohjausta hoitavat opintoneuvojat ja opetusamanuenssi

6 Lähtevien ja tulevien vaihto-opiskelijoiden ohjauksesta huolehtii opetusamanuenssi ja yliopiston kv-yksikkö Valmistumiseen liittyvä käytännön ohjausta (tutkintotodistuksen haku, opinnäytetyön jättäminen tarkastettavaksi) antavat opetusamanuenssi, opinto-ohjaajat la laitoksen toimiston henkilökunta Ohjeet tutkinnon loppuvaiheeseen ja tutkintotodistusten anomiseen löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta Työllistymisessä ohjaavat pääaineen opettajien lisäksi yliopiston työelämäpalvelut. 8. Koulutuksen arviointi ja kehittäminen Tärkeimmät opetuksen arvioinnin ja kehittämisen työkalut ovat Opetuksen itsearviontiraportti (tehdään joka toinen vuosi; julkaistaan laitoksen verkkosivuilla); työtä koordinoi opetusamanuenssi Opiskelijapalaute kerätään kaikista kursseista; palaute voidaan kerätä perinteisesti tai verkon kautta (WebOodi/Webropol) o Kurssin vastuuhenkilö käsittelee palautteen ja tekee siitä yhteenvedon o Kaikki palautteet käsitellään oppiaineittain opettajien kokouksissa o Vuosittain biologikilta ja opetusamanuenssi valitsevat muutaman kurssin kurssin palautteen laajempaan käsittelyyn osaksi palautepäivän ohjelmaa o Palautepäivän käytännön järjestelyistä vastaavat opetusamanuenssi ja biologikilta o Yhteenveto palautteiden herättämistä kehitys- ja muutostarpeista käsitellään OKTR:n kokouksessa; muutosesitykset laitosneuvostoon Palautuspäivän yleinen "missä mennään" keskustelu; keskustellaan laajemmin opetukseen liittyvistä asioista ja kehitystarpeista (esim. opintokokonaisuudet, ajoitus, valmistumista hidastavat asiat ym.); palautepäivä on varattu vapaaksi opetuksesta, joten kaikki opettajat ja opiskelijat voivat osallistua Opetuksen kehittämistyöryhmä (OKTR) kokoontuu säännöllisesti pohtimaan opetukseen kehittämiseen liittyviä asioita; sen nimittää laitoksen johtaja kolmivuotiskaudeksi; jäseninä on 7 opettajakunnan edustajaa, 3 jatko-opiskelijoiden edustajaa ja 6 perustutkinto-opiskelijoiden edustajaa; OKTR valmistelee opetusohjelmaan liittyvät asiat laitosneuvostolle; OKTR:n tärkeimmät tehtävät: opinto-ohjelman yleisrakenne, opinto-oppaan suunnittelu, kurssien ajoituksen suunnittelu, opiskelijoilta tulevien kehittämisehdotusten käsittely, opintojen korvaavuusasioiden käsittely, opetuslaboratorioiden tehokkaan käytön suunnittelu. Laitoksen omat ja tiedekunnan tutkintotilastot; Työelämäpalvelujen tilastot valmistuneiden työllistymisestä.

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Opiskelukykykäytännöt

Opiskelukykykäytännöt Opiskelukykykäytännöt Tervetuloa opiskelukykykäytäntöihin! Täältä löydät yliopistojen opiskelukykyä edistäviä hyviä käytäntöjä, joita on kerätty kyselyillä eri yliopistoista. Käytännöt soveltuvat monille

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot