Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan"

Transkriptio

1 Terveys, tiede ja tulevaisuus Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit Jukka Seppälä, Pekka Vallittu, Timo Närhi, Allan Aho ja Antti Yli-Urpo Uudet materiaalit ovat avainasemassa tulevaisuuden teknologioiden kehittämisessä. Biomateriaalien ja niiden käyttömuotojen kehittäminen mahdollistaa läpimurtoja mm. lääkkeiden annossa ja kudosteknologiassa. Suomen Akatemian huippututkimusyksikön Bio- ja nanopolymeerien tutkimusryhmän kantavana ajatuksena on yhdistää polymeerikatalyysistä lähtevä tarkka materiaalisynteesi nanotasolla hallittujen materiaalien synteesiin ja edelleen tuottaa räätälöidysti sovelluksissa tarvittavia materiaalien ominaisuuksia. Erityisenä sovellusalueena ovat kudosteknologia ja aktiivisten aineiden vapautus hammaslääketieteessä ja ortopediassa. Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan säätelyyn alkaa rakenteiden hallinta jo synteesivaiheessa. Ei riitä, että materiaalilla on tietty kemiallinen koostumus, vaan lisäksi tarvitaan rakenteiden ja vuorovaikutusten tarkempaa hallintaa. Polymeerien keskimääräiset moolimassat, moolimassajakaumat, koostumukset, koostumusjakaumat, mahdolliset lohkorakenteet, haarautumarakenteet ja funktionaalisuudet on kyettävä räätälöimään mahdollisimman tarkkaan. Tässä synteesin hallinta ja polymerointikatalyysi ovat keskeisessä asemassa. Organometallikemian kehitys on mahdollistanut entistä paremmin stereospesifisen synteesin. Uudet»elävät» radikaalipolymerointitekniikat puolestaan antavat mahdollisuuden valmistaa hallittuja molekyylirakenteita mm. haarautuneita funktionaalisia kopolymeerejä. Äärimmilleen vietyä funktionaalisuutta edustavat dendriittiset polymeerirakenteet (Seppälä ym. 2002a). Helsingin yliopisto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät Biomedicumissa seminaarin Terveys, tiede ja tulevaisuus. Tämän seminaarin esitelmät julkaistaan sarjana Aikakauskirja Duodecimissa. Duodecim 2004;120:

2 Polymeerimolekyyleissä tuhannet tai kymmenettuhannet atomit ovat liittyneet toisiinsa enemmän tai vähemmän järjestyneiksi nauhamaisiksi, haarautuneiksi tai verkkomaisiksi rakenteiksi. Kemialliset sidospituudet ovat noin 0,1 nanometriä. Materiaalien kehittämisen nanotekniikka tutkii molekyylien ja niiden joukkojen järjestymistä mittakaavassa, joka ulottuu muutamasta nanometristä kymmeniin nanometreihin. Nanorakenteisiin perustuva hierarkkinen järjestyneisyys voi ulottua makroskooppiselle tasolle asti (kuva 1) (Ikkala ja ten Brinke 2002). Materiaalitutkimukseen on tullut käsite älykkäät materiaalit (intelligent materials tai smart materials). Varsinaista älyä materiaaleissa ei kuitenkaan ole, mutta materiaaliin on mahdollista saada aikaan kykyä muuntua ympäristön impulssien ja muutosten mukaisesti (adaptive materials). Materiaali voi muuttaa luonnettaan esimerkiksi diffuusio-ominaisuuksia, sähkönjohtavuutta, liukoisuutta tai mekaanisia ominaisuuksiaan ympäristön muutosten kuten ph:n tai lämpötilan vaikutuksesta. Materiaali voidaan myös saada hajoamaan biologisessa ympäristössä halutussa ajassa. Biomateriaalit Elimistön kanssa vuorovaikutukseen joutuvan materiaalin tulee olla mahdollisimman hyvin bioyhteensopiva. Esimerkkeinä menestyksellisesti käytetyistä bioyhteensopivista materiaaleista voidaan mainita polymetyylimetakrylaatit johdoksineen, polysiloksaanit, suurimoolimassainen polyeteeni, eräät polyuretaanit ja metalleista titaani. Edellä mainittujenkaan bioyhteensopivuus ei aina ole ollut ongelmatonta. Biomateriaalit ovat kudoksessa joko stabiileja tai hajoavia. Biostabiilius on usein toivottu ominaisuus kun kyseessä ovat ortopediset implantit tai hammashoidon biomateriaalit. Näissä kohteissa biomateriaalin on kyettävä säilyttämään muotonsa ja kantamaan elimistön aiheuttamaa kuormitusta vuosikymmeniä. Joissakin tapauksissa kontrolloidusta biohajoavuudesta on kuitenkin etua, kuten ortopedisissa kiinnitysvälineissä. Näiden biohajoavuus tekee uusintaleikkaukset tarpeettomiksi. Biohajoavien polymeerien tulee täyttää tiukat kriteerit mm. hajoamistuotteiden myrkyttömyyden suhteen. Useimmat nykyisin käytetyt biohajoavat polymeerit ovat alifaattisia polyes- Kuva 1. Nanotekniikka ja rakenteiden hierarkia J. Seppälä ym.

3 tereitä, jotka perustuvat maitohappoon (Törmälä ym. 1998, Törmälä ja Rokkanen 2001, Seppälä ym. 2002b) Maitohappopohjaiset polylaktidit ovat biomassapohjaisia, hiilihydraateista fermentaatiolla valmistetusta maitohaposta syntetisoituja polymeerejä. Polylaktidit hajoavat vähitellen kauttaaltaan veden aiheuttaman hydrolyysin vaikutuksesta ja eliminoituvat luonnollisten elintoimintojen kautta. Osa hajoamistuotteista osallistuu elimistön omaan proteiinisynteesiin. Luonnonpolymeerit, kuten selluloosa, tärkkelys ja valkuaisaineet, ovat laajassa merkityksessä myös biopolymeerejä. Synteettisten biomateriaalien tärkeä ja kasvava käyttöalue on aktiiviaineiden hallittu annostelu. Lääkkeiden polymeeripohjaisen annostelun periaatteellisia vaihtoehtoja on esitetty kuvassa 2. Polymeerien rakenteen räätälöinti mahdollistaa esimerkiksi lääkeaineiden diffuusionopeuden säätelyn siten, että elimistöön asetetun kapselin seinämän läpi vapautuu haluttu määrä lääkeainetta vuorokaudessa. Membraaniannostelu polymeerikapselin seinämän läpi tuottaa tasaisen ja pitkäaikaisen lääkeainepitoisuuden. Lääkeaine voidaan myös seostaa polymeeriin, jolloin kyseessä on ns. ensimmäisen kertaluvun mukainen vähitellen hidastuva vapautuminen. Tasainen nollannen kertaluvun annostuskinetiikka on mahdollista saavuttaa, kun lääkeaine sijoitetaan pinnaltaan vähitellen hajoavaan tai liukenevaan polymeeriin tai keraamiin. Polyanhydridejä ja piioksideja on tutkittu tässä yhteydessä runsaasti. Uusi mielenkiintoinen menetelmä on sitoa lääkeaine reversiibelisti polymeeriketjuun siten, että kiinnittävä sidos aukeaa ja lääkeainetta vapautuu kohdealueen ph:n tai lämpötilan muutoksen mukaan. Bioaktiiviset materiaalit Bioaktiivisilla materiaaleilla on kyky olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa biologisen systeemin kanssa ja esimerkiksi edistää kudosten paranemista ja uusiutumista. Niillä on myös kyky edistää solujen uusiutumista ja hallittua kasvua. Tällaisten materiaalien kehittäminen on tärkeää pyrittäessä ohjaamaan uusiutuvien kudosten kasvua elimistössä tai soluviljelmissä. Tunnetuimpia bioaktiivisia materiaaleja on bioaktiivisten lasien perhe, jonka tutkimuksen professori Larry Hench aloitti 1970-luvulla Yhdysvalloissa (Hench ja Paschall 1973). Piin ke- Kuva 2. Lääkkeiden hallittua annostelua polymeerejä räätälöimällä. Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit 1205

4 miallinen luonne antaa laajat mahdollisuudet materiaalin bioaktiivisuuden räätälöimiseen kudoksen eri happamuusasteet huomioiden. Lasista saadaan valmistettua täysin inerttejä tai liukenevia valmisteita. Suomessa erityisen lupaavia tuloksia on saavutettu tutkittaessa bioaktiivisen lasin hyödyntämistä kallon luudefektien hoidossa, ortopediassa ja eräissä hammaslääketieteellisissä sovellutuksissa. Bioaktiivisen lasin on todettu edistävän ja ohjaavan merkittävästi uudisluun kasvua sekä vähentävän tulehdusriskiä. Bioaktiivinen lasi alkaa liueta kontaktissa kudosnesteiden kanssa. Lasin pinnalle muodostuu piin vapautumisen seurauksena nk. piigeelikerros. Liukenemisen aikana lasista vapautuu myös kalsiumia ja fosforia, jotka kuitenkin saostuvat yhdessä ympäröivän kudosnesteen ionien kanssa lasin pinnalle muodostuneeseen geelikerrokseen. Ajan myötä kalsiumfosfaattikerroksen kiderakenne muuttuu luun apatiittia muistuttavaksi mineraaliksi, johon lasia ympäröivä luukudos kasvaa kiinni. Kudokseen implantoidut lasipartikkelit edistävät luun muodostumista partikkelien ympärillä ja aivan niiden lähellä. Lasista vapautuvien ionien lähinnä piin tiedetään myös osaltaan edistävän luusolujen esiasteiden muuttumista varsinaisiksi luuta muodostaviksi soluiksi ja parantavan valmiiden luusolujen kykyä tuottaa uutta luukudosta. Lasin bioaktiivisuutta voidaan säädellä muuntamalla lasin koostumusta sekä elimistöön implantoitavien lasipartikkelien kokoa ja muotoa. Bioaktiivisen lasin bakteerien kasvua ehkäisevästä vaikutuksesta on viime vuosina saatu vahvaa näyttöä. Lasin antimikrobisen vaikutuksen mekanismeja ei vielä tunneta tarkkaan, mutta lasin reagoinnin aiheuttamaa ph:n suurenemista ja osmoosia arvellaan keskeisimmiksi tekijöiksi. Antimikrobisuus on erityisen tärkeä ominaisuus, sillä lasia käytetään usein infektoituneissa luudefekteissä tai kohteissa, joissa kudoksen infektoitumisen vaara on merkittävästi lisääntynyt (Stoor ym. 2001) Bioaktiivisen lasin ohella sooli-geeliteknologiaan pohjautuvat keraamit ovat osoittautuneet mielenkiintoisiksi bioaktiivisiksi materiaaleiksi. Huoneenlämmössä valmistettavat keraamit mahdollistavat lämpöherkkien molekyylien lisäämisen keraamiseen materiaaliin. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia etenkin kudosteknologian alueella ja lääkkeiden annostelussa. Bioaktiiviset komposiitit Viime vuosina on kehitetty yhdistelmämateriaaleja, ns. komposiitteja, joissa bioaktiivinen keraami on yhdistetty biopolymeereihin. Komposiiteissa bioaktiivisten keraamien luun paranemista edistäviä ominaisuuksia voidaan hyödyntää uusilla käyttöalueilla. Biomateriaalitutkimuksen yksi kohde ovat bioaktiivista lasia sisältävät biohajoavat komposiitit. Biopolymeeripohjaista materiaalia voidaan ruiskuttaa luunpuutosalueelle esimerkiksi ortopedisten tai hammasimplanttien asentamisen yhteydessä. Komposiitissa käytettävä biopolymeeri muuttuu elimistössä huokoiseksi, jolloin komposiitin lasipartikkelit pääsevät reagoimaan kudosnesteiden ja veren kanssa. Luu kasvaa lasipartikkeleiden ohjaamana huokoisen materiaalin sisään (kuva 3). Polymeerin hajoamisen myötä luukudos uusiutuu ja puutosalue täyttyy uudella luulla. Bioaktiiviset lasipartikkelit osallistuvat luun rakenteen ylläpitämiseen puutosalueella vielä useita vuosia elimistöön implantoinnin jälkeen. Ruiskutettavia komposiitteja käytettäessä luudefektien täyttäminen on helppoa ja defektien täyttöaste on todettu erinomaiseksi (Malin ym. 1996, Rich ym. 2002, Närhi ym. 2003, Jaakkola ym. 2004). Bioaktiivista lasia sisältäviä biopolymeerikomposiitteja pyritään hyödyntämään myös kudosten kasvun ohjaukseen tarkoitetuissa kalvoissa. Bioaktiivinen lasi reagoi ohuen komposiittikalvon sisällä, jolloin kalvon pinnalle muodostuu mineraalikerros (kuva 4). Lämmön avulla pehmentyvästä eli termoplastisesta biopolymeeristä valmistettu kalvo voidaan muotoilla leikkaustilanteessa halutun muotoiseksi. Kalvo tukee paranemassa olevia kudoksia ja estää pehmytkudosten kasvun luudefektin alueelle. Komposiitissa olevat lasigranulat ohjaavat paranevan luun kasvamaan kalvon pintaa pitkin. Bioaktiivisesta lasista valmistettua tahnaa on jo jonkin ajan käytetty hammasluun eli dentii J. Seppälä ym.

5 Kuva 4. Kalsiumfosfaatin saostuminen bioaktiivista lasia sisältävän biopolymeerikomposiitin pinnalle in vitro. Kuva 3. Uudisluun kasvu biopolymeerikomposiitin sisälle bioaktiivisten lasipartikkeleiden ohjaamana. nin mineralisoitumisen edistämiseen. Lasista vapautuvat ionit kulkeutuvat paljastuneiden hammaskaulojen pinnalle viedystä tahnasta hampaan avoimiin dentiinikanaviin ja saostuessaan tukkivat ne. Menetelmää sovelletaan erityisesti vihlovien hammaskaulojen hoitoon, mutta tahnan käytöstä on saatu lupaavia tuloksia myös infektoituneiden juurikanavien hoidossa. Bioaktiivisia keraameja sisältäviä komposiitteja voidaan käyttää myös kehitettäessä hammaskudoksen mineralisaatiota lisääviä paikkamateriaaleja (Yli-Urpo ym. 2003). Biomateriaalit kudosteknologiassa Polymeeripohjaiset biomateriaalit ovat avainasemassa, kun pyritään kasvattamaan kudoksia ja elimiä laboratoriossa potilaan omia soluja tai kantasoluja käyttäen. Kudosteknologiaa on so- Kuva 5. Huokoinen biopolymeerikomposiitti ennen soluviljelytestausta. vellettu menestyksellisesti mm. tekoihon ja ruston valmistuksessa, mutta käytettävissä olevat menetelmät ovat vielä kalliita. Materiaalien ja solujen vuorovaikutusta tehostamalla kyetään kehittämään entistä parempia tukirakenteita, joissa ihmisen omat solut muodostavat uutta kudosta. Erityisen kiinnostavia materiaaleja tässä yhteydessä ovat bioaktiivisista biopolymeerikomposiiteista valmistetut huokoiset rakenteet (kuva 5). Huokoistettujen kappaleiden esikäsittelyn avulla saadaan muodostettua materiaalin sisäpinnoille mineraalikerros, johon luusolut tarttuvat ja käynnistävät uuden luukudoksen muodostumisen jo soluviljelyolosuhteissa. Kudokseen implantoinnin jälkeen kauttaaltaan huokoi- Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit 1207

6 set rakenteet edistävät verisuonten muodostumista ja kudosten kasvua koko implantoidun materiaalin läpi. Luun muodostus saadaan näin ollen käynnistettyä jo laboratorio-olosuhteissa, ja valmiiksi muotoiltu kappale voidaan siirtää myöhemmin varsinaiselle kudospuutosalueelle. Biostabiilit komposiitit hammaslääketieteessä ja ortopedisessa kirurgiassa Yksi yleisesti käytetty ryhmä biomateriaaleja on luonteeltaan biohajoamaton eli biostabiili. Näitä materiaaleja käytetään muun muassa lonkkaproteeseissa ja hammaspuutosten korvaamisessa. Bioyhteensopivuuden ja myrkyttömyyden lisäksi näiltä materiaaleilta vaaditaan suurta pitkäaikaislujuutta, korvattavaa kudosta vastaavia biomekaanisia ominaisuuksia ja helppoa kliinistä käsiteltävyyttä. Hammashoidossa käytettävät materiaalit ovat kehittyneet komposiittimateriaaleiksi. Riittävä lujuus suun olosuhteissa, esimerkiksi hammassilloissa, saavutetaan metallien lisäksi kuitulujitteisilla komposiiteilla (Vallittu 1999, Lassila ym. 2002). Kuitukomposiitin polymeerimatriisi on yleensä dimetakrylaattimonomeeria, jonka polymeroituminen käynnistetään sinisen valon (aallonpituus 470 nm) ja valoherkän initiaattorin yhdistelmän avulla. Lujitekuituina käytetään ulkonäkösyistä lähinnä lasikuituja. Hammaslääketieteellisten kuitukomposiittien viimeaikainen kehitys on johtamassa monifunktionaalisesti reaktiivisten molekyylien käyttöönottoon polymeerimatriiseissa. Monifunktionaalisten ja suuren moolimassan molekyylien esimerkiksi dendrimeerien avulla voidaan vähentää komposiitin polymeroitumiskutistumista. Polymeroitumiskutistuman pieneneminen lisää kuitukomposiittirakenteiden mittatarkkuutta. Hammaspaikka-aineissa kehityksen suuntana oleva pieni polymeroitumiskutistuma tulee parantamaan hampaan ja paikka-aineen välistä tiiviyttä ja paikka-aineen kiinnittymistä hammaskudokseen. Kuitukomposiittien mekaaniset ominaisuudet voidaan räätälöidä vastaamaan korvattavan kudoksen ominaisuuksia. Esimerkiksi hampaan si- sään kruunun tueksi asetettavan juurikanavanastan kimmomoduulin eli jäykkyyden tulee vastata ympäröivän hammasluun jäykkyyttä. Jos nastan kimmomoduuli on suurempi kuin hammasluun, voi hampaan juuri murtua epäedullisissa olosuhteissa hammasluun väsymisen seurauksena. Tämä johtaa hampaan poistamiseen. Hampaiden paikkausmateriaalina käytettävien partikkelitäytekomposiittien partikkelikoko on 50 nm 10 µm. Tutkimusten mukaan komposiitin pinnan kulumiskestävyyttä voidaan lisätä pienentämällä täyteainepartikkelin kokoa ja partikkeleiden välistä etäisyyttä ja myös täytteiden välisen polymeerimatriisin elastisuutta. Nanometrikoon täyteaineita sisältäviä komposiitteja käytetään jo hammashoidossa, ja tutkimuksen kohteena oleva nanotäytepitoisuuden lisääminen tähtää nykyistä paremmin kulutusta kestävien paikka-aineiden kehittämiseen. Elävän luun sisään asetettavien metallisten proteesien esimerkiksi lonkkaproteesin materiaalin ja luun biomekaanisen yhteensopivuuden tulisi olla toisiaan vastaavat. Jos näin ei ole, voi implantin ympäristössä esiintyä luun resorboitumista. Juurihoidetusta hampaasta poiketen elävä luu pystyy korjaamaan väsymismurtumia, joten luun murtumista implantin ympäriltä ei tapahdu. Sen sijaan resorptio ja siihen liittyvä irtoamispartikkelireaktio voi johtaa proteesin irtoamiseen. Uusina lonkkaproteesimateriaaleina ja metallisten lonkkaproteesien kiinnityssementteinä tutkitaan kuitukomposiittimateriaaleja. Komposiittimateriaaleilla pyritään parantamaan biomekaanista sopivuutta. Nykyisin kliinisessä käytössä olevat metalliset lonkkaproteesit voidaan kiinnittää luusementillä. Polymetyylimetakrylaattipohjaista luusementtiä on kokeellisen tutkimuksen mukaan mahdollista huokoistaa hydrofiilisella biopolymeeritäyteaineella ja lasikuiduilla (Puska ym. 2002). Huokoisen kuitulujitteisen luusementin oletetaan kiinnittyvän luuhun nykyisin käytössä olevia luusementtejä paremmin. Useilta biostabiileilta komposiiteilta erityisesti hammaslääketieteessä käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan hyvää teknistä liimattavuutta. Lujia liimasaumoja tarvitaan esimerkik J. Seppälä ym.

7 si hampaan pintaan kiinnitettävien hammassiltojen yhteydessä. Merkittävä läpimurto kuitukomposiittien liimaamisessa on saavutettu käyttämällä komposiitin polymeerimatriisissa IPN- (interpenetrating polymer networks) eli lomittaisverkkorakenteita (Lastumäki ym. 2003). IPN-liimautuminen perustuu adhesiivin ja liimattavan substraatin lineaarisen polymeerifaasin diffuusioon ja polymeroitumiseen. Meilläkin on laajoja tutkimuksia pyrittäessä laajentamaan suun olosuhteissa hyviksi havaittujen materiaalien käyttöalueita muilla lääketieteen aloilla. Näissä sovelluksissa materiaalien ominaisuuksista on tunnettava teknisten ominaisuuksien lisäksi myös muun muassa proteiinien ja mikrobien adheesiotaipumus materiaalin pinnalla sekä materiaalin vuorovaikutukset kohdekudosten kanssa. Materiaalien pitkäaikainen bioyhteensopivuus on huomioitava erityisesti kehitettäessä biostabiileja materiaaleja. Innovaatiot syntyvät rajapinnoilla Materiaalien synteesissä ja nanorakenteiden hallinnassa on edistytty merkittävästi viime vuosina. Synteettisten materiaalien ja kudosten välistä vuorovaikutusta on opittu hallitsemaan paremmin, minkä ansiosta on voitu kehittää biohajoaviin materiaaleihin perustuvia kirurgisia tuotteita ja lääkkeiden polymeeripohjaista annostelua. Läpimurtojen avain tulevaisuuden hoitomuotojen kehittämisessä on useiden eri tieteenalojen välinen yhteistyö. Tarvitaan huippuosaamisen ja läpimurtojen yhdistämistä niin lääketieteen, kemian ja biotieteiden alueilta. Kudosteknologia on hyvä esimerkki tällaisesta alojenvälisestä yhteistyöstä, jonka tuloksena voimme odottaa lähivuosina uusia menetelmiä kudosten korjaamiseen ja jopa kudosten tai elinten kasvatukseen. Kirjallisuutta Hench LL, Paschall HA. Direct chemical bond of bioactive glass-ceramic materials to bone and muscle. J Biomed Mater Res Symp 1973; 4: Jaakkola T, Rich J, Tirri T, ym. In vitro Ca-P formation on biodegradable thermoplastic composite of poly(ε-caprolactone-co-dl-lactide) and bioactive glass (S53P4). Biomaterials 2004;25: Ikkala O, ten Brinke G. Functional materials based on self-assembly of polymeric supramolecules, Science 2002;295: Lassila LVJ, Nohrström T, Vallittu PK. The influence of short-term water storage on the flexural properties of unidirectional glass fiber reinforced composite. Biomaterials 2002;23: Lastumäki T, Lassila LVJ, Vallittu PK. The semi-interpenetrating polymer network matrix of fiber-reinforced composite and its effect on the surface adhesive properties. J Mater Sci Mater Med 2003;14:1 7. Malin M, Hiljanen-Vainio T, Karjalainen, J, Seppälä J. Biodegradable lactone copolymers. II. Hydrolytic study of ε-caprolactone and lactide copolymers. J Appl Polym Sci 1996;59: Närhi TO, Jansen JA, Jaakkola T, ym. Bone response to degradable thermoplastic composite in rabbits. Biomaterials 2003;24: Puska MA, Kokkari AK, Närhi TO, Vallittu PK. Mechanical properties of oligomer modified acrylic bone cement. Biomaterials 2003; 24: Rich J, Jaakkola T, Tirri T, Närhi T, Yli-Urpo A, Seppälä J. In vitro evaluation of poly(ε-caprolactone co-dl-lactide)/bioactive glass composites. Biomaterials 2002;23: Seppälä J, Korhonen H, Kylmä J, Tuominen J. General methodology for chemical synthesis of polyesters. Published in biopolymers, Vol 3b Polyesters II, Wiley-VCH 2002(a), s Seppälä J, Löfgren B, Leskelä M. Katalyytit nanotehtaina. Kemia-Kemi 2002 (b);8:20 1. Stoor P, Söderling E, Grenman R. Bioactive glass S53P4 in repair of septal perforations and its interactions with respiratory infectionassociated microorganisms Haemophilius influenzae and Streptococcus pneumoniae. J Biomed Mater Res 2001;58: Törmälä P, Pohjonen T, Rokkanen P. Bioabsorbable polymers: materials technology and surgical applications. Proc Inst Mech Engl 1998; 212: Törmälä P, Rokkanen P. Bioabsorbable implants in the fixation of fractures. Ann Chir Gynaecol 2001;90:81 5. Vallittu PK. Flexural properties of acrylic polymers reinforced with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 1999;81: Yli-Urpo H, Forsback A-P, Väkiparta M, Vallittu P, Närhi T. In vitro dissolution of a bioactive glass (S53P4) containing glass ionomer cements. Biomaterials applications: accepted for publication Yli-Urpo H, Närhi T, Söderling E. Antimicrobial effect of glass ionomer cements containing bioactive glass (S53P4) on oral micro-organisms in vitro. Acta Odontol Scand 2003;61: JUKKA SEPPÄLÄ, TkT, professori Teknillinen korkeakoulu PL 6100, Espoo ALLAN AHO, emeritusprofessori, erikoislääkäri Turun yliopisto, biomateriaalitutkimus Lemminkäisenkatu Turku PEKKA VALLITTU, HLT, professori, erikoishammaslääkäri TIMO NÄRHI, HLT, dosentti, erikoishammaslääkäri ANTTI YLI-URPO, HLT, professori, erikoishammaslääkäri Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos Lemminkäisenkatu Turku Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit 1209

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

3D tulostus lääketieteessä. Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto

3D tulostus lääketieteessä. Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D tulostus lääketieteessä Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D tulostuksen teolliset sovellutukset Prototyypit Komponentit Työkalut Tuomi J., Vihtonen L., 2007.

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä)

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) Luento III Sidekudos Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) j j Maksan Kuppferin soluja Syntyvät luuytimessä promonosyyteistä Kulkeutuvat veren mukana eri kudoksiin Saadaan näkyviin vitaaliväreillä

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? OLLI IKKALA aakatemiaprofessori Department of Applied Physics, Aalto University School of Science (formerly Helsinki

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Kertausta IONIEN MUODOSTUMISESTA Jos atomi luovuttaa tai

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Biomat a er e ia i alit i 1 Janne Raula 2010

Biomat a er e ia i alit i 1 Janne Raula 2010 Biomateriaalit Janne Raula 2010 1 http://www.mogulenterprises.com/prod03.htm http://www.micromuscle.com /applications/drug_delivery/ http://www.huntervascular.com/thoracicaortic-aneurysm/ http://www.inion.com/

Lisätiedot

S C I E N C E L I N K & A L U E

S C I E N C E L I N K & A L U E The Concept Factory 2012. Science Link 2013 S C I E N C E L I N K & A L U E Johanna Aaltonen, osahankkeen koordinaattori Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Turun yliopisto +358 40 199 3870 / johanna.aaltonen@utu.fi

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuitu lämpökovetteisen polymeerin vahvikkeena

Valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuitu lämpökovetteisen polymeerin vahvikkeena Kati Karilahti ja Rakel Päivinen Valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuitu lämpökovetteisen polymeerin vahvikkeena Metropolia Ammattikorkeakoulu Hammasteknikko Hammastekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 elsingin yliopisto/tampereen yliopisto enkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24. 5. 2004 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 Solujen kalvorakenteet rajaavat solut niiden ulkoisesta ympäristöstä

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

- eliöistä peräisin olevien, osittain hajonneiden hiilipitoisten aineiden seos 1p - lista max 4p, á 0.5 p/kohta - kieli ja selkeys 1p

- eliöistä peräisin olevien, osittain hajonneiden hiilipitoisten aineiden seos 1p - lista max 4p, á 0.5 p/kohta - kieli ja selkeys 1p 1. Mistä maan orgaaninen aines koostuu? Maan orgaaninen aines on kasveista, eläimistä ja mikrobeista peräisin olevien, osittain hajonneiden hiilipitoisten aineiden seos, joka sisältää: 1. noin 58 % hiiltä

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

Betonitutkimusseminaari 2016 Sementtiä korvaavat aineet; mahdollisuudet ja rajoitteet. TkT Anna Kronlöf, VTT Expert services Oy

Betonitutkimusseminaari 2016 Sementtiä korvaavat aineet; mahdollisuudet ja rajoitteet. TkT Anna Kronlöf, VTT Expert services Oy Betonitutkimusseminaari 2016 Sementtiä korvaavat aineet; mahdollisuudet ja rajoitteet TkT Anna Kronlöf, VTT Expert services Oy Sementin CO 2 -päästöt Kalkkikivi CaCO 3 H20 Kivi Sementti Portland sementin

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Projektipäällikkö, TkT Olli-Pekka Kari Rakennustieto Oy Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Tutkimuksen tausta > Betonirakenteiden käyttöiät ovat pidentymässä

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

BIOLOGIAN KYSYMYKSET

BIOLOGIAN KYSYMYKSET BIOLOGIAN KYSYMYKSET Biologian osakokeessa on 10 kysymystä. Tarkista, että saamassasi vastausmonisteessa on sivut 1-10 numerojärjestyksessä. Tarkastajien merkintöjä varten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 max 80p

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

Nanotäyteaineet kumissa

Nanotäyteaineet kumissa Nanotäyteaineet kumissa Minna Poikelispää, Alexandra Shakun, Jyrki Vuorinen Kumi-instituutin kevätseminaari 15.4.2016 Kumit ja nano 100 vuoden kokemuksella Noki Silika www.denka.co.jp/eng/denzai/product/25.html

Lisätiedot

Etunimi: Henkilötunnus:

Etunimi: Henkilötunnus: Kokonaispisteet: Lue oheinen artikkeli ja vastaa kysymyksiin 1-25. Huomaa, että artikkelista ei löydy suoraan vastausta kaikkiin kysymyksiin, vaan sinun tulee myös tuntea ja selittää tarkemmin artikkelissa

Lisätiedot

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria Jonne Seppälä Lectio praecursoria 22.5.2015 Structural Studies on Filamin Domain Interactions Rakennetutkimuksia filamiini-proteiinin domeenivuorovaikutuksilla Mitä solu- ja molekyylibioginen tutkimus

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

3D-tulostus lääketieteessä ja 3D-tulostuksen materiaaliturvallisuus. Elintarvikepäivä 2016 17.5.2106 Helsinki TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto

3D-tulostus lääketieteessä ja 3D-tulostuksen materiaaliturvallisuus. Elintarvikepäivä 2016 17.5.2106 Helsinki TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D-tulostus lääketieteessä ja 3D-tulostuksen materiaaliturvallisuus Elintarvikepäivä 2016 17.5.2106 Helsinki TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D-tulostuksen teolliset sovellutukset Prototyypit Komponentit

Lisätiedot

Biotalous teollisuuden materiaaleissa. Lehdistötilaisuus Ali Harlin, tutkimusprofessori VTT

Biotalous teollisuuden materiaaleissa. Lehdistötilaisuus Ali Harlin, tutkimusprofessori VTT Biotalous teollisuuden materiaaleissa Lehdistötilaisuus 22.11.2012 Ali Harlin, tutkimusprofessori VTT 2 Haastava yhtälö 2030 maailma tarvitsee 50 % lisää ruokaa, 45 % lisää energiaa, 30 % lisää vettä Samaan

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar. Pekka Hautala 19 05.20114

Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar. Pekka Hautala 19 05.20114 Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar Pekka Hautala 19 05.20114 Kuulento ConceptCar Miksi lennettiin kuuhun? Miksi haluttiin rakentaa auto puupohjaisista biomateriaaleista? Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 -BIOLOGIA (s. 1-5) -KEMIA (s. 6-7) BIOLOGIA Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset

Lisätiedot

Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat?

Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat? Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat? ''huoneen lämpötilan ioniset nesteet'' ''nestemäiset orgaaniset suolat'' + + ' ' + ' P + P B C 3 S S C 3 C 3 S eferences for ionic liquids in Scifinder 9701 references

Lisätiedot

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1 UÄ-laitteet anti-infektiivisen infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa 27.10.2005 Seinäjoki 1 Yleistä Perustuu korkeataajuiseen tärinään, ei mekaanisen voiman käyttöön laitteesta riippuen kärjen

Lisätiedot

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti.

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. ATOMIHILAT KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. Hiloja on erilaisia. Hilojen ja sidosten avulla

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Ulkoelektronit ja oktettisääntö Alkuaineen korkeimmalla energiatasolla olevia elektroneja sanotaan ulkoelektroneiksi eli valenssielektroneiksi.

Lisätiedot

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti mesinike suvine teabepäev Koht ja aeg: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ruumides, 11.07.2015.a.

Lisätiedot

Liian taipuisa muovi

Liian taipuisa muovi KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Lukiossa työ sopii kursseille KE1, KE2, KE4. KESTO: ½ h. MOTIVAATIO: Muoviteollisuuden laboratoriossa on huomattu, että tuotannosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet

DEE Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Kuudennen luennon aihepiirit Tulevaisuuden aurinkokennotyypit: väriaineaurinkokenno Rakenne Toimintaperiaate Kehityskohteet 1 AURINKOKENNOJEN NYKYTUTKIMUS Aurinkokennotutkimuksessa

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä

Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä Sakari Toivakainen RAE-projekti, RAKEISTAMINEN AVARTAA EKOLOGISUUTTA MINISEMINAARI 16.10.2014, Oulu. Clean Technologies

Lisätiedot

Kondensaatio ja hydrolyysi

Kondensaatio ja hydrolyysi Kondensaatio ja hydrolyysi REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Määritelmä, kondensaatioreaktio: Kondensaatioreaktiossa molekyylit liittyvät yhteen muodostaen uuden funktionaalisen ryhmän ja samalla molekyylien väliltä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polytetrafluorieteeni tunnetaan paremmin nimellä Teflon. Amerikkalainen DuPont kehitti materiaalin toisen maailmansodan aikana ja siitä tuli strateginen

Lisätiedot

Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa

Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa TkT Marja Niemi Tampereen teknillinen yliopisto Kemian ja biotekniikan laitos 23.4.2012 Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten klubi DI 2002, TTKK Materiaalitekniikan

Lisätiedot

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Markus Ovaska 28.11.2008 Esitelmän kulku MD-simulaatiot yleisesti Integrointialgoritmit: mitä integroidaan ja miten? Esimerkkejä eri algoritmeista Hyvän algoritmin

Lisätiedot

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 194

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 194 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 194 LIITE X VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 1 000 TONNIN MÄÄRINÄ ( 1 ) Rekisteröijän on ehdotettava, miten ja millaisella

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

Reaktiot ja tasapaino

Reaktiot ja tasapaino Reaktiot ja tasapaino Kurssi 5, KE5 Kurssin yleiset tiedot Kurssi 5 (syventävä): Reaktiot ja tasapaino Tunnit (45min ja 1,5h): ma 14:10 14:55, ke 08:00 09:50, to 11:20 12:05 ja 14:10 14:55 pe 14:10 14:55

Lisätiedot

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Kysymyksiä Mitä varten kiviainestuotteita valmistetaan? Mitä kiviaineksen laatu tarkoittaa? Miten ja miksi kiviaineksen

Lisätiedot

MAAPERÄN HAJOTTAJAELIÖSTÖ MONTA-tutkimuksessa

MAAPERÄN HAJOTTAJAELIÖSTÖ MONTA-tutkimuksessa MAAPERÄN HAJOTTAJAELIÖSTÖ MONTA-tutkimuksessa Jari Haimi Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Metsäntutkimuslaitos Metsäteho Tutkimuksessa ovat mukana olleeet: Anne

Lisätiedot

MAITO-INNO. Maito uudet tutkimus ja tuotekehitys innovaatiot

MAITO-INNO. Maito uudet tutkimus ja tuotekehitys innovaatiot MAITO-INNO Maito uudet tutkimus ja tuotekehitys innovaatiot Raija Tahvonen, professori, Uudet liiketoimintamahdollisuudet Tuomo Tupasela, vanhempi tutkija, Uudet liiketoimintamahdollisuudet Sirja Viitala,

Lisätiedot

Proteiinien opiskelua molekyyligastronomian kontekstissa kohti korkeamman tason ajattelutaitoja ja mahdollisimman kuohkeita marenkeja

Proteiinien opiskelua molekyyligastronomian kontekstissa kohti korkeamman tason ajattelutaitoja ja mahdollisimman kuohkeita marenkeja LUMAT 1(2), 2013 Proteiinien opiskelua molekyyligastronomian kontekstissa kohti korkeamman tason ajattelutaitoja ja mahdollisimman kuohkeita marenkeja Anna-Sofia Vilhunen Kemian opettajankoulutusyksikkö,

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu Luennon 5 oppimistavoitteet Soluseinän biosynteesi Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia saat listata puuaineksen muodostumisen vaiheet. Ymmärrät, kuinka soluseinän tapahtuu. saat lyhyesti kuvata soluseinän

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

1. Materiaalien rakenne

1. Materiaalien rakenne 1. Materiaalien rakenne 1.1 Johdanto 1. Luento 2.11.2010 1.1 Johdanto Materiaalit voidaan luokitella useilla eri tavoilla Kemiallisen sidoksen mukaan: metallit, keraamit, polymeerit Käytön mukaan: komposiitit,

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje SUPERABSORBENTIT KOHDERYHMÄ: Soveltuu kaiken ikäisille oppilaille. Työn kemian osuutta voidaan supistaa ja laajentaa oppilaiden tietojen ja taitojen mukaisesti. KESTO: 5 15 min. MOTIVAATIO: Kosteuspyyhkeet

Lisätiedot

Bayer Suomessa Bayer HealthCare Bayer MaterialScience Bayer CropScience

Bayer Suomessa Bayer HealthCare Bayer MaterialScience Bayer CropScience Bayer Suomessa Bayer HealthCare Bayer MaterialScience Bayer CropScience Suomessa toimivat liiketoimintaryhmät Bayer HealthCare keskittyy terveydenhuoltoon Bayer MaterialScience palvelee teollisuuden raaka-ainetarpeita

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. 1.2 Elektronin energia Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. -elektronit voivat olla vain tietyillä energioilla (pääkvanttiluku n = 1, 2, 3,...) -mitä kauempana

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

KUPARIASPIRINAATIN VALMISTUS

KUPARIASPIRINAATIN VALMISTUS TAUSTAA KUPARIASPIRINAATIN VALMISTUS Kupariaspirinaatti eli dikuparitetra-asetyylisalisylaatti on epäorgaaninen yhdiste, jonka käyttöä nivelreuman hoidossa ja toisen sukupolven lääkevalmistuksessa on tutkittu

Lisätiedot

Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus

Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus Opinnäytetyö Kuitulujitteen yhdistelmämuoveja vahvistava vaikutus Kuosmanen Matti Laboratorioala 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Laboratorioala Tekijä: Matti Kuosmanen TIIVISTELMÄ Työn nimi: Kuitulujitteen

Lisätiedot

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä?

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Esimerkkinä realistinen arviointi Vaikuttavuuden määritelmä Vaikuttavuus on saanut merkillisen paljon sananvaltaa yhteiskunnassa ottaen

Lisätiedot

Gram-värjäykset. Olli Meurman

Gram-värjäykset. Olli Meurman Gram-värjäykset Olli Meurman 5.2.2010 Gram-värjäys Gram-positiivinen Kiinnitys (kuumennus/alkoholi) Gram-negatiivinen Kristalliviolettivärjäys Kiinnitys jodilla Värinpoisto alkoholilla Safraniinivärjäys

Lisätiedot

Itämeren sedimentin ja rautamangaanisaostumien. hajottaa raakaöljyä ja naftaleenia. Suomen ympäristökeskus

Itämeren sedimentin ja rautamangaanisaostumien. hajottaa raakaöljyä ja naftaleenia. Suomen ympäristökeskus Itämeren sedimentin ja rautamangaanisaostumien bakteerien kyky hajottaa raakaöljyä ja naftaleenia Mikrokosmoskokeet 23.7.-18.12.2012 Anna Reunamo, Pirjo Yli-Hemminki, Jari Nuutinen, Jouni Lehtoranta, Kirsten

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit BioSafe Simple Solutions for Complex Matters Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit Ulla Honkalampi Toimitus- ja laboratorionjohtaja Elintarviketoksisuus:

Lisätiedot

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Vuorovaikutukset on perinteisesti jaettu neljään: Gravitaatio Sähkömagneettinen vuorovaikutus Heikko vuorovaikutus Vahva vuorovaikutus Sähköheikkoteoria

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita Jani Pelto VTT Muovimateriaalit ESD hallintaan 2009 Kaupallisia materiaaleja löytyy kaikille pintajohtavuusalueille Tekniikoita

Lisätiedot