Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan"

Transkriptio

1 Terveys, tiede ja tulevaisuus Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit Jukka Seppälä, Pekka Vallittu, Timo Närhi, Allan Aho ja Antti Yli-Urpo Uudet materiaalit ovat avainasemassa tulevaisuuden teknologioiden kehittämisessä. Biomateriaalien ja niiden käyttömuotojen kehittäminen mahdollistaa läpimurtoja mm. lääkkeiden annossa ja kudosteknologiassa. Suomen Akatemian huippututkimusyksikön Bio- ja nanopolymeerien tutkimusryhmän kantavana ajatuksena on yhdistää polymeerikatalyysistä lähtevä tarkka materiaalisynteesi nanotasolla hallittujen materiaalien synteesiin ja edelleen tuottaa räätälöidysti sovelluksissa tarvittavia materiaalien ominaisuuksia. Erityisenä sovellusalueena ovat kudosteknologia ja aktiivisten aineiden vapautus hammaslääketieteessä ja ortopediassa. Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan säätelyyn alkaa rakenteiden hallinta jo synteesivaiheessa. Ei riitä, että materiaalilla on tietty kemiallinen koostumus, vaan lisäksi tarvitaan rakenteiden ja vuorovaikutusten tarkempaa hallintaa. Polymeerien keskimääräiset moolimassat, moolimassajakaumat, koostumukset, koostumusjakaumat, mahdolliset lohkorakenteet, haarautumarakenteet ja funktionaalisuudet on kyettävä räätälöimään mahdollisimman tarkkaan. Tässä synteesin hallinta ja polymerointikatalyysi ovat keskeisessä asemassa. Organometallikemian kehitys on mahdollistanut entistä paremmin stereospesifisen synteesin. Uudet»elävät» radikaalipolymerointitekniikat puolestaan antavat mahdollisuuden valmistaa hallittuja molekyylirakenteita mm. haarautuneita funktionaalisia kopolymeerejä. Äärimmilleen vietyä funktionaalisuutta edustavat dendriittiset polymeerirakenteet (Seppälä ym. 2002a). Helsingin yliopisto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät Biomedicumissa seminaarin Terveys, tiede ja tulevaisuus. Tämän seminaarin esitelmät julkaistaan sarjana Aikakauskirja Duodecimissa. Duodecim 2004;120:

2 Polymeerimolekyyleissä tuhannet tai kymmenettuhannet atomit ovat liittyneet toisiinsa enemmän tai vähemmän järjestyneiksi nauhamaisiksi, haarautuneiksi tai verkkomaisiksi rakenteiksi. Kemialliset sidospituudet ovat noin 0,1 nanometriä. Materiaalien kehittämisen nanotekniikka tutkii molekyylien ja niiden joukkojen järjestymistä mittakaavassa, joka ulottuu muutamasta nanometristä kymmeniin nanometreihin. Nanorakenteisiin perustuva hierarkkinen järjestyneisyys voi ulottua makroskooppiselle tasolle asti (kuva 1) (Ikkala ja ten Brinke 2002). Materiaalitutkimukseen on tullut käsite älykkäät materiaalit (intelligent materials tai smart materials). Varsinaista älyä materiaaleissa ei kuitenkaan ole, mutta materiaaliin on mahdollista saada aikaan kykyä muuntua ympäristön impulssien ja muutosten mukaisesti (adaptive materials). Materiaali voi muuttaa luonnettaan esimerkiksi diffuusio-ominaisuuksia, sähkönjohtavuutta, liukoisuutta tai mekaanisia ominaisuuksiaan ympäristön muutosten kuten ph:n tai lämpötilan vaikutuksesta. Materiaali voidaan myös saada hajoamaan biologisessa ympäristössä halutussa ajassa. Biomateriaalit Elimistön kanssa vuorovaikutukseen joutuvan materiaalin tulee olla mahdollisimman hyvin bioyhteensopiva. Esimerkkeinä menestyksellisesti käytetyistä bioyhteensopivista materiaaleista voidaan mainita polymetyylimetakrylaatit johdoksineen, polysiloksaanit, suurimoolimassainen polyeteeni, eräät polyuretaanit ja metalleista titaani. Edellä mainittujenkaan bioyhteensopivuus ei aina ole ollut ongelmatonta. Biomateriaalit ovat kudoksessa joko stabiileja tai hajoavia. Biostabiilius on usein toivottu ominaisuus kun kyseessä ovat ortopediset implantit tai hammashoidon biomateriaalit. Näissä kohteissa biomateriaalin on kyettävä säilyttämään muotonsa ja kantamaan elimistön aiheuttamaa kuormitusta vuosikymmeniä. Joissakin tapauksissa kontrolloidusta biohajoavuudesta on kuitenkin etua, kuten ortopedisissa kiinnitysvälineissä. Näiden biohajoavuus tekee uusintaleikkaukset tarpeettomiksi. Biohajoavien polymeerien tulee täyttää tiukat kriteerit mm. hajoamistuotteiden myrkyttömyyden suhteen. Useimmat nykyisin käytetyt biohajoavat polymeerit ovat alifaattisia polyes- Kuva 1. Nanotekniikka ja rakenteiden hierarkia J. Seppälä ym.

3 tereitä, jotka perustuvat maitohappoon (Törmälä ym. 1998, Törmälä ja Rokkanen 2001, Seppälä ym. 2002b) Maitohappopohjaiset polylaktidit ovat biomassapohjaisia, hiilihydraateista fermentaatiolla valmistetusta maitohaposta syntetisoituja polymeerejä. Polylaktidit hajoavat vähitellen kauttaaltaan veden aiheuttaman hydrolyysin vaikutuksesta ja eliminoituvat luonnollisten elintoimintojen kautta. Osa hajoamistuotteista osallistuu elimistön omaan proteiinisynteesiin. Luonnonpolymeerit, kuten selluloosa, tärkkelys ja valkuaisaineet, ovat laajassa merkityksessä myös biopolymeerejä. Synteettisten biomateriaalien tärkeä ja kasvava käyttöalue on aktiiviaineiden hallittu annostelu. Lääkkeiden polymeeripohjaisen annostelun periaatteellisia vaihtoehtoja on esitetty kuvassa 2. Polymeerien rakenteen räätälöinti mahdollistaa esimerkiksi lääkeaineiden diffuusionopeuden säätelyn siten, että elimistöön asetetun kapselin seinämän läpi vapautuu haluttu määrä lääkeainetta vuorokaudessa. Membraaniannostelu polymeerikapselin seinämän läpi tuottaa tasaisen ja pitkäaikaisen lääkeainepitoisuuden. Lääkeaine voidaan myös seostaa polymeeriin, jolloin kyseessä on ns. ensimmäisen kertaluvun mukainen vähitellen hidastuva vapautuminen. Tasainen nollannen kertaluvun annostuskinetiikka on mahdollista saavuttaa, kun lääkeaine sijoitetaan pinnaltaan vähitellen hajoavaan tai liukenevaan polymeeriin tai keraamiin. Polyanhydridejä ja piioksideja on tutkittu tässä yhteydessä runsaasti. Uusi mielenkiintoinen menetelmä on sitoa lääkeaine reversiibelisti polymeeriketjuun siten, että kiinnittävä sidos aukeaa ja lääkeainetta vapautuu kohdealueen ph:n tai lämpötilan muutoksen mukaan. Bioaktiiviset materiaalit Bioaktiivisilla materiaaleilla on kyky olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa biologisen systeemin kanssa ja esimerkiksi edistää kudosten paranemista ja uusiutumista. Niillä on myös kyky edistää solujen uusiutumista ja hallittua kasvua. Tällaisten materiaalien kehittäminen on tärkeää pyrittäessä ohjaamaan uusiutuvien kudosten kasvua elimistössä tai soluviljelmissä. Tunnetuimpia bioaktiivisia materiaaleja on bioaktiivisten lasien perhe, jonka tutkimuksen professori Larry Hench aloitti 1970-luvulla Yhdysvalloissa (Hench ja Paschall 1973). Piin ke- Kuva 2. Lääkkeiden hallittua annostelua polymeerejä räätälöimällä. Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit 1205

4 miallinen luonne antaa laajat mahdollisuudet materiaalin bioaktiivisuuden räätälöimiseen kudoksen eri happamuusasteet huomioiden. Lasista saadaan valmistettua täysin inerttejä tai liukenevia valmisteita. Suomessa erityisen lupaavia tuloksia on saavutettu tutkittaessa bioaktiivisen lasin hyödyntämistä kallon luudefektien hoidossa, ortopediassa ja eräissä hammaslääketieteellisissä sovellutuksissa. Bioaktiivisen lasin on todettu edistävän ja ohjaavan merkittävästi uudisluun kasvua sekä vähentävän tulehdusriskiä. Bioaktiivinen lasi alkaa liueta kontaktissa kudosnesteiden kanssa. Lasin pinnalle muodostuu piin vapautumisen seurauksena nk. piigeelikerros. Liukenemisen aikana lasista vapautuu myös kalsiumia ja fosforia, jotka kuitenkin saostuvat yhdessä ympäröivän kudosnesteen ionien kanssa lasin pinnalle muodostuneeseen geelikerrokseen. Ajan myötä kalsiumfosfaattikerroksen kiderakenne muuttuu luun apatiittia muistuttavaksi mineraaliksi, johon lasia ympäröivä luukudos kasvaa kiinni. Kudokseen implantoidut lasipartikkelit edistävät luun muodostumista partikkelien ympärillä ja aivan niiden lähellä. Lasista vapautuvien ionien lähinnä piin tiedetään myös osaltaan edistävän luusolujen esiasteiden muuttumista varsinaisiksi luuta muodostaviksi soluiksi ja parantavan valmiiden luusolujen kykyä tuottaa uutta luukudosta. Lasin bioaktiivisuutta voidaan säädellä muuntamalla lasin koostumusta sekä elimistöön implantoitavien lasipartikkelien kokoa ja muotoa. Bioaktiivisen lasin bakteerien kasvua ehkäisevästä vaikutuksesta on viime vuosina saatu vahvaa näyttöä. Lasin antimikrobisen vaikutuksen mekanismeja ei vielä tunneta tarkkaan, mutta lasin reagoinnin aiheuttamaa ph:n suurenemista ja osmoosia arvellaan keskeisimmiksi tekijöiksi. Antimikrobisuus on erityisen tärkeä ominaisuus, sillä lasia käytetään usein infektoituneissa luudefekteissä tai kohteissa, joissa kudoksen infektoitumisen vaara on merkittävästi lisääntynyt (Stoor ym. 2001) Bioaktiivisen lasin ohella sooli-geeliteknologiaan pohjautuvat keraamit ovat osoittautuneet mielenkiintoisiksi bioaktiivisiksi materiaaleiksi. Huoneenlämmössä valmistettavat keraamit mahdollistavat lämpöherkkien molekyylien lisäämisen keraamiseen materiaaliin. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia etenkin kudosteknologian alueella ja lääkkeiden annostelussa. Bioaktiiviset komposiitit Viime vuosina on kehitetty yhdistelmämateriaaleja, ns. komposiitteja, joissa bioaktiivinen keraami on yhdistetty biopolymeereihin. Komposiiteissa bioaktiivisten keraamien luun paranemista edistäviä ominaisuuksia voidaan hyödyntää uusilla käyttöalueilla. Biomateriaalitutkimuksen yksi kohde ovat bioaktiivista lasia sisältävät biohajoavat komposiitit. Biopolymeeripohjaista materiaalia voidaan ruiskuttaa luunpuutosalueelle esimerkiksi ortopedisten tai hammasimplanttien asentamisen yhteydessä. Komposiitissa käytettävä biopolymeeri muuttuu elimistössä huokoiseksi, jolloin komposiitin lasipartikkelit pääsevät reagoimaan kudosnesteiden ja veren kanssa. Luu kasvaa lasipartikkeleiden ohjaamana huokoisen materiaalin sisään (kuva 3). Polymeerin hajoamisen myötä luukudos uusiutuu ja puutosalue täyttyy uudella luulla. Bioaktiiviset lasipartikkelit osallistuvat luun rakenteen ylläpitämiseen puutosalueella vielä useita vuosia elimistöön implantoinnin jälkeen. Ruiskutettavia komposiitteja käytettäessä luudefektien täyttäminen on helppoa ja defektien täyttöaste on todettu erinomaiseksi (Malin ym. 1996, Rich ym. 2002, Närhi ym. 2003, Jaakkola ym. 2004). Bioaktiivista lasia sisältäviä biopolymeerikomposiitteja pyritään hyödyntämään myös kudosten kasvun ohjaukseen tarkoitetuissa kalvoissa. Bioaktiivinen lasi reagoi ohuen komposiittikalvon sisällä, jolloin kalvon pinnalle muodostuu mineraalikerros (kuva 4). Lämmön avulla pehmentyvästä eli termoplastisesta biopolymeeristä valmistettu kalvo voidaan muotoilla leikkaustilanteessa halutun muotoiseksi. Kalvo tukee paranemassa olevia kudoksia ja estää pehmytkudosten kasvun luudefektin alueelle. Komposiitissa olevat lasigranulat ohjaavat paranevan luun kasvamaan kalvon pintaa pitkin. Bioaktiivisesta lasista valmistettua tahnaa on jo jonkin ajan käytetty hammasluun eli dentii J. Seppälä ym.

5 Kuva 4. Kalsiumfosfaatin saostuminen bioaktiivista lasia sisältävän biopolymeerikomposiitin pinnalle in vitro. Kuva 3. Uudisluun kasvu biopolymeerikomposiitin sisälle bioaktiivisten lasipartikkeleiden ohjaamana. nin mineralisoitumisen edistämiseen. Lasista vapautuvat ionit kulkeutuvat paljastuneiden hammaskaulojen pinnalle viedystä tahnasta hampaan avoimiin dentiinikanaviin ja saostuessaan tukkivat ne. Menetelmää sovelletaan erityisesti vihlovien hammaskaulojen hoitoon, mutta tahnan käytöstä on saatu lupaavia tuloksia myös infektoituneiden juurikanavien hoidossa. Bioaktiivisia keraameja sisältäviä komposiitteja voidaan käyttää myös kehitettäessä hammaskudoksen mineralisaatiota lisääviä paikkamateriaaleja (Yli-Urpo ym. 2003). Biomateriaalit kudosteknologiassa Polymeeripohjaiset biomateriaalit ovat avainasemassa, kun pyritään kasvattamaan kudoksia ja elimiä laboratoriossa potilaan omia soluja tai kantasoluja käyttäen. Kudosteknologiaa on so- Kuva 5. Huokoinen biopolymeerikomposiitti ennen soluviljelytestausta. vellettu menestyksellisesti mm. tekoihon ja ruston valmistuksessa, mutta käytettävissä olevat menetelmät ovat vielä kalliita. Materiaalien ja solujen vuorovaikutusta tehostamalla kyetään kehittämään entistä parempia tukirakenteita, joissa ihmisen omat solut muodostavat uutta kudosta. Erityisen kiinnostavia materiaaleja tässä yhteydessä ovat bioaktiivisista biopolymeerikomposiiteista valmistetut huokoiset rakenteet (kuva 5). Huokoistettujen kappaleiden esikäsittelyn avulla saadaan muodostettua materiaalin sisäpinnoille mineraalikerros, johon luusolut tarttuvat ja käynnistävät uuden luukudoksen muodostumisen jo soluviljelyolosuhteissa. Kudokseen implantoinnin jälkeen kauttaaltaan huokoi- Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit 1207

6 set rakenteet edistävät verisuonten muodostumista ja kudosten kasvua koko implantoidun materiaalin läpi. Luun muodostus saadaan näin ollen käynnistettyä jo laboratorio-olosuhteissa, ja valmiiksi muotoiltu kappale voidaan siirtää myöhemmin varsinaiselle kudospuutosalueelle. Biostabiilit komposiitit hammaslääketieteessä ja ortopedisessa kirurgiassa Yksi yleisesti käytetty ryhmä biomateriaaleja on luonteeltaan biohajoamaton eli biostabiili. Näitä materiaaleja käytetään muun muassa lonkkaproteeseissa ja hammaspuutosten korvaamisessa. Bioyhteensopivuuden ja myrkyttömyyden lisäksi näiltä materiaaleilta vaaditaan suurta pitkäaikaislujuutta, korvattavaa kudosta vastaavia biomekaanisia ominaisuuksia ja helppoa kliinistä käsiteltävyyttä. Hammashoidossa käytettävät materiaalit ovat kehittyneet komposiittimateriaaleiksi. Riittävä lujuus suun olosuhteissa, esimerkiksi hammassilloissa, saavutetaan metallien lisäksi kuitulujitteisilla komposiiteilla (Vallittu 1999, Lassila ym. 2002). Kuitukomposiitin polymeerimatriisi on yleensä dimetakrylaattimonomeeria, jonka polymeroituminen käynnistetään sinisen valon (aallonpituus 470 nm) ja valoherkän initiaattorin yhdistelmän avulla. Lujitekuituina käytetään ulkonäkösyistä lähinnä lasikuituja. Hammaslääketieteellisten kuitukomposiittien viimeaikainen kehitys on johtamassa monifunktionaalisesti reaktiivisten molekyylien käyttöönottoon polymeerimatriiseissa. Monifunktionaalisten ja suuren moolimassan molekyylien esimerkiksi dendrimeerien avulla voidaan vähentää komposiitin polymeroitumiskutistumista. Polymeroitumiskutistuman pieneneminen lisää kuitukomposiittirakenteiden mittatarkkuutta. Hammaspaikka-aineissa kehityksen suuntana oleva pieni polymeroitumiskutistuma tulee parantamaan hampaan ja paikka-aineen välistä tiiviyttä ja paikka-aineen kiinnittymistä hammaskudokseen. Kuitukomposiittien mekaaniset ominaisuudet voidaan räätälöidä vastaamaan korvattavan kudoksen ominaisuuksia. Esimerkiksi hampaan si- sään kruunun tueksi asetettavan juurikanavanastan kimmomoduulin eli jäykkyyden tulee vastata ympäröivän hammasluun jäykkyyttä. Jos nastan kimmomoduuli on suurempi kuin hammasluun, voi hampaan juuri murtua epäedullisissa olosuhteissa hammasluun väsymisen seurauksena. Tämä johtaa hampaan poistamiseen. Hampaiden paikkausmateriaalina käytettävien partikkelitäytekomposiittien partikkelikoko on 50 nm 10 µm. Tutkimusten mukaan komposiitin pinnan kulumiskestävyyttä voidaan lisätä pienentämällä täyteainepartikkelin kokoa ja partikkeleiden välistä etäisyyttä ja myös täytteiden välisen polymeerimatriisin elastisuutta. Nanometrikoon täyteaineita sisältäviä komposiitteja käytetään jo hammashoidossa, ja tutkimuksen kohteena oleva nanotäytepitoisuuden lisääminen tähtää nykyistä paremmin kulutusta kestävien paikka-aineiden kehittämiseen. Elävän luun sisään asetettavien metallisten proteesien esimerkiksi lonkkaproteesin materiaalin ja luun biomekaanisen yhteensopivuuden tulisi olla toisiaan vastaavat. Jos näin ei ole, voi implantin ympäristössä esiintyä luun resorboitumista. Juurihoidetusta hampaasta poiketen elävä luu pystyy korjaamaan väsymismurtumia, joten luun murtumista implantin ympäriltä ei tapahdu. Sen sijaan resorptio ja siihen liittyvä irtoamispartikkelireaktio voi johtaa proteesin irtoamiseen. Uusina lonkkaproteesimateriaaleina ja metallisten lonkkaproteesien kiinnityssementteinä tutkitaan kuitukomposiittimateriaaleja. Komposiittimateriaaleilla pyritään parantamaan biomekaanista sopivuutta. Nykyisin kliinisessä käytössä olevat metalliset lonkkaproteesit voidaan kiinnittää luusementillä. Polymetyylimetakrylaattipohjaista luusementtiä on kokeellisen tutkimuksen mukaan mahdollista huokoistaa hydrofiilisella biopolymeeritäyteaineella ja lasikuiduilla (Puska ym. 2002). Huokoisen kuitulujitteisen luusementin oletetaan kiinnittyvän luuhun nykyisin käytössä olevia luusementtejä paremmin. Useilta biostabiileilta komposiiteilta erityisesti hammaslääketieteessä käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan hyvää teknistä liimattavuutta. Lujia liimasaumoja tarvitaan esimerkik J. Seppälä ym.

7 si hampaan pintaan kiinnitettävien hammassiltojen yhteydessä. Merkittävä läpimurto kuitukomposiittien liimaamisessa on saavutettu käyttämällä komposiitin polymeerimatriisissa IPN- (interpenetrating polymer networks) eli lomittaisverkkorakenteita (Lastumäki ym. 2003). IPN-liimautuminen perustuu adhesiivin ja liimattavan substraatin lineaarisen polymeerifaasin diffuusioon ja polymeroitumiseen. Meilläkin on laajoja tutkimuksia pyrittäessä laajentamaan suun olosuhteissa hyviksi havaittujen materiaalien käyttöalueita muilla lääketieteen aloilla. Näissä sovelluksissa materiaalien ominaisuuksista on tunnettava teknisten ominaisuuksien lisäksi myös muun muassa proteiinien ja mikrobien adheesiotaipumus materiaalin pinnalla sekä materiaalin vuorovaikutukset kohdekudosten kanssa. Materiaalien pitkäaikainen bioyhteensopivuus on huomioitava erityisesti kehitettäessä biostabiileja materiaaleja. Innovaatiot syntyvät rajapinnoilla Materiaalien synteesissä ja nanorakenteiden hallinnassa on edistytty merkittävästi viime vuosina. Synteettisten materiaalien ja kudosten välistä vuorovaikutusta on opittu hallitsemaan paremmin, minkä ansiosta on voitu kehittää biohajoaviin materiaaleihin perustuvia kirurgisia tuotteita ja lääkkeiden polymeeripohjaista annostelua. Läpimurtojen avain tulevaisuuden hoitomuotojen kehittämisessä on useiden eri tieteenalojen välinen yhteistyö. Tarvitaan huippuosaamisen ja läpimurtojen yhdistämistä niin lääketieteen, kemian ja biotieteiden alueilta. Kudosteknologia on hyvä esimerkki tällaisesta alojenvälisestä yhteistyöstä, jonka tuloksena voimme odottaa lähivuosina uusia menetelmiä kudosten korjaamiseen ja jopa kudosten tai elinten kasvatukseen. Kirjallisuutta Hench LL, Paschall HA. Direct chemical bond of bioactive glass-ceramic materials to bone and muscle. J Biomed Mater Res Symp 1973; 4: Jaakkola T, Rich J, Tirri T, ym. In vitro Ca-P formation on biodegradable thermoplastic composite of poly(ε-caprolactone-co-dl-lactide) and bioactive glass (S53P4). Biomaterials 2004;25: Ikkala O, ten Brinke G. Functional materials based on self-assembly of polymeric supramolecules, Science 2002;295: Lassila LVJ, Nohrström T, Vallittu PK. The influence of short-term water storage on the flexural properties of unidirectional glass fiber reinforced composite. Biomaterials 2002;23: Lastumäki T, Lassila LVJ, Vallittu PK. The semi-interpenetrating polymer network matrix of fiber-reinforced composite and its effect on the surface adhesive properties. J Mater Sci Mater Med 2003;14:1 7. Malin M, Hiljanen-Vainio T, Karjalainen, J, Seppälä J. Biodegradable lactone copolymers. II. Hydrolytic study of ε-caprolactone and lactide copolymers. J Appl Polym Sci 1996;59: Närhi TO, Jansen JA, Jaakkola T, ym. Bone response to degradable thermoplastic composite in rabbits. Biomaterials 2003;24: Puska MA, Kokkari AK, Närhi TO, Vallittu PK. Mechanical properties of oligomer modified acrylic bone cement. Biomaterials 2003; 24: Rich J, Jaakkola T, Tirri T, Närhi T, Yli-Urpo A, Seppälä J. In vitro evaluation of poly(ε-caprolactone co-dl-lactide)/bioactive glass composites. Biomaterials 2002;23: Seppälä J, Korhonen H, Kylmä J, Tuominen J. General methodology for chemical synthesis of polyesters. Published in biopolymers, Vol 3b Polyesters II, Wiley-VCH 2002(a), s Seppälä J, Löfgren B, Leskelä M. Katalyytit nanotehtaina. Kemia-Kemi 2002 (b);8:20 1. Stoor P, Söderling E, Grenman R. Bioactive glass S53P4 in repair of septal perforations and its interactions with respiratory infectionassociated microorganisms Haemophilius influenzae and Streptococcus pneumoniae. J Biomed Mater Res 2001;58: Törmälä P, Pohjonen T, Rokkanen P. Bioabsorbable polymers: materials technology and surgical applications. Proc Inst Mech Engl 1998; 212: Törmälä P, Rokkanen P. Bioabsorbable implants in the fixation of fractures. Ann Chir Gynaecol 2001;90:81 5. Vallittu PK. Flexural properties of acrylic polymers reinforced with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 1999;81: Yli-Urpo H, Forsback A-P, Väkiparta M, Vallittu P, Närhi T. In vitro dissolution of a bioactive glass (S53P4) containing glass ionomer cements. Biomaterials applications: accepted for publication Yli-Urpo H, Närhi T, Söderling E. Antimicrobial effect of glass ionomer cements containing bioactive glass (S53P4) on oral micro-organisms in vitro. Acta Odontol Scand 2003;61: JUKKA SEPPÄLÄ, TkT, professori Teknillinen korkeakoulu PL 6100, Espoo ALLAN AHO, emeritusprofessori, erikoislääkäri Turun yliopisto, biomateriaalitutkimus Lemminkäisenkatu Turku PEKKA VALLITTU, HLT, professori, erikoishammaslääkäri TIMO NÄRHI, HLT, dosentti, erikoishammaslääkäri ANTTI YLI-URPO, HLT, professori, erikoishammaslääkäri Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos Lemminkäisenkatu Turku Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit 1209

Biohajoavien kiinnittimien käyttö luukirurgiassa

Biohajoavien kiinnittimien käyttö luukirurgiassa Katsaus Biohajoavien kiinnittimien käyttö luukirurgiassa Eero Waris, Nureddin Ashammakhi, Ville Waris, Willy Serlo, Riitta Suuronen, Pertti Törmälä, Yrjö T. Konttinen ja Seppo Santavirta Elimistössä liukenevia

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi !" # # TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi Tiivistelmä Ympäristöasiat ovat vaikuttaneet pakkausalan kehitykseen viimeiset 20

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

9"11$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9"$-2-"-6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!"#$%&'(&)*("+$**,$"-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)"##*!"#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08

911$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9$-2--6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!#$%&'(&)*(+$**,$-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)##*!#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08 Kekki Tomi K., Kaunisto Tuija, Keinänen-Toivola Minna M., Luntamo Marja Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa Vesi-Instituutin julkaisuja 3 VESIJOHTOMATERIAALIEN VAURIOT JA KÄYTTÖIKÄ SUOMESSA

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot