Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille2012 201519.5.2015"

Transkriptio

1 Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille Ohjelmakauden keskeiset toimenpiteet, aikataulutus ja edistymisen seuranta Hanke käynnistynythanke valmistunut Hanke ei toteudu Kuluttajan oikeuksien turvaaminen ja kuluttajan suojelu suunniteltu toimenpide aikataulu vastuutaho ja kontaktihenkilö edistyminen Kuluttajan oikeuksista huolehtiminen 1. Tehdään kuluttajansuojalakiin ja muuhun kuluttajansuojalainsäädäntöön asianmukaisten esiselvitysten ja niistä saatavan lausuntopalautteen pohjalta tarpeelliseksi arvioidut muutokset. 2 Selvitetään kuluttaja-asiamiehen nykyisen keinovalikoiman toimivuus ja uudistamistarpeet sekä arvioidaan aluehallintoviranomaisen toimintamahdollisuuksia selväpiirteisissä markkinointija sopimusehtoasioissa, jossa lain soveltamiskäytäntö on vakiintunut. 3 Selvitetään eri vaihtoehtoja toteuttaa valmismatkojen vakuusjärjestelmä nykyistä tehokkaammalla, varmemmalla ja joustavammalla tavalla OM asettaa työryhmän valmistelemaan kuluttajansuojalakiin tehtäviä muutoksia. Työ käynnistetään myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Riippuvainen EU:n valmismatkadirektiivin muuttamisesta. OM/Katri Kummoinen OM/Antti Leinonen TEM/Sari Alho OM/Riitta Haapasaari TEM/Sari Alho KKV HE 157/2013 hyväksytty. Uudistukset tulivat voimaan ja niillä pantiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EUdirektiivi. Oikeusministeriön asettama työryhmä on luovuttanut mietintönsä Mietintö on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa mietintöjä ja lausuntoja 11/2015 EU:n ehdotus uudeksi valmismatkadirektiiviksi annettiin Ehdotus on käsiteltävänä neuvoston työryhmässä.

2 2 Kuluttajien velkaantumisen hillintä 4 Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään a) velkajärjestelylain ongelmakohtia -HE annetaan 2014 OM/Mari Aalto TEM on asettanut työryhmän selvittämään erilaisia vaihtoehtoja valmismatkojen vakuusjärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmän toimiaika päättyy HE yksityishenkilön velkajärjestelylain muutoksesta on hyväksytty ja laki tuli voimaan b) pikaluotoista aiheutuvien ongelmien vähentämistä -3 kk:n päästä hyväksymisestä OM/Katri Kummoinen HE 78/2012 pikaluottoja koskevan lainsäädännön tiukentamisesta hyväksytty eduskunnassa. Tuli voimaan c) sosiaalista luototusta STM/Jaakko Ellisaari, OM, TEM STM asettama selvityshenkilö OTT Kirsti Rissanen on luovuttanut selvitystyön Selvitetään positiivisen luottorekisterin käyttömahdollisuuksia ja muita keinoja, joilla velkoja voi saada tietoa hakijan veloista. Selvityksessä otetaan huomioon eri vaihtoehtojen perustamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksiin liittyvät kysymykset. OM asettaa selvitysmiehen OM/Sami Manninen Selvitysmies Ahti Saarenpään raportti on julkaistu , oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 22/2013. Selvityksen pohjalta ei esitetä re-

3 3 Kuluttajille turvallisia tuotteita ja palveluja Digitalisoitumista kuluttajien eduksi 6 Selvitetään, miten voidaan turvata se, että pienituloisille ja vähävaraisille tarjotaan koko maassa sosiaalista luottoa tai että he muutoin saavat pieniä luottoja kohtuullisin ehdoin. 7 Osallistutaan ja vaikutetaan vireillä olevaan EU:n yleistä tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevan sääntelyn uudistamiseen ja kehitetään tältä pohjalta kansallista lainsäädäntöä. 8 Perusviestintäverkkojen kattavuutta turvataan televiestinnän yleispalveluvelvoitetta kehittämällä sekä tarvitta- VN:n periaatepäätös laajakaistayhteyksien STM/Jaakko Ellisaari, OM, TEM TEM/Tomi Lounema, Laura Holkko LVM/Elina Thorström /Yleispalveluvelvoite kisterin perustamista. STM asettama selvityshenkilö OTT Kirsti Rissanen on luovuttanut selvitystyön Tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevan asetuspaketin valmistelu on pysähdyksissä alkuperämerkintää koskevan erimielisyyden vuoksi, paketti on muutoin saatu pääosin neuvoteltua valmiiksi. Neuvottelut jatkuvat, asia oli esillä kilpailukykyneuvostossa. Komissio teetti konsulttiselvityksen alkuperämaamerkinnän vaikutuksista, mutta jäsenvaltiot näkevät selvityksen tulokset eri tavoin. Suomi osallistuu valmisteluun aktiivisesti ja on sitouttanut sidosryhmät valmisteluun. Kansallisen lainsäädännön valmistelua varten on asetettu kaksi työryhmää. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt laajakaistan yleispalve-

4 4 essa julkista rahoitusta lisäämällä. Tieto- ja viestintäteknologian helppokäyttöisyydelle ja esteettömyydelle asetetaan uusia vaatimuksia. kehittämisestä VN-asetus 1/2012 vammaisten yleispalvelua koskevista erityisvaatimuksista Asetuksen vaatimukset on otettu huomioon Viestintäviraston kesäkuussa 2013 antamissa palvelupäätöksissä. lunopeuden nostoa 2 Mbit/s marraskuun alusta 2015 lähtien. Asetusehdotus oli lausunnolla huhtikuun alkuun saakka. lausuntoja käydään parhaillaan läpi. Eduskunnassa syksyllä 2014 hyväksytyssä tietoyhteiskuntakaaressa yleispalveluvelvoitteita on tarkennettu. LVM:n vetämä työryhmä pohti, voitaisiinko yleispalveluvelvoite asettaa myös kesämökeille. Työryhmä päätyi siihen, että yleispalveluvelvoitetta ei aseteta kesämökeille, mutta esitti muita toimia vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien edistämiseksi. Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa - toimenpideohjelma LVM/Mikael Åkermarck /esteettömyys LVM:n alainen Esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmä sekä sen alatyöryhmät (indikaattori-, opas- ja kv-työryhmä) edistävät toimenpideohjelman

5 5 valmistunut 2010 jalkautumista. 9 Kehitetään tarvittaessa uutta lainsäädäntöä kuluttajan aseman parantamiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä ja viestintäpalveluissa. Lainsäädännön toimivuutta seurataan ja valvonnalla varmistetaan tavoiteltujen hyötyjen toteutuminen. Laajakaista 2015-hanke LVM/Pauli Pullinen/laajakaista kaikille LVM/Tom Lindholm/ Kuluttajalainsäädäntö Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeesta tehtiin vuonna 2013 toinen väliarviointi. Saadun palautteen ja analyysien perusteella tehdyt toimenpideehdotukset laadittiin valtioneuvoston periaatepäätöksen muotoon, jonka VN hyväksyi Viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä uudistetaan Tietoyhteiskuntakaarihankkeen yhteydessä. Tietoyhteiskuntakaari hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä Keskeisimmät parannusehdotukset kuluttajan asemaan liittyvät korvaus- ja vastuusääntelyn selkiyttämiseen., ns. visa-vastuun ulottamiseen teleyrityksiin sekä sääntelyyn verk-

6 6 10 Eurooppa 2020 strategiaan sisältyvän digitaalistrategian mukaisesti luodaan digitaaliset sisämarkkinat. TEM(päävastuu)/Liisa Huhtala LVM/Mirka Meres- Wuori koneutraliteetista. Sisämarkkinatoimenpiteet edistyvät pääosin aikataulunsa mukaisesti. 11 Kuluttajan perusosaaminen turvataan kuluttajakasvatuksen keinoin ja valmiuksia toimia tietoyhteiskuntapalveluiden kuluttajana vahvistetaan elinikäisen oppimisen osana. Uudet perusopetuksen tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien perusteiden (2014) mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat valmiina siten, että opetus alkaa niiden mukaisena OPM/OPH, Kristina Kaihari (yleissivistävä koulutus) Minna Bálint (ammatillinen koulutus) Opetushallitus on antanut uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuluttajakasvatusta nostetaan osana geneerisiä taitoja sekä vuosiluokkien 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen kautta, johon lisättiin tuntijakoasetuksessa 2 vuosiviikkotuntia. Lisäksi vuosiluokkien 7-9 kotitalouden opetuksessa painotetaan kuluttajaosaamista. Koulutuksen järjestäjät (pääsääntöisesti kunnat) laativat parhaillaan niiden pohjalta yksityiskohtaisia opetussuunnitelmia, joiden mukainen opetus aloitetaan Suomen kaikissa esi- ja peruskouluissa asteittain

7 7 Varhaiskasvatuksen siirto OKM:lle tulee ottaa huomioon. Lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen käynnistetään perusopetuksen tuntijaon uudistuksen jälkeen. Työ toteutetaan vuosien Valtioneuvosto antoi asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Opetushallitus käynnisti sen pohjalta lukion opetussuunnitelman perusteiden päivitysprosessin niin, että OPH antaa lukion uudet opetussuunnitelman perusteet syyskuussa 2015 ja niiden mukaisesti laaditut opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön lukiokoulutuksessa lukien. Kuluttajaosaamista vahvistetaan sekä geneerisissä taidoissa, että erityisesti yhteiskuntaopin opetuksen kautta, johon osoitettiin yksi kurssi lisäresurssia. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ml. tämä alue on määritelty kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteissa ja ne on otettu huomioon tutkinnon osien arviointikritee-

8 8 reissä. Ammattitaitoa täydentävissä yhteisissä opinnoissa on osana yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa sekä pakollisia että valinnaisia osuuksia kuluttajakasvatukseen liittyen keskittyen mm. kuluttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, yhteiskunnan palvelujen käyttöön ja rahoitukseen, oman talouden hoitamiseen jne. Asiakkaana ja kuluttajana julkisissa hyvinvointipalveluissa 12 Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksessa lisätään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sekä palveluiden vertailtavuutta käsitteitä selkeyttämällä. Samaan pyritään valmisteilla olevassa säädöshankkeessa, joka koskee ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemista. STM/Lotta Hämeen- Anttila Ammatillisten tutkintojen osien ammattitaitovaatimuksissa ja arviointikriteereissä kuluttajakasvatuksen osaalueet painottuvat eri tavoin alasta ja ammatillisesta tutkinnosta riippuen voimaan tullut sosiaalihuoltolaki sekä voimaan tullut vanhuspalvelulaki vahvistavat asiakkaan mahdollisuuksia osallistua oman palvelunsa suunnitteluun ja

9 9 13 Selkiytetään ja asetetaan tavoitteet asiakkaan aseman parantamiseksi julkisissa hyvinvointipalveluissa uudistettaessa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa lainsäädäntöä. Kuluttajien tiedonsaannin varmistaminen ja osaamistason kohottaminen Arjen taitojen vahvistaminen 14 Perusopetuksen yleisissä valtakunnallisissa tavoitteissa ja tuntijaossa otetaan huomioon kansalaistaitojen lisäämisen ja erityisesti oman talouden hallinnan osaamisen tehostaminen. Lisätään myös muutoin arjenhallinnan osaamista, kuten ruokaan, asumiseen ja muihin kodin toimintoihin liittyvää kuluttajaosaamista perusopetuksessa. STM/Pekka Järvinen OPH/Marjaana Manninen, Kristina Kaihari toteuttamiseen. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen uudistetaan (sote-uudistus) siten, että järjestämisvastuu on nykyisten kuntien ja pakollisten kuntayhtymien sijasta uudistuksen yhteydessä määriteltävillä julkisilla toimijoilla. Niiden lukumäärä on selvästi nykyistä pienempi. Uudistuksen aikataulusta sovitaan hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä. Palvelujen käyttäjien sekä kuntien asukkaiden aseman ja yhdenvertaisuuden varmistaminen ovat keskeisessä osassa uudistusta. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annettiin OPH on antanut esi- ja

10 10 15 Jatketaan talousvalistuksen ja talousneuvonnan antamista mm. Kilpailu- ja kuluttajaviraston, järjestöjen, seurakuntien ja elinkeinoelämän yhteistyöllä. Korostetaan sopimusten ja lainojen, erityisesti pikalainojen pitkän ajan taloudellisia vaikutuksia. 16 Kannustetaan ja opastetaan kuluttajia turvallisuushakuiseen toimintaan kotija vapaa-ajan tapaturmien määrän vähentämiseksi. TEM / Taloudenhallinnan neuvottelukunta, KKV Tukes TEM:n yhteydessä toimivat neuvottelukunnat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Arjen taitojen vahvistamisen osa-alueita voidaan ottaa huomioon paitsi oppiainekohtaisissa opetussuunnitelmissa myös osana opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä laaja-alaista osaamista. Ao. tavoitteet määritellään tiettyjen vuosiluokkakokonaisuuksien osalta erikseen. Yhteistyötä tehdään koko ajan. Taloudenhallinnan neuvottelukunta on asetettu uudelle toimikaudelle. Raha-asiat sivusto lopetettu TEM:n verkkosivujen yhteydessä ja sisältö siirretty KKV:n uudistetulle verkkosivustolle. Tuotetaan kuluttajien saataville monipuolista tietoa tuotteiden turvallisesta käytöstä ja osallistutaan eri sidosryhmien väliseen yhteistyöhön.

11 11 Kuluttajille suunnattua turvallisuusviestintää on tehostettu ottamalla aktiiviseen käyttöön uusia viestintäkanavia (Facebook, Twitter, Youtube) ja uudenlaisia kuluttajaviestinnän keinoja (Facebookkyselytunnit, kodin turvallisuuspartiot, pikkulapsille suunnattu turvallisuusaiheinen peli yhteistyössä Ylen kanssa). Kuluttajille on toteutettu useita viestintäkampanjoita (mm. joulunajan turvallisuus, kesäturvallisuus, Tapaturmapäiväkampanjointi). Vuoden 2014 erityisenä viestintäteemana oli lasten turvallisuus, ja vuoden 2015 aikana kampanjoidaan nuorisolle keskeisistä turvallisuusteemoista (kosmetiikka, vesiturvallisuus jne). Lisäksi mm. kodin sähköturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset päivitetään vuoden 2015 aikana.

12 12 17 Yrittäjille suunnatuissa neuvontapalveluissa kiinnitetään entistä paremmin huomiota kuluttajakaupan sekä tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Tukes Turvallisuusviestintä esillä neuvottelukuntien teema-aiheena, ja siihen liittyvä viestintäkampanja toteutettiin loppuvuonna Verkossa myytävien tuotteiden turvallisuus on ollut toistuva teema neuvottelukunnissa, ja myös komission työryhmissä aihe on ollut eritystarkastelun kohteena. Suomalaisten toteuttama viestintähankekin on herättänyt kiinnostusta EU:ssa. Verkkosivuja päivitetään aktiivisesti. Tehdään sidosryhmäyhteistyötä ja koulutetaan toiminnanharjoittajia. Valvontatapausten käsittelyn yhteydessä annetaan neuvontaa tuotteiden turvallisuuden varmistamisesta. Ammattilaisille on tiedotettu turvallisuuteen liittyvistä säädösmuutoksista. Kuluttajapalveluiden valvontaohjeita, koskien mm. uima-

13 13 18 Opettajien ja kasvattajien sekä kuluttajaneuvojien perus- ja täydennyskoulutuksessa vahvistetaan kuluttajaosaamista ja neuvonnan taitoja. OKM /(opettajien peruskoulutus) OPH (OPH /OK täydennyskoulutus/opetustoimen henkilöstökoulutus), KKV halleja ja laskettelukeskuksia, on päivitetty ja asiasta on tiedotettu. Yrittäjille suunnattua viestintää on tehostettu ja aktivoitu siirtymällä sähköisiin uutiskirjeisiin ja kehittämällä verkkosivuston käytettävyyttä. Kuluttajakasvatusta ei ole painotettu Opetushallituksen toimesta täydennyskoulutukseen suunnatussa rahoitushaussa. Taitoalueena ko. osaamis- ja taitoalue ei ole ollut opetusja kulttuuriministeriön ohjauskirjeessä. Vaikka täydennyskoulutuksen erillisenä hakukriteerinä ei varsinaisesti tätä teemaa ole omanaan, sitä on sivuttu yksittäisissä koulutuksissa sisältövalintoina hallitusohjelmien ja ajankohtaisten tarpeiden näkökulmasta. Vuoden 2014 henkilöstökoulutushaussa oli painotuksena mikrota-

14 14 19 Kehitetään edelleen kuluttajahallintoon tulevien valitusten ja ilmoitusten käsittelyä tavoitteena saada koko hallintoa palveleva hyöty niin valitusten käsittelyyn ja valvontatoimeen kuin myös kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille suunnattuun tiedotukseen ja valistukseen sekä kuluttajapolitiikan tekemi- KKV loustaidot ja yrittäjyyskasvatus, jotka liittyvät tiiviisti kuluttajakasvatukseen. Rahoitettavaksi valittiin mikrotaloustaitoja käsittelevä hanke, kuten myös useampi yrittäjyyskasvatus-aiheinen hanke. Käynnissä on myös aiemmalla rahoituskierroksella valtionavustusta saanut kotitalous-aiheinen hanke, joka sivuaa kuluttajakasvatuksen teemoja. Ammatillisen koulutuksen rahoitusalueella on ollut useita täydennyskoulutuksia, joissa työelämäyhteistyö on ollut tiivistä ja työelämän edustajat ovat saaneet osallistua koulutuksiin. Kuluttajakasvatus on ollut esillä myös näissä koulutuksissa. Tietopankkihanke KUTI on edennyt suunnitelmien mukaan, ja ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön Järjestelmän toiminnallisuuksiin liittyvät KKV:n kehittämistarpeet on

15 15 seen. koottu raporttiin. Toinen vaihe aloitettu, järjestelmää kehitetään ja uusia sovelluksia testataan käyttäjien kanssa, samalla parannetaan tietosisällön laatua. Vahva kuluttajaliike Informaatiota elintarvikkeista 20 Edistetään kuluttajajärjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta kuluttajapolitiikassa. 21 Kuullaan kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjä asioiden valmistelussa sekä varmistetaan järjestöjen osallistuminen asiaankuuluviin ryhmiin. Kuluttajajärjestöille turvataan vähintään nykyinen, eduskunnan määrittelemän tason suuruinen rahoitus. 22 Hallitus edistää kuluttajaliikkeen roolin vahvistumista kuluttajapolitiikassa. Maaliskuun 2013 loppuun mennessä arvioidaan kuluttajahallinnon ja kuluttajaliikkeen yhteistyömuodot ja työnjako muiden kuin viranomaistehtävien osalta. 23 Selvitetään, miten kuluttajat käyttävät elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä sekä lisätään luotettavan tiedon antamista elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotanto-olosuhteista sekä kasvispainotteisen sesongin mukaisen ruokavalion merkityksestä. Selonteko eduskunnalle keväällä 2013 TEM TEM, OM TEM/Eeva-Liisa Koltta- Sarkanen MMM Kannustettu järjestöjä tuomaan toimintansa tuloksia enemmän esille. Yhteistyö järjestöjen kanssa on osa normaalia toimintaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kilpailutti Kuluttaja-lehden tuottamisen ja kilpailutuksen tuloksen lehteä julkaisee Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys ry. Elinturvallisuusselonteko katsaus kuluttajaa kiinnostavista asioista. Selonteko annettu eduskunnalle Eduskunnan vastaus annettu maaliskuussa Toimen-

16 16 pidesuunnitelmaa valmistellaan MMM Menekinedistämisen ja Elintarvikeketjun kehittämisen hankevaroin tuetaan kasvispainotteisen sesongin mukaisia ruokavalintoja. Teema sisältyy mm. elintarvikeketjun hankkeeseen KeHa kestävät hankinnat osaamisen lisääminen julkisissa ruokapalveluissa Hanke päättyy Teema sisältyy myös menekinedistämishankkeeseen Porkkanalla painat pidempään - kasviksia nuorten miesten ruokavalioon. Hanke päättyi järjestelmä käyttöön MMM Luodaan järjestelmä 2013 vastuullisen tuotanto- tavan todentamiseksi sekä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lihan tuotantoketjussa. Tarvittavat muutokset elintarvikelakiin on hyväksytty. Laki tuli voimaan Evira on hyväksynyt ensimmäisen vastuullisen lihantuo-

17 17 24 Lisätään kuluttajille annettavaa tietoa ruokahävikin synnyn ehkäisystä ja tehostetaan ruokahävikin vähentämistä. syksy 2013 MMM, Evira Eviran ruoka-apuohje annettiin keväällä tannon kansallisen laatujärjestelmän. Komission (DG Sanco) käyttäytymistieteellinen selvitys kuluttajan asenteista ja päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Ei toteudu. kevät 2013 YM,MMM KULTU (kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma): Toteuttaa kokeiluhankkeita, joissa periaatteena hävikin vähentäminen kotitalouksissa ja ammattikeittiöissä. EU-hankkeita, joiden tavoitteena ruokajätteen vähentäminen; päiväysmerkintöjä koskeva ohje kaikilla EUkielillä. (DSG Sanco: od/food/sustainability/ index_en.htm) 25 Kehitetään julkisten organisaatioiden hankintamenettelyjä edistämällä ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien huomioimista elintarvikehankinnoissa. YM, MMM, TEM, Motiva KULTU: kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu perustettu palvelun vakiin-

18 Terveen ja vastuullisen kilpailun turvaaminen 26 Hallitus panostaa kilpailupolitiikkaan. Hallituksen linjausten mukaisesti kiinnitetään huomiota mm. rakenteellisiin kilpailunesteisiin sekä kaupan ja jalostuksen määräävään rooliin Hallitus laatii terveen kilpailun edistämisohjelman. TEM/Virve Haapajärvi, Eeva Vahtera TEM/Virve Haapajärvi nuttaminen. Ohjeet ruokapalveluhankintoihin valmistuvat alkuvuodesta Päivittäistavarakauppaa koskeva kilpailulain muutosesitys on annettu joulukuussa 2012 (HE 197/2012). Laki on hyväksytty ja se tuli voimaan Kilpailuneutraliteettia koskeva kilpailulain muutosehdotus on annettu huhtikuussa 2013 (HE 40/2013): Hyväksytty ja tullut voimaan Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa tuli voimaan Työsopimuslain mukaan palkka on pitänyt maksaa alkaen pankkiin. Hallitus arvioi säännöllisesti ohjelman edistymistä ja päättää tarvittaessa lisätoimenpiteistä. TEM raportoi

19 19 28 Seurataan komission kahdesti vuodessa julkaisemaa kuluttajamarkkinoiden tulostaulua, jossa kartoitetaan kuluttajien kokemuksia EU:n tasolla sekä EU:n jäsenvaltioissa 51 markkinoiden osaalueella. Tulostaulun ja muiden markkinoiden toimivuutta koskevien selvitysten pohjalta kuluttajapolitiikan painopisteitä kohdennetaan Suomessa niille alueille, joissa epäkohtia ja erilaisia riskejä näyttää kuluttajien näkökulmasta esiintyvän eniten. EU:n kuluttajapolitiikkaan vaikuttaminen 29 Suomen nykyinen kuluttajansuojan korkea taso on pystyttävä säilyttämään ja kuluttajan aseman turvaaminen on otettava huomioon kattavasti EU:n eri lainsäädäntösektoreilla. 30 Osallistutaan aktiivisesti uuden kuluttajastrategian toimeenpanoon. Tulostaulu julkaistaan joka vuosi maaliskuussa ja lokakuussa. TEM, Kuluttajatutkimuskeskus, KKV OM, TEM OM, TEM ohjelman etenemisestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle neljännesvuosittain. Tulostauluja julkaistaan jatkuvasti kerran vuodessa (joka toinen MPI ja joka toinen CCI) Osallistutaan aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön ja säädösvalmisteluun. Markkinavalvonta on tehokasta ja näkyvää. Varmistetaan kuluttajien tiedonsaanti sekä kuluttajan oikeuksien toteutuminen mm. vaarallisten tuotteiden osalta. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, mm. EU:n työryhmissä ja paranne-

20 20 Hallinnon uudistaminen 31 Kuluttaja- ja kilpailuhallintoa tehostetaan. TEM taan sitä kautta kuluttajien asemaa EU:n alueella. Varmistetaan kuluttajien roolia sisämarkkinoiden keskeisenä toimijana. Otetaan huomioon myös verkkokaupankäynnin lisääntyminen sekä viestintäkanavien monipuolistuminen. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto yhdistyivät Vahvistetaan kuluttajatutkimuksen ja kuluttajapolitiikan yhteyttä. TEM, KTK/Päivi Timonen Keskustelut kuluttajatutkimuksen hallinnollisesta järjestäytymisestä ovat käynnissä. Kuluttajatutkimuskeskus siirtyi osaksi Helsingin yliopistoa vuonna Laitos toimii valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen yksikkönä. 32 Valtiollistetaan talous- ja velkaneuvonta. Tarkoituksenmukaisinta olisi tehdä TEM, OM TEM ja OM ovat selvittäneet neuvonnan siir-

21 21 valtiollistaminen ja neuvonnan kehittäminen yhtäaikaisesti velkajärjestelylain uudistamisen kanssa. 33 Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonnan järjestämisvaihtoehtoja selvitetään työ- ja elinkeinoministeriössä vuoden 2012 loppuun mennessä TEM/Laura Holkko tämistä OM:n hallinnonalalle. Selvityksen tuloksena oli, että talous- ja velkaneuvonta ei siirry ainakaan kuluvan hallituskauden aikana OM:n hallinnonalalle. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, joka on selvittänyt talous- ja velkaneuvonnan nykytilannetta ja vaihtoehtoisia järjestämistapojaon luovuttanut mietintönsä Kuntien (ja aluehallintovirastojen) tekemän kuluttajaturvallisuusvalvonnan järjestämistä on selvitetty. Tätä koskeva raportti luovutettu TEM:lle Valtiontaloudentarkastusviraston ympäristöterveydenhuoltoa koskeva tuloksellisuustarkastus (Tarkastuskertomus 7/2014) osoitti, että järjestämistapaa tulee kehittää. VM:n VIRSU-hankeen osana on selvitetty valtion aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen

22 22 työnjakoa sekä valtion ja kuntien työnjakoa erillisessä alatyöryhmässä. Alatyöryhmä suhtautui kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtiollistamiseen myönteisesti. Valvonnan valtiollistamiseen ja keskittämiseen Tukesiin tähtäävän valmistelutyö on käynnissä. Kyseessä ns. budjettilaki. Voimaan Kuluttaja-asiain neuvottelukunta seuraa ohjelman toteutumista. Ohjelman seuranta toteutetaan kansalaisten ja eri tahojen avoimena keskusteluna. Ohjelmakauden aikana tuotetaan kaksi kuluttajapoliittista katsausta sekä järjestetään niihin liittyen seminaarit. Ohjelmaa päivitetään koko ohjelmakauden ajan saatujen palautteiden perusteella. Ensimmäinen seminaari pidettiin ja katsaus julkaistiin Toinen katsaus julkistettiin

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015. Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Consumer Policy Programme for the years 2012 2015

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015. Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Consumer Policy Programme for the years 2012 2015 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015 Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Consumer Policy Programme for the years 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 41/2012

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella - SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN KULUTTAJAPOLIITTISET TOIMENPITEET TARKASTELUSSA Petteri Repo TIIVISTELMÄ Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita -

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita - VELKAHALLINTAOHJELMA Osa II: Nykytila ja sen arviointi - Velkahallintatyöryhmän muistioita - 2 SISÄLLYSLUETTELO I Toiminnan koordinointi...4 II Taloustietämyksen antaminen...5 2.1 Talouskasvatus...5 2.2

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa II

Velkahallintaohjelma Osa II LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 8 2.4 Valistus ja viestintä 12 2.5 Valmismatkaliikkeiden

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00101 Helsinki puh: (09) 4242 6200 fax: (09) 650 303 www.chamber.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 2 (1) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot