Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille2012 201519.5.2015"

Transkriptio

1 Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille Ohjelmakauden keskeiset toimenpiteet, aikataulutus ja edistymisen seuranta Hanke käynnistynythanke valmistunut Hanke ei toteudu Kuluttajan oikeuksien turvaaminen ja kuluttajan suojelu suunniteltu toimenpide aikataulu vastuutaho ja kontaktihenkilö edistyminen Kuluttajan oikeuksista huolehtiminen 1. Tehdään kuluttajansuojalakiin ja muuhun kuluttajansuojalainsäädäntöön asianmukaisten esiselvitysten ja niistä saatavan lausuntopalautteen pohjalta tarpeelliseksi arvioidut muutokset. 2 Selvitetään kuluttaja-asiamiehen nykyisen keinovalikoiman toimivuus ja uudistamistarpeet sekä arvioidaan aluehallintoviranomaisen toimintamahdollisuuksia selväpiirteisissä markkinointija sopimusehtoasioissa, jossa lain soveltamiskäytäntö on vakiintunut. 3 Selvitetään eri vaihtoehtoja toteuttaa valmismatkojen vakuusjärjestelmä nykyistä tehokkaammalla, varmemmalla ja joustavammalla tavalla OM asettaa työryhmän valmistelemaan kuluttajansuojalakiin tehtäviä muutoksia. Työ käynnistetään myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Riippuvainen EU:n valmismatkadirektiivin muuttamisesta. OM/Katri Kummoinen OM/Antti Leinonen TEM/Sari Alho OM/Riitta Haapasaari TEM/Sari Alho KKV HE 157/2013 hyväksytty. Uudistukset tulivat voimaan ja niillä pantiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EUdirektiivi. Oikeusministeriön asettama työryhmä on luovuttanut mietintönsä Mietintö on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa mietintöjä ja lausuntoja 11/2015 EU:n ehdotus uudeksi valmismatkadirektiiviksi annettiin Ehdotus on käsiteltävänä neuvoston työryhmässä.

2 2 Kuluttajien velkaantumisen hillintä 4 Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään a) velkajärjestelylain ongelmakohtia -HE annetaan 2014 OM/Mari Aalto TEM on asettanut työryhmän selvittämään erilaisia vaihtoehtoja valmismatkojen vakuusjärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmän toimiaika päättyy HE yksityishenkilön velkajärjestelylain muutoksesta on hyväksytty ja laki tuli voimaan b) pikaluotoista aiheutuvien ongelmien vähentämistä -3 kk:n päästä hyväksymisestä OM/Katri Kummoinen HE 78/2012 pikaluottoja koskevan lainsäädännön tiukentamisesta hyväksytty eduskunnassa. Tuli voimaan c) sosiaalista luototusta STM/Jaakko Ellisaari, OM, TEM STM asettama selvityshenkilö OTT Kirsti Rissanen on luovuttanut selvitystyön Selvitetään positiivisen luottorekisterin käyttömahdollisuuksia ja muita keinoja, joilla velkoja voi saada tietoa hakijan veloista. Selvityksessä otetaan huomioon eri vaihtoehtojen perustamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksiin liittyvät kysymykset. OM asettaa selvitysmiehen OM/Sami Manninen Selvitysmies Ahti Saarenpään raportti on julkaistu , oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 22/2013. Selvityksen pohjalta ei esitetä re-

3 3 Kuluttajille turvallisia tuotteita ja palveluja Digitalisoitumista kuluttajien eduksi 6 Selvitetään, miten voidaan turvata se, että pienituloisille ja vähävaraisille tarjotaan koko maassa sosiaalista luottoa tai että he muutoin saavat pieniä luottoja kohtuullisin ehdoin. 7 Osallistutaan ja vaikutetaan vireillä olevaan EU:n yleistä tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevan sääntelyn uudistamiseen ja kehitetään tältä pohjalta kansallista lainsäädäntöä. 8 Perusviestintäverkkojen kattavuutta turvataan televiestinnän yleispalveluvelvoitetta kehittämällä sekä tarvitta- VN:n periaatepäätös laajakaistayhteyksien STM/Jaakko Ellisaari, OM, TEM TEM/Tomi Lounema, Laura Holkko LVM/Elina Thorström /Yleispalveluvelvoite kisterin perustamista. STM asettama selvityshenkilö OTT Kirsti Rissanen on luovuttanut selvitystyön Tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevan asetuspaketin valmistelu on pysähdyksissä alkuperämerkintää koskevan erimielisyyden vuoksi, paketti on muutoin saatu pääosin neuvoteltua valmiiksi. Neuvottelut jatkuvat, asia oli esillä kilpailukykyneuvostossa. Komissio teetti konsulttiselvityksen alkuperämaamerkinnän vaikutuksista, mutta jäsenvaltiot näkevät selvityksen tulokset eri tavoin. Suomi osallistuu valmisteluun aktiivisesti ja on sitouttanut sidosryhmät valmisteluun. Kansallisen lainsäädännön valmistelua varten on asetettu kaksi työryhmää. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt laajakaistan yleispalve-

4 4 essa julkista rahoitusta lisäämällä. Tieto- ja viestintäteknologian helppokäyttöisyydelle ja esteettömyydelle asetetaan uusia vaatimuksia. kehittämisestä VN-asetus 1/2012 vammaisten yleispalvelua koskevista erityisvaatimuksista Asetuksen vaatimukset on otettu huomioon Viestintäviraston kesäkuussa 2013 antamissa palvelupäätöksissä. lunopeuden nostoa 2 Mbit/s marraskuun alusta 2015 lähtien. Asetusehdotus oli lausunnolla huhtikuun alkuun saakka. lausuntoja käydään parhaillaan läpi. Eduskunnassa syksyllä 2014 hyväksytyssä tietoyhteiskuntakaaressa yleispalveluvelvoitteita on tarkennettu. LVM:n vetämä työryhmä pohti, voitaisiinko yleispalveluvelvoite asettaa myös kesämökeille. Työryhmä päätyi siihen, että yleispalveluvelvoitetta ei aseteta kesämökeille, mutta esitti muita toimia vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien edistämiseksi. Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa - toimenpideohjelma LVM/Mikael Åkermarck /esteettömyys LVM:n alainen Esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmä sekä sen alatyöryhmät (indikaattori-, opas- ja kv-työryhmä) edistävät toimenpideohjelman

5 5 valmistunut 2010 jalkautumista. 9 Kehitetään tarvittaessa uutta lainsäädäntöä kuluttajan aseman parantamiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä ja viestintäpalveluissa. Lainsäädännön toimivuutta seurataan ja valvonnalla varmistetaan tavoiteltujen hyötyjen toteutuminen. Laajakaista 2015-hanke LVM/Pauli Pullinen/laajakaista kaikille LVM/Tom Lindholm/ Kuluttajalainsäädäntö Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeesta tehtiin vuonna 2013 toinen väliarviointi. Saadun palautteen ja analyysien perusteella tehdyt toimenpideehdotukset laadittiin valtioneuvoston periaatepäätöksen muotoon, jonka VN hyväksyi Viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä uudistetaan Tietoyhteiskuntakaarihankkeen yhteydessä. Tietoyhteiskuntakaari hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä Keskeisimmät parannusehdotukset kuluttajan asemaan liittyvät korvaus- ja vastuusääntelyn selkiyttämiseen., ns. visa-vastuun ulottamiseen teleyrityksiin sekä sääntelyyn verk-

6 6 10 Eurooppa 2020 strategiaan sisältyvän digitaalistrategian mukaisesti luodaan digitaaliset sisämarkkinat. TEM(päävastuu)/Liisa Huhtala LVM/Mirka Meres- Wuori koneutraliteetista. Sisämarkkinatoimenpiteet edistyvät pääosin aikataulunsa mukaisesti. 11 Kuluttajan perusosaaminen turvataan kuluttajakasvatuksen keinoin ja valmiuksia toimia tietoyhteiskuntapalveluiden kuluttajana vahvistetaan elinikäisen oppimisen osana. Uudet perusopetuksen tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien perusteiden (2014) mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat valmiina siten, että opetus alkaa niiden mukaisena OPM/OPH, Kristina Kaihari (yleissivistävä koulutus) Minna Bálint (ammatillinen koulutus) Opetushallitus on antanut uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuluttajakasvatusta nostetaan osana geneerisiä taitoja sekä vuosiluokkien 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen kautta, johon lisättiin tuntijakoasetuksessa 2 vuosiviikkotuntia. Lisäksi vuosiluokkien 7-9 kotitalouden opetuksessa painotetaan kuluttajaosaamista. Koulutuksen järjestäjät (pääsääntöisesti kunnat) laativat parhaillaan niiden pohjalta yksityiskohtaisia opetussuunnitelmia, joiden mukainen opetus aloitetaan Suomen kaikissa esi- ja peruskouluissa asteittain

7 7 Varhaiskasvatuksen siirto OKM:lle tulee ottaa huomioon. Lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen käynnistetään perusopetuksen tuntijaon uudistuksen jälkeen. Työ toteutetaan vuosien Valtioneuvosto antoi asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Opetushallitus käynnisti sen pohjalta lukion opetussuunnitelman perusteiden päivitysprosessin niin, että OPH antaa lukion uudet opetussuunnitelman perusteet syyskuussa 2015 ja niiden mukaisesti laaditut opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön lukiokoulutuksessa lukien. Kuluttajaosaamista vahvistetaan sekä geneerisissä taidoissa, että erityisesti yhteiskuntaopin opetuksen kautta, johon osoitettiin yksi kurssi lisäresurssia. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ml. tämä alue on määritelty kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteissa ja ne on otettu huomioon tutkinnon osien arviointikritee-

8 8 reissä. Ammattitaitoa täydentävissä yhteisissä opinnoissa on osana yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa sekä pakollisia että valinnaisia osuuksia kuluttajakasvatukseen liittyen keskittyen mm. kuluttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, yhteiskunnan palvelujen käyttöön ja rahoitukseen, oman talouden hoitamiseen jne. Asiakkaana ja kuluttajana julkisissa hyvinvointipalveluissa 12 Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksessa lisätään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sekä palveluiden vertailtavuutta käsitteitä selkeyttämällä. Samaan pyritään valmisteilla olevassa säädöshankkeessa, joka koskee ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemista. STM/Lotta Hämeen- Anttila Ammatillisten tutkintojen osien ammattitaitovaatimuksissa ja arviointikriteereissä kuluttajakasvatuksen osaalueet painottuvat eri tavoin alasta ja ammatillisesta tutkinnosta riippuen voimaan tullut sosiaalihuoltolaki sekä voimaan tullut vanhuspalvelulaki vahvistavat asiakkaan mahdollisuuksia osallistua oman palvelunsa suunnitteluun ja

9 9 13 Selkiytetään ja asetetaan tavoitteet asiakkaan aseman parantamiseksi julkisissa hyvinvointipalveluissa uudistettaessa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa lainsäädäntöä. Kuluttajien tiedonsaannin varmistaminen ja osaamistason kohottaminen Arjen taitojen vahvistaminen 14 Perusopetuksen yleisissä valtakunnallisissa tavoitteissa ja tuntijaossa otetaan huomioon kansalaistaitojen lisäämisen ja erityisesti oman talouden hallinnan osaamisen tehostaminen. Lisätään myös muutoin arjenhallinnan osaamista, kuten ruokaan, asumiseen ja muihin kodin toimintoihin liittyvää kuluttajaosaamista perusopetuksessa. STM/Pekka Järvinen OPH/Marjaana Manninen, Kristina Kaihari toteuttamiseen. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen uudistetaan (sote-uudistus) siten, että järjestämisvastuu on nykyisten kuntien ja pakollisten kuntayhtymien sijasta uudistuksen yhteydessä määriteltävillä julkisilla toimijoilla. Niiden lukumäärä on selvästi nykyistä pienempi. Uudistuksen aikataulusta sovitaan hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä. Palvelujen käyttäjien sekä kuntien asukkaiden aseman ja yhdenvertaisuuden varmistaminen ovat keskeisessä osassa uudistusta. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annettiin OPH on antanut esi- ja

10 10 15 Jatketaan talousvalistuksen ja talousneuvonnan antamista mm. Kilpailu- ja kuluttajaviraston, järjestöjen, seurakuntien ja elinkeinoelämän yhteistyöllä. Korostetaan sopimusten ja lainojen, erityisesti pikalainojen pitkän ajan taloudellisia vaikutuksia. 16 Kannustetaan ja opastetaan kuluttajia turvallisuushakuiseen toimintaan kotija vapaa-ajan tapaturmien määrän vähentämiseksi. TEM / Taloudenhallinnan neuvottelukunta, KKV Tukes TEM:n yhteydessä toimivat neuvottelukunnat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Arjen taitojen vahvistamisen osa-alueita voidaan ottaa huomioon paitsi oppiainekohtaisissa opetussuunnitelmissa myös osana opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä laaja-alaista osaamista. Ao. tavoitteet määritellään tiettyjen vuosiluokkakokonaisuuksien osalta erikseen. Yhteistyötä tehdään koko ajan. Taloudenhallinnan neuvottelukunta on asetettu uudelle toimikaudelle. Raha-asiat sivusto lopetettu TEM:n verkkosivujen yhteydessä ja sisältö siirretty KKV:n uudistetulle verkkosivustolle. Tuotetaan kuluttajien saataville monipuolista tietoa tuotteiden turvallisesta käytöstä ja osallistutaan eri sidosryhmien väliseen yhteistyöhön.

11 11 Kuluttajille suunnattua turvallisuusviestintää on tehostettu ottamalla aktiiviseen käyttöön uusia viestintäkanavia (Facebook, Twitter, Youtube) ja uudenlaisia kuluttajaviestinnän keinoja (Facebookkyselytunnit, kodin turvallisuuspartiot, pikkulapsille suunnattu turvallisuusaiheinen peli yhteistyössä Ylen kanssa). Kuluttajille on toteutettu useita viestintäkampanjoita (mm. joulunajan turvallisuus, kesäturvallisuus, Tapaturmapäiväkampanjointi). Vuoden 2014 erityisenä viestintäteemana oli lasten turvallisuus, ja vuoden 2015 aikana kampanjoidaan nuorisolle keskeisistä turvallisuusteemoista (kosmetiikka, vesiturvallisuus jne). Lisäksi mm. kodin sähköturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset päivitetään vuoden 2015 aikana.

12 12 17 Yrittäjille suunnatuissa neuvontapalveluissa kiinnitetään entistä paremmin huomiota kuluttajakaupan sekä tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Tukes Turvallisuusviestintä esillä neuvottelukuntien teema-aiheena, ja siihen liittyvä viestintäkampanja toteutettiin loppuvuonna Verkossa myytävien tuotteiden turvallisuus on ollut toistuva teema neuvottelukunnissa, ja myös komission työryhmissä aihe on ollut eritystarkastelun kohteena. Suomalaisten toteuttama viestintähankekin on herättänyt kiinnostusta EU:ssa. Verkkosivuja päivitetään aktiivisesti. Tehdään sidosryhmäyhteistyötä ja koulutetaan toiminnanharjoittajia. Valvontatapausten käsittelyn yhteydessä annetaan neuvontaa tuotteiden turvallisuuden varmistamisesta. Ammattilaisille on tiedotettu turvallisuuteen liittyvistä säädösmuutoksista. Kuluttajapalveluiden valvontaohjeita, koskien mm. uima-

13 13 18 Opettajien ja kasvattajien sekä kuluttajaneuvojien perus- ja täydennyskoulutuksessa vahvistetaan kuluttajaosaamista ja neuvonnan taitoja. OKM /(opettajien peruskoulutus) OPH (OPH /OK täydennyskoulutus/opetustoimen henkilöstökoulutus), KKV halleja ja laskettelukeskuksia, on päivitetty ja asiasta on tiedotettu. Yrittäjille suunnattua viestintää on tehostettu ja aktivoitu siirtymällä sähköisiin uutiskirjeisiin ja kehittämällä verkkosivuston käytettävyyttä. Kuluttajakasvatusta ei ole painotettu Opetushallituksen toimesta täydennyskoulutukseen suunnatussa rahoitushaussa. Taitoalueena ko. osaamis- ja taitoalue ei ole ollut opetusja kulttuuriministeriön ohjauskirjeessä. Vaikka täydennyskoulutuksen erillisenä hakukriteerinä ei varsinaisesti tätä teemaa ole omanaan, sitä on sivuttu yksittäisissä koulutuksissa sisältövalintoina hallitusohjelmien ja ajankohtaisten tarpeiden näkökulmasta. Vuoden 2014 henkilöstökoulutushaussa oli painotuksena mikrota-

14 14 19 Kehitetään edelleen kuluttajahallintoon tulevien valitusten ja ilmoitusten käsittelyä tavoitteena saada koko hallintoa palveleva hyöty niin valitusten käsittelyyn ja valvontatoimeen kuin myös kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille suunnattuun tiedotukseen ja valistukseen sekä kuluttajapolitiikan tekemi- KKV loustaidot ja yrittäjyyskasvatus, jotka liittyvät tiiviisti kuluttajakasvatukseen. Rahoitettavaksi valittiin mikrotaloustaitoja käsittelevä hanke, kuten myös useampi yrittäjyyskasvatus-aiheinen hanke. Käynnissä on myös aiemmalla rahoituskierroksella valtionavustusta saanut kotitalous-aiheinen hanke, joka sivuaa kuluttajakasvatuksen teemoja. Ammatillisen koulutuksen rahoitusalueella on ollut useita täydennyskoulutuksia, joissa työelämäyhteistyö on ollut tiivistä ja työelämän edustajat ovat saaneet osallistua koulutuksiin. Kuluttajakasvatus on ollut esillä myös näissä koulutuksissa. Tietopankkihanke KUTI on edennyt suunnitelmien mukaan, ja ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön Järjestelmän toiminnallisuuksiin liittyvät KKV:n kehittämistarpeet on

15 15 seen. koottu raporttiin. Toinen vaihe aloitettu, järjestelmää kehitetään ja uusia sovelluksia testataan käyttäjien kanssa, samalla parannetaan tietosisällön laatua. Vahva kuluttajaliike Informaatiota elintarvikkeista 20 Edistetään kuluttajajärjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta kuluttajapolitiikassa. 21 Kuullaan kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjä asioiden valmistelussa sekä varmistetaan järjestöjen osallistuminen asiaankuuluviin ryhmiin. Kuluttajajärjestöille turvataan vähintään nykyinen, eduskunnan määrittelemän tason suuruinen rahoitus. 22 Hallitus edistää kuluttajaliikkeen roolin vahvistumista kuluttajapolitiikassa. Maaliskuun 2013 loppuun mennessä arvioidaan kuluttajahallinnon ja kuluttajaliikkeen yhteistyömuodot ja työnjako muiden kuin viranomaistehtävien osalta. 23 Selvitetään, miten kuluttajat käyttävät elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä sekä lisätään luotettavan tiedon antamista elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotanto-olosuhteista sekä kasvispainotteisen sesongin mukaisen ruokavalion merkityksestä. Selonteko eduskunnalle keväällä 2013 TEM TEM, OM TEM/Eeva-Liisa Koltta- Sarkanen MMM Kannustettu järjestöjä tuomaan toimintansa tuloksia enemmän esille. Yhteistyö järjestöjen kanssa on osa normaalia toimintaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kilpailutti Kuluttaja-lehden tuottamisen ja kilpailutuksen tuloksen lehteä julkaisee Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys ry. Elinturvallisuusselonteko katsaus kuluttajaa kiinnostavista asioista. Selonteko annettu eduskunnalle Eduskunnan vastaus annettu maaliskuussa Toimen-

16 16 pidesuunnitelmaa valmistellaan MMM Menekinedistämisen ja Elintarvikeketjun kehittämisen hankevaroin tuetaan kasvispainotteisen sesongin mukaisia ruokavalintoja. Teema sisältyy mm. elintarvikeketjun hankkeeseen KeHa kestävät hankinnat osaamisen lisääminen julkisissa ruokapalveluissa Hanke päättyy Teema sisältyy myös menekinedistämishankkeeseen Porkkanalla painat pidempään - kasviksia nuorten miesten ruokavalioon. Hanke päättyi järjestelmä käyttöön MMM Luodaan järjestelmä 2013 vastuullisen tuotanto- tavan todentamiseksi sekä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lihan tuotantoketjussa. Tarvittavat muutokset elintarvikelakiin on hyväksytty. Laki tuli voimaan Evira on hyväksynyt ensimmäisen vastuullisen lihantuo-

17 17 24 Lisätään kuluttajille annettavaa tietoa ruokahävikin synnyn ehkäisystä ja tehostetaan ruokahävikin vähentämistä. syksy 2013 MMM, Evira Eviran ruoka-apuohje annettiin keväällä tannon kansallisen laatujärjestelmän. Komission (DG Sanco) käyttäytymistieteellinen selvitys kuluttajan asenteista ja päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Ei toteudu. kevät 2013 YM,MMM KULTU (kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma): Toteuttaa kokeiluhankkeita, joissa periaatteena hävikin vähentäminen kotitalouksissa ja ammattikeittiöissä. EU-hankkeita, joiden tavoitteena ruokajätteen vähentäminen; päiväysmerkintöjä koskeva ohje kaikilla EUkielillä. (DSG Sanco: od/food/sustainability/ index_en.htm) 25 Kehitetään julkisten organisaatioiden hankintamenettelyjä edistämällä ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien huomioimista elintarvikehankinnoissa. YM, MMM, TEM, Motiva KULTU: kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu perustettu palvelun vakiin-

18 Terveen ja vastuullisen kilpailun turvaaminen 26 Hallitus panostaa kilpailupolitiikkaan. Hallituksen linjausten mukaisesti kiinnitetään huomiota mm. rakenteellisiin kilpailunesteisiin sekä kaupan ja jalostuksen määräävään rooliin Hallitus laatii terveen kilpailun edistämisohjelman. TEM/Virve Haapajärvi, Eeva Vahtera TEM/Virve Haapajärvi nuttaminen. Ohjeet ruokapalveluhankintoihin valmistuvat alkuvuodesta Päivittäistavarakauppaa koskeva kilpailulain muutosesitys on annettu joulukuussa 2012 (HE 197/2012). Laki on hyväksytty ja se tuli voimaan Kilpailuneutraliteettia koskeva kilpailulain muutosehdotus on annettu huhtikuussa 2013 (HE 40/2013): Hyväksytty ja tullut voimaan Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa tuli voimaan Työsopimuslain mukaan palkka on pitänyt maksaa alkaen pankkiin. Hallitus arvioi säännöllisesti ohjelman edistymistä ja päättää tarvittaessa lisätoimenpiteistä. TEM raportoi

19 19 28 Seurataan komission kahdesti vuodessa julkaisemaa kuluttajamarkkinoiden tulostaulua, jossa kartoitetaan kuluttajien kokemuksia EU:n tasolla sekä EU:n jäsenvaltioissa 51 markkinoiden osaalueella. Tulostaulun ja muiden markkinoiden toimivuutta koskevien selvitysten pohjalta kuluttajapolitiikan painopisteitä kohdennetaan Suomessa niille alueille, joissa epäkohtia ja erilaisia riskejä näyttää kuluttajien näkökulmasta esiintyvän eniten. EU:n kuluttajapolitiikkaan vaikuttaminen 29 Suomen nykyinen kuluttajansuojan korkea taso on pystyttävä säilyttämään ja kuluttajan aseman turvaaminen on otettava huomioon kattavasti EU:n eri lainsäädäntösektoreilla. 30 Osallistutaan aktiivisesti uuden kuluttajastrategian toimeenpanoon. Tulostaulu julkaistaan joka vuosi maaliskuussa ja lokakuussa. TEM, Kuluttajatutkimuskeskus, KKV OM, TEM OM, TEM ohjelman etenemisestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle neljännesvuosittain. Tulostauluja julkaistaan jatkuvasti kerran vuodessa (joka toinen MPI ja joka toinen CCI) Osallistutaan aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön ja säädösvalmisteluun. Markkinavalvonta on tehokasta ja näkyvää. Varmistetaan kuluttajien tiedonsaanti sekä kuluttajan oikeuksien toteutuminen mm. vaarallisten tuotteiden osalta. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, mm. EU:n työryhmissä ja paranne-

20 20 Hallinnon uudistaminen 31 Kuluttaja- ja kilpailuhallintoa tehostetaan. TEM taan sitä kautta kuluttajien asemaa EU:n alueella. Varmistetaan kuluttajien roolia sisämarkkinoiden keskeisenä toimijana. Otetaan huomioon myös verkkokaupankäynnin lisääntyminen sekä viestintäkanavien monipuolistuminen. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto yhdistyivät Vahvistetaan kuluttajatutkimuksen ja kuluttajapolitiikan yhteyttä. TEM, KTK/Päivi Timonen Keskustelut kuluttajatutkimuksen hallinnollisesta järjestäytymisestä ovat käynnissä. Kuluttajatutkimuskeskus siirtyi osaksi Helsingin yliopistoa vuonna Laitos toimii valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen yksikkönä. 32 Valtiollistetaan talous- ja velkaneuvonta. Tarkoituksenmukaisinta olisi tehdä TEM, OM TEM ja OM ovat selvittäneet neuvonnan siir-

21 21 valtiollistaminen ja neuvonnan kehittäminen yhtäaikaisesti velkajärjestelylain uudistamisen kanssa. 33 Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonnan järjestämisvaihtoehtoja selvitetään työ- ja elinkeinoministeriössä vuoden 2012 loppuun mennessä TEM/Laura Holkko tämistä OM:n hallinnonalalle. Selvityksen tuloksena oli, että talous- ja velkaneuvonta ei siirry ainakaan kuluvan hallituskauden aikana OM:n hallinnonalalle. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, joka on selvittänyt talous- ja velkaneuvonnan nykytilannetta ja vaihtoehtoisia järjestämistapojaon luovuttanut mietintönsä Kuntien (ja aluehallintovirastojen) tekemän kuluttajaturvallisuusvalvonnan järjestämistä on selvitetty. Tätä koskeva raportti luovutettu TEM:lle Valtiontaloudentarkastusviraston ympäristöterveydenhuoltoa koskeva tuloksellisuustarkastus (Tarkastuskertomus 7/2014) osoitti, että järjestämistapaa tulee kehittää. VM:n VIRSU-hankeen osana on selvitetty valtion aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen

22 22 työnjakoa sekä valtion ja kuntien työnjakoa erillisessä alatyöryhmässä. Alatyöryhmä suhtautui kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtiollistamiseen myönteisesti. Valvonnan valtiollistamiseen ja keskittämiseen Tukesiin tähtäävän valmistelutyö on käynnissä. Kyseessä ns. budjettilaki. Voimaan Kuluttaja-asiain neuvottelukunta seuraa ohjelman toteutumista. Ohjelman seuranta toteutetaan kansalaisten ja eri tahojen avoimena keskusteluna. Ohjelmakauden aikana tuotetaan kaksi kuluttajapoliittista katsausta sekä järjestetään niihin liittyen seminaarit. Ohjelmaa päivitetään koko ohjelmakauden ajan saatujen palautteiden perusteella. Ensimmäinen seminaari pidettiin ja katsaus julkaistiin Toinen katsaus julkistettiin

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Sisältää: - Arviointisuunnitelman valmistelun taustaa - Koulutuksen arviointisuunnitelma 2016 2019 - Arviointisuunnitelman valmistelu - Karvin määrittämät arviointitoiminnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Selvityksiä, osa 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontajärjestelmän toimivuutta on selvitetty: Valtiontalouden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema Kuluttajaturvallisuuden valvonta uudistuu Tukes syystapaaminen 4 11 2009 Tukes syystapaaminen 4.11.2009 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Mistä on kyse? Kuluttajaviraston tehtävänä oleva tuoteturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Ajankohtaista 100 megan laajakaistahankkeesta. Juha Parantainen

Ajankohtaista 100 megan laajakaistahankkeesta. Juha Parantainen Ajankohtaista 100 megan laajakaistahankkeesta Juha Parantainen Valtioneuvoston periaatepäätös 3.5.2012 1. Yleispalveluun kuuluvan tietoliikenneyhteyden nopeustaso säilytetään toistaiseksi yhdessä megassa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2)

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyön eteneminen Aiemmat ammatillisten tutkintojen asemointia ja tutkinto-järjestelmän kehittämistä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot