Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille2012 201519.5.2015"

Transkriptio

1 Kuluttajapoliittinenohjelmavuosille Ohjelmakauden keskeiset toimenpiteet, aikataulutus ja edistymisen seuranta Hanke käynnistynythanke valmistunut Hanke ei toteudu Kuluttajan oikeuksien turvaaminen ja kuluttajan suojelu suunniteltu toimenpide aikataulu vastuutaho ja kontaktihenkilö edistyminen Kuluttajan oikeuksista huolehtiminen 1. Tehdään kuluttajansuojalakiin ja muuhun kuluttajansuojalainsäädäntöön asianmukaisten esiselvitysten ja niistä saatavan lausuntopalautteen pohjalta tarpeelliseksi arvioidut muutokset. 2 Selvitetään kuluttaja-asiamiehen nykyisen keinovalikoiman toimivuus ja uudistamistarpeet sekä arvioidaan aluehallintoviranomaisen toimintamahdollisuuksia selväpiirteisissä markkinointija sopimusehtoasioissa, jossa lain soveltamiskäytäntö on vakiintunut. 3 Selvitetään eri vaihtoehtoja toteuttaa valmismatkojen vakuusjärjestelmä nykyistä tehokkaammalla, varmemmalla ja joustavammalla tavalla OM asettaa työryhmän valmistelemaan kuluttajansuojalakiin tehtäviä muutoksia. Työ käynnistetään myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Riippuvainen EU:n valmismatkadirektiivin muuttamisesta. OM/Katri Kummoinen OM/Antti Leinonen TEM/Sari Alho OM/Riitta Haapasaari TEM/Sari Alho KKV HE 157/2013 hyväksytty. Uudistukset tulivat voimaan ja niillä pantiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EUdirektiivi. Oikeusministeriön asettama työryhmä on luovuttanut mietintönsä Mietintö on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa mietintöjä ja lausuntoja 11/2015 EU:n ehdotus uudeksi valmismatkadirektiiviksi annettiin Ehdotus on käsiteltävänä neuvoston työryhmässä.

2 2 Kuluttajien velkaantumisen hillintä 4 Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään a) velkajärjestelylain ongelmakohtia -HE annetaan 2014 OM/Mari Aalto TEM on asettanut työryhmän selvittämään erilaisia vaihtoehtoja valmismatkojen vakuusjärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmän toimiaika päättyy HE yksityishenkilön velkajärjestelylain muutoksesta on hyväksytty ja laki tuli voimaan b) pikaluotoista aiheutuvien ongelmien vähentämistä -3 kk:n päästä hyväksymisestä OM/Katri Kummoinen HE 78/2012 pikaluottoja koskevan lainsäädännön tiukentamisesta hyväksytty eduskunnassa. Tuli voimaan c) sosiaalista luototusta STM/Jaakko Ellisaari, OM, TEM STM asettama selvityshenkilö OTT Kirsti Rissanen on luovuttanut selvitystyön Selvitetään positiivisen luottorekisterin käyttömahdollisuuksia ja muita keinoja, joilla velkoja voi saada tietoa hakijan veloista. Selvityksessä otetaan huomioon eri vaihtoehtojen perustamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksiin liittyvät kysymykset. OM asettaa selvitysmiehen OM/Sami Manninen Selvitysmies Ahti Saarenpään raportti on julkaistu , oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 22/2013. Selvityksen pohjalta ei esitetä re-

3 3 Kuluttajille turvallisia tuotteita ja palveluja Digitalisoitumista kuluttajien eduksi 6 Selvitetään, miten voidaan turvata se, että pienituloisille ja vähävaraisille tarjotaan koko maassa sosiaalista luottoa tai että he muutoin saavat pieniä luottoja kohtuullisin ehdoin. 7 Osallistutaan ja vaikutetaan vireillä olevaan EU:n yleistä tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevan sääntelyn uudistamiseen ja kehitetään tältä pohjalta kansallista lainsäädäntöä. 8 Perusviestintäverkkojen kattavuutta turvataan televiestinnän yleispalveluvelvoitetta kehittämällä sekä tarvitta- VN:n periaatepäätös laajakaistayhteyksien STM/Jaakko Ellisaari, OM, TEM TEM/Tomi Lounema, Laura Holkko LVM/Elina Thorström /Yleispalveluvelvoite kisterin perustamista. STM asettama selvityshenkilö OTT Kirsti Rissanen on luovuttanut selvitystyön Tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevan asetuspaketin valmistelu on pysähdyksissä alkuperämerkintää koskevan erimielisyyden vuoksi, paketti on muutoin saatu pääosin neuvoteltua valmiiksi. Neuvottelut jatkuvat, asia oli esillä kilpailukykyneuvostossa. Komissio teetti konsulttiselvityksen alkuperämaamerkinnän vaikutuksista, mutta jäsenvaltiot näkevät selvityksen tulokset eri tavoin. Suomi osallistuu valmisteluun aktiivisesti ja on sitouttanut sidosryhmät valmisteluun. Kansallisen lainsäädännön valmistelua varten on asetettu kaksi työryhmää. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt laajakaistan yleispalve-

4 4 essa julkista rahoitusta lisäämällä. Tieto- ja viestintäteknologian helppokäyttöisyydelle ja esteettömyydelle asetetaan uusia vaatimuksia. kehittämisestä VN-asetus 1/2012 vammaisten yleispalvelua koskevista erityisvaatimuksista Asetuksen vaatimukset on otettu huomioon Viestintäviraston kesäkuussa 2013 antamissa palvelupäätöksissä. lunopeuden nostoa 2 Mbit/s marraskuun alusta 2015 lähtien. Asetusehdotus oli lausunnolla huhtikuun alkuun saakka. lausuntoja käydään parhaillaan läpi. Eduskunnassa syksyllä 2014 hyväksytyssä tietoyhteiskuntakaaressa yleispalveluvelvoitteita on tarkennettu. LVM:n vetämä työryhmä pohti, voitaisiinko yleispalveluvelvoite asettaa myös kesämökeille. Työryhmä päätyi siihen, että yleispalveluvelvoitetta ei aseteta kesämökeille, mutta esitti muita toimia vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien edistämiseksi. Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa - toimenpideohjelma LVM/Mikael Åkermarck /esteettömyys LVM:n alainen Esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmä sekä sen alatyöryhmät (indikaattori-, opas- ja kv-työryhmä) edistävät toimenpideohjelman

5 5 valmistunut 2010 jalkautumista. 9 Kehitetään tarvittaessa uutta lainsäädäntöä kuluttajan aseman parantamiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä ja viestintäpalveluissa. Lainsäädännön toimivuutta seurataan ja valvonnalla varmistetaan tavoiteltujen hyötyjen toteutuminen. Laajakaista 2015-hanke LVM/Pauli Pullinen/laajakaista kaikille LVM/Tom Lindholm/ Kuluttajalainsäädäntö Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeesta tehtiin vuonna 2013 toinen väliarviointi. Saadun palautteen ja analyysien perusteella tehdyt toimenpideehdotukset laadittiin valtioneuvoston periaatepäätöksen muotoon, jonka VN hyväksyi Viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä uudistetaan Tietoyhteiskuntakaarihankkeen yhteydessä. Tietoyhteiskuntakaari hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä Keskeisimmät parannusehdotukset kuluttajan asemaan liittyvät korvaus- ja vastuusääntelyn selkiyttämiseen., ns. visa-vastuun ulottamiseen teleyrityksiin sekä sääntelyyn verk-

6 6 10 Eurooppa 2020 strategiaan sisältyvän digitaalistrategian mukaisesti luodaan digitaaliset sisämarkkinat. TEM(päävastuu)/Liisa Huhtala LVM/Mirka Meres- Wuori koneutraliteetista. Sisämarkkinatoimenpiteet edistyvät pääosin aikataulunsa mukaisesti. 11 Kuluttajan perusosaaminen turvataan kuluttajakasvatuksen keinoin ja valmiuksia toimia tietoyhteiskuntapalveluiden kuluttajana vahvistetaan elinikäisen oppimisen osana. Uudet perusopetuksen tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien perusteiden (2014) mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat valmiina siten, että opetus alkaa niiden mukaisena OPM/OPH, Kristina Kaihari (yleissivistävä koulutus) Minna Bálint (ammatillinen koulutus) Opetushallitus on antanut uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuluttajakasvatusta nostetaan osana geneerisiä taitoja sekä vuosiluokkien 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen kautta, johon lisättiin tuntijakoasetuksessa 2 vuosiviikkotuntia. Lisäksi vuosiluokkien 7-9 kotitalouden opetuksessa painotetaan kuluttajaosaamista. Koulutuksen järjestäjät (pääsääntöisesti kunnat) laativat parhaillaan niiden pohjalta yksityiskohtaisia opetussuunnitelmia, joiden mukainen opetus aloitetaan Suomen kaikissa esi- ja peruskouluissa asteittain

7 7 Varhaiskasvatuksen siirto OKM:lle tulee ottaa huomioon. Lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen käynnistetään perusopetuksen tuntijaon uudistuksen jälkeen. Työ toteutetaan vuosien Valtioneuvosto antoi asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Opetushallitus käynnisti sen pohjalta lukion opetussuunnitelman perusteiden päivitysprosessin niin, että OPH antaa lukion uudet opetussuunnitelman perusteet syyskuussa 2015 ja niiden mukaisesti laaditut opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön lukiokoulutuksessa lukien. Kuluttajaosaamista vahvistetaan sekä geneerisissä taidoissa, että erityisesti yhteiskuntaopin opetuksen kautta, johon osoitettiin yksi kurssi lisäresurssia. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ml. tämä alue on määritelty kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteissa ja ne on otettu huomioon tutkinnon osien arviointikritee-

8 8 reissä. Ammattitaitoa täydentävissä yhteisissä opinnoissa on osana yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa sekä pakollisia että valinnaisia osuuksia kuluttajakasvatukseen liittyen keskittyen mm. kuluttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, yhteiskunnan palvelujen käyttöön ja rahoitukseen, oman talouden hoitamiseen jne. Asiakkaana ja kuluttajana julkisissa hyvinvointipalveluissa 12 Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksessa lisätään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sekä palveluiden vertailtavuutta käsitteitä selkeyttämällä. Samaan pyritään valmisteilla olevassa säädöshankkeessa, joka koskee ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemista. STM/Lotta Hämeen- Anttila Ammatillisten tutkintojen osien ammattitaitovaatimuksissa ja arviointikriteereissä kuluttajakasvatuksen osaalueet painottuvat eri tavoin alasta ja ammatillisesta tutkinnosta riippuen voimaan tullut sosiaalihuoltolaki sekä voimaan tullut vanhuspalvelulaki vahvistavat asiakkaan mahdollisuuksia osallistua oman palvelunsa suunnitteluun ja

9 9 13 Selkiytetään ja asetetaan tavoitteet asiakkaan aseman parantamiseksi julkisissa hyvinvointipalveluissa uudistettaessa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa lainsäädäntöä. Kuluttajien tiedonsaannin varmistaminen ja osaamistason kohottaminen Arjen taitojen vahvistaminen 14 Perusopetuksen yleisissä valtakunnallisissa tavoitteissa ja tuntijaossa otetaan huomioon kansalaistaitojen lisäämisen ja erityisesti oman talouden hallinnan osaamisen tehostaminen. Lisätään myös muutoin arjenhallinnan osaamista, kuten ruokaan, asumiseen ja muihin kodin toimintoihin liittyvää kuluttajaosaamista perusopetuksessa. STM/Pekka Järvinen OPH/Marjaana Manninen, Kristina Kaihari toteuttamiseen. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen uudistetaan (sote-uudistus) siten, että järjestämisvastuu on nykyisten kuntien ja pakollisten kuntayhtymien sijasta uudistuksen yhteydessä määriteltävillä julkisilla toimijoilla. Niiden lukumäärä on selvästi nykyistä pienempi. Uudistuksen aikataulusta sovitaan hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä. Palvelujen käyttäjien sekä kuntien asukkaiden aseman ja yhdenvertaisuuden varmistaminen ovat keskeisessä osassa uudistusta. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annettiin OPH on antanut esi- ja

10 10 15 Jatketaan talousvalistuksen ja talousneuvonnan antamista mm. Kilpailu- ja kuluttajaviraston, järjestöjen, seurakuntien ja elinkeinoelämän yhteistyöllä. Korostetaan sopimusten ja lainojen, erityisesti pikalainojen pitkän ajan taloudellisia vaikutuksia. 16 Kannustetaan ja opastetaan kuluttajia turvallisuushakuiseen toimintaan kotija vapaa-ajan tapaturmien määrän vähentämiseksi. TEM / Taloudenhallinnan neuvottelukunta, KKV Tukes TEM:n yhteydessä toimivat neuvottelukunnat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Arjen taitojen vahvistamisen osa-alueita voidaan ottaa huomioon paitsi oppiainekohtaisissa opetussuunnitelmissa myös osana opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä laaja-alaista osaamista. Ao. tavoitteet määritellään tiettyjen vuosiluokkakokonaisuuksien osalta erikseen. Yhteistyötä tehdään koko ajan. Taloudenhallinnan neuvottelukunta on asetettu uudelle toimikaudelle. Raha-asiat sivusto lopetettu TEM:n verkkosivujen yhteydessä ja sisältö siirretty KKV:n uudistetulle verkkosivustolle. Tuotetaan kuluttajien saataville monipuolista tietoa tuotteiden turvallisesta käytöstä ja osallistutaan eri sidosryhmien väliseen yhteistyöhön.

11 11 Kuluttajille suunnattua turvallisuusviestintää on tehostettu ottamalla aktiiviseen käyttöön uusia viestintäkanavia (Facebook, Twitter, Youtube) ja uudenlaisia kuluttajaviestinnän keinoja (Facebookkyselytunnit, kodin turvallisuuspartiot, pikkulapsille suunnattu turvallisuusaiheinen peli yhteistyössä Ylen kanssa). Kuluttajille on toteutettu useita viestintäkampanjoita (mm. joulunajan turvallisuus, kesäturvallisuus, Tapaturmapäiväkampanjointi). Vuoden 2014 erityisenä viestintäteemana oli lasten turvallisuus, ja vuoden 2015 aikana kampanjoidaan nuorisolle keskeisistä turvallisuusteemoista (kosmetiikka, vesiturvallisuus jne). Lisäksi mm. kodin sähköturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset päivitetään vuoden 2015 aikana.

12 12 17 Yrittäjille suunnatuissa neuvontapalveluissa kiinnitetään entistä paremmin huomiota kuluttajakaupan sekä tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Tukes Turvallisuusviestintä esillä neuvottelukuntien teema-aiheena, ja siihen liittyvä viestintäkampanja toteutettiin loppuvuonna Verkossa myytävien tuotteiden turvallisuus on ollut toistuva teema neuvottelukunnissa, ja myös komission työryhmissä aihe on ollut eritystarkastelun kohteena. Suomalaisten toteuttama viestintähankekin on herättänyt kiinnostusta EU:ssa. Verkkosivuja päivitetään aktiivisesti. Tehdään sidosryhmäyhteistyötä ja koulutetaan toiminnanharjoittajia. Valvontatapausten käsittelyn yhteydessä annetaan neuvontaa tuotteiden turvallisuuden varmistamisesta. Ammattilaisille on tiedotettu turvallisuuteen liittyvistä säädösmuutoksista. Kuluttajapalveluiden valvontaohjeita, koskien mm. uima-

13 13 18 Opettajien ja kasvattajien sekä kuluttajaneuvojien perus- ja täydennyskoulutuksessa vahvistetaan kuluttajaosaamista ja neuvonnan taitoja. OKM /(opettajien peruskoulutus) OPH (OPH /OK täydennyskoulutus/opetustoimen henkilöstökoulutus), KKV halleja ja laskettelukeskuksia, on päivitetty ja asiasta on tiedotettu. Yrittäjille suunnattua viestintää on tehostettu ja aktivoitu siirtymällä sähköisiin uutiskirjeisiin ja kehittämällä verkkosivuston käytettävyyttä. Kuluttajakasvatusta ei ole painotettu Opetushallituksen toimesta täydennyskoulutukseen suunnatussa rahoitushaussa. Taitoalueena ko. osaamis- ja taitoalue ei ole ollut opetusja kulttuuriministeriön ohjauskirjeessä. Vaikka täydennyskoulutuksen erillisenä hakukriteerinä ei varsinaisesti tätä teemaa ole omanaan, sitä on sivuttu yksittäisissä koulutuksissa sisältövalintoina hallitusohjelmien ja ajankohtaisten tarpeiden näkökulmasta. Vuoden 2014 henkilöstökoulutushaussa oli painotuksena mikrota-

14 14 19 Kehitetään edelleen kuluttajahallintoon tulevien valitusten ja ilmoitusten käsittelyä tavoitteena saada koko hallintoa palveleva hyöty niin valitusten käsittelyyn ja valvontatoimeen kuin myös kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille suunnattuun tiedotukseen ja valistukseen sekä kuluttajapolitiikan tekemi- KKV loustaidot ja yrittäjyyskasvatus, jotka liittyvät tiiviisti kuluttajakasvatukseen. Rahoitettavaksi valittiin mikrotaloustaitoja käsittelevä hanke, kuten myös useampi yrittäjyyskasvatus-aiheinen hanke. Käynnissä on myös aiemmalla rahoituskierroksella valtionavustusta saanut kotitalous-aiheinen hanke, joka sivuaa kuluttajakasvatuksen teemoja. Ammatillisen koulutuksen rahoitusalueella on ollut useita täydennyskoulutuksia, joissa työelämäyhteistyö on ollut tiivistä ja työelämän edustajat ovat saaneet osallistua koulutuksiin. Kuluttajakasvatus on ollut esillä myös näissä koulutuksissa. Tietopankkihanke KUTI on edennyt suunnitelmien mukaan, ja ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön Järjestelmän toiminnallisuuksiin liittyvät KKV:n kehittämistarpeet on

15 15 seen. koottu raporttiin. Toinen vaihe aloitettu, järjestelmää kehitetään ja uusia sovelluksia testataan käyttäjien kanssa, samalla parannetaan tietosisällön laatua. Vahva kuluttajaliike Informaatiota elintarvikkeista 20 Edistetään kuluttajajärjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta kuluttajapolitiikassa. 21 Kuullaan kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjä asioiden valmistelussa sekä varmistetaan järjestöjen osallistuminen asiaankuuluviin ryhmiin. Kuluttajajärjestöille turvataan vähintään nykyinen, eduskunnan määrittelemän tason suuruinen rahoitus. 22 Hallitus edistää kuluttajaliikkeen roolin vahvistumista kuluttajapolitiikassa. Maaliskuun 2013 loppuun mennessä arvioidaan kuluttajahallinnon ja kuluttajaliikkeen yhteistyömuodot ja työnjako muiden kuin viranomaistehtävien osalta. 23 Selvitetään, miten kuluttajat käyttävät elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä sekä lisätään luotettavan tiedon antamista elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotanto-olosuhteista sekä kasvispainotteisen sesongin mukaisen ruokavalion merkityksestä. Selonteko eduskunnalle keväällä 2013 TEM TEM, OM TEM/Eeva-Liisa Koltta- Sarkanen MMM Kannustettu järjestöjä tuomaan toimintansa tuloksia enemmän esille. Yhteistyö järjestöjen kanssa on osa normaalia toimintaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kilpailutti Kuluttaja-lehden tuottamisen ja kilpailutuksen tuloksen lehteä julkaisee Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys ry. Elinturvallisuusselonteko katsaus kuluttajaa kiinnostavista asioista. Selonteko annettu eduskunnalle Eduskunnan vastaus annettu maaliskuussa Toimen-

16 16 pidesuunnitelmaa valmistellaan MMM Menekinedistämisen ja Elintarvikeketjun kehittämisen hankevaroin tuetaan kasvispainotteisen sesongin mukaisia ruokavalintoja. Teema sisältyy mm. elintarvikeketjun hankkeeseen KeHa kestävät hankinnat osaamisen lisääminen julkisissa ruokapalveluissa Hanke päättyy Teema sisältyy myös menekinedistämishankkeeseen Porkkanalla painat pidempään - kasviksia nuorten miesten ruokavalioon. Hanke päättyi järjestelmä käyttöön MMM Luodaan järjestelmä 2013 vastuullisen tuotanto- tavan todentamiseksi sekä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lihan tuotantoketjussa. Tarvittavat muutokset elintarvikelakiin on hyväksytty. Laki tuli voimaan Evira on hyväksynyt ensimmäisen vastuullisen lihantuo-

17 17 24 Lisätään kuluttajille annettavaa tietoa ruokahävikin synnyn ehkäisystä ja tehostetaan ruokahävikin vähentämistä. syksy 2013 MMM, Evira Eviran ruoka-apuohje annettiin keväällä tannon kansallisen laatujärjestelmän. Komission (DG Sanco) käyttäytymistieteellinen selvitys kuluttajan asenteista ja päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Ei toteudu. kevät 2013 YM,MMM KULTU (kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma): Toteuttaa kokeiluhankkeita, joissa periaatteena hävikin vähentäminen kotitalouksissa ja ammattikeittiöissä. EU-hankkeita, joiden tavoitteena ruokajätteen vähentäminen; päiväysmerkintöjä koskeva ohje kaikilla EUkielillä. (DSG Sanco: od/food/sustainability/ index_en.htm) 25 Kehitetään julkisten organisaatioiden hankintamenettelyjä edistämällä ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien huomioimista elintarvikehankinnoissa. YM, MMM, TEM, Motiva KULTU: kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu perustettu palvelun vakiin-

18 Terveen ja vastuullisen kilpailun turvaaminen 26 Hallitus panostaa kilpailupolitiikkaan. Hallituksen linjausten mukaisesti kiinnitetään huomiota mm. rakenteellisiin kilpailunesteisiin sekä kaupan ja jalostuksen määräävään rooliin Hallitus laatii terveen kilpailun edistämisohjelman. TEM/Virve Haapajärvi, Eeva Vahtera TEM/Virve Haapajärvi nuttaminen. Ohjeet ruokapalveluhankintoihin valmistuvat alkuvuodesta Päivittäistavarakauppaa koskeva kilpailulain muutosesitys on annettu joulukuussa 2012 (HE 197/2012). Laki on hyväksytty ja se tuli voimaan Kilpailuneutraliteettia koskeva kilpailulain muutosehdotus on annettu huhtikuussa 2013 (HE 40/2013): Hyväksytty ja tullut voimaan Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa tuli voimaan Työsopimuslain mukaan palkka on pitänyt maksaa alkaen pankkiin. Hallitus arvioi säännöllisesti ohjelman edistymistä ja päättää tarvittaessa lisätoimenpiteistä. TEM raportoi

19 19 28 Seurataan komission kahdesti vuodessa julkaisemaa kuluttajamarkkinoiden tulostaulua, jossa kartoitetaan kuluttajien kokemuksia EU:n tasolla sekä EU:n jäsenvaltioissa 51 markkinoiden osaalueella. Tulostaulun ja muiden markkinoiden toimivuutta koskevien selvitysten pohjalta kuluttajapolitiikan painopisteitä kohdennetaan Suomessa niille alueille, joissa epäkohtia ja erilaisia riskejä näyttää kuluttajien näkökulmasta esiintyvän eniten. EU:n kuluttajapolitiikkaan vaikuttaminen 29 Suomen nykyinen kuluttajansuojan korkea taso on pystyttävä säilyttämään ja kuluttajan aseman turvaaminen on otettava huomioon kattavasti EU:n eri lainsäädäntösektoreilla. 30 Osallistutaan aktiivisesti uuden kuluttajastrategian toimeenpanoon. Tulostaulu julkaistaan joka vuosi maaliskuussa ja lokakuussa. TEM, Kuluttajatutkimuskeskus, KKV OM, TEM OM, TEM ohjelman etenemisestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle neljännesvuosittain. Tulostauluja julkaistaan jatkuvasti kerran vuodessa (joka toinen MPI ja joka toinen CCI) Osallistutaan aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön ja säädösvalmisteluun. Markkinavalvonta on tehokasta ja näkyvää. Varmistetaan kuluttajien tiedonsaanti sekä kuluttajan oikeuksien toteutuminen mm. vaarallisten tuotteiden osalta. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, mm. EU:n työryhmissä ja paranne-

20 20 Hallinnon uudistaminen 31 Kuluttaja- ja kilpailuhallintoa tehostetaan. TEM taan sitä kautta kuluttajien asemaa EU:n alueella. Varmistetaan kuluttajien roolia sisämarkkinoiden keskeisenä toimijana. Otetaan huomioon myös verkkokaupankäynnin lisääntyminen sekä viestintäkanavien monipuolistuminen. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto yhdistyivät Vahvistetaan kuluttajatutkimuksen ja kuluttajapolitiikan yhteyttä. TEM, KTK/Päivi Timonen Keskustelut kuluttajatutkimuksen hallinnollisesta järjestäytymisestä ovat käynnissä. Kuluttajatutkimuskeskus siirtyi osaksi Helsingin yliopistoa vuonna Laitos toimii valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen yksikkönä. 32 Valtiollistetaan talous- ja velkaneuvonta. Tarkoituksenmukaisinta olisi tehdä TEM, OM TEM ja OM ovat selvittäneet neuvonnan siir-

21 21 valtiollistaminen ja neuvonnan kehittäminen yhtäaikaisesti velkajärjestelylain uudistamisen kanssa. 33 Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonnan järjestämisvaihtoehtoja selvitetään työ- ja elinkeinoministeriössä vuoden 2012 loppuun mennessä TEM/Laura Holkko tämistä OM:n hallinnonalalle. Selvityksen tuloksena oli, että talous- ja velkaneuvonta ei siirry ainakaan kuluvan hallituskauden aikana OM:n hallinnonalalle. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, joka on selvittänyt talous- ja velkaneuvonnan nykytilannetta ja vaihtoehtoisia järjestämistapojaon luovuttanut mietintönsä Kuntien (ja aluehallintovirastojen) tekemän kuluttajaturvallisuusvalvonnan järjestämistä on selvitetty. Tätä koskeva raportti luovutettu TEM:lle Valtiontaloudentarkastusviraston ympäristöterveydenhuoltoa koskeva tuloksellisuustarkastus (Tarkastuskertomus 7/2014) osoitti, että järjestämistapaa tulee kehittää. VM:n VIRSU-hankeen osana on selvitetty valtion aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen

22 22 työnjakoa sekä valtion ja kuntien työnjakoa erillisessä alatyöryhmässä. Alatyöryhmä suhtautui kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtiollistamiseen myönteisesti. Valvonnan valtiollistamiseen ja keskittämiseen Tukesiin tähtäävän valmistelutyö on käynnissä. Kyseessä ns. budjettilaki. Voimaan Kuluttaja-asiain neuvottelukunta seuraa ohjelman toteutumista. Ohjelman seuranta toteutetaan kansalaisten ja eri tahojen avoimena keskusteluna. Ohjelmakauden aikana tuotetaan kaksi kuluttajapoliittista katsausta sekä järjestetään niihin liittyen seminaarit. Ohjelmaa päivitetään koko ohjelmakauden ajan saatujen palautteiden perusteella. Ensimmäinen seminaari pidettiin ja katsaus julkaistiin Toinen katsaus julkistettiin

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015 19.12.2014

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015 19.12.2014 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015 19.12.2014 Ohjelmakauden keskeiset toimenpiteet, aikataulutus ja edistymisen seuranta Hanke käynnistynythanke valmistunut Hanke ei toteudu Kuluttajan oikeuksien

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Selvityksiä, osa 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontajärjestelmän toimivuutta on selvitetty: Valtiontalouden

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon - informaatiotilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Tiina Pullola MMM Elintarvike- ja terveysosasto Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö 1 Neuvottelukunnan tehtävät

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Yleiset ohjeet ja raportointi OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Tiedotustilaisuus 10.11.2014 Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen perusta Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot