TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA?"

Transkriptio

1 Antti Rajakorpi & Kaija Salmio (toim.) TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Arviointi 3/2001 OPETUSHALLITUS

2 Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN ISSN Yliopistopaino, Helsinki 2001

3 TIIVISTELMÄ Opetushallitus järjesti teema-arvioinnin kestävän kehityksen tilasta 500:lle ositetulla satunnaisotoksella saadulle oppilaitokselle. Otoksesta oli yleissivistäviä oppilaitoksia 74,2 %, ammatillisia oppilaitoksia 14,4 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia 11,4 %. Oppilaitoksia oli edustavasti kaikista lääneistä, EU-alueilta ja kuntaryhmistä. Suomenkielisiä oppilaitoksia oli 91 % ja ruotsinkielisiä 9 %. Kyselyaineisto kerättiin esitestatuilla lomakkeilla keväällä 1999 oppilaitosten rehtoreilta, opettaja-, henkilö- ja oppilaskunnilta. Perusopetuksen 6.-luokkalaisille oli oma lomake. Kyselyyn vastasi yleissivistävistä oppilaitoksista 85,4 %, ammatillisista oppilaitoksista 80,6 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 94,7 %. Vastanneita oppilaitoksia oli yhteensä 429 eli 85,8 % koko otoksesta. Arvioinnin tavoitteina oli selvittää, mitä kestävä kehitys on kirjoitetuissa ja toteutuneissa opetussuunnitelmissa, miten kestävän kehityksen toteuttamiseen on kouluttauduttu, millaista yhteistyötä siinä tehdään ja miten sen periaatteiden mukaiset arkitoiminnot toteutuvat? Aiheen globaalisuudesta johtuen selvitettiin, miten kestävää kehitystä toteutetaan muiden maiden oppilaitoksissa. Vertailukouluina oli viisi skotlantilaista ja viisi tansanialaista koulua. Lisäksi tarkasteltiin kansainvälisiä ympäristöhankkeita, joissa suomalaisia kouluja on mukana. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa kestävä kehitys on esillä selvästi monipuolisemmin kuin yleissivistävässä koulutuksessa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille ei perusteita ole laadittu. Järjestys on tämä myös oppilaitosten kirjoitettujen opetussuunnitelmien kestävän kehityksen sisällöissä. Ammatillisissa oppilaitoksissa on esimerkiksi enemmän omia kestävän kehityksen ohjelmia kuin muissa oppilaitostyypeissä, ja ne on sisällytetty usein osaksi oppilaitoksen laatujärjestelmää. Rehtoreiden mielestä kestävä kehitys toteutuu yleissivistävän koulutuksen luonnontieteellisen oppiaineryhmän opetuksessa ja sisällöissä melko hyvin, muissa aineissa yleensä jonkin verran sekä ammatillisen koulutuksen ammatillisissa perusopinnoissa, koulutusalojen suuntautumisopinnoissa ja yhteisissä opinnoissa keskimäärin melko hyvin. Asiantuntija-artikkelit ja oppilaitosten omat esimerkit kuvaavat, miten kestävä kehitys voidaan liittää osaksi opetussuunnitelmia ja niiden tavoitteita. Ammatilliset, yleissivistävät ja vapaan sivistystyön oppilaitokset toteuttavat kestävän kehityksen opetusta yleisimmin oppiaineiden välisenä integraationa (84 %). Lähes 45 % kaikista vastanneista oppilaitoksista ilmoitti kestävän kehityksen kuuluvan aihekokonaisuuksien osaksi ja yhtä monta toteuttavansa sitä teemapäivinä, viimeksi mainittuja erityisesti yleissivistävissä oppilaitoksissa. Ammatillisen peruskoulutuksen opinnois- 3

4 sa kestävää kehitystä opetetaan muita oppilaitostyyppejä enemmän. Silti ammatillisten oppilaitosten oppilaskunnista 36 % katsoi, että kyseessä olevia opintoja tarjotaan liian vähän. Kaikista vastanneista oppilaskunnista 26 % ilmoitti kestävään kehitykseen liittyviä kursseja olevan liian vähän ja 38 % melko vähän. Vain 30 % vastanneista oppilaitoksista ilmoitti osallistuneensa ympäristöaiheiseen tai kestävään kehitykseen liittyvään täydennyskoulutukseen, josta lähes 90 % oli lyhytkestoista ja pääasiassa opettajille tarkoitettua. Ammatilliset oppilaitokset huolehtivat henkilöstönsä koulutuksesta yleissivistäviä ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia paremmin. Niistä lähes puolet oli osallistunut kestävän kehityksen edistämistä tukevaan koulutukseen, yleissivistävistä ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista vain runsas neljännes. Sekä rehtoreiden että opettajien vastausten perusteella moni kestävään kehitykseen liittyvä arkikäytäntö toteutetaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi, merkitsevästi tai melkein merkitsevästi paremmin koulutukseen osallistuneissa oppilaitoksissa kuin niissä oppilaitoksissa, jotka eivät ole kouluttautuneet kestävän kehityksen toteuttamiseen. Noin 1/3 vastanneista oppilaitoksista oli nimennyt kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden toteuttamisen organisointiin vastuuhenkilön tai tiimin. Eri henkilöstöryhmät arvioivat keskinäistä kestävään kehitykseen liittyvää yhteistyötä tehtävän jonkin verran. Jonkin ulkopuolisen tahon kanssa kaikista oppilaitoksista teki yhteistyötä 39 %. Tärkeimmät yhteistyötahot olivat kuntien virastot ja viranhaltijat sekä muut koulut ja oppilaitokset. Oppilaitokset toteuttavat kestävän kehityksen periaatteita jokapäiväisissä toiminnoissaan, kuten jätehuollossa ja keittiön toiminnassa rehtoreiden mukaan melko hyvin ja monien kulutukseen liittyvien asioiden, kuten paperin, energian ja veden kulutuksen sekä sisälämpötilojen, kierrätyksen ja jätteiden lajittelun seurannassa jokseenkin säännöllisesti. Ongelmajätteet toimitetaan kiitettävästi asianomaisiin keräyspisteisiin. Oppilaskunnat arvioivat näitä asioita lähes samoin kuin rehtorit, mutta opettaja- ja henkilökunnat olivat arvioissaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi tai merkitsevästi varovaisempia. Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa kestävä kehitys toteutuu paremmin kuin ulkomaisissa vertailukouluissa. Opettajien ja henkilökuntien arvioimana opiskelijoiden asennoituminen oli jonkin verran myönteistä kestävään kehitykseen. Perusopetuksen 6.- luokkalaisille tehty kysely osoitti, että oppilaat ovat tiedostaneet lajittelun, kierrätyksen ja energian säästämisen sekä ympäristön suojelun tärkeyden hyvin, mutta kotona jätehuoltoon sekä veden ja energian säästämiseen suhtaudutaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi tai merkitsevästi huolellisemmin kuin koulussa. 4

5 Eri oppilaitostyyppien kestävän kehityksen toteutumisen vertailemiseksi laskettiin rehtoreiden vastauksista oppilaitoskohtainen summamuuttuja, joiden keskiarvoa nimitetään tässä raportissa kestävän kehityksen tunnusluvuksi. Ammatillisten oppilaitosten tunnusluku oli tilastollisesti melkein merkitsevästi suurempi kuin yleissivistävien koulujen ja merkitsevästi suurempi kuin vapaan sivistystyön oppilaitosten. Kaupunkimaisten kuntien oppilaitosten tunnusluku oli tilastollisesti melkein merkitsevästi suurempi kuin maaseutumaisten kuntien oppilaitosten. Nimenomaan vapaan sivistystyön kaupunkimaisten kuntien oppilaitoksissa tunnusluku oli suurempi kuin maaseutumaisten kuntien oppilaitoksissa. Avainsanat: kestävä kehitys; ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys; ympäristökasvatus; opetussuunnitelma; yleissivistävät koulut; ammatilliset ja vapaan sivistystyön oppilaitokset; kansainvälisyys; kehitysmaa. 5

6 SAMMANDRAG Utbildningsstyrelsen anordnade en temautvärdering gällande den hållbara utvecklingens läge i 500 läroanstalter. Dessa läroanstalter valdes ut genom stratifierat slumpmässigt urval. Samplet bestod av läroanstalter för allmänbildande utbildning (74,2 %), yrkesläroanstalter (14,4 %) och läroanstalter för fritt bildningsarbete (11,4 %). Läroanstalter från alla län, EU-stödområden och kommungrupper fanns representerade. Av läroanstalterna var 91 % finsk- och 9 % svenskspråkiga. Uppgifterna samlades in med på förhand testade frågeformulär, vilka riktade sig till läroanstaltens rektor, lärare, personal samt elevkår. Eleverna i den grundläggande utbildningens 6 årskurs besvarade en skild förfrågan. Förfrågan besvarades av 85,4 % av läroanstalterna för allmänbildande utbildning, 80,6 % av yrkesläroanstalterna och 94,7 % av läroanstalterna för fritt bildningsarbete. Svar erhölls av sammanlagt 429 läroanstalter, dvs. 85,8 %, av samplet. Syftet med utvärderingen var att utreda vad som förstås med hållbar utveckling i läroanstalternas skrivna och förverkligade läroplaner, hur man utbildat sig inför genomförandet av den hållbara utvecklingen och vilken typ av samarbete som görs samt hur vardagssysslor förverkligas enligt den hållbara utvecklingens principer. P.g.a. ämnets globala natur, utredde man även på vilka sätt hållbar utveckling förverkligas i läroanstalter i andra länder. Fem skotska skolor och fem skolor i Tanzania fungerande som jämförelseskolor. Därtill granskade man internationella miljöprojekt, i vilka finländska skolor deltog. I grunderna för yrkesutbildningens läroplan framhålls hållbar utveckling på ett betydligt mångsidigare sätt än i den allmänbildande utbildningen. Grunderna för läroplanen har inte utarbetats i läroanstalterna för fritt bildningsarbete. Gällande innehållet i de skrivna läroplanerna kunde detsamma konstateras. Yrkesläroanstalterna har t.ex. flera egna program för hållbar utveckling än de övriga läroanstalterna och programmen är ofta en del av skolans kvalitetssystem. Rektorerna anser att hållbar utveckling förverkligas ganska bra i innehållet för och i undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena och i de övriga läroämnena någorlunda. Inom yrkesutbildningen förverkligas hållbar utveckling i grundstudierna, i de inriktade studierna och i de gemensamma studierna i medeltal ganska bra. Artiklar skrivna av experter samt läroanstalternas egna exempel beskriver hur hållbar utveckling kan göras till en del av läroplanerna och deras mål. 6

7 Yrkesläroanstalterna och läroanstalterna för allmänbildande utbildning och fritt bildningsarbete förverkligar i allmänhet undervisningen i hållbar utveckling genom att integrera olika ämnen (84 %). Nästan 45 % av alla läroanstalter som besvarade förfrågan, anmälde att hållbar utveckling är en del av olika ämneshelheter. Lika många läroanstalter svarade att de ordnar temadagar kring hållbar utveckling. Detta gällde särskilt för den allmänbildande utbildningen. Inom yrkesutbildningen undervisar man hållbar utveckling under grundstudierna oftare än i de övriga läroanstalterna. Trots detta ansåg 36 % av elevkårerna vid yrkesläroanstalterna att det finns för lite undervisning som behandlar hållbar utveckling. Av alla elevkårer som besvarade förfrågan, anmälde 26 % att det finns för få och 38 % att det finns ganska få kurser inom detta område. Endast 30 % av läroanstalterna uppgav att de deltagit i fortbildning gällande miljö eller hållbar utveckling. Fortbildningen bestod till nästa 90 % av korta kurser och var huvudsakligen planerad för lärare. Yrkesläroanstalterna sörjer för utbildningen av sin personal bättre än läroanstalterna för allmänbildande utbildning och fritt bildningsarbete. Nästan hälften av yrkesläroanstalterna deltar i utbildning som stöder befrämjandet av den hållbara utvecklingen. Av de övriga läroanstalterna deltar däremot endast en fjärdedel. På basen av rektorernas och lärarnas svar, förverkligas många vardagliga saker som hör samman med hållbar utveckling från statistiskt mycket signifikant till nästa signifikant bättre i de läroanstalter som deltagit i utbildning än i läroanstalter som inte satsat på utbildning inom området för hållbar utveckling. Ca 1/3 av läroanstalterna har en ansvarsperson eller ett team som svarar för organiseringen av hållbar utveckling och miljöfrågor. Olika personalgrupper uppskattade att samarbete gällande hållbar utveckling i någon mån görs. 39 % av läroanstalterna samarbetar i dessa frågor med en utomstående instans. De viktigaste samarbetsorganen är kommunernas ämbetsverk, tjänsteinnehavare samt övriga skolor och läroanstalter. Enligt rektorerna förverkligas den hållbara utvecklingens principer i den vardagliga verksamheten ganska bra, bl.a. då det gäller avfallshantering och verksamheten i köket. Uppföljningen av läroanstalternas konsumtion av papper, förbrukning av energi och användning av vatten samt uppföljningen av temperaturen inomhus, återanvändning och sortering av avfall sker, enligt rektorerna, rätt så regelbundet. Läroanstalterna sköter om att problemavfall förs till de uppsamlingsställen som är avsedda för dem. Läroanstalternas elevkårer var av samma åsikt som rektorerna, men lärarna och den övriga personalen var statistiskt mycket signifikant eller signifikant försiktigare i sin bedömning. I de finländska skolorna och läroanstalterna förverkligas den hållbara utvecklingen bättre än i de utländska jämförelseskolorna. 7

8 Enligt lärarna och den övriga personalen är elevernas attityder till hållbar utveckling någorlunda positiva. Förfrågan till eleverna i den grundläggande utbildningens 6 årskurs visar att eleverna är medvetna om vikten av att sortera avfall, återanvända och spara energi samt att skydda naturen. Eleverna förhåller sig dock statistiskt mycket signifikant eller signifikant mera omsorgsfullt till avfallshantering och sparandet av vatten samt energi hemma än i skolan. För att jämföra förverkligandet av hållbar utveckling i de olika typerna av läroanstalter, räknade man av rektorernas svar ut skolvisa summavariabler, vilkas medeltal i denna rapport kallas för parametern för hållbar utveckling. Parametern för yrkesläroanstalterna var statistiskt nästan signifikant större än parametern för den allmänbildande utbildningen och signifikant större än parametern för läroanstalterna för fritt utbildningsarbete. Parametern för läroanstalter i stadskommuner var statistiskt nästa signifikant större än parametern för läroanstalterna i landsbygdskommuner. Särskilt gällande läroanstalterna för fritt bildningsarbete var parametern större för läroanstalter i stadskommuner än för läroanstalter i landsbygdskommuner. Nyckelord: hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet; miljöfostran; läroplan; allmänbildande skolor; yrkesläroanstalter; läroanstalter för fritt bildningsarbete; internationalism; utvecklingsland. 8

9 ABSTRACT The National Board of Education made a theme evaluation, taken with a stratified random sample, on the state of sustainable development in 500 educational institutions. The sample consisted of schools of the general (74,2 %), vocational (14,4 %) and liberal adult education (11,4 %). There were representative samples of educational institutions from all the provinces, EU support areas and municipality groups. The number of the Finnish speaking schools was 91 % and the number of the Swedish speaking schools 9 %. In the spring of 1999 the data of the questioning were gathered with the pre-tested questionnaire forms given to the principals, teaching staffs, student unions and non-teaching staffs. The questioning was answered by 429 schools i.e. 85,8 % of the whole sample. The aims of the evaluation were to find out what the sustainable development is in the written and realized curricula, how the personnel have participated in trainining for sustainable development, what kind of co-operation has been done and how the daily actions belonging to its principles have been carried out. Because of the globalisation of the theme it was also studied how the realization of sustainable development was carried out in schools in other countries. There were five Scottish and five Tanzanian schools as control schools. In addition to these the international environment projects participated by Finnish schools were also looked at. Sustainable development appears to be clearly more many-sided in the core curricula of the vocational education than in the core curricula of the general education and the schools of the liberal adult education have no core curricula at all. The order of the school types is the same in the contents of the written curricula for sustainable development. The vocational schools e.g. have more programs of their own in sustainable development than the other school types and they are often part of the quality standard of the school. According to the principals sustainable development is carried out rather well in the teaching and contents of science but in other subjects only to some extent. In the vocational schools sustainable development is carried out rather well in the basic studies, orientation studies and studies common to all sectors. The articles written by experts and the case articles of the schools point out how it is possible to join sustainable development to curricula and their aims. The schools of the vocational, general and liberal adult education have carried out the teaching of sustainable development most generally as integrated between the subjects (84 %). Nearly 45 % of the schools that answered the questionnaires reported sustainable development being part of subject entities and equally many carry them out in the theme days, which are most common especially in general education schools. Sustainable 9

10 development is being taught more in the vocational basic education than in other school types. However, the student unions of the vocational schools reported that there was too little teaching in sustainable development. A group of 26 % from the whole sample of the student unions informed that the courses including sustainable development are too few and 38 % said rather few. Only 30 % of the reply schools reported that they had participated in the supplementary education in environmental topics or in sustainable development. Nearly 90 % of this training had been short courses and aimed at teachers. Vocational schools took care of the training of their personnel better than the schools of general education and the schools of the liberal adult education. Nearly half of the vocational schools had participated in schooling promoting sustainable development, whereas in other school types the figure is only 1/4. Based on the answers of the principals and the teachers many daily actions including sustainable development are carried out statistically highly significantly, significantly or nearly significantly better in the schools that have participated in sustainable development training than in the ones with no training. About 1/3 of the reply schools had named a team or a responsible person to carry out the organising of sustainable development and environmental education. Different groups of the staffs estimated that the amount of mutual co-operation within the field of sustainable development was being done to some extent. 39 % of all institutions co-operated with an outer partner the most important co-operational partners being local authorities and other schools and institutions. According to the principals schools carry out the principles of sustainable development rather well in their daily activities in waste management and kitchen works. In education related things, like the consumption of paper, energy and water as well as in the follow-up of interior temperatures, sorting and recycling of waste, these principles are carried out rather regularly. Hazardous wastes are very well transported to appropriate collection sites. Student unions estimated these things almost in the same way as principles, but the teaching staff together with personnels were statistically highly significantly or significantly more cautious in their estimation. Sustainable development is carried out better in Finnish schools and institutions than in the foreign comparison schools. Students attitudes towards sustainable development, estimated by the teaching staff and personnel, is to some extent positive. The questioning aimed at the sixth-year classes of basic education showed that the students are well aware of the importance of sorting, recycling and the saving of energy as well as nature conservation, but the attitudes towards waste management as well as the saving of water and energy are statistically highly significantly or significantly more positive in homes. 10

11 To compare the carrying out of sustainable development issues between different school types sum variables from the principals answers, from each school, were calculated and the mean of these is in this report called the parameter of sustainable development. The parameter of the vocational schools is statistically almost significantly better than that of the general education schools and significantly better than that of the liberal adult education institutions. The parameter of the urban institutions was statistically almost significantly higher than that in the rural institutions. It was especially the urban institutions of free adult education that had a higher parameter than that of the rural institutions. Keywords: sustainable development; ecological, economic, social and cultural sustainability; environmental education; curriculum; general education schools; vocational and liberal adult education institutions; international affairs; developing country. 11

12 ESIPUHE Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetty YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi järjestettiin ihmisten ajattelutavassa tapahtuneen pitempiaikaisen kehityksen tuloksena: oli kypsytty tiedostamaan hallitsemattoman taloudellisen kehityksen, väestönkasvun sekä lisääntyvän köyhyyden aiheuttamat vakavat ympäristöongelmat. Toisaalta Rion konferenssi merkitsi alkua työteliäälle prosessille panna toimeen ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus ja toimintaohjelma, Agenda 21. Nämä asiakirjat sisältävät periaatteen ympäristön liittymisestä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, mistä seuraa, että kestävä kehitys käsitteenä tarkoittaa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sovittamista luonnonvarojen määräämiin puitteisiin niin, että luonto ja inhimillisen kehityksen edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. Asiakirjoissa määritellään myös, miten kestävän kehityksen tavoitteisiin tulisi pyrkiä kansallisesti ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Ongelmien tiedostamisesta on kuitenkin pitkä harppaus käytännön toimenpiteisiin. Vaikka tutkimustieto ja jokaisen omakohtaiset havainnot ja uutiset eri puolilta maailmaa kantautuvista luonnonkatastrofeista kertovat toimeen tarttumisen välttämättömyydestä, päättyi esimerkiksi loppuvuodesta 2000 pidetty Haagin ilmastokonferenssi tuloksettomana, huolimatta selvistä ilmastonmuutoksen kiihtymisen merkeistä. Suomessa omien kunnallisten Agenda 21 -ohjelmien laatiminen on muihin maihin verrattuna hyvässä vauhdissa, sillä loppuvuodesta 2000 Suomen 452 kunnasta lähes sadalla oli ohjelma valmiina ja 150 kunnassa se oli tekeillä. Ohjelman jo tehneissä kunnissa asuu 80 % suomalaisista. Ruotsi on lähes sadalla prosentillaan kärkimaa (Järvinen 2000). Opetushallituksen suorittama teema-arviointi on tehty tuottamaan tietoa siitä, miten kestävä kehitys on otettu huomioon koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetuksessa ja miten sitä toteutetaan niiden jokapäiväisissä toimissa. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää sekä valtakunnan että pakallisella tasolla koulutuksen kehittämisessä. 12 Allekirjoittaneet ovat yhdessä suunnitelleet kyselylomakkeet ja pohtineet avointen vastausten luokittelua ja myös tallettaneet osan tiedoista. Opetusneuvos Kaija Salmio on toimittanut asiantuntija-artikkelit ja oppilaitoksilta tilatut artikkelit ja kirjoittanut raportin I-osasta luvut 4.1, 4.6.6, 4.8 sekä Luvut 1.3 ja 2 sekä 6.2 ja 6.3 ovat kummankin toimittajan yhteistyön tulosta. Kiitämme lukujen kirjoittajia Marja Hahtolaa, George Davidsonia ja Hilkka Rajakorpea, jotka koulujensa edustajina ja kansainvälisistä yhteistyöhankkeistaan vastanneina ovat raportoineet ne. Allekirjoittaneista projektipäällikkö Antti Rajakorpi on vastannut koko arviointihankkeesta, raportin I-osan muiden lukujen kirjoittamisesta sekä laatinut kuviot ja taulukot.

13 Kiitämme sekä kyselylomakkeiden esitestaukseen että itse arviointiin osallistuneita oppilaitoksia, niiden rehtoreita, opettajia, muuta henkilöstöä, opiskelijoita ja oppilaita. Tohtori Rob Kerrin ansiosta arviointiin osallistui viisi koulua Scottish Borders Councilin alueelta. Tansanian opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi luvan suorittaa arviointia yhteensä neljässä Dar es Salaamin ja Morogoron alueen koulussa. Korvaamattomina yhteyshenkilöinä toimivat rehtori Florence Gwassa ja Tansanian opetus- ja kulttuuriministeriössä toimiva projektiasiantuntija Anders Lönnqvist. Viimeksi mainitun ansiosta Dar es Salaamista liittyi mukaan vielä yksi koulu, joten tansanialaisiakin osallistujia on viisi. Kiitämme seuraavia raporttimme osan II kirjoittajia: Professorit Varpu Eloranta ja Mauri Åhlberg ovat kirjoittaneet asiantuntija-artikkelit 1 ja 9. Seppo Nurminen, Saila Kainulainen ja Tuija Kauppinen, Esko Parkkonen, Kaisa Lindström, Leena Mäkelä, Susanne Nakari ja Tapio Ykspetäjä ovat kirjoittaneet luvut 2 8. Nämä artikkelit edustavat muutamia esimerkkejä siitä, miten kestävää kehitystä on toteutettu ja toteutetaan erilaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kirjoittajat ovat oppilaitostensa rehtoreita tai opettajia. Olemme lisäksi kiitollisuudenvelassa monille muille hankkeessamme avustaneille. Suurimman työn tietojen koodauksessa ja tallennuksessa ovat tehneet kasvatustieteen maisteri Outi Virkkula ja kasvatustieteen ylioppilas Katja Karevaara. Tulosten tilastollisista analyyseistä ovat vastanneet erikoistutkijat Jari Metsämuuronen, Jorma Kuusela sekä tutkimussihteeri Mari Huhtanen, joista ensin mainittu suunnitteli kestävän kehityksen tunnusluvun laskemismallin. Toimistosihteeri Sirpa Ropponen on auttanut monissa käytännön asioissa arviointityön aikana ja vastannut julkaisun taitosta. Fil. yo. Leena Päres on lukenut käsikirjoituksen suomen kielen asiantuntijana ja antanut arvokkaita ohjeita kieliasun parantamiseksi. Tiivistelmän on kääntänyt ruotsin kielelle projektisuunnittelija Annika Sahi. Tiivistelmän englanninkielisen asun ja englanninkieliset artikkelit on tarkistanut lehtori Hilkka Rajakorpi. Arvioinnin aikana ylijohtaja Heli Kuusi ja hänen johtamansa Opetushallituksen kestävän kehityksen työryhmä on toiminut asiantuntijaryhmänä. Ryhmältä on saatu arvokasta tukea erityisesti arviointisuunnitelman ja kyselyn laatimisvaiheessa, jolloin varsinkin opetusneuvokset Anu Räisänen, Seija O. Lähdesmäki ja Virpi Ripatti osallistuivat aktiivisesti suunnittelutyöhön. Opetushallituksen arviointiasiantuntijat opetusneuvokset Ritva Jakku-Sihvonen, Pentti Yrjölä ja Hannu Korhonen sekä erikoistutkija Jari Metsämuuronen ovat lukeneet käsikirjoituksen. Esitämme heille lämpimät kiitokset rakentavista ohjeista ja ideoista muokattaessa raporttia julkaisukuntoon. 13

14 Arviointiprosessi on ollut työläs ja vaatinut monen asiaan omistautuneen osapuolen ja henkilön työpanosta. Yhteiseen päämäärään tähdänneiden ponnistelujen tuloksena on saatu aikaan tietolähde, joka toivottavasti aktivoi koulutuksen kaikkia tasoja keskusvirastoista koulutuksen järjestäjiin ja itse oppilaitoksiin kestävän kehityksen periaatteiden edistämisessä. Helsingissä Antti Rajakorpi Kaija Salmio 14

15 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ESIPUHE OSA 1: ARVIOINTI 1JOHDANTO Antti Rajakorpi 1.1 Koulutuksen arviointitoiminta Kestävän kehityksen määrittely Antti Rajakorpi & Kaija Salmio 1.3 Kestävän kehityksen arvioinnin perusteet Antti Rajakorpi & Kaija Salmio 2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Antti Rajakorpi 3 ARVIOINNIN TOTEUTUS Arviointisuunnitelma Aineiston käsittely TULOKSET Kaija Salmio 4.1 Opetussuunnitelmat ja kestävä kehitys Kestävä kehitys opetussuunnitelmien perusteissa Kestävä kehitys oppilaitosten opetussuunnitelmissa Kestävän kehityksen kunnalliset ja oppilaitoskohtaiset edistämisohjelmat Antti Rajakorpi 4.2 Opetussuunnitelmiin kirjoitettujen kestävän kehityksen ajatusten toteutuminen Kestävä kehitys eri oppiaineissa Kestävän kehityksen toteuttamistavat opetuksessa Kestävään kehitykseen liittyvä koulutus Oppilaitosten itsensä järjestämä koulutus Osallistuminen muiden järjestämään koulutukseen Kestävän kehityksen kehittämisen organisointi oppilaitoksissa Tiimit ja vastuuhenkilöt Kestävän kehityksen toteuttamiseen osallistuminen oppilaitosyhteisössä Yhteistyötä kestävässä kehityksessä Yhteistyötä henkilöstöryhmien välillä Yhteistyötä muiden oppilaitosten ja ulkopuolisten tahojenkanssa

16 Kestävä kehitys koulujen ja oppilaitosten jokapäiväisissä käytänteissä Kestävän kehityksen näkyminen oppilaitosten toiminnassa Hankinnat ja jokapäiväiset toimet Kulutuksen seuranta Jätteiden käsittely ja lajittelu Eri henkilöstöryhmien sitoutuminen kestävän kehityksen toteuttamiseen Kaija Salmio Kestävän kehityksen toteutumista edistävät ja estävät seikat oppilaitosyhteisössä Antti Rajakorpi 4.7 Oppilaat, opiskelijat ja kestävä kehitys Oppilaskunnat ja kestävän kehityksen asiasisällön tunteminen Oppilaiden ja opiskelijoiden asennoituminen kestävään kehitykseen Oppilaiden ja opiskelijoiden mielipiteitä kestävästä kehityksestä Peruskoulujen 6.-luokkalaisten jokapäiväistä toimintaa kestävässä kehityksessä Kaija Salmio 4.8 Oppilaitosten osallistuminen kestävän kehityksen hankkeisiin Ympäristökasvatusta tai kestävää kehitystä käsittelevät hankkeet Tärkeimmät kestävän kehityksen hankkeet lukuvuonna KESTÄVÄ KEHITYS MUIDEN MAIDEN KOULUTUKSESSA Antti Rajakorpi 5.1 Skotlantilaisia vertailukouluja Tansanialaisia vertailukouluja Kansainvälistä yhteistyötä Marja Hahtola 5.3.1Nature and Recycling. Co-operation between Posion lukio, Finland and Instituto Tecnico Commerciale e per Geometri J. Monnet, Italy George Davidson Sustainable Development in Peebles High School, Scotland and Vammalan lukio, Finland Hilkka Rajakorpi Vammalan lukio ja Peebles High School kestävää kehitystä edistämässä Kaija Salmio Globe-projekti Itämeri-projekti

17 5.3.6 Pohjoiset metsäekosysteemit ja koulutus -projekti OECD/ENSI -projekti Projektien merkitys POHDINTAA JA PÄÄTELMIÄ Antti Rajakorpi 6.1 Kestävän kehityksen tila Oppilaitostyypeittäin Kuntaryhmittäin Kieliryhmittäin Oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmien ja koulutuksen merkitys Antti Rajakorpi & Kaija Salmio 6.2 Yhteenveto Toteutus Tulokset Johtopäätökset LÄHTEET OSA II: TILA JA TULEVAISUUS Varpu Eloranta 1 KESTÄVÄ KEHITYS JA OPETUSSUUNNITELMA POHJOISET METSÄEKOSYSTEEMIT JA KOULUTUS -PROJEKTISSA Seppo Nurminen 2 KYLÄKOULU KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ TOTEUTTAMASSA Saila Kainulainen & Tuija Kauppinen 3 EKOKOULUSTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KOULUKSIKO? Esko Parkkonen 4 TOPPILAN KOULU JA OULUN ENERGIA ALUEELLISTA YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN HYVÄKSI Kaisa Lindström 5 TIIMIORGANISOIDUSSA OPISTOSSA HUMUSTETAAN MAAPERÄÄ KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE Leena Mäkelä 6 MITÄ ON SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN KESTÄVÄ KEHITYS? Susanne Nakari 7 KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISEN OPPILAITOKSEN ARKI- KÄYTÄNNÖISSÄ JA OPETUSSUUNNITELMASSA Tapio Ykspetäjä 8 TYÖTEHOSEURA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIELLÄ Mauri Åhlberg 9 YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ: EKO- PEDAGOGIIKKAA JA EKODIDAKTIIKKAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISEKSI

18 18 OSA I: ARVIOINTI

19 1 JOHDANTO Antti Rajakorpi 1.1 Koulutuksen arviointitoiminta Vuoden 1999 alusta voimaan tullut opetustoimen lainsäädäntö sisältää säädökset koulutuksen arvioinnin järjestämiseksi. Perusopetuslaki 21.1, Lukiolaki 16.1, Laki ammatillisesta koulutuksesta 24.1, Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 15.1, Laki vapaasta sivistystyöstä 7.1 ja Laki taiteen perusopetuksesta 7.1 sisältävät koulutuksen arvioinnin tarkoituksen määrittelyn: arvioinnin tarkoituksena on muun muassa tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Edellä mainittujen lakipykälien 2. momentit ovat koulutuksen järjestäjille velvoittavia: Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin (ks. lakiviitteet Ranta 1998). Opetushallituksen tehtävänä on kehittää arviointia ja huolehtia ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta. Tehtävää varten Opetushallituksessa on kehitetty kansallinen arviointijärjestelmä, joka koostuu kansallisista koulutusindikaattoreista, oppimistulosten arviointijärjestelmästä ja vaihtuva-aiheisista arviointihankkeista (Opetushallitus 1998). Kestävä kehitys sisältyi teema-arviointina opetusministeriön ja Opetushallituksen vuoden 1999 tulossopimukseen. Tehtävänä oli käynnistää arviointi sekä kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävistä opetuksellisista että muista arkipäivän toiminnassa toteutuvista toimenpiteistä sekä niiden arviointikriteereistä. Opetushallitus oli jo aiemmin laatinut kestävän kehityksen edistämisohjelman (Opetushallitus 1997). Alkuvuodesta 1999 antamallaan itsearviointisuosituksella Opetushallitus pyrki edelleen aktivoimaan kouluja ja oppilaitoksia tehostamaan toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden hengessä (Rajakorpi 1999). Tässä tarkoituksessa Opetushallitus julkaisi myös Kestävä kehitys oppilaitoksissa (Hyytiäinen ym. 1999) sekä Kestävä kehitys koulutyössä -oppaat (Lähdesmäki 1999). Todettakoon, että Suomessa kunnat, kuntien, teollisuuden ja kaupan järjestöt, saamelaiskäräjät ja useat kansalaisjärjestöt ovat aktivoituneet omien kestävän kehityksen ohjelmien luomisessa ja esimerkiksi Suomen Kuntaliitto on julkaissut joukon paikallisagendajulkaisuja tukemaan kuntia omien toimintaohjelmiensa luomisessa (ks. Kippo-Edlund 1999). Opetushallituksen kouluihin ja oppilaitoksiin suuntaamalla teema-arvioinnilla halutaan saada selville kestävän kehityksen tila koulutussektorilla. 19

20 1.2 Kestävän kehityksen määrittely Globaaliseen ympäristön tilan huononemiseen ja vääränlaisesta teknologiasta johtuneisiin kehitysprojektien epäonnistumisiin kiinnitettiin huomiota jo vuoden 1972 YK:n Tukholman kehityskonferenssissa. Kestävän kehityksen käsite määriteltiin ensimmäisen kerran Ympäristön ja kehityksen maailmankomission Brundtlandin komission raportissa Our Common Future vuonna 1987: Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa (Ulkoasiainministeriö 1988, Ojalammi-Wamai 1997). Kestävän kehityksen periaatteet sisällytettiin Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyn YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin Rion julistukseen. Toimintaohjelmaksi 21. vuosisadalle laadittiin Agenda 21. Useissa YK:n ympäristöja kehityskonferensseissa on sittemmin syvennetty kestävän kehityksen tulkintaa. Esimerkiksi Kairon väestökonferenssissa vuonna 1994 asetettiin kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteeksi väestönkasvun hidastaminen ja saaminen sopusointuun luonnonvarojen kestävän käytön kanssa. YK:n erityisistunnossa asetettiin vuonna 1997 tavoitteeksi kestävän kehityksen strategian saaminen kaikille maille vuoteen 2002 mennessä. Suomessa tämän velvoitteen täyttämiseksi on laadittu Suomen hallituksen kestävän kehityksen ohjelma (ks. Ympäristöministeriö 1998). Suomen Kestävän kehityksen toimikunta (1995) on määritellyt kestävän kehityksen maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi jatkuvaksi ja ohjatuksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi, joka ottaa huomioon luonnon rajallisen kestokyvyn ja jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen kolme peruselementtiä ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Ekologisen kestävyyden tärkeitä haasteita ovat ilmastonmuutoksen hidastaminen ekosysteemien sietämälle tasolle, biologisen monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä pyritään takaamaan hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Taloudellisen ja sosiaalisen sekä kulttuurisen toiminnan tulee olla sellaista, että niillä edistetään ekologista kestävyyttä (Ympäristöministeriö 1998, Lähdesmäki 1999, Raumolin 2000). 20

SEN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2010. Hannu-Pekka Lappalainen

SEN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2010. Hannu-Pekka Lappalainen Hannu-Pekka Lappalainen SEN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:2 Koulutuksen seurantaraportit 2011:2 Hannu-Pekka

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

hyvä, paha koulu Kouluhyvinvointia hakemassa

hyvä, paha koulu Kouluhyvinvointia hakemassa hyvä, Päivi Harinen Juha Halme paha koulu Kouluhyvinvointia hakemassa HYVÄ, PAHA KOULU Kouluhyvinvointia hakemassa Päivi Harinen Juha Halme Suomen UNICEF Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen SEIJA NYKÄNEN MERJA KARJALAINEN RAIMO VUORINEN LEA PÖYLIÖ Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Suomen Kulttuurirahasto Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Puun ja kuoren välissä. -valtakunnallinen potilasasiamiesselvitys

Puun ja kuoren välissä. -valtakunnallinen potilasasiamiesselvitys Puun ja kuoren välissä -valtakunnallinen potilasasiamiesselvitys LAPIN LÄÄNINHALLITUKSEN JULKAISUSARJA 2004: 8 PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ VALTAKUNNALLINEN POTILASASIAMIES- SELVITYS Johanna Aho Sosiaali- ja

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA Matti Rimpelä, Anne-Marie Rigoff, Jorma Kuusela ja Heidi Peltonen (toimittajat) HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA perusraportti kyselystä 7. 9. vuosiluokkien kouluille Opetushallitus,

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.)

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.) LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta Saara Pääjärvi (toim.) Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2012 LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden

Lisätiedot

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia KENTENGO SAAKENGO TRAADIBOSKIIRO Enemmän samanlaisia kuin erilaisia Pekka Junkala & Sanna Tawah Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus Joutsenmerkki tähän mahd.

Lisätiedot