Lyhenneluettelo 11. Alkusanat Time-share-liiketoiminnan yleiskuvaus Alustava kysymyksenasettelu...16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhenneluettelo 11. Alkusanat 12. 1.1. Time-share-liiketoiminnan yleiskuvaus...13. 1.2. Alustava kysymyksenasettelu...16"

Transkriptio

1 Sisällys Lyhenneluettelo 11 Alkusanat JOHDANTO AIHEALUEESEEN Time-share-liiketoiminnan yleiskuvaus Alustava kysymyksenasettelu Tutkimukseen valitut kohdemaat Time-share tuotteena alustava analyysi Palvelujen tuotteistamisen peruskäsitteet Ydinpalvelun juridinen perusta Palveluja koskevien oikeuksien juridinen perusta Oikeusvertailu tutkimusmenetelmänä Tutkimuksen sijoittuminen aiempaan time-share-alan tutkimukseen Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne täsmennettynä TIME-SHARE-INSTITUUTION PERUSTAMINEN, PERUSELEMENTIT JA RISKITEKIJÖIDEN KARTOITUS Time-share-instituution erityispiirteiden huomioonottaminen perustamisvaiheessa Time-share-tuote majoituspalveluna Juridinen luonnehdinta Time-share-ajanjaksot Time-share-kohteen käytössä noudatettavat säännöt Tukipalvelut Perustukipalvelut Lomanvaihtopalvelu Lisätukipalvelut Vastike- ja palvelumaksut Palvelujen tuottajaverkosto ja time-share-oikeuden haltijat palvelujen vastaanottajana Sopimusverkosto käsitteenä Sopimusverkostoon kuuluvien osapuolten rooli Omistajaylläpitäjä Markkinointi ja myyntiyritykset Huoltotoiminnoista vastaava yritys Lomanvaihtoyritykset Time-share-haltijoiden yhteisö palveluiden vastaanottajana...48

2 2.3. Time-share-tuotteeseen liittyvät epävarmuustekijät Epävarmuustekijöiden lähteet Verkostorakenteesta johtuvat epävarmuustekijät Sopimuksen pitkäkestoisuus Sopimussuhteiden kansainvälisyys Sekatyyppisestä sopimuksesta johtuvat epävarmuustekijät Sekatyyppisen sopimuksen luonnehdintaa EY-tuomioistuimen time-share-sopimusta koskeva ratkaisu Travel Vac v. Sanchiz RISKIEN HALLINTA Sääntelyn tarpeellisuus Sääntelyn erilaiset vaihtoehdot Time-share-alan itsesääntelypyrkimykset Sääntelyn suuntaviivoja IBA:n suositus time-share-lainsäädännöksi Sääntelyn taustaa Euroopan Unionin tasolla Time-share-tuotteen riskiä poistavien tekijöiden hahmottelua eri henkilötahojen välisessä suhteessa Time-share-oikeuden haltijan suhde omistajaylläpitäjään ja sopimusverkostoon Elinkeinon harjoittamista koskeva sääntely Sopimusverkoston suhteiden sääntely Time-share-oikeuden haltijan ja kolmansien välinen suhde Staattinen suoja ja time-share-oikeuden haltijoiden väliset suhteet Dynaamisen suojan yleistä tarkastelua Esimerkkejä oikeusvarmuutta lisäävistä tekijöistä Julkisuutta luovien keinojen merkityksestä time-sharetuotteen riskittömyyden kannalta Riskin ehkäisykeinot markkinointi- ja sopimuksentekovaiheessa Erilaisten time-share-järjestelmien vertailun kriteerit tuotteen luonteen sekä markkinointi- ja sopimuksentekoprosessien osalta TIME-SHARE-DIREKTIIVI YHTEISENÄ LAINSÄÄDÄNNÖLLISENÄ POHJANA EU-MAISSA Lainsäädännön harmonisoinnin taustaa EU:ssa...80

3 4.2. Timeshare-direktiivin (94/47/EY) taustaa Sääntelyn motiivit Toissijaisuusperiaate toimivallan jakajana yhteisön ja jäsenvaltioiden välillä Soveltamisala ja keskeiset määritelmät Time-share-sopimus Objektiivinen soveltamisala Myyjä Ostaja Myyjän tiedonantovelvollisuus Informaatioasiakirjan vähimmäissisältö Informaatioasiakirjan oikeudellinen merkitys Informaatiota koskevien säännösten merkitys tuotteistamisen näkökulmasta Sopimussuhdetta koskeva sääntely Sopimuksen muoto- ja kielivaatimukset Sopimuksen peruuttamisoikeus Ennakkomaksujen vastaanottokielto Luottosopimuksen irtisanominen Direktiivin muut säännökset TIME-SHARE-TUOTE ESPANJAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN - MATKAILUKÄYTTÖÖN TARKOITETUN KIINTEÄN OMAISUUDEN VUOROTTAINEN KÄYTTÖOIKEUS Espanjan oikeusjärjestelmän peruspiirteitä Erityislaki LAT 42/1998 time-share-alan sääntelijänä Johdattelevia näkökohtia Erityislain kokonaisvaltaisuus Ostajaa suojaavat keinot Kiinteään omaisuuteen kohdistuva vuorottainen käyttöoikeus tai kausittainen vuokraoikeus Oikeuden luonne Kiinteään omaisuuteen kohdistuva vuorottainen käyttöoikeus Kausittainen vuokraoikeus Yleiset tukipalvelut osana tuotetta Oikeuden luonteen arviointia Vuorottaisen käyttöoikeusjärjestelmän perustaminen Perustamisen oikeudellinen merkitys ja perustamiseen oikeutettu henkilö Järjestelmän perustamista edeltävät toimenpiteet...119

4 Perustamiskirjan laillistaminen escritura publicaksi ja sen oikeudellinen merkitys Perustamiskirjan vähimmäissisältö Järjestelmän kirjaaminen kiinteän omaisuuden rekisteriin Sopimusverkoston osapuolia koskeva sääntely Kiinteistön omistajan velvollisuudet ja oikeudet Perustamistoimiin ja kaupallistamiseen liittyvät velvollisuudet Omistajaylläpitäjän kiinteistöä koskevat disponointioikeudet Omistajaylläpitäjän ja vuorottaisen käyttöoikeuden haltijoiden suhteen sääntely Huoltotoiminnasta vastaavan yrityksen rooli palvelujen tuottamisessa Palvelujen tuottamista koskevat säännökset Omistajaylläpitäjän ja vuorottaisen käyttöoikeuden haltijan välinen suhde palvelujen näkökulmasta Omistajaylläpitäjän ja palveluista vastaavan yrityksen välinen suhde Palveluista vastaavan yrityksen ja kiinteistön vuorottaisen käyttöoikeuden haltijoiden välinen suhde Lomanvaihtojärjestelmästä vastaavan yrityksen rooli Vuorottaisen käyttöoikeuden haltijan ja näiden muodostaman yhteisön oikeudet ja velvollisuudet Vuorottaisen käyttöoikeuden haltijan oikeudet ja velvollisuudet Vuorottaisen käyttöoikeuden haltijoiden yhteisö Vuorottaista käyttöoikeus -järjestelmää koskevan sääntelyn arviointia Vuorottaisen käyttöoikeuden markkinointia ja sopimuksentekoa koskeva sääntely Etukäteisinformaatiota koskeva sääntely ja rikkomusseuraamukset Sopimuksen vähimmäissisältö Muut sopimussuhdetta sääntelevät normit Sopimuksesta vetäytyminen ja sopimuksen irtisanominen Vuorottaisen käyttöoikeuden haltijan vetäytymisoikeus ja irtisanomisoikeus Omistajan oikeus irtisanoa vuorottaisen käyttöoikeuden siirtoa koskeva sopimus Vuorottaisen käyttöoikeuden markkinointi- ja sopimuksentekovaihetta koskevan sääntelyn arviointia...146

5 6. TIME-SHARE-TUOTE ISO-BRITANNIAN OIKEUSJÄRJESTELMÄN MUKAAN - KLUBI-TRUST-JÄRJESTELMÄ Erityislaki time-share-alan sääntelijänä Markkinointi- ja sopimussuhteen sääntelyyn keskittyvät Timeshare Act'in erityissäännökset Time-share-tuotteen oikeudellinen luonne Englannin oikeuden mukaan Timeshare Act'in 1992 soveltamisala Englannin oikeuden erityispiirteitä Englantilainen kiinteistöoikeus oikeuslähteiden valossa Omistusoikeus common law -oikeusjärjestelmässä Common law:n ja equityn oikeussuojakeinot trust -instituutioon liittyvissä riidoissa Time-share-tuote klubi-trust-järjestelmän mukaisesti toteutettuna Klubi-trust-järjestelmän osapuoliasetelma Klubi-trust-järjestelmän perustaminen Klubin perustamiskirjan keskeinen sisältö Trustin perustamiskirjan keskeinen sisältö Sopimusverkoston osapuolia koskeva sääntely Perustajan velvollisuudet Perustajan ja trustin välinen suhde Perustajan ja palveluja tuottavien yritysten välinen suhde Trusteen oikeudet ja velvollisuudet Trusteen fidusiaariseen suhteeseen perustuvat velvollisuudet Huolellisuusvelvollisuus Trusteen investointivaltuudet Klubi-jäsenyys time-share-oikeuden haltijan oikeudellisen aseman määrittelijänä Jäsenten oikeussuojakeinot trusteen rikkomistilanteessa Trusteen vahingonkorvausvastuu (liability) ja vastuun perusteet Equity-oikeuteen perustuvat henkilökohtaiset kannekeinot trusteeta vastaan Tracing eli jäljittäminen kannekeinona Tracing common law:ssa Tracing equityn mukaan Klubi-trust-järjestelmän arviointia UK:n Timeshare Act'in markkinointia ja sopimuksentekoa koskevat säännökset Etukäteisinformaatiota koskeva sääntely ja rikkomusseuraamukset Sopimussuhteen sääntely...180

6 6.8. Markkinointia ja sopimuksentekovaihetta koskevan sääntelyn arviointia TIME-SHARE ELI AIKAOSUUSTUOTE SUOMEN OIKEUSJÄRJESTELMÄN MUKAAN Aikaosuus-liiketoiminnan kehittyminen ja nykytila Suomalaisen järjestelmän taustaa Aikaosuus-järjestelmän perustaminen Aikaosuus-kiinteistöosakeyhtiö ja yhtiöön sovellettava laki Aikaosuuden osakeoikeudellinen luonne Osakeoikeuteen perustuva loma-asunnon hallintaoikeus Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavat säännökset Aikaosuusperiaatteella toimivan kiinteistöosakeyhtiön osakkaan asemaa suojaavat keinot OYL:n ja yhtiöjärjestyksen mukaan Aikaosuus-periaatteella toimivan kiinteistöosakeyhtiön perustaminen Perustajaurakointimenettely Yhtiöjärjestyksen merkitys aikaosuusperiaatteella toimivassa kiinteistöosakeyhtiössä Yhtiöjärjestyksen sisällöstä Sopimusverkoston osapuolia koskeva sääntely Osakkaiden ja yhtiön johdon välisten suhteiden sääntely Osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet Osakeomistuksen tuottamat oikeudet osakkeenomistajille Osakkaiden vastikkeenmaksuvelvollisuudesta ja sen määräytymisperusteista Yhtiökokous aikaosuuden haltijoiden ylimpänä päätöksentekoelimenä Yhtiökokouksessa päätettävät asiat Aikaosuusoikeuden haltijan oikeudet yhtiökokouksessa Päätöksenteossa vaikuttavat periaatteet Hallitus osakeyhtiön hallinnon ja liiketoiminnan johtajana Hallituksen asema käytännössä Hallitukselle kuuluvat tehtävät Toimitusjohtajan asema ja tehtävät Palveluja tuottavien yritysten rooli ja vastuut Aikaosuusjärjestelmää koskevan sääntelyn arviointia Aikaosuuksien markkinointi ja kauppa Markkinointivaiheen ennaltaehkäisevät ja jälkikäteiset suojamuodot Sopimuksentekovaiheen ennaltaehkäisevät ja jälkikäteiset suojamuodot...221

7 7.7. Aikaosuuksien markkinointia- ja sopimuksentekoa koskevan sääntelyn arviointia YHTEENVETO Time-share-tuotteen ja -järjestelmän kuvaaminen sekä tuotteeseen liittyvät riskitekijät Oikeusnormien rooli time-share-palvelun tuotteistamisessa Oikeuden luonne ja sen riskittömyys Sopimusverkoston jäsenten sitominen toimintaan Oikeuden siirtokelpoisuus ja muun tyyppinen disponointimahdollisuus Oikeusnormien rooli markkinointi- ja sopimuksentekoprosessien tuotteistamisessa Oikeusvertailuun liittyviä havaintoja TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ EU:ssa käyty keskustelu direktiivin laajentamistarpeista Suojan laajentamistarpeita Direktiivin soveltamisalan laajentaminen Uusien suojamuotojen käyttöönotto Vetäytymisoikeuden ja muun sopimusoikeudellisen suojan laajentaminen Kirjoittajan näkemyksiä direktiivin uudistustarpeista Sääntelyn muutostarve EU:n yksityisoikeuden harmonisoimishankkeiden valossa Lähdeluettelo 241

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

HARRI LUHTASELA. Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. No 178 ACTA WASAENSIA. Oikeustiede 6 Talousoikeus

HARRI LUHTASELA. Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. No 178 ACTA WASAENSIA. Oikeustiede 6 Talousoikeus HARRI LUHTASELA Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa No 178 Oikeustiede 6 Talousoikeus UNIVERSITAS WASAENSIS 2007 2 Esitarkastajat Professori Risto Nuolimaa Tampereen

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Hallinto-oikeus Lari Tiikasalo Maisteritutkielma 2011 II Lähdeluettelo... IV Kirjallisuus:... IV Virallislähteet:... VI 1 Johdanto...

Lisätiedot

Säätiölainsäädännön kehittäminen

Säätiölainsäädännön kehittäminen 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio Oikeusministeriö, Helsinki 2010 28.6.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Säätiölainsäädännön

Lisätiedot

Aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevat lainsäädännön muutokset

Aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevat lainsäädännön muutokset 56/2010 Aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevat lainsäädännön muutokset Työryhmän mietintö 56/2010 Aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevat lainsäädännön muutokset Työryhmän mietintö Oikeusministeriö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Esitykseen sisältyy ehdotus luottotietolaiksi. Laki olisi luottotietotoimintaa ja luottotietojen käsittelyä kattavasti sääntelevä

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA HELSINKI TAKEOVER CODE Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta Takeover Code -työryhmä ja suosituksen valmistelu Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Arviomuistio VM056:00/2014 1 (42) Rahoitusmarkkinaosasto Aki Kallio 19.6.2014 Julkinen Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA

RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA Lapin yliopisto Pro Gradu -tutkielma Niina Rytilahti Velvoiteoikeus Kevät 2014 I SISÄLLYS LÄHTEET... III LYHENTEET... VIII

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KOLMANNEN OSAPUOLEN ASEMA HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTOSSA JA VARASTOINNISSA EUROOPAN UNIONISSA

KOLMANNEN OSAPUOLEN ASEMA HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTOSSA JA VARASTOINNISSA EUROOPAN UNIONISSA K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 4 2 0 1 1 RIIKKA PULLI KOLMANNEN OSAPUOLEN ASEMA HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTOSSA JA VARASTOINNISSA EUROOPAN UNIONISSA DIREKTIIVIN IMPLEMENTOINNIN ONGELMAT

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Virallinen lehti nro L 266, 09/10/1980 S. 0001-0019 Espanjank.

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus

OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus LUOVUTUSKIRJE Lainsäädäntöneuvokset Manne Airaksinen ja Jyrki Jauhiainen saivat 10 päivänä marraskuuta 1998 toimeksiannon laatia kokonaisarvion

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Juha Tuominen LIIKESOPIMUSTEN TARKASTAMISVELVOLLISUUS PÖRSSIYHTIÖSSÄ Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 I I Tiivistelmä Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yritysjuridiikka Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa Tarkastajat: prof. Seppo Villa prof. Matti I. Niemi Lappeenrannassa

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014 Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta Loppuraportti 27.5.2014 Johdon tiivistelmä CSC:n toiminnan nykytila CSC toimii voittoa tavoittelemattomana erityistehtävää toteuttavana valtion sidosyksikkönä

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot