ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos

2 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Taloudelliset vaikutukset Muut vaikutukset Kaavan ulkopuoliset vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Valokuvia kaava-alueelta... 12

3 Kaavaselostus II Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Tilastolomake Kaavakartta Havaintokuva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristöselvitykset o Lehmon osayleiskaava Luonto- ja maisemaselvitys 2011

4 Kaavaselostus 1 KONTIOLAHDEN KUNTA ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavan laajentaminen koskee Lehmon kylän tiloja Hallinpaikka RN:o 20:57, Askola RN:o 20:68, Novelotto RN:o 20:75, Pysäkkirinne RN:o 20:128 sekä osaa tilasta Asuntorinne RN:o 20:116. Kiinteistötunnukset: , , , ja Asemakaavan laajennuksella muodostuvat AR, AP, AO, KL sekä T korttelit, jotka ovat numeroltaan sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet. Kontiolahti Matti Moisala kaavoitusjohtaja KÄSITTELYVAIHEET Ymp.ltk Nähtävillä Khall Kvalt

5 Kaavaselostus Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kontiolahden Lehmossa. Kaava-alue rajoittuu lännessä Suutelan asemakaava-alueeseen, idässä maa- ja metsätalousalueeseen sekä etelässä ja pohjoisessa maa- ja metsätalousalueisiin sekä osittain haja-asutusmaiseen pientalorakenteeseen. Kaava-alueen sijainti ilmenee kuvasta 1. Alue sijaitsee noin 16 km:n päässä kirkonkylästä ja noin 6 km:n päässä Joensuusta. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan ja asumisen laajentaminen Nurmeksentien tuntumassa Lehmon eteläosassa.

6 Kaavaselostus 3 2 TIIVISTELMÄ Neuvotteluja alueen asemakaavoituksesta ja siihen liittyvästä maankäyttösopimuksesta on käyty tiiviisti kaavoitettavan alueen suurimman maanomistajan kanssa. Päätös alueen asemakaavoituksesta ja kaavaluonnoksen nähtävillä pidosta tehtiin ympäristölautakunnassa Samassa yhteydessä lautakunta hyväksyi myös tehdyt maankäyttösopimukset. Alueen toteuttaminen on lähtöisin maanomistajan esityksestä ja sen vuoksi asemakaavoituksesta on pitänyt laatia maankäyttösopimus Sopimuksen perusteella maanomistaja kustantaa mm. alueen kunnallistekniikan rakentamisen. Kaava-alue sijoittuu liikenteellisesti erinomaiseen paikkaan. Alueen kunnallistekniikan toteuttaminen on hieman haasteellinen, mutta se toteutetaan, kuten edellä mainittiin, maanomistajan kustannuksella. Kaavoitettava alue kytkeytyy hyvin olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaava-alueen länsireunassa on jo olemassa kokoojatie, sekä myös pohjoisosassa kaavaalueen liikenne saadaan ohjattua hyvin kokojanatienä toimivalle Lammintielle. Asuntoalue sijaitsee yhdyskuntataloudellisesti erinomaisessa paikassa nykyisen taajaman reunalla. Teollisuustontit sijoittuvat myös erinomaisesti, maaperät ja alueen kuivatus on kuitenkin varsin haasteellista. Asemakaavassa alueelle on muodostettu kaksi rivitalokorttelia, yksi AP-kortteli ja neljä AO- korttelia. Kaava-alueelle muodostuu yhteensä 19 pientalo- ja omakotitalotonttia sekä kolme rivitalotonttia. Alueen käyttöönottamiseksi uusia kaavatietä, sekä vesi- ja viemärijohtoa joudutaan rakentamaan yhteensä noin 1700 metriä. Korttelien tonttiliittymät sijoittuvat uusille kaavateille. Alueen rakentaminen on mahdollista aloittaa heti asemakaavan valmistuttua. Osa tonteista on tarkoitus rakentaa syksyllä LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue on noin 19,7 hehtaaria. Suunnittelualue sijaitsee Lehmon eteläosassa. Asemakaavan laajennusalueesta suurin osa on lähinnä mäntymetsää, kaava-alueen pohjoisosassa on nuorta koivumetsä. Alueen itäosa rajoittuu maa- ja metsätalousalueeseen, etelässä haja-asutukseen ja pohjoisessa asemakaavaalueeseen. Kaava-alueen sisällä on myös yritystoiminta-alueita. Kaava-alueen länsiosassa kulkee Vanha Nurmeksentie. Maaperältään alue on vanhaa suonpohjaa, jonka takia alueen rakentaminen vaatii massanvaihtoja, myös alueen kuivatus on varsin haasteellista.

7 Kaavaselostus 4 Kuva 2. Ilmakuva alueesta Luonnonympäristö Kaava-alueen maaperä muodostuu eri paksuisesta turvekerroksesta, jonka alla on tiivistä hienojakoista savi/silttiä kerros. Alue on vanhaa suoaluetta, jossa kasvaa pääasiassa mäntymetsää. Alueella ei ole erityisiä luontokohteita. Alue on tällä hetkellä varsin kostea ja vaatii kuivatusta.

8 Kaavaselostus 5 Kuva 3. Näkymä kaava-alueelle, joka on vasemmalla Rakennettu ympäristö Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Maanomistus Kaava-alue on rakentamatonta metsäaluetta. Kaava-alueen sijaitsee rakennetun ympäristön vieressä. Kaava-alue on liitettävissä teknisen huollon piiriin, mutta se vaatii lisäinvestointeja. Alueen länsiosa rajoittuu Vanhaan Nurmeksentiehen, jonka takana noin 150 metrin päässä tulevasta asutuksesta kulkee Karjalan rata. Nämä aiheuttavat alueelle lievää meluhaittaa, jota on torjuttava esim. meluvallilla. Suurimman osan suunnittelualueesta omistaa Mestari Nikkarit Oy ja pienempiä alueita omistaa Kiinteistö Hallinpaikka (0.9 ha), Janne ja Jari Turunen (1 ha) sekä (1,1 ha). 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja päätös tuli voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee edistää maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Huomattava osa tavoitteista koskee vain maakuntakaavoitusta. Tällöin tavoitteet otetaan kuntakaavoituksessa huomioon maakuntakaavojen välityksellä. Asemakaavassa valtakunnalliset alu-

9 Kaavaselostus 6 eidenkäyttötavoitteet sovitetaan yhteen maakunnallisten tavoitteiden kanssa. Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraavasti: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristön ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueiden käytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Tarkempia tietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa esim. internetistä ympäristöministeriön kotisivulta: Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen myös valtakunnallisista alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Päätöksessä alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet ovat: alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen, palvelurakenteen turvaaminen koko maassa sekä tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen. Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Maakuntakaavan tavoitteet on huomioitu kaavaratkaisussa. Kuva 4. Ote maakuntakaavasta.

10 Kaavaselostus 7 Joensuun seudun yleiskaava 2020 Ympäristöministeriön vahvistamassa Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) sekä asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kuva 5. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta Luontoselvitys Alue kuuluu Lehmon osayleiskaavaa varten tehtyyn luontoselvitysalueeseen, joka on valmistunut vuonna 2011 FCG:n toimesta. Selvityksissä ei ole todettu alueella olevan erityisiä luontoarvoja. Asemakaava Kaava-alueella ei ole aiempaa asemakaavaa. Alueen pohjoisosassa olevat asemakaavat on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja Rakennusjärjestys Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Alue on rakennusjärjestyksen mukaista suunnittelutarvealuetta. Pohjakartta Pohjakarttana on käytetty Kontiolahden mittaustoimen laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:2000. Asemakaavan pohjakartan 1:2000 on hyväksynyt kaavoitusjohtaja Matti Moisala Kontiolahden kunnassa Rakennuskiellot Alueella ei ole MRL 53 :n mukaista rakennuskieltoa.

11 Kaavaselostus 8 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueen suurin maanomistaja Mestarinikkarit Oy on esittänyt asemakaavan laatimista alueelle. Kaavoituksesta ja sen toteuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus jossa on sovittu kunnan ja maanomistajan velvollisuuksista. Alueen asemakaavoitus turvaa omalta osaltaan Lehmon pientalotonttientarjonnan ja luo edellytyksiä yritystoiminnan laajentamiseksi Nurmeksentien varteen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt yksityinen maanomistaja. Ympäristölautakunta päätti asemakaavan laatimisesta Suunnittelutyö käynnistettiin välittömästi. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Keskeisimmät osalliset ovat lähialueen maanomistajat, rajanaapurit sekä lähiseudun asukkaat, Kontiolahden kunnan eri hallintokunnat, Pohjois-Karjalan Sähkö ja Pohjois-Karjalan ELYkeskus. Ympäristölautakunta päätti asemakaavan laatimisesta Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta tiedotetaan kaavan laatimisesta lähtien Kontiolahden kunnan kotisivuilla > Palvelut > Kaavoitus > Kaavat > Vireillä olevat asemakaavat Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja -ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja Viranomaisyhteistyö Kaava esitellään Pohjois-Karjalan ELY:n kanssa käytävässä viranomaisneuvottelussa tai lausuntomenettelyssä. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Pohjois-Karjalan Sähköltä sekä Pohjois-Karjalan ELY -keskukselta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on uuden asuntoalueen suunnittelu alueen ympäristölliset lähtökohdat huomioiden Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Ratkaisu sijoittaa alueelle asutusta on Joensuun seudun yleiskaavan 2020 mukainen. Kunnan antamat tavoitteet Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet Kunnan tavoitteena on tiivistää Lehmon kylän rakennetta ja lisätä pientalotonttien tarjontaa alueella. Liikenteelliset tavoitteet ja kaavatalous Rakennetut liikennejärjestelyt ovat riittävät ja liikenneturvallisuus säilyy. Kunnan osalta rakentaminen tapahtuu vain välttämättömiin tarpeisiin.

12 Kaavaselostus 9 Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset tavoitteet Tavoitteena on minimoida syntyvät ympäristöhaitat ja edistää ympäristönsuojelutavoitteita sekä parantaa taajamakuvaa Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Alueella oleva sähkölinja maakaapeloidaan suurimmaksi osaksi katualueelle. Muilla alueilla sähköverkosto huomioidaan muuten suunnittelussa. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on vetovoimaisen ja liikenteellisesti hyvin toimivan asuntoalueen suunnittelu. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Suunnittelun yhteydessä laadittiin kaksi erilaista vaihtoehtosuunnitelmaa, joissa tutkittiin asutuksen sijoittamista alueelle. Nyt esitetty vaihtoehto osoittautui parhaaksi asutuksen sijoituksen osalta. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne TÄHÄN HAVAINNEKUVA MYÖHEMMIN Kuva 6. Havainnekuva alueelta. Alueen kaavoittaminen on Lehmon asemakaavan tiivistämistä ja alueen suunnitelmallista täydennysrakentamista. Lähtökohtana on Lehmon lähipalvelut. Uusi Lehmon kauppa on noin 2 km:n päässä asuintonteista, Lehmon koulu noin 1 km:n etäisyydellä ja terveysasema sekä kirjasto noin 2,5 km:n päässä uudelta kaava-alueelta. Kaava-alue kytkeytyy liikenteellisesti Vanhaan Nurmeksentiehen. Kaava-alueen eteläosassa teollisuustonttien pääkokojanatienä toimii Nikkarintie ja muilla yritystonteilla Vanha Nurmeksentie. Asuntoalueelle menevä kaavatie Aurinkorinteentie kääntyy olemassa olevalta Lammintieltä. Novelotontie erkanee taas uudelta Aurinkorinteentieltä. Lähivirkistysalueet ympäröivät lähes kauttaaltaan uusia kortteleita. Sen johdosta alue on yleiskuvaltaan väljän tuntuinen. Kaava-alueelta on hyvät ja turvalliset liikenteelliset yhteydet Lammintielle ja Vanhalle Nurmeksentielle, josta on myös hyvät kevyenliikenteen väylät, sekä Lehmon palveluihin, mutta myös Joensuun kaupungin suuntaan, Mitoitus Palvelut Asemakaavalla muodostuu alueelle 17 AO pientalotonttia, kolme rivitalotonttia ja kaksi asuinpientalotonttia asukasmäärän ollessa yhteensä noin henkeä. Rakennusoikeutta kaava-alueelle on osoitettu yhteensä k-m² tonttitehokkuuden ollessa AO tonteilla e=0.25, AR ja AP tonteilla e= Teollisuustonteilla tehokkuusluku on e= 0.25 ja KL tonteilla tehokkuusluku on myös e= Alueen läheisyydessä sijaitsevat kaikki Lehmon palvelut.

13 Kaavaselostus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Asemakaavalla ei ole merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Korttelialueet Asemakaavalla muodostuu 8 korttelia, joissa yhteensä 29 tonttia. Kortteleissa kaavamerkintä on AO, merkintä mahdollistaa 1-asuntoisen pientalon. Tonttien pinta-alat vaihtelevat m 2 välillä. Tonttitehokkuusluku e = 0.25, jolloin vastaavasti ja rakennusoikeudet ovat välillä k-m 2. Kerrosluku pientalotonteilla on II. Korttelissa 733 osalla korttelia on kaavamerkintä AR ja osalla AP. Merkintä mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillispientalojen rakentamisen alueelle. Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä m 2. Tonttitehokkuusluku e = 0.20, jolloin vastaavasti rakennusoikeudet ovat välillä k-m 2. Kerroskorkeus on 1. Korttelissa 734 kaavamerkintä on AR. Se mahdollistaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamisen. Tontin pinta-ala on 5021 m². Tonttitehokkuusluku e = 0.20, jolloin vastaavasti rakennusoikeus on 1004 k-m 2. Kerroskorkeus on 1 Korttelissa 735 kaavamerkintä on osassa T ja osassa KL, kuten myös korttelissa 736. Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä m 2. Tonttitehokkuusluku e= 0.20, jolloin rakennusoikeus on välillä k-m 2. Kerroskorkeus Muut alueet Katualue Ajo asuntoalueelle tapahtuu Aurinkorinteentietä pitkin, josta erkanee yksi tonttikatu Novelotontie. Teollisuusalueelle kulku tapahtuu, joko Vanhalta Nurmeksentieltä tai sitten uudelta kaavatieltä Nikkarintieltä. Uutta kaavatietä rakennetaan yhteensä noin 800 metriä. Lähivirkistysalueet ympäröivät kaava-aluetta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön. Rakennettavilta alueilta puusto poistetaan aluetta rakennettaessa Vaikutukset liikenteeseen Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta liikenneolosuhteisiin Taloudelliset vaikutukset Alueen käyttöönotto on Kontiolahden kunnan kannalta taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, koska maanomistaja maksaa lähes kaikki kunnallistekniikan kustannukset, sekä osallistuu kaavoitus- ja vesi- ja viemäröintikustannuksiin. Alue on liitettävissä rakennettavaan vesi- ja viemäriverkostoon. Kunta saa tuloja liittymismaksuista. Lisäksi syntyy välillistä verotuloa.

14 Kaavaselostus Muut vaikutukset Aiemmin alue on ollut metsäaluetta. Alueen rakentaminen muuttaa olemassa olevaa tilannetta. 5.5 Kaavan ulkopuoliset vaikutukset Alueen rakentamisen yhteydessä syntyy työaikaista liikennettä sekä mahdollisia meluhaittoja. 5.6 Ympäristön häiriötekijät Kaava-alueen vieressä sijaitsee Vanha Nurmeksentie ja noin kahdensadan metrin päässä Karjalanrata. Vanha Nurmeksentien varteen rakennetaan meluvalli, joka suojaa asutusta mahdollisilta meluhäiriöiltä. Tästä huolimatta alueelle saattaa kantautua liikenteen aiheuttamaa melua. 5.7 Kaavamerkinnät ja -määräykset 5.8 Nimistö Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien ohjeiden mukaisia. Asemakaavalla muodostuu kolme uutta kaavatietä, Aurinkorinteentie ja Novelotontie sekä Nikkarintie. Nimet perustuvat alueen kiinteistöjen nimiin ja alueella toimijan nimeen. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tavoitteena on, että alueelle pääsee rakentamaan jo vuonna Tarkempi toteuttamisaikataulu määräytyy asemakaavan saatua lainvoiman. 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutusta ohjaa alueelle laaditut kunnallistekniset suunnitelmat sekä myöhemmin rakennuslupamenettely. Alueelle on myös tehty havainnekuva, joka on selostuksen liitteenä.

15 Kaavaselostus Valokuvia kaava-alueelta Kuva 8. Näkymä Vanha Nurmeksentieltä EV-alueen ja tulevan asuinalueen suuntaan. Kuva 9. Kaava-alue sijoittuu pysäköintialueelle ja sen takamaastoon.

16 Kaavaselostus 13 Kuva 10. Kaava-alueen vieressä oleva teollisuuskiinteistö. Kuva 11. LP-alueen sivuitse etelään kulkeva Vanha Nurmeksentie.

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011 kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa..2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot