NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri"

Transkriptio

1 NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri

2 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri NY Oma talous NY Minä + sinä = me NY Mitä ihmiset tekevät? Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2014 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom Nyman Lisätietoja:

3 1 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa Saatteeksi NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on Nuori Yrittäjyys ry:n tekemällä oppimiseen perustuvien opintoohjelmien muodostama kokonaisuus. Polku tarjoaa mahdollisuuksia omien taitojen tiedostamiseen, hyödyntämiseen ja käyttöönottamiseen erilaisten yrittäjyys-, kuluttaja- ja taloudenlukutaitoja vahvistavien toimintamallien kautta 7-25-vuotiaille nuorille. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. (ops 2004). NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on rakennettu siten, että lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua ohjelmiin opintojensa eri vaiheissa. Tästä muodostuu ketjumainen kokonaisuus, jolloin oppiminen rakentuu ja syventyy aiempien kokemusten pohjalle. Opinto-ohjelmia on myös mahdollista suorittaa erillisinä kokonaisuuksina. Oppilaan ohjaustoiminta muodostaa jatkumon perusopetuksessa. Polun ohjelmat tukevat ohjausta aktiivisen tekemisen, osallisuuden ja omasta toiminnasta vastuunottamisen kautta. Tekemällä oppiminen on parhaimmillaan persoonallista kasvua, omien taitojen ja vahvuuksien tiedostamista, kehittymistä ja käyttämistä. Toivomme, että ohjelmat jättävät tulevaisuuden tekijöihin muistijäljen omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat ovat pedagogisia kokonaisuuksia, jotka on rakennettu aktivoimaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä kannustamaan aktiivisuuteen, itseohjautuvuuteen ja luovuuteen kiinnostavia haasteita tarjoten. Perusopetuksen aihekokokonaisuuden osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -näkökulmasta ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia osallistumisessa tarvittavia valmiuksien ja yrittäjämäisiä toimintatapojen kehittymiseen. Ohjelmien sisältöalueet tukevat innovatiivista ajattelua ja luovaa toimintaa, nostavat esiin erilaisia vahvuuksia, harjaannuttavat kriittistä ajattelua sekä tarjoavat malleja ja mahdollisuuksia yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden ymmärtämiseen yksiön ja yhteisön näkökulmasta. NY ohjelmat opetussuunnitelmissa -vihkoihin on kuvattu jokainen NY Yrittäjyyskasvatuksen polulla oleva opinto-ohjelmakokonaisuus kunkin ikäryhmän opetussuunnitelman ainekohtaisten tavoitteiden näkökulmasta. Jokaista NY-ohjelmaa täydentävä opsvihko antaa opettajille tietoa ja vinkkiä siitä, miten uuden ajan kansalaistaitoja, yrittävää asennetta ja yrittäjyys -aihekokonaisuutta voidaan integroida eri oppiaineisiin NY-ohjelmien kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -alakouluohjelmat ja NY-ohjelmat opseissa -vihkot on toteutettu opetushallituksen (esr) tuella. Toivomme mielenkiintoisia ja oivaltavia oppimiskokemuksia. NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma ja NY 12h -leiri perusopetuksen opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma toimii oman oppimisen katalysaattorina yhden lukuvuoden ajan. Yrittäjyystaitojen lisäksi kahdelle lukukaudelle ajoittuva prosessi kehittää pitkäjännitteisyyttä, vastuunottamista, tiimityöskentelytaitoja, yhteistä ongelmanratkaisua, vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työotetta. Oman toiminnan kautta tapahtuva oppiminen tarjoaa oppilaille realistisen näkökulman työelämän vaatimuksiin omaa toimintaa reflektoiden. Opintoohjelma tukee osallistuva kansalainen ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden sekä opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti yhteisöllisyyttä sekä lisää tietoisuutta yhteiskunnan toimintatavoista ja antaa valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Opinto-ohjelma tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön samalla yhteiskunnan haasteisiin vastaten. NY 12h -leiri tarjoaa tiiviin kokonaisuuden nuorten oma-aloitteisen toiminnan kehittämiseen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Lisäksi ohjelma mahdollistaa nuoren osallisuuden ja konkreettisen vaikuttamismahdollisuuden omaan lähiympäristöön. NY 12h -leirillä toisen asteen tai peruskoulun 9. luokan nuoret toimivat tutoreita ohjaten leirillä olevia peruskoulun yläluokkalaisia (7.-8.lk). Leirin on yhden pitkän päivän mittainen kokonaisuus, jolloin leiriläiset tekevät ehdotuksen johonkin lähiympäristöä tai heidän elinpiiriään koskevaan asiaan yrittäjämäisiä toimintatapoja hyödyntäen. Samalla nuoret oppivat ideointia, päätöksentekoa, ryhmätyötä ja vuorovaikutustaitoja käytännöllisen kokemuksen kautta. Oppimisen lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Seuraavaan on koottu opetussuunnitelman luokkien opetussuunnitelman ainekohtaisia tavoitteita. Tavoitteiden rinnalle on kuvattu NY Vuosi yrittäjänä ja NY 12h -leiri -ohjelmien sisältöalueita sekä miten mallit tukevat eri aineiden opetusta. Opinto-ohjelmat tarjoavat opettajalle vapauden tehdä erilaisia pedagogisia ratkaisuja ohjelmien kuluessa. Ennen näitä ohjelmia oppilaat ovat voineet olla mukana NY-alakouluohjelmissa sekä 7.-9.luokkalaisille suunnatussa NY Oma talous -ohjelmassa. Myös näihin ohjelmiin kannattaa tutustua! Kannustamme Sinua opettajana uusien oivalluksien äärelle ja opinto-ohjelman käyttäjäksi! Lisätietoja

4 NY uskalla yrittää

5 3 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa AI äidinkieli ja kirjallisuus Vuosiluokilla 6-9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Äidinkielen opetuksen tehtävä on mm. laajentaa oppilaan taitoja ja tietoja lähipiirissä tarvittavista taidoista. NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma sekä NY12h -leiri tukevat monipuolisesti kielellisiä kokemuksia sekä tarjoavat mahdollisuuksia harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja uusissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa miniyrityksen toimintavuoden aikana. NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma sekä NY12h -leiri kannustavat oppilaita tuottamaan erilaisia tekstejä (kokouspöytäkirjat, liiketoimintasuunnitelma, raportit, esitteet jne.). Opinto-ohjelmien aikana harjaantuvat esittelytaidot erilaisissa yrityksen viestintätilanteissa ja samalla oppilaat harjaantuvat palautteen saamiseen erilaisissa opinto-ohjelman aikana kohdattavissa tilanteissa (esittelyt, messut, tapahtuman järjestäminen jne.). NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h-leiri tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9.lk oppilas) Vuorovaikutustaitoja oppilaiden vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittyminen pienryhmissä (vastuun jakaminen, erilaisten roolien ottaminen, asioista sopiminen, kompromissien tekeminen, neuvottelutaidot, ohjaustaidot) tehtävien ja puheenvuorojen jakaminen sekä mitoittaminen eri tilanteissa (mini/leiriyrityksen toimintaprosessi kokonaisuudessaan, vuorovaikutus) viestintärohkeuden kehittäminen/kehittyminen omien näkemysten esittämiseen miniyrityksen edustajana erilaisten vuorovaikutustapojen ja näkemysten havaitseminen ja harjaantuminen (esittelytilanteet, messut, asiakaskäynnit jne.) Tekstinymmärtämistä työn suunnittelu saatujen ohjeiden perusteella mm. yrityksen toiminnan johdonmukainen suunnittelu ja toteuttaminen tiedonhankintaprosessi ja erilaisten tietolähteiden käyttäminen yrityksen toiminnan edistämisessä (liikeidea, markkinointi ymv.) Miniyritysohjelma tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden saada realistinen ja omakohtainen käsitys median ja tekstien voimasta tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja (markkina- tai asiakasnanalyysi). Puhe-esitysten laatimista sekä tekstin kirjoittamista yrityksen toiminnan ja tuotteen tai palvelun esitteleminen sekä yrityksen toiminnan kuvaaminen erilaisissa raporteissa (päivän koonti/osavuosi/vuosiraportti) mainosten/julistetekstien tekeminen (tekstin tuottaminen) oppilaat oivaltavat mielikuvien merkitystä mainoksissa oman toiminnan kautta yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätaidon harjoittaminen (asiakaspalvelu, esittelytilanteet) Miniyrityksen elinkaaren aikana oppilas rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia. Ohjelma harjaannuttaa viestinnän suunnitteluun sekä tavoitteellisiin puhe- ja kirjoitustehtävien laadintaan. Omien viestintätaitojen arviointia opinto-ohjelma tarjoaa useita itse- ja vertaisarviointimahdollisuuksia lukuvuoden aikana (liike-idea, nimi, logo, yritysesittely, asiakaspalvelu, asiakaspalaute, messut, raportointi jne.) opinto-ohjelma harjaannuttaa vastavuoroisesti toisten ohjelmassa mukana olevien oppilaiden työn arvioimista, näkemysten etsimistä ja havaitsemista

6 4 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa MA Matematiikka Vuosiluokilla 6-9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää käsitteiden ymmärtämistä sekä yhdistää perusvalmiudet arkipäivän asioihin. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma harjaannuttaa soveltamaan erilaisia menetelmiä, matemaattisia valmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoja käytännön toimiin. Miniyrityksen elinkaaren loogisesti etenevä prosessi auttaa hahmottamaan pitkäjännitteistä toimintaa ja siihen kuuluvia vaiheita. NY Vuosi Yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Ajattelun taitoja Looginen ajatteleminen, järjestelmällisyys ja täsmällisyys miniyrityksen tehtävien läpiviemisessä sekä aikataulussa pysymisessä (opinto-ohjelma etenee tiettyjen vaiheiden mukaan, jolloin prosessissa on alku, keskivaihe ja loppu) Luova ajatteleminen liikeidean etsimisessä (ideasta toiminnaksi, toiminnan seuraus ja lopputulema) Päässä laskeminen erilaisissa yrityksen toimintaan liittyvissä hankinta- ja myyntitilanteissa. Miniyritysohjelman aikana harjaantuu täsmällinen ilmaisu erilaisissa viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti-, osto- ja esittelytilanteissa. Miniyritysohjelma kannustaa erilaiseen tiedon hankintaan ja soveltamiseen. Laskutoimituksia Peruslaskutoimitusten sekä suhde- ja verrannollisuuslaskennan harjaannuttaminen (yrityksen rahaliikenteeseen liittyvien laskutoimitusten ja käsitteiden periaatteet ja haltuun ottaminen) Prosenttilaskun ja pyöristämisen harjaannuttaminen sekä arviointi ja laskimen käyttäminen Miniyritysohjelma tukee luontevasti erilaisten laskutoimitusten käyttämissä arjen erilaisissa tilanteissa mm. budjetti, myynti, kustannuslaskelmat jne. Oppilas saa konkreettisen kokemuksen siitä mihin opittuja tietoja tarvitaan. BI GE biologia ja maantieto Vuosiluokilla 7-9 biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Maantiedon opetuksessa tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa ja NY 12h -leirillä voidaan nostaa esiin kestävän kehityksen periaatteita ja lähiympäristön mahdollisuuksia mm. liikeidean tai kouluun sovellettavan idean suunnittelussa sekä tuotteen ja palvelun valmistamisessa. Yrittäjyys- ja työelämäteemaa voidaan yleisesti laajentaa käsittelemään ihmisen toiminnan vuorovaikutuksista ympäristöön. Opinto-ohjelman aikana voidaan tarkastella ympäristön tarjoamia mahdollisuuksista globaalisti sekä jokaisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä muotoutumiseen, suunnitteluun ja kehittymiseen. NY Vuosi Yrittäjänä / NY12h -leiri tukee Biologian opetuksessa Ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden harjaannuttamista (ryhmätyöskentely ja vastuunjakaminen ryhmässä) Luonnon ympäristön, rakennetun ympäristön ja sosiaalisen ympäristön välisten suhteiden tarkastelua liikeidean suunnittelussa (teemaa voidaan laajentaa käsittelemään lähiympäristön mahdollisuuksia ja uhkia yrittäjyyden ja aktiivisen työntekijän näkökulmasta) laajempana teemana oman kotiseututuntemuksen vahvistamista tiedostamalla seudun mahdollisuudet tulevaisuuden mahdollisuuksina (oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen sekä tiedostaminen yrittäjyyden, työnteon ja NY 12h -leirillä erityisesti kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta) oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelua yrittäjyyden ja työnteon näkökulmasta. Miten tämä vaikuttaa miniyritystoimintaan? Miten voin omalla toiminnalla kehittää lähiympäristöä? Maantiedon opetuksessa kotiseututuntemuksen (elinkeinoelämän, yrittäjyyden muodot) edistämistä ja lisäämistä mm. asiakassegmentoinnissa ajankohtaistiedon ja tapahtumien tutkimista, joita voidaan hyödyntää miniyritystoiminnan suunnittelemisessa sekä NY 12h -leiriteemassa vrt. Viihtyisä koulu, Tervetuloa meidän kouluun -teemat. (teemaa voidaan laajentaa käsittelemään erilaisia ilmiöitä ja arviomaan näiden ja erilaisten tapahtumien vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan mm. kestävän kehityksen yritysideoita tai miten yrityksissä huomioidaan kestävä kehitys) Miniyritysohjelman omakohtaisen tekemisen kautta oppilas oppii ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti. Miniyritysohjelman aikana oppilailla on mahdollisuus verkottua seudullisesti ja valtakunnallisesti muiden opinto-ohjelmassa mukana olevien oppilaiden kanssa.

7 5 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa FY KE fysiikka ja kemia TT terveystieto UE uskonto Vuosiluokilla 7-9 fysiikan opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja. Fysiikan opetuksen tulee ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. Vuosiluokilla 7-9 terveystieto perustuu monitieteiseen opetukseen. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Vuosiluokilla 6-9 uskonnon opetuksen tavoitteena on oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentuminen ja syventäminen. Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. NY Vuosi Yrittäjänä / NY 12h- leiri tukee Erilaisuuden suvaitsemista ja kunnioittamista (ohjelmat ovat avoimia kaikille) Omien vahvuuksien tunnistamista (missä olen hyvä, miten otan omat vahvuuteni ja ainutlaatuisuuteni käyttöön) Omien vahvuuksien hyödyntämistä yritys/ryhmätoiminnassa, yrityksen/ryhmän osana, ryhmän vahvuutena ja näiden jatkossa tehtävien valintojen tekemistä Oman arvomaailman ja koulun arvojen pohdintaa ja keskustelua FYKE opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan/kemian ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan/kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa Miniyrityksen liikeidea ja liiketoiminta voidaan integroida ja hyödyntää fysiikan ja kemian opetuksen sisältöihin esim. tuotteen rakennusprosessin kautta. Kokeellinen tiedonhankinta vahvistuu tuotteen valmistusprosessin erilaisten vaiheiden (epäonnistumisien/onnistumisien) kautta. Esim raaka-aineiden valinta tuotteiden valmistuksessa. NY Vuosi yrittäjänä / NY12h -leiri -ohjelman aikana oppilaiden sosiaaliset, tunteiden säätelyä ohjaavat, toiminnalliset ja eettiset valmiudet kehittyvät tekemällä ja kokemalla oppien. Ohjelman aikana korostuvat vastuu yhteisössä, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys sekä keskinäisen huolenpidon merkitys oman ryhmän toiminnassa ja hyvinvoinnissa. Oppilaat harjaantuvat selvittämään erilaisia vuorovaikutuksellisia ongelmatilanteita ja kohtaamiaan pulmia sekä iloitsemaan yhteisistä onnistumisista ja menestyksestä. Opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti miniyritysohjelmassa mukanaolevien oppilaiden ohjauksessa esimerkiksi työhyvinvointiin (selviytyminen ja voimavarat) liittyviä näkökulmia huomioiden. Miniyritysohjelman edetessä tai sen jälkeen yrittäjyysteemaa voidaan laajentaa pohtimalla ihmistä oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana. Missä kukin on hyvä ja millaisia vahvuuksia meillä on käytössä? Miten vahvuuksia voidaan tukea jatkossa, että ne edistäisivät yksilöitä kehittäviä valintoja? NY 12h -leirillä teemat voivat olla kouluviihtyvyyteen, koulun arvoihin ja toimintakulttuuriin liittyviä kokonaisuuksia. Teemoja voivat olla esim. Miten esitellään koulun toimintaa uusille oppilaille/vierailijoille? Koulu oppilaiden silmin. Unelmakoulu jne. Leirin aikana oppilaat työstävät eri teemojen kautta uusia ideoita koko koulun käyttöön.

8 6 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa ET elämänkatsomustieto HI historia Vuosiluokilla 6-9 elämänkatsomustiedon tavoitteena on antaa oppilaille aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitseviksi, vastuullisiksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman aikana menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden elinympäristö, ihmisten toimintatavat ja työskentelymuodot voidaan joustavasti yhdistää yrittäjyysteemaan. Yrittäjyys yhdistyy luontevasti opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden pohdintaan ihmisen toiminnan tarkoitusperistä ja vaikutuksista peilaamalla tulevaisuuden vaihtoehtoja historian tietoihin. Esimerkiksi millaista työ oli ennen ja millaista se on nyt? Millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia työntekijältä vaadittiin ennen ja nyt? Oman kotiseudun elinkeinorakenne ja työpaikkatarjonta? NY 12h -leiri vahvistaa erityisesti oman lähiympäristön hahmottamista ja siinä olevien vaikuttamismahdollisuuksien tiedostamista. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma / NY 12h -leiri tukee yllämainittua tavoitteita aiemmin esitellyin toimintaperiaattein ja projektiluontoisena toimintatapana. Opinto-ohjelmassa mukana olevat oppilaat saavat vaikutusmahdollisuuden ja -kokemuksen oman toiminnan kautta. Opetussuunnitelmia tukevia teemoja yrittäjyyden tarkastelussa ovat lisäksi tulevaisuuden tutkiminen, suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja yrittäjyyden merkitys, kestävä kehitys sekä yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkäntähtäimen vaikutukset. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Konkreettista kokeilemista ja havaitsemista oman toiminnan kautta (liikeideasta/ideasta tuotteeksi/ palveluksi) Omien vahvuuksien löytymistä (swot, tehtävän/ vastuualueiden jakaminen) Paikallisen ja alueellisen elinkeino- ja työelämän tuntemusta ja suhteiden luomista (NY-yrityksen neuvonantaja/asiakaskontaktit) Miniyritysohjelma tarjoaa kokonaisuudessaan monipuolisen lähestymistavan työelämään sekä työnteon ja oman työn arvostamiseen. yhteiskuntaoppi Vuosiluokilla 7-9 yhteiskuntaopin tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Mahdollisuutta monipuoliseen tiedon ja taidon oppimiseen sekä käytännön kokeilemiseen yksilön, yhteisön, yhteistoiminnan, työnteon ja yrittäjyyden parissa. Ymmärrystä ihmisen toimintaan ja tarkoitusperiin (miniyrityksessä erilaisuuden ja erilaisen ajattelutavan ymmärtäminen ja näiden pohjalta erilaisiin ratkaisumalleihin päätymisen tiedostaminen) Erilaisten vaihtoehtojen hyväksikäyttämistä aiemman tiedon valossa (miniyrityskokemuksen myötä erilaiset ennakointi/syy-seuraustaidot kehittyvät sekä toimintatavat vahvistuvat) Opinto-ohjelmat antavat kokonaisuutena elämyksiä ja kokemuksia vaikuttamismahdollisuuksista ja sitä kautta vahvistuu vastuullinen, oman työn merkityksen oivaltaminen. Yrittäjyysteemaa voidaan laajentaa opinto-ohjelman kuluessa tai jälkeen käsittelemään yhteiskunnassa vaikuttamiseen, yksilön ja kotitalouksien asemaa kuluttajina ja talouteen vaikuttajina sekä mm. julkiseen talouteen ja verotukseen. (kts. NY Oma talous -opinto-ohjelma).

9 7 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa MU Vuosiluokilla 6-9 musiikin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta jäsentämään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma sekä NY 12h -leiri tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9.lk) musiikki Selkeää puheen tuottamista, ilmaisua ja äänenkäyttöä erilaisissa miniyrityksen esittelytilanteissa Musiikkiharrastuksen kokeilemista ja kehittämistä yritystoimintana NY 12h -leirillä voidaan ideoida kouluun oma laulu tai kannustushuuto KU kuvataide KS käsityö Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Kuvataiteen opetuksessa 5-9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Peruskoulun käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. NY Vuosi yrittäjänä toimii kokonaisuudessaan tekemällä oppimisen periaatteella, jossa jokainen mukana oleva työn syklin tuotteen/palvelun alku- ja suunnitteluvaiheesta toteutus- ja jatkovaiheeseen saakka. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman ja NY 12h -leirin aikana omaan tuotteeseen liittyvät kuvitukset, mainokset ja esitysten visualisointi tukevat ja harjoittavat monipuolisesti kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja. Miniyrityksen jäsenet hyödyntävät oman päätöksensä mukaan erilaisia kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja postereiden, julisteiden ja flyereiden tekemisessä. Prosessin aikana harjoitellaan yhteistyötä ja yhteisen näkemyksen muodostamista kuvallisin keinoin. Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden kuvataideharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Luovaa suunnittelua ja itseohjautuvaa työskentelyä, jossa ohjataan ja opitaan arvostamaan työn laatua vallitsevissa puitteissa Yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden käsityöharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana.

10 8 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa LI liikunta Vuosiluokilla 6-9 liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Ymmärrystä liikunnan merkityksestä hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä Oman toimintakyvyn kehittämistä ja tarkkailemasta Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden liikuntaharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY 12h -leirin osateemana voi olla välituntiliikuntamuotojen/koululaisen terveyttä edistävien toimintamuotojen ideoiminen. KO kotitalous Peruskoulun kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. NY Vuosi yrittäjänä tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9. lk) käytännön kautta tekemällä oppimista. Yksi suosituimpia perusopetuksen NY-yritysideoita on erilaiset kahvila-, leivonta - ja herkku-liikeideat. Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden kotitalousalanharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY 12h -leirin osateemana voi olla koululaisen terveelliset ruokatottumukset -ideointia. kielet NY Vuosi Yrittäjänä -miniyritysohjelman kaikkia teemoja ja sisältöalueita voidaan hyödyntää kielten opetuksessa sanavaraston laajentamisessa, vuorovaikutustilanteiden ja taitojen harjaannuttamisessa sekä esiintymis-/ilmaisuharjoituksissa. Nuoren lähipiiriin ja omaan toimintaan liittyvä kielen opiskelu motivoi opiskelua eteenpäin. OP oppilaanohjaus Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. NY Vuosi yrittäjänä tukee työ- ja elinkeinoelämäyhteyksien laajempaa tarkastelua mahdollisuuden oman toiminnan ja tiedonhankkimisen arviointiin erilaisten oppimis- ja ohjaamismenetelmien käyttöä Miniyritysohjelma antaa konkreettisen kokemuksen yrittäjyydestä yhtenä ammatinharjoittamisen vaihtoehtona. Ohjaukseen voidaan liittää opinto-ohjelman yhteydessä SWOT- analyysin pohdintaa omien kiinnostuksen kohteiden ja valintojen edessä. Miniyritysohjelma tukee monipuolisesti oppilaan siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle.

11 NY:n tarjoamat opinto-ohjelmat opetuksessa Korkea-aste NY Oma yritys Miniyritysohjelma korkea-asteelle. NY Challenge Päivän mittainen yrityksen antamaan tehtävään perustuva ideointi ja tuotekehitysmalli. Toinen aste ammatillinen ja lukio NY 24h -leiri Vuorokauden mittainen yritystoiminnanomaisesti etenevä innovaatioleiri. Teema/idea on vapaavalintainen tai yrityksen antama. NY Vuosi yrittäjänä Miniyritysohjelma perus- ja toisen asteen koulutukseen. Lisäohjelmana kansainväliseen yhteistyöhön mahdollistava Enterprise without Borders (EwB). Perusasteen yläluokat NY 12h -leiri Päivän mittainen innovaatioleiri oman lähiympäristön ja koulutyöskentelyn kehittämisen ideointiin. NY Oma talous Kahdeksan tunnin kokonaisuus oman talouden hallinnasta, budjetoinnista ja kesätöiden hakemisesta. Perusoppia taloudenlukutaidoista. Perusasteen alaluokat NY 6h -leiri Päivän mittainen oman tuotteen kehittämisleiri, jossa opitaan toimimaan yhdessä. Toteutetaan yhdessä yhteistyössä yläkoulun kanssa. NY Mitä ihmiset tekevät? Viiden oppitunnin kokonaisuus, jossa tutustutaan lähiyhteiskunnan toimintaan, opitaan kansalaisvaikuttamisesta, äänestetään, tutkitaan yksityisen ja julkisen sektorin ammatteja yhdessä luokan kanssa. NY Minä + sinä = me Prosessinomainen kokonaisuus omien vahvuuksien löytämiseen ja yhdessä tekemisen harjoitteluun. Malli sopii myös esiopetukseen.

12 Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja oppilaiden puolesta kiittää seuraavia toimijoita, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan Suomessa. Pääyhteistyökumppanit R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Yhteistyökumppanit KOTISIVUKONE Perustajajäsenet Toimintaa tukevat säätiöt Jenny ja Antti Wihurin rahasto Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö - kumppanit Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia vuotiaille nuorille koulujen ja oppilaitosten kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kymmenen opinto-ohjelman kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmat ovat tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Ne harjoittavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötaitoja ja vastuunottoa omasta toiminnasta. NY toimii siltana koulutuksen ja työelämän välillä tarjoten oppimiskokemuksia ja yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna nuoriyrittajyys.fi facebook.com/nuoriyrittajyys

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Sinä+minä=me

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Sinä+minä=me NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Sinä+minä=me NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri NY Oma talous

Lisätiedot

opetussuunnitelmassa NY 6h -leiri

opetussuunnitelmassa NY 6h -leiri NY - Opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY 6h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY OMA YRITYS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY OMA TALOUS NY 6H-LEIRI NY MINÄ + SINÄ = ME NY MITÄ

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet:

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet: 1 Minecraft -iltapäiväkerho Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaito ja kielitietoisuus - kysymyksiä Mitä on monilukutaito

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

NY Vapaaehtoisen opas

NY Vapaaehtoisen opas NY Vapaaehtoisen opas Kuka teillä on töissä 2020-luvulla? Lähitulevaisuuden työelämän ja yritysten tekijät ovat kouluissa nyt. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa sinulle, työelämän edustaja, mahdollisuuden kurkistaa

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

MAANTIETO. Oppiaineen tehtävä

MAANTIETO. Oppiaineen tehtävä MAANTIETO Oppiaineen tehtävä Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan maailmankuvan rakentumista. Oppilasta ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

Nuori Yrittäjyys. Yrittäjyys on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään! Työelämävalmiuksia Yrittäjyyskasvatusta Oman talouden hallintaa

Nuori Yrittäjyys. Yrittäjyys on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään! Työelämävalmiuksia Yrittäjyyskasvatusta Oman talouden hallintaa Nuori Yrittäjyys Yrittäjyys on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään! Toiminta käytännössä Mitä Nuori Yrittäjyys ry tekee Tekemällä oppimiseen perustuvia yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta sekä taloudenlukutaitoa

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016 Jukka Tulivuori Opetushallitus Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto Tiedon määrä ja luonne Työn luonne Talous Yhteisöjen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Biologia. Maantieto Maantiede

Biologia. Maantieto Maantiede Ympäristö- ja luonnontieto Biologia Maantieto Maantiede Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 29.10.2009 Lea Houtsonen Opetushallitus lea.houtsonen@oph.fi Ympäristö-

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

-oppilas osaa arvioida toimintaansa -oppilas tutustuu monipuolisiin työtapoihin -oppilas saa tietoa eri ammateista

-oppilas osaa arvioida toimintaansa -oppilas tutustuu monipuolisiin työtapoihin -oppilas saa tietoa eri ammateista Oppilaanohjaus Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto AINEKOHTAINEN OPS / maantieto Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot