NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri"

Transkriptio

1 NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri

2 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri NY Oma talous NY Minä + sinä = me NY Mitä ihmiset tekevät? Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2014 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom Nyman Lisätietoja:

3 1 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa Saatteeksi NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on Nuori Yrittäjyys ry:n tekemällä oppimiseen perustuvien opintoohjelmien muodostama kokonaisuus. Polku tarjoaa mahdollisuuksia omien taitojen tiedostamiseen, hyödyntämiseen ja käyttöönottamiseen erilaisten yrittäjyys-, kuluttaja- ja taloudenlukutaitoja vahvistavien toimintamallien kautta 7-25-vuotiaille nuorille. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. (ops 2004). NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on rakennettu siten, että lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua ohjelmiin opintojensa eri vaiheissa. Tästä muodostuu ketjumainen kokonaisuus, jolloin oppiminen rakentuu ja syventyy aiempien kokemusten pohjalle. Opinto-ohjelmia on myös mahdollista suorittaa erillisinä kokonaisuuksina. Oppilaan ohjaustoiminta muodostaa jatkumon perusopetuksessa. Polun ohjelmat tukevat ohjausta aktiivisen tekemisen, osallisuuden ja omasta toiminnasta vastuunottamisen kautta. Tekemällä oppiminen on parhaimmillaan persoonallista kasvua, omien taitojen ja vahvuuksien tiedostamista, kehittymistä ja käyttämistä. Toivomme, että ohjelmat jättävät tulevaisuuden tekijöihin muistijäljen omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat ovat pedagogisia kokonaisuuksia, jotka on rakennettu aktivoimaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä kannustamaan aktiivisuuteen, itseohjautuvuuteen ja luovuuteen kiinnostavia haasteita tarjoten. Perusopetuksen aihekokokonaisuuden osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -näkökulmasta ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia osallistumisessa tarvittavia valmiuksien ja yrittäjämäisiä toimintatapojen kehittymiseen. Ohjelmien sisältöalueet tukevat innovatiivista ajattelua ja luovaa toimintaa, nostavat esiin erilaisia vahvuuksia, harjaannuttavat kriittistä ajattelua sekä tarjoavat malleja ja mahdollisuuksia yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden ymmärtämiseen yksiön ja yhteisön näkökulmasta. NY ohjelmat opetussuunnitelmissa -vihkoihin on kuvattu jokainen NY Yrittäjyyskasvatuksen polulla oleva opinto-ohjelmakokonaisuus kunkin ikäryhmän opetussuunnitelman ainekohtaisten tavoitteiden näkökulmasta. Jokaista NY-ohjelmaa täydentävä opsvihko antaa opettajille tietoa ja vinkkiä siitä, miten uuden ajan kansalaistaitoja, yrittävää asennetta ja yrittäjyys -aihekokonaisuutta voidaan integroida eri oppiaineisiin NY-ohjelmien kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -alakouluohjelmat ja NY-ohjelmat opseissa -vihkot on toteutettu opetushallituksen (esr) tuella. Toivomme mielenkiintoisia ja oivaltavia oppimiskokemuksia. NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma ja NY 12h -leiri perusopetuksen opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma toimii oman oppimisen katalysaattorina yhden lukuvuoden ajan. Yrittäjyystaitojen lisäksi kahdelle lukukaudelle ajoittuva prosessi kehittää pitkäjännitteisyyttä, vastuunottamista, tiimityöskentelytaitoja, yhteistä ongelmanratkaisua, vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työotetta. Oman toiminnan kautta tapahtuva oppiminen tarjoaa oppilaille realistisen näkökulman työelämän vaatimuksiin omaa toimintaa reflektoiden. Opintoohjelma tukee osallistuva kansalainen ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden sekä opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti yhteisöllisyyttä sekä lisää tietoisuutta yhteiskunnan toimintatavoista ja antaa valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Opinto-ohjelma tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön samalla yhteiskunnan haasteisiin vastaten. NY 12h -leiri tarjoaa tiiviin kokonaisuuden nuorten oma-aloitteisen toiminnan kehittämiseen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Lisäksi ohjelma mahdollistaa nuoren osallisuuden ja konkreettisen vaikuttamismahdollisuuden omaan lähiympäristöön. NY 12h -leirillä toisen asteen tai peruskoulun 9. luokan nuoret toimivat tutoreita ohjaten leirillä olevia peruskoulun yläluokkalaisia (7.-8.lk). Leirin on yhden pitkän päivän mittainen kokonaisuus, jolloin leiriläiset tekevät ehdotuksen johonkin lähiympäristöä tai heidän elinpiiriään koskevaan asiaan yrittäjämäisiä toimintatapoja hyödyntäen. Samalla nuoret oppivat ideointia, päätöksentekoa, ryhmätyötä ja vuorovaikutustaitoja käytännöllisen kokemuksen kautta. Oppimisen lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Seuraavaan on koottu opetussuunnitelman luokkien opetussuunnitelman ainekohtaisia tavoitteita. Tavoitteiden rinnalle on kuvattu NY Vuosi yrittäjänä ja NY 12h -leiri -ohjelmien sisältöalueita sekä miten mallit tukevat eri aineiden opetusta. Opinto-ohjelmat tarjoavat opettajalle vapauden tehdä erilaisia pedagogisia ratkaisuja ohjelmien kuluessa. Ennen näitä ohjelmia oppilaat ovat voineet olla mukana NY-alakouluohjelmissa sekä 7.-9.luokkalaisille suunnatussa NY Oma talous -ohjelmassa. Myös näihin ohjelmiin kannattaa tutustua! Kannustamme Sinua opettajana uusien oivalluksien äärelle ja opinto-ohjelman käyttäjäksi! Lisätietoja

4 NY uskalla yrittää

5 3 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa AI äidinkieli ja kirjallisuus Vuosiluokilla 6-9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Äidinkielen opetuksen tehtävä on mm. laajentaa oppilaan taitoja ja tietoja lähipiirissä tarvittavista taidoista. NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma sekä NY12h -leiri tukevat monipuolisesti kielellisiä kokemuksia sekä tarjoavat mahdollisuuksia harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja uusissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa miniyrityksen toimintavuoden aikana. NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma sekä NY12h -leiri kannustavat oppilaita tuottamaan erilaisia tekstejä (kokouspöytäkirjat, liiketoimintasuunnitelma, raportit, esitteet jne.). Opinto-ohjelmien aikana harjaantuvat esittelytaidot erilaisissa yrityksen viestintätilanteissa ja samalla oppilaat harjaantuvat palautteen saamiseen erilaisissa opinto-ohjelman aikana kohdattavissa tilanteissa (esittelyt, messut, tapahtuman järjestäminen jne.). NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h-leiri tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9.lk oppilas) Vuorovaikutustaitoja oppilaiden vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittyminen pienryhmissä (vastuun jakaminen, erilaisten roolien ottaminen, asioista sopiminen, kompromissien tekeminen, neuvottelutaidot, ohjaustaidot) tehtävien ja puheenvuorojen jakaminen sekä mitoittaminen eri tilanteissa (mini/leiriyrityksen toimintaprosessi kokonaisuudessaan, vuorovaikutus) viestintärohkeuden kehittäminen/kehittyminen omien näkemysten esittämiseen miniyrityksen edustajana erilaisten vuorovaikutustapojen ja näkemysten havaitseminen ja harjaantuminen (esittelytilanteet, messut, asiakaskäynnit jne.) Tekstinymmärtämistä työn suunnittelu saatujen ohjeiden perusteella mm. yrityksen toiminnan johdonmukainen suunnittelu ja toteuttaminen tiedonhankintaprosessi ja erilaisten tietolähteiden käyttäminen yrityksen toiminnan edistämisessä (liikeidea, markkinointi ymv.) Miniyritysohjelma tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden saada realistinen ja omakohtainen käsitys median ja tekstien voimasta tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja (markkina- tai asiakasnanalyysi). Puhe-esitysten laatimista sekä tekstin kirjoittamista yrityksen toiminnan ja tuotteen tai palvelun esitteleminen sekä yrityksen toiminnan kuvaaminen erilaisissa raporteissa (päivän koonti/osavuosi/vuosiraportti) mainosten/julistetekstien tekeminen (tekstin tuottaminen) oppilaat oivaltavat mielikuvien merkitystä mainoksissa oman toiminnan kautta yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätaidon harjoittaminen (asiakaspalvelu, esittelytilanteet) Miniyrityksen elinkaaren aikana oppilas rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia. Ohjelma harjaannuttaa viestinnän suunnitteluun sekä tavoitteellisiin puhe- ja kirjoitustehtävien laadintaan. Omien viestintätaitojen arviointia opinto-ohjelma tarjoaa useita itse- ja vertaisarviointimahdollisuuksia lukuvuoden aikana (liike-idea, nimi, logo, yritysesittely, asiakaspalvelu, asiakaspalaute, messut, raportointi jne.) opinto-ohjelma harjaannuttaa vastavuoroisesti toisten ohjelmassa mukana olevien oppilaiden työn arvioimista, näkemysten etsimistä ja havaitsemista

6 4 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa MA Matematiikka Vuosiluokilla 6-9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää käsitteiden ymmärtämistä sekä yhdistää perusvalmiudet arkipäivän asioihin. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma harjaannuttaa soveltamaan erilaisia menetelmiä, matemaattisia valmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoja käytännön toimiin. Miniyrityksen elinkaaren loogisesti etenevä prosessi auttaa hahmottamaan pitkäjännitteistä toimintaa ja siihen kuuluvia vaiheita. NY Vuosi Yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Ajattelun taitoja Looginen ajatteleminen, järjestelmällisyys ja täsmällisyys miniyrityksen tehtävien läpiviemisessä sekä aikataulussa pysymisessä (opinto-ohjelma etenee tiettyjen vaiheiden mukaan, jolloin prosessissa on alku, keskivaihe ja loppu) Luova ajatteleminen liikeidean etsimisessä (ideasta toiminnaksi, toiminnan seuraus ja lopputulema) Päässä laskeminen erilaisissa yrityksen toimintaan liittyvissä hankinta- ja myyntitilanteissa. Miniyritysohjelman aikana harjaantuu täsmällinen ilmaisu erilaisissa viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti-, osto- ja esittelytilanteissa. Miniyritysohjelma kannustaa erilaiseen tiedon hankintaan ja soveltamiseen. Laskutoimituksia Peruslaskutoimitusten sekä suhde- ja verrannollisuuslaskennan harjaannuttaminen (yrityksen rahaliikenteeseen liittyvien laskutoimitusten ja käsitteiden periaatteet ja haltuun ottaminen) Prosenttilaskun ja pyöristämisen harjaannuttaminen sekä arviointi ja laskimen käyttäminen Miniyritysohjelma tukee luontevasti erilaisten laskutoimitusten käyttämissä arjen erilaisissa tilanteissa mm. budjetti, myynti, kustannuslaskelmat jne. Oppilas saa konkreettisen kokemuksen siitä mihin opittuja tietoja tarvitaan. BI GE biologia ja maantieto Vuosiluokilla 7-9 biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Maantiedon opetuksessa tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa ja NY 12h -leirillä voidaan nostaa esiin kestävän kehityksen periaatteita ja lähiympäristön mahdollisuuksia mm. liikeidean tai kouluun sovellettavan idean suunnittelussa sekä tuotteen ja palvelun valmistamisessa. Yrittäjyys- ja työelämäteemaa voidaan yleisesti laajentaa käsittelemään ihmisen toiminnan vuorovaikutuksista ympäristöön. Opinto-ohjelman aikana voidaan tarkastella ympäristön tarjoamia mahdollisuuksista globaalisti sekä jokaisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä muotoutumiseen, suunnitteluun ja kehittymiseen. NY Vuosi Yrittäjänä / NY12h -leiri tukee Biologian opetuksessa Ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden harjaannuttamista (ryhmätyöskentely ja vastuunjakaminen ryhmässä) Luonnon ympäristön, rakennetun ympäristön ja sosiaalisen ympäristön välisten suhteiden tarkastelua liikeidean suunnittelussa (teemaa voidaan laajentaa käsittelemään lähiympäristön mahdollisuuksia ja uhkia yrittäjyyden ja aktiivisen työntekijän näkökulmasta) laajempana teemana oman kotiseututuntemuksen vahvistamista tiedostamalla seudun mahdollisuudet tulevaisuuden mahdollisuuksina (oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen sekä tiedostaminen yrittäjyyden, työnteon ja NY 12h -leirillä erityisesti kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta) oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelua yrittäjyyden ja työnteon näkökulmasta. Miten tämä vaikuttaa miniyritystoimintaan? Miten voin omalla toiminnalla kehittää lähiympäristöä? Maantiedon opetuksessa kotiseututuntemuksen (elinkeinoelämän, yrittäjyyden muodot) edistämistä ja lisäämistä mm. asiakassegmentoinnissa ajankohtaistiedon ja tapahtumien tutkimista, joita voidaan hyödyntää miniyritystoiminnan suunnittelemisessa sekä NY 12h -leiriteemassa vrt. Viihtyisä koulu, Tervetuloa meidän kouluun -teemat. (teemaa voidaan laajentaa käsittelemään erilaisia ilmiöitä ja arviomaan näiden ja erilaisten tapahtumien vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan mm. kestävän kehityksen yritysideoita tai miten yrityksissä huomioidaan kestävä kehitys) Miniyritysohjelman omakohtaisen tekemisen kautta oppilas oppii ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti. Miniyritysohjelman aikana oppilailla on mahdollisuus verkottua seudullisesti ja valtakunnallisesti muiden opinto-ohjelmassa mukana olevien oppilaiden kanssa.

7 5 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa FY KE fysiikka ja kemia TT terveystieto UE uskonto Vuosiluokilla 7-9 fysiikan opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja. Fysiikan opetuksen tulee ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. Vuosiluokilla 7-9 terveystieto perustuu monitieteiseen opetukseen. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Vuosiluokilla 6-9 uskonnon opetuksen tavoitteena on oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentuminen ja syventäminen. Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. NY Vuosi Yrittäjänä / NY 12h- leiri tukee Erilaisuuden suvaitsemista ja kunnioittamista (ohjelmat ovat avoimia kaikille) Omien vahvuuksien tunnistamista (missä olen hyvä, miten otan omat vahvuuteni ja ainutlaatuisuuteni käyttöön) Omien vahvuuksien hyödyntämistä yritys/ryhmätoiminnassa, yrityksen/ryhmän osana, ryhmän vahvuutena ja näiden jatkossa tehtävien valintojen tekemistä Oman arvomaailman ja koulun arvojen pohdintaa ja keskustelua FYKE opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan/kemian ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan/kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa Miniyrityksen liikeidea ja liiketoiminta voidaan integroida ja hyödyntää fysiikan ja kemian opetuksen sisältöihin esim. tuotteen rakennusprosessin kautta. Kokeellinen tiedonhankinta vahvistuu tuotteen valmistusprosessin erilaisten vaiheiden (epäonnistumisien/onnistumisien) kautta. Esim raaka-aineiden valinta tuotteiden valmistuksessa. NY Vuosi yrittäjänä / NY12h -leiri -ohjelman aikana oppilaiden sosiaaliset, tunteiden säätelyä ohjaavat, toiminnalliset ja eettiset valmiudet kehittyvät tekemällä ja kokemalla oppien. Ohjelman aikana korostuvat vastuu yhteisössä, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys sekä keskinäisen huolenpidon merkitys oman ryhmän toiminnassa ja hyvinvoinnissa. Oppilaat harjaantuvat selvittämään erilaisia vuorovaikutuksellisia ongelmatilanteita ja kohtaamiaan pulmia sekä iloitsemaan yhteisistä onnistumisista ja menestyksestä. Opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti miniyritysohjelmassa mukanaolevien oppilaiden ohjauksessa esimerkiksi työhyvinvointiin (selviytyminen ja voimavarat) liittyviä näkökulmia huomioiden. Miniyritysohjelman edetessä tai sen jälkeen yrittäjyysteemaa voidaan laajentaa pohtimalla ihmistä oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana. Missä kukin on hyvä ja millaisia vahvuuksia meillä on käytössä? Miten vahvuuksia voidaan tukea jatkossa, että ne edistäisivät yksilöitä kehittäviä valintoja? NY 12h -leirillä teemat voivat olla kouluviihtyvyyteen, koulun arvoihin ja toimintakulttuuriin liittyviä kokonaisuuksia. Teemoja voivat olla esim. Miten esitellään koulun toimintaa uusille oppilaille/vierailijoille? Koulu oppilaiden silmin. Unelmakoulu jne. Leirin aikana oppilaat työstävät eri teemojen kautta uusia ideoita koko koulun käyttöön.

8 6 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa ET elämänkatsomustieto HI historia Vuosiluokilla 6-9 elämänkatsomustiedon tavoitteena on antaa oppilaille aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitseviksi, vastuullisiksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman aikana menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden elinympäristö, ihmisten toimintatavat ja työskentelymuodot voidaan joustavasti yhdistää yrittäjyysteemaan. Yrittäjyys yhdistyy luontevasti opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden pohdintaan ihmisen toiminnan tarkoitusperistä ja vaikutuksista peilaamalla tulevaisuuden vaihtoehtoja historian tietoihin. Esimerkiksi millaista työ oli ennen ja millaista se on nyt? Millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia työntekijältä vaadittiin ennen ja nyt? Oman kotiseudun elinkeinorakenne ja työpaikkatarjonta? NY 12h -leiri vahvistaa erityisesti oman lähiympäristön hahmottamista ja siinä olevien vaikuttamismahdollisuuksien tiedostamista. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma / NY 12h -leiri tukee yllämainittua tavoitteita aiemmin esitellyin toimintaperiaattein ja projektiluontoisena toimintatapana. Opinto-ohjelmassa mukana olevat oppilaat saavat vaikutusmahdollisuuden ja -kokemuksen oman toiminnan kautta. Opetussuunnitelmia tukevia teemoja yrittäjyyden tarkastelussa ovat lisäksi tulevaisuuden tutkiminen, suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja yrittäjyyden merkitys, kestävä kehitys sekä yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkäntähtäimen vaikutukset. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Konkreettista kokeilemista ja havaitsemista oman toiminnan kautta (liikeideasta/ideasta tuotteeksi/ palveluksi) Omien vahvuuksien löytymistä (swot, tehtävän/ vastuualueiden jakaminen) Paikallisen ja alueellisen elinkeino- ja työelämän tuntemusta ja suhteiden luomista (NY-yrityksen neuvonantaja/asiakaskontaktit) Miniyritysohjelma tarjoaa kokonaisuudessaan monipuolisen lähestymistavan työelämään sekä työnteon ja oman työn arvostamiseen. yhteiskuntaoppi Vuosiluokilla 7-9 yhteiskuntaopin tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Mahdollisuutta monipuoliseen tiedon ja taidon oppimiseen sekä käytännön kokeilemiseen yksilön, yhteisön, yhteistoiminnan, työnteon ja yrittäjyyden parissa. Ymmärrystä ihmisen toimintaan ja tarkoitusperiin (miniyrityksessä erilaisuuden ja erilaisen ajattelutavan ymmärtäminen ja näiden pohjalta erilaisiin ratkaisumalleihin päätymisen tiedostaminen) Erilaisten vaihtoehtojen hyväksikäyttämistä aiemman tiedon valossa (miniyrityskokemuksen myötä erilaiset ennakointi/syy-seuraustaidot kehittyvät sekä toimintatavat vahvistuvat) Opinto-ohjelmat antavat kokonaisuutena elämyksiä ja kokemuksia vaikuttamismahdollisuuksista ja sitä kautta vahvistuu vastuullinen, oman työn merkityksen oivaltaminen. Yrittäjyysteemaa voidaan laajentaa opinto-ohjelman kuluessa tai jälkeen käsittelemään yhteiskunnassa vaikuttamiseen, yksilön ja kotitalouksien asemaa kuluttajina ja talouteen vaikuttajina sekä mm. julkiseen talouteen ja verotukseen. (kts. NY Oma talous -opinto-ohjelma).

9 7 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa MU Vuosiluokilla 6-9 musiikin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta jäsentämään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma sekä NY 12h -leiri tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9.lk) musiikki Selkeää puheen tuottamista, ilmaisua ja äänenkäyttöä erilaisissa miniyrityksen esittelytilanteissa Musiikkiharrastuksen kokeilemista ja kehittämistä yritystoimintana NY 12h -leirillä voidaan ideoida kouluun oma laulu tai kannustushuuto KU kuvataide KS käsityö Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Kuvataiteen opetuksessa 5-9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Peruskoulun käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. NY Vuosi yrittäjänä toimii kokonaisuudessaan tekemällä oppimisen periaatteella, jossa jokainen mukana oleva työn syklin tuotteen/palvelun alku- ja suunnitteluvaiheesta toteutus- ja jatkovaiheeseen saakka. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman ja NY 12h -leirin aikana omaan tuotteeseen liittyvät kuvitukset, mainokset ja esitysten visualisointi tukevat ja harjoittavat monipuolisesti kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja. Miniyrityksen jäsenet hyödyntävät oman päätöksensä mukaan erilaisia kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja postereiden, julisteiden ja flyereiden tekemisessä. Prosessin aikana harjoitellaan yhteistyötä ja yhteisen näkemyksen muodostamista kuvallisin keinoin. Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden kuvataideharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Luovaa suunnittelua ja itseohjautuvaa työskentelyä, jossa ohjataan ja opitaan arvostamaan työn laatua vallitsevissa puitteissa Yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden käsityöharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana.

10 8 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa LI liikunta Vuosiluokilla 6-9 liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Ymmärrystä liikunnan merkityksestä hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä Oman toimintakyvyn kehittämistä ja tarkkailemasta Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden liikuntaharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY 12h -leirin osateemana voi olla välituntiliikuntamuotojen/koululaisen terveyttä edistävien toimintamuotojen ideoiminen. KO kotitalous Peruskoulun kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. NY Vuosi yrittäjänä tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9. lk) käytännön kautta tekemällä oppimista. Yksi suosituimpia perusopetuksen NY-yritysideoita on erilaiset kahvila-, leivonta - ja herkku-liikeideat. Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden kotitalousalanharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY 12h -leirin osateemana voi olla koululaisen terveelliset ruokatottumukset -ideointia. kielet NY Vuosi Yrittäjänä -miniyritysohjelman kaikkia teemoja ja sisältöalueita voidaan hyödyntää kielten opetuksessa sanavaraston laajentamisessa, vuorovaikutustilanteiden ja taitojen harjaannuttamisessa sekä esiintymis-/ilmaisuharjoituksissa. Nuoren lähipiiriin ja omaan toimintaan liittyvä kielen opiskelu motivoi opiskelua eteenpäin. OP oppilaanohjaus Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. NY Vuosi yrittäjänä tukee työ- ja elinkeinoelämäyhteyksien laajempaa tarkastelua mahdollisuuden oman toiminnan ja tiedonhankkimisen arviointiin erilaisten oppimis- ja ohjaamismenetelmien käyttöä Miniyritysohjelma antaa konkreettisen kokemuksen yrittäjyydestä yhtenä ammatinharjoittamisen vaihtoehtona. Ohjaukseen voidaan liittää opinto-ohjelman yhteydessä SWOT- analyysin pohdintaa omien kiinnostuksen kohteiden ja valintojen edessä. Miniyritysohjelma tukee monipuolisesti oppilaan siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle.

11 NY:n tarjoamat opinto-ohjelmat opetuksessa Korkea-aste NY Oma yritys Miniyritysohjelma korkea-asteelle. NY Challenge Päivän mittainen yrityksen antamaan tehtävään perustuva ideointi ja tuotekehitysmalli. Toinen aste ammatillinen ja lukio NY 24h -leiri Vuorokauden mittainen yritystoiminnanomaisesti etenevä innovaatioleiri. Teema/idea on vapaavalintainen tai yrityksen antama. NY Vuosi yrittäjänä Miniyritysohjelma perus- ja toisen asteen koulutukseen. Lisäohjelmana kansainväliseen yhteistyöhön mahdollistava Enterprise without Borders (EwB). Perusasteen yläluokat NY 12h -leiri Päivän mittainen innovaatioleiri oman lähiympäristön ja koulutyöskentelyn kehittämisen ideointiin. NY Oma talous Kahdeksan tunnin kokonaisuus oman talouden hallinnasta, budjetoinnista ja kesätöiden hakemisesta. Perusoppia taloudenlukutaidoista. Perusasteen alaluokat NY 6h -leiri Päivän mittainen oman tuotteen kehittämisleiri, jossa opitaan toimimaan yhdessä. Toteutetaan yhdessä yhteistyössä yläkoulun kanssa. NY Mitä ihmiset tekevät? Viiden oppitunnin kokonaisuus, jossa tutustutaan lähiyhteiskunnan toimintaan, opitaan kansalaisvaikuttamisesta, äänestetään, tutkitaan yksityisen ja julkisen sektorin ammatteja yhdessä luokan kanssa. NY Minä + sinä = me Prosessinomainen kokonaisuus omien vahvuuksien löytämiseen ja yhdessä tekemisen harjoitteluun. Malli sopii myös esiopetukseen.

12 Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja oppilaiden puolesta kiittää seuraavia toimijoita, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan Suomessa. Pääyhteistyökumppanit R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Yhteistyökumppanit KOTISIVUKONE Perustajajäsenet Toimintaa tukevat säätiöt Jenny ja Antti Wihurin rahasto Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö - kumppanit Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia vuotiaille nuorille koulujen ja oppilaitosten kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kymmenen opinto-ohjelman kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmat ovat tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Ne harjoittavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötaitoja ja vastuunottoa omasta toiminnasta. NY toimii siltana koulutuksen ja työelämän välillä tarjoten oppimiskokemuksia ja yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna nuoriyrittajyys.fi facebook.com/nuoriyrittajyys

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Pulkkilan lukio opetussuunnitelma 1.8.2005

Pulkkilan lukio opetussuunnitelma 1.8.2005 Pulkkilan lukio opetussuunnitelma 1.8.2005 Käsitelty: Pulkkilan lukion johtokunta 21 30.11.2004 Sisällysluettelo 1 PULKKILAN LUKION TOIMINTA-AJATUS...4 2 PULKKILAN LUKION ARVOPERUSTA...4 3 TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot