NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri"

Transkriptio

1 NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 12h -leiri

2 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri NY Oma talous NY Minä + sinä = me NY Mitä ihmiset tekevät? Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2014 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom Nyman Lisätietoja:

3 1 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa Saatteeksi NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on Nuori Yrittäjyys ry:n tekemällä oppimiseen perustuvien opintoohjelmien muodostama kokonaisuus. Polku tarjoaa mahdollisuuksia omien taitojen tiedostamiseen, hyödyntämiseen ja käyttöönottamiseen erilaisten yrittäjyys-, kuluttaja- ja taloudenlukutaitoja vahvistavien toimintamallien kautta 7-25-vuotiaille nuorille. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. (ops 2004). NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on rakennettu siten, että lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua ohjelmiin opintojensa eri vaiheissa. Tästä muodostuu ketjumainen kokonaisuus, jolloin oppiminen rakentuu ja syventyy aiempien kokemusten pohjalle. Opinto-ohjelmia on myös mahdollista suorittaa erillisinä kokonaisuuksina. Oppilaan ohjaustoiminta muodostaa jatkumon perusopetuksessa. Polun ohjelmat tukevat ohjausta aktiivisen tekemisen, osallisuuden ja omasta toiminnasta vastuunottamisen kautta. Tekemällä oppiminen on parhaimmillaan persoonallista kasvua, omien taitojen ja vahvuuksien tiedostamista, kehittymistä ja käyttämistä. Toivomme, että ohjelmat jättävät tulevaisuuden tekijöihin muistijäljen omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat ovat pedagogisia kokonaisuuksia, jotka on rakennettu aktivoimaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä kannustamaan aktiivisuuteen, itseohjautuvuuteen ja luovuuteen kiinnostavia haasteita tarjoten. Perusopetuksen aihekokokonaisuuden osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -näkökulmasta ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia osallistumisessa tarvittavia valmiuksien ja yrittäjämäisiä toimintatapojen kehittymiseen. Ohjelmien sisältöalueet tukevat innovatiivista ajattelua ja luovaa toimintaa, nostavat esiin erilaisia vahvuuksia, harjaannuttavat kriittistä ajattelua sekä tarjoavat malleja ja mahdollisuuksia yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden ymmärtämiseen yksiön ja yhteisön näkökulmasta. NY ohjelmat opetussuunnitelmissa -vihkoihin on kuvattu jokainen NY Yrittäjyyskasvatuksen polulla oleva opinto-ohjelmakokonaisuus kunkin ikäryhmän opetussuunnitelman ainekohtaisten tavoitteiden näkökulmasta. Jokaista NY-ohjelmaa täydentävä opsvihko antaa opettajille tietoa ja vinkkiä siitä, miten uuden ajan kansalaistaitoja, yrittävää asennetta ja yrittäjyys -aihekokonaisuutta voidaan integroida eri oppiaineisiin NY-ohjelmien kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -alakouluohjelmat ja NY-ohjelmat opseissa -vihkot on toteutettu opetushallituksen (esr) tuella. Toivomme mielenkiintoisia ja oivaltavia oppimiskokemuksia. NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma ja NY 12h -leiri perusopetuksen opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma toimii oman oppimisen katalysaattorina yhden lukuvuoden ajan. Yrittäjyystaitojen lisäksi kahdelle lukukaudelle ajoittuva prosessi kehittää pitkäjännitteisyyttä, vastuunottamista, tiimityöskentelytaitoja, yhteistä ongelmanratkaisua, vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työotetta. Oman toiminnan kautta tapahtuva oppiminen tarjoaa oppilaille realistisen näkökulman työelämän vaatimuksiin omaa toimintaa reflektoiden. Opintoohjelma tukee osallistuva kansalainen ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden sekä opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti yhteisöllisyyttä sekä lisää tietoisuutta yhteiskunnan toimintatavoista ja antaa valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Opinto-ohjelma tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön samalla yhteiskunnan haasteisiin vastaten. NY 12h -leiri tarjoaa tiiviin kokonaisuuden nuorten oma-aloitteisen toiminnan kehittämiseen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Lisäksi ohjelma mahdollistaa nuoren osallisuuden ja konkreettisen vaikuttamismahdollisuuden omaan lähiympäristöön. NY 12h -leirillä toisen asteen tai peruskoulun 9. luokan nuoret toimivat tutoreita ohjaten leirillä olevia peruskoulun yläluokkalaisia (7.-8.lk). Leirin on yhden pitkän päivän mittainen kokonaisuus, jolloin leiriläiset tekevät ehdotuksen johonkin lähiympäristöä tai heidän elinpiiriään koskevaan asiaan yrittäjämäisiä toimintatapoja hyödyntäen. Samalla nuoret oppivat ideointia, päätöksentekoa, ryhmätyötä ja vuorovaikutustaitoja käytännöllisen kokemuksen kautta. Oppimisen lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Seuraavaan on koottu opetussuunnitelman luokkien opetussuunnitelman ainekohtaisia tavoitteita. Tavoitteiden rinnalle on kuvattu NY Vuosi yrittäjänä ja NY 12h -leiri -ohjelmien sisältöalueita sekä miten mallit tukevat eri aineiden opetusta. Opinto-ohjelmat tarjoavat opettajalle vapauden tehdä erilaisia pedagogisia ratkaisuja ohjelmien kuluessa. Ennen näitä ohjelmia oppilaat ovat voineet olla mukana NY-alakouluohjelmissa sekä 7.-9.luokkalaisille suunnatussa NY Oma talous -ohjelmassa. Myös näihin ohjelmiin kannattaa tutustua! Kannustamme Sinua opettajana uusien oivalluksien äärelle ja opinto-ohjelman käyttäjäksi! Lisätietoja

4 NY uskalla yrittää

5 3 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa AI äidinkieli ja kirjallisuus Vuosiluokilla 6-9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Äidinkielen opetuksen tehtävä on mm. laajentaa oppilaan taitoja ja tietoja lähipiirissä tarvittavista taidoista. NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma sekä NY12h -leiri tukevat monipuolisesti kielellisiä kokemuksia sekä tarjoavat mahdollisuuksia harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja uusissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa miniyrityksen toimintavuoden aikana. NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma sekä NY12h -leiri kannustavat oppilaita tuottamaan erilaisia tekstejä (kokouspöytäkirjat, liiketoimintasuunnitelma, raportit, esitteet jne.). Opinto-ohjelmien aikana harjaantuvat esittelytaidot erilaisissa yrityksen viestintätilanteissa ja samalla oppilaat harjaantuvat palautteen saamiseen erilaisissa opinto-ohjelman aikana kohdattavissa tilanteissa (esittelyt, messut, tapahtuman järjestäminen jne.). NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h-leiri tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9.lk oppilas) Vuorovaikutustaitoja oppilaiden vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittyminen pienryhmissä (vastuun jakaminen, erilaisten roolien ottaminen, asioista sopiminen, kompromissien tekeminen, neuvottelutaidot, ohjaustaidot) tehtävien ja puheenvuorojen jakaminen sekä mitoittaminen eri tilanteissa (mini/leiriyrityksen toimintaprosessi kokonaisuudessaan, vuorovaikutus) viestintärohkeuden kehittäminen/kehittyminen omien näkemysten esittämiseen miniyrityksen edustajana erilaisten vuorovaikutustapojen ja näkemysten havaitseminen ja harjaantuminen (esittelytilanteet, messut, asiakaskäynnit jne.) Tekstinymmärtämistä työn suunnittelu saatujen ohjeiden perusteella mm. yrityksen toiminnan johdonmukainen suunnittelu ja toteuttaminen tiedonhankintaprosessi ja erilaisten tietolähteiden käyttäminen yrityksen toiminnan edistämisessä (liikeidea, markkinointi ymv.) Miniyritysohjelma tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden saada realistinen ja omakohtainen käsitys median ja tekstien voimasta tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja (markkina- tai asiakasnanalyysi). Puhe-esitysten laatimista sekä tekstin kirjoittamista yrityksen toiminnan ja tuotteen tai palvelun esitteleminen sekä yrityksen toiminnan kuvaaminen erilaisissa raporteissa (päivän koonti/osavuosi/vuosiraportti) mainosten/julistetekstien tekeminen (tekstin tuottaminen) oppilaat oivaltavat mielikuvien merkitystä mainoksissa oman toiminnan kautta yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätaidon harjoittaminen (asiakaspalvelu, esittelytilanteet) Miniyrityksen elinkaaren aikana oppilas rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia. Ohjelma harjaannuttaa viestinnän suunnitteluun sekä tavoitteellisiin puhe- ja kirjoitustehtävien laadintaan. Omien viestintätaitojen arviointia opinto-ohjelma tarjoaa useita itse- ja vertaisarviointimahdollisuuksia lukuvuoden aikana (liike-idea, nimi, logo, yritysesittely, asiakaspalvelu, asiakaspalaute, messut, raportointi jne.) opinto-ohjelma harjaannuttaa vastavuoroisesti toisten ohjelmassa mukana olevien oppilaiden työn arvioimista, näkemysten etsimistä ja havaitsemista

6 4 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa MA Matematiikka Vuosiluokilla 6-9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää käsitteiden ymmärtämistä sekä yhdistää perusvalmiudet arkipäivän asioihin. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma harjaannuttaa soveltamaan erilaisia menetelmiä, matemaattisia valmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoja käytännön toimiin. Miniyrityksen elinkaaren loogisesti etenevä prosessi auttaa hahmottamaan pitkäjännitteistä toimintaa ja siihen kuuluvia vaiheita. NY Vuosi Yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Ajattelun taitoja Looginen ajatteleminen, järjestelmällisyys ja täsmällisyys miniyrityksen tehtävien läpiviemisessä sekä aikataulussa pysymisessä (opinto-ohjelma etenee tiettyjen vaiheiden mukaan, jolloin prosessissa on alku, keskivaihe ja loppu) Luova ajatteleminen liikeidean etsimisessä (ideasta toiminnaksi, toiminnan seuraus ja lopputulema) Päässä laskeminen erilaisissa yrityksen toimintaan liittyvissä hankinta- ja myyntitilanteissa. Miniyritysohjelman aikana harjaantuu täsmällinen ilmaisu erilaisissa viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti-, osto- ja esittelytilanteissa. Miniyritysohjelma kannustaa erilaiseen tiedon hankintaan ja soveltamiseen. Laskutoimituksia Peruslaskutoimitusten sekä suhde- ja verrannollisuuslaskennan harjaannuttaminen (yrityksen rahaliikenteeseen liittyvien laskutoimitusten ja käsitteiden periaatteet ja haltuun ottaminen) Prosenttilaskun ja pyöristämisen harjaannuttaminen sekä arviointi ja laskimen käyttäminen Miniyritysohjelma tukee luontevasti erilaisten laskutoimitusten käyttämissä arjen erilaisissa tilanteissa mm. budjetti, myynti, kustannuslaskelmat jne. Oppilas saa konkreettisen kokemuksen siitä mihin opittuja tietoja tarvitaan. BI GE biologia ja maantieto Vuosiluokilla 7-9 biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Maantiedon opetuksessa tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa ja NY 12h -leirillä voidaan nostaa esiin kestävän kehityksen periaatteita ja lähiympäristön mahdollisuuksia mm. liikeidean tai kouluun sovellettavan idean suunnittelussa sekä tuotteen ja palvelun valmistamisessa. Yrittäjyys- ja työelämäteemaa voidaan yleisesti laajentaa käsittelemään ihmisen toiminnan vuorovaikutuksista ympäristöön. Opinto-ohjelman aikana voidaan tarkastella ympäristön tarjoamia mahdollisuuksista globaalisti sekä jokaisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä muotoutumiseen, suunnitteluun ja kehittymiseen. NY Vuosi Yrittäjänä / NY12h -leiri tukee Biologian opetuksessa Ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden harjaannuttamista (ryhmätyöskentely ja vastuunjakaminen ryhmässä) Luonnon ympäristön, rakennetun ympäristön ja sosiaalisen ympäristön välisten suhteiden tarkastelua liikeidean suunnittelussa (teemaa voidaan laajentaa käsittelemään lähiympäristön mahdollisuuksia ja uhkia yrittäjyyden ja aktiivisen työntekijän näkökulmasta) laajempana teemana oman kotiseututuntemuksen vahvistamista tiedostamalla seudun mahdollisuudet tulevaisuuden mahdollisuuksina (oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen sekä tiedostaminen yrittäjyyden, työnteon ja NY 12h -leirillä erityisesti kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta) oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelua yrittäjyyden ja työnteon näkökulmasta. Miten tämä vaikuttaa miniyritystoimintaan? Miten voin omalla toiminnalla kehittää lähiympäristöä? Maantiedon opetuksessa kotiseututuntemuksen (elinkeinoelämän, yrittäjyyden muodot) edistämistä ja lisäämistä mm. asiakassegmentoinnissa ajankohtaistiedon ja tapahtumien tutkimista, joita voidaan hyödyntää miniyritystoiminnan suunnittelemisessa sekä NY 12h -leiriteemassa vrt. Viihtyisä koulu, Tervetuloa meidän kouluun -teemat. (teemaa voidaan laajentaa käsittelemään erilaisia ilmiöitä ja arviomaan näiden ja erilaisten tapahtumien vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan mm. kestävän kehityksen yritysideoita tai miten yrityksissä huomioidaan kestävä kehitys) Miniyritysohjelman omakohtaisen tekemisen kautta oppilas oppii ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti. Miniyritysohjelman aikana oppilailla on mahdollisuus verkottua seudullisesti ja valtakunnallisesti muiden opinto-ohjelmassa mukana olevien oppilaiden kanssa.

7 5 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa FY KE fysiikka ja kemia TT terveystieto UE uskonto Vuosiluokilla 7-9 fysiikan opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja. Fysiikan opetuksen tulee ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. Vuosiluokilla 7-9 terveystieto perustuu monitieteiseen opetukseen. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Vuosiluokilla 6-9 uskonnon opetuksen tavoitteena on oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentuminen ja syventäminen. Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. NY Vuosi Yrittäjänä / NY 12h- leiri tukee Erilaisuuden suvaitsemista ja kunnioittamista (ohjelmat ovat avoimia kaikille) Omien vahvuuksien tunnistamista (missä olen hyvä, miten otan omat vahvuuteni ja ainutlaatuisuuteni käyttöön) Omien vahvuuksien hyödyntämistä yritys/ryhmätoiminnassa, yrityksen/ryhmän osana, ryhmän vahvuutena ja näiden jatkossa tehtävien valintojen tekemistä Oman arvomaailman ja koulun arvojen pohdintaa ja keskustelua FYKE opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan/kemian ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan/kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa Miniyrityksen liikeidea ja liiketoiminta voidaan integroida ja hyödyntää fysiikan ja kemian opetuksen sisältöihin esim. tuotteen rakennusprosessin kautta. Kokeellinen tiedonhankinta vahvistuu tuotteen valmistusprosessin erilaisten vaiheiden (epäonnistumisien/onnistumisien) kautta. Esim raaka-aineiden valinta tuotteiden valmistuksessa. NY Vuosi yrittäjänä / NY12h -leiri -ohjelman aikana oppilaiden sosiaaliset, tunteiden säätelyä ohjaavat, toiminnalliset ja eettiset valmiudet kehittyvät tekemällä ja kokemalla oppien. Ohjelman aikana korostuvat vastuu yhteisössä, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys sekä keskinäisen huolenpidon merkitys oman ryhmän toiminnassa ja hyvinvoinnissa. Oppilaat harjaantuvat selvittämään erilaisia vuorovaikutuksellisia ongelmatilanteita ja kohtaamiaan pulmia sekä iloitsemaan yhteisistä onnistumisista ja menestyksestä. Opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti miniyritysohjelmassa mukanaolevien oppilaiden ohjauksessa esimerkiksi työhyvinvointiin (selviytyminen ja voimavarat) liittyviä näkökulmia huomioiden. Miniyritysohjelman edetessä tai sen jälkeen yrittäjyysteemaa voidaan laajentaa pohtimalla ihmistä oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana. Missä kukin on hyvä ja millaisia vahvuuksia meillä on käytössä? Miten vahvuuksia voidaan tukea jatkossa, että ne edistäisivät yksilöitä kehittäviä valintoja? NY 12h -leirillä teemat voivat olla kouluviihtyvyyteen, koulun arvoihin ja toimintakulttuuriin liittyviä kokonaisuuksia. Teemoja voivat olla esim. Miten esitellään koulun toimintaa uusille oppilaille/vierailijoille? Koulu oppilaiden silmin. Unelmakoulu jne. Leirin aikana oppilaat työstävät eri teemojen kautta uusia ideoita koko koulun käyttöön.

8 6 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa ET elämänkatsomustieto HI historia Vuosiluokilla 6-9 elämänkatsomustiedon tavoitteena on antaa oppilaille aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitseviksi, vastuullisiksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman aikana menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden elinympäristö, ihmisten toimintatavat ja työskentelymuodot voidaan joustavasti yhdistää yrittäjyysteemaan. Yrittäjyys yhdistyy luontevasti opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden pohdintaan ihmisen toiminnan tarkoitusperistä ja vaikutuksista peilaamalla tulevaisuuden vaihtoehtoja historian tietoihin. Esimerkiksi millaista työ oli ennen ja millaista se on nyt? Millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia työntekijältä vaadittiin ennen ja nyt? Oman kotiseudun elinkeinorakenne ja työpaikkatarjonta? NY 12h -leiri vahvistaa erityisesti oman lähiympäristön hahmottamista ja siinä olevien vaikuttamismahdollisuuksien tiedostamista. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma / NY 12h -leiri tukee yllämainittua tavoitteita aiemmin esitellyin toimintaperiaattein ja projektiluontoisena toimintatapana. Opinto-ohjelmassa mukana olevat oppilaat saavat vaikutusmahdollisuuden ja -kokemuksen oman toiminnan kautta. Opetussuunnitelmia tukevia teemoja yrittäjyyden tarkastelussa ovat lisäksi tulevaisuuden tutkiminen, suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja yrittäjyyden merkitys, kestävä kehitys sekä yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkäntähtäimen vaikutukset. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Konkreettista kokeilemista ja havaitsemista oman toiminnan kautta (liikeideasta/ideasta tuotteeksi/ palveluksi) Omien vahvuuksien löytymistä (swot, tehtävän/ vastuualueiden jakaminen) Paikallisen ja alueellisen elinkeino- ja työelämän tuntemusta ja suhteiden luomista (NY-yrityksen neuvonantaja/asiakaskontaktit) Miniyritysohjelma tarjoaa kokonaisuudessaan monipuolisen lähestymistavan työelämään sekä työnteon ja oman työn arvostamiseen. yhteiskuntaoppi Vuosiluokilla 7-9 yhteiskuntaopin tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Mahdollisuutta monipuoliseen tiedon ja taidon oppimiseen sekä käytännön kokeilemiseen yksilön, yhteisön, yhteistoiminnan, työnteon ja yrittäjyyden parissa. Ymmärrystä ihmisen toimintaan ja tarkoitusperiin (miniyrityksessä erilaisuuden ja erilaisen ajattelutavan ymmärtäminen ja näiden pohjalta erilaisiin ratkaisumalleihin päätymisen tiedostaminen) Erilaisten vaihtoehtojen hyväksikäyttämistä aiemman tiedon valossa (miniyrityskokemuksen myötä erilaiset ennakointi/syy-seuraustaidot kehittyvät sekä toimintatavat vahvistuvat) Opinto-ohjelmat antavat kokonaisuutena elämyksiä ja kokemuksia vaikuttamismahdollisuuksista ja sitä kautta vahvistuu vastuullinen, oman työn merkityksen oivaltaminen. Yrittäjyysteemaa voidaan laajentaa opinto-ohjelman kuluessa tai jälkeen käsittelemään yhteiskunnassa vaikuttamiseen, yksilön ja kotitalouksien asemaa kuluttajina ja talouteen vaikuttajina sekä mm. julkiseen talouteen ja verotukseen. (kts. NY Oma talous -opinto-ohjelma).

9 7 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa MU Vuosiluokilla 6-9 musiikin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta jäsentämään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma sekä NY 12h -leiri tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9.lk) musiikki Selkeää puheen tuottamista, ilmaisua ja äänenkäyttöä erilaisissa miniyrityksen esittelytilanteissa Musiikkiharrastuksen kokeilemista ja kehittämistä yritystoimintana NY 12h -leirillä voidaan ideoida kouluun oma laulu tai kannustushuuto KU kuvataide KS käsityö Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Kuvataiteen opetuksessa 5-9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Peruskoulun käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. NY Vuosi yrittäjänä toimii kokonaisuudessaan tekemällä oppimisen periaatteella, jossa jokainen mukana oleva työn syklin tuotteen/palvelun alku- ja suunnitteluvaiheesta toteutus- ja jatkovaiheeseen saakka. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman ja NY 12h -leirin aikana omaan tuotteeseen liittyvät kuvitukset, mainokset ja esitysten visualisointi tukevat ja harjoittavat monipuolisesti kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja. Miniyrityksen jäsenet hyödyntävät oman päätöksensä mukaan erilaisia kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja postereiden, julisteiden ja flyereiden tekemisessä. Prosessin aikana harjoitellaan yhteistyötä ja yhteisen näkemyksen muodostamista kuvallisin keinoin. Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden kuvataideharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Luovaa suunnittelua ja itseohjautuvaa työskentelyä, jossa ohjataan ja opitaan arvostamaan työn laatua vallitsevissa puitteissa Yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden käsityöharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana.

10 8 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa LI liikunta Vuosiluokilla 6-9 liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. NY Vuosi yrittäjänä / NY 12h -leiri tukee Ymmärrystä liikunnan merkityksestä hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä Oman toimintakyvyn kehittämistä ja tarkkailemasta Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden liikuntaharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY 12h -leirin osateemana voi olla välituntiliikuntamuotojen/koululaisen terveyttä edistävien toimintamuotojen ideoiminen. KO kotitalous Peruskoulun kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. NY Vuosi yrittäjänä tukee opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita mukaellen oppilaan (8.-9. lk) käytännön kautta tekemällä oppimista. Yksi suosituimpia perusopetuksen NY-yritysideoita on erilaiset kahvila-, leivonta - ja herkku-liikeideat. Miniyritysohjelma tarjoaa mahdollisuuden kotitalousalanharrastuksen kokeilemiseen ja kehittämiseen yritystoimintana. NY 12h -leirin osateemana voi olla koululaisen terveelliset ruokatottumukset -ideointia. kielet NY Vuosi Yrittäjänä -miniyritysohjelman kaikkia teemoja ja sisältöalueita voidaan hyödyntää kielten opetuksessa sanavaraston laajentamisessa, vuorovaikutustilanteiden ja taitojen harjaannuttamisessa sekä esiintymis-/ilmaisuharjoituksissa. Nuoren lähipiiriin ja omaan toimintaan liittyvä kielen opiskelu motivoi opiskelua eteenpäin. OP oppilaanohjaus Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. NY Vuosi yrittäjänä tukee työ- ja elinkeinoelämäyhteyksien laajempaa tarkastelua mahdollisuuden oman toiminnan ja tiedonhankkimisen arviointiin erilaisten oppimis- ja ohjaamismenetelmien käyttöä Miniyritysohjelma antaa konkreettisen kokemuksen yrittäjyydestä yhtenä ammatinharjoittamisen vaihtoehtona. Ohjaukseen voidaan liittää opinto-ohjelman yhteydessä SWOT- analyysin pohdintaa omien kiinnostuksen kohteiden ja valintojen edessä. Miniyritysohjelma tukee monipuolisesti oppilaan siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle.

11 NY:n tarjoamat opinto-ohjelmat opetuksessa Korkea-aste NY Oma yritys Miniyritysohjelma korkea-asteelle. NY Challenge Päivän mittainen yrityksen antamaan tehtävään perustuva ideointi ja tuotekehitysmalli. Toinen aste ammatillinen ja lukio NY 24h -leiri Vuorokauden mittainen yritystoiminnanomaisesti etenevä innovaatioleiri. Teema/idea on vapaavalintainen tai yrityksen antama. NY Vuosi yrittäjänä Miniyritysohjelma perus- ja toisen asteen koulutukseen. Lisäohjelmana kansainväliseen yhteistyöhön mahdollistava Enterprise without Borders (EwB). Perusasteen yläluokat NY 12h -leiri Päivän mittainen innovaatioleiri oman lähiympäristön ja koulutyöskentelyn kehittämisen ideointiin. NY Oma talous Kahdeksan tunnin kokonaisuus oman talouden hallinnasta, budjetoinnista ja kesätöiden hakemisesta. Perusoppia taloudenlukutaidoista. Perusasteen alaluokat NY 6h -leiri Päivän mittainen oman tuotteen kehittämisleiri, jossa opitaan toimimaan yhdessä. Toteutetaan yhdessä yhteistyössä yläkoulun kanssa. NY Mitä ihmiset tekevät? Viiden oppitunnin kokonaisuus, jossa tutustutaan lähiyhteiskunnan toimintaan, opitaan kansalaisvaikuttamisesta, äänestetään, tutkitaan yksityisen ja julkisen sektorin ammatteja yhdessä luokan kanssa. NY Minä + sinä = me Prosessinomainen kokonaisuus omien vahvuuksien löytämiseen ja yhdessä tekemisen harjoitteluun. Malli sopii myös esiopetukseen.

12 Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja oppilaiden puolesta kiittää seuraavia toimijoita, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan Suomessa. Pääyhteistyökumppanit R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Yhteistyökumppanit KOTISIVUKONE Perustajajäsenet Toimintaa tukevat säätiöt Jenny ja Antti Wihurin rahasto Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö - kumppanit Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia vuotiaille nuorille koulujen ja oppilaitosten kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kymmenen opinto-ohjelman kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmat ovat tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Ne harjoittavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötaitoja ja vastuunottoa omasta toiminnasta. NY toimii siltana koulutuksen ja työelämän välillä tarjoten oppimiskokemuksia ja yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna nuoriyrittajyys.fi facebook.com/nuoriyrittajyys

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Sinä+minä=me

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Sinä+minä=me NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Sinä+minä=me NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri NY Oma talous

Lisätiedot

opetussuunnitelmassa NY 6h -leiri

opetussuunnitelmassa NY 6h -leiri NY - Opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY 6h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY OMA YRITYS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY OMA TALOUS NY 6H-LEIRI NY MINÄ + SINÄ = ME NY MITÄ

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

NY Oma juttu ideat käyttöön! Opettajan opas

NY Oma juttu ideat käyttöön! Opettajan opas Oma juttu ideat käyttöön! -ohjelmassa nuoret tutustuvat yrittäjämäisiin kykyihinsä ja omiin vahvuuksiinsa. Oppitunneilla perehdytään luovuuteen, kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja oman tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI Laaja-alaiset osaamistavoitteet L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016. Kannusta nuorta rakentamaan oma polkunsa.

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016. Kannusta nuorta rakentamaan oma polkunsa. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Kannusta nuorta rakentamaan oma polkunsa. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Tukee kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita Opetussuunnitelmia tukevia pedagogisia

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

NY Mitä ihmiset tekevät mitä yhteiskunnassa tapahtuu?

NY Mitä ihmiset tekevät mitä yhteiskunnassa tapahtuu? Mitä ihmiset tekevät mitä yhteiskunnassa tapahtuu? -ohjelmassa 4. 6.-luokkalaiset tutustuvat lähiympäristöön ja yhteiskuntaan. Oppitunneilla perehdytään äänestämiseen, julkiseen ja yksityiseen sektoriin,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokka 9 - Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokka 9 - Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9 Vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU L1 OPPIMAAN OPPIMINEN - Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa oppijana ja omaksuu hänelle sopivat opiskelutekniikat. - Korostetaan pitkäjänteisen työskentelyn ja harjoittelun merkitystä.

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot