LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS Selostus SELOSTUS Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie Lapua Kaavan vireilletulo khall 7 Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2015 xx Hyväksytty kaupunginvaltuustossa xx.xx.2015 xx Kaavatunnus

2 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 445, , 761, 819, 892 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Asemakaavalla muodostuu korttelit 445, 447, 700, 701, 703, 704, 729, 730, 761, 819 ja 892 sekä virkistys-, maatalous- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Ritakallion, Ritamäen ja Liuhtarin kaupunginosien alueella n. 1,5 km Lapuan liikekeskustasta itään. Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Simpsiöntie, lännessä Kuortaneentie KT 66 ja idässä Ränkimäentie, (Ränkikuja) ja Isorintalantie. Suunnittelualueeseen kuuluu Alangon yritys-/teollisuusalue, Rankimäentien varren omakotiasutusta sekä laaja kaavoittamaton peltoalue Kuortaneentien ja asutuksen ja teollisuusalueen välissä. Kaava-alueeseen kuuluu Kustaa Tiituntien ja Kuortaneentien risteysalue lähiympäristöineen. Kaavoitettavan alueen kokonaispintaala on noin 41,42 ha, josta kaavoittamatonta aluetta noin 29,76 ha ja asemakaavan muutosaluetta 11,66 ha Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on ALANGON ALUEEN ASEMAKAAVA, LAPUAN KAUPUNGIN 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Asemakaavasta käytetään lyhyemmin nimeä ALANGON ALUEEN ASEMAKAAVA. Asemakaavahankkeen tarkoituksena on 1. Alangon koulun rakentamisen mahdollistaminen. Alangon kouluhankkeeseen sisältyy päiväkodin, alakoulun, erityisopetustilojen, lukion, valmistuskeittiön, liikuntatilojen sekä niiden toimintoihin liittyvien muiden toimintojen sijoittaminen suunnittelualueelle. 2. Alangon teollisuusalueen ja yritysalueen kehittäminen. Asemakaavalla mahdollistetaan merkittävän uuden liikerakentamisen sijoittuminen Kuortaneentien varteen. Yritysaluetta koskevilla muutoksilla pyritään edistämään myös alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. 3. Ritakallion asuntoalueen laajentaminen. Uutta asuntorakentamista osoitetaan suunnittelualueen koillisosaan lähinnä Alangon alueen maanhankintaan liittyneiden kauppakirjaehtojen mukaisesti. Asemakaavoituksen tavoitteena on sovittaa yhteen Alangon alueen erityyppiset toiminnot: koulu-, päiväkoti- ja liikunta- ja vapaa-ajan toiminnot, kaupalliset toiminnot, teollisuus- ja työpaikka-alueen toiminta, asuminen, maatalous sekä liikennöinti. Tavoitteena on, että alueesta tulisi helposti saavutettava, toiminnoiltaan ja palveluiltaan monipuolinen sekä viihtyisä ja turvallinen.

3 Sisällysluettelo Sisällys 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 4 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Alangon kouluhanke Yritysalueen kehittäminen ja laajentaminen Ritakallion asuntoalueen laajentaminen Selvitys suunnittelualueen oloista Yhdyskuntatekninen huolto Yritystoiminta Liikenne Jalankulku ja pyöräily-yhteydet Liikenneselvitys Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Maankäyttösopimukset Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat... 21

4 Asemakaavan perusselvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Asemakaavamääräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Koulu ja päiväkotitoiminta Alue- ja yhdyskuntarakenne Rakennettu ympäristö ja maisema Luonto Liikenne Tekninen huolto Terveys, sosiaaliset olot, kulttuuri ja elinympäristö Ilmaston muutoksen hillintä Ympäristön häiriötekijät Elinkeinotoiminta Taloudelliset vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutuksen seuranta... 38

5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Ote ajantasa-asemakaavasta 1:3 000 (A3) Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3: Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon alueen hulevesiselvitys (Pöyry 2014) Liite 4: Alangon-Kelikon alue, liikenneselvitys (Pöyry 2014) Liite 5: Alangon päiväkoti-kouluhankkeen hankesuunnitelma, tiivistelmä Liite 6: Alangon alueellinen pohjatutkimus (Suunnittelutoimisto Aluetekniikka 2012) Liite 7: Kt66 parantaminen välillä Vt19-Vt16, ympäristömeluselvitys (Insinööritoimisto Kolmostie Oy) Liite 8: Asemakaavan seurantalomake 1.6. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Alangon päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnitelma - Lukion hankesuunnitelma - Kvalt , Alangon hankesuunnitelman hyväksymispykälä - Keskustan liike- ja asuinalueen yleiskaavaehdotuksen kaava selostuksineen - Alueidenkäytön strategia - Muinaisjäännösten inventointiraportti Muinaisjäännösten täydennysinventointiraportti Luontoselvitysraportti Kulttuuriympäristöraportti Liikenneselvitys - Maisema- ja kaupunkikuvaselvitys Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 selvitys (epliitto.fi) - Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys (Liikennevirasto 2011) (epliitto.fi)

6 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet khall 5, I kaavoituspäätös n.9 ha alueesta khall 9, II kaavoituspäätös, n.44 ha alueesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä kaikille avoin yleisötilaisuus keskustelutilaisuus Alangon alueen yrittäjille kaavaluonnos nähtävillä kaikille avoin yleisötilaisuus xx.xx.-xx.xx.2015 kaavaehdotus nähtävillä xx.xx.2015 xx kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2015 xx kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2054 kaava sai lainvoiman 2.2. Asemakaava Asemakaava kattaa lähes kokonaisuudessaan Kuortaneentien, Teollisuustien, Ränkimäentien sekä Isorintalantien rajaaman alueen Lapuan ydinkeskustan itäpuolelta. Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi Kuortaneentien ja Kustaa Tiitun tien risteysalue. Asemakaavalla mahdollistetaan Alangon koulun-päiväkodin rakentaminen ja tarvittavien urheilu- ja virkistysalueiden sijoittuminen alueelle sekä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen lähinnä Kuortaneentien varrelle. Asemakaavalla luodaan mahdollisuudet Alangon teollisuus- ja yritysalueen kehittämiselle myös kaupan alueeksi. Samalla mahdollistetaan eräiden yritysten laajentuminen alueella. Asemakaavalla täydennetään suunnittelualueen koilliskulman asuinaluetta nykyiselle peltoalueelle Asemakaavan toteuttaminen Lapuan kaupunginvaltuusto käsittelee Alangon kouluhanketta kevättalvella/ keväällä Tavoitteena on, että Alangon alueen asemakaava olisi valmiina hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa Asemakaavan toteuttamisen aikataulut tarkentuvat mahdollisesti asemakaavan laatimisen aikana. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Alangon kouluhanke Lapuan keskustan alueen väkiluku kasvaa vuosittain noin 200 hengellä. Suuri osa väestönlisäyksestä sijoittuu suunnittelualueen lähettyville itäiseen ja pohjoiseen taajaman osaan. Samanaikaisesti väestömäärän kasvun kanssa on Liuhtarin ja Ritametsän alakouluissa tilat käyneet ahtaiksi. Lisäksi koulut tarvitsisivat mittavia saneerauksia ja laajennuksia oppilasmäärien kasvaessa uusilla kaavoitetuilla asuinalueilla, etenkin Ritavuoren alueella. Alangon alue sijaitsee Ritamäen ja Liuhtarin välimaastossa. Lapuan lukion peruskorjaaminen on todettu tehdyissä selvityksissä kannattamattomaksi. Keskeisin suunnittelun lähtökohta on Lapuan kaupunginvaltuuston tekemä päätös, jolla valtuusto hyväksyi Alangon päiväkoti-koulu hankeen hankesuunnitelman ja Lukion hankesuunnitelman siten, että Lapuan keskusta-alueen päiväkoti-, koulu- ja lukiorakentamista lähdetään suunnittelemaan ns. keskitetyllä

7 6 mallilla, Alangon alueen yhteishankkeella, johon sisältyvät päiväkodin, alakoulun, erityisopetustilojen ja lukion lisäksi valmistuskeittiö ja liikuntasali/-halli. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Ritavuoren, Liuhtarin ja Hautasen koulun oppilaat siirtyvät uuteen Alangon alueelle sijoittuvaan uudisrakennukseen. Alangon alakoulusta tulee kolmisarjainen, jonka lisäksi kouluun tulee erityisluokat. Lisäksi Alangon alueelle sijoittuu päiväkotitilat noin sadalle lapselle (viisi ryhmää). Kun alueelle rakennettavaan uuteen päiväkoti-koulukeskukseen sijoittuu lisäksi noin kolmen sadan oppilaan lukio, muodostuu Alangon koulusta yhteensä noin 850 lapsen, koululaisen ja lukiolaisen oppimisympäristö. Henkilökuntaa alueelle tulee n Siten Alangon päiväkoti-koulukeskuksen päivittäisiä käyttäjiä on tuhannen henkilön verran. Lisäksi rakennuksella tulee olemaan myös iltakäyttöä. Asemakaavassa päiväkoti-koulutoiminnoille varataan riittävät aluevaraukset sekä mahdollistetaan tarpeellisten toimintojen sijoittuminen alueelle siten, että Alangon alueesta tulee viihtyisä ja monipuolinen oppimis-, leikki- ja liikunnallinen ympäristö, jota voidaan hyödyntää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tavoitteena on myös kaiken ikäisten jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden turvallisen liikkumisen mahdollistaminen. Alueen saatto-, henkilökunta- ja huoltoliikenne toteutetaan siten, että liikennöinti on sujuvaa, johdonmukaista ja turvallista kaikissa olosuhteissa. Alla olevissa kuvissa Alangon koulun alustavia idealuonnoksia, jotka ovat laatineet Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:llä (kuva vasemmalla) ja Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy:llä (kuva oikealla) vuonna 2013 hankesuunnitelmaa varten. Kouluhankkeesta järjestettiin loppuvuodesta 2014 arkkitehtuuri-ideakilpailu, johon osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto Ark`Aboa Oy Arkkitehtitoimisto Aarne Boehm Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy H & M Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arsatek Oy Ideakilpailun tulokset julkistetaan kevättalvella 2015.

8 Panu Lahdensuo on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään Alangon hankesuunnitelman hylkäämistä. Esityksen pääsisältö: Lukio rakennetaan ammattioppilaitoksen viereen. Ritamäen koulu saneerataan sekä laajennetaan ja sinne sijoitetaan Liuhtarin-Ritamäen alueen 0-4 luokkalaiset lapset. Liuhtarin- Ritamäen alueen 5-6 luokkalaiset sijoitetaan Paukun kouluun (saneerattu entisestä keskusvarastosta väistötiloiksi 2014). Vaihtoehtoisesti Ritamäen koulua laajennetaan enemmän ja sinne sijoitetaan myös 5-6 luokkalaiset. Työterveystalo saneerataan päiväkotikäyttöön. Kaavoitetaan uudelle päiväkodille tontti Ritavuoren alueelle ja/tai Ritamäen koulun läheisyyteen. Keskuskeittiö laajennetaan nykyisele paikalleen. Hautasen erityiskoulu sijoitetaan Alanurmon kouluun. Alangon alueelle kaavoitettaisiin liiketonttia autokorjaamoista isoja tiloja vaativiin myymälöihin sekä 5-6 rivitalotonttia. Valtuustoaloitetta käsitellään kaupunginvaltuustossa kevättalvella Yritysalueen kehittäminen ja laajentaminen Alangon teollisuus- ja yritysalueella toimii nykyisin kymmenkunta yritystä, mm. Lidl sekä ajoneuvojen huoltoon ja korjaamiseen liittyviä yrityksiä. Merkittävin työllistäjä on liki 80 henkeä työllistävä sadevesijärjestelmiä ja kattovarusteita valmistava Lapuan Piristeel Oy. Yritys on laajentanut alueella toimintaansa sekä hankkinut omistukseensa kiinteistön myös oman tuotantolaitoksen läheisestä korttelista. Yrittäjäntiellä toimiva Lapuan Kumi ja Kone Oy on merkittävä raskaan kaluston uusiorenkaiden valmistaja sekä myös muiden renkaiden vähittäismyyntiliike. Kaavaalueen vieressä Teollisuustiellä toimiva Kuljetusliike E. Laurila Oy:llä on merkittävä kuljetusalan yritys työllistäen lähes 40 henkilöä. Kaavahankkeen yhteydessä tarkastellaan liikennöintiä ja katuverkkoa koskevat muutosmahdollisuudet sekä niiden vaikutukset yritystoiminnan edellytyksiin suunnittelualueella. Teollisuusalueen viereen sijoittuvan Alangon päiväkotikoulukeskuksen kevyenliikenteen reitit sekä henkilöliikenne pyritään pitämään erillään teollisuusalueen liikenteestä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Uusien Kuortaneentien varteen sijoittuvien kaupallisten toimintojen huoltoliikenne hoidetaan pääosin teollisuusalueen kautta. Kuortaneentien varteen tulevan Kustaa Tiitun tien/ Alangon kiertoliittymän läheisyyteen kaavoitetaan korttelialueet vähittäiskaupan suuryksiköiden ja hypermarketin sijoittumista varten. Vähittäiskaupalle osoitetaan kaavassa erisuuruisia korttelialueita, mikä mahdollistaa myös erikokoisten kaupan yksiköiden rakentamisen Alangon alueelle. Kaupallisten toimintojen sijoittumiselle Kuortaneentien varteen on vaikuttanut VT 16 ja 19 risteysalueelle suunnitellun NovaPark hankkeen kariutuminen. NovaParkkiin suunnitellun noin kerrosneliömetrin kauppakeskuksen rakennushankkeesta vastanneen Skanskan ja Lapuan kaupungin välinen maankäyttösopimus alueen toteuttamisesta raukesi vuoden 2013 lopussa Ritakallion asuntoalueen laajentaminen Ränkimäentien länsipuolelle, nykyisen peltoaukean koilliskulmaan sijoittuu uutta täydentävää rivitalo- ja omakotirakentamista. Suunniteltu asuinalueen laajennus sijoittuu nykyisen omakotiasutuksen länsipuolelle siten, että liikennöinti alueelle tapahtuisi Kuusitien ja Santalanpolun kautta.

9 8 Uudet asuinrakentamisen korttelialueet perustuvat kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä laadittujen vaihtokirjojen erityisehtoihin. Sopimusten mukaisesti alueelle kaavoitetaan rivitalotontti sekä kaksi omakotitonttia. Lisäksi kaavassa huomioidaan kahden kiinteistön osalta vaihtomahdollisuus kaavoitettaviin kahteen omakotitonttiin. Näiden lisäksi asemakaavaan merkitään kaksi poikkeusluvalla rakennettua/ rakenteilla olevaa rakennuspaikkaa Ränkimäentien varressa. Kaava-alueeseen otetaan mukaan myös Ränkimäenkujan ja Ränkikujan varren rakennettu mutta kaavoittamaton alue Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alangon alue sekä sen lähiympäristö on nykyisellään jakautunut kolmeen erityyppiseen alueeseen: Alangon teollisuus-/ yritysalueeseen (1), Ritakallion omakotialueeseen (2) sekä näiden väliin sijoittuvaan viljelysalueeseen (3) Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Teollisuusalueen ja asutuksen välissä on noin ha suuruinen avoin peltoalue. Peltoaluetta rajaa Kuorteneentien KT 66 suuntaan koivurivistö. Maasto on lähes tasaista viettäen loivasti kaakkois-luode suuntaisesti. Lähempänä Ränkimäentietä on metsäinen laidunmaa sekä puustoista rinnettä. Ränkimäentien länsipuolinen rinnemetsikkö näkyy maisemassa voimakkaasti ja se muodostaa vihreän taustan

10 9 suunnittelualueen itäreunalle. Siten metsiköllä on erityistä maisemallista merkitystä. Maisemallista merkitystä korostaa myös muun lähialueen niukka puusto. Metsiköt toimivat myös ekologisena käytävänä ja ne säilytetään kaavoituksen yhteydessä puustoisina alueina. Maisema- ja kaupunkikuvaselvitys on tehty 2009 yleiskaavatyön yhteydessä (Airix Ympäristö). Alangon teollisuus-/ yritysalue sekä Ritamäen omakotialue on rakennettua ympäristöä. Rakennetun ympäristön maisemakuvaa on käsitelty kohdassa Rakennettu ympäristö. Suunnittelualueen itäreunalla sijaitseva maatilakeskus sijoittuu maisemakuvassa kuivuria lukuun ottamatta lähes kokonaan sitä ympäröivän puuston taakse. Maaseutumaiseen ilmeeseen sopii hyvin Hakalan tilan hevoslaidun. Luonnonolot, kasvillisuus ja eläimistö Alue on pääsoin voimakkaasti ihmisen muokkaamaa: suunnittelualue on suurelta osain joko rakennettua aluetta tai vielä viljelyskäytössä olevaa peltoa. Suunnittelualueen itäreunalla olevat metsiköt ovat ainoita lähinnä luonnontilaa olevia alueita. Hakalan tilan metsäisellä laidunmaalla kasvaa mm. katajaa. (kuva oikealla). Yleiskaavatyön yhteydessä tehdyn luontoselvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole erityisiä huomioon otettavaa kasvillisuutta tai eläimistöä (Ramboll 2011). Puustoisten alueiden säilyttämisellä on merkitystä ekologisena

11 10 viherkäytävänä ja vyöhykkeenä. Alueen metsiköitä voidaan hyödyntää virkistyskäytön lisäksi tulevan koulun opetus- ja kasvatusympäristönä. Maaperä Geologian tutkimuskeskuksen GTK kartta-aineiston mukaan Kuortaneentien varsi on pinnalta hiesua ja pohjana on savi. Kellertävänä oleva alue on vastaavasti hietaa ja pohjamaalajina hiekkamoreeni. Alueen itäpuolella pintamaalaji muuttuu hienoksi hiedaksi ja pohja saveksi. Korkeuskäyrän 40 mpy myötäisesti on sekä pinnaltaan että pohjaltaan hienoa hietaa. Ränkimäentien varsi on kalliomaata. Alla oleva kuva on GTK:n maankamara -karttapalvelusta (http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/index.html) Rakennettavuus Kaupunki on teettänyt Alangon kouluhankkeen yhteydessä vuonna 2012 alueellisen pohjatutkimuksen osalle suunnittelualuetta. Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oyn laatiman pohjatutkimuksen mukaan tutkimuspisteiden 4, 5, 8, 9, 11 ja 12 edustama alue soveltuu suunnitellun tyyppisen rakentamiseen hyvin, koska tiivis pohjamaa on melko lähellä maanpintaa. Muiden tutkimuspisteiden

12 11 edustama alue soveltuu välttävästi suunnitellun tyyppisen rakentamiseen osittain hyvin löyhän ja kokoonpuristuvan pohjamaan vuoksi. Alangon alueellinen pohjatutkimus ( ) on kaavaselostuksen liitteenä. Rakennushankkeiden yhteydessä tulee tehdä tarkemmat pohjatutkimukset. Vesistöt ja vesitalous Kaupungin osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys on laadittu vuonna Selvityksen sekä alustavan suunnitelman on laatinut Pöyry. Ramboll on laatinut vuonna 2010 tulvariskikartoituksen suunnittelualueelle sekä muille Lapuan kaupungin riskialueille. Pöyryn 2014 laatimassa selvityksessä sekä suunnitelmassa on selvitetty valumaalueiden mitoitusvirtaamat perustuen sekä nykyiseen että tulevaan maankäyttöön. Valuma-alueille on laskettu mitoitusvirtaamat keskimäärin kerran viidessä, ja kerran 50 vuodessa toistuville rankkasadetilanteille sekä nykytilanteen että tulevaisuuden maankäyttöön perustuen. Selvityksessä todetaan, että valuntakerroin Alangon alueella kasvaa nelinkertaiseksi nykyisestä. Muutos johtuu nykyisen peltoalueen muuttumisesta pääosin rakennetuksi ympäristöksi. Selvityksen hulevesien hallintasuunnitelman mukaan Alangon alueelle rakennettavan hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy keskimäärin kerran 50 ja 100 vuodessa toistuvissa rankkasadetilanteissa, kun mitoitettavan sateen kesto on 30 min. Alangon alueen hulevesien hallinnan kannalta tarvitaan koulun lähelle 400 m3 tasausallas. Lisäksi altaaseen olisi hyvä suunnitella pysyvää vesipintaa ja kasvillisuutta. Alangon nykyisen teollisuus- ja työpaikka-alueen suunnasta johdetaan hulevesiä tulevan kaupan suuryksikön lähelle ja edelleen Kuortaneentien alitukseen. Kuortaneentie eteläpuolelle tarvitaan suunnitelman mukaan tilavuudeltaan 1500 m3 suuruinen tasausallas. Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys on selostuksen liitteenä. Maa- ja metsätalous

13 12 Suunnittelualueesta suuri osa, n ha, on tällä hetkellä viljelyskäytössä. Lapuan kaupunki on hankkinut omistukseensa lähes koko alueen uutta maankäyttöä varten. Suunnittelualueen itäreunalla on Hakalan maatilakeskus (RN:o 1:69) jolla pidetään mm. hevosia. Kaavoituksessa tilalle osoitetaan tilalle mm. hevoslaidunalue. Kuortaneentien ja Kustaa Tiitun tien risteyksen länsipuolella sijaitsee maatilakeskus (RN:ot 5:193 ja 5:223). Kaupunki on ostanut tilalle RN:o 5:223 kuuluneen määräalan Kuortaneentien pohjois-/itäpuolelta Rakennettu ympäristö Alangon teollisuus-/ yritysalueen ympäristölle tuo oman leimansa alueelle oleva korjaamo- ja kuljetusalaan liittyvä toiminta. Teollisuustien varren hallirakennuksista suurin osa on rakennettu Piristeelin suurin rakennus on rakennettu 1979 ja mattokutomo Koivutexin rakennus Kauppiaantien eteläpuolen hallirakennukset ovat vuosilta Lidlin myymälä on rakennettu Yrittäjäntien/ Työpajantien kulmauksessa oleva Lapuan Kumi ja Kone Oyn hallit ovat vuosilta sekä Työpajantien muut rakennukset ovat vuosilta Teollisuusalueella rakennukset on sijoitettu pääosin harjan suunta kadulle päin. Kattojen väritys on pääsoin tumma/ harmaa tai käsittelemätön pelti. Poikkeuksena Lidlin myymälä, jossa on punainen tiilikatto. Kaupunkikuvallisesti teollisuusalueen ilme on paikoitellen surkea: katukuvassa näkyvät tonteilla varastoitavat tarvikkeet ja romut antavat alueelle epäsiistin ilmeen. Kauppiaantien ympäristö on suhteellisen siistinä hoidettu. Teollisuuskujan omakotitalot on rakennettu Ränkimäentien länsipuolella olevat omakotitalot on rakennettu Ränkimäentien varteen on rakennettu/ rakennetaan kaksi uutta omakotitaloa poikkeusluvilla, jotka on myönnetty 2013 ja Eri aikakausina rakennetut talot eivät muodosta kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Rakennusten katonvärinä on pääosin musta tai tummanharmaa. Kaava-alueen itäosan omakotiasutus liittyy osaksi Ränkimäentien raittimaista ympäristöä Yhdyskuntatekninen huolto Kaava-alueen rakennetuilla alueilla on valmiit kunnallistekniset verkostot. Uudet rakennettaviksi tulevat alueet on liitettävissä olemassa oleviin verkostoihin. Alla olevassa kuvassa näkyy alueen nykyinen yhdyskuntateknisen huollon verkosto. Oheisesta kuvasta puutuu sähkö- ja tietotekniset verkostot. Verkostotietoja täydennetään kaavoitusprosessin aikana.

14 Yritystoiminta 3.7. Liikenne Alangon teollisuusalueen suurin toimija on Lapuan Piristeel Oy. Suomen johtava sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden tukkutoimittaja työllistää noin 80 henkeä Yritys omistaa korttelin 702 tontit 1 ja 3 sekä korttelista 703 Yrittäjäntien toisella puolella sijaitsevan kiinteistön Kauppiaantien varrella on korttelin 702 tontilla 2 Lidl vähittäiskaupan suurmyymälä. Kauppiaantien toisella puolella korttelissa 761 on Auto Pelti ja Konekorjaamo Tapani Haapala, metallikoneistamo Tmi Tapio Jylhä ja Hietamäen autokorjaamo. Kauppiaankadun päässä korttelissa 703 on Lapuan Kumi ja Kone Oyn hallit. Yritys myy henkilö- ja pakettiauton renkaiden lisäksi mm. kuorma-autojen ja traktorien renkaita. Yritys myös valmistaa uusiorenkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä raskaan kaluston käyttöön. Lapuan Kumi ja Kone Oyn vieressä Työpajantiellä on Lapuan Myllyauto Oy, jonka toimialaan kuuluu mm. raskaan kaluston maalausta. Työpajantien pohjoispuolella korttelissa 703 on lisäksi Autokorihuolto Majaniemi, KJ koneistus ja korjaamo K. Möttönen. Teollisuustien varrella korttelissa 703 on Tiitun auto-sähkö, JMH autovarustelu, Koitutex Kyn mattokutomo sekä muita toimitiloja. Muutamalla tontilla on myös erillinen omakotitalo. Teollisuustien Simpsiöntien puolella korttelissa 701 toimii kuljetusliike E. Laurila Oy. Yrityksellä on noin 20 omaa ajoneuvoyhdistelmää ja yritys työllistää henkilöä. Teollisuustien pohjoispuolella olevassa korttelissa 700 on kylmä polttoaineen jakeluasema sekä paperinarumattoja valmistavan Suomen Paperilanka Oyn Woodnotesin tehtaanmyymälä. Korttelit 700 ja 701 eivät kuulu tähän Alangon asemakaava-alueeseen. Suunnittelualueen läheisyydessä Kuortaneentien länsipuolella olevalla Aseman teollisuusalueella on mm. Shellin huoltoasema/ liikenneasema, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Lapuan S-market myymälä (vähittäiskaupan suuryksikkö) pienliiketiloineen sekä paloasema. Suunnittelualue on erinomaisten liikenneyhteyksien varrella: pohjoisen puolella on Simpsiöntie ja lännessä alue rajautuu KT 66 Kuortaneentiehen. Kuortaneentieltä on yhteydet edelleen VT 19:lle Seinäjoelle/ Kauhavalle ja VT 16:lle Vaasaan/ Alajärvelle. Teollisuusalueelle on yhteydet Simpsiöntieltä Yrittäjäntielle sekä Teollisuustielle/ Teollisuuskujalle. Kuortaneentieltä on liittymä Kauppiaantielle. Kaakon puoleisella kulmalla alue rajautuu Isorintalantien kokoojakatuun, jolle on olemassa oleva liittymä Kuortaneentieltä. Isorintalantielle on voimassa olevassa kaavassa varattu yhteys Tuulimyllyntien risteyksestä

15 14 Ränkikujan kautta Ränkimäentien yli Isorintalantien toiselle rakennetulle osuudelle ja sitä kautta Ritakalliontielle. Kuortaneentien ja Kauppiaantien risteys on uusittu muutama vuosi sitten. Risteyksessä on erkanemiskaistat. Simpsiöntien ja Kuortaneentien risteyksessä on kiertoliittymä kevyenliikenteen alikulkuineen Jalankulku ja pyöräily-yhteydet Kuortaneentien varressa on erillinen kevyenliikenteen väylä Alangon puolella Ritakalliontieltä Simpsiöntielle saakka. Pohjoisessa Simpsiöntien varressa Alangon puolella vastaavasti kevyenliikenteen väylä ulottuu keskustasta VT 16:lle saakka. Keskustasta Kustaa Tiitun tien kautta on kevyenliikenteen väylä Alangon alueelle olemassa olevan Kuortaneentien alittavan alikulun kautta. Myös Simpsiöntien/Kuortaneentien risteyksessä on olemassa oleva kevyenliikenteen alikulku. Ritamäen alueen suunnasta jalankulkijat ja pyöräilijät voivat käyttää Simpsiöntien alittavaa Ritamäenpolun jatkeena olevaa alikulkua. Isorintalantien varren kevyenliikenteenväylä on toteutettu erillisenä. Olemassa olevat turvalliset ja selkeät kevyenliikenteen reitit yhdistävät Alangon alueen keskeiseksi osaksi jalankulun ja pyöräilyn luontaisia reitistöjä Liikenneselvitys Alangon Kelikon alueelle on laadittu 2014 liikenneselvitys, jossa on analysoitu maankäytön laajennuksen ja muutoksen vaikutuksia liikenteeseen, toimivuuteen sekä alustavien esitettyjen liikennejärjestelyjen toteuttamismahdollisuuksia. Selvityksessä on huomioitu uusien kaupallisten palvelujen sijoittuminen Kuortaneentien varteen sekä Alangon koulukeskuksen (päiväkoti-alakoulu-lukio) sijoittuminen alueelle. Tehdyssä selvityksessä on huomioitu Kuortaneentien - Kustaa Tiitun tien risteykseen aiemmin tiepiirin suunnittelema kieroliittymä. Liikenneselvityksen yhteydessä on liikenneratkaisujen toimivuutta tarkasteltu liikennesimulointiohjelmalla. Liikenneselvityksessä on tehty liittymäjärjestelyanalyysit alustavaan kaavarunkoluonnokseen ja yleiskaavaehdotukseen pohjautuen. Alangon asemakaavaa koskien liittymäjärjestelyanalyysit on laadittu seuraavista: Kustaa Tiitun tien liittymä Kauppiaankadun ha Hallitien Kuortaneentien liittymät Yrittäjäntien katkaisu, Työpajantien uusi liittymä Simpsiöntielle Teollisuuskujan katkaisu, läntisen liittymän poisto Isorintalantien ja kaupan suuryksikköjen liittymätarkastelut Koulukeskuksen liikenne Selvityksessä on analysoitu koulukeskuksen liikenne, huoltoliikenne, pelastusliikenne, kevytliikenne ja joukkoliikenne. Selvityksessä on esitetty myös liikennejärjestelyitä koskeva toimenpideohjelma vuoteen 2025 mennessä. Liikenneselvityksen valmistuttua on asemakaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä tehty eräitä tarkennuksia liikenneselvityksen pohjana olleeseen alustavaan luonnokseen nähden: Kauppiaantien/Työpajantien liittyminen Simpsiöntielle (asemakaavassa Kauppiaantie), nykyisen Yrittajäntien linjan jatkaminen Isorintalantielle saakka (kaavassa Alangontie) ja kevyenliikenteen Alangontien alikulku. Tehdyt muutokset selkeyttävät edelleen liikenneratkaisuja ja parantavat etenkin kevyen liikenteen turvallisuutta koulun välittömässä läheisyydessä.

16 15 Alangon-Kelikon alueen liikenneselvityksen on laatinut 2014 Pöyry. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Oikealla alustava suunnitelma Kuortaneentien uudeksi kiertoliittymäksi ja Alangon alueen toisesta kirtoliittymästä. Alla olevassa kuvassa on esitetty liikennemäärien ennuste vuodelle 2025.

17 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Polttoaineen jakelupisteet on sekä asemakaava-alueella Lidlin yhteydessä, että kaava-alueen läheisyydessä Yrittäjäntien varressa Lähellä Simpsiöntietä. Molempien toiminta jatkunee myös vastaisuudessa. Lapuan Kumi ja Kone Oy:n toimitiloissa ja tontilla varastoidaan suuria määriä renkaita, mikä aiheuttaa tulipalon sattuessa suuren palokuorman. Myös suuret myymälät kuuluvat samaan palokuormaluokkaan. Palo- ja pelastusturvallisuusnäkökohdat eivät aiheuta suoria rajoituksia maankäytön suunnittelulle. Osalla teollisuusalueen tonteista tarvikkeiden ja romujen varastointi sekä yleinen epäsiisteys voidaan luokitella ympäristöhäiriöksi. Tonttialueiden siistiminen sekä tonttien aitaaminen parantaisivat sekä ympäristön viihtyisyyttä että turvallisuutta. Alla kuva Työpajantieltä (Google Maps) Maanomistus Lapuan kaupunki omistaa suurimman osan nyt kaavoitettavasta vielä asemakaavoittamattoma sta alueesta. Kaupungin omistuksessa olevat alueet näkyvät oheisella kartalla vihreällä, keltaisella (erotetut kadut) ja oranssilla (erotetut tontit). Kartalla valkoisella näkyvät alueet ovat yksityisten henkilöiden tai yritysten omistuksessa, lukuun ottamatta Kuortaneentietä (KT 66),

18 17 joka on valtion omistuksessa. Lapuan kaupunginhallitus on hyväksynyt vaihtokirjan, jolla kaupungille siirtyy n. 1,11 ha suuruinen määräala kiinteistöstä RN:o 5:223 Alangon asemakaava-alueelta Kuortaneentien varresta (kuvassa tummanvihreällä rajattu alue) Maankäyttösopimukset Kaupunki on hankkinut Alangon alueelta kaavoitettavaa maata myös vaihtokirjoilla, joiden ehtoihin on sisältynyt Alangon alueen kaavoittamiseen liittyviä erityisehtoja: Kaupunginhallituksen mukaisesti Elina ja Jaakko sekä Lauri Suutalalle mm. kaavoitetaan Alangon uudelle kaava-alueelle kaksi omakotitonttia. Kaupunginhallituksen mukaisesti Aimo Ala-Mäkelälle sekä Anna-Liisa Ala-Mäkelän oikeudenomistajille mm. kaavoitetaan rivitalotontti erikseen sovittavalla tavalla Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä kunnallisia palveluita. Kuvassa näkyy nykyisten Liuhtarin ja Ritamäen koulujen sijoittuminen suhteessa Alangon alueeseen. Alangon uusi koulu tulee sijoittumaan lähemmäksi Isorintalantietä (sininen katkoviiva). Uuteen Alangon koulukeskukseen tulee sijoittumaan mm. päiväkoti, alakoulu, erityisluokat sekä lukio. Alangon koulukeskuksen etäisyydet nykyisiin kouluihin: Ritamäen koulu n. 2,0 km, Liuhtarin koulu n. 0,8 km ja Lapuan lukio n. 1,8 km. Koulu tulee sijoittumaan erittäin keskeisesti suhteessa Ritavuoren, Ritamäen, Ritakallion ja Liuhtarin asuntoalueisiin nähden.

19 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on annettu marraskuussa Alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet koskevat kaikkia kaavatasoja. VAT:n tavoitteet toteutetaan usein yleiskaavoituksen ohjaavuuden kautta. Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama ( ). Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan Honkimäki/Novapark), jonka ympäristöministeriö on vahvistanut ( ). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osaalueella. Maakuntakaavassa Alangon alue on osoitettu osana laajempaa taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Maakuntakaavan uudistus on meneillään. Vaihekaavassa II käsitellään kauppaa, liikennettä ja maisemaa. Maakuntakaavojen selvityksiä voidaan hyödyntää asemakaavaa laadittaessa. Yleiskaava Lapuan kaupungin Keskustan yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Voimassa olevassa yleiskaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-alueet laajennusalueineen (TP) sekä pientaloasutusta (AP), virkistysalueita ja alueen keskeltä uusi pohjois-etelä suuntainen tieyhteys Simpsiöntieltä uudelle Isorintalantien/ Ränkikujan linjaukselle. Kuorteneentien/ Kustaa Tiitun tien/ Uuden tielinjauksen risteykseen on osoitettu kiertoliittymä. Lapuan keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen ensimmäistä kertaa nähtävillä olleessa yleiskaavaehdotuksessa (ehdotus nähtävillä ) rakentamaton

20 19 peltoalue on osoitettu suurelta osin palvelujen, hallinnon ja kaupan alueeksi (P). Kuortaneentien varteen suunnittelualueelle on osoitettu keskustatoimintojen alueet C- 2 merkinnällä: Alue varataan ensisijaisesti tilaa vievälle erikoistavarakaupalle ja palveluille sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille sekä keskustaan soveltuvalle asumiselle. Alueelle saa sijoittaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Vasemmalla ote 2001 yleiskaava ja oikealla vuoden 2013 yleiskaavaehdotuksesta Yleiskaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville samanaikaisesti Alangon asemakaavaluonnoksen kanssa tammi-helmikuussa Yleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset koskevat myös Alangon asemakaava-aluetta. Uusi yleiskaavaehdotus on laaditun Alangon alueen osalta asemakaavaluonnoksen mukainen.

13.1.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie 8 6200 Lapua

13.1.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie 8 6200 Lapua LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2014 13.1.2015 13.1.2015 Lapuan kaupunki

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANKO II KOULUN ALUE SELOSTUS 15.6.

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANKO II KOULUN ALUE SELOSTUS 15.6. LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANKO II KOULUN ALUE SELOSTUS 15.6.2015 SELOSTUS 28.1.2013 15.6.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANKO I KAUPAN ALUE SELOSTUS 11.5.2015

LAPUAN KAUPUNKI 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANKO I KAUPAN ALUE SELOSTUS 11.5.2015 LAPUAN KAUPUNKI 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANKO I KAUPAN ALUE SELOSTUS 11.5.2015 SELOSTUS 28.1.2013 11.5.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTAKUMPU III OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.6.

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTAKUMPU III OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.6. LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTAKUMPU III OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.6.2014 24.6.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67080497.BBS3.SLU Kvalt... 16.9.2009 LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä 67050458.BM2.SLU2 10. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie Kaavatunnus: 3-329 Asianumero: 578/10.02.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie Asemakaavan muutos koskee tilaa Pikku-Pietarin Piha R:No 1:427. Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot