LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS Selostus SELOSTUS Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie Lapua Kaavan vireilletulo khall 7 Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2015 xx Hyväksytty kaupunginvaltuustossa xx.xx.2015 xx Kaavatunnus

2 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 445, , 761, 819, 892 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Asemakaavalla muodostuu korttelit 445, 447, 700, 701, 703, 704, 729, 730, 761, 819 ja 892 sekä virkistys-, maatalous- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Ritakallion, Ritamäen ja Liuhtarin kaupunginosien alueella n. 1,5 km Lapuan liikekeskustasta itään. Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Simpsiöntie, lännessä Kuortaneentie KT 66 ja idässä Ränkimäentie, (Ränkikuja) ja Isorintalantie. Suunnittelualueeseen kuuluu Alangon yritys-/teollisuusalue, Rankimäentien varren omakotiasutusta sekä laaja kaavoittamaton peltoalue Kuortaneentien ja asutuksen ja teollisuusalueen välissä. Kaava-alueeseen kuuluu Kustaa Tiituntien ja Kuortaneentien risteysalue lähiympäristöineen. Kaavoitettavan alueen kokonaispintaala on noin 41,42 ha, josta kaavoittamatonta aluetta noin 29,76 ha ja asemakaavan muutosaluetta 11,66 ha Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on ALANGON ALUEEN ASEMAKAAVA, LAPUAN KAUPUNGIN 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Asemakaavasta käytetään lyhyemmin nimeä ALANGON ALUEEN ASEMAKAAVA. Asemakaavahankkeen tarkoituksena on 1. Alangon koulun rakentamisen mahdollistaminen. Alangon kouluhankkeeseen sisältyy päiväkodin, alakoulun, erityisopetustilojen, lukion, valmistuskeittiön, liikuntatilojen sekä niiden toimintoihin liittyvien muiden toimintojen sijoittaminen suunnittelualueelle. 2. Alangon teollisuusalueen ja yritysalueen kehittäminen. Asemakaavalla mahdollistetaan merkittävän uuden liikerakentamisen sijoittuminen Kuortaneentien varteen. Yritysaluetta koskevilla muutoksilla pyritään edistämään myös alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. 3. Ritakallion asuntoalueen laajentaminen. Uutta asuntorakentamista osoitetaan suunnittelualueen koillisosaan lähinnä Alangon alueen maanhankintaan liittyneiden kauppakirjaehtojen mukaisesti. Asemakaavoituksen tavoitteena on sovittaa yhteen Alangon alueen erityyppiset toiminnot: koulu-, päiväkoti- ja liikunta- ja vapaa-ajan toiminnot, kaupalliset toiminnot, teollisuus- ja työpaikka-alueen toiminta, asuminen, maatalous sekä liikennöinti. Tavoitteena on, että alueesta tulisi helposti saavutettava, toiminnoiltaan ja palveluiltaan monipuolinen sekä viihtyisä ja turvallinen.

3 Sisällysluettelo Sisällys 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 4 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Alangon kouluhanke Yritysalueen kehittäminen ja laajentaminen Ritakallion asuntoalueen laajentaminen Selvitys suunnittelualueen oloista Yhdyskuntatekninen huolto Yritystoiminta Liikenne Jalankulku ja pyöräily-yhteydet Liikenneselvitys Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Maankäyttösopimukset Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat... 21

4 Asemakaavan perusselvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Asemakaavamääräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Koulu ja päiväkotitoiminta Alue- ja yhdyskuntarakenne Rakennettu ympäristö ja maisema Luonto Liikenne Tekninen huolto Terveys, sosiaaliset olot, kulttuuri ja elinympäristö Ilmaston muutoksen hillintä Ympäristön häiriötekijät Elinkeinotoiminta Taloudelliset vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutuksen seuranta... 38

5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Ote ajantasa-asemakaavasta 1:3 000 (A3) Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3: Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon alueen hulevesiselvitys (Pöyry 2014) Liite 4: Alangon-Kelikon alue, liikenneselvitys (Pöyry 2014) Liite 5: Alangon päiväkoti-kouluhankkeen hankesuunnitelma, tiivistelmä Liite 6: Alangon alueellinen pohjatutkimus (Suunnittelutoimisto Aluetekniikka 2012) Liite 7: Kt66 parantaminen välillä Vt19-Vt16, ympäristömeluselvitys (Insinööritoimisto Kolmostie Oy) Liite 8: Asemakaavan seurantalomake 1.6. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Alangon päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnitelma - Lukion hankesuunnitelma - Kvalt , Alangon hankesuunnitelman hyväksymispykälä - Keskustan liike- ja asuinalueen yleiskaavaehdotuksen kaava selostuksineen - Alueidenkäytön strategia - Muinaisjäännösten inventointiraportti Muinaisjäännösten täydennysinventointiraportti Luontoselvitysraportti Kulttuuriympäristöraportti Liikenneselvitys - Maisema- ja kaupunkikuvaselvitys Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 selvitys (epliitto.fi) - Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys (Liikennevirasto 2011) (epliitto.fi)

6 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet khall 5, I kaavoituspäätös n.9 ha alueesta khall 9, II kaavoituspäätös, n.44 ha alueesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä kaikille avoin yleisötilaisuus keskustelutilaisuus Alangon alueen yrittäjille kaavaluonnos nähtävillä kaikille avoin yleisötilaisuus xx.xx.-xx.xx.2015 kaavaehdotus nähtävillä xx.xx.2015 xx kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2015 xx kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2054 kaava sai lainvoiman 2.2. Asemakaava Asemakaava kattaa lähes kokonaisuudessaan Kuortaneentien, Teollisuustien, Ränkimäentien sekä Isorintalantien rajaaman alueen Lapuan ydinkeskustan itäpuolelta. Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi Kuortaneentien ja Kustaa Tiitun tien risteysalue. Asemakaavalla mahdollistetaan Alangon koulun-päiväkodin rakentaminen ja tarvittavien urheilu- ja virkistysalueiden sijoittuminen alueelle sekä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen lähinnä Kuortaneentien varrelle. Asemakaavalla luodaan mahdollisuudet Alangon teollisuus- ja yritysalueen kehittämiselle myös kaupan alueeksi. Samalla mahdollistetaan eräiden yritysten laajentuminen alueella. Asemakaavalla täydennetään suunnittelualueen koilliskulman asuinaluetta nykyiselle peltoalueelle Asemakaavan toteuttaminen Lapuan kaupunginvaltuusto käsittelee Alangon kouluhanketta kevättalvella/ keväällä Tavoitteena on, että Alangon alueen asemakaava olisi valmiina hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa Asemakaavan toteuttamisen aikataulut tarkentuvat mahdollisesti asemakaavan laatimisen aikana. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Alangon kouluhanke Lapuan keskustan alueen väkiluku kasvaa vuosittain noin 200 hengellä. Suuri osa väestönlisäyksestä sijoittuu suunnittelualueen lähettyville itäiseen ja pohjoiseen taajaman osaan. Samanaikaisesti väestömäärän kasvun kanssa on Liuhtarin ja Ritametsän alakouluissa tilat käyneet ahtaiksi. Lisäksi koulut tarvitsisivat mittavia saneerauksia ja laajennuksia oppilasmäärien kasvaessa uusilla kaavoitetuilla asuinalueilla, etenkin Ritavuoren alueella. Alangon alue sijaitsee Ritamäen ja Liuhtarin välimaastossa. Lapuan lukion peruskorjaaminen on todettu tehdyissä selvityksissä kannattamattomaksi. Keskeisin suunnittelun lähtökohta on Lapuan kaupunginvaltuuston tekemä päätös, jolla valtuusto hyväksyi Alangon päiväkoti-koulu hankeen hankesuunnitelman ja Lukion hankesuunnitelman siten, että Lapuan keskusta-alueen päiväkoti-, koulu- ja lukiorakentamista lähdetään suunnittelemaan ns. keskitetyllä

7 6 mallilla, Alangon alueen yhteishankkeella, johon sisältyvät päiväkodin, alakoulun, erityisopetustilojen ja lukion lisäksi valmistuskeittiö ja liikuntasali/-halli. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Ritavuoren, Liuhtarin ja Hautasen koulun oppilaat siirtyvät uuteen Alangon alueelle sijoittuvaan uudisrakennukseen. Alangon alakoulusta tulee kolmisarjainen, jonka lisäksi kouluun tulee erityisluokat. Lisäksi Alangon alueelle sijoittuu päiväkotitilat noin sadalle lapselle (viisi ryhmää). Kun alueelle rakennettavaan uuteen päiväkoti-koulukeskukseen sijoittuu lisäksi noin kolmen sadan oppilaan lukio, muodostuu Alangon koulusta yhteensä noin 850 lapsen, koululaisen ja lukiolaisen oppimisympäristö. Henkilökuntaa alueelle tulee n Siten Alangon päiväkoti-koulukeskuksen päivittäisiä käyttäjiä on tuhannen henkilön verran. Lisäksi rakennuksella tulee olemaan myös iltakäyttöä. Asemakaavassa päiväkoti-koulutoiminnoille varataan riittävät aluevaraukset sekä mahdollistetaan tarpeellisten toimintojen sijoittuminen alueelle siten, että Alangon alueesta tulee viihtyisä ja monipuolinen oppimis-, leikki- ja liikunnallinen ympäristö, jota voidaan hyödyntää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tavoitteena on myös kaiken ikäisten jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden turvallisen liikkumisen mahdollistaminen. Alueen saatto-, henkilökunta- ja huoltoliikenne toteutetaan siten, että liikennöinti on sujuvaa, johdonmukaista ja turvallista kaikissa olosuhteissa. Alla olevissa kuvissa Alangon koulun alustavia idealuonnoksia, jotka ovat laatineet Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:llä (kuva vasemmalla) ja Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy:llä (kuva oikealla) vuonna 2013 hankesuunnitelmaa varten. Kouluhankkeesta järjestettiin loppuvuodesta 2014 arkkitehtuuri-ideakilpailu, johon osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto Ark`Aboa Oy Arkkitehtitoimisto Aarne Boehm Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy H & M Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arsatek Oy Ideakilpailun tulokset julkistetaan kevättalvella 2015.

8 Panu Lahdensuo on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään Alangon hankesuunnitelman hylkäämistä. Esityksen pääsisältö: Lukio rakennetaan ammattioppilaitoksen viereen. Ritamäen koulu saneerataan sekä laajennetaan ja sinne sijoitetaan Liuhtarin-Ritamäen alueen 0-4 luokkalaiset lapset. Liuhtarin- Ritamäen alueen 5-6 luokkalaiset sijoitetaan Paukun kouluun (saneerattu entisestä keskusvarastosta väistötiloiksi 2014). Vaihtoehtoisesti Ritamäen koulua laajennetaan enemmän ja sinne sijoitetaan myös 5-6 luokkalaiset. Työterveystalo saneerataan päiväkotikäyttöön. Kaavoitetaan uudelle päiväkodille tontti Ritavuoren alueelle ja/tai Ritamäen koulun läheisyyteen. Keskuskeittiö laajennetaan nykyisele paikalleen. Hautasen erityiskoulu sijoitetaan Alanurmon kouluun. Alangon alueelle kaavoitettaisiin liiketonttia autokorjaamoista isoja tiloja vaativiin myymälöihin sekä 5-6 rivitalotonttia. Valtuustoaloitetta käsitellään kaupunginvaltuustossa kevättalvella Yritysalueen kehittäminen ja laajentaminen Alangon teollisuus- ja yritysalueella toimii nykyisin kymmenkunta yritystä, mm. Lidl sekä ajoneuvojen huoltoon ja korjaamiseen liittyviä yrityksiä. Merkittävin työllistäjä on liki 80 henkeä työllistävä sadevesijärjestelmiä ja kattovarusteita valmistava Lapuan Piristeel Oy. Yritys on laajentanut alueella toimintaansa sekä hankkinut omistukseensa kiinteistön myös oman tuotantolaitoksen läheisestä korttelista. Yrittäjäntiellä toimiva Lapuan Kumi ja Kone Oy on merkittävä raskaan kaluston uusiorenkaiden valmistaja sekä myös muiden renkaiden vähittäismyyntiliike. Kaavaalueen vieressä Teollisuustiellä toimiva Kuljetusliike E. Laurila Oy:llä on merkittävä kuljetusalan yritys työllistäen lähes 40 henkilöä. Kaavahankkeen yhteydessä tarkastellaan liikennöintiä ja katuverkkoa koskevat muutosmahdollisuudet sekä niiden vaikutukset yritystoiminnan edellytyksiin suunnittelualueella. Teollisuusalueen viereen sijoittuvan Alangon päiväkotikoulukeskuksen kevyenliikenteen reitit sekä henkilöliikenne pyritään pitämään erillään teollisuusalueen liikenteestä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Uusien Kuortaneentien varteen sijoittuvien kaupallisten toimintojen huoltoliikenne hoidetaan pääosin teollisuusalueen kautta. Kuortaneentien varteen tulevan Kustaa Tiitun tien/ Alangon kiertoliittymän läheisyyteen kaavoitetaan korttelialueet vähittäiskaupan suuryksiköiden ja hypermarketin sijoittumista varten. Vähittäiskaupalle osoitetaan kaavassa erisuuruisia korttelialueita, mikä mahdollistaa myös erikokoisten kaupan yksiköiden rakentamisen Alangon alueelle. Kaupallisten toimintojen sijoittumiselle Kuortaneentien varteen on vaikuttanut VT 16 ja 19 risteysalueelle suunnitellun NovaPark hankkeen kariutuminen. NovaParkkiin suunnitellun noin kerrosneliömetrin kauppakeskuksen rakennushankkeesta vastanneen Skanskan ja Lapuan kaupungin välinen maankäyttösopimus alueen toteuttamisesta raukesi vuoden 2013 lopussa Ritakallion asuntoalueen laajentaminen Ränkimäentien länsipuolelle, nykyisen peltoaukean koilliskulmaan sijoittuu uutta täydentävää rivitalo- ja omakotirakentamista. Suunniteltu asuinalueen laajennus sijoittuu nykyisen omakotiasutuksen länsipuolelle siten, että liikennöinti alueelle tapahtuisi Kuusitien ja Santalanpolun kautta.

9 8 Uudet asuinrakentamisen korttelialueet perustuvat kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä laadittujen vaihtokirjojen erityisehtoihin. Sopimusten mukaisesti alueelle kaavoitetaan rivitalotontti sekä kaksi omakotitonttia. Lisäksi kaavassa huomioidaan kahden kiinteistön osalta vaihtomahdollisuus kaavoitettaviin kahteen omakotitonttiin. Näiden lisäksi asemakaavaan merkitään kaksi poikkeusluvalla rakennettua/ rakenteilla olevaa rakennuspaikkaa Ränkimäentien varressa. Kaava-alueeseen otetaan mukaan myös Ränkimäenkujan ja Ränkikujan varren rakennettu mutta kaavoittamaton alue Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alangon alue sekä sen lähiympäristö on nykyisellään jakautunut kolmeen erityyppiseen alueeseen: Alangon teollisuus-/ yritysalueeseen (1), Ritakallion omakotialueeseen (2) sekä näiden väliin sijoittuvaan viljelysalueeseen (3) Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Teollisuusalueen ja asutuksen välissä on noin ha suuruinen avoin peltoalue. Peltoaluetta rajaa Kuorteneentien KT 66 suuntaan koivurivistö. Maasto on lähes tasaista viettäen loivasti kaakkois-luode suuntaisesti. Lähempänä Ränkimäentietä on metsäinen laidunmaa sekä puustoista rinnettä. Ränkimäentien länsipuolinen rinnemetsikkö näkyy maisemassa voimakkaasti ja se muodostaa vihreän taustan

10 9 suunnittelualueen itäreunalle. Siten metsiköllä on erityistä maisemallista merkitystä. Maisemallista merkitystä korostaa myös muun lähialueen niukka puusto. Metsiköt toimivat myös ekologisena käytävänä ja ne säilytetään kaavoituksen yhteydessä puustoisina alueina. Maisema- ja kaupunkikuvaselvitys on tehty 2009 yleiskaavatyön yhteydessä (Airix Ympäristö). Alangon teollisuus-/ yritysalue sekä Ritamäen omakotialue on rakennettua ympäristöä. Rakennetun ympäristön maisemakuvaa on käsitelty kohdassa Rakennettu ympäristö. Suunnittelualueen itäreunalla sijaitseva maatilakeskus sijoittuu maisemakuvassa kuivuria lukuun ottamatta lähes kokonaan sitä ympäröivän puuston taakse. Maaseutumaiseen ilmeeseen sopii hyvin Hakalan tilan hevoslaidun. Luonnonolot, kasvillisuus ja eläimistö Alue on pääsoin voimakkaasti ihmisen muokkaamaa: suunnittelualue on suurelta osain joko rakennettua aluetta tai vielä viljelyskäytössä olevaa peltoa. Suunnittelualueen itäreunalla olevat metsiköt ovat ainoita lähinnä luonnontilaa olevia alueita. Hakalan tilan metsäisellä laidunmaalla kasvaa mm. katajaa. (kuva oikealla). Yleiskaavatyön yhteydessä tehdyn luontoselvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole erityisiä huomioon otettavaa kasvillisuutta tai eläimistöä (Ramboll 2011). Puustoisten alueiden säilyttämisellä on merkitystä ekologisena

11 10 viherkäytävänä ja vyöhykkeenä. Alueen metsiköitä voidaan hyödyntää virkistyskäytön lisäksi tulevan koulun opetus- ja kasvatusympäristönä. Maaperä Geologian tutkimuskeskuksen GTK kartta-aineiston mukaan Kuortaneentien varsi on pinnalta hiesua ja pohjana on savi. Kellertävänä oleva alue on vastaavasti hietaa ja pohjamaalajina hiekkamoreeni. Alueen itäpuolella pintamaalaji muuttuu hienoksi hiedaksi ja pohja saveksi. Korkeuskäyrän 40 mpy myötäisesti on sekä pinnaltaan että pohjaltaan hienoa hietaa. Ränkimäentien varsi on kalliomaata. Alla oleva kuva on GTK:n maankamara -karttapalvelusta (http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/index.html) Rakennettavuus Kaupunki on teettänyt Alangon kouluhankkeen yhteydessä vuonna 2012 alueellisen pohjatutkimuksen osalle suunnittelualuetta. Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oyn laatiman pohjatutkimuksen mukaan tutkimuspisteiden 4, 5, 8, 9, 11 ja 12 edustama alue soveltuu suunnitellun tyyppisen rakentamiseen hyvin, koska tiivis pohjamaa on melko lähellä maanpintaa. Muiden tutkimuspisteiden

12 11 edustama alue soveltuu välttävästi suunnitellun tyyppisen rakentamiseen osittain hyvin löyhän ja kokoonpuristuvan pohjamaan vuoksi. Alangon alueellinen pohjatutkimus ( ) on kaavaselostuksen liitteenä. Rakennushankkeiden yhteydessä tulee tehdä tarkemmat pohjatutkimukset. Vesistöt ja vesitalous Kaupungin osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys on laadittu vuonna Selvityksen sekä alustavan suunnitelman on laatinut Pöyry. Ramboll on laatinut vuonna 2010 tulvariskikartoituksen suunnittelualueelle sekä muille Lapuan kaupungin riskialueille. Pöyryn 2014 laatimassa selvityksessä sekä suunnitelmassa on selvitetty valumaalueiden mitoitusvirtaamat perustuen sekä nykyiseen että tulevaan maankäyttöön. Valuma-alueille on laskettu mitoitusvirtaamat keskimäärin kerran viidessä, ja kerran 50 vuodessa toistuville rankkasadetilanteille sekä nykytilanteen että tulevaisuuden maankäyttöön perustuen. Selvityksessä todetaan, että valuntakerroin Alangon alueella kasvaa nelinkertaiseksi nykyisestä. Muutos johtuu nykyisen peltoalueen muuttumisesta pääosin rakennetuksi ympäristöksi. Selvityksen hulevesien hallintasuunnitelman mukaan Alangon alueelle rakennettavan hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy keskimäärin kerran 50 ja 100 vuodessa toistuvissa rankkasadetilanteissa, kun mitoitettavan sateen kesto on 30 min. Alangon alueen hulevesien hallinnan kannalta tarvitaan koulun lähelle 400 m3 tasausallas. Lisäksi altaaseen olisi hyvä suunnitella pysyvää vesipintaa ja kasvillisuutta. Alangon nykyisen teollisuus- ja työpaikka-alueen suunnasta johdetaan hulevesiä tulevan kaupan suuryksikön lähelle ja edelleen Kuortaneentien alitukseen. Kuortaneentie eteläpuolelle tarvitaan suunnitelman mukaan tilavuudeltaan 1500 m3 suuruinen tasausallas. Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys on selostuksen liitteenä. Maa- ja metsätalous

13 12 Suunnittelualueesta suuri osa, n ha, on tällä hetkellä viljelyskäytössä. Lapuan kaupunki on hankkinut omistukseensa lähes koko alueen uutta maankäyttöä varten. Suunnittelualueen itäreunalla on Hakalan maatilakeskus (RN:o 1:69) jolla pidetään mm. hevosia. Kaavoituksessa tilalle osoitetaan tilalle mm. hevoslaidunalue. Kuortaneentien ja Kustaa Tiitun tien risteyksen länsipuolella sijaitsee maatilakeskus (RN:ot 5:193 ja 5:223). Kaupunki on ostanut tilalle RN:o 5:223 kuuluneen määräalan Kuortaneentien pohjois-/itäpuolelta Rakennettu ympäristö Alangon teollisuus-/ yritysalueen ympäristölle tuo oman leimansa alueelle oleva korjaamo- ja kuljetusalaan liittyvä toiminta. Teollisuustien varren hallirakennuksista suurin osa on rakennettu Piristeelin suurin rakennus on rakennettu 1979 ja mattokutomo Koivutexin rakennus Kauppiaantien eteläpuolen hallirakennukset ovat vuosilta Lidlin myymälä on rakennettu Yrittäjäntien/ Työpajantien kulmauksessa oleva Lapuan Kumi ja Kone Oyn hallit ovat vuosilta sekä Työpajantien muut rakennukset ovat vuosilta Teollisuusalueella rakennukset on sijoitettu pääosin harjan suunta kadulle päin. Kattojen väritys on pääsoin tumma/ harmaa tai käsittelemätön pelti. Poikkeuksena Lidlin myymälä, jossa on punainen tiilikatto. Kaupunkikuvallisesti teollisuusalueen ilme on paikoitellen surkea: katukuvassa näkyvät tonteilla varastoitavat tarvikkeet ja romut antavat alueelle epäsiistin ilmeen. Kauppiaantien ympäristö on suhteellisen siistinä hoidettu. Teollisuuskujan omakotitalot on rakennettu Ränkimäentien länsipuolella olevat omakotitalot on rakennettu Ränkimäentien varteen on rakennettu/ rakennetaan kaksi uutta omakotitaloa poikkeusluvilla, jotka on myönnetty 2013 ja Eri aikakausina rakennetut talot eivät muodosta kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Rakennusten katonvärinä on pääosin musta tai tummanharmaa. Kaava-alueen itäosan omakotiasutus liittyy osaksi Ränkimäentien raittimaista ympäristöä Yhdyskuntatekninen huolto Kaava-alueen rakennetuilla alueilla on valmiit kunnallistekniset verkostot. Uudet rakennettaviksi tulevat alueet on liitettävissä olemassa oleviin verkostoihin. Alla olevassa kuvassa näkyy alueen nykyinen yhdyskuntateknisen huollon verkosto. Oheisesta kuvasta puutuu sähkö- ja tietotekniset verkostot. Verkostotietoja täydennetään kaavoitusprosessin aikana.

14 Yritystoiminta 3.7. Liikenne Alangon teollisuusalueen suurin toimija on Lapuan Piristeel Oy. Suomen johtava sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden tukkutoimittaja työllistää noin 80 henkeä Yritys omistaa korttelin 702 tontit 1 ja 3 sekä korttelista 703 Yrittäjäntien toisella puolella sijaitsevan kiinteistön Kauppiaantien varrella on korttelin 702 tontilla 2 Lidl vähittäiskaupan suurmyymälä. Kauppiaantien toisella puolella korttelissa 761 on Auto Pelti ja Konekorjaamo Tapani Haapala, metallikoneistamo Tmi Tapio Jylhä ja Hietamäen autokorjaamo. Kauppiaankadun päässä korttelissa 703 on Lapuan Kumi ja Kone Oyn hallit. Yritys myy henkilö- ja pakettiauton renkaiden lisäksi mm. kuorma-autojen ja traktorien renkaita. Yritys myös valmistaa uusiorenkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä raskaan kaluston käyttöön. Lapuan Kumi ja Kone Oyn vieressä Työpajantiellä on Lapuan Myllyauto Oy, jonka toimialaan kuuluu mm. raskaan kaluston maalausta. Työpajantien pohjoispuolella korttelissa 703 on lisäksi Autokorihuolto Majaniemi, KJ koneistus ja korjaamo K. Möttönen. Teollisuustien varrella korttelissa 703 on Tiitun auto-sähkö, JMH autovarustelu, Koitutex Kyn mattokutomo sekä muita toimitiloja. Muutamalla tontilla on myös erillinen omakotitalo. Teollisuustien Simpsiöntien puolella korttelissa 701 toimii kuljetusliike E. Laurila Oy. Yrityksellä on noin 20 omaa ajoneuvoyhdistelmää ja yritys työllistää henkilöä. Teollisuustien pohjoispuolella olevassa korttelissa 700 on kylmä polttoaineen jakeluasema sekä paperinarumattoja valmistavan Suomen Paperilanka Oyn Woodnotesin tehtaanmyymälä. Korttelit 700 ja 701 eivät kuulu tähän Alangon asemakaava-alueeseen. Suunnittelualueen läheisyydessä Kuortaneentien länsipuolella olevalla Aseman teollisuusalueella on mm. Shellin huoltoasema/ liikenneasema, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Lapuan S-market myymälä (vähittäiskaupan suuryksikkö) pienliiketiloineen sekä paloasema. Suunnittelualue on erinomaisten liikenneyhteyksien varrella: pohjoisen puolella on Simpsiöntie ja lännessä alue rajautuu KT 66 Kuortaneentiehen. Kuortaneentieltä on yhteydet edelleen VT 19:lle Seinäjoelle/ Kauhavalle ja VT 16:lle Vaasaan/ Alajärvelle. Teollisuusalueelle on yhteydet Simpsiöntieltä Yrittäjäntielle sekä Teollisuustielle/ Teollisuuskujalle. Kuortaneentieltä on liittymä Kauppiaantielle. Kaakon puoleisella kulmalla alue rajautuu Isorintalantien kokoojakatuun, jolle on olemassa oleva liittymä Kuortaneentieltä. Isorintalantielle on voimassa olevassa kaavassa varattu yhteys Tuulimyllyntien risteyksestä

15 14 Ränkikujan kautta Ränkimäentien yli Isorintalantien toiselle rakennetulle osuudelle ja sitä kautta Ritakalliontielle. Kuortaneentien ja Kauppiaantien risteys on uusittu muutama vuosi sitten. Risteyksessä on erkanemiskaistat. Simpsiöntien ja Kuortaneentien risteyksessä on kiertoliittymä kevyenliikenteen alikulkuineen Jalankulku ja pyöräily-yhteydet Kuortaneentien varressa on erillinen kevyenliikenteen väylä Alangon puolella Ritakalliontieltä Simpsiöntielle saakka. Pohjoisessa Simpsiöntien varressa Alangon puolella vastaavasti kevyenliikenteen väylä ulottuu keskustasta VT 16:lle saakka. Keskustasta Kustaa Tiitun tien kautta on kevyenliikenteen väylä Alangon alueelle olemassa olevan Kuortaneentien alittavan alikulun kautta. Myös Simpsiöntien/Kuortaneentien risteyksessä on olemassa oleva kevyenliikenteen alikulku. Ritamäen alueen suunnasta jalankulkijat ja pyöräilijät voivat käyttää Simpsiöntien alittavaa Ritamäenpolun jatkeena olevaa alikulkua. Isorintalantien varren kevyenliikenteenväylä on toteutettu erillisenä. Olemassa olevat turvalliset ja selkeät kevyenliikenteen reitit yhdistävät Alangon alueen keskeiseksi osaksi jalankulun ja pyöräilyn luontaisia reitistöjä Liikenneselvitys Alangon Kelikon alueelle on laadittu 2014 liikenneselvitys, jossa on analysoitu maankäytön laajennuksen ja muutoksen vaikutuksia liikenteeseen, toimivuuteen sekä alustavien esitettyjen liikennejärjestelyjen toteuttamismahdollisuuksia. Selvityksessä on huomioitu uusien kaupallisten palvelujen sijoittuminen Kuortaneentien varteen sekä Alangon koulukeskuksen (päiväkoti-alakoulu-lukio) sijoittuminen alueelle. Tehdyssä selvityksessä on huomioitu Kuortaneentien - Kustaa Tiitun tien risteykseen aiemmin tiepiirin suunnittelema kieroliittymä. Liikenneselvityksen yhteydessä on liikenneratkaisujen toimivuutta tarkasteltu liikennesimulointiohjelmalla. Liikenneselvityksessä on tehty liittymäjärjestelyanalyysit alustavaan kaavarunkoluonnokseen ja yleiskaavaehdotukseen pohjautuen. Alangon asemakaavaa koskien liittymäjärjestelyanalyysit on laadittu seuraavista: Kustaa Tiitun tien liittymä Kauppiaankadun ha Hallitien Kuortaneentien liittymät Yrittäjäntien katkaisu, Työpajantien uusi liittymä Simpsiöntielle Teollisuuskujan katkaisu, läntisen liittymän poisto Isorintalantien ja kaupan suuryksikköjen liittymätarkastelut Koulukeskuksen liikenne Selvityksessä on analysoitu koulukeskuksen liikenne, huoltoliikenne, pelastusliikenne, kevytliikenne ja joukkoliikenne. Selvityksessä on esitetty myös liikennejärjestelyitä koskeva toimenpideohjelma vuoteen 2025 mennessä. Liikenneselvityksen valmistuttua on asemakaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä tehty eräitä tarkennuksia liikenneselvityksen pohjana olleeseen alustavaan luonnokseen nähden: Kauppiaantien/Työpajantien liittyminen Simpsiöntielle (asemakaavassa Kauppiaantie), nykyisen Yrittajäntien linjan jatkaminen Isorintalantielle saakka (kaavassa Alangontie) ja kevyenliikenteen Alangontien alikulku. Tehdyt muutokset selkeyttävät edelleen liikenneratkaisuja ja parantavat etenkin kevyen liikenteen turvallisuutta koulun välittömässä läheisyydessä.

16 15 Alangon-Kelikon alueen liikenneselvityksen on laatinut 2014 Pöyry. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Oikealla alustava suunnitelma Kuortaneentien uudeksi kiertoliittymäksi ja Alangon alueen toisesta kirtoliittymästä. Alla olevassa kuvassa on esitetty liikennemäärien ennuste vuodelle 2025.

17 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Polttoaineen jakelupisteet on sekä asemakaava-alueella Lidlin yhteydessä, että kaava-alueen läheisyydessä Yrittäjäntien varressa Lähellä Simpsiöntietä. Molempien toiminta jatkunee myös vastaisuudessa. Lapuan Kumi ja Kone Oy:n toimitiloissa ja tontilla varastoidaan suuria määriä renkaita, mikä aiheuttaa tulipalon sattuessa suuren palokuorman. Myös suuret myymälät kuuluvat samaan palokuormaluokkaan. Palo- ja pelastusturvallisuusnäkökohdat eivät aiheuta suoria rajoituksia maankäytön suunnittelulle. Osalla teollisuusalueen tonteista tarvikkeiden ja romujen varastointi sekä yleinen epäsiisteys voidaan luokitella ympäristöhäiriöksi. Tonttialueiden siistiminen sekä tonttien aitaaminen parantaisivat sekä ympäristön viihtyisyyttä että turvallisuutta. Alla kuva Työpajantieltä (Google Maps) Maanomistus Lapuan kaupunki omistaa suurimman osan nyt kaavoitettavasta vielä asemakaavoittamattoma sta alueesta. Kaupungin omistuksessa olevat alueet näkyvät oheisella kartalla vihreällä, keltaisella (erotetut kadut) ja oranssilla (erotetut tontit). Kartalla valkoisella näkyvät alueet ovat yksityisten henkilöiden tai yritysten omistuksessa, lukuun ottamatta Kuortaneentietä (KT 66),

18 17 joka on valtion omistuksessa. Lapuan kaupunginhallitus on hyväksynyt vaihtokirjan, jolla kaupungille siirtyy n. 1,11 ha suuruinen määräala kiinteistöstä RN:o 5:223 Alangon asemakaava-alueelta Kuortaneentien varresta (kuvassa tummanvihreällä rajattu alue) Maankäyttösopimukset Kaupunki on hankkinut Alangon alueelta kaavoitettavaa maata myös vaihtokirjoilla, joiden ehtoihin on sisältynyt Alangon alueen kaavoittamiseen liittyviä erityisehtoja: Kaupunginhallituksen mukaisesti Elina ja Jaakko sekä Lauri Suutalalle mm. kaavoitetaan Alangon uudelle kaava-alueelle kaksi omakotitonttia. Kaupunginhallituksen mukaisesti Aimo Ala-Mäkelälle sekä Anna-Liisa Ala-Mäkelän oikeudenomistajille mm. kaavoitetaan rivitalotontti erikseen sovittavalla tavalla Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä kunnallisia palveluita. Kuvassa näkyy nykyisten Liuhtarin ja Ritamäen koulujen sijoittuminen suhteessa Alangon alueeseen. Alangon uusi koulu tulee sijoittumaan lähemmäksi Isorintalantietä (sininen katkoviiva). Uuteen Alangon koulukeskukseen tulee sijoittumaan mm. päiväkoti, alakoulu, erityisluokat sekä lukio. Alangon koulukeskuksen etäisyydet nykyisiin kouluihin: Ritamäen koulu n. 2,0 km, Liuhtarin koulu n. 0,8 km ja Lapuan lukio n. 1,8 km. Koulu tulee sijoittumaan erittäin keskeisesti suhteessa Ritavuoren, Ritamäen, Ritakallion ja Liuhtarin asuntoalueisiin nähden.

19 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on annettu marraskuussa Alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet koskevat kaikkia kaavatasoja. VAT:n tavoitteet toteutetaan usein yleiskaavoituksen ohjaavuuden kautta. Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama ( ). Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan Honkimäki/Novapark), jonka ympäristöministeriö on vahvistanut ( ). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osaalueella. Maakuntakaavassa Alangon alue on osoitettu osana laajempaa taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Maakuntakaavan uudistus on meneillään. Vaihekaavassa II käsitellään kauppaa, liikennettä ja maisemaa. Maakuntakaavojen selvityksiä voidaan hyödyntää asemakaavaa laadittaessa. Yleiskaava Lapuan kaupungin Keskustan yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Voimassa olevassa yleiskaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-alueet laajennusalueineen (TP) sekä pientaloasutusta (AP), virkistysalueita ja alueen keskeltä uusi pohjois-etelä suuntainen tieyhteys Simpsiöntieltä uudelle Isorintalantien/ Ränkikujan linjaukselle. Kuorteneentien/ Kustaa Tiitun tien/ Uuden tielinjauksen risteykseen on osoitettu kiertoliittymä. Lapuan keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen ensimmäistä kertaa nähtävillä olleessa yleiskaavaehdotuksessa (ehdotus nähtävillä ) rakentamaton

20 19 peltoalue on osoitettu suurelta osin palvelujen, hallinnon ja kaupan alueeksi (P). Kuortaneentien varteen suunnittelualueelle on osoitettu keskustatoimintojen alueet C- 2 merkinnällä: Alue varataan ensisijaisesti tilaa vievälle erikoistavarakaupalle ja palveluille sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille sekä keskustaan soveltuvalle asumiselle. Alueelle saa sijoittaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Vasemmalla ote 2001 yleiskaava ja oikealla vuoden 2013 yleiskaavaehdotuksesta Yleiskaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville samanaikaisesti Alangon asemakaavaluonnoksen kanssa tammi-helmikuussa Yleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset koskevat myös Alangon asemakaava-aluetta. Uusi yleiskaavaehdotus on laaditun Alangon alueen osalta asemakaavaluonnoksen mukainen.

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO Asemakaava koskee tiloja RN:o 1:122, 9:31, 9:150 ja 18:46 sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40 Asemakaavalla muodostuu korttelit 1311-1313

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Satakunnan osuuskauppa / S market Asemakatu Asemakaavan muutoksen selostus 2. Kaupunginosa (Käpylä) korttelin 181 osa sekä rautatie ja katualue 21400 5166 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot