Suomen lehmästä maaseutuyrityksen kilpailuetu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen lehmästä maaseutuyrityksen kilpailuetu"

Transkriptio

1 Suomen lehmästä maaseutuyrityksen kilpailuetu Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus

2 Taustaa Maaseutuyritysten t kenttä on muuttunut t viime vuosina nopeasti. Suuri osa tästä muutoksesta johtuu maatalouden rakennemuutoksesta: tilojen määrä on pudonnut, tilakoko kasvanut ja monialaisuus lisääntynyt. Yritysten toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Maaseutuyritysten liikkeenjohdon ja verkostoitumisen merkitys on kasvanut. Maaseudun tuotteille ja palveluille on viime vuosina tullut yhä kasvavaa kysyntää. On nähtävissä, että esille on nousemassa teemoja, joiden kysyntään yy erityisesti maaseutuyritykset y pystyvät y vastamaan. Tällaisia teemoja ovat mm. vastuullisuus niin elintarvikeketjussa kuin muillakin sektoreilla (matkailu), lähiruoka, kohtuullisemman elämäntavan hakeminen jne. Alkuperäisrodut voidaan nähdä maaseutuyrityksen kriittisenä strategisena voimavarana, josta voi rakentaa omalle yritykselle kilpailuedun.

3 Tavoite Kuvata elintarvikkeiden jatkojalostuksen ja myös muun alkuperäisrotuihin liittyvän maaseutuyrittäjyyden mahdollisuuksia ja ongelmia strategisen johtamisen näkökulmasta.

4 Esimerkki menestystarinasta (Iso-Britannia) kaupungista muuttanut viljelijäpariskunta aloittaa 20 lehmän maitotilan pidon 20 ha:n tilalla * tilakoko kasvaa 50 lehmään ja 40 ha:n * tilasta luomutila 80 l alkupuolella, tilalla Jersey-lehmiä tilan kasvun rajat tulleet vastaan * tila ei tuota riittävästi perheen tarpeisiin, kasvun rajat tulleet vastaan * maatalouden kannattavuus heikkenee * perheen äiti on USA:sta ja hän on ideoinut lapsuutensa mallin mukaista jäätelön valmistusta kesällä 1987 väliaikainen jäätelöbaari turistialueelle. Jäätelö tehdään omasta maidosta paikan päällä. * reseptien oppiminen * välitön palaute asiakkailta -> asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja oppiminen kantapään kautta Kesällä 1988 pysyvä liikepaikka. Asiakaskunta laajenee, paikalliset ravintolat ottavat jäätelön listoilleen baarista luovuttiin, koska kasvava kysyntä paikallisissa ravintoiloissa ja kaupoissa. Perustetaan jäätelötehdas tilalle vanhaan ulkorakennukseen.

5 - jäätelön kysyntä kasvaa, tehdas laajenee - Omat lehmät kriittisenä resurssina: * Jersey-lehmän maidon koostumus erityisen sopivaa jäätelönvalmistukseen * markkinointi ja imago, tuotteen laatu sopiva, työntekijöiden motivointi, raaka-aineen kuljetus nopea ja halpa * ongelmia: imago (erityisesti hygienia ja sen kertominen asiakkaalle) rakennusten sopivuus, pakkaaminen, kaavoitus - yritys työllistää v yhteensä 20 henkeä, jäätelöntuotanto siirretään omaan tehtaaseen 15 km:n päähän tilalta -> tuottavuus kasvaa ja yrityksen liikevaihto kasvaa lehmistä luovutaan, maito ostetaan muilta tuottajilta - asiakaskunta muuttuu ja laajenee: aletaan valmistaa ketjujen omiin merkkeihin, jäätelöä viedään noin 20 maahan tieto-taito ja rahoituspohja ei enää riitä: myydään 30 % isommalle valmistajalle (=saadaan pääomia ja osaamista)

6 TEOREETTISTA TAUSTAA: STRATEGINEN JOHTAMINEN Strategialla tarkoitetaan niitä pitkän tähtäimen periaatteita, joiden avulla yritys pyrkii saavuttamaan sille asetetut t t tavoitteet. t Strategia linkittää yrityksen toimintaympäristöönsä. Vaikka strategisen suunnittelun ajatellaan joskus koskevan vain isoja yrityksiä, myös pienyrityksissä pyritään toteuttamaan tiettyjä päämääriä, vaikka suunnitelmia ei olisikaan tietoisesti tehty ja laitettu paperille. Strategisella johtamisella tarkoitetaan sitä, että asetettuihin tt päämääriin pyritään tietoisella t i suunnittelulla ll ja asioiden järjestelmällisellä toteuttamisella.

7 RESURSSIT JA YRITYS Resurssipohjainen teoria (RBT) yhdistää liikkeenjohdon ja taloustieteen Yritys määritellään resurssi- tai voimavarakimpuksi. Yrityksen tuottamat tuotteet/palvelut ja sen resurssit ovat saman kolikon eri puolia. Suurin osa tuotteista ja palveluista on sellaisia, että niiden valmistamiseen tarvitaan useampia resursseja. Ja suurinta osaa samoista resursseista voidaan käyttää useamman erilaisen tuotteen/palvelun tuottamiseen. - Yritys voi etsiä kilpailuetua käyttämällä resurssejaan uusilla tavoilla, tuottamalla niillä uusia tuotteita. Teorian keskeisiä oletuksia ovat resurssien heterogeenisyys ja kestävyys (immobility). Resurssit voidaan ymmärtää ja luokitella monilla tavoilla, esimerkiksi jakamalle ne aineettomiin/aineellisiin, ii i ii hallinnollisiin/tuotannollisiin, ii t ii kriittisiin/muihin. ihi Vain kriittisillä resursseilla on mahdollisuus saada kilpailuetua = kriittinen resurssi on asia, joka on vaikeaa tai mahdoton jäljitellä ja se aidosti luo lisäarvoa yrityksen tuoteille/palvelulle

8 Erilaiset strategiatasot (Ansoff) Yritysstrategia-taso Koko yritystä koskevat perusasiat, kuten toimiala, erikoistumisaste, yrityksen laajentaminen, toiminnan monipuolistaminen jne Kilpailustrategia-taso Miten yritys aikoo kilpailla ja miten se asemoi itsensä suhteessa kilpailijoihin Toimintostrategia-taso Tietyt rajatut toiminnon, kuten markkinointi, henkilöstöhallinto ja rahoitus

9 KILPAILUETU Kilpailuetu liittyy kiinteästi kilpailustrategian toteutukseen. Termillä tarkoitetaan yrityksen kehittämää suhteellista etua kilpailijoihin nähden. Kilpailuedun avulla yritys tuottaa paremman taloudellisen tuloksen kuin kilpailijat ja näin pystyy yy paremmin kilpailemaan markkinoilla. Kilpailuetua voi hakea eri tavoin: 1) Kustannustehokkuusetu: yritys y pystyy yy tuottamaan edullisemmin kuin kilpailijat/tuotettu yksikkö 2) Laatukilpailuetu (premium): asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta enemmän kuin kilpailevista tuotteista. Asiakas saa tuotteesta lisäarvoa 3) Myyntimääriin perustuva kilpailuetu: asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän kuin kilpailevasta tuotteesta, mutta premiumstrategiaa ei ole valittu

10 Elintarvikealan maaseutuyritykset Elintarvikealan ik l yritykset ja markkinat ovat jakaantuneet kahteen osaan: toisen ryhmän muodostavat usein kansainväliset isot yritykset ja toisen pienet yksityiset yritykset (Välimäki 2006). Maaseudun pienyritysten osuus alan yrityksistä on huomattava. Vuonna 2008 Suomessa oli lähes elintarvikealan yritystä, joista 79 % on mikroyrityksiä (Tilastokeskus 2010). Elintarvikealalla toimivia monialaisia tiloja oli vuonna 2007 yhteensä lähes 800, näistä 600 oli sellaisia, että elintarvikkeiden jalostus oli päätoimiala i (MMMTIKE 2008) Erittäin kilpailtu toimiala (myös tuonti) Kauppa vahva toimija, samoin tukkuliikkeet esim. julkisen puolen ruokailuissa Logistiikka erittäin keskeisessä roolissa

11 Elintarvikealan monialaiset tilat 2007 Päätoimiala Harjoittaa toimintaa Elintarvikkeiden jatkojalostus - Vidareförädling av livsmedel - Food processing Lihan jatkojalostus, teurastus Vihannesten, juuresten ja marjojen jatkojalostus Meijerituotteet Myllytuotteet Leipomotuotteet Juomien valmistus Muu elintarvikkeiden jatkojalostus Lähde: MMMTIKE

12 Monialaisuuden vaikutuksia yritykseen Usein tavoitteena saada lisäarvoa omille tuotteille niitä jalostamalla Etuna: suurtuotannon edut resurssien yhteiskäytön kautta (vrt. samoilla resursseilla useampia tuotteita), kausiluoteisuuden tasaaminen, kasvumahdollisuudet Ongelmana: ylihajauttaminen, erityisesti työn ja osaamisen osalta.

13 Forsman (2004) mukaan Elintarvikealan maaseutuyrityksissä on havaittavissa useita erilaisia vaihtoehtoisia kilpailustrategioita Menestyminen on mahdollista hyvinkin erilaisilla i ill strategisilla vaihtoehdoilla, mutta erilaistamiseen panostaneet yritykset keskimääräistä yleisemmin menestyneitä Yrityksellä on oltava riittävästi resursseja valitun yseäo oaa ä äs esu sseja a u strategian läpiviemiseksi

14 Monialaisten tilojen menestymistä selittää Toimialasta riippumatta keskeinen kriittinen resurssi on yrittäjä itse, yrittäjän/yrittäjien osaaminen (sekä liiketoiminta, että ammatillinen) sekä verkostot, selittävät isolta osalta yrityksen taloudellisen menestymisestä. Kun taustatekijänä oleva yrittäjien osaaminen huomioitiin, esimerkiksi tuotteiden laatu, fyysiset resurssit tai yrityksen imago eivät selittäneet yrityksen menestymistä -> yrittäjien osaaminen vaikuttaa siihen millaisia lopputuotteet ovat, millainen imago yrityksellä on jne. (Rantamäki-Lahtinen 2009).

15 Menestyneen maaseutuyrityksen tunnuspiirteitä (Rantamäki-Lahtinen 2007) Yrityksen sijainnilla ei ole merkitystä, kun toimiala, tuotteet ja markkina niche on valittu oikein. Pieni i ei pärjää hintakilpailussa il isojen kanssa: normituote-matalahinta kilpailustrategia on pienelle yritykselle haastava alalla kuin alalla Todellinen erilaistaminen (tuotteella lisäarvoa myös muiden kuin yrittäjän itsensä sä mielestä) es ja innovatiiviset ratkaisut tuovat mahdollisuuksia Yritys vaatii jatkuvaa kehittämistä Yrittäjä tarvitsee sparraajia (perhe/muu) Johtaminen mietittävä ja pystyttävä y jakamaan vastuita

16 Suomen lehmä yrityksen kilpailuetuna Jotta oman yrityksen kilpailuetujen hyödyntäminen olisi ylipäätään mahdollista, yrittäjän on välttämätöntä osata tunnistaa ne markkinat, joilla toimii ja sitä kautta määritellä mahdolliset kilpailijat. Tällä hetkellä nousussa olevat kysynnän trendit tuovat mahdollisuuksia alkuperäisroduille * vastuullisuus * kestävyys * elintarvikeala * matkailu * green care * ekosysteemipalvelut/luonnon hoito * muita mahdollisuuksia? * lähiruoka Esim. elintarvikealalta hienoja esimerkkejä onnistuneista tuotteista Tuotteella tällä hetkellä myönteinen imago

17 Haasteita Perusmaataloustuotannon kannattavuus: tällä hetkellä viljelijät ovat hinnan ottajia: he voivat hakea kilpailuetua lähinnä hintakilpailuedun kautta pyrkimällä alentamaan tuotantokustannuksia/yksikkö. Suomenkarjan kilpailukyky tässä asetelmassa ei välttämättä vahva tuottajan näkökulmasta (vrt. AY keskituotos 8625 kg Suomenkarjan 6218 kg). -> Erilaistaminen i i on luonteva tapa hakea kilpailuetua elintarviketuotannon ik t t suhteen Jos halutaan käyttää alkuperäisrotua elintarvikealan tuotannossa, on raaka-aineen jalostajan pystyttävä tilittämään riittävästi tuottajalle, ja saatava riittävä lisäarvoa markkinoilta ilt (sama pätee myös tuotteiden tt jatkojalostukseen j t k liittyviin asioihin) ihi Elintarvikkeiden jatkojalostuksessa uhkana voi olla myös raaka-aineen saatavuus Matkailussa, ekosysteemipalveluissa yms. suomenkarjalla on paljon hyödynnettävissä olevia kilpailuvaltteja niin erilaistetun palvelun tuottamiseen liittyen, että myös kustannustehokkuuteen liittyen (esim. pieni koko, erikoisuus, sarvettomuus, vaatimattomuus: siihen voidaan liittää tarinoita ja brändata eri lailla).

18 Lisäarvon löytäminen asiakkaan näkökulmasta Asiakasnäkökulma on hyvin tärkeä kilpailuedun rakentamisessa: on löydettävä ne asiat, joita asiakas arvostaa ja josta hän on valmis maksamaan. Asiakasta voi myös valistaa asioista, mutta markkina on tunnettava hyvin ja myös kyettävä rajaamaan oikein. Erikoistuotteita on turha kaupata asiakkaalle, jolle pääpaino on hinnassa ja laadun on oltava asiakkaan kannalta laatua. On tarkkaan mietittävä, mikä on esim. alkuperäisrodun tuoma lisäarvo asiakkaan näkökulmasta Monialaistaminen maatilatalouden ulkopuolelle vaatii usein merkittävää ajattelutavan muutosta:

19 Yksi vaikeimmista asioista (tilan omien tuotteiden) jalostuksessa on markkinoiden ymmärtäminen. Tuottajamentaliteetista on luovuttava, siitä että mietitään että maitoa tuotetaan meijerille. Eli tuottamisen sijasta on todella ymmärrettävä mitä markkinoilla halutaan ja pystyttävä vastaamaan siihen. Tämä on ainoa tapa menestyä (englantilainen maaseutuyrittäjä 2004, vapaa käännös )

20 Lopuksi Alkuperäisroduista i on luotavissa yrityksen näkökulmasta kestävää ää kilpailuetua, kun yrittäjä tuntee hyvin markkinan, jolla toimii Yhteistyö ja verkostoituminen myös muiden kuin oman alan yrittäjien kanssa on välttämätöntä Verkostomaisilla toimintamalleilla voi ohittaa alan pienuudesta johtuvia haittoja ja luoda uusia innovaatioita (logistiikka, markkinointi, kausiluonteisuus yms.) Vaikka erilaistaminen valittaisiin kilpailustrategiaksi, on pidettävä huolta myös kustannustehokkuudesta mahdollisimman pitkälle Hyviä käytäntöjä ja menestystarinoita löytyy myös muilta sektoreilta. Mm. poroliha on suhteellisen pienestä tuotantovolyymistaan huolimatta haluttu erikoistuote, joka tehokkaasti tuotu kuluttajien saataville hyvinkin erilaisina tuotteina.

21 KIITOS!

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ Lisää kilpailukykyä kasvavan hevosalan pienyrittäjille Liiketaloustiede, yrittäjyyden kandidaatintutkielma Laatija Kirsti Poussa 14118 Ohjaaja KTT Maarit

Lisätiedot

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla?

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? Sisällysluettelo Taustaa...3 Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA Metsätalouden liiketieteen pro gradu työ maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Ilkka Muhonen Tammikuu

Lisätiedot

PIRKANMAAN ALKUTUOTANTO- JA ELINTARVIKEKETJUT. Toimialastrategia

PIRKANMAAN ALKUTUOTANTO- JA ELINTARVIKEKETJUT. Toimialastrategia PIRKANMAAN ALKUTUOTANTO- JA ELINTARVIKEKETJUT Toimialastrategia Syyskuu 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 1.1 Selvitystyön tarve ja tausta 2 1.2 Tavoitteet 4 2 TOIMIALAN RAKENNEKUVAUS 5 2.1 Alueiden

Lisätiedot

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena Hammaslaboratoriot ja asiakaskeskeinen markkinointi Ari Salo Consulting Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on valottaa niitä seikkoja, jotka vaikuttavat hammaslaboratorioiden markkinointiprosessiin. Sarjassa

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa ALUE JA YMPÄRISTÖ Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa Local Development of Food Production in Central Finland This article considers measures to develop local food

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TIEDONANTOJA 215 1996 PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TERRI KUPIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Mikroyritykset menestyvät

Mikroyritykset menestyvät Mikroyritykset menestyvät kaupan yhteistyökumppaneina Sisällys Pienten yritysten kumppanuus ja kilpailukyky ovat kaupalle tärkeitä...3 Hyvä tuote sopii kaupan valikoimiin...4 Tehokas toimintamalli tuo

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA

148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA Mustajärvi Jarkko Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1997

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 4. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2015 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot