Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma Sähkötekniikka Aika Toukokuu 2011 Tekijä/tekijät Kari Saaranen Työn nimi HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Työn ohjaaja Jari Halme Sivumäärä 32 Työelämäohjaaja - Tämä työ käsittelee pulssinleveysmodulaatiolla toteutettujen tasajänniteteholähteiden suunnittelua ja mitoitusta, alkaen pulssinleveysmodulaation perusperiaatteista. Teksti käsittelee sopivan taajuuden ja transistorien valinnan merkityksen ja antaa ohjeita jäähdytykseen, tasasuuntaukseen ja regulointiin liittyen. Esimerkkikuvien ja piirikaavioiden lisäksi esillä on taulukoita ja laskukaavoja yksinkertaistetussa muodossa. Asiasanat Muuntimet, ohjauslaitteet, puolijohdetekniikka, puolijohteet, suuntaajat, säätimet, tehoelektroniikka, teholähteet, transistorit,

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Electrical engineering Date May 2011 Author Kari Saaranen Name of thesis SWITCH-MODE POWER SUPPLY DESIGN Instructor - Pages 32 Supervisor Jari Halme This thesis covers design and dimensioning of switch-mode power supplies, starting from pulse width modulation basics. Process of selecting such as appropriate semiconductor devices and frequency is covered and instructions are given for cooling, rectifying and regulation. In addition to examples and circuit diagrams also tables and simplified formulas are provided. Key words Control devices, controllers, converters, power electronics, power supplies, rectifiers, semiconductors, semiconductor technology, transistors

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 PULSSINLEVEYSMODULAATIO 2 3 TAAJUUS 5 4 TRANSISTORIEN VALINTA 6 5 JÄÄHDYTYS 12 6 TASASUUNTAUS 15 7 REGULOINTI 17 8 INTEGROITU HAKKURITEHOLÄHDEOHJAIN 19 9 MOSFET-DRIVER VIRRANRAJOITUS POHDINTA 26 KAAVAT 27 LÄHTEET 31

5 1 1 JOHDANTO Tässä työssä esitellään pulssinleveysmoduloitujen teholähteiden toimintaperiaatteet ja niiden suunnittelussa huomioitavat asiat, etuja muihin teholähdetyyppeihin verrattuna sekä suositeltavia ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Tässä työssä pyritään vastaamaan muun muassa kysymyksiin reguloinnista, säädettävyydestä ja lämpöhäviöiden vähentämisestä. Työllä pyritään myös helpottamaan komponenttien valintaa sekä mitoitusta. Painopiste on paljon käytetyillä ja aloittelijaystävällisillä ratkaisuilla, jotka eivät vaadi merkittävää elektroniikan tuntemusta. Tarkoitus on myös ehkäistä turhan työn kuten myös merkittävien ja jopa vaarallisien virheiden tekoa. Pääpaino on DC-DC -muuntimissa ja AC-DC - muuntimissa. Vaikka esitetyt kytkennät ovatkin toimivia ja testattuja, on syytä tutustua aiheeseen tarkemmin ennen rakentamista virheiden ja vaaratilanteiden välttämiseksi vähintään lukemalla tämä työ kokonaisuudessaan. Esitetyt laskutavat ovat eri lähteistä kerättyjä, yhdisteltyjä ja yksinkertaistettuja muotoja, kuitenkin riittävän tarkkoja tavanomaisissa tilanteissa. Esimerkeissä keskitytään pitkälti LM3524-hakkuriohjaimeen sen monikäyttöisyyden, edullisen hinnan ja aloittelijaystävällisyyden takia. Yhtenä työn tavoitteena oli tuoda teholähteen suunnittelun vaiheet yksinkertaistetusti ja ymmärrettävässä muodossa esille, jotta tekstin lukenut pystyisi suunnittelemaan omiin tarpeisiinsa soveltuvan jännitelähteen ja löytämään tarpeelliset tiedot suunnittelua varten. Käytetyt laskukaavat selityksineen löytyvät työn lopusta.

6 2 2 PULSSINLEVEYSMODULAATIO PWM eli pulssinleveysmodulaatio tarkoittaa kanttiaallon eli sakara-aallon yhden jakson osien suhteiden muuttamista. Pulssin korkeus pysyy ideaalitapauksessa täysin vakiona. Pulssinleveys on siis aallon korkean osan pituus. Usein käytetään suhteellisarvoa duty cycle, joka on pulssinleveyden ja jaksonajan suhde. Suomeksi duty cycleä kutsutaan muun muassa paloaikasuhteeksi tai käyttöjaksoksi. Tällä tavalla moduloitua signaalia käytetään transistorien auki- ja kiinniohjaukseen D- luokan vahvistimissa ja erilaisissa teholähteissä. Pulssinleveysmoduloidussa teholähteessä tehotransistorit ovat ideaalisessa tapauksessa aina joko täysin kiinni tai auki, eli ne toimivat kytkiminä. Nimitys hakkuri viittaakin jännitteen pilkkomiseen pienempiin osiin. Pulssinleveysmoduloitu signaali voidaan tuottaa yksinkertaisen operaatiovahvistinkytkennän avulla. Operaatiovahvistimen kääntämättömään sisääntuloon tuodaan kolmioaalto tai saha-aalto ja invertoituun sisääntuloon tuodaan säädettävä vertailujännite esimerkiksi potentiometriltä. Operaatiovahvistimen ulostulo on tällöin matala, mikäli saha-aallon hetkellisarvo on pienempi kuin syötetyn vertailujännitteen, ja korkea mikäli tilanne on päinvastoin. Näiden signaalien huippuarvoa ja minimiä muuttamalla saadaan säädettyä ulostulon suurin ja pienin mahdollinen duty cycle. KUVIO 1. Pulssinleveysmoduloidun signaalin tuottaminen saha-aaltogeneraattorin ja operaatiovahvistimen avulla

7 3 PWM-signaalin avulla voidaan ulostulojännitettä sekä laskea että nostaa. Jännitettä laskevassa piirissä käytetään sarjaankytkettyä kelaa energiavarastona. Kun tehotransistorit eivät johda virtaa, pyrkii kelan induktanssi kierrättämään virtaa vastarinnankytketyn diodin läpi. Jännitettä nostavassa piirissä kela oikosuljetaan tehotransistorilla. Kun transistori lakkaa johtamasta, indusoituu kelan yli lähdejännitettä suurempi jännite, jolla ladataan ulostulon puskurikondensaattoria. Useissa kaupallisissa tuotteissa käytetään molempia verkkohäiriöiden vähentämiseksi ja hyötysuhteen parantamiseksi. KUVIO 2. Pulssinleveys ja jaksonaika. (Fan Noise Solutions.) KUVIO 3. Pulssinleveysmoduloidun signaalin tuottaminen. (Fan Noise Solutions.) Lineaarisia regulaattoreita ei kannata silti unohtaa kokonaan. Niiden käyttö on suositeltavaa, kun halutaan häiriötön ulostulojännite tai nopea transienttivaste sisään- ja ulostulon välillä. Pienillä tehoilla lineaariset regulaattorit ovat myös halvempia ja vievät vähemmän tilaa. Hakkuriteholähteet soveltuvatkin parhaiten, kun korkea hyötysuhde on

8 4 tärkeä, tai kun tehoa tarvitaan enemmän kuin muutamia watteja. Hakkuriteholähde on myös ainoa vaihtoehto, kun jännitettä täytyy nostaa, ja ainoa käytettävissä oleva jännitelähde on tasajännitelähde. (Maxim 2007.) KUVIO 4. Step-up konvertteri eli jännitteen nostopiiri. (Coilgun Systems.) KUVIO 5. Erilaisia jännitemuunninkytkentöjä. (Maxim 2007.)

9 5 3 TAAJUUS Pulssinleveysmoduloidulla signaalilla on jokin aseteltu taajuus. Taajuus voi olla mitä tahansa muutamasta hertsistä useisiin megahertseihin. Tyypillisesti teholähteissä pyritään kuitenkin pysymään kuuloalueen ulkopuolella, sillä pulssinleveysmodulaatio voi aiheuttaa voimakasta ääntämistä kuormassa ohjaustaajuuden korkeudella. Autokäyttöön tarkoitetuissa moottoriohjaimissa taajuus on tavallisesti khz. Suurtaajuusinverttereissä ja step-up- eli jännitettä nostavissa muuntimissa taajuus voi olla useita satoja kilohetrsejä, jopa useampaan megahertsiin asti. Taajuuden valinnassa on otettava huomioon myös käytettävät transistorit. Eri transistorien kytkemiseen ja sulkemiseen vaadittavat ajat ovat erilaisia, ja se voi olla rajoittava tekijä taajuuden suhteen. Jaksonaikaan suhteutettuna kytkentään ja sulkemiseen menevän ajan pitäisi pysyä merkityksettömänä. Datalehdestä löytyvät transistorin rise- ja fall-ajat, jotka kertovat kytkentään ja sammutukseen kuluvat ajat. Koska kytkeytymisen ja sulkeutumisen aikana transistori on puoliksi auki ja kytkentä tapahtuu nopeasti, voidaan olettaa virran ja jännitteen olevan puolet nimellisarvoistaan. Saadaan transistorin lämmöntuotto kytkennässä: P switch = U 2 I 2 Kaava 1. Transistorin kytkennässä syntyvä tehohäviö. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että kun kytkentätaajuus kasvaa, on transistorit saatava kytketyksi ja sammutetuksi nopeammin ohjauspiirin täytyy kyetä syöttämään ja purkamaan tämä virta lämpenemättä liikaa. Korkealla kytkentätaajuudella myös radiotaajuiset sähkömagneettiset häiriöt kasvavat merkittävästi. Yleisesti ottaen halutaan kuitenkin pysyä mahdollisimman matalassa taajuudessa lämpöhäviöiden pienentämiseksi.

10 6 4 TRANSISTORIEN VALINTA Eri tyyppisiä transistoreita on markkinoilla laaja valikoima. Oikean tyyppisen transistorin valitseminen on tärkeää. Tämän helpottamiseksi täytyy ymmärtää muutama asia transistorien rakenteesta ja ohjauksen toteuttamisesta. Ensimmäisenä sopivan kotelotyypin valinta. Jokaisella kotelotyypillä on omat ominaisuutensa, mutta yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että jos kotelon pinta-ala on suuri, niin on myös transistorin on-resistanssi, tehonkesto ja virtakestokin. Suurilla koteloilla lämpöresistanssi on tyypillisesti parempi. Pienemmissä koteloissa yleensä hilan kapasitanssi on suurempi, mutta kytkentään kuluva aika ja on-resistanssi vastaavasti pienemmät. Transistorin kotelon metallinen selkäosa on yleensä suoraan yhteydessä johonkin jaloista ja sitä voidaan käyttää johtimena, kun rakennetaan esimerkiksi virtakiskoa, jossa useampia transistoreja on kytketty rinnakkain. Esim. IRFZ48N transistori TO220AB-kotelossa: tehonkesto 140 W on-resistanssi 16 mω rise time ns fall time ns hilan kapasitanssi pf R θjc = 1.1 ºC/W Vastaavasti IRFP240 TO247-kotelossa: tehonkesto 150 W on-resistanssi 180 mω rise time ns fall time ns hilan kapasitanssi 1275 pf R θjc = 0.83 ºC/W Ensimmäinen numero ajoissa tarkoittaa tyypillistä aikaa, jälkimmäinen maksimia.

11 7 Transistorin kolme jalkaa voivat tyypistä riippuen olla eri järjestyksessä ja erinimisiä. MOSFET-transistorin (Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) jalkojen nimet ovat gate eli hila, drain eli nielu ja source eli lähde. Kynnysjännite on tavallisilla MOSFET-transistoreilla 4 5 V luokkaa, täysin avautuakseen täytyy hilajännitteen olla V ympäristössä, transistorista riippuen. Nykyiset mallit eivät useimmiten kestä yli 20 V hilajännitettä. Suurempi jännite johtaa transistorin tuhoutumiseen. Eräs MOSFET-transistorin puolesta puhuva ominaisuus on sen käytös lämpötilan kasvaessa. MOSFET-transistorin lämmetessä sen sisäinen vastus kasvaa, rajoittaen sen läpi kulkevaa virtaa. Näiden seikkojen lisäksi transistorin valinnassa on otettava huomioon myös lämpenemä, ja virran maksimiarvo loppulämpötilassa, jotka selviävät kyseisen transistorin datalehdestä. Datalehtiä löytää internetistä hakukoneella syöttämällä hakusanaksi osan tyypin esim. IRFZ44N. KUVIO 6. MOSFET-transistorien piirrosmerkit KUVIO 7. TO-3, TO-220 ja TO-247 -kotelotyypit. TO-247 jalat katkaistu.

12 8 KUVIO 8. TO-92, TO-220 ja TO-218 -kotelotyypit. (Basic Car Audio Electronics.) MOSFET ei ole suinkaan ainoa vaihtoehto hakkuriteholähteen päävirtapiirin transistoriksi. Myös bipolaaritransistoria, IGBT-transistoria (Insulated-gate bipolar transistor) tai Darlington-kytkentää voidaan käyttää. Bipolaaritransistori soveltuu käytettäväksi erityisesti, kun siirrettävänä on pieniä virtoja. Suuremmilla virroilla vaihtoehdoiksi jäävät MOSFET ja IGBT. IGBT:n hitaudesta johtuen sitä käytetään yleensä vain pienillä taajuuksilla. Se on kuitenkin parempi vaihtoehto suurilla jännitteillä. Alle 250 V jännitteellä MOSFET on kuitenkin tehohäviöiden ja kytkentänopeuden vuoksi parempi vaihtoehto. 250 V ja 1000 V välillä on mahdollista käyttää molempia, taajuudesta riippuen. Korkeilla, yli 20 khz taajuuksilla MOSFET on parempi, vastaavasti alle 100 khz taajuuksilla voidaan käyttää myös IGBT:tä. Välille jää harmaa alue, jossa on tilanteen mukaan ratkaistava kumpi on järkevämpi vaihtoehto omaan projektiin. (International Rectifier.) Yläpuolen ohjaus toteutetaan tyypillisesti PNP-transistoreilla. PNP-transistorin kytkentään tarvitaan negatiivinen G-S jännite. Yksinkertaiset lineaariset regulaattorit käyttävät usein myös PNP-transistoreita jännitteensäädössä. PNP-transistorit ovat yleensä hitaampia kuin NPN-transistorit ja ne ovat yleensä hieman kalliimpia. MOSFET-transistoreissa on rakenteellinen vastarinnankytketty diodi D-S välillä helpottamassa H-sillan rakentamista, kuten piirrosmerkki kuviossa 6 näyttää.

13 9 KUVIO 9. Lineaarinen 12 V regulaattori PNP-transistoreilla toteutettuna KUVIO 10. Operaatiovahvistimilla toteutettu säädettävä 400 Hz reguloimaton tasajännitelähde alapuolen ohjauksella ja NPN-transistoreilla toteutettuna. NPN-transistoreita käytetään pääsääntöisesti alapuolen ohjauksessa. NPN-transistori kytketään päälle syöttämällä positiivinen G-S -jännite.

14 10 Ohjauksen suunnittelun kannalta on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota hilan kapasitanssiin. Hilaa voidaan ajatella kondensaattorina, joka tyhjänä sammuttaa transistorin ja täytenä kytkee sen päälle. Mitä suurempi kapasitanssi, sitä suurempi ohjausvirta vaaditaan transistorin nopeaan päälle kytkemiseen. Jokaisen transistorin hilalle on oltava oma vaimennusvastus, joka sekä rajoittaa hilan kapasitanssin varausvirtaa, että vaimentaa kapasitanssin nopeasta varautumisesta ja purkautumisesta johtuvaa resonanssia. Transistorin hilalle varattu energia täytyy myös purkaa jotain reittiä. MOSFET-driveriä (myös MOSFET-ajuri tai -ohjain) käytettäessä purku tapahtuu yleensä saman varausvastuksen läpi, kuviossa 10 purkaus tapahtuu erillisen purkuvastuksen kautta. Mikäli ohjauspiiri ei kykene tarjoamaan riittävää varaus- ja purkuvirtaa transistorille, se alkaa kytkeytyä päälle ja sammua siniaaltomaisesti, tuottaen runsaasti ylimääräistä lämpöä pahimmassa tapauksessa transistori alkaa toimia lineaarisessa tilassa. Resonanssia kutsutaan usein transistorin soimiseksi ja se aiheuttaa transistorin nopeaa päälle- ja poiskytkeytymistä jokaisella kytkennällä aiheuttaen ylimääräistä lämpöä ja häiriöitä. KUVIO 11. Transistorien rinnankytkentä MOSFET-transistorien rinnankytkentä on varsin yksinkertaista. Kaikkien transistorien on oltava samantyyppisiä ja nimellisarvoiltaan samanlaisia. Kaikkien transistorien nielut ja lähteet kytketään yhteen, ja hilat kytketään kukin oman vastuksensa kautta yhteen. Tällöin voidaan laskea transistorien lämpenemä tietyllä jännitteellä ja virralla seuraavasti:

15 Kuorma 200 W, 20 V tasajännitelähde, kytkentätaajuus yli kuuloalueen, transistoriksi valittu 2 kpl IRFZ48N-transistoreita. 11 I tot = 200W 20V =10A f =21.3kHz Kuorman ottama kokonaisvirta PWM-ohjaimen kytkentätaajuus Transistorin arvot: t rise =80ns t fall =45ns R DSon =0.016Ω Transistorin rise time maksimissaan. Transistorin fall time maksimissaan. Transistorin on-resistanssi. n=2 Transistorien lukumäärä. I = I tot n =5A P switch = I 2 U 2 =25W P on =R DSon n I 2 =0.1W Kaava 2. Virta transistoria kohden. Kaava 1. Yksittäisen transistorin tehohäviö kytkennässä. Kaava 3. Yksittäisen transistorin tehohäviö kytkettynä. P DC50 =P switch t rise t fall f P on=0.117w Kaava 4. Tehohäviö 50 % käyttöjaksolla. P DC90 =P switch t rise t fall f P on=0.157w Tehohäviö 90 % käyttöjaksolla. Sama laskutapa sopii, oli kyseessä jännitteensäädin tai regulaattori. Tämän avulla voidaan laskea transistorin tai sen jäähdytyselementin lämpenemä tietyllä teholla. Transistorien rinnankytkennässä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että virrankulku olisi symmetrinen eli resistanssi jokaisen transistorin läpi olisi sama. Moottoriohjaimen suunnittelussa kannattaa huomioda arvo P switch, koska sillä teholla transistori lämpenee, kun moottori on jumissa, esimerkiksi liikkeellelähdössä. Jäähdytyksen mitoituksessa haetaan suurimmat normaalitilanteen lämpöhäviöt, mutta on muistettava, ettei yksikään edellämainituista lämpöhäviöistä saa olla yksittäiselle transistorille suurempi kuin transistorin datalehdessä ilmoitettu maksimiarvo.

16 12 5 JÄÄHDYTYS Jäähdytyselementin mitoitukseen on useita eri tapoja, ja tarkkojen tulosten saaminen edellyttää huomattavaa laskemista. Riittävän tarkkoja tuloksia on kuitenkin kohtuullisen helppo saada, kun ottaa lähtökohdaksi sen, että komponenttien riittävä jäähdytys on tärkeämpää kuin tilansäästö. Jäähdytyksen optimoinnista on useita erikseen julkaistuja papereita. Lisäksi internetistä löytyy useisiin eri käyttötarkoituksiin ja lähestymistapoihin soveltuvia laskureita, jotka antavat esimerkiksi suurimman mahdollisen tehonkulutuksen tietyllä jäähdytyselementillä, tai tarvittavan jäähdytyspinta-alan tietyllä tehonkulutuksella. Transistorin lämpöresistanssi riippuu transistorin kotelon tyypistä, itse transistorin rakenteesta ja sen lämmönjohdepinnan viimeistelystä. Lämpöresistanssi ilmoitetaan liitos-kotelo -välillä (R θjc tai R TH J-MB ), usein myös liitos-ilma -välillä (R θja tai R TH J-A ). TO220-kotelolle tyypillinen kuiva lämpöresistanssi on luokkaa Cº/W. Lämpöresistanssi ilmoitetaan joko Cº/W tai Kº/W. Tämä tarkoittaa, että kun R θja eli transistorin lämpöresistanssi liitoksesta ilmaan on esimerkiksi 30 ºC/W ja transistori tuottaa 1 W lämpöä, nousee transistorin kotelon lämpötila 30 astetta. Datalehdistä löytyy myös arvo Linear derating factor, joka kertoo montako W/ºC transistorin tehonkesto laskee. Kun transistori asennetaan jäähdytyselementtiin, on hyvä käyttää lämmönjohdetahnaa lämmönjohtumisen parantamiseksi. Lämmönjohdetahnan tarkoitus on poistaa ilma transistorin ja jäähdyttimen välistä, liian paksu kerros voi huonontaa lämmönjohtavuutta huomattavasti. Lämmönjohtotahnalla edellämainittu Cº/W lämpöresistanssi laskee luokkaan Cº/W. Mikäli taas ei ole toivottua, että jäähdytyselementti on yhteydessä virtapiiriin, on käytettävä jonkinlaista eristelevyä ja -holkkeja kiinnitettäessä transistori jäähdyttimeen. Tämä huonontaa oleellisesti lämmönjohtumista, eikä näin tulisi tehdä ellei se ole välttämätöntä. Yksi parhaista eristelevyistä tähän tarkoitukseen ovat ohuet mica-levyt, joiden lämpöresistanssi on pieni, mutta dielektrinen vahvuus suuri, jopa 50 V/μm. Kannattaa lisäksi huomioida, että transistori pysyy tukevasti paikallaan, kuitenkin kiristämättä sitä pultilla liian tiukalle. Tarkoitukseen sopivilla kiinnikeklipseillä transistori pysyy varmasti paikallaan eikä vahingoitu. (International Rectifier 2005.)

17 13 Jäähdytyselementin karkea lämpöresistanssi voidaan laskea seuraavasti: R θ = 50 A Kaava 5. Jäähdytyselementin lämpöresistanssi Edellä A on jäähdytyselementin pinta-ala neliösenttimetreinä, poisluettuna alue jolla komponentti sijaitsee. Tämä kaava soveltuu vapaalle ilmankierrolle. Pakotetun ilmankierron tapauksessa jäähdytysteho on runsaasti suurempi. Vapaan ilmankierron syntymiseksi on jäähdyttimen ripojen välisen etäisyyden oltava riittävän suuri (Chun Howe Sim & Loh Jit Seng 2010). TAULUKKO 1. Jäähdytyselementin ripaväli riittävän ilmavirtauksen aikaansaamiseksi Jäähdytysrivan pituus (mm) Ripaväli (mm) 35,00 4,48 37,50 4,56 40,00 4,63 42,50 4,70 45,00 4,77 47,50 4,84 50,00 4,90 Lämmönjohtumista voidaan kuvata virtapiirinä. Tällöin vastus vastaa lämpövastusta esimerkiksi jäähdytyssiilen ja transistorin kotelon välissä, kapasitanssi kuvaa esimerkiksi tietyn kokoisen alumiinijäähdyttimen lämmön varastointikykyä, virta tehoa ja jännite lämpötilaa (Åke Mälhammar 2005) (Kuvio 12).

18 KUVIO 12. Lämmönjohtumisen virtapiirianalogia 14

19 15 6 TASASUUNTAUS Tasasuuntaajan rakentamista suunnittelevan tulisi ensimmäisenä laskea, montako ampeeria muuntajan ensiöpuolella tulee virtaamaan. Ennen tasasuuntaajan muuntajaa täytyy olla suodinpaketti, jollaisia saa edullisesti valmiiksi koteloituna eri ensiövirroille. Suotimen käyttö kannattaa, sillä tasasuuntaajat ja etenkin hakkuriteholähteet aiheuttavat huomattavasti häiriöitä verkkoon. Muuntajan olisi hyvä toimia normaalisti noin 50 % kuormalla, sillä suuremmilla kuormilla hyötysuhde huononee ja lämpöhäviöt kasvavat. Verkkosuodattimen ja muuntajan jälkeen on tasasuuntaus. Tasasuuntaus voidaan toteuttaa perinteisellä tasasuuntaussillalla, jos jännite saadaan sillä sopivaksi. Ohjaimet vaativat yleensä jonkinlaisen pienjännitteen esimerkiksi 12 V, joka usein tulee muuntajasta omalta toisiokäämiltään. Tasasuuntauksen jälkeen voidaan eri jänniteportaiden miinukset kytkeä yhteen, jotkin säätimet tätä vaativatkin. Mikäli käytössä on muuntaja, jossa ei ole useita toisiokäämejä, voidaan tasasuuntaus käyttöjännitteelle ja ohjausjännitteelle tehdä erikseen. Tällöin on yksinkertaisinta rakentaa kiinteällä liipaisuviiveellä toimiva tyristorisuuntaaja ohjaukselle, ja käyttää tasasuuntaussiltaa käyttöjännitteelle. Tasasuuntaajaa valitessa täytyy katsoa datalehdestä jatkuvan virran ja lämpenemän arvot. Tasasuuntaajat kestävät usein valtavia lyhyitä virtapiikkejä, jollaisia tasasuuntaajan käynnistyksessä usein tapahtuu. Jännitekestoa valitessa on järkevää ottaa hieman suurempi, kuin näyttäisi olevan tarpeen. Ilman oskilloskooppia ja huolellista kuormitustestausta on hyvin vaikea sanoa, millä tavalla hakkuriteholähde kuormittaa tasasuuntaajan jännitekestoisuutta transienttien muodossa. Jos mitoitetaan tasasuuntaajan RMS-jännitekestoisuus 20 % yli muuntajan toision tyhjäkäyntijännitteen, ei ongelmia ole odotettavissa. Tasasuuntaajan jälkeen jännite ei ole vielä käyttökelpoista tasajännitettä, vaan se täytyy suodattaa. Hurinan eli rippelin suodatukseen käytetään sekä keloja että kondensaattoreita. Suodatuskelan käyttäminen on joskus tarpeellista, mutta yleensä puskurikondensaattori riittää. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kokoaaltotasasuuntauksessa jokaista ampeeria kohden tulisi olla ainakin 2000 μf kondensaattori. Puoliaaltotasasuuntauksessa jokaista ampeeria kohden tulisi olla vähintään 3000 uf. Minimiarvon käyttäminen ei kuitenkaan ole kannattavaa, jos on tarpeen saada hyvänlaatuista tasajännitettä. Edellä mainituilla arvoilla hurinajännite on edelleen noin 5 V, kun hyvä tavoite olisi saada hurina alle voltin luokkaan. Loppu hurinasta saadaan eliminoitua reguloinnilla.

20 16 KUVIO 13. Hurinajännite puoliaaltotasasuuntauksessa (mukaillen Kari Huhtama) Kondensaattorin jännitekeston on oltava ainakin pykälän suurempi kuin tasasuunnattu jännite. 45 V jännitteelle ei siis ole kannattavaa valita 50 V jännitekestolla merkittyä kondensaattoria, vaan seuraava suurempi, tässä tapauksessa 63 V. Kondensaattorin räjäyttäminen vaikka se hauskalta voi kuulostaakin ei ole terveellistä sen koommin suunnittelijalle, kuin suunniteltavallekaan. Suurilla virroilla on järkevämpää käyttää useaa pienempää kondensaattoria yhden suuren sijaan suuri virta lämmittää kondensaattorin liittimiä, ja voi pahimmassa tapauksessa rikkoa kondensaattorin kokonaan. Mikäli tarpeellisen kapasitanssimäärän saavuttaminen aiheuttaa niin suuren käynnistysvirran, että se voisi vahingoittaa muuntajaa tai tasasuuntaajaa, on syytä miettiä joko suodatuskelan lisäämistä, jolloin se toimisi samalla kuristimena. Toinen ratkaisuvaihtoehto on luoda pehmokäynnistyspiiri, joka kytkee ensin pelkät kondensaattorit latausvastuksen kautta verkkoon ja kondensaattoreiden latauduttua kytkee latausvastukset pois ja antaa virran myös ohjaimelle ja kuormalle.

21 17 7 REGULOINTI Reguloinnilla tarkoitetaan jännitteen tasoittamista puhtaaksi tasajännitteeksi ja jännitteen automaattista säätymistä takaisin vakioarvoon kuorman tai syöttöjännitteen vaihdellessa. Valmiita lineaarisia regulaattoripiirejä on markkinoilla runsaasti ja niiden dokumentaatio sekä esimerkkikytkennät ovat varsin kattavia ja havainnollisia. Lineaarisia regulaattoreita on sekä positiiviselle että negatiiviselle jännitteelle, kuten myös kiinteitä että säädettäviä. Lineaarinen regulaattori on hyvin kompakti ja edullinen kokonaisuus, eikä sellaisen rakentaminen itse ole kannattavaa. On kuitenkin mahdollista ja usein tarpeellista laajentaa regulaattorin virtakestoa yksinkertaisella kytkennällä. Kuvio 9 on esimerkki tällaisesta kytkennästä. Lineaarisen regulaattorin lämmöntuotto muodostuu ongelmaksi, kun jännite-ero syöttö- ja lähtöpuolen välillä on suuri. Tällöin on viisaampaa hakeutua hakkuriregulaattorin pariin. KUVIO 14. Virtarajoitettu 12 V PWM-regulaattori LM3524-hakkuriohjaimella Kuvio 14 esittää esimerkkikytkennän hakkuriregulaattorista. Transistorien lämpöhäviöt ovat noin kymmenesosa vastaavasta lineaarisesta regulaattorista. Regulaattoripiiri on suunniteltu 15 A ulostulovirralle, mutta virranrajoitus on säädetty kymmeneen ampeeriin. Regulaattorin komponentit mitoitetaan seuraavasti:

22 18 Valitaan arvot: V I = 20 V V O = 12 V I O = 15 A ΔV O = 100 mv I limit = 10 A Syöttöjännite. Ulostulojännite. Kuormaan menevä virta. Ulostulojännitteen vaihtelu min-max. Virranrajoituksen toimintapiste. Oskillaattori: R T = 470Ω C T = 100nF f OSC = 1 R T C T =21.3kHz T = 1 f OSC = s RC-oskillaattorin vastusarvo. RC-oskillaattorin kapasitanssiarvo. Kaava 6. Oskillaattorin taajuuden laskukaava. Kaava 7. Taajuuden muunto jaksonajaksi. Feedback-vastus: R F =5kΩ V O 1 =19kΩ Kaava 8. Takaisinkytkentävastuksen laskukaava. 2.5 Ulostulon kela: L 1 = 2.5V O V I V O I O V I f OSC =37.6 H Kaava 9. Ulostulon kelan laskukaava. Kelan sisähalkaisija 5 mm, pituus 15 mm, langan halkaisija 0.9 mm. 6 kerrosta, 16 kierrosta per kerros yhteensä 96 kerrosta. Ulostulon kondensaattori: C O = V I V O V O T 2 8 ΔV O V I L 1 =352.5μF Kaava 10. Ulostulon kondensaattorin laskukaava. Virranrajoitus: R CL = 200mV I limit =0.02Ω Kaava 11. Virranrajoitusvastuksen laskukaava. P RCL =200mV I limit =2W Kaava 12. Virranrajoitusvastuksen tehonkeston laskukaava.

23 19 8 INTEGROITU HAKKURITEHOLÄHDEOHJAIN LM3524-hakkuriohjain on edullinen ja monipuolinen integroitu piiri, joka sisältää tärkeimmät hakkuriohjaimen ominaisuudet. LM3524 on helppo kytkeä ja sitä voidaan käyttää regulaattorina, jännitteensäätimenä sekä nostossa että laskussa, kuten myös invertteriohjaimena. Rakenteellisten ominaisuuksien takia ulostulon PWM-signaalin maksimi duty cycle on 49 % + 49 %. Piirin ulostulotransistorit ovat siis toisistaan riippumattomat, jonka ansiosta esimerkiksi invertterin rakentaminen on helppoa. Jos ulostulotransistorit kytketään rinnan, on maksimi duty cycle 98 %. Piirissä on sisäänrakennettu 5 V 50 ma regulaattori, joka tuottaa piirille sisäisen käyttöjännitteen. Lisäksi tämän reguloidun jännitteen saa ulkopuolelle käyttöön nastasta 16. Nastaan 15 tuodaan käyttöjännite 8 40 V. Nastat 14 ja 11 ovat ulostulotransistorien emitterit. Nämä transistorit kytkeytyvät vuorotellen kiikun ohjaamana. Transistorien voidaan kytkeä pinneistä 13 ja 12. Nasta 10 on kytketty sammutuspiiriin. Tähän nastaan tuodaan 5 V jännite 2 kω vastuksen kautta, kun piiri halutaan sammuttaa virransyöttöä katkaisematta. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi ylikuumenemissuojan tai oikosulkusuojan muodossa, kuin myös moottoriohjaimessa piirin sammutukseen hätätilanteessa, esimerkiksi potentiometrin irrotessa. Nastasta 9 saadaan nastojen 1 ja 2 jännitettä vertailevan komparaattorin ulostulosignaali. Nastan 9 voi kytkeä nastaan 2, jolloin saadaan takaisinkytkentä, ja pulssinleveys seuraa nastaan 1 tuotua jännitettä, mutta tämä estää ulostulon regulointimahdollisuuden. Regulaattorikäytössä tähän nastaan kytketään transienttien vaimentamiseksi RC-piiri. Nastaan 8 kytketään miinus. Nastat 7 ja 6 määrittelevät piirin toimintataajuuden. Suositellut arvot ovat R T = 1.8 kω 100 kω ja C T = 1 nf nf. C T määrittelee myös kuolleen ajan, eli ajan, jolloin kumpikaan ulostulotransistoreista ei ole kytkettynä. Nastojen 5 ja 4 välille tuodaan virranrajoitusjännite esimerkiksi shunttivastukselta. Tämä jännite ei saa olla alle -0.7 V eikä yli 1 V. Virranrajoitus on määritelty siten, että 200 mv jännite nastojen 4 ja 5 välillä pakottaa piirin ulostulon 25 % duty cycleen. Noin 5 % lisäys jännitteessä tuottaa 0 % duty cyclen. Nastasta 3 saadaan ulos oskillaattorin signaali, muun

24 20 muassa useampien LM3524-piirien synkronoimiseksi. (National Semiconductor 2005.) Valmiin integroidun piirin käyttäminen on perusteltua monellakin tapaa. Ensiksikään itse rakennettu piiri ei tule halvemmaksi. Tämän lisäksi itse rakennettuna piirilevyn koko ja komponenttien määrä kasvaa, jolloin virhekytkennän mahdollisuus kasvaa, ja tilantarve on suurempi. Itse alusta pitäen rakennettuun piiriin voi helposti kokoamisvaiheessa lipsahtaa jokin virhe, oikosulku tai huono kontakti. Vian selvittämisessä ja korjaamisessa voi kulua huomattavasti aikaa. Edellisten lisäksi valmiin integroidun piirin käytöstä on huomattava etu oppimisessa. Kun yhden piirin mitoittamisen ja kytkennän on oppinut, on oppimiskynnys paljon pienempi siirryttäessä seuraavaan malliin. Eri tarkoituksiin on olemassa regulaattoripiirejä ja säätimiä lukuisia erilaisia, mutta kaikki ovat enemmän tai vähemmän samankaltaisia toiminnaltaan. Kuvio 16 esittää säädettävän virtarajoitetun tasajännitelähteen piirikaavion. Ohjausjännite syötetään joko omalta muuntajaltaan tai omalta toisiokäämiltään. Tasasuuntaajan jälkeen ovat suodinkondensaattorit ja 12 V regulaattoripiiri, jonka virta on rajoitettu 10 A. Seuraavaksi on säätöpiiri. Säätöpiirissä on sarjaankytkettynä trimmeri, kaksi potentiometriä ja trimmeri, joilta saadaan säätöyksikölle jännitteen ohjearvo. Trimmereillä voidaan säätää alue sopivaksi kω potentiometreille. Hienosäätöpotentiometrin oikea koko on hienosäätöalueen haluttu prosenttimäärä kokonaissäädöstä kerrottuna pääsäätöpotentiometrin koolla. Päävirtapiirin virta on rajoitettu ja hienosäädettävissä. KUVIO 15. LM3524:llä toteutettu 12V PWM-regulaattori koekytkentäalustalla.

25 21 Kuvio 16. LM3524:llä toteutettu säädettävä jännitelähde MOSFET-driverilla ja virranrajoituksella. Ohjauspuolta voidaan syöttää joko omalta muuntajaltaan tai omalta toisiokäämiltään.

26 22 9 MOSFET-DRIVER PWM-piirin ulostulosta saatava virta on yleensä pieni, ma. Tämä riittää kyllä transistorin kytkemiseen ja purkamiseen pienillä taajuuksilla, mutta korkeammilla taajuuksilla on transistori saatava kytkettyä nopeammin. Transistorin lämpöhäviöiden ollessa korkeimmillaan kytkennän aikana, ei hidas kytkentä senkään vuoksi ole haluttua. Kytkentään kuluvan ajan pitäisi lisäksi olla merkityksetön jaksonaikaan nähden. MOSFET-transistorin hilaa voidaan kuvata pienenä kondensaattorina, jonka kapasitanssi on tavallisesti pf luokkaa. Tämän kapasitanssin voi ladata ilman etuvastusta, mutta johtimien induktanssin vuoksi siitä muodostuu resonanssipiiri. Tämän vuoksi on tarpeen käyttää vaimennusvastusta. Optimivastus olisi sellainen, joka estää resonanssin syntymisen mutta ei rajoittaisi latausvirtaa nimeksikään. Tämä johtaisi puolestaan valtaviin latausvirtoihin, joita ohjaimet eivät yleensä kykene tuottamaan. Kuinka valitaan sitten sopiva etuvastus? Jos MOSFET-ajurina käytetään piiriä MCP1407, on kytkentään käytettävä virta enintään 6 A. Ohmin laista saadaan, että 12 V jännitteellä pienin vastus, jonka läpi yhtä transistoria voitaisiin ajaa olisi: 12V 6A =2Ω Kaava 14. Ohmin laki Tämä riittää yleensä myös yksittäisen transistorin resonanssin vaimennukseen varsin hyvin. Useimmiten on kuitenkin tarkoitus kytkeä useampia transistoreita rinnakkain tehonkeston kasvattamiseksi. Tällöin on driverin antama virta jaettava transistorien määrällä, ja tehtävä edellisen kaltainen laskutoimitus. Jos tarkoitus on laittaa esimerkiksi 4 kpl transistoreita päävirtapiiriin ja ohjain on sama kuin edellä, yhden transistorin ohjausvirta olisi 1.5A yhtä transistoria kohden. Tällä virralla etuvastus olisi: 12V 1.5A =8Ω Drivereitä on mahdollista kytkeä myös rinnakkain, jolloin jokaiselta driveriltä tulee lähteä ohjaus yhtä usealle transistorille.

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jussi Sirkiä HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Pekka Ruuskanen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Juha-Pekka Laitinen Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Subwoofervahvistin aktiivisella suotimella

Subwoofervahvistin aktiivisella suotimella Markku Kauppinen Subwoofervahvistin aktiivisella suotimella Näiden ohjeiden avulla voi rakentaa edullisen ja kompaktin subwoofervahvistimen, joka sisältää kaikki komponentit CAsisääntulosta aina kaiutinulostuloon.

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala Esipuhe Tämä pro gradu -tutkielma valmistui Jyväskylässä toimivan Oivallin Oy:n toimeksiannosta. Työn tarjoamisesta ja ohjaamisesta haluan kiittää filosofian lisensiaatti Seppo Karjalaista. Avusta teknisissä

Lisätiedot

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Kari Kannus, tekniikan tohtori Kari Lahti Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Sähkötekniikan ja automaation laitos Heidi Huppunen Korkean lämpötilan testipiirilevyn suunnittelu ja toteutus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA. Diplomityö

JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA. Diplomityö JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA Diplomityö Tarkastajat: Johanna Virkki & Leena Ukkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Valaistusyksikkö Tom Schneider Aurinkosähköjärjestelmien tuottaman tasavirran käyttö toimistorakennusten LEDvalaistusjärjestelmissä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elektroniikan komponentit ja materiaalit Releet

Elektroniikan komponentit ja materiaalit Releet Elektroniikan komponentit ja materiaalit Releet 2006 Erkka Koski Sähkömekaaniset releet Ominaisuudet Releet ovat yleensä sähkömekaanisia kytkimiä, joissa kelaan johdettava virta saa aikaan koskettimia

Lisätiedot

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintyö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin

Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin Antti Alahäivälä Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Pienten tuuli- ja aurinkosähköjärjestelmien asennusopas 0. Oppaan käyttötarkoitus Tässä oppaassa käsitellään pienten, kotitalouksien tarpeisiin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Olli Vaittinen Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi Diplomityö,

Lisätiedot

16. TEHOELEKTRONIIKKA

16. TEHOELEKTRONIIKKA 6. TEHOELEKTRONKKA 6.. Suuntaajien standardointi Luku 6: Tehoelektroniikka Suomessa ei toistaiseksi ole julkaistu suuntaajia koskevia standardeja eikä myöskään niitä ja niiden ominaisuuksia koskevaa suomenkielistä

Lisätiedot

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot