834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 827 täytäntöönpano 416 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja 834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 420 Palvelusopimus talous- ja henkilöstöhallinnon sekä 840 it-palveluista 421 Työsuojelupäällikön ja sijaisen nimeäminen Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuudesta / 842 Seija Kärkkäinen 423 Vuoden 2014 maaseutuyrittäjän valinta Edustajan ja varaedustajan valitseminen Nivala-Haapajärven 844 seutukuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 425 Esitys lähiruoan käytön lisäämisestä kaupungin 845 ruokapalvelussa 426 Vammaisneuvoston esitys taksitilausten puheluhinnoista Omaishoitajien terveystarkastukset Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksen 853 mukaisen tuotantoalueen valmistelutyön käynnistäminen 429 Kuuleminen siirtymäajan liikennöintisopimuksen 856 muutosesityksistä / Keski-Suomen Liikenne Oy 430 Lausuntopyyntö / Pohjois-Savon kaupan 857 maakuntakaavaehdotus Lausuntopyyntö / Pyhäjärven ja Niinikorven hoito- ja 858 käyttösuunnitelma Poikkeamishakemus / Kalevi Montonen Poikkeamishakemus / Sauli Palo ja Seppo Palo Vuokrasopimuksen irtisanominen / Jokilaaksojen 861 koulutuskuntayhtymä 435 Tyyne Tuikan aloite Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Valitus hovioikeuteen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden 867 tuomiosta L 13/ Kokouksen päättäminen 870

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Saapui klo Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita Varajäsen Poistui klo Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Poistui klo Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Taimi Piippo Puheenjohtaja 435 Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä Paavo Leskinen Pöytäkirjanpitäjä 438 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kauko Tikkanen Taimi Piippo Paavo Leskinen 435 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä totesi kokouksen laillisesti ko koon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Tikkanen ja Taimi Piippo.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Vt. kaupunginjohtaja ilmoitti, että kokoukselle on lisälistalla valmisteltu käsiteltäväksi asia Valitus hovioikeuteen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiosta L 13/3518. Kaupunginhallitus päätti ottaa lisäasian käsiteltäväksi ja käsitellä sen kohdassa ennen Kokouksen päättäminen sekä käsitellä asiat muilta osin asialistan mukaisessa järjestyksessä.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1224/ /2014 KHALL Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to teami nen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja val tuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on :n 105 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukai ses sa järjestyksessä Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohje Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksen täytäntöönpanolle ei ole kun ta lain 56.1 :n tarkoittamia esteitä. Kaupunginhallitus päättää panna päätöksen täytäntöön siten, että hal lin toi mi järjestää kaupunginhallituksen jäsenille, toimialojen joh ta vil le viranhaltijoille sekä konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hal li tus ten puheenjohtajille ja toimitusjohtajille koulutustilaisuuden kon ser ni oh jees ta viikolla 5 tammikuussa selvitys henkilöstöjaoston puheenjohtajan vaa li kelpoi suu des ta Kaupunginhallitus toteaa, että tiedoksi kaupunginvaltuustolle annet tuun selvitykseen ei liity täytäntöönpantavaa päätöstä. Eriävillä mie li pi teil lä ei täten ole eikä voikaan olla kuntalain 61.2 :ssä tarkoi tet tua merkitystä vastuusta vapautumiseksi siksikään, että hen ki lös tö jaos ton asettaminen on hallintosäännön mukaan kaupun gin hal li tuk sen tehtävä, mitä valtuusto ei voi ottaa rat kais tavak seen Kuntalaisaloite maksusitoumuksista sairauksien tutki muk siin ja toimenpiteisiin Kaupunginhallitus toteaa Juhani Torpan kuntalain 28 :n nojalla

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus te ke män aloitteen tulleen käsitellyksi. Kaupunginhallitus päättää aloitteen johdosta (1) esittää pe rus palve lu kun ta yh ty mä Selänteelle palvelusetelin laajemman käyt tömah dol li suu den selvittämistä sairaanhoitopalveluissa; (2) il moittaa aloitteentekijälle toimenpiteistä, joihin aloitteen johdosta on ryh dyt ty; ja (3) ilmoittaa valtuustolle helmikuussa 2015, että aloite on käsitelty loppuun Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimus Kaupunginhallitus toteaa päätöksen täyttävän täy tän töön pa no ehdot. Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa päätöksen pe rus pal ve lu kunta yh ty mä Selänteen hallitukselle ja toteaa, että Pyhäjärven kaupun ki maksaa peruspääomaosuutensa peruspääomaa kos ke van pe rus so pi muk sen muutoksen mukaisesti, sen jälkeen, kun pe russo pi muk sen muutokset on yhtäpitävästi hyväksytty kaikkien kunta yh ty mä kun tien valtuustoissa ja päätökset ovat lainvoimaisia Kaukolämpötuotannon sekä vesi- ja viemärilaitoksen yh tiöit tä mi nen Kaupunginhallitus toteaa päätöksen täyttävän täy tän töön panoehdo t. Täytäntöönpanotoimenpiteinä kaupunginhallitus päättää (1) allekirjoittaa apporttikirjan ja velkakirjan yhtiön tultua mer kityk si yritysrekisteriin; ja (2) hakea arvonlisäverotusta ja varainsiirtoveroa koskevan ennak ko rat kai sun kaukolämpötuotannon sekä vesi- ja vie märi lai tok sen yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuvasta kau pungin omaisuuden luovuttamisesta perusteltavalle yhtiölle. Hyväksyttiin yksimielisesti

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus KHO:n päätös kunnallisvalitukseen Oulun hal lin to-oikeu den päätöksestä (nro 12/0506/2) koskien kaupun gin val tuus ton päätöksiä ja Kaupunginhallitus toteaa KHO:n päätöksen tulleen toimitetuksi kau pun gin val tuus tol le siten kuin päätöksessä on edellytetty Kiireelliset asiat a) Kaupunginhallituksen esitykset - kaupunginhallituksella ei ollut esityksiä b) Muut kiireelliset asiat Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän puolesta Taimi Nurminen Kaupunginhallitus toteaa valtuuston päättäneen, että kau pun ginval tuus to ei ota asiaa kiireellisenä käsiteltäväksi. Kau pun gin hal litus toteaa, että Taimi Nurmisen kiireellisenä asiana päätettäväksi vaa ti mas sa asiassa sovellettavaksi tuleva säädös on kuntalain 21, joka säätää luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toi mikau den. Sen 1 momentin mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kun ta yh ty män tai kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luot ta mus hen ki löt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toi mi eli meen valittuja luottamushenkilöitä. Lain 3 momentin ( /81) mukaan asia tulee vireille kunnanhallituksen esi tykses tä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koske van aloitteen. Luottamushenkilöiden erottaminen epäluottamuslauseen pe rusteel la vaatii puolestaan valtuuston oman valiokunnan valmistelun, mis tä säädetään KuntaL 22 :ssä. Valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus c) Työjärjestyksen 5 :n mukainen mahdollisuus Tyyne Tuikan aloite Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto tilaajana hyväk syy talousarviokehyksen kuntayhtymältä ostettaville pal ve luille, ja kuntayhtymän hallitus palvelujen tuottajana toteuttaa bud jettiin sopeutetut palvelut. Kaupunginhallitus toteaa iltakoulun kutsumisen olevan kau pungin val tuus ton puheenjohtajan asiana ja aloitteen muiden asioiden kuu lu van kuntayhtymän hallitukselle, jonka Pyhäjärven kaupunkia edus ta viin jäseniin noudatetaan konserniohjeen mukaista oh jeistus ta. Laila Malilan aloite Kaupunginhallitus toteaa, että Laila Malilan kaupunginvaltuuston pöy tä kir jaan kirjauttama kirjelmä ei sisällä varsinaista aloitteena kä si tel tä vää asiaa. Ensimmäinen osa selostaa tapahtumaa, minkä joh dos ta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on joutunut kutsu maan kaupunginvaltuuston koolle tarkastamaan kau pun gin valtuus ton kokouksen pöytäkirja siltä osin kuin pöy tä kirjan tar kas ta jik si valittu Malila on ilmoittanut jättävänsä sen allekirjoittamatta. Kirjelmän toisessa osassa kirjoitetaan hen ki lös tö jaos ton pu heenjoh ta jan tulkinnanvaraisesta vaalikelpoisuudesta tehtävään. Sen suh teen kirjelmä ei sisällä yksilöityä asiaa, mitä voitaisiin ja pitäisi kä si tel lä. Vaikka jaoston puheenjohtajan tulkittaisiinkin toimineen teh tä väs sä ilman hallintosäännön mukaista kelpoisuutta teh tävään, vallitsevan oikeuskäytännön mukaan se ei tee toimielimen te ke miä päätöksiä laittomiksi.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1184/ /2013 KHALL Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta 95 Työjärjestyksen hyväksyminen 96 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille , Tekninen lautakunta 97 Viranhaltijapäätökset 98 Tiedoksisaatot ja toimenpiteet 99 Muut esille tulevat asiat 100 Kokouksen päättäminen Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma / /2014 KHALL Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjau tuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan se kä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin. Vuosisopimusten lii te tie dot sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja suun nitel miin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Yhtymähallituksen tulee päättää vuosisopimuksista sekä talousarviosta ja suun ni telmas ta ja toimittaa ne jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi mennessä. Palvelutasosuunnitelma vuosille val mis tel laan talousarvion hyväksymisen jälkeen. Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viran hal ti joi den toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä, jossa ovat jäseninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Kun ta yh ty mä hal li tuk sen jäsenille on pidetty kevätseminaari Kuntien johtaville luottamushenkilöille on pidetty talous ar vio se mi naa ri Lisäksi kuntayhtymän johtavat viran hal ti jat ovat käyneet ns. kuntakierroksilla, jossa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstö. Vuo siso pi muk sen ja talousarvion laatiminen on ollut osa Selänteen raken ne sel vi tys tä. Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yh teensä 66,5 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haa pa jär vi 28,9 M, Kärsämäki 0,2 M, Pyhäjärvi 25,0 M ja Reis jär vi 12,4 M. Vuoden 2014 muutettuun talousarvioon ver rattu na maksuosuudet nousevat kolmen jäsenkunnan osalta 0,3 %. Kär sä mäen kunta on osajäsenenä ympäristö- ja ra ken nus val vonta pal ve lui den osalta. Lisäksi neuvotellaan Taloushallinto Selman pal ve lu jen tuottamisesta osajäsenyydellä Kärsämäen kunnalle. Yhtymähallitus on hyväksynyt liitteen mukaisen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen hyväksyttäväksi jäsenkuntien val tuustoil le. Oheismateriaalina nro 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuo si so pi mus ja talousarvio vuodelle 2015 sekä ta lous suun ni telma vuo sil le Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Talousarvioon tehtyjä vähennysehdotuksia tarkastellaan ta lous arvio vuo den aikana, tavoitteena että maksuosuus Ppky Selänteelle oli si yhteensä Taloussihteeri Sari Nissilä oli asiantuntijana kokouksessa paikalla asian käsittelyssä.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1236/ /2014 KHALL Kuntalain 65 :n ( /353) mukaan valtuuston on vuoden lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka len te rivuo dek si talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammak si vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on ta loussuun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laa dit ta va siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur va taan. Uudessa kuntalaissa painotetaan talousarvion ja suun ni tel man yhteydessä hyväksyttäviä toiminnallisia ja ta loudel li sia tavoitteita siten, että talousarvio ja suunnitelma to teut tavat kuntastrategiaa ja että edellytykset kunnan tehtävien hoi ta miseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Kuntalain 65 :n 3 momentin ( /578) mukaan ta loussuun ni tel man on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään nel jän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laati mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni telman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimen pi de oh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kat ta mis vel volli suus). Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen muilta osin kuin alijäämän kattamiseksi esi tet tävien toimenpiteiden osalta. Kuntalain 69 :n 2 momentin ( /578) mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta ti likau del la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi men pide oh jel man riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Talousarvion laadinnassa on pidetty vaari kaupunginvaltuuston stra te gi ses ta tahtotilasta, jonka mukaan talous on pidettävä puhtaa na kunta- ja palvelurakenneuudistusten tarkoittamista krii siy tyvän kunnan kriteereistä. Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina Pyhäjärven kaupungin ta lous pysyy valtionosuuslain mukaisten kriisikunnan tun nus lu kujen mukaisten raja-arvojen paremmalla puolella - taseeseen kertyneen ylijäämän johdosta, mitä vuo den 2014 ti linpää tök ses sä tulee olemaan noin 6,4 miljoonaa eu roa;

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus lainamäärän/asukas suhteen siten, että lainaa vuo den 2015 tilin pää tök ses sä ollessa noin kymmenen miljoonaa sen asu kaskoh tai nen määrä on 1.788, kun kuntien keskimääräinen lai nakan ta 2013 oli /asukas; - veroprosentin suhteen siten, että tuloveroprosentin ol les sa 19,75, se on alempi kuin koko maan painotettu kes ki mää räi nen ve ro pro sent ti on jo vuonna 2014 ja noin kolmannes kun nis ta, yhteen sä 98 kuntaa, nostaa kunnallisveroprosenttiaan ensi vuo delle; - omavaraisuusasteen suhteen, koska se on 79,4 % (ti lin pää tös 2013), eli reippaasti suurempi kuin 50 %:n raja-arvo; - suhteellisen velkaantuneisuuden suhteen, koska se on 19,7 % (ti lin pää tös 2013), eli paljon pienempi kuin 50 %:n ra ja-ar vo; - vuosikatteen suhteen, koska se kyetään pitämään po si tii vi se na niin, että se ei kahden tilinpäätöksen mukaan mene ne ga tii vi seksi. Pyhäjärven kaupungin talousarvioesityksessä vuodelle 2015 kunnal lis ve ro tu lo jen kertymäksi on arvioitu euroa tu lo vero pro sen tin ollessa 19,75 %. Tuloveroprosentti on pysynyt sa mana (19,75 %) vuodesta 2007 alkaen, mutta paineet tu lo ve ro prosen tin nostamiseen ovat jo olemassa. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 ovat seuraavat (suluissa v. 2014): vakituinen asuinrakennus 0,50 % (0,45 %), yleinen kiinteistövero 1,00 % (0,90 %), muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 % (0,90 %), rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % (3,00 %), yleishyödyllinen yhteisö 0,10 % (0,10 %) ja voimalaitokset 2,85 % (2,85 %). Talousarviovuoden kiinteistöverokertymäksi on arvioitu eu roa. Vuoden 2015 yhteisöveron tuotoksi on arvioitu euroa. Yh tei sö ve ron kuntaryhmän jako-osuuden vuodelle 2015 on ar vioitu olevan 36,26 %. Myös kuntien jako-osuutta verovuodelle 2016 on esitetty muutettavan siten, että poistetaan määräaikaisen viiden prosenttiyksikön korotuksen vaikutus ja huomioidaan vakaus mak sun suurempi vaikutus. Verovuonna 2016 kuntaryhmän ja ko-osuu dek si esitetään 30,31 %. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2015 yhteensä euroa. Valtionosuuksien muutos vuoden 2014 ta lousar vi oon verrattuna on noin -13 %. Valtionosuuksien vä he ne miseen vuonna 2015 vaikuttaa erityisesti verotuloihin perustuvan val tion osuuk sien tasauksen väheneminen, kunnan pe rus pal ve lujen valtionosuusprosentin pieneneminen 29,57 %:sta (vuonna 2014) 25,42 %:iin (vuonna 2015) sekä valtionosuusjärjestelmän uu dis ta mi nen kokonaisuudessaan. Valtionosuuspäätös annetaan ku lu van vuoden lopussa.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Talousarvioesityksessä ulkoiset toimintatuotot ovat euroa sekä toimintakulut ovat euroa. Pyhäjärven kaupun gin tuloslaskelma ei sisällä alkaen kau ko läm pö laitok sen sekä vesi- ja viemärilaitoksen määrärahoja. Pyhäjärven Ener gia ja Vesi Oy on perustettu hoitamaan edellä mainittujen laitos ten toimintaa. Toimintakatteeksi muodostuu euroa. Toimintakatteen muu tos vuoden 2014 muutettuun talousarvioon verrattuna on -0,88 %. Vuosikatteeksi muodostuu talousarvioesityksessä euroa. Poistojen ja poistoeromuutoserien jälkeen vuoden 2015 talousarvion tilikauden alijäämäksi jää euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2015 investointien yh teis määräk si on arvioitu 8,77 M :a. Suurimmat investoinnit tulevana vuon na ovat terveyskeskuksen ja lastentalon rakentaminen. Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi arvioidaan tuloslaskelman ja in ves toin tien talousarvioesitysten mukaan 9,8 M. Vuoden 2015 ta lous ar vio tie to jen mukaan Pyhäjärven kaupungin lainakanta olisi yhteensä noin 10,19 M ja /asukas. Asukas koh tai nen lainakanta jää vielä alle kuntien keskimääräisen laina kan nan, joka oli /asukas. Tekninen lautakunta on käsitellyt toimialansa ta lousar vio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Sivistyslautakunta on kä sitel lyt talousarvioasiaa Kaupunginhallitus on käsitellyt ta lous ar vio ta seminaarissaan sekä kokouksessaan Talousarvio ja suunnitelma on laadittu kau pun gin hal li tuk sen antaman ohjeistuksen mukaan. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven palvelujen kustan nuk siin on varattu euron määräraha. Se län ne palve lu jen osuus Pyhäjärven kaupungin ulkoisista menoista on 62,9 %. Pyhäjärven kaupungin eri toimialueilla on myös mahdollisuus tar kas tel la talousarviota käyttösuunnitelman yhteydessä. Oheismateriaalina nro 3 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 talous ar vio sekä vuosien taloussuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväksyy Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman sekä päät tää esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Taloussihteeri Sari Nissilä oli asiantuntijana kokouksessa paikalla asian käsittelyssä.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Jukka Tikanmäki esitti, että talousarvioon palautetaan kuntaliiton jä sen mak su sekä sivulle 54 (NAMO -Nuorten ja Aikuisten Moniosaa mi nen) lisätään perustelujen 2 kappaleeseen toiseksi lauseek si teksti Lisäresurssien rahoitus tulee KELA:n sak ko mak sujen vähennyksenä. Kaupunginhallitus hyväksyi esitykset yk si mieli ses ti. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen ja siihen tehdyt lisäykset yksimielisesti. Taloussihteeri Sari Nissilä poistui kokouksesta klo

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Palvelusopimus talous- ja henkilöstöhallinnon sekä it-palveluista 1387/ /2014 KHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tukipalveluyksikkö Ta loushal lin to Selma on tuottanut Pyhäjärven kaupungin ja kun ta yh tymän muiden jäsenkuntien palkanlaskennan, kirjanpidon ja ICT-pal ve lut vuoden 2010 alusta lähtien. Kuntayhtymän yh ty mä hal li tus on hyväksynyt osaltaan kun ta yh ty män ja jä sen kun tien välisen palvelusopimuksen vastuun ja ko tau luk koi neen tu ki pal ve lu yk si kön (Taloushallinto Selman) jä sen kun nil le tuot ta mis ta palveluista. Jäsenkunnista Haapajärvi ( ) ja Kär sä mä ki ( ) ovat hyväksyneet pal velu so pi muk sen ja vas tuun ja ko tau lu kot henkilöstöhallinnon ja talous hal lin non osalta. ICT-pal ve lu jen vastuunjakotaulukko on tuolloin ollut kesken. Py hä jär ven kaupungissa palvelusopimusta ei viral li ses ti ole kä si tel ty. Haapajärven kaupunki ja Kärsämäen ja Reisjärven kunnat ovat al le kir joit ta neet päivitetyn palvelusopimuksen vas tuun ja ko tau lukkoi neen. Vastuunjakotaulukoiden muutostarpeita on tarkasteltu syksyllä 2013, jolloin Ppky Selänteen vt. talous- ja henkilöstöjohtaja on käy nyt neuvotteluja jäsenkuntien kanssa. Pyhäjärven osalta avoimek si on tuolloin jäänyt ICT-palvelujen vastuunjakotaulukko. Ppky Selänteen yhtymähallitus on :n 133 kohdalla hy väk sy nyt palvelusopimuksen päivitetyt vastuunjakotaulukot. Kuntayhtymä on palvelusopimuksen 3 kohdan mukaisesti tehnyt syk syl lä 2014 jäsenkunnille asiakaskyselyn Taloushallinto Selman palveluista toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Pyhäjärven hallintokuntien edustajat ovat vastanneet ar vioin ti kyse lyyn. Selvitys vastausten ottamisesta huomioon vas tuun ja kotau lu kos sa annetaan kokouksessa. Selvityksestä riippuu, voidaan ko palvelusopimus hyväksyä. Palvelusopimus ja vastuunjakotaulukot ovat liitteenä nro 1. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä palvelusopimuksen. Palvelusopimus ja vastuunjakotaulukot säilytetään ar kis to koh dassa Hc.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Työsuojelupäällikön ja sijaisen nimeäminen / /2014 KHALL Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen on toiminut Pyhäjärven kaupungin työ suo je lu pääl lik kö nä. Nurminen siirtyy liik keen luo vutuk sel la Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n työntekijäksi, minkä johdos ta Pyhäjärven kaupunkiin tulee nimetä työsuojelupäällikkö. Nur mi sel le on maksettu 170 euron korvaus kuukaudessa työ suoje lu pääl li kön tehtävien hoitamisesta. Työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan ja työntekijöiden välisestä yh teis toi min nas ta työsuojeluasioissa. Työsuojelupäällikön tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia siitä, että työsuojelu kyt keytyy kiinteästi työyhteisön toimintaan sen kaikilla tasoilla ja sillä on sel keät tavoitteet. Hän perehtyy työsuojelua koskeviin sään nöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä työpaikan työoloihin. Työ suo jelu pääl lik kö seuraa työolojen kehitystä ja hankkii työsuojelutietoa ja -aineistoa sekä järjestää yhteistoiminnan vaatiman tie don ku lun. Johtoryhmä on käsitellyt työsuojelupäällikön nimeämistä kokouksessaan. Johtoryhmän näkemys on, että työsuo je lu pääl li kök si tulisi nimetä sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari, jo ka on toiminut työsuojelupäällikön sijaisena. Kaupunginhallitus päättää: 1) nimetä Pyhäjärven kaupungin työsuojelupäälliköksi al kaen si vis tys joh ta ja Jukka Lehtosaaren, 2) että Jukka Lehtosaarelle maksetaan 170 euron korvaus kuukaudessa työsuojelupäällikön tehtävien hoitamisesta, ja 3) että työsuojelupäällikön sijaisena alkaen toimii hal linto joh ta ja Mauno Ran to.

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot