PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tilinpäätös vuodelta Henkilöstöraportti vuodelta Puumalan kunnan nuorisovaltuuston johtosäännön muutos Peruskoulun ja RaJuPuSu-opiston yhteisen musiikin lehtorin virkanimik keen muutos 40 Peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin osa-aikaisen (75 % kokonais työajasta) lehtorin viran perustaminen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttami nen Urheiluhallin väliverhon uusiminen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutus Puumalassa Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Lausunnon antaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisryhmän nimeäminen 47 Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston, Orvokki-ryhmän, nimeäminen JuPuSu-kuntayhtymän varhe-maksujen oikaiseminen Lausunto kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta 50 Lausunnon antaminen Puumalan kunnanvaltuuston päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen Lausunnon antaminen Etelä-Savon maakuntaohjelmasta Työsuojelun toimintaohjelman toteutumisen arviointi Työsuojelun toimintaohjelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Vuosiloman ja säästövapaan siirto työkyvyttömyyden perusteella lukien Talousarviolainan ottaminen Mikkelin seudullinen joukkoliikennesuunnitelmaluonnos 42

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lausuntopyyntö YOHFIN Oy:n hakemuksesta / Itä-Suomen AVI Edustajien valinta saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaariin Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Itä-Suomen öljyntorjunnan neuvottelukuntaan 61 Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan kehityskeskustelu sekä kunnan johtajan vapaiden myöntäminen Tiedoksi saatettavat asiat Ajankohtaisia asioita Määräalan ostaminen Sahanlahti-tilasta (1:79) ja kunnanhallituksen tekemän päätöksen kumoaminen 49

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Pasanen Unto puheenjohtaja Montonen Keijo varapuheenjohtaja Kasanen Antti jäsen Korhonen Minna jäsen Luukkonen Olli jäsen Pellava Riitta jäsen Piskonen Irja jäsen Luukkonen Erkki kv:n pj. Karvonen Jari kv:n I vpj. Kietäväinen Olavi kv:n II vpj. Hilden Matias kunnanjohtaja Arilahti Annakaisa pöytäkirjanpitäjä Julin Anne Palvelujohtaja 35, klo :08 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kasanen ja Minna Korhonen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Unto Pasanen Keijo Montonen Annakaisa Arilahti puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 35-39, Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Antti Kasanen Minna Korhonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhaku ohje, pi de tään ylei sesti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä keskiviikkona klo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma /01/05/2011 YHT.TMK Puumalan kunta ostaa työterveyspalvelut Etelä-Savon Työterveydeltä. Ke la mak saa työnantajalle korvausta työterveyshuollon kustannuksista, kun siitä on tehty kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Sopimus on tehty Toiminta suunnitelma käsi tellään työpaikalla yhteistoimintame nette lyn edel lyt tä mällä ta val la työ suoje lutoimikunnassa tai sitä vastaavas sa muus sa työ pai kan yh teis työ elimessä. Edellinen Puumalan kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma oli hyväk sytty vuosille Uusittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä Etelä-Savon Työterveyden kans sa. Se si säl tää kun nan pe rus tie dot, työ ter veys huol lon pe rus tie dot, työ ter veyshuol lon sopi muk sen ja si säl lön, työ suo jelu yhteis työn, työ ter veys huol lon toimin nan seu ran nan, työ ky vyn hallin nan ja varhai sen tuen, kun nan työterveys tarpei den ja toi min nan ku vauk sen, työ terveys huollon paino piste alueet se kä suunni tel lun toiminnan. Puumalan kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma on liitteenä. Liite nro 3. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Puheenjohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättä tehdä kunnanhallitukselle seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan työterveyshuollon toimin tasuunnitelman Puheenjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän py kälän kä sit te lyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Matti Pohjalainen. KH 35 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ollessa esteellinen (yhteisöjäävi), esittelee asian hänen sijastaan palvelujohtaja. Liite nro 14. Palvelujohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan työ terveyshuollon toimintasuunnitelman Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ pykälän kä sittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi. Tiedoksi: Palvelujohtaja Etelä-Savon Työterveys Henkilöstö

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tilinpäätös vuodelta /02/02/2014 KH 36 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ti likautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintar kastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan tulee sisällyttää tilinpäätöksen yhteyteen konsernitilinpäätös. Tilinpää töksen tu lee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toimin nan tuloksesta, talou delli sesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on il moi tettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoitta vat kunnanhallituksen jäsenet se kä kunnanjohtaja tai pormestari. Vuoden 2013 tilikauden tulos on 1,3 miljoonaa euroa positiivinen, mikä riittää kattamaan kunnan taseeseen aiempina vuosina muodostuneen alijäämän. Näin ollen kunnalta poistuu kuntalain velvoite alijäämien kattamises ta. Kunnan toimintakate parani vuoteen 2012 verrattuna noin 0,4 prosenttia, mutta mikäli Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitto jätetään huomioimatta, kasvoi toimintakate 1,3 prosenttia, mikä kuitenkin alitti inflaatiota son. Toi min ta ka te alit ti ta lous ar vion lähes eurolla, ja toimintakate oli arvioitua parempi kai killa toimialoilla. Kunnan saamat valtionosuudet kasvoivat vuoteen 2012 nähden noin eu roa ja verotulot euroa. Osa verotulokasvusta (nettona noin eu roa) oli kui ten kin seurausta verotulojen tilitysjärjestelmään tehdyis tä muu tok sis ta ja vuo den 2012 oikaisueristä. Sekä valtionosuudet että verotulot ylittivät ta lousarviossa arvioidun. Verotulojen osalta ylitystä tapahtui kaikkien verolajien osalta. Vuosikate oli 1,85 miljoonaa euroa, missä on parannusta vuoteen 2012 näh den noin 1,2 mil joo naa euroa. Käyttöomaisuuden poistot olivat noin euroa. Nettoinvestoinnit alittivat poistotason, ollen noin euroa. Poistonalaiset nettoinvestoinnit olivat noin euroa. Nettoin vestoinnit alittivat talousar vion noin eurolla johtuen pääasiassa asun to-osakkeiden hankinnan siir tymisestä osin vuodelle 2014, laajakais ta hankkeen toteutuksen viivästymisestä ja toteutumattomista maahankin noista. Kunnan lainakanta pieneni hieman ja on nyt noin 3,4 miljoonaa euroa, eli 1460 euroa asukasta kohden, mikä on selvästi alle valtakunnallisen ja maakunnallisen keskiarvon. Erikseen on laadittu henkilöstöraportti. Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikau den ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämä -tilille. Tilinpäätös liitteenä 15. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ).

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen, 2. esittää, että tilikauden ylijäämä ,29 euroa siirretään edellisten tili kausien ylijäämä/alijäämä -tilille. 3 saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastus lautakun nan arvioinnin jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, ja 4. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä kor jauksia Tarkastuslautakunta

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Henkilöstöraportti vuodelta /02/02/2014 YHT.TMK Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyviä asioita. Henkilöstöraportti vuodelta 2013 on liitteenä. Liite nro 1. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Puheenjohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liittee nä ole van henkilöstöraportin vuodelta Kunnanhallitus KH 37 Liite nro 16. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että val tuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta Valtuusto

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Puumalan kunnan nuorisovaltuuston johtosäännön muutos 13/00/01/01/00/2009 PEPALTK Puumalan kunnan nuorisovaltuuston johtosäännön 9 :n mukaan johtosääntö tarkistetaan vuosittain toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa. Nuorisoval tuusto on kokouksessaan esittänyt, että johtosääntöön tehdään seu raavat muutokset: 2 Nuorisovaltuuston jäsenet, 2 mom. Nykyinen teksti: Nuorisovaltuuston jäsenyyden hakemisesta tiedotetaan Mik keli kaupungin lukio koulutuksen Puu ma lan toimipisteessä, Puumalan koulussa sekä nuo ri so val tuu tet tujen ikäryhmään kuuluville nuorille. Uusi teksti: Nuorisovaltuuston jäsenyyden hakemisesta tiedotetaan Puumalan yhtenäiskoulussa, Puumala-lehdessä sekä internetissä. 3 Oikeus toimia nuorisovaltuuston jäsenenä Nykyinen teksti: Nuorisovaltuustoon voivat ilmoittautua jäseneksi Mikkelin kau pun gin lu kio kou lu tuk sen Puu ma lan toi mi pis tees tä ja paikkakunnalla kirjoilla ole vat vuotiaat nuoret. Uusi teksti: Nuorisovaltuustoon voivat ilmoittautua jäseneksi Puumalan kunnas sa kirjoilla olevat vuotiaat nuoret. 5 Toimihenkilövalinnat Nykyisestä tekstistä poistettu: Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii Puuma lan kun nan nuo ri so-oh jaaja. Uuteen tekstiin lisätty: Nuorisovaltuuston kokouksissa on läsnäolo- ja puhe oi keus Puu ma lan vapaa-aikasihteerillä ja etsivällä nuorisotyönteki jäl lä. Nuo riso val tuuston sihteerinä ja esittelijänä toimii Puumalan kunnan vapaa-ai kasih tee ri. Hä nen sijaisenaan toimii etsivä nuorisotyöntekijä. Puumalan kunnan nuorisovaltuuston uusittu johtosääntö on liitteenä. Liite nro 1. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhalli tukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä muutetun Puumalan kunnan nuorisovaltuuston joh tosäännön liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus KH 38 Liite nro 17. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu-

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ raavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä muutetun Puumalan kunnan nuorisovaltuuston joh tosäännön liitteen mukaisesti. Valtuusto

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Peruskoulun ja RaJuPuSu-opiston yhteisen musiikin lehtorin virkanimikkeen muutos PEPALTK Puumalan kunnalla on peruskoulun ja RaJuPuSu-opiston yhteinen musii kin lehto rin virka, johon on sisältynyt velvollisuus antaa lukio-opetusta Puu malassa. Virka on ollut täyttämättä useita vuosia ja virkaan kuu luvat tun nit on hoi dettu tuntiopettajien toimesta. Kunnan musiikin opetukseen ja sen kehittämistä varten olisi hyvä olla viranhalti ja, joka kantaisi kokonaisvaltaisesti vastuun musiikin opetuksesta ja kehittämises tä sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Puumalan kansalaisopis ton ja yh te näis kou lun kanssa on suunniteltu virkanimikkeen muutosta, opetusvel volli suut ta ja tunti määriä. Sekä kansalaisopiston että yhtenäiskoulun näkemyksen mukaan peruskoulun ja Ra Ju Pu Su-opis ton yh tei nen mu sii kin leh to rin vir ka on tar koituksen mu kai sinta muuttaa Puu malan kan sa lais opis ton mu sii kin opet ta jan viraksi vel vol lisuu della opet taa peruskoulussa, koska peruskoulun tuntimää rä on pienempi kuin opiston tuntimäärä. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan yh teisen opettajanviran haltijan opetusvelvollisuus lasketaan vuotuisena, jos eri op pilaitosten vuotuisten työviikkojen lukumäärä poikkeaa. Kansalaisopiston musii kin opettaja on velvollinen opettamaan 580 tuntia vuodessa. Opettajan muu työ velvollisuus on 350 tuntia vuodessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lukuvuonna perusopetukses sa tuntitarve on 7 tuntia/viik ko eli 266 tuntia/vuosi. Näin ollen virkaan sisältyisi kansalaisopiston opetusta 314 tuntia/vuosi ja muuta työvelvollisuutta 190 tuntia/vuosi. Jatkossa opetustunnit ja muu työvelvollisuus lasketaan lukuvuosittain. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhalli tukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää muuttaa alkaen peruskoulun ja RaJuPu Su-opiston yh tei sen mu siikin lehtorin virkanimikkeen Puumalan kansalais opiston mu sii kin opet ta jan viraksi velvollisuudella opettaa peruskoulussa. KH 39 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää muuttaa alkaen peruskoulun ja RaJuPu- Su-opiston yh teisen musiikin lehtorin virkanimikkeen Puumalan kansalais-

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ opiston musiikin opettajan viraksi velvollisuudella opettaa peruskoulussa. Valtuusto

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin osa-aikaisen (75 % kokonaistyöajasta) lehtorin viran perustaminen PEPALTK Puumalan yhtenäiskoulussa opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Mikkelin kau pungin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipisteen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Leena Viisanen. Puumalassa tulee olemaan lukuvuon na lu kion tun te ja 3,3 ja peruskoulun tunteja 14. Koska lukio koulutus tu lee lop pu maan lukuvuoden alusta lukien ja koska lukion tunte ja on lu kuvuonna vähän, on tar koi tuk sen mu kais ta, et tä osa-ai kai nen historian ja yh teis kun ta opin leh to rin vir ka pe rus te taan Puumalan kun taan lukuvuoden alus ta lukien ja virkaan siirre tään Mikkelin kaupungin lukion leh tori Leena Viisa nen. Näin tur va taan his to rian ja yh teis kun ta opin ammat ti tai toi nen ope tus myös jat kossa Puu malan yhtenäis koulus sa. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhalli tukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää perustaa peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin osa-aikaisen (75 % kokonaistyöajasta) lehtorin viran al kaen. Virkaan kuu luu vel vol li suus an taa ope tus ta Mik kelin etä- ja aikuis lu kion Puumalan toi mi pis tees sä luku vuon na Kunnanhallituksen puheenjohtaja Unto Pasanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyssyy: intressijäävi. KH 40 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää perustaa peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin osa-aikaisen (75 % kokonaistyöajasta) lehtorin viran alkaen. Virkaan kuuluu velvolli suus antaa opetusta Mikkelin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipisteessä luku vuonna Kunnanhallituksen puheenjohtaja Unto Pasanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: asianosaisjäävi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Keijo Montonen.

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Valtuusto Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 12/00/01/07/2013 PEPALTK Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto ovat val mistelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Muutostarve johtuu kuntalii tosten myötä jäsenkunnissa tapahtuneista muutoksista sekä toimintaym päristön muutoksesta. Kuntalain 79 :n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätöksen pe russopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asia pääte tään normaaliin tapaan enemmistöpäätöksellä kuntalain 59 :ää noudattaen. Luonnos uudeksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimukseksi on ollut jäsenkunnissa lausuntokierroksella keväällä Puumalan kunnanhallitus antoi seuraavan lausunnon: Perussopimusluonnoksessa esitetyt muutokset ovat pääosin perusteltuja. Puu malan kunta kuitenkin esittää kuntayhtymän hallitusta harkitsemaan peruspää oman uuden muodostamisen tarvetta. Lisäksi Puumalan kunta katsoo, että eroa vien kuntien asemaa koskevaa 19 :ää tulisi muuttaa, sil lä eroavalla kunnalla tu lee olla oikeus saada korvaus osuudestaan kuntayhtymän varoihin kuitenkin si ten, ettei kuntayhtymän toiminta tästä kärsi. Luonnoksessa oleva teksti on epä selvä, eikä anna tarkkaa kuvaa siitä, mi kä on eroavan kunnan mahdollisuus saada osuutensa peruspääomasta tai edes osa siitä. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä toivoo valtuuston päätöstä perussopi muksen muuttamisesta mennessä. Muutettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus on liitteenä. Liite nro 2. Nykyinen perussopimus on oheismateriaalina. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhalli tukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä muutetun Itä-Suomen päihdehuollon kuntayh tymän pe russopimuksen liitteen mukaisesti.

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KH 41 Liite nro 18. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä muutetun Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen liitteen mukaisesti. Valtuusto

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Urheiluhallin väliverhon uusiminen 29/02/02/2013 TEKN.LTK Urheiluhallin yli kolmekymmentä vuotta vanha kangasnostoseinä on tullut elin kaarensa päähän. Useaan otteeseen korjattua rakennetta ei voida saattaa enää käyttökuntoon, joten hallitilan jakamiseksi on uuden hankinta edes sä. Tekninen toimi on pyytänyt alkuvuodesta tarjouksia nostoseinän toteuttami sesta. Vaihto ehtoja ovat nykyisenlainen äänieristetty, kaksinkertainen nostopoi museinä tai keveämpi, yläosaltaan verkkorakenteinen ratkaisu. Tarjoukset ovat jättäneet Auran ST-Team Oy ja Championdoor Oy. Kevyt ääntä eristämätön verkkoseinä: Auran ST-Team Oy ,00 Championdoor Oy ,00 Nykyisenlainen kaksinkertainen nostopoimuseinä: Auran ST-Team Oy ,00 Championdoor Oy ,00 Auran ST-Teamin tarjoukset sisältävät vanhan nostoseinän ja koneiston purkami sen, Championdoorin eivät sisällä. Kumpikaan tarjous ei sisällä asennustyössä tar vittavan nostimen vuokraa, jonka kustannus on noin 1000 euroa. Lisäksi on va rauduttava vanhan nostoverhon hävittämiskustannuksiin. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Puumalan tekninen lautakunta päättää hankkia Au ran ST-Team Oy:n nostopoimuseinäratkaisun myönnettävän lisämäärärahan puit teissa. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä talousarvion investointiosaan kohtaan 2829 hankkeen toteutukseen. KH 42 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättä tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä euron lisämäärärahan myöntämisen talousar vion in vestointiosaan kohtaan 2829 hankkeen toteutukseen. Valtuusto

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Laajakaista kaikille -hankkeen toteutus Puumalassa 40/07/01/2009 KH 43 Laajakaista kaikille hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä jou lu kuussa Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla 100 mbs no peuden mahdollistavien, valokuitupohjaisesti toteutettavien verkko jen ra ken ta mi nen alueil la, joil le kau palli nen tar jon ta ei to dennäköi sesti to teu du. Laajakaistatukien osalta kunnat on jaettu kolmeen eri mak su luok kaan riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydes tä, laa jakaistahankkeen laa juudesta ja teknisestä toteutustavasta sekä asu kasta kohden lasketuista kustan nuksista. Puumala kuuluu alimpaan mak su luokkaan eli kunnan osuus hank keen tuki kelpoisista kustannuksista on 8 %. Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueen kuntien kans sa vetänyt hanket ta, jolla on pyritty saamaan operaattoreita toteuttamaan maakunnan saami nen laa jakaistan piiriin. Puumalan koko kunnan kattaneesta laaja kais tahank keesta pyy det tiin tar jouk sia vuonna 2010, mutta yhtään kiinnos tunutta tarjoajaa ei tuolloin il maantu nut. Maakuntaliiton kanssa on mietitty keinoja, joilla Puumalassa saataisiin laajakais tahanke alkuun. Koko kunnan saaminen kuituverkon piiriin kerralla ei ole täl lä hetkellä realistista, vaan olisi löydettävä vetovoimainen pienem pi han ke, jossa olisi potentiaalisia laajakaistaverkon tilaajia mahdollisim man paljon suhteessa hankkeen kokonaiskustannuksiin. Tällaiseksi alueeksi on valmistelussa valikoitu nut Kuo rek sen niemes tä kir kon ky län ja Koti niemen kaut ta Lii mat ta laan me nevä reitti. Valinta pohjautuu vuonna 2013 toteutettuun kyselyyn alustavasti kiinnos tuneista talouksista sekä alueen nauhamai seen vaki- ja vapaa-ajan asutukseen lä hellä maantieverkostoa, mikä mahdollistaa tilaajien löytymisen mahdollisimman läheltä rakennettavaa runkoverkkoa. Mi käli ky sei selle alu eelle saa daan to teut taja, voi daan aluet ta myö hem min mah dolli suuksien mukaan laajen taa, mi käli laa ja kais talle löy tyy kysyn tää. Julkisen tuen haun myötä ratkeaa hankkeen kokonaishinta ja kunnan osuus kus tannuksista. Kunta sitoutuu rahoitusosuuden maksamiseen vas ta toteutetun kil pai lu tuk sen jälkeen tehtävällä erillisellä päätöksellä, jolloin on tiedossa myös kun nan maksuosuus hankkeeseen. Ra ken ta mi sen to teut tami nen edel lyt tää myös si tä, et tä mah dol li nen toteuttaja saa tar vit ta van määrän laajakaistatilaajia. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Etelä-Savon maakun ta lii tol le, että se käynnistäisi laajakaistarakentamisen julkisen tuen haun Puu ma lan kunnassa hankealueella, joka ulottuisi Sahanlahden-Kuo reksennie men alueelta Puumalan kirkonkylän kautta Liimattalaan.

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutusihteeri Tiedoksi: Etelä-Savon maakuntaliitto/matti Koivisto Kunnanhallitus Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma TEKN.LTK Kunnan maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapo liittiset tavoitteet ja periaatteet. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin ostajille, maanomistajil le, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin. Maapoliittinen ohjelma päivitetään val tuustokausittain sekä tarvittaessa kuntastrategian, elinkeinopolitiikan linjausten tai kaavoituksen niin vaatiessa. Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma tarkistetaan vähintään val tuustokausittain ja tarvittaessa useamminkin. Maapoliittinen osa ohjelmasta toi mii ohjeena maanhankinnassa ja -luovutuksessa, kaavoituksessa, sopimuspolitii kassa ja poikkeamislupia käsiteltäessä. Maapolitiikan tavoitteita ovat muun muassa: - hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen - kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen - yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen Hyvin hoidettu maankäyttö on edellytys tulokselliselle asunto-ohjelmalle. Asu mispalvelujen järjestämisen vastuu on kunnalla. Asumispalvelujen tavoitteena on turvata kaikille kuntalaisille tarkoituksenmukainen asumismuoto. Laadukkaan asumisen mahdollistumisella on suuri vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Teknisen lautakunnan valitsema Maa- ja asuntopoliittista ohjel maa valmisteleva työryhmä on kokoontunut alkuvuoden aikana kolme kertaa. Maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa ovat valmistelleet työryhmän viran- ja toimen haltijajäsenet. Puumalan Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuusto aloitteen, jossa esitetään, että kunnan "tontteja myydään myös henkilöille, jotka eivät muuta pysyvästi Puumalaan, kan salaisuuteen katsomatta. Tonttien hintoja voidaan näin ollen tarkastaa uudelleen. Tonteista saatava kiin teistövero olisi myös korkeampi ja niistä saatavat myyntitulot voitaisiin käyttää esim. Kotiniemessä asfaltointiin, valaistukseen yms. Nyt tontit sekä niille raken nettu kallis kunnallistekniikka ovat vajaakäytöllä. Myös hiipuva rakentaminen li sääntyisi ja toisi töitä, kaupankäynti lisääntyisi etenkin hiljaisena talvikautena. Li säksi vierasmaalaiset ihmiset elävöittäisivät nyt niin vanhusvoittoista ja hiljaista kuntaa." Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että perus suomalaisten valtuustoaloitetta tarkastellaan uuden, yhdistetyn maaja asunto poliittisen ohjelman päivitystyön käynnistyessä vuodenvaihteessa. Kokouksessa työryhmä on todennut, ettei ole syytä muuttaa nykyistä käytäntöä ja myydä asemakaava-alueiden vakituiseen asumiseen

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ tarkoitettuja tontteja loma-asuntokäyttöön. Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma vuosille liitteenä nro 11. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhalli tukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille liitteen nro 11 mukaisena. kunnanhallitus KH 44 Liite nro 19. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille liitteen mukaisesti. Valtuusto

20 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta KH 45 Selvitysmies Arno Miettinen on valmistellut luonnoksen uudeksi valtionosuus järjestelmäksi ja -lainsäädännöksi. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausun toa lakiluonnoksesta mennessä. Ehdotetussa järjestelmässä väestön ikärakenteen merkitys valtionosuuksien määräytymistekijänä pienenee, mutta säilyy edelleen merkittävimpänä kriteeri nä. Sairastavuuden painoarvo kasvaa. Kriteerien määrää on kokonaisuutena vä hennetty. Osana uudistusta painopistettä siirretään kustannusten tasaamisesta tulojen tasaamiseen, kun aiemmin esimerkiksi verotulotasaus on rahoitettu kun tien keskinäisellä järjestelmällä. Uudistus ei vaikuta valtionosuuksien kokonaisrahoitusmäärään, vaan ainoas taan niiden jakamiseen eri kuntien kesken. Uuden järjestelmän kriteerit ovat ikärakenne, sairastavuus, työttömyysas te, kak si- ja vie ras kie li syys, asu kastiheys, saaristoisuus ja väestön koulutustausta. Näistä ikära kenteen merkitys on noin 70 prosenttia ja sairastavuuden 25 prosenttia, jo ten muiden kriteerien merkitys on ainoastaan noin 5 prosenttia. Lisäksi kunnille maksettaisiin lisäosia, joiden perusteena ovat syrjäisyys, työ paik ka oma va rai suus ja saa me lais ten ko ti seu tu alu ee seen kuuluminen. Verotulojen perusteella maksettavaa valtionosuuksien tasausta esi tetään uudis tettavaksi siten, että jatkossa tasausraja olisi 100 % kuntien keskimääräisistä ve rotuloista, mutta rajan alapuolella oleville kunnille kor vat taisiin puuttuvasta ve rotulosta ainoastaan 80 %. Rajan yläpuolella ole vien kuntien maksama tasausvä hennys muuttuisi progressiiviseksi, mutta var sin lievästi. Lisäksi perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmää esitetään muutettavaksi si ten, että kuntien väliset erot perushinnoissa poistetaan. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla tarkasteltuna Puumalan kunnan valtionosuusrahoitus olisi kas vanut vuoden 2014 tasossa noin eurolla (59 euroa/as) nykyjärjestelmään nähden. Uudistuksen toteuttamiseen esitetään viiden vuoden siirtymäaikaa, jo ten muutos astuisi voimaan portaittain. Lausuntoluonnos liitteenä 20. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta liitteenä olevan lausunnon. Tiedoksi: Hallintosihteeri

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot