Sisällys 1. Esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen kilpailutekijänä 2. Esimiesasema 3. Esimies itsensä johtajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys 1. Esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen kilpailutekijänä 2. Esimiesasema 3. Esimies itsensä johtajana"

Transkriptio

1 Sisällys Lukijalle Esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen kilpailutekijänä LVI-asennusliike ja erilaiset strategiat Henkilöstöstrategia LVI-asennusyrityksen strategia henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöasioiden hoitamisen lähtökohtana Esimiesasema Organisaatio luo esimiestyön puitteet Virallinen organisaatio Epävirallinen organisaatio Viralliset ja epäviralliset normit Yrityskulttuuri Työilmapiiri Esimieheksi kasvaminen Esimiesaseman piirteitä Esimiehen ominaisuuksia Esimiesrooli Roolinkuvaus Arvovalta ja auktoriteetti Asemaan perustuva arvovalta Persoonallinen arvovalta Iän tuoma arvovalta Tiedollinen ja taidollinen arvovalta Aikaansaannosarvovalta Verkottumisarvovalta Arvovallan lajit muutoksessa Esimies itsensä johtajana Esimiehen omat arvot Oman työn suunnittelu ja johtaminen Työsuunnitelmat Ajankäyttö Aikavarkaat ja niiden torjunta Jämäkkyys Muutoksiin varautuminen ja jatkuva itsensä kehittäminen... 39

2 Esimiehenä jaksaminen Työssä käyttäytyminen Suhtautuminen työhön Persoonallisuus Asenteet Tarpeet Turhauma Työtyytyväisyys Motivaatio Työntekijöiden odotukset esimieheltä ja työnantajalta Hyvällä johtamisella lisätään tehokasta työaikaa Työntekijäliiton näkökulma Esimies valmentajana Johtaminen Esimiestyön raamit Työsopimus Toimenkuva Tulostoimenkuva Johtamisajatuksia ja teorioita Esimiehen tehtäväkenttä Tilanteen arviointi Päätöksenteko Suunnittelu Toteutus Valvonta Reagointi ja johtopäätökset Sidosryhmäyhteistyö Töiden johtaminen Tehtävänanto Valvonta johtamisen välineenä Delegointi Tiimien johtaminen Esimiestyössä onnistuminen Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöasioiden kokonaisuus Henkilöstöasioiden organisointi LVI-yrityksissä Esimies henkilöstöasioiden toimijana Henkilöstöasiantuntijan tehtävät ja rooli... 81

3 Tehtävien painopisteet Henkilöstöasiantuntijan persoona Henkilöstöpalvelujen ostaminen Henkilöstön hankinta Yritys- ja työnantajakuva Arvio henkilöstön tarpeesta Profilointi Rekrytointiprosessi Kanavat Hakuilmoitus Menettelyn vaiheet Johtamiskeskustelut (kehityskeskustelut) Keskustelujen käyminen Aikataulu Ajankohdasta sopiminen ja keskustelijoiden valmistautuminen Keskustelun läpivienti Kehittymistarpeiden arviointi Keskustelun aiheita Tuloksen kirjaaminen ja keskustelun päättäminen Ryhmäkeskustelut Palkkakeskustelun käyminen Perehdyttäminen Taustaa Yritykseen perehdyttämien Perehdytyksen tarkoitus Vastuu perehdyttämisestä Perehdytyksen suunnittelu Työnteon turvallisuus Työmaalle perehdyttäminen Työmaaperehdytyksen tavoitteet Työmaaperehdytyksen toteutus Palkkauksen perusteet Palkkaus seuraa työmarkkinoiden uudistumista Palkkauksen oikeudenmukaisuus Palkkausjärjestelmän pääosat Palkkaustavat Aikapalkka Tehtäväkohtainen palkanosa

4 Henkilökohtainen palkanosa Muuttuva palkanosa Täydellistä ei ole, hyvän voi tehdä Palkitseminen osana palkkausta Aineellista ja aineetonta Palkitseminen on osa johtamista Palkitsemistakin voi kehittää Asennusalan palkkojen määrittäminen LVI-asentajien palkkajärjestelmän tavoitteet Työntekijän työkyvyn vaikutus vähimmäispalkkoihin Työntekijän palkkaryhmän määräytyminen Tehtävien vaativuusryhmittelyn ja palkkaryhmittelyn käytännön toteutus Henkilökohtaisen palkanosan määrittäminen Osaamisen arviointikeskustelu Asentajan suorittamien tutkintojen vaikutus palkkaan Tutkintotodistus Näyttötutkintolisät Näyttötutkintolisän maksaminen Näyttötutkintotilaisuuteen osallistuminen Nuoret työntekijät Muuta tutkintoihin liittyvää Ulkomaalaisen LVI-asentajan osaamisen arviointi ja palkkaus Muut osaamiseen perustuvat palkanlisät Erityistyöt Etumiehet Etumieslisä aikapalkkauksessa Etumieslisä suorituspalkkauksessa Erikoisetumies LVI-toimihenkilöiden palkan määrittäminen Toimihenkilön tehtävän vaativuuteen perustuva palkanosa Vaativuusluokituksen ylläpito Henkilökohtainen palkanosa Muuta toimihenkilöiden palkassa huomioitavaa Nuoret toimihenkilöt ja harjoittelijat Työkyvyn ylläpito Työterveyshuolto Työterveyshuollon tavoitteet

5 Järjestämisvaihtoehdot Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Perustuu yhteistoimintaan Työterveyskortti rakennustyössä Työterveyskorttia koskevat velvollisuudet Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin merkitys yritykselle Työhyvinvoinnin osa-alueet Johtaminen Viestintä Osaaminen Terveys Työympäristö Työhyvinvointiohjelma Työsuojelutoiminta Työpaikka Käsiteltävät asiat Asioiden käsittely Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun tehtävät Oikeus saada tietoa ja koulutusta Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö Ansionmenetyksen korvaaminen Oikeus keskeyttää vaarallinen työ Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja Oikeudet taattava Työsuojelutoimikunta Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan tilat Salassapitovelvollisuus Tapaturmavakuutukset Työtapaturma Ammattitauti Ilmoitusvelvollisuus työtapaturmista Lääkärillä ilmoitusvelvollisuus ammattitaudeista Työturvallisuus Yleiset velvollisuudet Työsuojelun toimintaohjelma

6 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Erityistä vaaraa aiheuttava työ Työympäristön suunnittelu Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus Henkilönsuojaimet ja apuvälineet Yhteistoiminta työturvallisuusasioissa Turvallisuus LVI-asennusalalla Turvallisuussuunnitelma Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset Ensiavun järjestäminen Työolosuhteiden järjestäminen Fyysisen kuormituksen vähentäminen Työhygieenisten haittojen torjuminen Henkilön suojaaminen LVI-asennustöissä Palovaaran torjunta Poistumis- ja pelastautumisteiden järjestäminen Ensiapu- ja pelastusvälineiden järjestäminen Sähkötyöt ja sähkötapaturmilta suojautuminen Henkilöstötilat Työnjohdon läsnäolo työmailla Työnjohdon oikea määrä Jokainen vastaa osaltaan Laiminlyönteihin puuttuminen Pelisäännöt selviksi Työturvallisuusohjeistus työsopimuksen liitteeksi Tapaturmataajuus ja sen mittaaminen Sairauspoissaolojen seuranta rakennusalan yrityksissä Tasa-arvon edistäminen Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työpaikoilla Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi Syrjintä sukupuolen perusteella Laki määrittää kielletyn syrjinnän Syrjintä voi ilmetä myös häirintänä Todistustaakka Velvollisuus antaa selvitys Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto Työsyrjintä Kohtuulliset mukautukset vammaisille

7 Kaikki erilainen kohtelu ei ole kiellettyä Seuraamukset syrjintäkiellon rikkomisesta Työelämän tietosuoja Henkilötietojen käsittely Työntekijän henkilötietojen keräämisen yleiset edellytykset ja työnantajan tiedonantovelvollisuus Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen Käytettävä terveydenhuollon palveluja Luottotietojen käsittely Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit Kameravalvonta työpaikalla Avoimuus kameravalvontaa toteutettaessa Yritykselle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen ja avaaminen Yritykselle kuuluvien sähköisten viestien esille hakeminen Yritykselle kuuluvien sähköisten viestien avaaminen Teknisin menetelmin toteutettu valvonta ja tietoverkon käyttö Kulunseurantatietojen käyttö rakennusalalla Osaamisen lisääminen Henkilöstön osaamistason arviointi suhteessa tavoitteisiin Tarvittavan uuden osaamisen määrittäminen Työssä käytettävien työvälineiden hallinta Työkokonaisuuksien ja työn suunnittelun hallinta Työssä vaadittava teoriatieto Yleiset työn tekemisen valmiudet Ulkopuolisten tahojen asettamat pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset Henkilöstön oppimispolku Mahdollisuuksia osaamistavoitteiden saavuttamiseksi Työssä käytettävät työvälineet, työmenetelmät ja -materiaalit Työn suunnittelu ja kokonaisuuksien hallinta Työssä vaadittavat teoriatiedot Yleiset työn tekemisen valmiudet Korvaukset koulutuksen ajalta Opiskelijat työpaikoilla Työpaikalla tapahtuva oppiminen Kirjallinen sopimus

8 Yhdessä suunniteltu Työpaikkaohjaaja Vastuullinen opettaja Turvallinen oppimisympäristö Opiskelijoiden noudattama työaika Palkatonta Ruoka- ja matkakustannukset Opiskelijan arviointi Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Ongelmien käsittely Työelämän ja työpaikan pelisäännöt Ongelmien tunnistaminen Pikainen puuttuminen Erilaisia ongelmia ja niihin vaikuttaminen Työajoista lipsujat Tapaamisista ja asiakastilanteista myöhästyjät Haasteelliset työntekijät ja työntekijöiden väliset erimielisyydet ja riidat Elämäntavat ja käyttäytymissäännöt Päihteet Työpaikkakiusaaminen Terveysongelmat Yhteistoiminta työpaikoilla Yhteistoiminnan tarkoitus ja tavoitteet Henkilöstö yrityksen osakkaana Henkilöstöosakkaan sopimukset Verottaja ja henkilöosakas Erilaiset vapaat Perhevapaat Äitiys- ja erityisäitiysvapaa Isyysvapaa Vanhempainvapaa Hoitovapaa Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Poissaolo pakottavista perhesyistä Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

9 Merkkipäivät Muita työehtosopimusten mukaisia vapaita Opintovapaa Vuorotteluvapaa Säästövapaa Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi Palkattomat vapaat Työsuhteen päättyminen Eläkkeelle siirtyminen Eläkeuudistus Osaamisen siirtäminen Työsuhteen päättyminen muista syistä Irtisanomisen suorittaminen Viestintä ja vuorovaikutus Tiedonkulku Kokoukset, palaverit ja neuvottelut Kokoukset Työmaakokoukset ja urakoitsijapalaverit Palaverit Neuvottelut Vuorovaikutustilanteiden yhteisiä vaatimuksia Asian hallinta Menettelytapojen ja taktiikan hallinta Toisten huomioon ottaminen ja kuunteleminen Viestintä muutostilanteissa Esimies ja poikkeustilanteiden viestintä Esimiestyön ja henkilöstö johtamisen tulevaisuus Uudet sukupolvet ja niiden yritykset Kantavat rakenteet murroksessa LVI-asennuksen uusi johtamisalusta Esimiehen hallittava laajempia kokonaisuuksia Johtaminen yksilöllistyy Henkilöstön sitoutuminen työhön ja yritykseen vähenee Henkilöstöasioiden painoarvo kasvaa Valvonnan rooli muuttuu Esimiestaitojen sisältö muuttuu Lähteitä ja kirjallisuutta Liite 1 Tulossuunnitelmalomake

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon perehdyttämisopas Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon koulutuskeskus 1.10.2010 Kirkon perehdyttämisopas on Kirkon koulutuskeskuksessa valmisteltua aineistoa

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA 2 1. Henkilöstön perehdytys HUS:ssa HUS:n perehdytysohjelman päämääränä on varmistaa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen perehdytys kaikille uusille tai tehtäviä vaihtaville, esimiestehtävissä aloittaville

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

ALKUSANAT... 3. Etätyö ja muu kodissa tehtävä työ... 26 Kodissa tehtävän työn eri tilanteet... 27 Työnantajan velvollisuudet... 27

ALKUSANAT... 3. Etätyö ja muu kodissa tehtävä työ... 26 Kodissa tehtävän työn eri tilanteet... 27 Työnantajan velvollisuudet... 27 Sisällysluettelo ALKUSANAT... 3 1. LUKU LAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 13 Lain tavoite ja tarkoitus... 13 Tarkoitussäännös ohjaa soveltamista... 13 Lain soveltamisalaa koskevat pääsäännöt... 14 Lain

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot