Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 30 Vuoden 2015 ja vuosien taloussuunnitelma Koulutussuunnitelma Työsuojelun toimintaohjelma Aloitetoiminnan pisteen hinta Ilmoitusasiat Varallaolokorvaukset 53

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka varapuheenjohtaja Vilska Miia jäsen Muut osallistujat Huuskonen Vesa kunnanjohtaja, esittelijä Jänönen Anne henkilöstösihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Pekka Anttonen ja Miia Vilska Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Anne Jänönen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Pekka Anttonen Miia Vilska Käsitellyt asiat Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Anne Jänönen

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Vuoden 2015 ja vuosien taloussuunnitelma 154/ /2014 Khjaost 30 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raavak si kalenterivuodeksi talousarvio ja samalla hyväksyttävä myös ta loussuun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi (kuntal 65 ). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, et tä edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tiedoksi: Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon kustannuspaikkojen talousarvioehdotus 2015 ja suunni tel ma vuo det ovat seuraavat: Menot Tulot Netto Henkilöstöhallinto ja henkilöstöpalvelut Yhteistoiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön sairaanhoito Kunnanjohtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä henkilöstö- ja ta lous suun ni tel mat esitysten pohjalta. Päätös: Hyväksyttiin.

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Koulutussuunnitelma / /2014 Khjaost 31 an Koulutuksen tavoitteena on organisaation ja yksilön ammattitaidon ke hit tämi nen vastaamaan työelämän ja Parikkalan kunnan vaatimuksia ja tar peita. Koulutus on osa osaamisen johtamisesta, jonka tarpeet käydään vuosittain lä pi kehityskeskusteluissa. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen päämää rä nä on tuottavuuden parantamisen ohella myös työhyvinvoinnin ke hittä mi nen. Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaisesti työnantajan on neuvoteltava yh teis toi min nan hengessä ennen koulutussuunnitelmaa koskevaa pää töksen te koa. Koulutussuunnitelman hyväksyy kunnan hallintosäännön mu kaises ti kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Suunnitelmia voidaan tar vit taessa tar kis taa vuoden ai ka na yh teis toi min ta me net te lyä noudattaen. Liite: Koulutussuunnitelmat 2015 Yhteistyötoimikunta käsittelee kou lu tus suun ni tel mat kokouksessaan Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Yhteistyötoimikunta hyväksyi osaltaan kokouksessaan vuo den 2015 koulutussuunnitelmat. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Henkilöstöjaosto päättää hy väk syä vuoden 2015 koulutussuunnitelmat. Henkilöstöjaosto hyväksyi ehdotuksen. Liitteet Liite 1 Koulutussuunnitelmat 2015

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Työsuojelun toimintaohjelma 204/ /2014 Khjaost 32 an Työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n mukaan työnantajalla on oltava tur valli suu den ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn yl lä pi tämi sek si tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työ olojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimin ta oh jel mas ta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edis tä mi sek si sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työ paikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työn te kijöi den tai heidän edustajiensa kanssa. Lain 17 :ssä on määräykset työnantajan ja työntekijöiden välisestä yh teistoi min nas ta, jonka mukaan työturvallisuutta on ylläpidettävä ja pa ran net tava työpaikalla yhteistyössä lain mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintaohjelmaan on mm. lisätty luettelomuotoon työsuojelupäällikön, työsuo je lu val tuu te tun ja henkilöstön tehtävät työturvallisuuden to teut ta mi sessa sekä vuonna 2013 kuntaan perustettua sisäilmastotyöryhmää koskeva osa. Yhteistyötoimikunta käsittelee työsuojelun toimintaohjelmaa ko kouk sessaan Liite: Työsuojelun toimintaohjelma Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Yhteistyötoimikunta hyväksyi kokouksessaan osaltaan työ suo je lun toimintaohjelman. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Henkilöstöjaosto päät tää hy väk syä esitetyn työsuojelun toimintaohjelman. Henkilöstöjaosto hyväksyi ehdotuksen. Liitteet Liite 2 Työsuojelun toimintaohjelma

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Aloitetoiminnan pisteen hinta 209/ /2014 Khjaost 33 an Henkilöstöhallintoon on vahvistettu vuonna 2005 aloitetoiminnan sääntö, jo ta on tarkistettu viimeksi vuonna Jokaisella kunnan palveluksessa ole val la henkilöllä on oikeus tehdä aloitteita. Aloitteen voi tehdä myös ryhmä. Kunnallislain tarkoittama kuntalaisten aloitteenteko-oikeus ei kuulu aloi te toi min nan säännön piiriin. Aloitteista käsitellessään henkilöstöjaosto päättää palkkioista tai pal kit semat ta jättämisestä kussakin tapauksessa erikseen. Käsiteltäessä otetaan huo mi oon toteuttamiskelpoisuus aloitteesta koituva säästö tai muu hyöty merkitys turvallisuudelle tai viihtyvyydelle. Palkkiota määriteltäessä käytetään seuraavaa pistetaulukkoa: Luokka A B Erittäin arvokas 10 6 Edullinen 8 4 Tyydyttävä 6 2 Luokka A: Aloite on sovellettavissa laajasti kunnassa. Luokka B: Aloite on sovellettavissa suppeammin. Ryhmäaloitteessa palkkio jakautuu ryhmän jäsenten kesken siten, että jokai sel le tulee yhtä suuri osuus. Poikkeuksellisen arvokkaasta aloitteesta voidaan lisäksi suorittaa erillinen tun nus tus palk kio. Henkilöstöjaosto vahvistaa pisteen arvon, joka tarkistetaan kolmen vuoden vä lein. Pisteen arvoa on viimeksi korotettu vuoden 2012 alusta viidellä eurol la arvon noustessa 45 euroon. Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja kat soi, että aloitetoiminnan sääntö voidaan lakkauttaa. Nykyisen aloi te toimin ta mal lin ei katsottu olevan toimiva. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Henkilöstöjaosto päät tää lakkauttaa aloitetoiminnan säännön alkaen. Jatkossa ote taan käyttöön vastaava aloitteellisuutta ja työyhteisön kehittämistä palve le va palkitsemisjärjestelmä.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto hyväksyi ehdotuksen.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Ilmoitusasiat 40/ /2014 Khjaost 34 an Henkilöstöjaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Etelä-Karjalan Työkunto Oy, Ilmoitus työterveyspalveluiden hintojen ko ro tuk ses ta: + 0,4 % alkaen Parikkalan kunnalliset JHL ry os. 425, pöytäkirjanote yhdistyksen hal li tuk sen kokouksesta : Pentti Laakkonen hoitaa pääluottamusmiehen asiat pää luot ta musmies Sari Silventoisen opintovapaan aikana Kunnanjohtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Varallaolokorvaukset 42/01.02/2014 Khjaost Valmistelija henkilöstösihteeri Seija Seppänen, puh , s-posti sei Teknisten laitosten ja kiinteistöjen tarpeita varten on järjestetty varallaolo, jos sa yksi henkilö on viikon kerrallaan tavoitettavissa. Varallaoloon ovat osal lis tu neet laitos- ja talonmiestehtävissä toimivat sekä jälkeen li säk si yhdyskuntatekniikan päällikkö. Varallaolokorvauksena on maksettu 30 % kunkin henkilön omasta varsinaisesta palkasta. Työaikalain alaiselle työn te ki jäl le varallaolotunteja kertyy viikossa 129,25, josta vähennetään ak tii vi työk si muuttuneet tunnit. Koska työntekijöitä ei varallaoloon ole ollut riit tä väs ti, myös yhdyskuntatekniikan päällikkö on osallistunut varallaoloon ja hänelle on maksettu varallaolokorvaukset samoin perustein kuin työn teki jöil le. Teknisten laitosten ja kiinteistöjen varallaolon järjestäminen pi tempi ai kai ses ti on vielä kesken. Henkilöstöjaosto on määritellyt johtavassa ja itsenäisessä asemas sa olevat ja siinä yhdyskuntateknikan päällikkö, rakentamispäällikkö ja kun nos sa pi to pääl lik kö on määritelty johtavasa asemassa olevaksi. TS:n alai seen henkilöstöön sovelletaan KTVES:n työaikaluvun määräyksiä. Mikä li heitä ei katsota kunnan johtoryhmän jäseniksi (joille esim. va ral la olokor vauk sen maksaminen on kunnan harkinnassa, KVTES 23 3 mom.), heil le maksetaan KVTES 23 1 mom. perusteella varallaolokorvaus samoin kuin itsenäisessä asemassa olevalle. Tämä tarkoittaa sitä, että korvaus suoritetaan varallaolotunnteilta, ei kuitenkaan klo vä li seltä ajalta, ellei tässäkin tapauksessa kunnan toimivaltainen viranomainen har kit se sitä kohtuulliseksi. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää, että mikäli it se näises sä ja johtavassa asemassa olevat osallistuvat teknisten lai tos ten ja kiin teis tö jen varallaoloon siihen saakka, kunnes va ral la olo jär jes tel mä on pi tem pi ai kai ses ti järjestetty, heille maksetaan KVTES:n 23 1 mom. mukai ses ti varallaolokorvaus, ei kuitenkaan varallaolotunneilta klo Aikaisemmin maksettuja varallaolotuntien korvauksia klo väliseltä ajalta ei peritä takaisin. Päätös: Hyväksyttiin. Khjaost 35 an Kunnassa on jatkettu selvitystyötä teknisten laitosten ja kiinteistöjen va ralla olon järjestämiseksi.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Tiedoksi: laitoshuoltopäällikkö Anu Nikulaisen selvitys tämän hetkisestä va ral la olo ti lan tees ta Varallaolo ja sen aikana tehty työ on korvattu KVTES:n määräyksiä noudat taen lukuun ottamatta kodin ja työpaikan välisiä matka-aikojen kor vauksia. Matka-ajat on teknisessä toimessa vallinneen käytännön mukaisesti las ket tu mu kaan tehtyihin työtunteihin ja korvaus ei ole siltä osin ollut so pimuk sen mukainen. KVTES:n mukaan työpaikalle ja takaisin mat kus ta miseen ku lu vaa aikaa ei lueta työajaksi (KVTES III lu ku 5 1 mom. so vel tamis oh je). Kunnanjohtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää, että jatkossa va ral laolos sa työpaikalle ja takaisin matkustamiseen kuluvaa aikaa ei lueta työajak si. Aikaisemmin liikaa maksettuja matka-aikojen työaikakorvauksia ei pe ri tä takaisin. Vuoden 2015 aikana rekrytoitavien työntekijöiden työ so pimuk siin kirjataan varallaolovelvoite. Jatkossakin varallaolon korvaukset mak se taan sopimuksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin.

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 30, 34 KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 :n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 31, 32, 33, 35 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot