UKRAINAN TUKIPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UKRAINAN TUKIPAKETTI"

Transkriptio

1 UKRAINAN TUKIPAKETTI

2 UKRAINAN TUKIPAKETTI Tässä asiakirjassa hahmotellaan pääasialliset konkreettiset toimenpiteet, joita komissio ehdottaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ukrainan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen tasapainottamiseksi, siirtymävaiheen sujuvoittamiseksi, poliittisten ja taloudellisten uudistusten edistämiseksi ja osallistavan kehityksen tukemiseksi kaikkien ukrainalaisten hyödyksi. Toimenpiteiden myötä EU:n talousarviosta ja EU:hun liittyviltä kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta annettava kokonaistuki voi nousta tulevina vuosina vähintään 11 miljardiin euroon Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin tarjoaman merkittävän rahoituksen lisäksi. Tällä sitoumuksella sekä edistetään maan vakauttamista että tuetaan uudistusohjelmaa ja lisätään Ukrainan viranomaisten omistajuutta. Jotkin näistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa nopeasti, mutta toiset edellyttävät lisäsuunnittelua ja -valmistelua. Useat toimet vaativat neuvoston ja Euroopan parlamentin kiireellistä ja aktiivista apua. Tämän lähestymistavan taustalla on halu auttaa Ukrainaa toteuttamaan toiveet, joita kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta ovat selkeästi osoittaneet viime viikkoina Kiovan ja koko maan ennen kokemattomien tapahtumien kautta. Tärkeimmät toimet: Tulevina vuosina 3 miljardia euroa EU:n talousarviosta, 1,6 miljardia euroa makrotaloudellisena apuna annettavina lainoina ja 1,4 miljardia euroa osana avustuksina annettavaa tukipakettia Jopa 8 miljardia euroa Euroopan investointipankilta (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta (EBRD) Mahdollisesti 3,5 miljardia euroa naapuruuspolitiikan investointivälineen kautta Avunantajien koordinointifoorumin perustaminen Pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen soveltaminen alustavasti, kun assosiaatiosopimus on allekirjoitettu, ja tarvittaessa kauppatoimenpiteiden aikaistaminen sopimuksista riippumatta Korkean tason investointifoorumin / työryhmän perustaminen Ukrainan kaasun kauttakulkujärjestelmän nykyaikaistaminen ja erityisesti Slovakian kautta ohjattavaa kaksisuuntaista virtausta koskevat työt Viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman vauhdittaminen nykyisen kehyksen puitteissa; liikkuvuuskumppanuuden tarjoaminen Tekninen apu useilla aloilla perustuslain muuttamisesta oikeuslaitoksen uudistamiseen ja vaalien valmisteluun. Kaikkia näitä toimenpiteitä olisi pidettävä komission osuutena eurooppalaisiin ja kansainvälisiin pyrkimyksiin parantaa kestävällä tavalla Ukrainan vaikeaa taloudellista tilannetta ja tukea sen taloudellista ja poliittista siirtymää. Jäsenvaltioiden omat toimet komission yksin antaman panoksen täydennykseksi ja vahvistamiseksi ovat keskeisen tärkeitä. Kumppanimaiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten erityisesti IMF:n, EIP:n, EBRD:n ja Maailmanpankin osallistuminen on hyvin tärkeää, jotta yhteisistä toimistamme saadaan mahdollisimman suuri hyöty ja niiden näkyvyys ja teho

3 lisääntyvät. Kaikki osatekijät ja välineet on koottava yhteen, jotta varmistetaan, että Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön toimet ovat tehokkaita ja yhdenmukaisia. EU pyrkii myös tukemaan Ukrainaa sen matkalla kohti poliittista ja taloudellista uudistusta. Näihin toimiin kuuluvat myös uudistukset assosiaatiosopimuksessa / pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevassa sopimuksessa, jotka olemme valmiina allekirjoittamaan. On keskeisen tärkeää lisätä yleisön tietoisuutta Ukrainassa ja muissa EU:n ulkopuolisissa maissa, jotta tällaisten uudistusten sekä Ukrainalle että koko alueelle tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan. TALOUS- JA RAHOITUSAPU: Taloudellista tukea voidaan myöntää sekä makrotaloudellisen että kehitysavun muodossa. Komissio on valmis myöntämään EU:n talousarviosta tulevina vuosina noin 3 miljardia euroa ja sitoutuu siihen, että huomattava määrä varoja voidaan asettaa nopeasti käyttöön, niin että Ukrainaa voidaan auttaa vastaamaan kiireellisimpiin tarpeisiin, kuten taloudellisen tilanteen vakauttamiseen ja uuden hallinnon toiminnan tukemiseen. Makrotaloudellinen tuki: Makrotaloudellisena tukena voidaan myöntää yhteensä 1,6 miljardia euroa. Komissio on valmis asettamaan käyttöön lyhyellä aikavälillä 610 miljoonaa euroa makrotaloudellisena apuna myönnettävien lainojen muodossa; niistä on jo sovittu, mutta niiden myöntämisen ehtona on hallituksen ja IMF:n välisen sopimuksen allekirjoittaminen. Lisäksi komissio voi esittää enintään 1 miljardin euron makrotaloudellista tukea. Komissio on jo lähettänyt valtuuskunnan kentälle arvioimaan Ukrainan rahoitustarpeita ja valmistelemaan tällaisen makrotaloudellisen tuen käyttöönottoa. Valtuuskunta tekee tiivistä yhteistyötä IMF:n kanssa. Kehitysapu: Ukrainalle myönnettävä kehitysapupaketti voisi kattaa seuraavien seitsemän vuoden aikana vähintään 1,4 miljardia euroa avustuksina. Komissio valmistelee parhaillaan vuodeksi 2014 uutta 140 miljoonan euron ohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa hallituksen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja tukea toimielimiä siirtymävaiheessa, mikä lujittaisi makrotaloudellisen tuen odotettua vaikutusta. Tämän lisäksi toteutettaisiin toimia kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Ohjelmaa voitaisiin kasvattaa enintään 200 miljoonaan euroon, jos Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä voidaan kohdentaa varoja uudelleen ja jos Ukraina voi hyötyä katto-ohjelmasta ( enemmällä enemmän ) osoitettuaan edenneensä demokratian syventämisessä ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. 3

4 Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen jäljellä olevaksi kaudeksi eli vuosiksi on varattu vuosittain noin 130 miljoonan euron kahdenvälinen määräraha, jota voitaisiin täydentää miljoonalla eurolla vuodessa edellä mainitusta kattoohjelmasta ( enemmällä enemmän ), edellyttäen että eteneminen demokratian syventämisessä ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa voidaan näyttää toteen ja että jäljempänä mainitusta naapuruuspolitiikan investointivälineestä saadaan merkittävää lisärahoitusta. Jo olemassa olevien ohjelmien perusteella komissio rahoittaa useita parhaillaan toteutettavia sektorikohtaisia budjettitukiohjelmia ja teknisen avun ohjelmia, joiden avulla voidaan tukea uutta hallitusta keskeisillä aloilla kuten talouden kehittämisessä, julkisen talouden hoidossa ja oikeusalalla. Tämän tuen määrä on noin 400 miljoonaa euroa. Naapuruuspolitiikan investointivälineestä tuetaan myös rahoituskelpoisia investointihankkeita Ukrainassa. Kokemukset investointivälineen täytäntöönpanosta idässä kuluneen ohjelmakauden aikana ovat osoittaneet, että jos Ukrainalle myönnetään miljoonaa euroa avustuksina, sen avulla voidaan odottaa saatavan vipuvaikutuksen myötä jopa 3,5 miljardia euroa lainaa. Kansainvälisten rahoituslaitosten osallistuminen on tämän vipuvaikutuksen toteutumisen ja täysimääräisen hyödyntämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Komissio tutkii parhaillaan, voitaisiinko naapuruuspolitiikan investointivälineen puitteissa perustaa erityinen apuväline assosiaatiosopimuksen / DCFTA-vapaakauppaalueen täytäntöönpanon tukemiseen asianomaisissa maissa. Sen ansiosta kumppanimme voisivat saada taattua, kohdennettua rahoitusta, jonka turvin ne voisivat toteuttaa investointeja modernisoinnin ja EU:n vaatimusten hyväksymisen kannalta keskeisillä sektoreilla (kuten ympäristö ja energia). Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia käyttää tätä välinettä yksityisen sektorin investointimahdollisuuksien vahvistamiseen. Vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä (entinen vakautusväline) voitaisiin tukea kiireellisiä toimia, kuten poliisivoimien uudistusta ja vaalien järjestämistä. Enintään 20 miljoonaa euroa voitaisiin saada käyttöön nopeasti, jos kohteeksi soveltuvat toimet voidaan yksilöidä, minkä lisäksi YUTP:n varoista voitaisiin saada 15 miljoonaa euroa turvallisuussektorin uudistusten tukemiseen. Ukraina on EU:n tärkein kumppanimaa ydinturvallisuutta ja ydinturvajärjestelyjä koskevien toimien alalla. Tällä hetkellä ydinjätehuoltoon ja sosiaalisiin hankkeisiin Tšernobylin sulkualueella liittyviä toimia toteutetaan ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten perustetun välineen puitteissa 50 miljoonan euron kokonaisarvosta. Lisäksi tällä alalla toteutettavia toimia varten on mahdollista saada hyvin lyhyellä aikavälillä käyttöön 36,5 miljoonaa euroa. Uuden rahoitusjakson ohjelmakausi on jo meneillään, minkä ansiosta EU voi edelleen tehostaa toimiaan tällä alalla. Komissio toistaa olevansa valmis perustamaan EU:n erityisrahaston, jos jäsenvaltiot tukevat sitä koskevaa aloitetta. Jäsenvaltiot voisivat ohjata tämän välineen kautta 4

5 huomattavia lisäavustuksia, ja se lisäisi EU:n ja sen jäsenvaltioiden näkyvyyttä sekä edistäisi varojen tuloksellista, nopeaa ja koordinoitua maksamista. Euroopan investointipankki (EIP) on EU:n oma politiikkalähtöinen pankki. Sillä on Ukrainassa jo valmisteilla seuraavien kolmen vuoden ajalle hankerahoitusta jopa 1,5 miljardia euroa. EIP voisi laajentaa hanketta huomattavasti ilman muiden alueiden osuuden supistamista, jos hankkeelle asetetaan riittävät takauksia koskevat säännökset ja jos poliittiset ja operatiiviset edellytykset sallivat. Näin EIP voisi myöntää jopa 3 miljardia euroa vuosiksi tukemaan sekä paikallista yksityissektoria että taloudellista ja sosiaalista infrastruktuuria. Unionin ulkopuolisiin hankkeisiin myönnettyjä EIP:n lainoja koskeva väliarviointi on suunniteltu suoritettavaksi vuoden 2016 loppuun mennessä, minkä jälkeen EIP voisi laajentaa toimintaansa entisestään vuoteen 2020 saakka ottamalla käyttöön jo aiemmin kaavaillun 3 miljardin euron valinnaisen valtuuden, jos budjettivallan käyttäjä hyväksyy lisärahoituksen. EIP tekee toimintansa yhteydessä tiivistä yhteistyötä muiden alueella toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, mikä edistää osaltaan merkittävän vipuvaikutuksen syntymistä. Komissio tutkii myös mahdollisuutta toteuttaa erikseen ja aikaistaa joitakin Euro Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineestä takaisin saatujen EIP:n varojen lisätakauksia ja käyttää niitä assosiaatiosopimuksiin ja pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppa-alueeseen (DCFTA) liittyvään lainaukseen. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka osakkeista suurimman osan omistavat EU ja sen jäsenvaltiot. EBRD voisi antaa samalla ajanjaksolla käyttöön 5 miljardia euroa osana koordinoitua rahoitusapuohjelmaa uskottavien rakenteellisten ja makrotaloudellisten uudistusten tukemiseksi. Määrä voitaisiin taloudellisten olosuhteiden salliessa ylittääkin. KANSAINVÄLINEN AVUNANTAJIEN KOORDINOINTIMEKANISMI Komissio jatkaa tiivistä yhteydenpitoa IMF:n ja Maailmanpankin kanssa sekä paikan päällä Ukrainassa että päätoimipaikoissa. Edellä kuvatun EU:n talous- ja kehitysavun tehokkaan toimittamisen ja mahdollisimman kattavan vaikutuksen varmistamiseksi sekä sen näkyvyyden parantamiseksi komissio tarkastelee tapoja parantaa avunantajien kansainvälistä koordinointia perustamalla yhdessä kansainvälisen yhteisön ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa avunantajien tilapäisen koordinointimekanismin. Tällaisen mekanismin avulla toimintaa voitaisiin edistää tarpeiden arvioinnin ja Ukrainan viranomaisten laatiman uudistusohjelman pohjalta. Näin edistettäisiin kestävää ratkaisua Ukrainan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen tukemalla taloudellista ja poliittista siirtymävaihetta. Koordinointimekanismi voisi toimia Kiovaan sijoitetun kansainvälisen foorumin muodossa. Se kokoontuisi säännöllisesti koordinoimaan avunantajien pyrkimyksiä löytää ratkaisuja maan taloudelliseen tilanteeseen. Poliittista ohjausta annettaisiin 5

6 kansainvälisen foorumin korkean tason koordinointikokouksissa. Komissio tarjoutuu isännöimään kokouksia Brysselissä. Mekanismiin voisivat osallistua EU:n jäsenvaltiot, IMF, Maailmanpankki, EBRD, EIP ja halukkaat kolmannet maat. EU:n osallistumista johtaisi Ukrainassa toimiva EU:n edustusto. KAUPPA JA INVESTOINNIT: Taloudellinen apu ja rahoitusapu ovat toki tärkeitä, mutta myös kauppa ja investoinnit ovat keskeisellä sijalla, kun pyritään turvaamaan Ukrainan kestävä kehitys pitkällä aikavälillä. Kaikki ukrainalaiset tulevat hyötymään suuresti EU:n tarjoamasta pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta DCFTA-vapaakauppasopimuksesta. Esimerkiksi ukrainalaiset viejät säästävät vuosittain lähes puoli miljardia euroa EU:n tuontitullien alentumisen johdosta ja Ukrainan maatalous puolestaan hyötyy jalostettujen ja eijalostettujen maataloustuotteiden lähes 400 miljoonan euron tullinalennuksista. Se, että EU:n ja Ukrainan taloudet ovat kehitykseltään eri tasolla, on huomioitu sopimuksessa: Ukraina saa edullisen kohtelun esimerkiksi siten, että EU:n markkinat avataan sille nopeammin ja laajemmassa mitassa aikaistamalla EU:n myöntämiä tariffinpoistoja, kun taas Ukrainalle myönnetään enemmän aikaa vastaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Komissio on valmis toimimaan nopeasti varmistaakseen assosiaatio-/dcftasopimuksen nopean väliaikaisen soveltamisen heti, kun päätös sen allekirjoittamisesta on tehty. Samanaikaisesti komissio on valmis aikaistamaan tavaroiden tuontiin liittyvien sopimusmääräysten (esim. tariffien alentaminen ja tariffikiintiöiden avaaminen) soveltamista tekemällä ehdotuksen neuvoston ja parlamentin asetusluonnokseksi yksipuolisista kaupan toimenpiteistä. Näiden EU:n yksipuolisesti tarjoamien perinteisten toimenpiteiden ansiosta Ukraina voi hyötyä merkittävässä määrin monista sopimuksen tarjoamista eduista jo nyt eli ennen sopimuksen allekirjoittamista ja väliaikaista soveltamista. Tällaisten tukitoimenpiteiden nopean toteutuksen ehtona on kuitenkin, että neuvosto ja parlamentti sitoutuvat selkeästi hyväksymismenettelyn nopeuttamiseen. Osana pyrkimystä hyödyntää kaikkia komission käytössä olevia varoja ja välineitä Ukrainan tukemiseksi näinä poikkeuksellisina aikoina korkea edustaja ja komissio ovat valmiita kutsumaan koolle korkean tason investointifoorumin/-työryhmän selvittämään investointi- ja yhteistyömahdollisuuksia Ukrainassa. Sen osallistujiksi toivotaan monenlaisia yksityisiä ja julkisia talouden alan toimijoita Ukrainasta ja EU:sta sekä kansainvälisiä rahoituslaitoksia. Tavoitteena on maksimoida niiden kollektiivinen vaikutus ja varmistaa Ukrainalle kestävä, demokraattinen ja vauras tulevaisuus. Tällainen foorumi tarjoaisi myös tilaisuuden tukea Ukrainaa yksipuolisten kaupan toimenpiteiden ja assosiaatio-/dcfta-sopimuksen hyötyjen maksimoinnissa. 6

7 ENERGIA JA LIIKENNE: Energia, sen huoltovarmuus ja kohtuullinen hintataso ovat keskeisiä tekijöitä Ukrainan vakauden ja turvallisuuden kannalta. EU tekee Ukrainan uuden hallituksen kanssa yhteistyötä muun muassa budjettitukea antamalla energiatoimitusten monipuolistamiseksi pitkällä aikavälillä ja sen varmistamiseksi, että Ukrainan kaasunsiirtojärjestelmä toimii jatkossakin keskeisenä kaasun toimitusreittinä Eurooppaan. Komissio jatkaa yhteistyötä Ukrainan hallituksen kanssa maan kaasunsiirtojärjestelmän modernisoimiseksi; hankkeeseen osallistuvat myös EIP, EBRD ja Maailmanpankki sitä mukaa kuin energiayhteisön sitoumusten mukaisia kaasualan uudistuksia toteutetaan. Lähitulevaisuudessa on mahdollista myöntää ensimmäinen tätä koskeva laina edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät. Lyhyellä aikavälillä komissio on valmis auttamaan Ukrainaa kaasun toimitusreittien monipuolistamisessa varmistamalla, että toimitussuunta voidaan kääntää EU:sta Ukrainaan (lähinnä Slovakian kautta nykyisten Puolan ja Unkarin lisäksi) mahdollisimman pian. Komission olisi yhdessä Slovakian kanssa varmistettava, että Ukrainan ja Slovakian siirtojärjestelmien operaattorit vahvistavat tarvittavat säännöt ja prosessit, joiden avulla kaasun toimitusta EU:sta Ukrainaan voidaan lisätä Ukrainan huoltovarmuuden parantamiseksi. Komissio toimi välittäjänä, kun joulukuussa 2013 laadittiin Ukrainan ja Slovakian siirtojärjestelmien operaattoreiden välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa Ukraina Slovakia-putken virtaussuunnan fyysisestä kääntämisestä, mutta pöytäkirjaa ei allekirjoitettu. Komissio on yhä sitoutunut jatkamaan työtä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa kaasun toimituksen mahdollistamiseksi Bulgarian ja Romanian sekä Kroatian ja Unkarin kautta Ukrainaan. Keskipitkällä aikavälillä komissio on olosuhteiden salliessa valmis edistämään kolmenvälistä (EU, Venäjä ja Ukraina) lähestymistapaa Ukrainan kaasunsiirtojärjestelmän modernisoimiseksi. Liikenteen alalla komissio on edennyt pitkälle valmistelutyössä, jotta neuvosto voisi tehdä päätöksen Euroopan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta. EU ja Ukraina parafoivat sopimuksen Vilnassa järjestetyssä itäisen kumppanuuden huippukokouksessa. Komissio on myös valmis aikaistamaan sopimuksen täytäntöönpanoa. Komissio aikoo määrätietoisesti jatkaa EU:n ja Ukrainan suhteiden kehittämistä liikenteen alalla erityisesti itäisen kumppanuuden liikennepaneelin puitteissa. LIIKKUVUUS: Komissio katsoo, että tärkeällä liikkuvuuden alalla olisi toteutettava merkityksellisiä, näkyviä ja lyhyen aikavälin toimia. Vaikka tietyt toimet riippuvat jäsenvaltioiden poliittisista päätöksistä, komissio on halukas ja valmis aktiivisesti helpottamaan nopeaa ja tehokasta yhteistyötä kyseisellä alalla. Komissio tunnustaa täysin liikkuvuuden ja Ukrainan kansalaisten välisten yhteyksien tärkeyden ja tukee Ukrainan pyrkimyksiä edetä viisumipakon poistamisessa mahdollisimman nopeasti 7

8 viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa sovittujen ehtojen mukaisesti. Edistys riippuu tietysti siitä, kuinka uudet viranomaiset voivat ratkaista tärkeimmät kysymykset. Komissio kuitenkin voi ja aikoo tehdä parhaansa auttaakseen jäljellä olevien kysymysten ratkaisemisessa nopeasti. Viisumivapautuksen loppuun saattamisen jälkeen Ukrainan kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaessaan Schengen-alueen maihin 90 päivän ajan 180 päivän ajanjakson aikana. EU:n ja Ukrainan välillä on voimassa viisumikäytäntöjen helpottamista koskeva sopimus ja komissio kannustaa jäsenvaltioita käyttämään sitä täysimääräisesti hyväkseen. Sopimuksen nojalla jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erilaisia toimenpiteitä, kuten viisumimaksujen poistaminen tietyiltä henkilöiltä. Lisäksi viisumisäännöstö antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden poistaa viisumimaksut esimerkiksi lapsilta. Komissio on lisäksi halukas jäsenvaltioiden suostumuksella tarjoamaan Ukrainalle liikkuvuuskumppanuutta, jolla edistetään ihmisten välisiä yhteyksiä ja laillista maahanmuuttoa sekä tarjotaan viisumivapautta pitemmälle menevät puitteet yhteistyölle ja Ukrainan viranomaisille annettavalle käytännön tuelle. Liikkuvuuskumppanuus voitaisiin perustaa erittäin nopeasti, jos Ukraina on halukas siihen. IHMISTEN VÄLISET YHTEYDET JA KOULUTUS: Uuden Erasmus+-ohjelman mukaisesti EU tarjoaa enemmän mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkuvuudelle, akateemiselle yhteistyölle ja nuorisovaihdolle. Erasmusohjelmasta tuetaan opiskelijoiden lyhyen aikavälin liikkuvuutta molempiin suuntiin, jotta opiskelijat voivat saada vastaanottavassa oppilaitoksessa kotimaan oppilaitoksen tunnustamia opintopisteitä. Arviolta yli ukrainalaista nuorta osallistuu Erasmus+-ohjelman mukaisiin yliopistovaihtoihin ja yli ottaa osaa nuorisohankkeisiin ja -vaihtoihin. Myös henkilöstön liikkuvuutta koulutusta ja opetusta varten edistetään. Ukrainalaiset opiskelijat ja yliopistot voivat osallistua eurooppalaisten korkeakoulujen yhteenliittymien yhteisiin korkeatasoisiin maisterikoulutusohjelmiin. Korkeakouluille tarjotaan valmiuksien kehittämistä edistäviä toimenpiteitä opetussuunnitelman ja opetusmenetelmien nykyaikaistamiseksi, opetusvälineiden uusimiseksi ja hallinnon tehostamiseksi. Erasmus+-ohjelmasta rahoitetaan myös nuorison liikkuvuutta nuorisovaihdon, eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuden kautta. Ukraina jatkaa osallistumista etwinning-ystävyyskoulutoimintaan, johon on maaliskuusta 2013 lähtien, jolloin toiminta virallisesti käynnistettiin, rekisteröitynyt 101 koulua ja 280 opettajaa. Tutkijat voivat hakea tohtorintutkintoon tai sen jälkeiseen tutkintoon liittyvää apurahaa tai muita Marie Curie -toimen puitteissa saatavilla olevia tutkimusapurahoja. 8

9 LISÄTOIMENPITEET: Yleisemmällä tasolla komissio on edelleen sitoutunut auttamaan Ukrainaa sen instituutioiden kehittämisessä sellaisiksi, että ne palvelevat valtion ja kansan etuja edistämällä muun muassa hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä korruption torjuntaa. Tarkoituksenmukaisia instituutioita tarvitaan myös turvaamaan maan keskipitkän ja pitkän aikavälin yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys. Kestävän taloudellisen ja poliittisen siirtymävaiheen tueksi tarvitaan myös teknisen avun rahoittamista monilla tässä asiakirjassa mainituilla aloilla. Tämän lisäksi komissio ja korkea edustaja jatkavat perustuslakiuudistuksen tukemista yhdessä Euroopan neuvoston ja Venetsian komission kanssa. Myös tukea syyttäjälaitoksen ja poliisin uudistamiseen jatketaan oikeuslaitoksen uudistamista koskevan EU:n ja Ukrainan vuoropuhelun puitteissa. Lisäksi vaaliavun osalta selvitetään mahdollisuutta vaalitukeen ja tekniseen apuun, joka voi kohdistua myös vaalitarkkailuun ETYJ:n demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) Ukrainan tulevissa vaaleissa toteuttaman vaalitarkkailun yhteydessä. - Rajoittavat toimenpiteet: EU on osoittanut kykynsä toimia nopeasti ja joustavasti tarvittavan lainsäädännön antamiseksi. Komissio teki rajoittavista toimenpiteistä ehdotuksen maanantaina 24. helmikuuta, ja neuvosto hyväksynee sen pian siinä muodossa kuin sitä päivitettiin tilanteen muuttumisen myötä. Tarkoitus on nyt jäädyttää varoja ja periä niitä takaisin henkilöiltä, joita pidetään vastuussa valtion varojen väärinkäytöstä. Komissio on valmis tekemään tarpeen mukaan uusia ehdotuksia. - Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu: Komissio on avannut Kiovaan toimiston, jonka tehtävänä on tarkkailla tilannetta ja antaa muun muassa jäsenvaltioille tietoa humanitaarisesta tilanteesta ja pelastuspalveluun liittyvistä asioista. Toimisto on yhteydessä kaikkiin keskeisiin avustusjärjestöihin koordinoidakseen mahdollisesti tarvittavia toimia ja laatiakseen valmiussuunnitelmaa. Komissio on valmis antamaan apua unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, jos Ukraina sitä pyytää. Tämän varalta komissio on jo pyytänyt mekanismiin osallistuvia valtioita kartoittamaan mahdollisuuksiaan tarjota lääkintäapua. 9

10 LIITE TUKI UKRAINALLE: ALUSTAVA TUKIPAKETTI Lähde Alustavat määrät/suuruusluokat (miljoonaa euroa) I. EUROOPAN KOMISSIO ( ) I.1. Kokonaiskehitysapu (avustukset) Kahdenvälinen rahoitus, josta: => vuotuinen toimintaohjelma vuodeksi => vuotuiset toimintaohjelmat (keskimäärin) - vuodet => katto-ohjelma ("enemmällä enemmän") vuodet Naapuruuspolitiikan investointiväline Vakauden ja rauhan edistämisväline 20 YUTP 15 I.2. Makrotaloudellinen rahoitusapu (lainat) II. EUROOOPPALAISET RAHOITUSLAITOKSET ( ) EIP enintään EBRD KAIKKI YHTEENSÄ Edellinen ohjelmakausi Vuotuinen toimintaohjelma 2013 (sidottu) 199 Vuotuiset toimintaohjelmat (käynnissä) 201 Väline ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten (i) käynnissä 50 (ii) sidottu 36,5 YHTEENSÄ 486,50 10

11

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442}

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2010 KOM(2010)173 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA CE/TJ/fi 1 CE/TJ/fi 2 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 16 Erityiskertomus Alueellisia investointikehyksiä koskevien avustusten ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen yhdistämisen vaikuttavuus EU:n ulkopolitiikan tukemisen kannalta EUROOPAN TILINTARKASTUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 131 EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 74 79 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön HE 142/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle CARIFORUMvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2015 COM(2015) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. joulukuuta 2014 {SWD(2015)

Lisätiedot