UKRAINAN TUKIPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UKRAINAN TUKIPAKETTI"

Transkriptio

1 UKRAINAN TUKIPAKETTI

2 UKRAINAN TUKIPAKETTI Tässä asiakirjassa hahmotellaan pääasialliset konkreettiset toimenpiteet, joita komissio ehdottaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ukrainan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen tasapainottamiseksi, siirtymävaiheen sujuvoittamiseksi, poliittisten ja taloudellisten uudistusten edistämiseksi ja osallistavan kehityksen tukemiseksi kaikkien ukrainalaisten hyödyksi. Toimenpiteiden myötä EU:n talousarviosta ja EU:hun liittyviltä kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta annettava kokonaistuki voi nousta tulevina vuosina vähintään 11 miljardiin euroon Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin tarjoaman merkittävän rahoituksen lisäksi. Tällä sitoumuksella sekä edistetään maan vakauttamista että tuetaan uudistusohjelmaa ja lisätään Ukrainan viranomaisten omistajuutta. Jotkin näistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa nopeasti, mutta toiset edellyttävät lisäsuunnittelua ja -valmistelua. Useat toimet vaativat neuvoston ja Euroopan parlamentin kiireellistä ja aktiivista apua. Tämän lähestymistavan taustalla on halu auttaa Ukrainaa toteuttamaan toiveet, joita kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta ovat selkeästi osoittaneet viime viikkoina Kiovan ja koko maan ennen kokemattomien tapahtumien kautta. Tärkeimmät toimet: Tulevina vuosina 3 miljardia euroa EU:n talousarviosta, 1,6 miljardia euroa makrotaloudellisena apuna annettavina lainoina ja 1,4 miljardia euroa osana avustuksina annettavaa tukipakettia Jopa 8 miljardia euroa Euroopan investointipankilta (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta (EBRD) Mahdollisesti 3,5 miljardia euroa naapuruuspolitiikan investointivälineen kautta Avunantajien koordinointifoorumin perustaminen Pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen soveltaminen alustavasti, kun assosiaatiosopimus on allekirjoitettu, ja tarvittaessa kauppatoimenpiteiden aikaistaminen sopimuksista riippumatta Korkean tason investointifoorumin / työryhmän perustaminen Ukrainan kaasun kauttakulkujärjestelmän nykyaikaistaminen ja erityisesti Slovakian kautta ohjattavaa kaksisuuntaista virtausta koskevat työt Viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman vauhdittaminen nykyisen kehyksen puitteissa; liikkuvuuskumppanuuden tarjoaminen Tekninen apu useilla aloilla perustuslain muuttamisesta oikeuslaitoksen uudistamiseen ja vaalien valmisteluun. Kaikkia näitä toimenpiteitä olisi pidettävä komission osuutena eurooppalaisiin ja kansainvälisiin pyrkimyksiin parantaa kestävällä tavalla Ukrainan vaikeaa taloudellista tilannetta ja tukea sen taloudellista ja poliittista siirtymää. Jäsenvaltioiden omat toimet komission yksin antaman panoksen täydennykseksi ja vahvistamiseksi ovat keskeisen tärkeitä. Kumppanimaiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten erityisesti IMF:n, EIP:n, EBRD:n ja Maailmanpankin osallistuminen on hyvin tärkeää, jotta yhteisistä toimistamme saadaan mahdollisimman suuri hyöty ja niiden näkyvyys ja teho

3 lisääntyvät. Kaikki osatekijät ja välineet on koottava yhteen, jotta varmistetaan, että Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön toimet ovat tehokkaita ja yhdenmukaisia. EU pyrkii myös tukemaan Ukrainaa sen matkalla kohti poliittista ja taloudellista uudistusta. Näihin toimiin kuuluvat myös uudistukset assosiaatiosopimuksessa / pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevassa sopimuksessa, jotka olemme valmiina allekirjoittamaan. On keskeisen tärkeää lisätä yleisön tietoisuutta Ukrainassa ja muissa EU:n ulkopuolisissa maissa, jotta tällaisten uudistusten sekä Ukrainalle että koko alueelle tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan. TALOUS- JA RAHOITUSAPU: Taloudellista tukea voidaan myöntää sekä makrotaloudellisen että kehitysavun muodossa. Komissio on valmis myöntämään EU:n talousarviosta tulevina vuosina noin 3 miljardia euroa ja sitoutuu siihen, että huomattava määrä varoja voidaan asettaa nopeasti käyttöön, niin että Ukrainaa voidaan auttaa vastaamaan kiireellisimpiin tarpeisiin, kuten taloudellisen tilanteen vakauttamiseen ja uuden hallinnon toiminnan tukemiseen. Makrotaloudellinen tuki: Makrotaloudellisena tukena voidaan myöntää yhteensä 1,6 miljardia euroa. Komissio on valmis asettamaan käyttöön lyhyellä aikavälillä 610 miljoonaa euroa makrotaloudellisena apuna myönnettävien lainojen muodossa; niistä on jo sovittu, mutta niiden myöntämisen ehtona on hallituksen ja IMF:n välisen sopimuksen allekirjoittaminen. Lisäksi komissio voi esittää enintään 1 miljardin euron makrotaloudellista tukea. Komissio on jo lähettänyt valtuuskunnan kentälle arvioimaan Ukrainan rahoitustarpeita ja valmistelemaan tällaisen makrotaloudellisen tuen käyttöönottoa. Valtuuskunta tekee tiivistä yhteistyötä IMF:n kanssa. Kehitysapu: Ukrainalle myönnettävä kehitysapupaketti voisi kattaa seuraavien seitsemän vuoden aikana vähintään 1,4 miljardia euroa avustuksina. Komissio valmistelee parhaillaan vuodeksi 2014 uutta 140 miljoonan euron ohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa hallituksen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja tukea toimielimiä siirtymävaiheessa, mikä lujittaisi makrotaloudellisen tuen odotettua vaikutusta. Tämän lisäksi toteutettaisiin toimia kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Ohjelmaa voitaisiin kasvattaa enintään 200 miljoonaan euroon, jos Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä voidaan kohdentaa varoja uudelleen ja jos Ukraina voi hyötyä katto-ohjelmasta ( enemmällä enemmän ) osoitettuaan edenneensä demokratian syventämisessä ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. 3

4 Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen jäljellä olevaksi kaudeksi eli vuosiksi on varattu vuosittain noin 130 miljoonan euron kahdenvälinen määräraha, jota voitaisiin täydentää miljoonalla eurolla vuodessa edellä mainitusta kattoohjelmasta ( enemmällä enemmän ), edellyttäen että eteneminen demokratian syventämisessä ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa voidaan näyttää toteen ja että jäljempänä mainitusta naapuruuspolitiikan investointivälineestä saadaan merkittävää lisärahoitusta. Jo olemassa olevien ohjelmien perusteella komissio rahoittaa useita parhaillaan toteutettavia sektorikohtaisia budjettitukiohjelmia ja teknisen avun ohjelmia, joiden avulla voidaan tukea uutta hallitusta keskeisillä aloilla kuten talouden kehittämisessä, julkisen talouden hoidossa ja oikeusalalla. Tämän tuen määrä on noin 400 miljoonaa euroa. Naapuruuspolitiikan investointivälineestä tuetaan myös rahoituskelpoisia investointihankkeita Ukrainassa. Kokemukset investointivälineen täytäntöönpanosta idässä kuluneen ohjelmakauden aikana ovat osoittaneet, että jos Ukrainalle myönnetään miljoonaa euroa avustuksina, sen avulla voidaan odottaa saatavan vipuvaikutuksen myötä jopa 3,5 miljardia euroa lainaa. Kansainvälisten rahoituslaitosten osallistuminen on tämän vipuvaikutuksen toteutumisen ja täysimääräisen hyödyntämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Komissio tutkii parhaillaan, voitaisiinko naapuruuspolitiikan investointivälineen puitteissa perustaa erityinen apuväline assosiaatiosopimuksen / DCFTA-vapaakauppaalueen täytäntöönpanon tukemiseen asianomaisissa maissa. Sen ansiosta kumppanimme voisivat saada taattua, kohdennettua rahoitusta, jonka turvin ne voisivat toteuttaa investointeja modernisoinnin ja EU:n vaatimusten hyväksymisen kannalta keskeisillä sektoreilla (kuten ympäristö ja energia). Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia käyttää tätä välinettä yksityisen sektorin investointimahdollisuuksien vahvistamiseen. Vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä (entinen vakautusväline) voitaisiin tukea kiireellisiä toimia, kuten poliisivoimien uudistusta ja vaalien järjestämistä. Enintään 20 miljoonaa euroa voitaisiin saada käyttöön nopeasti, jos kohteeksi soveltuvat toimet voidaan yksilöidä, minkä lisäksi YUTP:n varoista voitaisiin saada 15 miljoonaa euroa turvallisuussektorin uudistusten tukemiseen. Ukraina on EU:n tärkein kumppanimaa ydinturvallisuutta ja ydinturvajärjestelyjä koskevien toimien alalla. Tällä hetkellä ydinjätehuoltoon ja sosiaalisiin hankkeisiin Tšernobylin sulkualueella liittyviä toimia toteutetaan ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten perustetun välineen puitteissa 50 miljoonan euron kokonaisarvosta. Lisäksi tällä alalla toteutettavia toimia varten on mahdollista saada hyvin lyhyellä aikavälillä käyttöön 36,5 miljoonaa euroa. Uuden rahoitusjakson ohjelmakausi on jo meneillään, minkä ansiosta EU voi edelleen tehostaa toimiaan tällä alalla. Komissio toistaa olevansa valmis perustamaan EU:n erityisrahaston, jos jäsenvaltiot tukevat sitä koskevaa aloitetta. Jäsenvaltiot voisivat ohjata tämän välineen kautta 4

5 huomattavia lisäavustuksia, ja se lisäisi EU:n ja sen jäsenvaltioiden näkyvyyttä sekä edistäisi varojen tuloksellista, nopeaa ja koordinoitua maksamista. Euroopan investointipankki (EIP) on EU:n oma politiikkalähtöinen pankki. Sillä on Ukrainassa jo valmisteilla seuraavien kolmen vuoden ajalle hankerahoitusta jopa 1,5 miljardia euroa. EIP voisi laajentaa hanketta huomattavasti ilman muiden alueiden osuuden supistamista, jos hankkeelle asetetaan riittävät takauksia koskevat säännökset ja jos poliittiset ja operatiiviset edellytykset sallivat. Näin EIP voisi myöntää jopa 3 miljardia euroa vuosiksi tukemaan sekä paikallista yksityissektoria että taloudellista ja sosiaalista infrastruktuuria. Unionin ulkopuolisiin hankkeisiin myönnettyjä EIP:n lainoja koskeva väliarviointi on suunniteltu suoritettavaksi vuoden 2016 loppuun mennessä, minkä jälkeen EIP voisi laajentaa toimintaansa entisestään vuoteen 2020 saakka ottamalla käyttöön jo aiemmin kaavaillun 3 miljardin euron valinnaisen valtuuden, jos budjettivallan käyttäjä hyväksyy lisärahoituksen. EIP tekee toimintansa yhteydessä tiivistä yhteistyötä muiden alueella toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, mikä edistää osaltaan merkittävän vipuvaikutuksen syntymistä. Komissio tutkii myös mahdollisuutta toteuttaa erikseen ja aikaistaa joitakin Euro Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineestä takaisin saatujen EIP:n varojen lisätakauksia ja käyttää niitä assosiaatiosopimuksiin ja pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppa-alueeseen (DCFTA) liittyvään lainaukseen. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka osakkeista suurimman osan omistavat EU ja sen jäsenvaltiot. EBRD voisi antaa samalla ajanjaksolla käyttöön 5 miljardia euroa osana koordinoitua rahoitusapuohjelmaa uskottavien rakenteellisten ja makrotaloudellisten uudistusten tukemiseksi. Määrä voitaisiin taloudellisten olosuhteiden salliessa ylittääkin. KANSAINVÄLINEN AVUNANTAJIEN KOORDINOINTIMEKANISMI Komissio jatkaa tiivistä yhteydenpitoa IMF:n ja Maailmanpankin kanssa sekä paikan päällä Ukrainassa että päätoimipaikoissa. Edellä kuvatun EU:n talous- ja kehitysavun tehokkaan toimittamisen ja mahdollisimman kattavan vaikutuksen varmistamiseksi sekä sen näkyvyyden parantamiseksi komissio tarkastelee tapoja parantaa avunantajien kansainvälistä koordinointia perustamalla yhdessä kansainvälisen yhteisön ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa avunantajien tilapäisen koordinointimekanismin. Tällaisen mekanismin avulla toimintaa voitaisiin edistää tarpeiden arvioinnin ja Ukrainan viranomaisten laatiman uudistusohjelman pohjalta. Näin edistettäisiin kestävää ratkaisua Ukrainan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen tukemalla taloudellista ja poliittista siirtymävaihetta. Koordinointimekanismi voisi toimia Kiovaan sijoitetun kansainvälisen foorumin muodossa. Se kokoontuisi säännöllisesti koordinoimaan avunantajien pyrkimyksiä löytää ratkaisuja maan taloudelliseen tilanteeseen. Poliittista ohjausta annettaisiin 5

6 kansainvälisen foorumin korkean tason koordinointikokouksissa. Komissio tarjoutuu isännöimään kokouksia Brysselissä. Mekanismiin voisivat osallistua EU:n jäsenvaltiot, IMF, Maailmanpankki, EBRD, EIP ja halukkaat kolmannet maat. EU:n osallistumista johtaisi Ukrainassa toimiva EU:n edustusto. KAUPPA JA INVESTOINNIT: Taloudellinen apu ja rahoitusapu ovat toki tärkeitä, mutta myös kauppa ja investoinnit ovat keskeisellä sijalla, kun pyritään turvaamaan Ukrainan kestävä kehitys pitkällä aikavälillä. Kaikki ukrainalaiset tulevat hyötymään suuresti EU:n tarjoamasta pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta DCFTA-vapaakauppasopimuksesta. Esimerkiksi ukrainalaiset viejät säästävät vuosittain lähes puoli miljardia euroa EU:n tuontitullien alentumisen johdosta ja Ukrainan maatalous puolestaan hyötyy jalostettujen ja eijalostettujen maataloustuotteiden lähes 400 miljoonan euron tullinalennuksista. Se, että EU:n ja Ukrainan taloudet ovat kehitykseltään eri tasolla, on huomioitu sopimuksessa: Ukraina saa edullisen kohtelun esimerkiksi siten, että EU:n markkinat avataan sille nopeammin ja laajemmassa mitassa aikaistamalla EU:n myöntämiä tariffinpoistoja, kun taas Ukrainalle myönnetään enemmän aikaa vastaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Komissio on valmis toimimaan nopeasti varmistaakseen assosiaatio-/dcftasopimuksen nopean väliaikaisen soveltamisen heti, kun päätös sen allekirjoittamisesta on tehty. Samanaikaisesti komissio on valmis aikaistamaan tavaroiden tuontiin liittyvien sopimusmääräysten (esim. tariffien alentaminen ja tariffikiintiöiden avaaminen) soveltamista tekemällä ehdotuksen neuvoston ja parlamentin asetusluonnokseksi yksipuolisista kaupan toimenpiteistä. Näiden EU:n yksipuolisesti tarjoamien perinteisten toimenpiteiden ansiosta Ukraina voi hyötyä merkittävässä määrin monista sopimuksen tarjoamista eduista jo nyt eli ennen sopimuksen allekirjoittamista ja väliaikaista soveltamista. Tällaisten tukitoimenpiteiden nopean toteutuksen ehtona on kuitenkin, että neuvosto ja parlamentti sitoutuvat selkeästi hyväksymismenettelyn nopeuttamiseen. Osana pyrkimystä hyödyntää kaikkia komission käytössä olevia varoja ja välineitä Ukrainan tukemiseksi näinä poikkeuksellisina aikoina korkea edustaja ja komissio ovat valmiita kutsumaan koolle korkean tason investointifoorumin/-työryhmän selvittämään investointi- ja yhteistyömahdollisuuksia Ukrainassa. Sen osallistujiksi toivotaan monenlaisia yksityisiä ja julkisia talouden alan toimijoita Ukrainasta ja EU:sta sekä kansainvälisiä rahoituslaitoksia. Tavoitteena on maksimoida niiden kollektiivinen vaikutus ja varmistaa Ukrainalle kestävä, demokraattinen ja vauras tulevaisuus. Tällainen foorumi tarjoaisi myös tilaisuuden tukea Ukrainaa yksipuolisten kaupan toimenpiteiden ja assosiaatio-/dcfta-sopimuksen hyötyjen maksimoinnissa. 6

7 ENERGIA JA LIIKENNE: Energia, sen huoltovarmuus ja kohtuullinen hintataso ovat keskeisiä tekijöitä Ukrainan vakauden ja turvallisuuden kannalta. EU tekee Ukrainan uuden hallituksen kanssa yhteistyötä muun muassa budjettitukea antamalla energiatoimitusten monipuolistamiseksi pitkällä aikavälillä ja sen varmistamiseksi, että Ukrainan kaasunsiirtojärjestelmä toimii jatkossakin keskeisenä kaasun toimitusreittinä Eurooppaan. Komissio jatkaa yhteistyötä Ukrainan hallituksen kanssa maan kaasunsiirtojärjestelmän modernisoimiseksi; hankkeeseen osallistuvat myös EIP, EBRD ja Maailmanpankki sitä mukaa kuin energiayhteisön sitoumusten mukaisia kaasualan uudistuksia toteutetaan. Lähitulevaisuudessa on mahdollista myöntää ensimmäinen tätä koskeva laina edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät. Lyhyellä aikavälillä komissio on valmis auttamaan Ukrainaa kaasun toimitusreittien monipuolistamisessa varmistamalla, että toimitussuunta voidaan kääntää EU:sta Ukrainaan (lähinnä Slovakian kautta nykyisten Puolan ja Unkarin lisäksi) mahdollisimman pian. Komission olisi yhdessä Slovakian kanssa varmistettava, että Ukrainan ja Slovakian siirtojärjestelmien operaattorit vahvistavat tarvittavat säännöt ja prosessit, joiden avulla kaasun toimitusta EU:sta Ukrainaan voidaan lisätä Ukrainan huoltovarmuuden parantamiseksi. Komissio toimi välittäjänä, kun joulukuussa 2013 laadittiin Ukrainan ja Slovakian siirtojärjestelmien operaattoreiden välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa Ukraina Slovakia-putken virtaussuunnan fyysisestä kääntämisestä, mutta pöytäkirjaa ei allekirjoitettu. Komissio on yhä sitoutunut jatkamaan työtä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa kaasun toimituksen mahdollistamiseksi Bulgarian ja Romanian sekä Kroatian ja Unkarin kautta Ukrainaan. Keskipitkällä aikavälillä komissio on olosuhteiden salliessa valmis edistämään kolmenvälistä (EU, Venäjä ja Ukraina) lähestymistapaa Ukrainan kaasunsiirtojärjestelmän modernisoimiseksi. Liikenteen alalla komissio on edennyt pitkälle valmistelutyössä, jotta neuvosto voisi tehdä päätöksen Euroopan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta. EU ja Ukraina parafoivat sopimuksen Vilnassa järjestetyssä itäisen kumppanuuden huippukokouksessa. Komissio on myös valmis aikaistamaan sopimuksen täytäntöönpanoa. Komissio aikoo määrätietoisesti jatkaa EU:n ja Ukrainan suhteiden kehittämistä liikenteen alalla erityisesti itäisen kumppanuuden liikennepaneelin puitteissa. LIIKKUVUUS: Komissio katsoo, että tärkeällä liikkuvuuden alalla olisi toteutettava merkityksellisiä, näkyviä ja lyhyen aikavälin toimia. Vaikka tietyt toimet riippuvat jäsenvaltioiden poliittisista päätöksistä, komissio on halukas ja valmis aktiivisesti helpottamaan nopeaa ja tehokasta yhteistyötä kyseisellä alalla. Komissio tunnustaa täysin liikkuvuuden ja Ukrainan kansalaisten välisten yhteyksien tärkeyden ja tukee Ukrainan pyrkimyksiä edetä viisumipakon poistamisessa mahdollisimman nopeasti 7

8 viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa sovittujen ehtojen mukaisesti. Edistys riippuu tietysti siitä, kuinka uudet viranomaiset voivat ratkaista tärkeimmät kysymykset. Komissio kuitenkin voi ja aikoo tehdä parhaansa auttaakseen jäljellä olevien kysymysten ratkaisemisessa nopeasti. Viisumivapautuksen loppuun saattamisen jälkeen Ukrainan kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaessaan Schengen-alueen maihin 90 päivän ajan 180 päivän ajanjakson aikana. EU:n ja Ukrainan välillä on voimassa viisumikäytäntöjen helpottamista koskeva sopimus ja komissio kannustaa jäsenvaltioita käyttämään sitä täysimääräisesti hyväkseen. Sopimuksen nojalla jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erilaisia toimenpiteitä, kuten viisumimaksujen poistaminen tietyiltä henkilöiltä. Lisäksi viisumisäännöstö antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden poistaa viisumimaksut esimerkiksi lapsilta. Komissio on lisäksi halukas jäsenvaltioiden suostumuksella tarjoamaan Ukrainalle liikkuvuuskumppanuutta, jolla edistetään ihmisten välisiä yhteyksiä ja laillista maahanmuuttoa sekä tarjotaan viisumivapautta pitemmälle menevät puitteet yhteistyölle ja Ukrainan viranomaisille annettavalle käytännön tuelle. Liikkuvuuskumppanuus voitaisiin perustaa erittäin nopeasti, jos Ukraina on halukas siihen. IHMISTEN VÄLISET YHTEYDET JA KOULUTUS: Uuden Erasmus+-ohjelman mukaisesti EU tarjoaa enemmän mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkuvuudelle, akateemiselle yhteistyölle ja nuorisovaihdolle. Erasmusohjelmasta tuetaan opiskelijoiden lyhyen aikavälin liikkuvuutta molempiin suuntiin, jotta opiskelijat voivat saada vastaanottavassa oppilaitoksessa kotimaan oppilaitoksen tunnustamia opintopisteitä. Arviolta yli ukrainalaista nuorta osallistuu Erasmus+-ohjelman mukaisiin yliopistovaihtoihin ja yli ottaa osaa nuorisohankkeisiin ja -vaihtoihin. Myös henkilöstön liikkuvuutta koulutusta ja opetusta varten edistetään. Ukrainalaiset opiskelijat ja yliopistot voivat osallistua eurooppalaisten korkeakoulujen yhteenliittymien yhteisiin korkeatasoisiin maisterikoulutusohjelmiin. Korkeakouluille tarjotaan valmiuksien kehittämistä edistäviä toimenpiteitä opetussuunnitelman ja opetusmenetelmien nykyaikaistamiseksi, opetusvälineiden uusimiseksi ja hallinnon tehostamiseksi. Erasmus+-ohjelmasta rahoitetaan myös nuorison liikkuvuutta nuorisovaihdon, eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuden kautta. Ukraina jatkaa osallistumista etwinning-ystävyyskoulutoimintaan, johon on maaliskuusta 2013 lähtien, jolloin toiminta virallisesti käynnistettiin, rekisteröitynyt 101 koulua ja 280 opettajaa. Tutkijat voivat hakea tohtorintutkintoon tai sen jälkeiseen tutkintoon liittyvää apurahaa tai muita Marie Curie -toimen puitteissa saatavilla olevia tutkimusapurahoja. 8

9 LISÄTOIMENPITEET: Yleisemmällä tasolla komissio on edelleen sitoutunut auttamaan Ukrainaa sen instituutioiden kehittämisessä sellaisiksi, että ne palvelevat valtion ja kansan etuja edistämällä muun muassa hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä korruption torjuntaa. Tarkoituksenmukaisia instituutioita tarvitaan myös turvaamaan maan keskipitkän ja pitkän aikavälin yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys. Kestävän taloudellisen ja poliittisen siirtymävaiheen tueksi tarvitaan myös teknisen avun rahoittamista monilla tässä asiakirjassa mainituilla aloilla. Tämän lisäksi komissio ja korkea edustaja jatkavat perustuslakiuudistuksen tukemista yhdessä Euroopan neuvoston ja Venetsian komission kanssa. Myös tukea syyttäjälaitoksen ja poliisin uudistamiseen jatketaan oikeuslaitoksen uudistamista koskevan EU:n ja Ukrainan vuoropuhelun puitteissa. Lisäksi vaaliavun osalta selvitetään mahdollisuutta vaalitukeen ja tekniseen apuun, joka voi kohdistua myös vaalitarkkailuun ETYJ:n demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) Ukrainan tulevissa vaaleissa toteuttaman vaalitarkkailun yhteydessä. - Rajoittavat toimenpiteet: EU on osoittanut kykynsä toimia nopeasti ja joustavasti tarvittavan lainsäädännön antamiseksi. Komissio teki rajoittavista toimenpiteistä ehdotuksen maanantaina 24. helmikuuta, ja neuvosto hyväksynee sen pian siinä muodossa kuin sitä päivitettiin tilanteen muuttumisen myötä. Tarkoitus on nyt jäädyttää varoja ja periä niitä takaisin henkilöiltä, joita pidetään vastuussa valtion varojen väärinkäytöstä. Komissio on valmis tekemään tarpeen mukaan uusia ehdotuksia. - Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu: Komissio on avannut Kiovaan toimiston, jonka tehtävänä on tarkkailla tilannetta ja antaa muun muassa jäsenvaltioille tietoa humanitaarisesta tilanteesta ja pelastuspalveluun liittyvistä asioista. Toimisto on yhteydessä kaikkiin keskeisiin avustusjärjestöihin koordinoidakseen mahdollisesti tarvittavia toimia ja laatiakseen valmiussuunnitelmaa. Komissio on valmis antamaan apua unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, jos Ukraina sitä pyytää. Tämän varalta komissio on jo pyytänyt mekanismiin osallistuvia valtioita kartoittamaan mahdollisuuksiaan tarjota lääkintäapua. 9

10 LIITE TUKI UKRAINALLE: ALUSTAVA TUKIPAKETTI Lähde Alustavat määrät/suuruusluokat (miljoonaa euroa) I. EUROOPAN KOMISSIO ( ) I.1. Kokonaiskehitysapu (avustukset) Kahdenvälinen rahoitus, josta: => vuotuinen toimintaohjelma vuodeksi => vuotuiset toimintaohjelmat (keskimäärin) - vuodet => katto-ohjelma ("enemmällä enemmän") vuodet Naapuruuspolitiikan investointiväline Vakauden ja rauhan edistämisväline 20 YUTP 15 I.2. Makrotaloudellinen rahoitusapu (lainat) II. EUROOOPPALAISET RAHOITUSLAITOKSET ( ) EIP enintään EBRD KAIKKI YHTEENSÄ Edellinen ohjelmakausi Vuotuinen toimintaohjelma 2013 (sidottu) 199 Vuotuiset toimintaohjelmat (käynnissä) 201 Väline ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten (i) käynnissä 50 (ii) sidottu 36,5 YHTEENSÄ 486,50 10

11

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2015-00383 ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) 09.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Euroopan unionin ja Ukrainan välinen huippukokous 27.4.2015

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

11245/16 team/lr/hmu 1 DGC 1

11245/16 team/lr/hmu 1 DGC 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11245/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) 12628/00 DCL 1 LIMITE PUBLIC RECH 106 ATO 64 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 12628/00 RESTREINT Päivämäärä: 30.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö 16.2.2017 Kreikan talouden tila ja näkymät Talouden

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot