KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto AIKA klo 16: PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien myöntäminen 3 2 Konserni- ja henkilöstöjaoston tarkoitus ja toimivalta 4 3 Jaoston kokoontuminen 6 4 Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan 7 5 Luottamusmiesten ja yt-ryhmäedustajien toteaminen 8 6 Sosiaalisen median ohjeen hyväksyminen 9 7 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen 10 8 Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien määrittäminen 11 9 Vaaleista maksettavien korvausten määrääminen 13

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 16:30-17:37 pj. Haukkala Juhani 16:30-17:37 jäsen Hietamäki Petri 16:30-17:37 jäsen Kankaansyrjä Mika 16:30-17:37 jäsen Sorvisto Anna-Leena 16:30-17:37 jäsen Övermark Niina 16:30-17:37 jäsen Lumio Markku 16:30-17:37 esittelijä, kaupunginjohtaja Luhtala Hannele 16:30-17:37 pöytäkirjanpitäjä, henkilöstöjohtaja Salo Liisa 16:30-16:37 hallintojohtaja, esittelijä 1 Poistui :n 1 jälkeen. LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Juhani Haukkala ja Petri Hietamäki. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Heikki Hakala Hannele Luhtala PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Juhani Haukkala Petri Hietamäki PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Hannele Luhtala, henkilöstöjohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Luottokorttien myöntäminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 1 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Hallintosäännön 28 :n mukaan jaosto päättää kaupungin luottokorttien myöntä mi ses tä. Kaupunginjohtaja Harri Mattilan luottokortti on peruutettu ja Markku Lumiolle tu lee myöntää luottokortin käyttöoikeus. Samoin tekninen johtaja Juha Ta kamaa tarvitsee työssään luottokorttia. Ohjeet luottokorttien käyttämisestä on annettu erikseen. Hallintojohtajan ehdotus: Jaosto päättää myöntää kaupungin luottokortin käyt tö oi keu den kaupunginjohtaja Markku Lumiolle ja tekninen johtaja Juha Ta ka maal le. Kortin käytössä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginjohtaja Markku Lumio poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. hallintojohtaja Liisa Salo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Konserni- ja henkilöstöjaoston tarkoitus ja toimivalta Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Hallintosäännön 29 :ssä on määrätty henkilöstö- ja talousjaoston toimivallasta seuraavaa: Konserni- ja henkilöstöjaosto vastaa henkilöstöasioiden ja konserniyhteisöjä kos ke vien asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle sekä käyttää em. asiois sa itsenäistä päätösvaltaa jäljempänä esitetyllä tavalla. Konserni- ja henkilöstöjaoston tehtäväalueet: 1. Konserniohjaus 2. Henkilöstöhallinto Konserni- ja henkilöstöjaoston ratkaisuvalta: 1. käsittelee kaupungin konserniyhteisöjä koskevat periaatelinjaukset 2. antaa ohjeet konserniyhteisöissä toimiville kaupungin edustajille 3. vastaa kuntakonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan jär jestä mises tä 4. päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta, vir ka eh to so pimuk sen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta, pääsopimuksen ja työ eh tosopimuk sen mukaisista paikallisneuvotteluista sekä kunnan viran hal ti jain neuvot te lu oi keu des ta annetun lain mukaisista neuvotteluista 5. hyväksyy työterveyshuollon järjestämistä koskevan sopimuksen 6. hyväksyy työkyvyn ylläpitoon ( tyky) liittyvät toimintaperiaatteet 7. hyväksyy tehtävien vaativuuden arvioinnissa sekä harkinnanvaraisen hen ki lö koh tai sen lisän myöntämisessä noudatettavat periaatteet 8. hyväksyy henkilöstöä koskevat yleis- ja toimintatapaohjeet 9. päättää luottokorteista 10. päättää yhteistyöryhmää, luottamusmiehiä ja työsuojelua koskevat asiat. Verrattuna aiempaan, henkilöstöasioita käsitelleeseen jaostoon, on toi mi val lassa tapahtunut muutoksia: mm tietotekniikka-asiat ovat nyt kau pun gin hal li tuksen päätösvallassa ja henkilöstön palkkauksesta päättäminen on siirtynyt kaupun gin joh ta jal le sikäli kuin sitä ei ole delegoitu muulle henkilökunnalle. Jaoston puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Esit te li jänä toimii kaupunginjohtaja. Edellisen lisäksi jaostolla on sama päätösvalta kuin lautakunnalla, eli jaosto sovel tu vin osin päättää niistä asioista, jotka ovat tarpeen toimialueen toiminnan su ju misek si ja sil le määrättyjen tulosten saavuttamiseksi, mikäli ei ole toisin sää det ty taikka mää rät ty päättää toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista määrää tarvittaessa viranhaltijan ratkaisemaan asian päättää hallinnassaan olevien alueiden ja tilojen vuokralle antamisesta päättää korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä ta pauk ses-

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto sa, jos sa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi enintään euroon asti ta paus ta kohden, ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty muulle vi ranomai sel le päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista lain, sään nösten ja mää räys ten mukaisesti kaupunginhallituksen vahvistamisen yleisten pe rus tei den mukaisesti päättää omaa hallinnonalaansa koskevista sopimuksista ja niiden ir ti sano mi ses ta päättää omaa hallinnonalaansa koskevista lausunnoista päättää avustusten jakoperusteista omalla toimialallaan päättää luottamushenkilöiden koulutukseen osallistumisesta päättää toimialansa käyttötaloushankinnoista, ellei päätösvaltaa ole tässä sään nös sä delegoitu viranhaltijalle hyväksyy toimialan kehittämishankkeiden hankehakemukset päättää toimikuntien asettamisesta omalla toimialallaan päättää kehittämishankkeeseen osallistumisesta, mikäli kaupungin maksu osuus on enintään Edelleen on huomattava, että jokainen luottamushenkilö on luot ta mus hen ki lönä toimiessaan työnantajan edustaja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Konserni- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tie toon sa saatetuksi. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Jaoston kokoontuminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 3 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Hallintosäännön II luvun 4 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päät tä mänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senis tä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön mukaan esityslistan ja kokouskutsun lähettämistavasta päättää toimielin samoin kuin pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Nähtävillä pi tä misen tulisi tapahtua mahdollisimman pian kokouksen jälkeen, jotta päätökset saa daan lainvoimaiseksi. Koska jaoston jäsenet ovat kaikki kaupunginhallituksen jäseniä ja varajäseniä, voi tai siin esityslista liitteineen tallentaa Kaupunginhallituksen Intranettiin jä senten luettavaksi. Esityslistan valmistumisesta tiedotettaisiin sähköpostilla. Hallintosäännössä on määrätty että jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Pöy tä kir jan pi tä jäs tä ei ole määräystä, joten jaoston tulee siitä päättää. Koska jaosto kokoontuu epäsäännöllisesti, mutta sen päätökset tulisi saada lain voi mai sik si kohtuullisen pian, olisi hyvä jos päätettäisiin, että jaoston pöy täkir jat ovat nähtävillä kokousta seuraavana 4. työpäivänä. Aiemman jaoston kokouksia on pidetty tarpeen mukaan, noin 4-5 / vuosi, mutta konserniasiat vaativat tiheämpää kokousrytmiä. Jaoston tulisi määrittää alus ta va kokousaikataulu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Konserni- ja henkilöstöjaosto päättää menettelytavoista seuraavissa asioissa: kokousten ajankohdat ja paikat esityslistojen lähettäminen pöytäkirjan pitäminen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Konserni- ja henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti seuraavaa: seuraava kokous pidetään klo kokousten ajankohdista päätetään muutoin seuraavassa kokouksessa. esityslistoja ei lähetetä, vaan ne tallennetaan kaupunginhallituksen intranettiin. pöytäkirjanpitäjänä toimii henkilöstöjohtaja. pöytäkirja pidetään nähtävillä kokousta seuraavana 4. työpäivänä. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan Konserni- ja henkilöstöjaosto 4 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Työsuojelutoimikuntaa koskevat säännökset ovat valvontalain :ssä. Työn an ta ja nimeää työsuojelutoimikuntaan tai vastaavaan sellaisen edus ta jansa, jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työsuo je lu pääl li köl lä on oikeus osallistua kokouksiin silloinkin, kun hän ei ole sen jä sen. Työsuojelutoimikunta tai muu työsuojelun yhteistoimintaa hoitava elin ko koontuu niin usein kuin sille valvontalaissa ja tässä sopimuksessa asetetut tehtävät edel lyt tä vät. Kokous on kutsuttava koolle kohtuullisessa ajassa käsiteltävien asioi den esilletulon jälkeen. Paikallisesti sovitaan työsuojelun yh teis toi minta-asioi den käsittelyn menettelytavoista kuten kokousten vä him mäis lu ku määräs tä, kool le kut su mi ses ta ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2009 on sovittu, että työsuojelutoimikunnassa on 1/4 työnantajan edus ta jia ja 2/3 työtekijöiden edustajia, eli kaupungin edustus on 3 jäsentä. Työn te ki jöi den edustus koostuu työsuojeluvaltuutetuista, jotka valitaan määrä vuo sin vaalilla. Jaoston tulee siis valita työnantajan edustajat toi mi kun taan. Työ suo je lu pääl lik kö kuuluu asemansa puolesta toimikuntaan samoin työ terveys hoi ta ja voi osallistua kokouksiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Jaosto nimeää kolme työnantajan edustajaa ja heille varaedustajat työ suo je lutoi mi kun taan vuosiksi Konserni- ja henkilöstöjaosto nimesi työnantajan edustajiksi työ suo je lu toi mikun taan Marita Mattilan, varalla Marja-Leena Korpimäki sekä hen ki lös tö joh tajan, varalla hallintojohtaja. Marita Mattila toimii myös työsuojelutoimikunnan puheen joh ta ja na. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Luottamusmiesten ja yt-ryhmäedustajien toteaminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 5 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Henkilöstö- ja talousjaosto on kokouksessaan hyväksynyt luot ta mus mies jär jes tel män. Varhaiskasvatuksen osalta on ilmoitettu seuraavat luottamusmiehet: Juko; muut kuin opetusalan sopimuksen alaiset Tarja Isotalo varalla Anita Koivu mä ki, Tehy; Johanna Anttikoski, varalla Aulikki Jussila (ei virallista ilmoitusta) Super; Anne Kniivilä (ei virallista ilmoitusta). Tehy:n ja Superin edustajat ovat työsuhteessa Ky Kaksineuvoiseen. Myös muu al la on järjestelyjä, jossa kuntayhtymän pääluottamusmies toimii myös perus kun nan työntekijöiden edustajana. Tällöin pääluottamusmiehellä on oman työn an ta jan sa lupa toimia näin, ja kunta maksaa korvausta tehtyjen töiden perus teel la tuntikorvauksella. Meillä jaosto on määrittänyt työajaksi enintään 0,5tp/2 viikkoa eli kummallekin pääluottamusmiehelle 0,5 tp / 4 viikkoa. Yt-ryhmään on aiemmin pääsopijajärjestöjä pyydetty nimeämään edustajansa. Nä mä edustajuudet ovat kunnossa (ilmeisesti KTN:n osalta tulee järjestelyjä syk syl lä). Tehy:ä ja Superia on useaan kertaan pyydetty nimeämään edus tajan sa myös yt-ryhmään. Edustajista ei kuitenkaan ole tullut ilmoituksia. Yt-ryhmässä työnantajaa edustaa kaupunginjohtaja. Henkilöstöjohtaja toimii pöytäkirjanpitäjänä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Jaosto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Sosiaalisen median ohjeen hyväksyminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 6 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Kaupungille on laadittu sosiaalisen median ohje tavoitteena ohjeistaa kau pungin virallista sekä yksittäisten työntekijöiden esiintymistä sosiaalisessa me diassa. Kaupungilla on aiemminkin jo ollut ohjeistus koskien sosiaalista mediaa, mutta se on koskenut vain henkilökunnan esiintymistä somessa. Ohjetta on nyt laajen net tu koskemaan enemmän myös kaupungin virallista esiintymistä. Ohjeeseen sisältyy myös tieto siitä, että Järvinet Oy:n palomuuripalveluiden päi vit tyes sä vuoden vaihteen tienoilla, hallinnon verkosta estetään pääsy so siaa li seen mediaan (sekä tiettyihin muihin paljon kaistaa vieviin palveluihin kuten net ti te le vi sio ja -radio) niiltä, jotka eivät somea tarvitse työtehtävissään. Kaupunki on julkaissut virallisen Facebook-sivun Edelleen hal lin tokun nil la ja yksiköillä on omia sivujaan (kirjasto, vapaa-aikatoimi, etsivä nuo ri sotyö, jotkut koulut kuten Kauhavan lukio). Alustavat kokemukset virallisesta sivus ta ovat myönteiset; tykkääjiä on ollut runsaasti (yli 700). Päivittäminen on ol lut aluksi kahden henkilön vastuulla, mutta lisää päivittäjiä ollaan kou lut tamas sa. Ehdotus ohjeeksi on liitteenä. Yt-ryhmä on käsitellyt ohjeen, eikä sillä ollut huomautettavaa ohjeesta. Yt-ryhmä suositteli, että myös luottamushenkilöt sekä sidosryhmät noudattaisivat ohjet ta sosiaalisessa mediassa käyttäytymisen osalta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Jaosto hyväksyy liitteenä olevan sosiaalisen me dian ohjeen sekä saattaa sen tie dok si myös luottamushenkilöille sekä kon ser ni yh tiöil le. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 7 Valmistelija: Hannele Luhtala Työnantajalla on oltava työterveyshuollon toimintaa koskeva kirjallinen toi minta suun ni tel ma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet, työpaikan olosuh tei siin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet ottaen huomioon, mi tä työterveyshuoltolaissa (1383/2001)ja Valtioneuvoston asetuksessa 708/2013 säädetään. Toimintasuunnitelma on dokumentti työpaikan työterveyshuollon prosessista ja se toimii toimintaohjeena ja tiedonvälittäjänä sekä työpaikalla että työ ter veyshuol los sa. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on valmisteltu liitteenä oleva suunnitelma. Työsuojelutoimikunta on kokouksessaan todennut että sillä ei ole huo mau tet tavaa suunnitelman johdosta. Yt-ryhmällä ei ole huomautettavaa suunnitelman joh dos ta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Jaosto hyväksyy työterveyshuollon toi min ta suun ni tel man. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien määrittäminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 8 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Työaikamääräysten soveltamiseksi tulee määritellä johtavassa ja itsenäisessä ase mas sa olevat kaupungin viran- ja toimenhaltijat. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikakorvauksia koskevien koh tien soveltaminen (Luku III 21-22) ja johtavassa tai itsenäisessä ase massa olevien työaikakorvauksia rajoittavan kohdan (Luku III 23) soveltaminen edel lyt tää, että työnantaja toteaa viranhaltijoista ja työntekijöistä johtavassa ja it se näi ses sä asemassa olevat. Virkaehtosopimuksen normaaleja työ ai ka korvauk sia koskevia määräyksiä ei sovelleta johtavassa ja itsenäisessä asemassa ole viin. Sen sijaan heihin sovelletaan virkaehtosopimuksen III luvun 23 :n mää räyk siä. Karkea pääsääntö on, että johtavassa asemassa oleville ei työ aika kor vauk sia suoriteta ellei toimivaltainen viranomainen harkitse sitä koh tuul lisek si lähinnä poikkeustapauksissa. Itsenäisessä asemassa oleville on omat mää räyk sen sä korvauksista (23 1 mom.). Virkaehtosopimuksessa on pääpiir teis sään määrätty ketkä ovat itsenäisessä tai johtavassa asemassa, mutta kau pun gin tulee nimetä virat yksittäin. Edelleen kaupungin tulee päättää miten mahdolliset työaikakorvaukset suo ri tetaan ( KVTES:n III luvun 23 ). Yleisesti on käytössä vapaa-aikahyvitys, mikäli se työjärjestelyjen vuoksi on mahdollista ja muussa tapauksessa rahakorvaus ja lisäksi todetaan ettei saman kohdan tarkoittamia harkinnanvaraisia kor vauksia suoriteta. Johtavassa asemassa olevat: KVTES:n soveltamisohjeissa todetaan, että arvioi taes sa sitä onko viranhaltijan/työntekijän katsottava olevan johtavassa asemas sa, tulee kiinnittää huomiota henkilön asemaan organisaatiossa. Osaston, toi mis ton jne. päällikkönä toimiva henkilö on tällaisessa asemassa. Myös muu kuin varsinaisessa päällikön tehtävässä oleva viranhaltija/työntekijä voidaan kat soa tällaisessa asemassa olevaksi, mikäli hän toimii vastaavantasoisessa joh to teh tä väs sä tai hänet muutoin voidaan rinnastaa päällikön tehtävässä olevaan viranhaltijaan/työntekijään. Itsenäisessä asemassa olevat: Itsenäisessä asemassa olevaksi katsotaan hen ki lö, jonka tehtävien luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä voida riit tävän tarkasti valvoa, tai työajan käytön tarkka valvonta ei ole tar koi tuk sen mukais ta. Tällaisia viranhaltijoita ovat esimerkiksi yleensä esimiesasemassa olevat, suunnittelu- tai tutkimustoimintaa tekevät sekä sellaiset henkilöt, jotka teke vät esimerkiksi osittain työtä virastossa ja osittain sen ulkopuolella (kent tätyös sä). Usein rajankäynti sen suhteen, onko viranhaltija johtavassa vai itsenäisessä ase mas sa, on tulkinnanvarainen. Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat on määritetty aikanaan hen ki löstö- ja talousjaostossa. Sen jälkeen on tapahtunut organisaatiomuutoksia, nimik keet ovat vaihtuneet, varhaiskasvatus siirtynyt kaupungin toiminnoksi jne.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Edellä olevalla perusteella voidaan todeta, että Kauhavan kaupungissa on tällä het kel lä Johtavassa asemassa: kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja, henki lös tö joh ta ja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja Itsenäisessä asemassa: yrityspalvelupäällikkö, lomituspalveluvastaava, maaseu tu pääl lik kö, kirjastotoimenjohtaja, vapaa-aikapäällikkö, kaa voi tus pääl likkö, kiinteistöpäällikkö, kunnossapitomestari, rakennustarkastajat, sii vousvas taa va, työnjohtaja, ympäristösihteerit, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja ruo ka pal ve lu pääl lik kö, koulujen johtajat ja rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, päi vä hoi don ohjaajat ja päiväkodin johtajat. Ylitöitä koskien painotetaan, että niiden tekeminen on sallittua vain poik keus tapauk sis sa ja esimiehen määräyksestä. Työt tulee järjestää niin, että ne tulevat teh tyä normaalina työaikana. Edelleen tulee vahvistaa voimassa ollut käytäntö, jonka mukaan johtavassa ja it se näi ses sä asemassa oleville maksetaan työajan ulkopuolisista kokouksista ko kous palk kio eikä muita korvauksia. Kaupunginjohtajan ehdotus: Jaosto nimeää johtavassa ja itsenäisessä ase mas sa olevat edellä olevan luette lon mukaisesti. Konserni- ja henkilöstöjaosto nimesi johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat seuraavasti: Johtavassa asemassa: kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja, hen kilös tö joh ta ja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Itsenäisessä asemassa: yrityspalvelupäällikkö, lomituspalveluvastaava, maaseu tu pääl lik kö, kirjastotoimenjohtaja, vapaa-aikapäällikkö, kaavoituspäällikkö, kiin teis tö pääl lik kö, kunnossapitomestari, rakennustarkastajat, siivousvastaava, työn joh ta ja, ympäristösihteerit, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja ruo ka pal ve lupääl lik kö, koulujen johtajat ja rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, päivähoidon ohjaa jat ja päiväkodin johtajat. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Vaaleista maksettavien korvausten määrääminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 9 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Kaupungilla on palkkiosääntö, joka määrää luottamushenkilöiden palkkioista eri tilanteissa. Vaaleissa tarvitaan kaupungin omaa henkilökuntaa eri tehtävissä ja näiden töiden osalta tulee päättää korvausperusteista. Korvausmenettelystä on päätös vuodelta 2012, mutta sitä on nyt tarpeen tarkis taa. Ennakkoäänestyksessä suurin osa ajasta sijoittuu normaaliin työaikaan 9-16, mut ta joinakin päivinä ennakkoäänestys jatkuu klo 18 saakka ja lauantaina ja sun nun tai na klo Edelleen työajan ulkopuolella tehtävää työtä syntyy mm. järjestelmän toimivuuden testaamisesta määrättyinä kellonaikoina ennen vaa le ja ja laskentatyöstä vaalipäivänä. Pääsääntö kaikessa ylityössä on, että korvaus annetaan vapaana. Toisaalta voi daan pyrkiä myös siihen, että työaika sijoittuu vaalien aikana siten, että ar kipäi vil tä ei synny ylityötä. Työtilanne joissakin yksiköissä on kuitenkin sellainen, et tä vapaana antaminen ei ole mahdollista kun vaalit vievät jo normaalista päivä työs tä aikaa ja ennestään on pitämättömiä saldovapaita ja lomia. Tästä syys tä ehkä paras järjestelmä olisi se, että vaaleissa työskentelevillä 1) ylityötunnit annetaan joko vapaana tai maksetaan rahana työntekijän toi vomuk sen mukaan siten, että korvaus on tunti tunnista 2) viikonlopuista ja illoista maksetaan korvaus KVTES:n mukaan. Korvaukset lasketaan kaikille perustuen samaan tuntipalkkaan, joka on las kettu toimistosihteerien keskimääräisestä loppupalkasta pyöristäen. Tuntikorvaus on nyt 16 /h. Samaa tuntihintaa käytetään siirrettäessä palkkoja vaalien kustan nuk sek si. Em. tuntihintaa korotetaan seuraavissa vaaleissa perustuen KVTES:n yleiskorotuksiin. Kunkin entisen peruskunnan alueelle on nimetty yksi vastuuhenkilö vaaleihin. Hä nel le tulee maksaa jokin kertakorvaus, joka voisi aikaisempien vuosien tapaan olla 200 /vaalit. Edelleen on maksettu tuloslaskennan vastuuhenkilölle eril lis palk kio. Tämä korvaus voisi jatkossa olla 100 /vaalit. Aikaisemmin on keskusvaalilautakunnan sihteerille (keskushallinnon toi mis tosih tee ri) maksettu vaaleista kertakorvaus, joka on vaihdellut sen mukaan onko ky sees sä valtiolliset vai kunnallisvaalit. Periaatteessa vaalien hoitaminen on kuu lu nut ao. henkilön työtehtäviin ja se on huomioitu tehtäväkohtaisessa palkas sa. Useimmissa kunnissa tehtävä saattaa siirtyä henkilöltä toiselle, jolloin eril lis kor vaus on perusteltua. Korvauskäytäntöä on selvitetty naapurikunnista. Meil lä maksetut korvaukset, valtiolliset vaalit 900 /kerta ja kunnallisvaalit /kerta ovat tasoissa, kun otetaan huomioon kuntien kokoerot.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginjohtajan ehdotus: Jaosto päättää korvata ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän laskennassa tehdystä normaa lin työajan ylittävästä työstä työntekijän toivomuksen mukaan joko va paa na tai rahana suhteessa 1:1. Lisäksi maksetaan rahana KVTES:n mu kai set ilta-, lauantai- jne. korvaukset. Em. korvausten perusteena on kes ki mää räi nen tuntipalkka 16,00 /h. Tuntipalkkaa korotetaan jatkossa kun nal li sen alan sopimuksiin sisältyvillä yleiskorotuksilla. Em. tuntipalkka on myös perusteena kirjattaessa työtä vaalien kuluksi. maksaa osa-alueille määrätyille vastuuhenkilöille kertakorvauksena lisään ty nees tä vastuusta 200 /vaalit sekä tuloslaskennasta vastaaville 100 /vaalit. maksaa keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnallisvaaleista /vaa lit ja valtiollisista vaaleista 900 /vaalit. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala puh. (06) , etu ni

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Konserni- ja henkilöstöjaosto Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 2, 3 ja 5. Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 1, 4 ja 6-9. HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kauppatie 109, Kauhava sähköposti: telefax: (06) Pykälät: 1, 4 ja 6-9. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireillepannussa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) klo 9.00 Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite Radanrakentajantie 5, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 16.02.2015 18:30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot