Kooste harjoitustöistä (H2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste harjoitustöistä (H2)"

Transkriptio

1 Kooste harjoitustöistä (H2) Vienti- ja tuontitoiminta Syksy 2010 Prof. Sami Saarenketo

2 AC40A0050 Vienti- ja tuontitoiminta Sami Saarenketo Harjoitustyö 2. Sopimukset vientikaupassa Sisältö Johdanto... 1 Lyhyt tiivistelmä Pentik Oy:stä... 1 Yleistä vientisopimuksista... 2 Edustussopimukset... 4 Jälleenmyyntisopimus... 4 Agenttisopimus... 5 Kauppasopimus viennissä... 6 Yhteistyösopimukset... 8 Lisenssisopimukset... 9 Sopimusvalmistus... 9 Joint venture eli yhteisyritys Yhteenveto Lähdeluettelo Liitteet... 13

3 1 2 Johdanto Kaupantekoon, oli kyseessä kotimaan kauppa tai ulkomaille vienti, liittyy aina sopimusten teko. Yritykselle on hyvin tärkeää sopia kaikesta mahdollisesta kauppaan liitty västä etukäteen jotta jos o ngelmia my öhemmin ilm enee, on so pimus yr ityksen turv ana. Etenkin t änä päivänä sopimusten merkitys on kasv anut, sillä ta antuman t akia m oni yritys on epäo nnistunut toimittamaan tavaran ostajalle tai ostaja ei ole ollut maksukykyinen. Työssämme pyrimme kertomaan mitä Pentik Oy:n tulisi ottaa huomioon erilaisten sopimusten kohdalla h arjoittaessaan v ientiä E uroopan m aihin se kä pohjoismaihin. Vie ntikauppaan liittyy monia erilaisia s opimuksia mutta tässä työ ssä olem me r ajanneet er i so pimusten tark astelun vain tärkeimpiin, Pentik Oy:tä koskettaviin sopimuksiin. Käsittelemme vientikauppaan liittyvistä sopimuksista edustu ssopimusta jo hon ku uluvat agenttis opimus, m aahantuontisopimus se kä jälleenmyyntisopimus. Puhu mme myös k auppasopimuksesta, mit ä Pentik Oy:n tulisi sopia kauppasopimuksessa viedessään tav aroita muuh un maa han. Lisäk si esittele mme lisenssisopimukset, sopimusvalmistuksen sekä joint venturen eli yhteisyrityksen. Lyhyt tiivistelmä Pentik Oy:stä Pentik O y on s uomalainen vuonna 1971 perustettu sisu stusmyymäläketju, jonk a tuotevalikoimaan kuul uvat Suomess a v almistettavat astiastot, lasi-ast iat, tekstiilit sekä kalusteet. Pent k Oy: llä o n ne ljästi v uodessa v aihtuva sesonk imallisto. Lisäksi Pentikin tuotteisiin kuuluvat erilaiset herkut, kuten kahvit ja teet. Pentikin tuotteet edustavat suomalaista designia, jonka astiat ovat helposti tunnistettavissa verrattuna muihin alan kilpailijoihin. (Pentik a) Pentik Oy:llä on suom essa no in 80 myym älää sekä ko lme Ruotsissa että kolme Norjas sa. Työntekijöitä Pentik O y:llä on palveluksessaan yli 300. Pent k Oy:n ainoa keramiikka tehdas s jaitsee Posiolla. Vuosittain tehtaalla valmistetaan yli miljoona keramiikkatuotetta.(pentik b) Pentik Oy on menestyksekäs ja kannattava sis ustusmyymäläketju, sen liik evaihto oli 37 miljoonaa euroa vuonna 2009 (Pentik b). Pen tik Oy:n om avaraisuusaste- % oli vuonna ,9 (Voitto +). Vuonna 2003 Työministeriö palkitsi Pentik Oy:n Hyvän työnantajan palkinnolla. Vuonna 2007 Pentik Oy palk ittiin parhaaksi yritykseksi seuraav in perusteluin "Pent k Oy on suomalaisen designin iko nina 1970-luvulta lähtien toiminut perheyritys, joka on juurensa säilyttäen löytänyt 2000-luvulla kestävän kehityksen ja kannattavan kasvun tien. (Pentik c) Yleistä vientisopimuksista Koska u lkomaankauppaan liittyy ylee nsä enemmän riske jä ku in kotim aassa käytäv ään kauppaan, tulee viennin takia yrity ksen tehdä sopimuksia enemmän kuin kotima an asiakkaan kanssa. Onge lmia jo ita v oisi se urata, ov at esim erkiksi osta jan maksuvaikeudet, tav aran myöhästyminen tai tav aran rikko ontuminen. Erilai set v ientiin liittyvät sopim ukset ov at siis tärkeitä sekä viejälle että ostajalle. Molemma t yritykset turv aavat toimintansa allekirjoittamalla tarvittavat sopimukset. Sopimuksia on runsa asti, varsinkin jos Pentik Oy:n asia kas olisi E U:n u kopuolelta, olis i so pimuksia e nemmän ja sopimuskäytännöt eroaisivat tois istaan. Ko ska Pentik O y harjoittaa v ientiä läh innä p ohjoismaihin, on sillä m uutama s opimus as iakkaan kanssa. Kun Pe ntik Oy käsittele e, mink älaisia sop imuksia se n tulis i teh dä, on a luksi hyv ä o ttaa huomioon asia kkaan sopimus kulttuuri. Sop imuskulttuurierot v oivat olla suur iakin eri ma iden välillä. Suomi kuuluu ns. Civ il Law-maihin, kuten muutkin EU-maat, joissa on l aaja kirjoitettu lainsäädäntö, mikä mahdollistaa lyhyemmät sopimukset (LLR). Pääsääntönä on so pimusvapaus, jonka m ukaan Pe ntik Oy ja asiakas v oivat v apaasti määritellä sopimuksen sisällön. Tulee ku itenkin muistaa, että EU-m aiden kansallisiin lakeihin sisältyy pa kottavia sä ännöksiä, joista yr itykset keske nään e ivät v oi sopia toisin (Yrittä jät). Pentik Oy:n tulee la atia asiakk aan ka nssa kaup pasopimus, jo ka on sop imus ka upan kohteesta, v astikkeesta sekä kaupa n ehd oista ja joka m äärittelee maiden v älisen kaupankäynnin ehdot (Taloussanomat). Kansainvälistä kaup paa sääte leviä sop imuksia jo ita Pe ntik Oy:n tulisi ottaa h uomioon, ov at esimerkiksi tulli- ja v apaakauppa-, vero-, liikenne-, kuljetus- ja te ollisoikeudelliset sopimukset. Pentik O y:n tule e itse so lmia as iakkaan k anssa toim itus-, age ntti-, lis enssi ja palvelusopimuksista sekä yhte istyösopimuksista. Kyseis et sopim ukset ov at yleens ä yrity sten itse p äätettävissä o levia sop imuksia (Yrittäjät). Tärk eimpiä u lkomaankauppasopimuksiin otettavia tu rvalausekkeita ov at mm. maks uehto-, toim itus-, rek lamaatio-, omis tuksenpidätys-, vastuunrajoitus-, oikeuspaikka- ja lainvalintalauseke (Nordius).

4 3 4 Pentik Oy:n tulee huomioida, että vientikaupan sopimukset jaotellaan keston mukaan. Yleensä lyhytkestoisissa ka upoissa sop imus teh dään os apuolten so piessa, mitä myydä än ja maksetaan. Kau ppa näin o llen toteuteta an Pe ntik Oy:n ja asiakkaan v älillä yrity ksen suoritettua v elvollisuutensa. Suo situksena kuitenkin on, että vaikka kau pankäynti oli sikin lyhytaikaista, tulisi yritysten allekirjoittaa kirjallinen kauppasopimus. (Yrittäjät) Suullinen sopimus käy myös sopimuksesta, mutta se on erittäin riskialtis kun ristiriitoja syntyy. Useimmiten vientikaupassa risti riitatilanteita syn tyy esimerkik si ku jetuksesta, joten suullinen sopimus ei ole p ätevä tai tarp eeksi k attava ja n äin ollen Pe ntik Oy:n tulisi tehd ä k a kki sopimuksensa asiakkaan kanssa kirjallisena. Koska y leensä v ientikaupassa s opimuksiin sov elletaan myyjän valtion lak eja, n iin tä ssä tapauksessa sov ellettaisiin Suom en lakia ja näin ol len Pentik Oy:n tulee olla tietoine n mit ä Suomen laki sa noo v ientikaupasta. Esim erkkejä my yntisopimukseen liittyvistä kohd ista ov at mm. sopijapuolet, sopimuksen kohde, kauppahinta, maksuehdot - ja maksutapa, toimitusehto, pakkaus, vahingonvaara, omistusoikeus, takuu, toimitukseen sisältyvät asiakirjat, tarkastukset, reklamaatiot, kaupan purku, vahingonkorvaus, hinnanalennus, sopimussakko, luvat, lisenssit, riitojen ratkaisu sekä sopimusten muuttaminen ja siirtäminen. Koska Pentik Oy on erikoistunut keramiikka-astioihin, on olemassa mahdollisuus, että astiat särk yisivät kuljetuksessa tai niissä olisi mu uten v irheitä. Näin o llen Pentik Oy :n pitää olla tietoine n v ientikaupassa tu otteen virheen seuraamuksista. Jos Pe ntik Oy:n astiassa es iintyy v irhe, ostaja sa a vaatia v irheen korjaamista, uutta toim itusta tai hin nanalennusta, tai purk aa kau pan tai v aatia vahingonkorvausta (TiekeA). Pentik Oy: n tulee so pia myös ku ljetussopimuksesta. K oska yrityk sen tuottee t ov at help osti rikkoontuvia, niin yrityksen tulisi valita sopiva kuljetusmuoto tuotteilleen. Kuljetussopimuksessa er kseen sov itaan ku mpi os apuoli, myy jä v ai ostaja, on v elvollinen tav aran toimitu ksesta. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Incoterms 2000 on toimitusehtokokoelma, josta P entik Oy v oi ta rkastaa toimitus ehdot. Lisäks i on maa hantuontisopimus, joss a määr itellään mahdollinen yksinmyynti oikeus, tav aramerkin käy ttöoikeus, v arastointi ja/tai huoltovelvoitteet. Pentik Oy: n tule e otta a hu omioon kan sainvälisen k aupan toimitus lausekkeet. Toim ituslause määrittelee, milloin my yjä o n täytt änyt tav aran toim ittamiseen liittyvät v elvollisuutensa, jo tta tavaran v oidaan kats oa ju ridisesti siirtyn een ostajan v astattavaksi. Yritykse n tule e my ös muistaa, ettei toimitu slauseke mä ärittele tava ran om istuso keuden siirtoa. (Vientio pas 2 006, s.45)toimituslausekkeisiin ku uluu kolme eri osa- aluetta: toim intavastuu, tav aravastuu sekä kustannusvastuu. Toimintavastuu käsittelee sitä, missä ja milloin myyjän on asetettava tavara ostajan käy tettäväksi. Ta varavastuulla tar koitetaan sit ä, mistä lähtien myyjä on o keutettu vaatimaan kauppahinnan su orittamista jos t avara tuh outuu ta i v ähenee. Ku stannusvastuu vastaa siihen, miten vientiin liittyvät normaalit kustannukset jaetaan ostajan ja myyjän välillä. Maksutavat liittyvät myös olennaisesti vientikauppaan. Maksuehtojen valinnalla viejä vaikuttaa omaan rahoitustilanteeseensa. Kun Pentik Oy valitsee maksuehtoja, tulee sen huomioida sekä taloudelliset että poliittiset näk ökulmat. Talou dellisia tekijöitä ov at ostajan v akavaraisuus ja luotettavuus. (Vientiopas 2006 s.87) Mitä v iennin maksuehtoihin ja - tapoihin tulee, on Pentik Oy:n tehtävä sopim us niistä asiakkaan ja ma hdollisesti kotimaan pankin kanssa. Yleisimmät maksutavat ovat maksumääräys, shekki, remburssi sekä perittävä. Perittävä ja remburssi ovat asiakirjamaksutapoja, joist a sov itaan yhd essä pank in kanss a eli Pentik Oy tekisi tässä tapauksessa sopimuksen sekä asiakkaan että pankin kanssa. Kun maksutavasta sovitaan niin siihen v aikuttavat yle ensä as iakkaan lu otettavuus, markkinatila nne, ka upan olosu hteet, myytävä tuote sekä maksutavan nopeus ja varmuus (Yrittäjät). Edustussopimukset Kun tuotett a lähdetään v iemään ulkomaille, tä ytyy yrityksen v alita sille sopiv a jakelutie. Valintaan on syytä paneutua huolellis esti, sillä jakeluteiden toimiv uudella on s uuri m erkitys yrityksen vientitoiminnan onnistumiselle. Pentik Oy:lle sopiva vientimuoto olisi suora v ienti eli Pentik Oy myy tuotteensa vientimaassa väl käsien eli edustajien avulla. Edustaja vaihtoehdot ovat jälle enmyyjä/maahantuoja ja age ntti. Jotta v ienti sujuisi on gelmitta ja sujuv asti, on järkevää tehdä edustussopimus valitun edustajan kanssa.(vientiopas 2003, 25-26) Edustussopimukset ov at agentti- ja jällee nmyynti so pimuksia. S opimuksissa kann attaa huomioida minkä maan lain mukaan ja missä tuomioistuimessa mahdollisia riitoja sovitellaan. Myös irtis anomismuotojen m ääräykset sekä so pimuksen v oimassaoloajat la aditaan yksiselitteiseen muotoon. Mallis opimuksia apuna käyttäess ä on suos iteltavaa tarkistutt aa laadittu versio lakimiehelle ennen sen käyttöä. (Vientiopas 2003, 30-31) Jälleenmyyntisopimus Jälleenmyyjä/maahantuoja on itsenäinen yritys, joka hankkii tuotteet omistukseensa ja myy ne eteenpäin omissa nimissään omaan lukuunsa sekä p itää myös varastoa.(vientiopas 2003,26)

5 5 6 Yritys ei ole suorassa kosketuksessa asiakkaaseen sillä jälleenmyyjä hoitaa kaupan loppuun asti. Kun sopiva jälleenmyyjä on löytynyt, tehdään hänen kanssaan jälleenmyyntisopimus, joka oikeuttaa jälleenmyyjän myymään yrityksen tuotteita määrätyl lä alueella sov itun ajan. (Selin 2004,68) Jälleenmyyntisopimuksiin v aikuttavat yleis et sop imusoikeudelliset periaatteet sekä EU:n kilpailulainsäädäntö sillä jällee nmyyntiä koskev aa lain säädäntöä ei ole. Jälleenmyyntisopimukset riippuvat tavaran ja myynnin luonteesta joten ne ov at aina erilaisia. Osapuolet v oivat sopia kesk enään so pimuksen s isällöstä so pimusvapauden v uoksi. (llr) Yksinmyyntisopimukset ovat kiellettyjä EU:n kilpailulainsäädännön mukaan.(selin 2004,69) Jälleenmyyntisopimuksessa on sy ytä ottaa h uomioon esimerkiks i: 1) Jälleenmyyjän y leiset oikeudet ja v elvollisuudet, joit a on esimerk ksi y leinen m yynninedistämisvelvollisuus, vähimmäisostovelvoite, markk inointi, maino nta ja m essut, kilp ailukielto ja rap ortointi päämiehelle 2) Varast ointi ja huo ltovelvoitteet, takuut ja reklam oinnit 3) Pää miehen yleiset velvollisuudet 4) Salassapitovelvollisuus 5) Sopimustuotteiden toimitussuhteen ehdot(tiekeb) Agenttisopimus Agentti toimii yritykse n apuna, hankkii ja välitt ää kyselyitä, tarjouspyyntöjä ja tilauksia päämiehelleen. Päämies kuite nkin tekee kaup at omissa n imissään se kä huoleht ii tarjouksista ja tilauksista. Agentti saa jokaisesta toteutuneesta kaupasta sovitun mukaisen provision.(vientiopas 2003,26) Agentti tulee valita erittäin tarkast i ja perust eellisesti. Hyvän yhte istyön vuoksi yhteistyöasiat ja siihen liittyvät raportoinnit o n syytä so pia tarkkaa n tekemällä agenttisopimus valitun agentin kanssa. Agenttisopimus tehdään määr äajaksi ja se käsittää päämiehen ja age ntin oikeudet ja velvollisuudet. (Selin 2004,76) Sopimus helpottaa tavaroiden myyntiä sekä päämiestä ja agenttia kohdistuvien riskien hallintaa (bjl-legal) Agenttisopimuksissa o n EU:n määrittelemän agenttilain säädännön mukaan sopimusvapa us. Päämies ja agentti so pivat siis keskenään a genttisopimuksen sisällöstä sekä sopimuksessa sovellettavasta lai sta. Tavallisesti sovelleta an agentin kotimaan lakia. Suullise sti t ehty agenttisopimus on pät evä, mutta sopimusasia t on syytä t ehdä myös kirjall isena mahdollisimman yksityiskohtaisesti turhien riskien ja riskiriitojen välttämiseksi.(selin 2004,76) Sopimuksessa määritellään menettelytavat tärkei mmissä esiin tulevissa kysymyksissä.(vientiopas 2003,30) Sopimusvapa udesta huolimatta EU:n agenttidire ktiivistä o n joitakin koht ia jotka täytyy sisällyttää sopimukseen. Näitä ovat 1) agentin provision maksu, joka täytyy mää ritellä tar kasti sopimukseen. Esimerk ksi provisio n maksuaika tulee mainita sekä m illoin agen tti on oikeute ttu provisioon ja milloin ei. 2) Sopimu ksen irtisan omisaika 3) Päämiehe n ja agentin velvollisuutta koskevat asiat, johon kuuluvat esimerkiksi a gentin myynninedistämisvelvoitteet, mainonta- ja markkinointitoimet sopimusalueella sekä toiminnan laajuus. Muita agenttisopimuksessa mainittavia asioita ovat 4) Sopijapuolet ja so pimuksen tarkoittamat tuotteet sekä sopimusalue. Tuotteet mainitaan yksitel len tuote- tai mallinumeroineen. Alue määritellään ta rkasti, si llä agentilla ei ole oikeutta toimia sopimusalueen u kopuolella. 5) Huolto ja varaosat sekä varastonpito 6) Sopimuksen jälkeinen aika 7) Agentin toimivalta päämiehen edustajana. (Selin 2004, 76-80) Kauppasopimus viennissä Kauppasopimus tarkoittaa myyjän ja osta jan välistä sopimusta kaupan kohteesta, ehdoista ja mitä osta ja on v elvollinen antam aan v astikkeeksi. Ka uppasopimus solm itaan kah den tai useamman valtion välisestä kaupasta ja sen ehdoista.(taloussanomat, 2010) Myyntitapahtuma on usein monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi. Myyntineuvotteluissa olis kin hyvä kirjat a ylös, jok a kerta mitä tuli sov ittua ja jop a tehdä k auppasopimusdokumentti allekirjoitettuna näistä asioista. (Vientikaupan asiakirja, 2004, 6;1-2) Kansainvälisessä so pimusoikeudessa pä äsääntöisesti v allitsee sopim usvapaus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, et tä sop imuksen s olmijaosapuolet v oivat itse mä äritellä sopimuksen sisällön. Kaup pasopimuksessa olisi hyv ä kuite nkin käsite llä mu un muas sa; tarjouksen sitovuutta, peru uttamista, muutost en teke mistavat, tarjoukse n sis ältämät as iat se keästi ja tarjouk sen peru uttamiskäytännöt. EU on kuitenkin määr itellyt kans ainvälistä kauppaa koskev ia s äännöksiä ja lake ja, EU alu etta koskien. Tämä johtaa t äyden sopimusvapaus poistumiseen osittain. (Vient kaupan asiakirja, 2004, 6;1-2) EU:n lisäk si mon et toimia laorganisaatiot ov at laatineet er ilaisia so pimusmalleja ja yksityiskohtaisia eht oja eri s opimuksiin. Näitä ehtoja v oidaan käy ttää hyv äksi kauppasopimusta la adittaessa. Eh toihin täyty y vain v iitata selkeästi itse sopimuksessa, ett ei jää ken ellekään epäselväksi mit ä ehtoja k auppasopimuksessa nou datetaan. Näitä ehtoja kutsutaan usein my ös nim ellä vakioehdot. Sopimus mallien hy ödyntämisessä o n ote ttava huomioon niiden sisällön sopivuus juuri tehtävään kauppaan. Sopimusmalli on kuitenkin vain malli ja su untaa a ntava. On huo mioitava, että malli saattaa sisä ltää lau sekkeita, jotka ovat turhia tai jo pa h aitallisia ju uri täh än ka uppasopimuksessa. Ma llisopimuksesta s aattaa myös puuttua erittäin olennaisia osia ja lausekkeita. (Vient kaupan asiakirja, 2004, 6;2)

6 7 8 Tärkeintä kauppasopimuksessa on että se on yksiselitteinen ja m olempia kaupan osapuolia palveleva. Kans ainvälisessä kaup assa on otettava huo mioon ain a erilaiset kaupantekokulttuurit. Selk eällä sopimuksella v oidaan pitkälti ehkäistä v äärinkäsityksiä ja riitatilanteita. Kansa invälisen kauppasopimuksen te rmit ja k ieliasu on hyvä käyd ä m yös yksityiskohtaisesti läpi kaupan osapuolien k esken. Ter mistö saa ttaa erota er i maiden v älillä paljonkin toisistaa n. Jo n iinkin läh einen kansainvälinen ka uppakumppani k uin Ruots i Suomelle, on maid en v älillä erittäin erilaiset tav at neuv otella sop imuksista. M yös päätöstenteko Ruotsissa eroaa suuresti suomalaisesta päätöstenteko tavoista. (Vientikaupan asiakirja, 2004, 6;2-3) Kauppasopimusta la adittaessa o n myyjäo sapuolen otet tava huomioon, ken en kanssa o n tekemässä sopimusta. Onko ostaja yritys tytäry htiö ja jos on on ko sillä oik euksia so lmia tällaista kauppasopimusta vai onko asiasta neuvoteltava myös emoyhtiön kanssa. Näin tulee tarkastettua, että onko tytäryhtiöllä kykenev ä kantamaan teknistä tai kaupallista v astuuta. (Vientikaupan asiakirja, 2004, 6;3) Kauppasopimuksen toimituslausekkeissa märitellään kuka on vastuussa tavaran kuljetuksista, kustannusten ja kamisesta, v akuutusten otta misesta, tav aroiden pu rkamisesta, tullimuodollisuuksien käsittely istä. Toimitus lausekkeissa pyritää n määr ittelemään os apuolten riskin jaost a ja näin o llen my ös määritellään mi lloin v aaranvastuu siirtyy myyjältä ost ajalle. Toimituslausekkeissa ei kuite nkaan mää ritellä kauppahinnoista, maksunsuorit us se kkoja, omistusoikeuden si irtymisa kaa e ikä o stajan v elvollisuutta tarkast aa tuot u tav ara. Nä istä seikoista s ovitaan ka uppasopimuksen m uissa osis sa. T oimituslausekkeet per ustuvat pitk älti usein Incoterms:n määritelmiin vastuunjaosta. (Vient kaupan asiakirja, 2004, 6;3-4) Kauppasopimuskäytännöt virheellisestä tavarantoimituksesta eroavat paljon eri maiden välillä. Tämän ta kia o n so vittava seuraa mukset sopimus r kkomuksesta jo k auppasopimusta laadittaessa. Sopim usrikkomuksesta v oidaan s opia esimer kiksi sopimussakosta, viivästyssakko, v irheen korjaamist a, hinta muutoksia tai muut a hy vitystä. Jos tällaista ei kuitenkaan ole sov ittu alu n per in, ei sitä ole toisen osapuolen o keus my öskään v aatia. Sopimusrikkomusten korvaus v aihtoehdoille on s ovittava myös r aja minkä jälkeen rikkeen tehnyt osapuoli on kor vausvelvollinen, näin v ältetään turhan pi enten ja yksittäisten rikkeiden aiheuttama korv ausmenetelmät. Kaup pasopimuksessa on my ös h yvä määrit ellä ra ja m illoin toisella ka upanosapuolella o n o ikeus purk aa sop imus kokon aan. (Vientik aupan asia kirja, 2004, 6;4-5) Maksukäytännöistä k ansainvälisässäkaupassa on h uomioitava v aluutan mahd ollinen erilaisuus. EMU ma iden välillä kaup paa helpottaa yht einen e uro. Tämä e i k uitenkaan o le vielä koko EU alueen kattava valuutta. Valuutan ollessa eri on so vittava mahdolliset indeksitai v aluuttakurssit. On sov ittava myös arv olisä v eroista, ju kisista maks uista j a mah dollisista välillisveroista. Sopimu kseen on myös hyv ä määrite llä ostajan ma ksaessa la skun erä päivän jälkeen tästä seuraava viivästysmaksun suuruus. (Vientikaupan asiakirja, 2004, 6;6) Kauppasopimus y leisesti sov itaan nou dattamaan myyjän kotimaa n lak ia, e li myyjän m aan lakia. Tästä ei kuitenkaan ole lakia, joten kauppasopimuksen osapuolet voivat pääsääntöisesti vapaasti so pia ku mman osap uolen maan lak ia nou datetaan. Yle inen käytäntö sopimuksen tulkinnassa epäs elvyyksien rat kaisussa pyritään toimimaan s opimuksessa heikom man osapuolen (usein ostajan) hyväksi. Tämä e i kuitenkaan päde ka ikissa ma issa ja tästäk in on hyvä tehdä selk eä toiminta määritelmä so pimuksen so lmimisessa. Riit atilanteissa on a ina kannattavaa pyrkiä s opimaan riita kaupan osapuolien kesken kummankin hyv äksymällä lakimiehen avulla. Jos kuitenkin riitatilanne vaatii oikeusistuntoa, tapahtuu se välimiesoikeuden kokoonpanolla. Välimiesoikeuden käynti er oaa normaalista julkisesta oikeuden käynnistä että se on salainen e ikä avoin julkiselle yleisölle, riita osapuolet ovat myös v elvollisia maksamaan ka kki korv aukset v älimiehille. V älimieso keuden päätö s on lopu llinen, jost a v oidaan v alittaa vain me nettelyvirhettä kosk evissa aisoissa. Tämä mahdollistaakin no pean p äätöksen toteuttamisen käytännössä. (Vient kaupan asiakirja, 2004, 6;7-8) Kauppasopimuksen s olmimisessa tärkeintä ei o le niinkään se n muotose kat v aan se n yksiselitteinen tulk itseminen (V ient kaupan asiakir ja, 2004, 6;9). Tu kinnan yksiselitteisyys helpottaa o sapuolien v älistä yhteistyötä ja n äin py stytään v älttämään m onet kiusa lliset riita tilanteet. Sopimuksen selkeys myös edes auttaa, että s ekä myyjä että ostaja voivat keskittyä päätoimintoihinsa ja hyödyntämään sopimusta ja yhteistyötä mahdollisimman tehokkaasti. Liitteeksi on lisätty Pohjolan Teräs Oy:n kauppasopimus. (Vientikaupan asiakirja, 2004, 6;9) Yhteistyösopimukset Yritysten v ientitoiminnan aloitta mista he lpottaa erilaiset yhteistyö sopimukset, joista täs sä esittelemme lisenssisopimukset, sopimusv almistuksen sekä joint v enturen eli yhteisyrityksen. Yhteistyösopimusten etuina on kulujen jakautuminen, uudenlaisen tietotaidon oppiminen sekä vahvempi kilpailuasema. ( Selin 2004, 25)

7 9 10 Lisenssisopimukset Joint venture eli yhteisyritys Lisenssisopimus tarkoittaa valmistusoikeuden käyttöluvan myymistä u komaiselle osapuolelle. Ulkomainen yritys saa tällöin luvan käyttää mainittua valmistusoikeutta korvausta vastaan. Lisenssisopimuksella v oidaan luovuttaa pat entti, mallioik eus, tav aramerkki tai t ek jänoikeus. Sopimuksen yhte ydessä luov uttaja a ntaa u sein my ös tietota itoa, jota kumppani tarv itsee tuotteen v almistuksessa ja myy nnissä. Tällaist a tieto a on esim erk ksi pat entoimattomat salaisuudet, markkinatutkimukset tai asiakasrekisterit. (Pehkonen 2000, 57-58) Lisenssin l uovuttajan tulee v alita sopim uskumppani h uolellisesti, sillä k umppani v almistaa tuotetta myyjän nimellä (Selin 2004, 27). Laadun varmistamiseksi täytyy lisenssisopimus laatia mahdollisimman tar kasti, sillä lise nsointia koskevaa lainsää däntöä on h arvoissa ma issa. Lisenssisopimuksessa on erity isen tärk eää mää ritellä osa puolten v äliset suhte et, laatuvaatimukset, v almistus- ja m yyntivelvoite, lise nssimaksun (ro jalti) maks uperusteet s ekä alue, jolla ostaja saa valmistaa ja myydä tuotetta. (Pehkonen 2000, 58) Lisenssisopimuksen k altainen on franch ising-sopimus, joka k eskittyy läh innä palv eluiden tuottamiseen. Franchising-sopimuksella myydään tuotteen myyntioikeus ulkomaiselle ostajalle, ja myynnissä oleellista on yrityksen nimi, brändi ja maine (Selin 20 04, 27). Pe ntik Oy käy ttää franchising-mallia myymälöissään. (Suomen Franchising Yhdistys Ry) Sopimusvalmistus Joint venture -yritys on vähintään kahden osapuolen muodostama yritys, jossa tav oitteena on hyödykkeiden v ieminen v alittuun kohdemaahan. Malliss a toinen osapuoli t arjoaa es imerkiksi koneet tai raaka-aineet ja koh demaan osa puoli tarjoa a tilat ja ty övoimaa. Joint v enturesopimusta tehtäessä tulee ottaa kohdemaan lainsäädännölliset, taloudelliset ja poliittiset seikat tarkasti huomioon. Joint v enture- ma llia k äyttämällä saadaan piene nnettyä liik etoiminnan r iskejä, kun toimin nan rahoituksesta v astaa useampi yritys. Kohde maan mark kinoista sa adaan myö s helpo mmin tietoja sekä saavutetaan kansallinen leima kohdemaan yrityksen kautta. Joint venturen haittoja ovat usein kohd emaan kumppanin ammattitaito ja osaa minen, jotka eiv ät välttämättä vastaa suomalaista tasoa. Myö s kohdemaan erilaiset työtavat, poliittiset ja r ahoitukselliset muutokset sekä määräykset voivat aiheuttaa ongelmia. (Selin 2004, 29-30) Yhteenveto Pentik Oy:lle tärkeim mät sopim ukset v ientitoiminnassa ov at ka uppasopimus, franchisingsopimus, ja jälleenmyyntisopimus. Sopimusten laatimiseen on panostettava; varattava a kaa ja varoja. Lisäksi olisi hyvä tutustua valmiisiin sopimuspohjiin ja lopuksi sopimukset tarkastetaan asianajajalla. Kansain välisessä kaup assa k ohdemaan kulttuuri tulee huo mioida sop imuksia tehtäessä. Perusteellisen sopimuksen laadinnan tuloksena yritystoiminta on sujuvaa. Sopimusvalmistuksessa u komainen yr itys v almistaa v iejän tuotte et, mutta v iejä hoitaa itse tuotteiden myynnin ja markkinoinnin kotimaassa ja ulkomailla. Sopimusvalmistuksella haetaan kilpailukyvyn par antumista v almistuskustannuksista säästämällä. Suomessa sopimusvalmistusta käytetään paljon vaateteollisuudessa, johon kannustaa EU-lainsäädäntö, joka sallii palkkatyönä teetettyjen tuotteiden takaisintuonnin tullitta. (Pehkonen 2000, 58-59) Sopimusvalmistuksen onn istumiseksi vaaditaan yleensä paik allinen kont akti tuotannon ja laadun v alvontaan. Myös hyv ät kommun kointitaidot ja v ientiosaaminen ov at keskeis essä osassa on nistuneessa sopim usvalmistuksessa. Suur in riski o n laad un v armistaminen valmistuksessa, joten v almistajan ammattitaito on selv itettävä tarkkaan en nen sopim uksen tekoa. (Selin 2004, 29-30)

8 11 12 Lähdeluettelo Bjl-legal [ ] [verkkodokumentti]. Saatavilla Fintra (2004), 31.p. Vientikaupan asiakirjat, Helsinki, Multikustannus Fintra (2003) 12.p. Vientiopas. Helsinki, Multiprint Oy Fintra (2006), 13.p. Vientiopas, Helsinki, Multiprint Laakso, Lukander ja Ruohola Oy asianajotoimisto [ ] [verkkodokumentti]. Saatavilla Llr [ ] [verkkodokumentti]. Saatavilla Tieke A [ ] [verkkodokumentt ]. Saatavilla klusteri/ictsopimukset/perustietoja sopimuksista/2 myyntisopimuskaytantoa/-- text TiekeB [ ] [verkkodokumentt ]. Saatavilla Voitto + [ ] tilinpäätöstietokanta Yrittjät.fi [ ] [verkkodokumentt ]. Saatavilla Yrittäjät.fi [ ] [verkkodokumentt ]. Saatavilla hinnoittelu maksutavat/ Nordius [ ] [v erkkodokumentti]. Saatav illa (http://www.nordius.fi/index.php?pg id=10&alaid=30&page id=244) Pehkonen, Eino. (2000) 1.p Vienti- ja tuontitoiminta, Porvoo, WS Bookwell Oy PentikA [ ], v erkkodokumentti, Saatav illa Pentik B [ ] verkkodokumentti Saatavilla PentikC [ ] verkkodokumentti Saatavilla Selin, Erica.(2004) Vientitoiminnan käsikirja. Juva, Tietosanoma Oy Suomen Franchi sing Yhdistys Ry [ ] Saatav illa Taloussanomat (2 010), Talou ssanakirja: K auppasopimus [v erkkodokumentti]. [ ]. Saatavilla id=45&offset=0&a=kauppasopimus

9 Liitteet 13

10 Kauppatieteellinen tiedekunta AC40A0050 Vienti- ja tuontitoiminta Sami Saarenketo Sisältö 1. Tiivistelmä Johdanto Sopimusten lähtökohdat vientikaupassa Sopimukset vientikaupassa Kauppasopimus Agenttisopimus Jälleenmyyntisopimus Lisenssisopimukset Joint Venture Venäjän erityispiirteet Yhteenveto... 8 Lähdeluettelo... 9 HARJOITUSTYÖ Sopimukset vientikaupassa

11 Tiivistelmä 3. Sopimusten lähtökohdat vientikaupassa Vientikaupassa sopimukset ovat jatkuvasti läsnä. Niitä solmiessa on voimassa sopimusvapaus eli osapuolet päättävät ehdoista itse. Sopimuksia voidaan solmia sekä kirjallisesti että suullisesti, mutta kirjallinen vaihtoehto on parempi luotettavuutensa vuoksi. Tehtäessä sopimuksia tulee osapuolten tiedostaa riskit ja pyrkiä niiden mahdollisimman tehokkaaseen minimointiin. Vientikaupassa usein vastaantulevia sopimuksia ovat kauppasopimukset, jotka ovat koko kauppasuhteen perustoja, sekä erilaiset edustussopimukset, kuten agentti- ja jälleenmyyntisopimukset. Agenttisopimus ja jälleenmyyntisopimus eroavat toisistaan asiakkaiden koon, agentteja kiinnostavat suuremmat asiakkaat kuin jälleenmyyjiä, sekä sopimuksen tekevät osapuolet. Agenttisopimuksessa alkuviejä ja loppuasiakas solmivat sopimuksen, kun taas jälleenmyyntisopimuksessa alkuviejällä ei ole yhteyttä loppuasiakkaaseen ollenkaan. Vaikka yleisesti suullinen sopimus onkin pätevä, ei se Venäjällä ole käypä vaihtoehto. Venäjällä sopimuksia tehdessä pyrkii toinen osapuoli usein tarjoamaan tyyppisopimusta pohjaksi, mutta tähän ei tule ulkomaalaisen suostua. Kauppaa tehdessä kannattaa valuuttana käyttää ruplaa vaikka tällöin kurssimuunnoksista voikin tulla pieniä ongelmia. Suuri ongelma Venäjällä asioidessa ovat vanhat lait jotka ovat edelleen voimassa niiltä osin jotka eivät ole ristiriidassa uusien lakien kanssa. 2. Johdanto Käsittelemme työssämme vientikaupan sopimuksien luomisen lähtökohtia ja eritoten kauppasopimusta, agenttisopimusta ja jälleenmyyntisopimusta. Työn loppupuolella olemme paneutuneet vientikaupan sopimuksista erityisesti Venäjän vientikauppaan. Yritykset tekevät keskenään erilaisia sopimuksia, jotka voivat olla suullisia tai kirjallisia. Molemmat ovat päteviä, mutta kirjallinen muoto helpottaa sopimuksen luojien keskinäistä ymmärrystä. Sopimuksia tehdessä on syytä olla hyvin perillä erilaisiin sopimuksiin liittyvistä lainsäädännöstä ja sopimuksen käytäntöön saattamisesta. Vientikaupassa sopimusten sisällöstä kannattaa olla erityisen tarkka. Erilaisten juridisten käytäntöjen lisäksi sopimuksen laatimisessa ovat mukana kulttuuriset erot. Viennin alkuvaiheessa törmätään sopimusasioihin suunniteltaessa esimerkiksi jakeluteitä, edustuksen määrää ja sijaintia kohdemaassa. Sopimuksia laadittaessa osapuolilla on sopimusvapaus. Sopimusosapuolet voivat laatia sopimuksen niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Vaikka suullinen sopimus sinänsä olisikin pätevä, on riitatilanteissa vaikeuksia saada riittävän luotettavaa näyttöä suullisen sopimuksen sisällöstä. Usein jopa kuvitellaankin virheellisesti, että velvoitteita ei ole olemassa, kun mitään ei ole kirjattu paperille. Liiketoiminnassa törmätään jatkuvasti erityisesti agentti- ja jälleenmyyntisopimusten osalta ongelmiin, joita syntyy vuosia jatkuneessa, suulliseen sopimukseen perustuvassa edustussuhteessa. Kansainvälisessä liiketoiminnassa onkin siis aina suositeltavaa tehdä sopimukset kirjallisesti, yksityiskohtaisesti ja tarkasti, jotta erimielisyyksiltä vältyttäisiin. Vähintäänkin tarjouksen ja siihen annetun hyväksymisen tulisi olla kirjallisia. Sopimuksia tehtäessä on myös tärkeää tiedostaa riskit ja varautua niihin. Tilanteesta riippuen valveutunut sopimusosapuoli voi poistaa, pienentää tai siirtää riskiä sopimuskumppanilleen. Juuri tämän vuoksi ulkomaankauppasopimuksiin otetaan turvaksi niin sanottuja turvalausekkeita, joita ovat muun muassa reklamaatio, toimitus- ja maksuehto. Hyvin laadittu sopimus siis on keskeisessä asemassa liiketoiminnassa. Hyvä sopimus nimittäin auttaa kestävien ja luottamuksellisten asiakassuhteiden luomisessa. Huono sopimus sen sijaan voi tuhota tervettä liiketoimintaa ja vaarantaa jopa koko yrityksen olemassaolon. Hyvään lopputulokseen päätymiseksi on muistettava selvittää riittävät tiedot sopimuskumppanin yksilöimiseksi. Muun muassa luottotietojen hankkiminen taloudellisen tilanteen selvittämiseksi on rutiininomainen toimenpide, joka kannattaa tehdä mieluiten jo neuvotteluvaiheessa. Luottotietojen tarkastamista ei kannata unohtaa myöskään liikesuhteen jatkuessa, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti. Sopimuksia solmittaessa tulee kiinnittää huomiota myös lakiin ja säädöksiin. Jo ennen sopimuksen tekoa viejän tulisi selvittää seuraavat juridiset seikat: Olettakaamme, että suomalainen viejä (yritys x) on solmimassa kone- ja laitetoimitusta koskevaa kauppaa englantilaisen ostajan kanssa.

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI

Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI Liiketalouden koulutusohjelma Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011 ASIAKASLUOTONHALLINTA.

Lisätiedot

VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET

VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET TAPIO MUSTONEN VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET VENÄLÄINEN KULTTUURI Kulttuuri käsitteenä on mielenkiintoinen ja monisäikeinen asia. Usein puhumme kansallisesta kulttuurista, perinteistä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Ulkomaankaupan pankkipalvelut OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan pankkipalvelut Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen,

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä,

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Autokaupan markkinatilannemuutoksen vaikutukset autoliikkeiden hankintaprosesseihin. Market change s effect on the purchasing processes of car dealers

Autokaupan markkinatilannemuutoksen vaikutukset autoliikkeiden hankintaprosesseihin. Market change s effect on the purchasing processes of car dealers AC20A8000 Kandidaatintutkielma Autokaupan markkinatilannemuutoksen vaikutukset autoliikkeiden hankintaprosesseihin Market change s effect on the purchasing processes of car dealers Ilkka Häkkänen 0316489

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Ilves, Anna Karjalainen, Marika 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara YRITYKSEN PERUSTAMINEN -CASE TMI MERANNA Iles Anna Karjalainen Marika

Lisätiedot

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany imprint download PDF Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhtiöoikeudelliset lähtökohdat... 3 2.1 Kauppaedustaja Saksassa...

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Kajander, Amanda 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan

Lisätiedot

HALLITSE RISKIT KANSAIN- VÄLISESSÄ KAUPASSA LUE LISÄÄ SIVULTA 10 KOEAIKA OSANA REKRYTOINTIPROSESSIA VARAINSIIRTOVERO YRITYSKAUPOISSA

HALLITSE RISKIT KANSAIN- VÄLISESSÄ KAUPASSA LUE LISÄÄ SIVULTA 10 KOEAIKA OSANA REKRYTOINTIPROSESSIA VARAINSIIRTOVERO YRITYSKAUPOISSA 02 2014 HALLITSE RISKIT KANSAIN- VÄLISESSÄ KAUPASSA LUE LISÄÄ SIVULTA 10 14 26 30 KOEAIKA OSANA REKRYTOINTIPROSESSIA VARAINSIIRTOVERO YRITYSKAUPOISSA SÄÄTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS 02/2014 SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YRITYSTEN VÄLISTEN SOPIMUSKONFLIKTIEN HALLINTA

YRITYSTEN VÄLISTEN SOPIMUSKONFLIKTIEN HALLINTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2010 Ari Montonen YRITYSTEN VÄLISTEN SOPIMUSKONFLIKTIEN HALLINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Juridiikka Syksy 2010 45 Kaisa

Lisätiedot

Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010. Sepima Oy Konepajan kasvutarina. Teemana sopimusoikeus

Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010. Sepima Oy Konepajan kasvutarina. Teemana sopimusoikeus Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Sepima Oy Konepajan kasvutarina Teemana sopimusoikeus Kättä päälle ja käsirahaa! Vanha kauppamiehen sanonta ei tänä päivänä turvaa yrittäjää. Yhtiöitä

Lisätiedot

Kai-Lasse Wallin AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS

Kai-Lasse Wallin AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS Kai-Lasse Wallin AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikka 2012 AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS Wallin, Kai-Lasse Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot