TALOUSNEUVONTA MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSNEUVONTA MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ"

Transkriptio

1 TALOUSNEUVONTA MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ Kantola Kirsti Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä KANTOLA, Kirsti Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 62 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli Suomi Työn nimi Salainen saakka TALOUSNEUVONTA MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma Työn ohjaaja NIVES, Marja Toimeksiantaja(t) Jyväskylän kaupunki velkaneuvontakeskus Tiivistelmä Talousneuvonnan kehittämistutkimuksessa selvitettiin moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoamisen avulla talousneuvonnan tarve Jyväskylässä ja kehitettiin talousneuvonnan työmuotoja. Kehittämistutkimuksen tuloksena syntynyt talousneuvonnan käynnistämissuunnitelma toimii talousneuvonnan konkreettisen toteuttamisen perustana Jyväskylän seudulla. Talousneuvonnan kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöverkostoon osallistuneet asiantuntijatahot kerättiin keväällä 2001 päättyneestä Jyväskylän talousneuvontaprojektista. Lähes kaikki yhteistyöverkoston jäsenet ovat työssään tekemisissä sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on elämässään taloudenhallintaan liittyviä ongelmia. Monipuolinen tutkimusaineisto koottiin haastatteluista ja yhteistyöverkoston palavereista. Tutkimuksen tulokset vahvistivat ja konkretisoivat kotitalouksien taloudenhallinnan ongelmien todellisuutta ja talousneuvonnan tarvetta. Talousneuvonnan kehittämisen tärkeimpänä asiana pidettiin moniammatillista yhteistyötä. Talousneuvonnan haluttiin sulautuvan osaksi yhteiskuntamme eri palveluja, mutta toisaalta talousneuvonnan toteutumiseksi tulisi kehittää keskitetty palvelumuoto. Yhteistyöverkoston keskustelujen tuloksena talousneuvonnan tärkeimmiksi työmuodoiksi osoittautuivat henkilökohtainen ja ryhmäneuvonta, koulutukset ja muu tiedonjakaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Talousneuvonnan käytännön toteutuminen edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja. Talousneuvonnan kehittämistutkimus saa jatkoa toisesta opinnäytetyöstä, joka keskittyy talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman pohjalta tapahtuvaan neuvonnan konkreettiseen toteuttamiseen. Avainsanat (asiasanat) Kodin talous, taloudenhallinta, ylivelkaantuminen, talousneuvonta, moniammatillisuus, verkostoituminen, kuluttaminen Muut tiedot Opinnäytetyöhön liittyy erillinen talousneuvonnan käynnistämissuunnitelma Jyväskylän seudulle.

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) KANTOLA, Kirsti Type of Publication Dissertation Pages 62 Confidential Language Finnish Title Until FINANCIAL COUNSELLING AS INTERDISCIPLINARY COOPERATION Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor Ms. Marja Nives Assigned by City of Jyväskylä, Debt Counselling Unit Abstract The purpose of this study in financial counselling was to determine the need for and developed the types of financial counselling in Jyväskylä by utilising a multiprofessional cooperation network. The start-up plan for financial counselling, which was the end result of this study, functions as a basis for actualising financial counselling in the Jyväskylä area. The instances that took part in the multiprofessional cooperation network and in developing financial counselling were collected from the Jyväskylä financial counselling project that ended in the spring of Most of the cooperation network members deal in their work with customers who have problems with financial management. The versatile research material for this study was collected from interviews and network meetings. Research results confirmed and concretised the realities of financial management problems in households and the need for financial counselling. The most important aspect of developing financial counselling was believed to be multiprofessional cooperation. The participants wanted financial counselling to be incorporated into standard social services, but at the same time it should be carried out as a centralised form of service. As a result of network discussions, the most important forms of counselling were determined to be personal and group counselling, education, other information dissemination and multiprofessional cooperation. The actualisation of financial counselling requires sufficient financial resources. This development study will be continued in another dissertation that will concentrate on the actualisation of counselling based on the start-up plan for financial counselling. Keywords Household finances, household management, indebtedness, financial counselling, multiprofessionalism, networking, consumption Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 TALOUSNEUVONTA HAASTEENA 3 2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT JA RAKENNE Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä Tutkimusaineiston kerääminen ja opinnäytetyön vaiheet Opinnäytetyön rakenne 9 3 KOTITALOUKSIEN TALOUDENHALLINNAN ONGELMAT LUOTTOYHTEISKUNNASSA Vapaa luottotalous taloudenhallinnan ongelmien taustatekijänä Taloudenhallinnan ongelmat yhteiskunnallisena uhkakuvana Taloudenhallinnan ongelmien syyt ja vaikutukset kotitalouden toimintaan 15 4 TALOUSNEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖNÄ Talousneuvonta käsitteenä Talousneuvonta lainsäädännössä Talousneuvonta muissa Pohjoismaissa Moniammatillinen verkostoitumisprosessi Talousneuvonnan moniammatillinen yhteistyöverkosto Jyväskylässä Moniammatillisen yhteistyöverkoston näkemyksiä talousneuvonnan kehittämisestä 28 5 TALOUSNEUVONNAN TYÖMUODOT Henkilökohtainen talousneuvonta Ennaltaehkäisevä ryhmäneuvonta Koulutus ja tiedon jakaminen Talousneuvoja moniammatillisen neuvontapalvelun koordinaattorina Talousneuvonnan taloudelliset kysymykset ja tulevaisuuden näkymät 40 6 POHDINTA 43 LÄHTEET 47

5 2 LIITTEET 50 Liite 1. Kutsu talousneuvontaverkoston ensimmäiseen kokoukseen 50 Liite 2. Yhteistyökumppaneiden haastattelukysymykset 52 Liite 3. Talousneuvonnan tarve yhteistyökumppaneiden asiakaskunnissa 53 Liite 4. Yhteistyöverkoston palaverirunko 1 ja kehittämiskeskustelujen aiheet 55 Liite 5. Yhteistyöverkoston palaverirunko 2 ja ryhmäkeskustelujen aiheet 56 Liite 6. Talousneuvonnan yhteistyöverkoston organisaatioiden toiminta-ajatukset 57 Liite 7. Yhteenveto yhteistyökumppaneiden haastatteluista 61 KUVIOT KUVIO 1. Talousneuvonnan kehittämisen vaiheet 6 KUVIO 2. Opinnäytetyön vaiheet ja aineiston kerääminen 8 KUVIO 3. Moniammatillinen yhteistyöverkosto 27 KUVIO 4. Talousneuvonnan työmuodot 33 KUVIO 5. Talousneuvojan rooli 38

6 3 1 TALOUSNEUVONTA HAASTEENA Mistä voin saada apua kodin talouden pyörittämiseen ja arkielämästä selviytymiseen? Tällaisen kysymyksen esitti minulle nuori perheenäiti pieni lapsi sylisään ja silmissään epätoivoinen katse. Hänen toimeentulonsa oli lähes täysin hyvinvointiyhteiskuntamme tukitoimien varassa, eikä kukaan ollut kertonut hänelle kotitalouden arjesta selviytymisen keinoista. Kysymyksen lisäksi äidillä oli mukanaan kasa sekaisin olevia laskuja, tulotositteita, verolippuja, pankkikirjeitä ja lukemattomia muita taloudenhallintaan oleellisesti liittyviä papereita. Ongelmana eivät niinkään olleet suuret velat, vaan ongelmat olivat taloudenhallinnassa sekä tietämättömyydessä tasapainoisen kodintalouden perusedellytyksistä. Mistä nuori perheen äiti voi hakea apua kodin talouden hoitamiseen ennen kuin tilanne on karannut kokonaan hallinnasta? Kulutus-, luotto- ja hyvinvointiyhteiskuntamme on avannut monelle kotitaloudelle uudet toimeentulon mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät. Ajatus velattomasta kotitaloudesta voi tuntua lähes epänormaalilta olotilalta vapaan luottotalouden yhteiskunnassa. Kuitenkin kulutus- ja luottoyhteiskunnalla on toinen, varjoisampi puoli. Tiedotusvälineiden kautta saamme jatkuvasti tietoa lisääntyvistä maksuhäiriömerkinnöistä, velkaneuvonnan kasvavista asiakasjonoista, ylivelkaantumisesta, perheiden taloudellisista ongelmista ja yleisestä pahoinvoinnista sekä nuorten holtittomasta kulutuskäyttäytymisestä. Kotitalouksien taloudenhallinnan vaikeuksista ja ylivelkaantumisesta on kasvamassa koko yhteiskuntaamme koskettava ongelma. Kotitalouksien taloudenhallinnan ongelmiin on havahduttu, ja viimeisten vuosien aikana yhteiskuntamme päättäjät ovat lähteneet liikkeelle käsistä karkaavan tilanteen ratkaisemiseksi. Talous- ja velkaneuvontalaki on uudistettu, laki sosiaalisesta luototuksesta säädetty ja tiedotusvälineissä käydään keskustelua kodin talouden hallinnasta ja talousneuvonnan tärkeydestä. Talousneuvonnan konkreettinen järjestäminen on kuitenkin suuri haaste asian parissa työskenteleville. Miten saadaan kehitettyä sellainen talousneuvontamuoto, joka saavuttaa taloudenhallinnan ongelmien keskellä painiskelevat asiakkaansa? Suurena on-

7 4 gelmana on myös nykyisten resurssien riittämättömyys. Jos toimiva talousneuvontamuoto saadaan kehitettyä, mahdollistavatko tämänhetkiset resurssit neuvonnan toteuttamisen? Jyväskylän velkaneuvontakeskus on käynnistänyt talousneuvonnan kehittämiseen liittyvän projektin, jonka tavoitteena on talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman laatiminen Jyväskylän seudulle. Talousneuvonnan suunnittelemisen tueksi on koottu moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa on yhdessä pohdittu talousneuvonnan mahdollisuuksia ja talousneuvonnan järjestämiseen liittyviä ongelmakohtia. Olisiko tässä vastaus nuoren perheen äidin kysymykseen ja mahdollisuudet taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja ennalta ehkäisemiseen? 2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT JA RAKENNE Vuoden 2000 talous- ja velkaneuvontalain uudistus on asettanut velka- ja talousasioiden parissa työskentelevät uuden haasteen eteen. Uusi laki on velvoittanut kunnat järjestämään asukkailleen talousneuvontaa vuoden 2001 alusta alkaen. Laki talousneuvonnan järjestämisestä on säädetty, mutta periaatteet siitä, miten talousneuvonta saataisiin laissa säädetyllä tavalla toteutumaan, ovat kadoksissa. Velkaneuvojien pahasti ruuhkautunut työtilanne on osaltaan hankaloittamassa talousneuvonnan järjestämismahdollisuuksia. Miten jo ennestään tiukat resurssit saadaan riittämään talousneuvonnan tuomiin vaatimuksiin? Paineet talousneuvonnan järjestämiselle ovat kuitenkin olemassa, sillä lähes päivittäin kerrotaan kotitalouksien pahoinvoinnista ja taloudenhallinnan ongelmista. Jyväskylän velkaneuvontakeskus on vastannut talousneuvontahaasteeseen käynnistämällä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, yliopiston ja velkaneuvontakeskuksen yhteisen talousneuvontaprojektin syksyllä Projektin tarkoituksena oli kartoittaa talousneuvontaresursseja ympärillä olemassa olevista palveluista sekä talousneuvonnan toteuttamisen mahdollisuuksia.

8 5 Keväällä 2001 päättyneen talousneuvontaprojektin avulla todettiin, että talousneuvonnalle on välitöntä tarvetta, ja sen käynnistäminen moniammatillisena yhteistyönä saavuttaa parhaiten sen todelliset asiakkaansa. Projektin asiantuntijoiden haastatteluista ilmeni, että talousneuvonnan järjestäminen nähtiin erittäin tarpeellisena. Haastattelujen perusteella keskeiseksi talousneuvonnan suunnittelun perustaksi nousi moniammatillisen yhteistyöverkoston kehittäminen. Tärkeimpänä toiveena oli, että talousneuvontaa koordinoitaisiin tietystä yksiköstä käsin ja sitä voitaisiin toteuttaa keskitetysti. Tämän opinnäytteen tarkoituksena on jatkaa talousneuvonnan suunnittelua, moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoamista ja kehittää verkoston yhteistoimintaa sekä laatia Jyväskylän seudulle talousneuvonnan käynnistämissuunnitelma. Talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman tavoitteena on vastata moniammatillisen yhteistyön voimin niihin haasteisiin, joita kulutus- ja luottoyhteiskunta on asettanut ajaessaan yhä useampia kotitalouksia taloudelliseen ahdinkoon. Talousneuvonnan sisällön suunnittelun tueksi on selvitetty talousneuvonnan lakisääteiset velvoitteet ja tavoitteet. Lain ohella on selvitelty myös yleisiä neuvonnan lähtökohtia ja hyvän neuvontapalvelun tunnuspiirteitä. Moniammatillisen yhteistyöverkoston perustamisen tueksi on etsitty tietoa verkostoitumisesta ja moniammatillisen yhteistyön käytännön haasteista sekä edellytyksistä. 2.1 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä Opinnäytteen tutkimusongelma liittyy moniammatillisen talousneuvonnan kehittämiseen ja toisaalta verkostoitumisen mahdollisuuksiin talousneuvonnan käynnistämis- ja toteuttamisvaiheissa. Tutkimusongelmaa voidaan lähestyä seuraavilla kysymyksillä. Mitä on talousneuvonta? Miten talousneuvonta tulisi järjestää? Miten moniammatillinen yhteistyöverkosto talousneuvonnan järjestämisessä saadaan toimimaan? Mitä ja millaisia mahdollisuuksia yhteistyökumppaneilla on toimia yhteistyöverkostossa? Miten talousneuvonta saavuttaa sen todelliset asiakkaansa? Moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoamisessa ja talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman työstämisessä on noudatettu kehittämis- ja toimintatutkimuksen peri-

9 6 aatteita. Toiminta- ja kehittämistutkimuksen keskeisenä tarkoituksena ja periaatteena on sosiaalisen kohteen tai ryhmän toiminnan kehittäminen. Kehittämistutkimus toteutetaan spiraalimaisena syklinä, jonka tärkeimpiä vaiheita ovat suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi eli toiminnan ja tutkimusongelman selittäminen. Kehittämistutkimuksessa mukana olevien jäsenten on osallistuttava aktiivisesti kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin. (Suojanen 1992, 38.) Toisaalta talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman työstäminen Jyväskylän seudulle on verrattavissa hankkeeseen, joka täyttää projektityöskentelyn vaatimukset ja työvaiheet. Diplomi-insinööri Paul Silfverberg (2000, 10) kirjoittaa projektinvetäjän käsikirjassaan, että hankkeen eli projektin tulee kokonaisuudessaan olla oppiva prosessi. Projekti saadaan oppivaksi erottamalla suunnittelu- ja toteutusvaiheet selkeästi toisistaan. Seuraava kuvio osoittaa talousneuvonnan kehittämisprojektin vaiheita Jyväskylässä. Tutkimus talousneuvonnan tilanteesta ja neuvontakokeilua Yhteistyöverkoston kokoaminen Talousneuvonnan käynnistämissuunnitelma Talousneuvonnan käynnistäminen Syksy Kevät 2001 Talousneuvontaprojektin käynnistäminen Kevät Kevät 2003 Opinnäyte 1 Moniammatillinen yhteistyö Syksy Opinnäyte 2 Talousneuvonnan toteuttaminen KUVIO 1. Talousneuvonnan kehittämisen vaiheet Hankkeen taustaselvitykset ja neuvontakokeilut aloitettiin syksyllä 2000, jolloin käynnistyi Jyväskylän ammattikorkeakoulun, yliopiston ja velkaneuvontakeskuksen yhteinen talousneuvontaprojekti. Projekti on saanut jatkoa tästä opinnäytteestä, joka kehittelee taustaselvitysten perusteella talousneuvonnan käynnistämissuunnitelmaa. Myöhemmin talousneuvonnan käynnistämisestä on odotettavissa uusi opinnäytetyö.

10 7 Jokainen projekti eli hanke vaatii toteutuakseen projektisuunnitelman. Projektisuunnitelman orjallinen noudattaminen ei ole kuitenkaan suotavaa. Erilaisissa hanketoiminnan arvioinneissa on tehty havainto, että projektin epäonnistuminen on usein johtunut suunnitelman orjallisesta noudattamisesta. Toisin sanoen hankkeella pitää olla suunnitelma, mutta sitä on pystyttävä tilanteen mukaan muuttamaan ja kehittämään. (Silfverberg 2000,10.) Hyvän projektisuunnitelman pitää antaa vastauksia kolmeen peruskysymykseen (Silfverberg 2000, 35). Tässä tapauksessa talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman tulee vastata kysymyksiin: miksi talousneuvontaa suunnitellaan, mihin talousneuvontasuunnitelmalla pyritään, mitä toimenpiteitä suunnitelma tarvitsee toteutuakseen ja miten talousneuvontasuunnitelma toteutetaan. Opinnäytteen tuloksena syntynyt talousneuvonnan käynnistämissuunnitelma antaa perustan talousneuvonnan käynnistämiselle Jyväskylässä. Talousneuvonnan käynnistämissuunnitelma sisältää talousneuvonta käsitteen määrittelyn, talousneuvonnan sisällön suunnittelun ja konkreettiset toimenpiteet talousneuvonnan järjestämiseksi. 2.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja opinnäytetyön vaiheet Talousneuvonnan kehittämistutkimuksen tutkimusaineiston kerääminen aloitettiin jo käytännössä keväällä 2000 päättyneessä talousneuvontaprojektissa. Talousneuvontaprojektista saatiin perusaineistoa talousneuvonnan tarpeista, kehittämisajatuksista ja yhteistyöverkoston muodostumisesta. Talousneuvontaprojektin tulosten analysoinnin jälkeen siirryttiin talousneuvontaverkoston kokoamiseen ja verkoston jäsenten haastatteluihin. Haastattelukierroksen jälkeen moniammatillinen yhteistyöverkosto kutsuttiin yhteiseen palaveriin. (Liite 1.) Seuraava kuvio havainnollistaa opinnäytetyön tutkimusaineiston keräämisen vaiheita, monipuolisuutta sekä aikataulua.

11 8 Syksy 2000 Kevät 2001 TALOUSNEUVONTAPROJEKTI Jamk, yliopisto, velkaneuvontakeskus *Ensimmäiset yhteydenotot palveluorganisaatioihin *Käytännön talousneuvontakokeilut Syksy 2001 Kevät 2002 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU ALKAA *Talousneuvontaprojektin tulosten ja haastattelujen analysointi *Opinnäytteen kehittämistutkimuksen ideointi *Yhteistyöverkoston kokoamisen suunnittelu *Haastateltavien valinta ja haastattelukysymysten suunnittelu *Lähdeaineiston etsintä Syksy 2002 YHTEISTYÖVERKOSTON KOKOAMINEN *Yhteydenotto puhelimitse elo-lokakuu *Haastattelut (elo-lokakuu) *Haastattelutulosten analysointi YHTEISTYÖVERKOSTON PALAVERI 1 (lokakuu) *Talousneuvonnan taustat *Verkoston esittely *Haastattelujen purku *Talousneuvonnan kehittämiskeskustelut Kevät 2003 YHTEISTYÖVERKOSTON PALAVERI 2 (tammikuu) *Verkostoytimen määrittelyä - talousneuvonta käsitteenä *Talousneuvontamuodoista keskusteleminen *Talousneuvontasuunnitelman luonnoksen kehittämiskeskustelut TALOUSNEUVONNAN KÄYNNISTÄMISSUUNNITELMA KUVIO 2. Opinnäytetyön vaiheet ja aineiston kerääminen Moniammatillisen talousneuvonnan käynnistämissuunnitelma on laadittu yhteistyökumppaneiden haastattelujen ja yhteistyöpalavereissa käytyjen keskustelujen pohjalta. Yhteistyökumppanit on valittu Jyväskylän talousneuvontaprojektissa mukana olleista tahoista, mutta mukaan on tullut myös muutama täysin uusi yhteistyökumppani. Haastattelut on toteutettu puolistrukturoidun haastattelumenetelmän avulla. Haastattelut perustuivat kolmeen haastattelukysymykseen, jotka muodostuivat päättyneen talousneuvontaprojektin kehittämisideoista.

12 9 Vapaamuotoisessa haastattelutilanteessa haastateltavilta kyseltiin oman asiakaskunnan perusteella talousneuvonnan tarvitsijoiden määrää ja mielipidettä talousneuvonnan yleisestä tarpeesta. Haastatteluissa haluttiin selvittää, mitkä ovat haastateltavan mahdollisuudet toimia talousneuvonnan moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Keskeisimmäksi kysymykseksi jokaisessa haastatteluissa nousivat talousneuvonnan järjestämiseen liittyvät kehittämisehdotukset. (Liite 2.) Haastattelujen yhteydessä haastateltaville jaettiin lomake, jossa heitä pyydettiin pitämään kirjaa talousneuvonnan tarvitsijoiden määrästä heidän omassa asiakaskunnassaan ( Liite 3). Samalla haastateltavan tuli myös mahdollisuuksien mukaan tyypitellä asiakkaitaan heidän taloudellisen tilanteensa ja neuvonnan tarpeensa mukaan. Tietojen keräämisen tarkoituksena oli lähinnä se, että yhteistyökumppanit motivoituvat, aktivoituvat ja kiinnostuvat talousneuvonnan suunnittelemiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyöverkoston ensimmäinen palaveri pidettiin noin kuukauden kuluttua henkilökohtaisten haastattelujen tekemisestä. Yhteistyöverkoston palaveriin osallistuivat lähes kaikki haastatellut yhteistyökumppanit. Yhteistyöpalaverissa keskusteltiin siitä, mitä yhteisiä tavoitteita eri alojen asiantuntijoilla on jyväskyläläisten taloudellisen osaamisen ja oman taloutensa hallinnan alueella. Keskustelua käytiin myös siitä, miten talousneuvontaa voitaisiin kehittää, jotta se palvelisi kaikkien yhteistyökumppaneiden asiakaskuntia. Yhtenä tavoitteena oli lisäksi se, että eri alojen asiantuntijat kohtaavat toisensa ja pystyvät näin keskustelemaan yhdessä yhteisestä ongelmasta. (Liite 4.) Toinen moniammatillisen yhteistyöverkoston palaveri pidettiin tammikuussa Tuolloin palaverin keskeisenä tarkoituksena oli keskittyä talousneuvonta käsitteen määrittelemiseen ja sen sisältöön. Palaverissa arvioitiin ja kehitettiin talousneuvontasuunnitelman luonnosta. (Liite 5.) 2.3 Opinnäytetyön rakenne Opinnäytetyö on kirjoitettu synkronisesti yhdessä tietoperustan ja käynnistämissuunnitelman kanssa. Käynnistämissuunnitelmaan etsitty tietoperusta ja teoriat kulkevat koko työn ajan rinnakkain. Näin ollen opinnäytteen tuloksena syntynyt talousneuvonnan

13 10 käynnistämissuunnitelma on sisällytetty kokonaisuudessaan opinnäytteen sisälle. Talousneuvonnan käynnistämissuunnitelmasta on tehty lyhyt tiivistelmä, joka sisältää ainoastaan talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman konkreettisemman puolen. (Liite 8.) Tämän tiivistelmän ulkopuolelle on jätetty kokonaan tietoperusta ja teoriaosa. Tiivistelmä talousneuvonnan käynnistämissuunnitelmasta rakentuu pääpiirteissään samalla tavalla kuin varsinainen opinnäytetyö, joten tiivistelmän lukija voi tarvittaessa etsiä helposti talousneuvonnan taustatietoa varsinaisesta opinnäytetyöstä. Opinnäyte rakentuu kolmesta asiakokonaisuudesta. Ensimmäinen kokonaisuus sisältää taustatietoa siitä, minkälaisissa taloudenhallinnan vaikeuksissa yhteiskuntamme kotitaloudet nykypäivänä elävät. Tässä yhteydessä kotitalouksien taloudenhallinnan ongelmia ja ylivelkaantumista tarkastellaan sekä yhteiskunnan että yksittäisen kotitalouden näkökulmasta. Toisessa suuremmassa asiakokonaisuudessa selvitetään yksityiskohtaisesti talousneuvonnan periaatteita ja sen mahdollisuuksia kotitalouksien taloudenhallinnan ongelmien ratkaisemisessa. Tässä osassa tutustutaan myös verkostoteoriaan ja Jyväskylän moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoamiseen. Asiakokonaisuus päättyy yhteistyöverkoston haastatteluista ja verkostopalavereista koottuun tiivistelmään talousneuvonnan kehittämisideoista. Kolmas asiakokonaisuus käsittelee yksityiskohtaisesti konkreettisia talousneuvonnan työmuotoja ja periaatteita. Työmuodot on laadittu verkoston jäsenten kehittämisehdotusten ja toivomusten mukaisesti. Toisaalta talousneuvontamuotojen määrittelemisessä on otettu huomioon talousneuvonnan lakisääteiset velvoitteet ja tavoitteet sekä muita hyvän asiakaslähtöisen neuvontapalvelun tunnuspiirteitä. 3 KOTITALOUKSIEN TALOUDENHALLINNAN ONGELMAT LUOTTO- YHTEISKUNNASSA Jokainen ihminen kuuluu pienempään tai suurempaan kotitalouteen, jonka toimintaa ohjaavat yksilölliset taloudenhallinnan resurssit. Hannele Hallman (1991, 21) määrittelee kotitalouden yhden tai useamman ihmisen muodostamaksi kokonaisuudeksi, jonka

14 11 toiminnan tavoitteena on yksikön jäsenten tarpeiden tyydyttäminen. Kotitaloudet heijastavat toiminnassaan yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja niiden taloudenhallinta on monessa tapauksessa riippuvainen yhteiskunnalliselta tasolta määräytyvistä resursseista. (Emt.) Kotitalouden toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuudet sen jäsenten inhimillisten tarpeiden tyydyttämiselle. Tarpeiden tyydyttäminen taas tapahtuu kotitalouden voimavarojen avulla. Kotitalouden jäsenten henkilökohtaisia ja yhteisiä voimavaroja ovat muun muassa raha, aika, taito, tieto ja työvälineet. Tarpeiden tyydyttämisessä törmätään usein kotitalouden voimavarojen rajallisuuteen. Koska voimavarat ovat rajallisia, kotitalouden on tehtävä valintaa, mihin se voimavaransa kulloinkin käyttää. (Sundberg 2001, 4; Nykänen, Kontula, Palonen & Liukkonen, 1995, 17.) Kotitalouden voimavarojen käyttöön ja valintoihin vaikuttavat kotitalouden jäsenten arvojärjestelmä ja elämäntapa. Voimavarojen käyttöön vaikuttavat lisäksi julkinen valta, rahoituslaitokset, työmarkkinat, kaupallinen sekä sosiaalinen ympäristö omine arvoineen. Näin ollen kotitaloudet voivat jossain määrin vaikuttaa voimavarojensa käyttöön ja määrään. (Emt.) Päätöksenteko on oleellinen osa kotitalouden taloudenhallintaa. Sen avulla kotitalous etsii edullisinta voimavarojensa käyttötapaa ja pyrkii toiminnassaan taloudellisuuteen. Kotitalouden voimavarojen käytön taloudellisuus edellyttää tietoista ja tavoitteellista käyttäytymistä. Tietoinen käyttäytyminen taas edellyttää suunnittelua, joka on yksi tavoitteellisen toiminnan apuväline. Suunnittelu on tavoitteiden ja voimavarojen tasapainottamista ja se on ennen kaikkea päätösten tekemistä ja ongelmien ratkomista. (Emt.) Rahan puute on kotitalouden toiminnan ja taloudenhallinnan kompastuskivi. Rahan ajattelu koetaan usein ikävänä ja epäinhimillisenä asiana. Talouden suunnittelemattomuutta saatetaan puolustella sillä, ettei raha ole ainut tekijä, joka määrää ihmisen elämää. Suunnittelun epäonnistuminen voi johtua myös markkinoinnista, rutinoitumisesta tai siitä, että jokin vaihe kotitalouden päätöksentekoprosessissa on epäonnistunut. Toisaalta talouden hallintaa vaikeuttavat monet inhimilliset tekijät, kuten työttömyys ja erilaiset sairaudet. Yllättävät tapahtumat, joihin kotitalous ei ole pystynyt vaikutta-

15 12 maan, järkyttävät lähes aina vakavasti myös taloudenhallinnan tasapainoa. (Nykänen, Kontula, Palonen & Liukkonen, 1995, 19.) Määriteltäessä taloudenhallinnan ihanneolotilaa lähtökohtana on, että kotitalouden jäsenet ymmärtävät oman taloutensa suunnittelun tarpeen. Kotitalouden jäsenten tulee pystyä ottamaan vastuuta omasta taloudestaan ja osallistua perheen /kotitalouden tulojen ja menojen käytön suunnitteluun. Kotitaloudella tulee olla selvä ja realistinen käsitys tuloistaan ja menoistaan. Ihannetilanteessa kotitalouden rahat riittävät säännöllisten laskujen maksuun ja se pystyy maksamaan muutkin satunnaiset laskunsa ajallaan. Ihannetilanteessa kotitalous ymmärtää lainan antajan ja lainan ottajan välistä suhdetta. Se on tietoinen velanhoitokuluista ja luottokauppaan liittyvistä ongelmakohdista. Kotitaloudella on myös realistinen käsitys pankkilainojen ja erilaisten muiden luottojen ottamisen riskeistä. Ihannekotitaloudella on tietämys tietosuojasta, luottotiedoista ja muista rekistereistä sekä laskujen perintään liittyvistä asioista. 3.1 Vapaa luottotalous taloudenhallinnan ongelmien taustatekijänä "Kulutus-Suomi on luottoyhteiskunta. Hyvin moni arkinen asia perustuu siihen, että ensin kulutetaan ja vasta myöhemmin maksetaan. Luottotiedot ovat kuin luottoyhteiskunnan kansalaisoikeudet. Tavallinen ihminen tajuaa tämän yleensä siinä vaiheessa, kun luottotiedoissa on ongelmia. (Suomen kuvalehti 27/2002, 22.)" "Siitä oli suurin osa kulutusluottoa. Kansallisrahoitus oli listan kärjessä, mutta luottoa oli kyllä monista rahoitusyhtiöistä. Autovelka, kitarakamat luotolla ja Musta Pörssikortilla videot, yhteensä velkoja kertyi sinä keväänä parikymmentä. (Suomen kuvalehti 27/2002, 20.)" Luotto-olot ja rahoitusmarkkinat vapautuivat 1980-luvun puolivälissä. Luottojen käytön vilkastuminen ja velkaongelmien lisääntyminen ovat tärkeimpiä syitä, joiden vuoksi Suomessa on alettu puhua luottoyhteiskunnasta. Tuolloin rahoitusolojen vapauduttua kotitalouksien säästäminen romahti ja velkaantuminen kohosi, sillä suhtautuminen rahavarojen käyttöön muuttui entistä enemmän luottoja suosivaksi. Luottojen käytön yleistymiseen on tarvittu yhteiskunnallisen kehityksen lisäksi paljon erilaisia muutoksia myös luottomarkkinoilla ja kuluttajien rahankäytön asenteissa (Muttilainen 1991, 88, )

16 luvun loppupuolella kulutusluottomarkkinat kehittyivät nopeasti ja luottolähteitä tuli runsaasti lisää. Yksityishenkilöille tarjottiin velkarahaa niin rahoitus- ja luottokorttiyhtiöiltä kuin postimyyntiyrityksiltäkin. Uusia luottomuotoja syntyi, luottojen markkinointi kasvoi ja rahoitusala teknistyi. Olosuhteet velan ottamiselle olivat hyvät myös talouden korkeasuhdanteesta aiheutuvan hyvän työllisyystilanteen takia. (Muttilainen 1991, ) Lisäksi luottomarkkinoiden kasvua vauhditti 1980-luvulla vietetyt kulutusjuhlat, jolloin muodostettiin niin sanotusti runsauden yhteiskuntaa. Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen ja kulutusjuhlan seurauksena kansantalouden vauhti alkoi kiihtyä vaarallisella tavalla 80-luvun loppupuolelle mentäessä. (Heinonen 2000, 18). Vapaassa luottotaloudessa luottojen korkotaso määrää rahan hinnan ja luottojen kysynnän. Tämän vuoksi melkein kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, jolla on vakituinen työ, säännölliset ansiot ja puhtaat luottotiedot, voi saada velkaa haluamansa verran. Vapaan luottotalouden yhteiskunnassa velkarahasta on tullut kuluttajille tavanomainen tulojen jatke ja kulutusmahdollisuuksien laajentaja. Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen myötä kotitalouksien toimeentulo-ongelmien hoitaminen kulutusluottojen avulla on tullut mahdolliseksi. Luottoyhteiskunnassa luotot ovat olennainen osa palkansaajaväestön arkipäivää ja velattomuudesta on tullut lähes epänormaali olotila. (Muttilainen 1991, 90.) 3.2 Taloudenhallinnan ongelmat yhteiskunnallisena uhkakuvana "Kakki tietävät, että luottokortin vinguttaminen on pahasta henkilökohtaiselle taloudelle, mutta kulutusluottojen ja asuntolainojen vuoksi paisunut kotitalouksien velkataakka on luomassa uhkaa koko maailmantaloudelle. (Reuters HS 2002.)" Suomalainen luotto- ja kulutusyhteiskunta ovat asioita, joilla on ollut vaikutuksensa yksityishenkilöiden taloudenhallinnan ongelmien kehittymiseen. Luottoyhteiskunta on taannut kuluttajille vapaan luottotalouden ja kulutusyhteiskunta on puolestaan houkutellut tai lähes velvoittanut kuluttajia ostamaan ja kuluttamaan. Kulutus- ja hyvinvointi yhteiskuntaan syntyneet nuoret on kasvatettu viettämään kulutusjuhlia ja elämään runsauden yhteiskunnassa. Kuitenkin yhdeksänkymmentäluvun taloudellinen lama kärjisti suomalaisten taloudenhallinnan ongelmia ja paljasti hirvittävällä tavalla kulutus- ja

17 14 luottoyhteiskunnan varjoisamman puolen. Kuluttajien ylivelkaantumisesta ja taloudenhallinnan vaikeuksista on kehittymässä laaja yhteiskunnallinen ongelma, joka näkyy yhä selkeämmin sekä nuoremman että vanhemman sukupolven elämässä. Tilastokeskuksen tutkimusten mukaan kotitalouksien ylivelkaantuminen ja taloudenhallinnan ongelmat lisääntyivät 1990-luvun edetessä. Vuonna 1991 itsensä ylivelkaantuneeksi koki kotitaloutta ja vuonna 1996 luku oli noussut jo :en. Tilastojen lisäksi ylivelkaantumisen ja taloudenhallinnan ongelmien lisääntyminen näkyy selvästi myös velkaneuvonnan työmäärän ja asiakaskunnan huomattavana kasvuna. (Saarinen 2001, 16.) Nuoret kulutusyhteiskuntamme uhreina Erityisen selvästi taloudenhallinnan ongelmien lisääntyminen ilmenee nuorten ihmisten elämäntyyleissä ja asenteissa. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon nuorten ylivelkaantumisesta ja huolestuttavasta tilanteesta kertovat muun muassa Suomen asiakastieto Oy:n rekisteröimät maksuhäiriömerkinnät. Vuonna 1998 tehdyn laskelman mukaan 40% rekisteriin ensimmäistä kertaa joutuneista oli alle 30-vuotiaita. (Saarinen 2001, 11.) Nämä maksuhäiriömerkinnät voidaan lukea huumeiden käytön ja mielenterveysongelmien ohella kasvavien nuoriso-ongelmien joukkoon. (Paju 2002, 120.) "Nuorten maksuhäiriöt kasvoivat selvästi 1990-luvulla (HS 2002)." "Nuorten ylivelkaantuminen on tämän päivän ilmiö. Kännykkä ja tietoliikenne ovat muuttaneet kulutustottumuksia todella rajusti. Niiden myötä rahasta ja kuluttamisesta on tullut virtuaalista, mikä vaikeuttaa todellisten kustannusten ymmärtämistä (Lapsen maailma 5/2000, 12.)" Nuorten taloudenhallinnan ongelmat liitetään yleensä heidän elämäntapaansa ja kulutustottumuksiinsa. Nykynuoriso on kasvanut ja kehittynyt aikana, jolloin kuluttaminen ja siihen liittyvät ilmiöt arkipäiväistyivät. Kulutus on tunkeutunut ihmisen identiteetin rakentamiseen, muokkaamiseen ja ylläpitämiseen. Henna Saarisen tekemän nuorten kulutuskäyttäytymisen ja velkaantumisen tutkimuksen (2001, 22) mukaan nuorten velka- ja taloudenhallinnan ongelmat ovat yleistymässä, kun taas aikuisten taloudenhallintaan liittyvät ongelmat ovat vähenemässä. Erityisesti nuoria houkuttelevat rahoitusyhtiöiden korkeakorkoiset vakuudettomat luotot. (Emt.)

18 15 Suomen korkeasta koulutustasosta ja kehittyneestä tietoyhteiskunnasta huolimatta yhteiskunnassamme on ryhmä nuoria, joilta puutuvat työkalut normaalista arkielämästä selviytymiseen. Nämä nuoret ovat kulutusyhteiskuntamme uhreja, joilla ei jostain syystä ole oman elämän hallintaan tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäksi nuoren kulutustottumuksiin ovat vaikuttaneet merkittävästi myös lapsuuden kodin valinnat, arvot ja kasvatus. (Koljonen, Römer-Paakkanen 2000, 1-2; Saarinen 2001, 79) 3.3 Taloudenhallinnan ongelmien syyt ja vaikutukset kotitalouden toimintaan Henna Saarisen Kuluttajatutkimuksen keskuksen teettämästä tutkimuksesta (2001, 16) ilmenee, että ja 1990-lukujen vaihteen lama ja silloiset yhteiskunnan muutokset aiheuttivat oleellisia muutoksia kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen. Tällöin yksittäisten kotitalouksien selviytymisongelmat tulivat selkeästi esille. Rahoitusmarkkinoiden vapauduttua yksityisille ihmisille ja yrityksille annettiin oikeus päättää lainanotostaan ja käytöstään. (Emt.) Luottoyhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet ovat johtaneet yhä useammat kotitaloudet tilanteeseen, jossa ylivelkaantumisesta on tullut taloudenhallinnan järkyttäjä ja todellinen ongelma. Laman seurauksena useiden kotitalouksien elämä vaikeutui. Kotitalouksien ongelmia kärjistivät 90-luvun alussa työttömyyden äkillinen ja voimakas kasvu, kotitalouksien tulojen aleneminen, korkotason nousu sekä asuntokaupan hiljeneminen ja asuntojen myyntihintojen jyrkkä lasku (Eduskunta 2000, 3). Työttömyyden lisäksi kotitalouksien toimintaa vaikeuttivat yrityskonkurssit ja taloudellisesti vaikeasta tilanteesta johtuvat henkiset loppuun palamiset. Kotitalouksien oli opeteltava uudenlaista rahankäyttöä ja sopeutumista uudenlaiseen tilanteeseen. Etelä-Suomen lääninhallituksen teettämän tutkimuksen (Sundberg 2001, 15) mukaan alle 25-vuotiaiden velkaantumisen ja taloudenhallinnan ongelmien syitä ovat heikko koulutaso, heikko talouden hallintakyky, avo- tai avioero sekä työttömyys tai lyhyet työsuhteet. Alle kolmekymmentävuotiaiden taloudellisille ongelmille löytyy samoja syitä kuin nuoremmillakin, mutta heillä korostuvat erityisesti perhesyyt, opintolainat ja takausvelat.

19 16 Nuorten talouden hallitsemattomuuden ja velkaantumisen taustalla on useasti maksumoraalin höltyminen. Nykyaikana arvomaailma on muuttunut niin, että lainojen huolellista hoitamista ei pidetä enää välttämättömänä. Edellä mainituista asioista huolimatta tilasto- ja rekisteritiedot nuorten maksukäyttäytymisestä ovat ristiriitaisia. Maksukäyttäytymisen lähtötaso nuorison joukossa on vielä hyvä, mutta eri lähteiden ja tutkimusten mukaan nuorten ongelmat ovat sekä suhteellisesti että absoluuttisesti kasvamassa. (Paju 2002, 120.) Nuorten talouden hallinnan ongelmien lisääntymiseen löytyy syitä myös muualta kuin ainoastaan nuoren kulutustottumuksista. Nykynuoret ovat syntyneet yhteiskuntaan, johon kulutus on kuulunut itsestään selvyytenä. Näin ollen nuorten taloudenhallinnan ongelmiin voidaankin etsiä syitä jo ainoastaan Suomalaisen kulutuskulttuurin muutoksesta. Lisäksi nuorten ongelmaan vaikuttaa nuorten heikko asema työmarkkinoilla ja toisaalta kyvyttömyys toimia vallitsevissa markkinaolosuhteissa. (Koljonen 2000, 1.) Talouden hallinnan ongelmat aiheutuvat siis monista eri syistä ja niiden yhteisvaikutuksista. Seuraava suora lainaus on otettu Koljosen tutkimuksesta (2000, 9), josta ilmenee kyseisen nuorenparin taitamattomuus talouden hallintaan liittyvistä asioista. Alkujaan kun yhteen muutettiin, kumpikaan ei ymmärtäny raha-asioista mitään, sitä vaan tilas huonekaluja ja kaikkee tämmöistä ja sitten ne pikku hiljaa pinoutu kasvamaan korkoa. Ensin perintätoimistoille ja sitten ulosottoon Lähtökohta oli se, että mä oon aivan pilalle hemmoteltu kakara aikoinaan. Ja mieskin tottunu saamaan suurin piirtein kaiken minkä voi saada Et niinku kaikki tää tämmönen taloudenhoito oli aivan hukassa ja sit ku se millä oli eläny, oli 700 markan opintuki. Sit yhtäkkii tuli asumistukee ja toimeentulotukee ja kaikkee sitä tuntu, ett rahaa tulee pilvin pimei, eikä ymmärtäny mihin kaikkeen sen pitää riittää. (Koljonen 2000,9.) Kaiken kaikkiaan suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kotitalouksien toimeentulon suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on vaikeutunut ja monimutkaistunut ja tällä on suorat vaikutuksensa kotitalouden taloudenhallintaan. Rahoitusmarkkinoiden ja luotto-olojen vapauduttua raha-asioiden hoitaminen vaatii kuluttajilta paljon enemmän tietoa ja taitoa kuin vuosikymmeniä sitten. Kulujen ja menojen seurantaa vaikeuttavat erityisesti osamaksulaskut, luottokortit ja tilit sekä muu niin sanottu näkymätön maksuliikenne. Nykyvelkaantumisen riskitekijöihin kuuluvatkin Henna Saarisen tekemän

20 17 tutkimuksen ( 2001, 43) mukaan yhteiskunnallisten tekijöiden lisäksi erilaiset kulutusluotot, maksamattomat kännykkälaskut ja luotonsaantia vaikeuttavat maksuhäiriömerkinnät luottotiedoissa. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa kuluttaminen muuttaa luonnettaan. Mitä vähemmän kotitaloudella on rahaa, sitä vähemmän se voi ostaa ja sitä enemmän painottuvat myös hankkimisen muut muodot. Maksuvaikeuksissa olevat kotitaloudet ovat tilanteessa, jossa toimintoja joudutaan jollakin tavalla muuttamaan. Siinä miten taloudellisesti tiukassa tilanteessa toimitaan on eroja eri ikäryhmien välillä. Kulutustottumusten muuttaminen taloudellisen tilanteen mukaan voi olla todella vaikeaa ja menojen pitäminen kurissa onnistuukin vain tiukan suunnitelman tuella. (Saarinen 2001, 48-50; Nykänen, Kontula, Palonen, Liukkonen 1995, 17.) Taloudenhallinnan ongelmilla ja ylivelkaantumisella on todettu olevan paljon vaikutuksia ihmisen sosiaaliselle elämälle ja terveydelle. Näin ollen taloudellisen tilanteen epävarmuus ja maksuvaikeudet lisäävät ylivelkaantuneen ihmisen stressin riskiä. Stressin myötä ihmiselle voi aiheutua psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia. Nämä ongelmat voivat edelleen pahentaa tilannetta ja heikentävät sitä kautta yksilön ja kotitalouden kykyä selviytyä vaikeuksistaan. Talouden vaikutus terveyteen tapahtuu luonnollisesti erilaisten välittävien tekijöiden kautta, joten rahalla ja terveydellä ei ole suoraa yhteyttä. Kuitenkin taloudellinen turvallisuus antaa ihmiselle ja kotitaloudelle henkistä liikkumavaraa ja vähentää stressin riskiä. (Nykänen, Kontula, Palonen, Liukkonen 1995, ) 4 TALOUSNEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖNÄ Edellä on kuvattu yleistyviä nykypäivän kotitalouden taloudenhallinnan ongelmia, kompastuskiviä ja niiden seurauksia. Suomessa on pyritty reagoimaan kotitalouksien taloudenhallinnan ongelmiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisten oireiden ilmaantuessa 1980-luvun lopulla kirkon diakoniatyö aloitti velkaongelmaisten avustamisen. Tuolloin oli esillä myös idea, että talousneuvontaa järjestettäisiin kunnan sosi-

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen 1 Historiaa Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan 1.9.2000 Aluehallintovirasto

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Työllisyyden kannustinpäivä 16.1.2013 Talous- ja velkaneuvoja Seija Jauhiainen KESKI-SUOMEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA Jyväskylän kaupunki järjestänyt talous- ja velkaneuvontapalvelua

Lisätiedot

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014

tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila 25.11.2014 Kirjoita tähän nimesi Minna Mattila tuodaan Raha-asiat parisuhteessa yhteiset vai erilliset? Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka- ja talousongelmien

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahasto Kirkon vapaaehtoiset taloudellisissa vaikeuksissa olevien tukena Kirkon diakoniarahasto Soile Niemi Diakonian talousneuvontaprojekti Itä-Helsingin seurakunnat soile.niemi@evl.fi p. 09 2340 4841, 050 523

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Sosiaalinen luotto. 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaalinen luotto. 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalinen luotto 16.1.2013 Hanna Tabell Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalinen luototus Laki sosiaalisesta luototuksesta hyväksyttiin 20.12.2002/133 ja laki astui voimaan 1.1.2003 Sosiaalinen luototus

Lisätiedot

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta

Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Rahoituskriisi ja velkaongelmien hallinta Pankkikriisin sosiaaliset vaikutukset Diak 18.09.2009 Erikoistutkija Vesa Muttilainen (Polamk) Teemat 1) Luottomarkkinoiden murrokset 2) Tietoja velkaongelmista

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7.

uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7. Sosiaalihuoltolainsäädännön uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7.2012 Asta Niskala 1 11 Ennaltaehkäisevät toimet Neuvonta,

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu Ainoa valtakunnallinen maksuton (puhelin)palvelu, joka auttaa varsinkin

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014

Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut. Paula Paloheimo. Tampere 3.10.2014. Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Kirjoita tähän nimesi 8.12.2014 Nuorten maksuhäiriöt, velkaantuminen ja palvelut Paula Paloheimo Tampere 3.10.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa?

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Mervi Hangasmaa Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kasvatustieteen päivät

Lisätiedot

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman

NAL:n osahanke. Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman NAL:n osahanke Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Kaisa Näsman 6.9.2017 NAL Nuorisoasuntoliitto Suomen ainoa nuorten asumisen edunvalvoja NAL rakennuttaa ja vuokraa

Lisätiedot

Talousneuvonnan haasteet

Talousneuvonnan haasteet Talousneuvonnan haasteet Verkostokyselyn 2016 tuloksia tutkija-arvioitsija Sari Nyholm Kysely yhteistyötahoille Syyskuussa 2016 Pienlaina-projektin yhteistyötaholle Kajaanin, Seinäjoen ja Tampereen seuduilla.

Lisätiedot

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12.

Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset. Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman. Kirjoita tähän nimesi 10.12. Kirjoita tähän nimesi 10.12.2014 Ikääntyvät kuluttajat ylivelkaiset eläkeläiset Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 9.12.2014 Minna Backman Uutisotsikoista poimittua Ulosotoissa miljoonien kasvutahti

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Tehtävät Perustuvat lakiin talous- ja velkaneuvonnasta Talous- ja velkaneuvonnassa: 1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN Katja Heinua Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Velkaantuminen ja pienlaina

Velkaantuminen ja pienlaina Velkaantuminen ja pienlaina tutkija-arvioitsija Sari Nyholm ja projektisuunnittelija Virpi Muilu Takuusäätiö 5.4.2017 Takuusäätiö - neuvoja, tukea ja ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin Neuvomme Velkalinjassa

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta 14.12.2016 Riitta Lehvä-Korpi, ryhmäesimies Riitta.lehva-korpi@intrum.com Puh. 09-2291 1355 Taustaa Aktiivinen velkojen perintä Fokuksessa

Lisätiedot

Seurakunnan tuki talouden hallinnassa

Seurakunnan tuki talouden hallinnassa Seurakunnan tuki talouden hallinnassa Diakoniajohtaja Otto Savolaisen puheenvuoro Apuja velkojen hallintaan seminaari-iltapäivässä, 21.11.2017, Toimintojen talo Mitä? Miten? Kokemuksia Mitä? Seurakunnan

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy Järvenpää 10.4.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka-

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Seinäjoen osahanke Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan ja Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.

OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA. Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10. OLIPA KERRAN VELKA - ASIAA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA Petra Einiö, johtava velkaneuvoja Turun Kaupungin talous- ja velkaneuvonta 13.10.2015 Sisällysluettelo 1. Turun kaupungin talous- ja velkaneuvontatoimisto

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

Talousvaikeudet, velkaantuminen

Talousvaikeudet, velkaantuminen 20 Talousvaikeudet, velkaantuminen Ilmiö tiivistettynä Talousvaikeuksien taustalla on usein esimerkiksi työttömyys, sairastuminen tai muu toimeentuloa heikentävä elämäntilanne. Tulojen epäsäännöllisyys

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 12.4.2017 1 VERKOSTOPALAVERIT kevät 2017 31.3.17 klo 8-9.30 28.4.17 klo 12-13.30 10.5.17 klo 12-13.30 -Hankkeen kotisivut -Näkemykset

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN AMMATTITAITOVAATIMUS: Päivi Pesonen syksy 2010 SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY: - Toimintakyvyn vahvuuksien ja tuen tarpeen tunnistaminen ja erilaisten tiedonkeruumenetelmien käyttö - Kuntoutujalähtöisen

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kuluttamisen ongelmat 27.11.2014

Kuluttamisen ongelmat 27.11.2014 Kirjoita tähän nimesi 16.12.2014 Kuluttamisen ongelmat 27.11.2014 Minna Backman Nuorten velkaantumisen riskitekijöitä Täysi-ikäisyys Omaan talouteen siirtyminen muutto ja kodin hankinnat säännölliset laskut

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet 1.1.2018 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus 11.12.2017 346 2 / 5 Sosiaalinen luototus Laki sosiaalisesta luototuksesta

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten?

Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi, mutta miten? Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen -hanke Loppuseminaari 9.12.2015 Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Helsingin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus Markku Lehto

Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus Markku Lehto Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus 26.05.10 Markku Lehto Mikä kokonaisuus Terveyteen, toimintakykyyn sekä elämän hallintaan ja arjessa selviytymiseen vaikuttavat monet tekijät: o elämäntapa

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä Sotessa olikaan kyse? 17.1.20173.1 1.20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta -messut Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliitto ry 6.9.2017 #nuoretjaraha Mikä ihmeen Sementtiliitto?

Lisätiedot