Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1."

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen (339/2011) perustuvien rintasyöpäseulontojen järjestämisestä. Tarjousta pyydetään ajalle ja erikseen päätettävälle optiovuodelle Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulontatutkimus on suoritettava kaikkien voimassa olevien viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla ja standardoituja seulontakäytäntöjä noudattaen. Lohjalla mammografia järjestetään vuotiaille naisille pääsääntöisesti joka toinen vuosi eli naisen täyttäessä parillisia vuosia. Seulontaan kutsuttavat ikäryhmät ovat vuonna 2015 vuosina 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963 ja 1965 syntyneet naiset. Vuoden 2015 seulonnat tulee olla tehtynä mennessä. Mammografiaseulonnan piiriin kuuluu Lohjalla noin naista vuodessa. Kutsutuista seulontaan on osallistunut vuosittain noin 80 %. Em. seulottavien naisten määrät ovat arvioita, eivätkä siten kuntaa sitovia. Todelliset seulontapalveluun kutsuttavien määrät selviävät vuosittain poimimalla ao. ikäluokat väestörekisteristä. Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen Tarjouskilpailu suoritetaan avoimena menettelynä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituspalvelussa Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla hankintailmoituksen liitteenä. Hankinnassa ja sopimusten laadinnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia julkisista hankinnoista (348/2007, jäljempänä hankintalaki), Valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007), lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) sekä soveltuvin osin JYSE 2014 Palvelut -ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot) mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä. 3. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 1

2 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI Tarjousten käsittely Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Myöhästyneet, määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään avaamattomina. Tarjoajien ja tarjousten arviointi toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 6. Hinta ja kaupalliset ehdot 7. Alihankinta Hinta tulee ilmoittaa kiinteänä ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hinta sisältää koko palvelun kustannukset. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tutkimuksen yksikköhinta: hinta / tutkimus. Hinnan tulee sisältää kaikki hankintaan sisältyvät vaiheet, mukaan lukien varmistustutkimukset sekä uusintakutsukirjeiden lähettämisen myös niille, jotka eivät saavu tutkimukseen. Hinnat ovat kiinteät sopimuskauden ajan. Mikäli palveluntuottaja käyttää palvelun tuottamisessa alihankintaa, sen tulee ilmoittaa alihankkijat nimeltä tarjouksessa. Alihankintana tuotettua palvelua koskevat samat ehdot kuin itse päähankintaakin. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. 8. Tarjouksen voimassaoloaika 9. Päätöksenteon perusteet 10. Hylkäämisperusteet Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset otetaan mukaan vertailuun. Hankinnan valintaperuste on halvin hinta. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 53 :n pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty kaupparekisteriin (hankintalain 57 ). Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 54 :n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. 2

3 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI Sopimusmenettely Sopimuskausi on Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä. Hankinnasta tehdään kirjalliset sopimukset Lohjan kaupungin ja valitun palveluntuottajan kesken. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Sopimuksen perusteella Lohjan perusturvatoimi hankkii tarvitsemansa palvelun valitulta toimittajalta. Lohjan kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. 12. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla. 13. Laskutus ja maksuehdot Maksuehto on 21 päivää netto laskun saapumisesta tilaajalle. Laskusta tulee ilmetä asiakaskohtaisesti erittely tehdyistä tutkimuksista, tutkimuskohtainen yksikköhinta ja kokonaishinta sekä laskun loppusumma. Laskutus tulee tapahtua jälkikäteen kuukausittain, kun tutkimuksia koskevat lausunnot on toimitettu. Laskun tulee täyttää laskudirektiivin asettamat vaatimukset. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Laskutusosoite: Lohjan kaupunki, Ostoreskontra, PL 71, Lohja Laskutus- ja toimituslisiä, käsittelymaksuja tai muita erillisiä lisiä ei hyväksytä. Muilta osin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 3

4 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI Muut asiat 15. Tarjouksen jättäminen 16. Allekirjoitukset Liitteet Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet: Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin. Kirjalliset suomenkieliset tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa kuoressa klo mennessä osoitteeseen: LOHJAN KAUPUNGIN PERUSTURVATOIMI KIRJAAMO PL LOHJA (Käyntiosoite: Kalevankatu 4, Lohja) Kuoreen tunnus Tarjous mammografiaseulonnasta Mira Uunimäki johtava ylilääkäri Lohjan kaupunki Liite 1. Palvelukuvaus Liite 2. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Liite 3. Hankintasopimusluonnos 4

5 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 1 Palvelukuvaus Palvelukuvaus Palveluhankinta koskee lakisääteisten rintasyöpäseulontatutkimusten tekemistä lohjalaisille naisille. Lohjalla mammografia järjestetään vuotiaille naisille pääsääntöisesti joka toinen vuosi eli naisen täyttäessä parillisia vuosia. Kutsuttavia on vuosittain noin henkilöä. Tutkimuksiin on viime vuosina osallistunut noin 80 % kutsutuista. Palvelu sisältää seuraavat toimenpiteet: 1. Seulontakutsujen lähettäminen väestörekisteritietojen perusteella 2. Uusintakutsu 3. Ajanvaraus Kutsukirjeessä on mainittava seulonnan syy, järjestäjä, yksilöllinen aika ja paikka sekä toteutustapa. Kutsukirje tulee lähettää joko kaksikielisenä (suomi ja ruotsi) tai väestötietojärjestelmässä olevan tiedon mukaisesti asiakkaan äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi. Kutsukirjeessä tulee olla maininta osoitelähteestä sekä tarvittavat muut tiedot ja ohjeet. Kutsut on lähetettävä syntymäpäivän tai kuukauden mukaisessa järjestyksessä tai muulla tavoin mutta niin, että kutsunta ei tapahdu syntymävuoden mukaisessa järjestyksessä, jotta vältetään jatkotutkimusten kasautuminen epätarkoituksenmukaisella tavalla tietyille kuukausille. Yhden uusintakutsun lähettäminen, mikäli henkilö ei saavu tutkimukseen tai tee tutkimukseen ajanvarausta ensimmäisen kutsun perusteella. Lisäksi palvelun tulee sisältää sellaisen seulonnan piiriin kuuluvan henkilön, jonka tutkimus on edellisenä vuonna jäänyt toteuttamatta, tutkimus asianomaisen henkilön yhteydenoton perusteella, kuitenkin niin, että seulontaväliksi muodostuu asetuksen mukainen kuukautta. Ajanvarausten vastaanotto puhelimitse vähintään arkisin klo välisenä aikana sekä internet-pohjaisen ajanvarausjärjestelmän kautta. 4. Tutkimusten suorittamisesta Sekä seulonta- että mahdollisten lisätutkimusten suorittaminen vähintään arkisin kello välisenä aikana Lohjan kuntakeskuksessa sijaitsevassa ja esteettömästi saavutettavissa olevassa kiinteässä rakennuksessa sijaitsevassa toimipisteessä tai mobiilikuvauksena. Lisätutkimusten tekeminen palveluntarjoajan kiinteässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa tai Vihdissä on myös mahdollista. Lisäksi palveluntuottaja voi halutessaan tarjota käyttöön toimipaikkaa pääkaupunkiseudulla hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella sijaitsevassa ja esteettömästi saavutettavissa olevassa kiinteässä rakennuksessa sijaitsevassa toimipisteessä, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus valita toimipaikka kuvauspaikaksi esim. siksi että se on hänen työssäkäyntialueellaan.

6 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 1 Palvelukuvaus 5. Mammografiakuvaus ajanmukaisella digitaalisella kuvantamistekniikalla 6. Seulontakuvien tulkinta Käytettävän mammografialaitteiston merkki, tyyppi ja hankintavuosi sekä mahdollinen laitteiston vaihto on ilmoitettava tilaajalle. Laitteisto tulee säilyttää vähintään tarjouksessa ilmoitetulla tasolla. Seulontakuvien tulkinta kahden radiologian erikoislääkärin toimesta. Näistä toisella tulee olla seulontapätevyys. Käytössä tulee olla viiden megapikselin kuvatyöasema. 7. Radiologin lausunto ainakin suomen kielellä 8. Poikkeavia mammografialöydöksiä seuraavat lisätutkimukset 9. Kuvien siirtämisestä Molemmat rinnat ja kainalot tulee tutkia ultraäänilaiteella, jossa on vähintään Mhz:n taajuus. Ultraäänikuvissa on oltava puolenmerkit sekä merkittynä poikkeavan löydöksen koko ja paikka. Kaikista epäilyttävistä muutoksista tulee ottaa biopsianäytteet 9-14 Gaugen stereotaktisella biopsialaitteella ultraääni- tai mammografiaohjauksessa. Myös epäilyttävistä kainaloimusolmukkeista on otettava ainakin ohutneulanäytteet. Näytteet tutkivan patologin on oltava rintarauhassytologiaan perehtynyt erikoislääkäri. Stereotaktinen näytteenotto täytyy tapahtua palveluntuottajan toimesta, ei alihankintana. Varmistustutkimusten suorittajan tulee olla seulontapätevyyden omaava radiologi. Varmistustutkimusten näytteenottoineen tulee olla suoritettuna kuukauden kuluessa seulontakuvauksesta ja vastaus tulee toimittaa potilaalle kolmen viikon kuluessa. Digitaaliset seulontakuvat sekä mahdolliset lisäkuvat, stereotaktiset kuvat ja ultraäänikuvat on siirrettävä sähköisesti (ei CD-levykkeellä) jatkohoitopaikkaan. Samalla on siirrettävä kaikki vanhat vertailukuvat. 10. Tutkimustulosten tiedottaminen asiakkaille, mahdollisiin jatkotutkimuksiin kutsu sekä ohjaus tarvittaviin jatkotutkimuksiin 11. Raportointi Tiedotus tehdään potilaan äidinkielellä, vähintään suomeksi tai ruotsiksi. Tilaajalle raportointi tehdyistä tutkimuksista, jatkotutkimuksiin johtaneista tutkimuksista ja osallistujamääristä sekä seulonnan tietojen tallennus Suomen syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin. Raportointi tilaajalle toiminnan laatuseurannan tuloksista.

7 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 1 Palvelukuvaus Raportoinnit vähintään kerran vuodessa. 12. Asiakaspalautteiden välitön ilmoittaminen tilaajan yhteyshenkilölle 13. Röntgenkuvien arkistointi Röntgenkuvien arkistointi digitaalisessa muodossa mukaan lukien mammografiaseulonnoissa vuosina otetut kuvat sekä kuvien toimittaminen uudelle palveluntuottajalle palveluntuottajan vaihtuessa.

8 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 2 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata Kyllä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. 1. Palveluntarjoajan referenssit 2. Henkilöstön vaatimukset 2.1. Vastuuhenkilö Tarjoajan pitää osoittaa omaavansa mammografiaseulontakokemusta kolmelta viime kalenterivuodelta suuruusluokaltaan vähintään nyt tarjottavaa väestöpohjaa vastaavasta väestöstä. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen luettelo referensseistä (mitkä kunnat seulottu ja kuinka suuri kohdeväestö tai seulontamäärä, mahdolliset reklamaatiot). Mammografiaseulonnasta vastaavalla henkilöllä tulee olla Suomessa laillistettu radiologian erikoislääkärin tutkinto. Vastuuhenkilö tulee nimetä sopimukseen. Mikäli vastuuhenkilö vaihtuu sopimuskauden aikana, tulee siitä ilmoittaa tilaajalle ja samalla esittää todistus uuden vastuuhenkilön tarjouspyynnön mukaisesta pätevyydestä Seulontaan osallistuva henkilöstö a) Tarjouspyynnön mukaiseen palvelun tuottamiseen pitää olla vähintään kaksi radiologian erikoislääkäriä. b) Seulontakuvien tulkinta kahden radiologian erikoislääkärin toimesta. Näistä vähintään toisella tulee olla seulontapätevyys. c) Varmistustutkimuksia tekevältä radiologilta edellytetään seulonnan erityispätevyyttä. d) Näytteet tutkivien patologien on oltava rintarauhassytologiaan perehtyneitä erikoislääkäreitä. e) Tutkimuksiin osallistuvilla hoitajilla on oltava kokemusta seulontamammografioista.

9 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 2 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajan tulee olla varautunut esittämään henkilöstöä koskevien vaatimusten selvitykset ja todistukset tilaajan pyynnöstä sekä tarjousprosessin että sopimuskauden aikana. 3. Laitteisto a) Mammografiakuvaus on tehtävä ajanmukaisella digitaalisella kuvantamistekniikalla. Käytettävän mammografialaitteiston merkki, tyyppi ja hankintavuosi on ilmoitettava tarjouksessa. Laitteisto tulee säilyttää vähintään tarjouksessa ilmoitetulla tasolla koko sopimuskauden. b) Kuvien tulkinnassa tulee käytössä olla viiden megapikselin kuvatyöasema. 4. Rekisteritiedot, taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne, alihankinta, tekninen ja ammatillinen pätevyys REKISTERITIEDOT VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Tarjouksen liite Verot ja maksut Veroviranomaisen antama todistus mak-

10 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 2 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset setuista veroista Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta LUOTTOTIEDOT JA TALOUDELLINEN TILANNE Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava raportti, joka sisältää tarjoajan riskiluokituksen Tilinpäätöstiedot kahdelta edellisestä tilikaudelta tai muu taloudellista tilaa kuvaava selvitys Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloustietoja yleisistä tietolähteistä Tarjouksen liite Luottotiedot Tarjoajien, joiden luokitusta ei ole saatavilla Suomen Asiakastieto Oy:stä, on toimitettava erikseen pyydettäessä kolmen (3) viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan kolme tilikautta. Mikäli tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin kolme tilikautta, on tarjoajan toimitettava erikseen pyydettäessä kaikilta tilikausilta vastaavat tiedot ja selvitettävä vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla tilaajan hyväksymällä luotettavalla tavalla. ALIHANKINTA Tarjoaja käyttää alihankintaa Selvitys alihankinnasta Tarjouksen liite

11 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 2 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Alihankinta TEKNINEN JA AMMATILLINEN PÄTEVYYS VAATIMUS Tarjoajalla on voimassa oleva lupa radiologisten palvelujen antamiseen. Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) Kopio luvasta Tarjoajalla ja hänen ilmoittamallansa alihankkijalla on voimassa oleva vastuuvakuutus Vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta ja maksetuista maksuista Tarjoajalla ja hänen ilmoittamallansa alihankkijalla on voimassa oleva potilasvakuutus Vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta potilasvakuutuksesta ja maksetuista maksuista Tarjoajalla on laatujärjestelmä, joka sisältää asiakaspalautejärjestelmän Selvitys laatujärjestelmästä ja asiakaspalautejärjestelmästä Tarjoajalla on mammografiaseulontakokemusta kolmelta viime kalenterivuodelta suuruusluokaltaan vähintään nyt tarjottavaa väestöpohjaa vastaavasta väestöstä. VASTAUS JA SELVITYKSET Tarjouksen liite Lupa Tarjouksen liite Vastuuvakuutus Tarjouksen liite Potilasvakuutus Tarjouksen liite Laatujärjestelmä

12 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 2 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Selvitys referensseistä (mitkä kunnat seulottu ja kuinka suuri kohdeväestö tai seulontamäärä, mahdolliset reklamaatiot). Palvelusta vastaava henkilö on Suomessa laillistettu radiologian erikoislääkäri Todistus radiologian erikoislääkäripätevyydestä, esim. kopio Valviran todistuksesta Tarjoajalla on riittävä henkilökunta palvelukuvauksen mukaiseen hankinnan toteuttamiseen koko sopimuskauden ajan Palvelun tuottamiseen pitää olla vähintään kaksi radiologian erikoislääkäriä Seulontakuvien tulkinta kahden radiologian erikoislääkärin toimesta. Ainakin toisella kuvien tulkintaan osallistuvista on seulonnan erityispätevyys. Varmistustutkimuksia tekevällä radiologilla on seulonnan erityispätevyys Näytteet tutkivat patologit ovat rintarauhassytologiaan perehtyneitä erikoislääkäreitä Tutkimuksiin osallistuvilla hoitajilla on kokemusta seulontamammografioista Palveluntuottamiseen osallistuvalla henkilökunnallamme on vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito. Vakuutamme, että henkilökunnan vaihtuessa kielitaitovaatimukset säilyvät vähintään tällä tasolla. Tarjouksen liite Referenssit Tarjouksen liite Todistus radiologian erikoislääkäripätevyydestä

13 Työehtosopimus Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 2 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Mammografiakuvaus tehdään ajanmukaisella digitaalisella kuvantamistekniikalla. Selvitys käytettävästä mammografialaitteistosta (merkki, tyyppi, hankintavuosi) Kuvien tulkinnassa on käytössä viiden megapikselin kuvatyöasema Sekä seulonta- että mahdollisten lisätutkimusten suorittaminen vähintään arkisin kello välisenä aikana Lohjan kuntakeskuksessa sijaitsevassa ja esteettömästi saavutettavissa olevassa kiinteässä rakennuksessa sijaitsevassa toimipisteessä tai mobiilikuvauksena. Lisätutkimusten tekeminen palveluntarjoajan kiinteässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa tai Vihdissä on myös mahdollista. Mammografialaitteisto Tutkimuspaikka Tutkimuspaikan yhteystiedot MUUTA Tarjoajalla on valmius sähköiseen laskutukseen Maksuehto vähintään 21 päivää netto Viivästyskorko enintään voimassaolevan korkolain mukainen

14 Seulontamammografiatutkimusten hankinta Liite 2 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Olemme lukeneet ja hyväksymme tarjouspyynnön liitteenä olevan palvelunkuvauksen (liite 1) sekä sitoudumme siihen koko sopimuskauden ajaksi Olemme lukeneet ja hyväksymme tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen (liite 3) sopimusehdot Tarjouksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti) Sopimukseen kirjattava yhteyshenkilö (nimi, puhelinnumero, sähköposti) Hankintapäätös toimitetaan sähköisesti. Ilmoittakaa tässä sähköpostiosoite tai -osoitteet mihin päätös toimitetaan

15 Liite3. Hankintasopimusluonnos Lohjan kaupungin seulontamammografiatutkimukset 1. Sopijapuolet Lohjan kaupunki/perusturvatoimi (jäljempänä Tilaaja) PL LOHJA Y-tunnus Palveluntuottaja Yrityksen nimi Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus 2. Yhteys- ja vastuuhenkilöt Tilaaja: Sopimusasiat: Nimi asema puhelin sähköposti Palvelun sisältöä koskevat asiat: Nimi asema puhelin sähköposti Palveluntuottaja: Sopimusasiat: Nimi asema puhelin sähköposti Palvelun vastuuhenkilö: Nimi asema puhelin sähköposti

16 Liite3. Hankintasopimusluonnos 3. Sopimuksen kohde 4. Alihankinta Sopimuksen kohteena on mammografiaseulontojen toimittaminen Tilaajalle. Sopimuksen kohde on määritelty tarkemmin Hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1). Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin. Palveluntuottajan alihankkijat ja heidän tehtävänsä sopimuksen kohteen toimittamisessa ovat seuraavat: Nimi, osoite, Y-tunnus, tehtävä Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Alihankintaan sovelletaan täydentävin osin JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. tai Palveluntuottaja ei käytä alihankkijoita. 5. Palvelun laatu ja siinä esiintyvät virheet 6. Palvelun laadun valvonta Palvelun laatuvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä ja Hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1). Palvelun laatuun ja virheeseen sovelletaan täydentävin osin JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Palvelun laadunvalvonta on määritelty Hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1). Palveluntuottajalla tulee sopimuskauden ajan olla yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukainen lupa radiologisten palvelujen antamiseen. Palvelun raportointi Palveluntuottajan tulee raportoida tilaajalle tehdyistä tutkimuksista, jatkotutkimuksiin johtaneista tutkimuksista ja osallistujamääristä sekä tallentaa seulonnan tiedot tallennuksen syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin. Laadun seuranta Asiakkailla tulee olla mahdollisuus palautteen antamiseen palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa tehtyihin reklamaatioihin reklamaation esittäjälle ja toimittaa asiakaspalautteet (laatuseurannan tulokset) tiedoksi tilaajalle. Palveluntuottaja raportoi kirjallisesti tilaajalle asiakaspalautteesta välittömästi.

17 Liite3. Hankintasopimusluonnos 7. Palveluntuottajan muut velvollisuudet ja vastuut Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että se täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tarjoajalle asetetut rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä sekä ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Jos Palveluntuottaja aiheuttaa vahinkoa kolmannelle taholle tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita täyttäessään, ja jos Tilaaja on jollain perusteella ensisijaisesti vastuussa edellä kerrotusta vahingosta, on Tilaajalla oikeus saada Palveluntuottajalta vastaavan suuruinen vahingonkorvaus kuin mistä Tilaaja on ensisijaisessa vastuussa kolmannelle. Palveluntuottajan muihin velvollisuuksiin ja vastuisiin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 8. Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö Palvelusta vastaavan / vastaavien henkilön / henkilöiden tulee olla Suomessa laillistettuja radiologian erikoislääkäreitä. Palvelua suorittavien henkilöiden vaatimukset: Lääkäreiden tulee olla itsenäisen ammatinharjoittamisoikeuden omaavia Suomessa laillistettuja lääkäreitä. Lääkäreillä ja röntgenhoitajilla tulee olla vähintään suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Palvelun tuottamista varten tulee olla vähintään kaksi radiologian erikoislääkäriä. Ainakin toisella kuvien tulkintaan osallistuvista tulee olla seulonnan erityispätevyys. Varmistustutkimuksia tekevältä edellytetään seulonnan erityispätevyyttä. Näytteet tutkivien patologien on oltava rintarauhassytologiaan perehtyneitä erikoislääkäreitä. Hoitohenkilökunta Tutkimuksiin osallistuvilla hoitajilla on oltava kokemusta seulontamammografioista. Tilaajalla on oikeus vaatia lääkärin tai hoitajan vaihtamista perustellusta syystä. 9. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 10. Hinta Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus palvelun tuottamisessa käy ilmi hankinnan kohteen kuvauksesta (liite 1). Hinta on seuraava: xx euroa (alv 0 %) / tutkimus Hintaan sisältyy tämän sopimuksen kohteena oleva palvelu ja kaikki palveluun kuuluvat osat sellaisenaan kuin ne kuvataan palvelukuvaus ja tarjouslomakkeessa. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä pientoimitus- tai laskutuslisiä.

18 Liite3. Hankintasopimusluonnos 11. Laskutus ja maksuehdot Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. Maksuehto on 21 päivää netto laskun saapumisesta tilaajalle. Laskusta tulee ilmetä asiakaskohtaisesti erittely tehdyistä tutkimuksista, tutkimuskohtainen yksikköhinta ja kokonaishinta sekä laskun loppusumma. Laskutus tulee tapahtua jälkikäteen kuukausittain, kun tutkimuksia koskevat lausunnot on toimitettu. Laskun tulee täyttää laskudirektiivin asettamat vaatimukset. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Laskutusosoite: Lohjan kaupunki, Ostoreskontra, PL 71, Lohja Laskutus- ja toimituslisiä, käsittelymaksuja tai muita erillisiä lisiä ei hyväksytä. 12. Vakuudet 13. Viivästyminen 14. Ylivoimainen este 15. Vakuutukset 16. Vahingonkorvaus Muilta osin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelujensa käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Palveluntuottajalla on voimassa oleva potilasvakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusten on oltava riittäviä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin Muilta osin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 17. Sopimussakko, hinnanalennus ja sopimuksen purku Mikäli palveluntuottaja ei joltain osin täytä palvelulle asetettuja vaatimuksia, tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Tilaajan pyynnöstä palveluntuottajalla on velvollisuus osallistua sopimusrikkomusta koskevaan neuvotteluun. Sopimussakko on kaksisataa (200) euroa per todettu ja kirjallisesti reklamoitu yksilöity rikkomus, kuitenkin enintään kaksi tuhatta (2 000) euroa viikossa. Sopimussakkoa peritään jo-

19 Liite3. Hankintasopimusluonnos kaiselta alkavalta kalenteriviikolta, kunnes palvelu on sopimuksen mukaista. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko palveluntuottajalle maksettavista maksuista. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan, jolla on oleellinen merkitys tilaajalle, 30 päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on tätä kirjallisesti vaatinut. Muilta osin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 18. Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa 19. Immateriaalioikeudet Sopimus päättyy välittömästi, jos aluehallintovirasto peruuttaa palveluntuottajalta luvan radiologisten palvelujen antamiseen. Jos aluehallintovirasto keskeyttää kyseisen luvan taikka kieltää palveluun käytettävän tilan tai sen osan tai laitteen käytön, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Tilaajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli palvelun laadussa on puutteita, joita ei ole huomautuksesta huolimatta korjattu tilaajaa tyydyttävällä tavalla. Muilta osin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 20. Salassapito ja henkilötietojen käsittely Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 21. Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 22. Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 23. Erimielisyydet ja sovellettava laki Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. 24. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Hankinnan kohteen kuvaus (liite 1) 3. Tarjouspyyntö

20 Liite3. Hankintasopimusluonnos 25. Sopimuskausi ja optio 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut) 5. Palveluntuottajan tarjous x.x.20xx Sopimuskausi on Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä. Sopimus on voimassa vasta kun kumpikin sopijapuoli on sen allekirjoittanut. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. 26. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Lohjalla xx.xx.20xx. Lohjan kaupungin perusturvatoimi (allekirjoitus) Palveluntuottaja (allekirjoitus) Liitteet Hankinnan kohteen kuvaus. Palvelukuvaus (liite 1) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut)

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot