OSAMAKSUKAUPAN SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAMAKSUKAUPAN SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 KULUTTAJA-ASIAMIEHEN TARKASTAMATOSAMAKSUKAUPANSOPIMUSEHDOTUUSILLEJAKÄYTETYILLEAJONEUVOILLEOVAT VOIMASSA ALKAEN. 1.Rahoitusjakauppaehdot Tähänsopimukseensovelletaankuluttajakaupassakuluttajansuojalain(38/78)7luvunsäännöksiä jamuussakaupassaosamaksukauppalain(91/66)säännöksiä.osamaksusopimuksestakäytetään jäljempänänimitystä sopimus.mitäjäljempänäsanotaanostajasta,sovelletaankaikkiinostajiin, kuntaasmitäjäljempänäsanotaankuluttajaostajastasovelletaanvainsilloin,kunostajaonkuluttaja.kauppaehtojenosaltanoudatetaanmyyjänjaostajanvälisessäsuhteessa päivitettyjä Autoalankuluttajaneuvottelukunnan(Aune)laatimia Autokaupantilaus-jakauppasopimusehtoja. Kaupankohteestakäytetäänjäljempänänimitystä ajoneuvo. Myyjästäjamikälisopimusonsiirretty,myyjänsiirronsaajasta,käytetäänjäljempänänimitystä luotonantaja, ellei asiayhteys toisin edellytä. 2.Sopimuksenpanttausjasiirto Myyjälläonoikeuspantatajasiirtäätämäsopimuskaikkineoikeuksineen,mukaanlukienajoneuvon omistusoikeus,kolmannelle,esimerkiksirahoitusyhtiölle,jollaonoikeussiirtääseedelleen.sopimuksensiirrostapitääilmoittaaostajalle.josmyyjäonsiirtänytsopimuksen,ostajanpitäämaksaa sopimuksenmukaisetmaksutsiirtoilmoituksenjälkeensiirronsaajalle.mikälisopimusonsiirretty, myyjällätaimuullasiirtäjälläeioleenääajoneuvontakaisinotto-oikeuttataimuutaoikeuttamäärätä sopimuksesta. Ostajaeisaaluovuttaaosamaksullaostettuaajoneuvoavaihtoajoneuvoksikaanilmanluotonantajan kirjallistasuostumustaniinkauankuinostajallaontähänsopimukseenperustuviamaksuvelvoitteita. Ostajaeisaasiirtääsopimukseenperustuviaoikeuksiajavelvollisuuksiakolmannellemuutoinkuin luotonantajankirjallisellasuostumuksellajaasettamillaehdoilla.luotonantajallaonoikeusperiä siirrostahinnastonsamukainenkohtuullinenpalkkio. 3.Omistusoikeus Luotonantajapidättääitselleenomistusoikeudenmyytyynajoneuvoonkaikkinelisävarusteineen, kunnesajoneuvonkauppahintajaautovero,korkorahoitettavalleosallejakaikkirahoitukseen liittyvätmaksutjapalkkiotontäysinmaksettujaostajanmuutkinajoneuvoakoskevatmaksuvelvoitteet,kutenvakuutus-jarekisteröintimaksutsekäkorjauksista,varaosista,lisälaitteistajatarvikkeista johtuvatmaksutonkokonaisuudessaanmaksettu.omistuksenpidätysehtokoskeemyösvarusteita jalisälaitteita,jotkakauppaankuuluvinailmaneriveloitustatoimitetaanmyydynajoneuvon täydennykseksi,muuttamiseksitaikorjaamiseksi.käteisellämaksettavaksisovittuakauppahinnan osaaeikuitatamaksetuksitämänsopimuksenallekirjoittamisella,vaanmaksustaonlaadittava erillinenkuitti.ostajavastaapysäköintivirhemaksujen,ajoneuvoveronsekämuidenvastaavien verojenjamaksujensuorittamisestasenjälkeen,kunajoneuvoonhänelleluovutettu.ostajaeisaa ilmanluotonantajankirjallistasuostumustamyydätaivuokrataajoneuvoataikkaviedäsitäsuomen rajojenulkopuolelle.ostajaeisaamuutoinkaanluovuttaaajoneuvoaedelleenilmanluotonantajan kirjallistasuostumustamuutoinkuintilapäisesti.ostajanonilmoitettavavälittömästiluotonantajalle, josajoneuvoauhkaaulosmittaus,takavarikko,elinkeinonharjoittajanmyyntioikeuslain(688/88) nojallatapahtuvamyyntitaimuuluotonantajanoikeuttaloukkaavatoimenpidetaiostajaaitseään uhkaakonkurssi,yrityssaneeraustaivelkajärjestelytaikkamuuhänenmaksukykyynsäolennaisesti vaikuttavatoimenpide.ostajanonestettävämainittujentoimenpiteidenjajärjestelyjenvaikutukset ajoneuvoonesittämällätämäsopimustodisteenaluotonantajanomistuksenpidätysehdosta. 4.Korkojapalkkiot Luotonkorkoonkiinteä.Koronlaskemistapailmoitetaanostajallesopimuslomakkeellajaosamaksuerienmaksuohjelmassa. Luotonantajallaonoikeusperiäostajanpyynnöstätehtävänsopimukseenliittyvänmuutoksentai palvelunjohdostamuitamaksujajapalkkioitaluotonantajankulloinkinvoimassaolevanhinnaston mukaisesti.luotonantajanpitääilmoittaahinnastonmuutoksestakuluttajaostajallepysyvällätavalla ennenmuutoksenvoimaantuloa. 5.Ajoneuvonhuoltojakunnossapito Ostajasitoutuupitämäänajoneuvonkunnossasekähuoltamaanjakorjaamaansitävalmistajanja myyjänantamienhuolto-jakäyttöohjeidensekätakuuehtojenmukaisesti.ostajaeisaamuuttaa ajoneuvoarakenteellisestitaisenverotukselliseenasemaanvaikuttavallatavalla.ostajavastaatekemistäänmuutoksistaaiheutuneistakustannuksista.luotonantajallaonoikeustarkastaaajoneuvo, mikälisevoidaantoteuttaaaiheuttamattaostajallekohtuutontahaittaa.ajoneuvollaeisaaosallistua muihinkuinliikenneturvallisuus-,taloudellisuus-taivastaaviinkilpailuihinjakoulutuksiin. 6. Vakuutukset Mikäliostajalaiminlyövakuuttamisvelvollisuutensataiirtisanoovakuutuksenvastoinsopimuksen ehtoja,luotonantajallaonoikeushakeatakaisinottoajatilitystäjäljempänä10b.kohdassatarkoitetullatavalla. Vakuutusyhtiölläonoikeusilmoittaaluotonantajalle,josostajaonirtisanonuttämän sopimuksenehtojenmukaisenvakuutuksenennenkuinajoneuvonomistusoikeusonsiirtynyt ostajalletaijosvakuutusyhtiöonsamanaaikanairtisanonutvakuutuksenostajanmaksulaiminlyöntienjohdosta. Vahinkotapahtumansattuessaostajanpitäätehdävakuutusehdoissaedellytetyt ilmoituksetvakuutusyhtiölle.luotonantajallaonostajansijastaoikeusvahingonsattuessanostaa ajoneuvoakoskevavakuutustaivahingonkorvausjasilläkuitatakaikkitähänsopimukseenperustuvatsaatavansaostajalta. 7.Rekisteröinti Ajoneuvonomistajaksiajoneuvorekisteriinmerkitäänluotonantaja,elleiluotonantajaoletoisin määrännyt.haltijaksiajoneuvorekisteriinmerkitäänostaja.mikäliajoneuvoakäyttääsäännöllisesti ostajantaloudessaasuvienhenkilöidenlisäksijokumuu,ostajanpitäähuolehtia,ettämyöställainen käyttäjämerkitäänajoneuvorekisteriinhaltijaksi.ostajasitoutuuilmoittamaantällaisestakäyttäjästämyösvakuutusyhtiölle.luotonantajallaonoikeustehdätarvittaessamuutoksiaajoneuvon rekisteröintitietoihinjaveloittaaostajaatästäpalvelustakulloinkinvoimassaolevanhinnastonsa mukaisesti.elleitoisinsovita,ostajatekeeomistusoikeudensiirtymistäkoskevanilmoituksenajoneuvorekisteriinsenjälkeenkunomistusoikeusonsiirtynythänelle. 8.Kuluttajaostajanoikeusperuuttaasopimuksenmukainenluottojaliitännäissopimuksen raukeaminen Kuluttajaostajallaonoikeusperuuttaasopimuksenmukainenluottoilmoittamallasiitäluotonantajallepysyvällätavalla14päivänkuluessasopimuksentekemisestätaisiitämyöhäisemmästäajankohdasta,jonaostajaonsaanutkuluttajansuojalain7luvun17 :nmukaisettiedotsisältävänkappaleen sopimuksestakirjallisestitaisähköisesti.peruuttamisilmoituksenolisihyväollayksilöityjasisältää ainakinostajannimi,henkilötunnusjaajoneuvontunnistetiedotsekäostajanallekirjoitus. Peruuttaessaansopimuksenkuluttajaostajaonvelvollinenmaksamaanluotonantajallekorvauksenaluotonkoronajalta,jonaluottoonolluthänenkäytettävissään.Josluotonantajaonmaksanut viranomaisilleluottosopimuksentekemisenjohdostamaksujaeikätällaisiamaksujaperuuttamistapauksessapalauteta,luotonantajallaonoikeussaadakorvauskuluttajaostajaltamyöställaisista maksuista. Kuluttajaostajanonviivytyksettäjaviimeistään30päivänkuluttuaperuuttamisilmoituksenlähettämisestämaksettavaluotonantajalletämänsopimuksenmukainenvelkaosuuskäteishinnastasekä suoritettavaedellämainitutkorvauksetuhalla,ettäperuuttaminenmuutoinraukeaa. Sopimuksenmukaisenluotonperuuttamineneivapautakuluttajaostajaaajoneuvoakoskevan kauppasopimuksenmukaisistavelvoitteista. Kuluttajaostajanperuuttaessaluottosopimuksenperuuntuvatmyösluottosopimukseenliittyvät muutluotonantajantailuotonantajanyhteistyökumppanintarjoamatliitännäissopimukset.jos kuluttajaostajahaluaapitääliitännäissopimuksenvoimassasopimuksenmukaisenluotonperuuttamisestahuolimatta,hänenonilmoitettavatästäluotonantajallepysyvällätavalla30päivänkuluessa peruuttamisilmoituksenlähettämisestä. 9.Ennenaikainenmaksu,maksuohjelmanmuuttaminenjalyhennystaulukko Ostajasaahalutessaanmaksaakokoluotonennakoltaluotonantajalle.Kuluttajaostajallaonlisäksioikeusmaksaaosaluotostaennakoltaluotonantajalle. Tällöinkuluttajaostajanonkuitenkinetukäteen ilmoitettavaluotonantajallepysyvällätavallahalustaantehdäsovitustamaksusuunnitelmastapoikkeavaylimääräinenlyhennys,muutoinluotonantajakohdistaasopimuksenmukaisenmaksuerän ylittävänmääränluotonantajanetukäteenkuluttajaostajallepysyvällätavallailmoittamallatavalla. Luotonantajansaatavalasketaankuluttajakaupassakuluttajansuojalain7luvun27 :ssäjamuussa osamaksukaupassaosamaksukauppalain5 :ssätarkoitetullatavalla. Luotonantajasaaperiäkuluttajaostajaltakorvauksenluotontaisenosanennenaikaisestamaksami- OSAMAKSUKAUPANSOPIMUSEHDOT Sopimusnumero sestasilloin,kunluottoonsovittukiinteäkorkoiseksijaluottoaonmaksettutakaisinennenaikaisesti viimeksikuluneen12kuukaudenaikanayli10000euroa. Korvauksenmääräonenintäänyksi(1)prosenttitakaisinmaksetunluotonmäärästätai,josennenaikaisentakaisinmaksunhetkelläsopimuksenpäättymiseenonvähemmänkuinvuosi,puoli(½)prosenttia takaisinmaksetunluotonmäärästä.korvauserääntyymaksettavaksiluotonmaksunyhteydessä. Ostajajaluotonantajavoivatsopiamaksuohjelmantaimuunsopimusehdonmuuttamisestasopimuskaudenaikana.Luotonantajallaonoikeusperiätehdystämuutoksestakulloinkinvoimassaolevan hinnastonsamukainenkohtuullinenpalkkio. Kuluttajaostajallaonoikeusvalitailmoittamallaluotonantajallepysyvällätavalla,mitäuseammista samanluotonantajansaatavistahänensuorituksellaanlyhennetään. Kuluttajaostajallaonoikeussaadapyynnöstämaksuttalyhennystaulukkomillointahansasopimussuhteenkestäessä. 10.Maksunlaiminlyönninjaostajanmuunsopimusrikkomuksenseuraamukset Mikäliostajalaiminlyösopimuksenmukaisenmaksu-taimuunvelvoitteensa,saattaaluotonantajalle syntyäoikeusrekisteröidämaksuhäiriömerkintäluottotietorekisteriin,oikeusottaaajoneuvotakaisin tilityksentoimittamistavartenjaoikeusperiäviivästyskorkoasekäperimiskulut. Luotonantajaantaaostajallemaksuviivästystilanteissatietoajaneuvojamaksuvaikeuksiensyntymisen jasyvenemisenestämiseksijamaksukyvyttömyystilanteidenhoitamiseksi. 10a. Viivästyskorkojaperimiskulut Viivästyskorkoerääntyneistäjamaksamattomistaosamaksueristäjamuistasaatavistamääräytyy Korkolain(633/82)mukaisesti. Viivästyskorkoonkuitenkinvähintäänyhtäsuurikuinluotonantajan luotostaperimäkorkoenintään180vuorokauttakokoluotonerääntymisestäkuitenkinenintäänluottoakoskevantuomionantamiseensaakka Tämänjälkeenperitäänkorkolainmukaistaviivästyskorkoa. Muussakuinkuluttajakaupassaviivästyskoronmäärästävoidaanmyössopia.Ostajaonlisäksivelvollinenmaksamaankohtuullisetperimiskulutsaatavienperinnästäannetunlain(513/99)mukaisesti. 10b. Takaisinottojatilitys Kokoostajanjäljelläolevaluottokorkoineenjarahoitukseenliittyvinemuinemaksuvelvoitteineen erääntyymaksettavaksijaluotonantajaonoikeutettuvaatimaanajoneuvonluovuttamistatakaisin tilityksentoimittamistavarten,josostajalaiminlyömaksuvelvollisuutensajamaksamatonmaksueräon olluterääntyneenäkuluttajakaupassavähintäänkuukaudenjamuussakaupassaneljätoista(14)päivää eräpäivästälukienjaonedelleensuorittamatta,jakysymyksessäon erä,jokaonvähintäänyksikymmenesosa(1/10)luottohinnasta,tai erä,jokaonyhdessäaikaisemminerääntyneentaierääntyneiden,maksamattaolevienerienkanssa vähintäänviisi(5)prosenttialuottohinnasta,tai kokojäännössaatava. Luotonantajallaonoikeussaattaaedellämäärättytoimenpideviivästyneenmaksunmäärästäriippumattavoimaan,josmaksuonviivästynytvähintäänkuusi(6)kuukauttajaseonolennaisessamäärin edelleensuorittamatta. Luotonantajallaeiolekuitenkaanoikeuttasaattaavoimaanedellämainittuatoimenpidettä,josmaksun viivästyminenjohtuukuluttajaostajansairaudesta,työttömyydestätaimuustasiihenverrattavasta ostajastariippumattomastaseikasta,paitsimillointämäviivästyksenkestojamuutolosuhteethuomioonottaenolisiluotonantajalleilmeisenkohtuutonta.luotonantajallaonoikeusajoneuvontakaisin ottamiseenjatilityksentoimittamiseenmyössilloin,kunostajaonjättänytottamattataiirtisanonut sovitutvakuutuksettaikkajosvakuutusyhtiöonirtisanonutvakuutuksetostajanmaksulaiminlyöntien johdosta.luotonantajallaonsamaoikeus,josostajamuutoinolennaisestirikkootämänsopimuksen ehtojataialoittaatoimenpiteet,jotkajohtaisivatajoneuvonhävittämiseen,turmelemiseen,ajoneuvon katoamiseentaisenarvonalenemiseenkulumisen,pilaantumisentaimuunvastaavansyynvuoksi Erääntyminentuleevoimaanerääntymisilmoituksessailmoitettunaajankohtana.Kuluttajakaupassa erääntyminentuleekuitenkinvoimaanaikaisintaanneljän(4)viikontai,joskuluttajaostajalleon aiemminhuomautettuviivästyksestätaimuustasopimusrikkomuksesta,aikaisintaankahden(2)viikon kuluttuasiitä,kunerääntymistäkoskevailmoitusonjätettytailähetettykuluttajaostajalle.josostaja maksaaviivästyneenmääräntaioikaiseemuunsopimusrikkomuksenennenerääntymistä,erääntyminenraukeaa.luotonantajanpitääviivästynyttämaksuataimuutasopimusrikkomustakoskevissa muistutuskirjeissäjaerääntymisilmoituksessamuistuttaaostajaaajoneuvonluovutustakoskevista rajoituksista(sopimuksen2ja3kohdat). Tilitystoimitetaankuluttajakaupassakuluttajansuojalain7luvussa36 :ssäjamuussakaupassaosamaksukauppalaissatarkoitetullatavalla.josluotonantajajaostajaeivätpääsesopimukseentilityksessä, luotonantajanpitääviivytyksettäpyytäävirka-apuaajoneuvontakaisinottamiseksijatilityksensuorittamiseksiostajankotipaikantaiajoneuvonsijaintipaikanulosottomieheltä.tällöinulosottomieslaskee luotonantajansaatavanjamäärääajoneuvontakaisinottoarvon.ulosottomiehenpäätöksestävoidaan valittaaulosottokaaressa(705/07)säädetyllätavalla. 10c.Maksuhäiriömerkintä MaksunlaiminlyöntisaadaanilmoittaarekisteröitäväksiSuomenAsiakastietoOy:nluottotietorekiste- riintaimuuhunvastaavaanrekisteriinluottotietolaissa(527/07)tarkoitetullatavallasenjälkeenkun maksuonviivästynytvähintään60päivääalkuperäisestäeräpäivästä,jolleivatluotonantajajaostajaole tehneetalkuperäiseneräpäivänjälkeenuuttamaksusopimusta.luotonantajanonlähetettäväostajalle vähintään21päivääennentietojenluovuttamistakirjallinenmaksukehotus,jossamuistutetaanmaksuhäiriötietojenilmoittamisestajamerkitsemisestäluottotietorekisteriin.maksuhäiriömerkintäsaattaa vaikeuttaatulevaaluotonsaantia. 11.Ostajanyhteys-jaluottotiedot Luotonantajallaonoikeustarkastaaostajanhenkilö-taiyhteisötiedotsekähankkiatarpeellisetluotto- tiedotluottotietolaissa(527/07)tarkoitetullatavallajatunnistaaostajaluottolaitostoiminnastaannetunlain(121/07)135 :ssäjarahanpesunjaterrorisminrahoittamisenestämisestäjaselvittämisestä annetussalaissa(503/08)tarkoitetullatavalla.poliittisestivaikutusvaltaisenahenkilönä(politically ExposedPersoneliPEP)pidetäänedellämainitunlain20 :ssätarkoitettuahenkilöätaitällaiseenhenkilöönläheisessäsuhteessaolevaahenkilöä,jokatoimiitaionviimeisen12kuukaudenaikanatoiminut merkittävässäjulkisessatehtävässätoisessavaltiossa. Ostajanpitääilmoittaavälittömästiluotonantajalleyhteystiedoissaantapahtuneistamuutoksista. Luotonantajanilmoituksetostajallevoidaanpätevästitehdäostajantätäsopimustatehtäessäilmoittamaanosoitteeseen,elleiostajaoletodistettavastiilmoittanutuuttatäydellistäosoitettaan. 12.Myyjänjaluotonantajanvastuuvirhetilanteessa AjoneuvossailmenevienvirheidenosaltanoudatetaanAutokaupantilaus-jakauppasopimusehtoja. Ostajantuleetehdävirheilmoitusmyyjälletaitilaus-jakauppasopimusehdoissamainitullemuullevastuutaholle.Kuluttajaostajallaonkuluttajansuojalain7luvun39 :ssätarkoitettuoikeusvaatiamyyjän sopimusrikkomuksenjohdostahyvitystämyösluotonantajalta,jollesopimusonsiirretty.luotonantaja eikuitenkaanolevelvollinenmaksamaankuluttajaostajalleenempääkuinonsaanuttältämaksuina. Kuluttajaostajallaonasiastaluotonantajalleilmoitettuaanoikeuspidättäytyäsovittujenmaksuerien maksamisestavirhettävastaavallamäärällä.kuluttajaostajavastaaperusteettomastamaksustapidättäytymisestäaiheutuneistaviivästys-jamuistaseuraamuksista. 13.Erimielisyyksienratkaisu Joserimielisyyksiäeivoidaratkaistaosapuoltenvälisilläneuvotteluilla,kuluttajaostajavoisaadatietoa jaapuamyöskuluttajaneuvonnasta(www.kuluttajavirasto.fi).kuluttajaostajavoimyössaattaaasian kirjallisestikäsiteltäväksikuluttajariitalautakuntaan,jokavoiantaaerimielisyydenratkaisemiseksisuosituksen.josluotonantajaonfinanssivalvonnanvalvottava,voikuluttajaostajataipienyrityskääntyä myös Vakuutus-jarahoitusneuvonnan(Fine)taisenyhteydessätoimivanPankkilautakunnanpuoleen (www.fine.fi). Joserimielisyydetsaatetaantuomioistuimenratkaistavaksi,kanneonnostettavaostajanasuinpaikan käräjäoikeudessa,elleiostajahaluanostaakannettaluotonantajankotipaikankäräjäoikeudessa.muissa kuinkuluttajakaupoissakannevoidaannostaamyöshelsinginkäräjäoikeudessa.josostajallaeiole kotipaikkaasuomessa,kannepitäänostaahelsinginkäräjäoikeudessa. 14. Valvontaviranomainen Kuluttajansuojalain7luvunsäännöksiennoudattamistavalvovatKuluttaja-asiamiesjaKuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi)jasenalaisinapiirihallintoviranomaisinaaluehallintoviranomaisetsekämyös Finanssivalvonta(www.fnanssivalvonta.fi)silloin,kunluotonantajanaonFinanssivalvonnanvalvottava. Lomake21

2 OSAMAKSUSOPIMUKSEN KUNNOSSAPITOSOPIMUS KULUTTAJILLE 1. KUNNOSSAPITOSOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA VOIMASSAOLO 1.1 Santander Consumer Finance Oy (jäljempänä "Santander") myöntää kuluttaja-asiakkaalle (jäljempänä Ostaja ) yllämainittua ajoneuvoa koskevaan Osamaksusopimukseen (jäljempänä "Osamaksusopimus") liittyvän Kunnossapitosopimuksen tämän Osamaksusopimuksen liitteen mukaisin ehdoin, edellyttäen, että Santander on rahoittanut kyseisen Osamaksusopimuksen. Kunnossapitosopimus kattaa Osamaksusopimuksella rahoitetun ajoneuvon kohdassa 2.3 esitettyjen vikojen ja rikkoontumisten korjauskustannukset kyseisen kohdan ehtojen mukaisesti. Kunnossapitosopimus on voimassa ainoastaan ajoneuvoille, jotka ovat enintään 6 vuoden ikäisiä ja joiden mittarilukema on enintään km Osamaksusopimuksen rahoitushetkellä. Kunnossapitosopimus on voimassa Osamaksusopimuksen allekirjoituspäivästä lukien 24 kk tai enintään km ajomäärän riippuen siitä kumpi ehto ensin täyttyy, edellyttäen kuitenkin, että muut tämän liitteen mukaiset ehdot täyttyvät. 1.2 Ostajalla on oikeus käyttää Kunnossapitosopimusta vain sillä edellytyksellä, että seuraavat Kunnossapitosopimuksen edellytykset täyttyvät: a) Ajoneuv o on enintään 6 v uoden ikäinen laskettuna ajoneuv on käy ttöönottov uodesta b) Ajoneuv ossa on Osamaksusopimuksen allekirjoituspäiv änä huoltokirja, johon on merkitty ajoneuv on v almistajan huolto-ohjelman ja ajoneuv on käy ttöohjeiden mukaisesti suoritettujen huoltojen huoltomerkinnät asianmukaisesti v ahv istettuna siten, että huoltohistoria on aukoton, ja että huollot on suoritettu oikeaan aikaan/oikean ajomäärän mukaisesti. c) Ajoneuv o on ikäänsä ja ajomääränsä mukaisessa normaalia kulumista v astaav assa kunnossa d) Ostaja on täy ttäny t osamaksukaupan sopimusehtojen kohdan 5 (Ajoneuv on huolto ja kunnossapito) mukaiset v elv oitteensa ajoneuv on v almistajan huolto-ohjelman ja ajoneuv on käy ttöohjeiden mukaisesti my y jäliikkeessä tai my y jäliikkeen osoittamalla v altuutetulla merkkikorjaamolla tai Santanderin osoittamalla korjaamolla, (Ostajan on omalla kustannuksellaan toimitettav a ajoneuv o huoltoa ja korjauksia v arten em. korjaamoon) e) Ostaja ei ole jättäny t maksamatta mitään Osamaksusopimuksen mukaisia eräänty neitä maksuja f) Ostaja ei ole laiminly öny t ajoneuv on v akuuttamisv elv ollisuuttaan g) Ostaja ei ole jättäny t maksamatta mitään mahdolliseen Kunnossapitosopimukseen liitty v iä eräänty neitä palkkioita tai muita maksuja h) Ajoneuv on mittarilukema osamaksusopimuksen allekirjoituspäiv änä on enintään km ja se ei y litä km Kunnossapitosopimuksen v oimassaoloaikana i) Ajoneuv olla on ajettu Osamaksusopimuksen allekirjoituspäiv än jälkeen enintään km j) Osamaksusopimuksen allekirjoituspäiv ästä on kulunut enintään 24 kk k) Ajoneuv oa on käy tetty ainoastaan normaalissa henkilö- ja tav araliikenteessä, eikä sillä ole osallistuttu kilpa-ajoihin tai muuhun v astaav aan normaalista käy töstä poikkeav aan toimintaan l) Ajoneuv oa ei ole käy tetty v uokraustoiminnassa, taksiliikenteessä eikä ammattikäy tössä m) Ajoneuv ossa ei ole ulkopuolisia v aurioita tai v ahinkoja n) Mahdolliset v auriokorjaukset on hoidettu asianmukaisesti v akuutusy htiön kautta eikä asiakas ole käy ttäny t mahdollisuutta kert akorv auksen kautta tehty ihin korjauksiin o) Ajoneuv on v erot ja v iranomaismaksut on maksettu p) Ajoneuv o on asianmukaisesti katsastettu q) Ajoneuv on lisäv arusteita ei ole poistettu tai muutettu r) Ajoneuv oon ei ole tehty rakenteellisia muutoksia tai sen käy ttötarkoitusta ei ole muutettu s) Ostaja on y ksity ishenkilö, joka on kuluttajan asemassa 1.3 Mikäli Ostaja on käyttänyt Kunnossapitosopimuksen mukaisia palveluita ja myöhemmin ilmenee, että Ostaja on tietoisesti harhauttanut Santanderia tai antanut Santanderille virheellisiä tietoja ajoneuvon kunnosta tai jostakin muusta kohdan 1.2 mukaisesta seikasta, Ostaja on velvollinen korvaamaan kaiken Santanderille mahdollisesti siitä aiheutuneen vahingon viivästyskorkoineen ja kuluineen. 2. KUNNOSSAPITOSOPIMUSPAKETTI 2.1 Allekirjoittaessaan Osamaksusopimuksen, johon Ostaja haluaa liittää Kunnossapitosopimuksen, Ostaja on velvollinen valitsemaan yhden seuraavista kolmesta palvelutasosta: Taso 1 Korjauspalv elupaketti ilman Huoltopakettia Taso 2 Korjauspalv elupaketti + Huoltopaketin perustaso (Huoltopalv eluita enintään 600 :lla) Taso 3 Korjauspalv elupaketti + Huoltopaketin ekstrataso (Huoltopalv eluita enintään 900 :lla) Ostajan valitsema palvelutaso ja sitä vastaava kuukausimaksu on merkitty Osamaksusopimuksen Lisäehdot -kohtaan. Ostaja on oikeutettu käyttämään valitsemansa palvelutason mukaisen Kunnossapitosopimuksen palveluita edellyttäen, että Santander on rahoittanut kyseisen Osamaksusopimuksen ja että kaikki kohdassa 1.2 esitetyt Kunnossapitosopimuksen voimassaolon edellytykset ovat voimassa. Mikäli jokin näistä edellytyksistä ei ole voimassa, Santanderilla on oikeus valintansa mukaan joka evätä Kunnossapitosopimuksen mukaisten palveluiden käyttö väliaikaisesti tai irtisanoa Kunnossapitosopimus kokonaan.

3 2 (4) 2.2 Kunnossapitosopimuksen tasot sisältävät seuraavat palvelut: Taso 1 sisältää ainoastaan kohdan 2.3 mukaiset korjauspalvelut Taso 2 sisältää Tason 1 mukaiset palvelut sekä Kunnossapitosopimuksen voimassaoloaikana enintään 600 (sisältäen ALV:n) arvosta huoltokustannuksia tai muita Ostajan valitsemia kohdan 2.3. mukaisiin korjauspalveluihin kuulumattomia korjauksia tai ylläpitokustannuksia. Taso 3 sisältää Tason 1 mukaiset palvelut sekä Kunnossapitosopimuksen voimassaoloaikana enintään 900 (sisältäen ALV:n) arvosta huoltokustannuksia tai muita Ostajan valitsemia kohdan 2.3. mukaisiin korjauspalveluihin kuulumattomia korjauksia tai ylläpitokustannuksia. Kaikki ajoneuvon huollot ja korjaukset tulee suorittaa ainoastaan ajoneuvon myyjäliikkeessä tai myyjäliikkeen osoittamassa valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa merkkikorjaamossa tai Santanderin osoittamassa korjaamossa (jäljempänä "Valtuutettu Korjaamo"). Ostaja on itse velvollinen tilaamaan Kunnossapitosopimukseen kuuluvat työt Valtuutetulta Korjaamolta. Ostajan on omalla kustannuksellaan toimitettava ajoneuvo huoltoa ja korjauksia varten Valtuutettuun Korjaamoon. Ajanvarauksen yhteydessä Ostajan on ilmoitettava Valtuutetulle Korjaamolle, että ajoneuvossa on Santanderin Kunnossapitosopimus, jonka kulut osoitetaan Santanderin maksettavaksi. Lisäksi Ostaja on velvollinen esittämään Santanderin Kunnossapitosopimuksen toimintaohjeen korjaamon työn vastaanottoon. 2.3 Korjauspalvelupaketti sisältää seuraavat osat, sekä niiden rikkoutumisesta ja uusimisesta johtuvat korjauskustannukset, sisältäen korjaamotyön ja mahdollisen vian etsinnän: oottorin sisäiset v oi ellut liikkuv at osat: männät männän renkaat kiertokan et kampiakseli nokka-akselit imu- ja pakov enttiilit sekä nii en nostimet ja keinuv iv ut akselien laakeroinnit lj pumppu jakoketju ja sen rattaat/kiristimet. oottorin elektroniikka: olttoaineruiskutuksen ja s t t sjärjestelmän o jainlaitteet s t t spuolat p rintänopeustunnistimet, ilmanpaine- ja lämp tilatunnistimet kä nnistinmoottori ja lataus eneraattori OHJAUSLAITTEET jausjärjestelmä: e ostinpumppu rattiakseli ja o jausv ai e arrujärjestelmä: arrupääs linteri jarrute ostin jarrutusv oiman te ostin ja jarrunestesäili -järjestelmä: s-hy drauliaggregaatti, Abs-anturi ja s-järjestelmän elektronineno jainlaite VOIMANSIIRTO ai teisto: ai elaatikon sisäiset v oi ellut liikkuv at osat ja v ai elaatikon elektroniikka aka-akseli: akav etop räst n sisäiset v oi ellut liikkuv at osat Voimalinja: Vetoakseli ja kardaani Neliv eto: Kaikki neliv etoon kuuluv at komponentit tkin: tkins linterit k tkinlaakeri k tkinlev painelev ja v au tip rä AHTIMET ur oa in ja v älijää tin ompressoria timen sisäiset v oi ellut liikkuv at osat olttoaineen siirtopumppu ruiskutuspumppu imusarja kaasuläppäkotelo ruiskutussuuttimet ilmamassamittari lam a-anturit, tankkilaitteisto ja sen anturit Pakosarja, EGR-v enttiili, NOx anturi ja pakoputkisto, poislukien kataly saattori ja hiukkassuodatin TURVALAITTEET ir a : urv at n t tunnistimet sekä nii en kaapelit ja liittimet urv av i en lukot attilukko ja v irtalukko MUKAVUUSLAITTEET Lasinnostimien moottorit, keskuslukituksen moottorit, lasinnostimien mekaaniset osat sekä kattoluukkun moottori ä k säät isten ulkopeilien moottorit v akionopeu ensää in v ilkkujärjestelmä tuulilasinp kijän moottori sekä mittaristo Ilmastointi: Kompressori, kuiv ain, ilmastoinnin elektroninen ohjainlaite, tuuletinmoottori r stin säät paneeli matkustamon lämmit slaitteen kenno ei pelkkiä tä tt jä v uotoja Korjauspalvelupaketti ei sisällä kuluvien osien normaalista kulumisesta aiheutuvia korjauksia, eikä seuraavien seikkojen, tapahtumien tai tekij i en ai euttamia tai e ell ttämiä huolto- korjaus- tai vastaavia toimenpiteitä ja niistä johtuvia kustannuksia: joneuv on o jekirjan mukaiset määräaikaiset uollot Kitkapintojen kulumasta aiheutuv at toimenpiteet; kuten jarrupalojen, -lev y jen ja ky tkinlev y jen uusinnat; itkään pu istukset pesut sää t v oitelut päiv it kset tai o jelmoinnit risteet ja tiiv isteet v ain siinä tapauksessa että tä än sopimukseen sisält v ä toimenpi e sitä v aatii ikoja tai korjaus uoltotoimenpiteitä joi en s nä on suoraan tai epäsuorasti korroosio tulipalo v esiv aurio, v arkaus, onnettomuus, kolarit ja muut liikennev ahingot, puutteellinen huolto, lainrikkomus, y likuumentuminen, v uoto, ajoneuv on rakennemuutokset (mukaan lukien matkamittari) v äärinkä tt, käy ttöv irhe tai muu ulkopuolinen v aikutus; Tehdastakuiden, v akuutusten ja v astaav ien v astuuperusteiden piiriin kuuluv at v iat ja niiden korjaukset; Polttoaineet, pesunesteet, v ahaukset, pesut ja puhdistukset; Hinaukset ja kuljetukset; Ajoneuv on huollon- tai korjauksen laiminly önnistä sy nty v ät seurannaiskustannukset Tuulilasin, ikkunoiden, ly hdy nlasien, umpioiden, peilien sekä koristeosien ja listojen uusimiset tai korjaukset; Radiot tai cd-, kasetti- tai muut soitinlaitteistot;

4 3 (4) Sisustuksen ja v erhoilun korjaukset ja puhdistukset; Lisälaitteiden korjaukset, jolleiv ät laitteet kuulu kiinteästi Ajoneuv on v arustukseen; Ruostesuojaukset, ruostev auriot ja maalaus; Renkaat, v anteet, laakerit sekä py öriensuuntaus tai tasapainotus; Muut mahdolliset kulut tai toimenpiteet, joiden ei ole nimenomaisesti sov ittu kuuluv an tämän sopimuksen sov eltamisalan piiriin. Näiden Korjauspalvelupakettiin sisältymättömien korjausten ja töiden kustannuksista vastaa Ostaja, eikä niitä voi osoi t- taa Santanderin maksettavaksi muutoin kuin siinä tapauksessa, että Ostaja on valinnut kohdan 2.1 mukaisesti joko tason 2 tai tason 3 Kunnossapitosopimuksen. Tällöin Ostaja voi sopimuskauden aikana osoittaa Valtuutetussa Korjaamossa suoritettuja Osamaksusopimuksella rahoitetun ajoneuvon huolto-, korjaus- tai ylläpitotoimenpiteiden kustannuksia Santanderin maksettavaksi, valitsemansa palvelutason mukaiseen enimmäismäärään asti kohdan 2.2 mukaisesti. 2.4 Ostajan valitseman Kunnossapitosopimuksen hinta, jonka Ostaja sitoutuu maksamaan, on Osamaksusopimuksen Lisäehdot -kohdassa mainittu kuukausimaksu kerrottuna 24:llä. Ostaja saa maksaa Kunnossapitosopimuksen hinnan tasasuurina kuukausimaksuina 24 kuukauden kuluessa Osamaksusopimuksen osamaksuerien eräpäivinä, mikäli Ostaja käyttää koko Osamaksusopimuksen mukaisen sopimusajan hyväkseen vähintään 24 kuukauden osalta. Jos Osamaksusopimuksen mukaisen sopimuskauden alkamispäivän ja 1. eräpäivän ero on enemmän kuin 30 päivää, Ostajalta veloitetaan Osamaksusopimuksen Lisäehdot -kohdassa mainitun Kunnossapitosopimuksen kuukausimaksun lisäksi päivämaksua, joka lasketaan siten, että kuukausimaksu jaetaan 30:llä ja kerrotaan 30 päivää yl ittävien päivien lukumäärällä. Ostaja on velvollinen maksamaan kuukausimaksut ja muut maksuerät riippumatta siitä, onko ajoneuvo käyttökelpoinen tai voiko Ostaja käyttää sitä normaalisti. Mikäli Ostaja ei maksa Osamaksusopimuksen mukaisia kuukausimaksuja tai muita maksueriä niiden eräpäivänä, Santander perii Ostajalta huomautus- ja perintäkulut sekä viivästyskoron kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Santanderilla on lisäksi oikeus evätä Ostajalta palvelun käyttö ja kieltäytyä maksamasta Kunnossapitosopimuksen mukaisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä kunnes kuukausimaksut ja muut erääntyneet maksut on maksettu. 2.5 Mikäli Ostaja käyttää oikeuttaan maksaa Osamaksusopimuksen mukainen velkansa ennenaikaisesti takaisin, sitoutuu Ostaja maksamaan Osamaksusopimuksen mukaisen velan takaisinmaksun yhteydessä jäljellä olevaan sopimusaikaan kohdistuvien Kunnossapitosopimuksen kuukausimaksujen yhteismäärän kertasuorituksena Santanderille. Tällöin Kunnossapitosopimus jää voimaan ja Ostaja saa käyttää Kunnossapitosopimuksen palvelut hyväkseen joko alkuperäisen 24 kk:n määräajan päättymiseen tai enimmäisajomäärän (40.000km) täyttymiseen asti, kumpi ensiksi täyttyykin. Mikäli Ostaja haluaa myydä ajoneuvon kolmannelle osapuolelle, maksettuaan ensin kaikki Osamaksusopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa ja jäljellä olevaan s opimusaikaan kohdistuneet Kunnossapitosopimuksen kuukausimaksut Santanderille, siirtyy Kunnossapitosopimus uudelle ostajalle ajoneuvon mukana edellyttäen, että Ostaja ilmoittaa siirrosta Santanderille kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa Osamaksusopimuksen takaisinmaksupäivästä ja että kaikki kohdassa 1.2 esitetyt Kunnossapitosopimuksen voimassaolon edellytykset ovat siirron jälkeen edelleen voimassa. 2.6 Ostaja on velvollinen pitämään ajoneuvon virheettömässä ja moitteettomassa kunnossa, ja tässä tarkoituksessa Ostajan tulee muun muassa huolehtia ajoneuvon asianmukaisesta ylläpidosta, säilytyksestä, huollosta ja korjauksista ajoneuvon valmistajan/maahantuojan ja Santanderin antamien ohjeiden mukaisesti. Ostaja on velvollinen maksamaan kaikki ajoneuvon hallintaan ja käyttöön liittyvät verot tai muut viranomaismaksut. Ostaja ei saa muuttaa ajoneuvoa rakenteellisesti ilman Santanderin kirjallista etukäteissuostumusta. Ostaja vastaa kaikista muutoksen mahdollisesti aiheuttamista ajoneuvon omistukseen, hallintaan tai käyttöön liittyvistä vero- ja maksuseuraamuksista tai vioista ja vaurioista. Ostaja on velvollinen teettämään ajoneuvon huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset Valtuutetussa Korjaamossa. Myös sellaiset korjaukset tai huolto-toimenpiteet, jotka eivät sisälly Kunnossapitosopimukseen, Ostajan on teetettävä Valtuutetussa Korjaamossa. Ostaja vastaa siitä, että ajoneuvon rakennetta, suorituskykyä tai käyttötarkoitusta ei ole muutettu tämän Kunnossapitosopimuksen voimassaoloaikana. Huolto- tai korjausaika tulee varata kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Ostaja havaitsee tai tämän olisi pitänyt havaita ajoneuvossa oleva vika tai viat. Ajanvarauksen yhteydessä Ostajan tulee ilmoittaa kaikki havaitsemansa viat sekä huolto- ja korjaustarpeet. Jos vaurio tai vika edellyttää välitöntä korjausta tai vaarana on vaurion tai vian paheneminen, Ostajan on toimitettava ajoneuvo välittömästi korjattavaksi. Mikäli Ostaja laiminlyö velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo korjattavaksi tämän liitteen ehtojen mukaisesti, tai muutoin ilmenee, että Ostaja on käyttänyt ajoneuvoa vastoin sen valmistajan tai maahantuojan ohjeistusta tai laiminlyönyt huolehtia siitä tämän liitteen ehtojen mukaisesti tai muuttanut sen rakennetta ilman Santanderin suostumusta, Santanderilla on oikeus purkaa Kunnossapitosopimusta koskeva sopimus välittömästi kohdan 2.7 mukaisesti.

5 4 (4) 2.7 Santanderilla on oikeus purkaa Kunnossapitosopimusta koskeva sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli: Ostaja laiminly ö Kunnossapitosopimuksen kuukausimaksun tai muun Kunnossapitosopimusta koskev an sopimuksen mukaisen maksun suorittamisen, eikä sitä ole suoritettu 30 päiv än kuluessa laskun eräpäiv ästä lukien; Santander irtisanoo ajoneuv oa koskev an Osamaksusopimuksen sen ehtojen mukaisesti; Ostaja olennaisesti laiminly ö ajoneuv on tav anomaisen huollon ja hoidon, käy ttää ajoneuv oa kilpa-, nopeus- tai taitoajokilpailussa tai muutoin tämän sopimuksen taikka automerkin antaman ajoneuv oa koskev an ohjekirjan v astaisesti tai estää My y jää tai muuta Valtuutettua Korjaamoa suorittamasta ajoneuv on tarkastusta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti; Ostaja lakkauttaa maksunsa, hänet asetetaan selv ity stilaan tai häneen kohdistetaan konkurssiuhkainen perintätoimenpide; My y jällä tai muulla Valtuutetulla Korjaamolla on ajoneuv on tarkastamisen jälkeen sy y tä olettaa, että ajoneuv on kilometrimittarin lukema ei v astaa todellista ajettua kilometrimäärää, eikä Ostaja ky kene osoittamaan tällaista käsity stä vääräksi 30 päiv än kuluessa; Mikäli Santander purkaa Kunnossapitosopimusta koskevan sopimuksen tämän kohdan 2.7 mukaisesti, Ostaja on velvollinen välittömästi suorittamaan Santanderille kaikki puretun sopimuksen mukaiset maksamatta olevat maksuerät sekä jäljellä olevaan sopimusaikaan kohdistuvien Kunnossapitosopimuksen kuukausimaksujen yhteismäärän lisättynä kaikella Santanderille aiheutuneella vahingolla. Tässä tilanteessa Ostaja menettää välittömästi oikeutensa Kunnossapitosopimuksen mukaisten palveluiden käyttämiseen. Kunnossapitosopimusta koskevan sopimuksen purkaminen ei vaikuta muiden Osamaksusopimusta koskevien ehtojen voimassaoloon.

Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka

Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT (Jäljempänä Asiakas) Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Laskutusosoite Postinumero ja paikka Postinumero ja paikka SOPIMUSKOHDE Ajoneuvon

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies Virhevastuu ja takuu autokaupassa 12.12.2007 Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet auton kaupassa. Ohje koskee

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Tarjoukseen ei sisälly veloituksettomia sijaisautoja määräaikaishuoltojen ja teknisten korjausten ajaksi. Vuokraamohinnoista saat 42 %:n alennuksen.

Tarjoukseen ei sisälly veloituksettomia sijaisautoja määräaikaishuoltojen ja teknisten korjausten ajaksi. Vuokraamohinnoista saat 42 %:n alennuksen. TARJOUS Nro 132118 04.09.2013 Alina Hoivatiimi Oy Alina Hoivatiimi Oy Maaherrankatu 15 70100 Kuopio TÄYDEN PALVELUN HUOLTOLEASING Kiitos mielenkiinnostasi ALD Automotive leasingautoa kohtaan. Täyden palvelun

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot