SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA"

Transkriptio

1 KH , liite nro 2 KH , liite nro 2 KV , liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE

2 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT TASAPAINOTUSHANKKEET KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. 4 Talouden nykytilanne Palkkakustannukset ja sairauslomat 2006 ja 2007 Toimintojen kustannusvertailu Väestökehityksen ja -rakenteen muutokset ja niiden vaikutus toimintaan ja talouteen Valtion toimenpiteet ja kuntatalous Henkilöstömäärän kehitys sekä eläköityminen Sodankylän kunnan eläkepoistuma vv TOIMINNAN JA TALOUDEN SOPEUTUSTARVE, TAVOITTEET JA AIKATAULU SOPEUTUSTOIMET. 16 Tulojen lisääminen Elinkeinojen kehittämisen merkitys kuntatalouteen Toimintamenojen hallinta Hallinto- ja elinkeinopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 6. YHTEENVETO 40 L I I T T E E T Liite 1 Kiinteistöjä ja henkilöstöresursseja selvittävän toimikunnan muistio Liite 2 Taulukko: Kv:n hyväksymä tulos- ja rahoituslaskelma vuosille Liite 3 Taulukko: Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien kriteerit/ Pohjois-Lapin seutukunta

3 3 1. JOHDANTO 2. AIEMMAT TASAPAINOTUSHANKKEET Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne on vaihdellut vuosittain. Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä todettiin, että kunnan normaali tulotaso ei takaa kustannusten nousun vuoksi tasapainoista taloutta, vaan suunnittelukauden jokaisena vuonna muodostui alijäämää. Kattamattomia alijäämiä kunnalla on vuoden 2007 tilinpäätöksen jälkeen ,01 euroa. Vuosikatteiden pienuus ja suhteellisen suuret investointikustannukset ovat aiheuttaneet sen, että kunta on velkaantunut. Taloussuunnitelmassa velkamäärän arvioidaan nousevan edelleen taloudellisen tuloksen heikentyessä. Vuoden 2008 talousarviossa valtuusto asetti tavoitteeksi "talouden tasapainottaminen ja henkilöstön mitoittaminen huomioiden mahdolliset palvelutuotannon muutokset." Tavoitteen saavuttamiseksi valtuusto hyväksyi toimenpiteeksi "Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen. Kunnanhallitus esittelee yksilöidyn tasapainottamisohjelman toimenpide-ehdotuksen valtuustolle helmikuussa 2008." Valtuusto on hyväksynyt aikataulumuutoksen siten, että ohjelma hyväksytään kesäkuun valtuustossa. Ohjelman valmistelusta on vastannut kunnan johtoryhmä ja valmistelua on ohjannut kunnanhallitus, joka tekee esityksensä talouden sopeuttamisohjelmaksi valtuuston käsittelyä varten. Ohjelmaa on käsitelty kullakin toimialalla laajasti koko henkilöstön kanssa ja se on ollut lautakuntien ja yhteistyötoimikunnan käsittelyssä. Kunta on hoitanut vastuullisesti toimintaansa ja talouttaan ja niinpä kunnassa on tehty useita ohjelmia toimintojen sopeuttamiseksi talouden muutoksiin. Talouteen merkittävästi ovat vaikuttaneet mm. yhteisöveromuutokset, valtionosuusjärjestelmän muutokset, valtion säätämät uudet tehtävät kunnille sekä yleinen taloudellinen kehitys. Jo vuonna 1991 valtuusto hyväksyi ohjeiston kunnan talouden korjaavista toimenpiteistä. Kunta nosti veroäyrinhintaa 1 pennin 1992, käyttömenojen kasvu pysäytettiin, investointimenoja laskettiin, henkilökunnan määrää supistettiin ja hallintokunnat tekivät omissa toiminnoissaan erilaisia saneeraustoimia talouden korjaustoimenpiteiksi. Vuonna 1998 valtuusto käsitteli tasapainotusohjelman vuosille Efektia Oy:n toimesta laadittiin vuonna 1999 "Sodankylän kunnan hallintoja palveluselvitys, kunnan talouden tasapainottaminen vuoden 2002 loppuun mennessä". Vuonna 2005 kuntien luottamushenkilöistä koostuva työryhmä valmisteli raportin "Sodankylä 2010 vahva, vauras ja vireä".

4 4 Varsinaisten tasapainotusohjelmien lisäksi valtuusto on käsitellyt vuonna 2006 kunnan kouluverkkosuunnitelman, joka toteutuessaan vaikuttaa koulutuksen tason ja laadun turvaamisen lisäksi merkittävästi talouteen. Myös jokaiseen kunnan talousarvioon on sisältynyt erilaisia kehittämishankkeita, joilla on ollut taloudellista vaikutusta. Tasapainotusohjelmat eivät sellaisenaan ole kokonaisuudessaan toteutuneet, vaan niistä käytäntöön on useimmiten pystytty viemään joitakin osaalueita. Ohjelmiin on sisältynyt mm. tasapainotustoimia, joita ei loppujen lopuksi ole tarkemman valmistelun jälkeen pidetty toteuttamiskelpoisina. Toteuttamiseen ei myöskään ole aina saatu riittävää poliittista kannatusta. Sodankylä 2010 vahva, vauras ja vireä -raportin toteutuminen Liitteenä 1: Työryhmän laatima muistio toteutumisesta. 3. KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Talouden nykytilanne Kunnan taloudellinen tulos on luvulla vaihdellut vuosittain. Vuosikate on ollut negatiivinen vuosina 2000 ja 2001 ja alijäämää on muodostunut vuosina 2001, 2004 ja 2005 ja Vuosittaisiin suuriinkin vaihteluihin ovat pääasiassa vaikuttaneet valtion harkinnanvaraiset rahoitusavustukset, omaisuuden kirjanpidolliset myyntivoitot, osinkotulot sekä verotilitysten vuosittaiset suuret vaihtelut. Vuoden 2006 taseessa on ylijäämää yhteensä ,60 euroa. Vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa alijäämää ,68 euroa. Kun taseen ylijäämään on tehty luonnonvarayksikön kaluston poistokirjaus ,93 euroa kunnallisen kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti omaisuuden siirryttyä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistukseen, jää vuoden 2007 taseeseen alijäämää ,01 euroa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2008 on alijäämäksi arvioitu euroa, vuodelle euroa ja vuodelle euroa, joten koko suunnittelukaudelle on arvioitu alijäämäksi euroa. Huomattava on, että vuodelle 2008 on budjetoitu euron satunnainen tulo, joka ei toteudu muina vuosina. Jotta kunta pääsee nollatulokseen on menoja karsittava tai tuloja lisättävä vuositasolla lähes 1 milj. eurolla. Kunnan velkamäärä on vuoden 2006 tilinpäätöksessä 16,3 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille investoinnit ovat vuosikatetta huomattavasti suuremmat ja tämä johtaa kunnan lisävelkaantumiseen. Suunnitelman mukaan vuoden 2010 lopussa kunnalla on velkaa 23,0 milj.euroa. Investointien määrä on sopeutettava käytettävissä oleviin varoihin eli vuosikatteeseen. Mikäli investoinnit ovat vuosikatteen suuruiset, lainamäärä ei enää nouse. Jos velkamäärää halutaan pienentää, tulee investointien olla vuosikatetta pienemmät. Velkaan-

5 5 tumiseen voidaan vaikuttaa myös kassaan saatavilla omaisuuden myyntituloilla. Velkaantumisen hillitseminen on tarpeellista. Kunnalla on velkaa huomattavasti enemmän kuin maassa keskimäärin ja viime vuosina on ylitetty myös Lapin keskiarvoluvut. Sisäasiainministeriö seuraa kuntien taloutta ns. Paras-hankkeessa. Paras - lain 9 :n mukaan "Jos tunnusluvut kahtena peräkkäisenä vuonna ovat heikommat kuin valtakunnalliset keskiarvoluvut, kunnan ja valtion on selvitettävä kunnan mahdollisuudet turvata palvelut". Vuosilta 2005 ja 2006 kootut tunnusluvut ja raja-arvot osoittavat, että Sodankylän kunta täyttää yhden raja-arvon kuudesta raja-arvosta. Kunnallisveroprosentissa raja-arvo on vuonna 2006 ollut 18,9 ja kunnan veroprosentti oli 19,5. Kunnan velkamäärän kasvu ja alijäämän muodostuminen voivat johtaa Sodankylän kriisikuntien joukkoon. Talouden heikkoon tulokseen ei ole johtanut palvelujen rahoittamiseen tarkoitettujen tulojen verotulojen ja valtionosuuksien keskiarvolukuja heikompi kertymä. Alla oleva taulukko osoittaa, että Sodankylän verorahoitus (=verotulot ja valtionosuudet) on ollut vuosina asukasta kohti laskettuna yli Lapin kuntien ja koko maan keskiarvojen. Taulukko 1. Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) vertailu vuosilta /asukas Sodankylä, Lappi, koko maa vuosi Sodankylä Lappi Koko maa Verotuloillaan (kunnallisvero, kiinteistövero, yhteisövero) kunnat rahoittavat kuluistaan noin puolet ja vastaavasti palkkauskustannukset ovat kuluista noin puolet. Näin ollen kunnan taloustilanteen kehitys on riippuvainen suuressa määrin siitä, miten em. tekijät kuntakohtaisesti kehittyvät. Palkkauskustannusvertailu osoittaa, että Sodankylän ko. kustannukset ylittävät keskiarvoluvut. Vuoden 1998 tilastossa näkyy selkeästi ammattikoulutuskuntayhtymän purkautuminen ja 70 henkilön siirtyminen kunnan työntekijäksi. Vuonna 2004 Sodankylän henkilöstöön siirtyi 17 henkilöä muista kunnista hoitamaan maatalouslomitustöitä Pohjois-Lapin kuntien alueelta. Taulukko 2: Käyttötalouden palkat vv /asukas Sodankylä, as.kunnat, Lappi, Koko maa Lähde: Kuntaliitto Käyttötalouden palka Sodankylä as. kunna Lappi Koko maa

6 6 Taulukko 3. Käyttötalouden palkat vv /asukas Sodankylä. Vähennetty Skain henkilöstön ja maatalouslomittajien palkat yht. v ja v Käyttötalouden palk Sodankylä Kaavio 1: Käyttötalouden palkat vv /asukas Sodankylä, as.kunnat, Lappi, Koko maa Lähde: Kuntaliitto Käyttötalouden palkat, /as Sodankylä as. kunnat Lappi Koko maa Palkkakustannukset ja sairauslomat 2006 ja 2007 Taulukko 4. Eri palkkalajien kustannukset (ei sisällä sosiaalivakuutusmaksuja) vuosina 2006 ja 2007 ovat seuraavat: (Vuoden 2006 luvut eivät sisällä ammatti-instituutin kuluja) P alkkalaji vuosi 2006 vuosi 2007 muutos % -viranhaltijoiden kk-palkat ,5 -työsuhteisten kk-palkat ,0 -erilliskorvaukset ,5 -sairaus- ja äitiyslom.sij ,0 -vuosilomasijaiset ,7 -muut sijaiset ,8 -jaksotetut palkat ,7 Yhteensä ,3

7 7 Taulukko 5: Henkilöstön poissaolot vuosina (kalenteripäivät) Sairauslomat Työtapaturmat Perhevapaat Yhteensä Taulukko 6: Henkilöstön poissaolojen muutos vuosina Sairauslomat Työtapaturmat Perhevapaat Yhteensä 2005/ pv pv pv pv + 8,3 % + 457,5 % - 23,6 % + 3,0 % 2006/ pv - 36 pv pv pv + 19,4 % - 5,7 % + 22,1 % + 19,1 % Edellä olevista tiedoista on nähtävissä kohonneet sairauslomasijaisten palkkakustannukset sekä sairauslomapäivien kasvu. Sairauslomia on ollut vuonna ,52 pv/työntekijä, vuonna ,17 päivää/työntekijä ja vuonna ,37 päivää/työntekijä. Sairauslomapäivien määrä ja sijaisten palkkakustannukset poikkeavat toi- sistaan ja sen perusteella on nähtävissä, että useimpiin sairauslomatapauksiin ei palkata sijaista, vaan sairauslomalla olevan henkilön tehtävät järjestetään muulla tavalla. Kunnan saamat sairauspäivärahakorvaukset ovat olleet v ja v Näin ollen sairauslomien kasvu on tapahtunut lyhyissä alle 7 pv:n sairaustapauksissa. Liitteenä 2. Valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman tulos- ja rahoituslaskelma Liitteenä 3. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien kriteerit/pohjois-lapin seutukunta (tilinpäätöstiedot )

8 8 Toimintojen kustannusvertailu Taulukko 7: Palvelutuotannon nettokustannukset vuosina , Sodankylä, Lappi, koko maa. Lähde: Tilastokeskus Kunta Sosiaali- ja Lasten päivähoito Vanhusten Perus- Erikois- Opetus- ja Oma Oma terveys- laitos- terveyden- sairaan- kulttuuri- perus- lukiotoimi yht. palvelut huolto hoito toimi yht. opetus koulutus euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ asukas 0-6 v. asukas asukas asukas asukas asukas oppilas oppilas VUOSI 2006 Koko maa Lappi Sodankylä VUOSI 2005 Koko maa Lappi Sodankylä VUOSI 2004 Koko maa Lappi Sodankylä Taulukko 8: Käyttötalouden nettokustannukset euroa/asukas Lähde: Tilastokeskus SODANKYLÄ LAPPI KOKO MAA Edellä olevat taulukot osoittavat, että kunnan käyttötalouden nettokustannukset ovat asukasta kohti laskettuna korkeammat kuin Lapin läänissä ja koko maassa keskimäärin. Toiminnottaisesta vertailusta käy ilmi, että sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset ovat ylittäneet keskiarvoluvut koko tarkastelujakson ajan.

9 9 Kustannukset ovat keskiarvolukuja korkeammat mm. vanhusten laitospalveluissa, perusterveydenhuollossa, perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Ainoastaan päivähoidossa kustannukset ovat keskiarvoja pienemmät. Kaavio 2 : Kustannukset (tulot ja menot) toimialoittain vuonna 2008, Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Tulot (ml. sis.)) Menot (ml. sis.) Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Kaavio 3: Toimintakate toimialoittain vuodelle 2008, Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Kaavio 4: Toimintakate toimialoittain prosentteina vuodelle 2008

10 10 0 % 5 % 0 % 9 % 1 % 0 % 32 % 53 % Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Väestökehityksen ja väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutus toimintaan ja talouteen Taulukko 9: Sodankylän väestö ikäryhmittäin vuosina henkeä ja arvio vuosille sekä 2020 Lähde: Tilastokeskus Yhteensä arv arv arv arv arv arv arv

11 11 Taulukko 10: Sodankylän kunnan väestön suhteellinen osuus (%) iän mukaan vuosina ja arvio sekä 2020 Lähde: Tilastokeskus ,9 11,3 67,1 8,9 4, ,2 11,0 67,3 9,3 5, ,9 10,9 66,7 10,0 5, ,9 10,9 66,3 10,5 5, ,6 10,3 65,9 10,9 6, ,1 10,2 66,0 10,9 6, ,6 10,0 65,8 11,4 7, arv. 5,4 9,7 66,1 11,3 7, arv. 5,4 9,1 66,0 11,6 7, arv. 5,3 8,6 66,2 11,4 8, arv. 5,4 8,2 65,9 11,6 8, arv. 5,5 8,1 64,7 12,4 9, arv. 5,6 7,9 63,8 12,7 10, arv. 5,9 7,1 56,3 17,7 13,0 Tilastokeskuksen ennusteet osoittavat selkeästi, että Sodankylän väestön määrä jatkaa laskuaan ja samalla väestön ikärakenne muuttuu. Ennusteen mukaan väestön määrä kasvaa vain yli 65-vuotiaitten ryhmässä. Vuoden 2006 tilanteeseen verrattuna yli 65-vuotiatten määrän kasvu on 222 henkilöä vuonna Vanhusväestön palvelujen tarpeen voi olettaa määrän kasvun perusteella nousevan suunnittelukautena. Millä tavalla palvelutarve hoidetaan on laaja ja monitahoinen kysymys. Valtio ja kunnat yhdessä joutuvat tulevina vuosina ratkaisemaan mikä on yhteiskunnan vastuu palvelujen järjestämisessä ja maksamisessa ja mikä vastuu jää yksilölle itselleen. Suunnitelmaa joudutaan kunnassa kuitenkin nyt tekemään nykyisen lain- säädännön ja näkemyksen mukaan. Ikäihmisten määrän kasvu ei suoraan johda vastaavaan palvelujen tarpeen kasvuun. Kasvua hillitsee mm. väestön terveydentilan paraneminen sekä uusien hoitomenetelmien käyttöönotto. Vanhusten hoitoa ei ratkaista lisäämällä hoitohenkilökunnan määrää, vaan kunnissa on parannettava työolosuhteita, työilmapiiriä ja työtapoja. Sodankylässä 0-6-vuotiaitten ja 7-14-vuotiaitten määrä tulee laskemaan merkittävästi. Määrinä tarkasteltuna lasku on suurempaa kuin yli 65 - vuotiaitten määrän kasvu vuotiaitten määrä laskee vuodesta henkilöä vuoteen 2012 verrattuna. Nuorten kuntalaisten väheneminen tulee eittämättä vaikuttamaan heille tarjottujen palvelujen järjestämiseen. Päivähoito ja koulutuspalvelut joutuu sopeuttamaan toiminnan pienemmälle

12 12 palveluja käyttävälle väestölle. Päivähoitotarpeeseen tosin vaikuttaa lasten määrän lisäksi kunnan työllisyystilanne ja työllisyyskurssit. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous Valtio vaikuttaa monella tavalla ratkaisevasti kuntien toimintaan ja talou- teen. Eduskunta voi lainsäädännöllään määrätä kuntien hoidettavaksi erilaisia tehtäviä. Osa säännöstöstä oikeuttaa kunnat hoitamaan tiettyjä tehtäviä, mutta suurin osa lainsäädännöstä on kuntia velvoittavaa eli kuntien on annettava tietty palvelu kuntalaisilleen. Kuntien tehtäväksi jää päättää miten eli millä tavalla ns. lakisääteiset tehtävät hoidetaan. Palvelujen toteuttamistapaa ei valtio yksityiskohtaisesti määrittele. Tässä kohtaa juuri kunnat eroavat toisistaan ja tässä kohtaa pääasiallisesti kuntien väliset kustannuserot muodostuvat. Määräämiään tehtäviä valtio rahoittaa myöntämällä käyttötalouteen valtion- osuuksia ja jonkin verran myös rahoitusta investointeihin. Käyttötalouden valtionosuudet määräytyvät monien eri tekijöiden kuten asukasluvun, sairastavuuden, työttömyyden, oppilasmäärien jne perusteella. Valtionosuuksien määrään kunnalla ei ole suoraa vaikuttamismahdollisuutta, vaan ne määräytyvät laskennallisten tekijöiden pohjalta. Valtionosuusjärjestelmän uudistusta valmistellaan siten, että se otetaan käyttöön vuonna Miten se kohtelee yksittäistä kuntaa, ei ole vielä tiedossa. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä yksinkertaisempi, selkeämpi ja läpinäkyvämpi järjestelmä. Kuntien erilaiset olosuhde- ja palvelutarvetekijät otetaan huomioon. Poikkeuksellisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden aiheuttamat ongelmat luvataan ratkaista erikseen. Uudistus ei kuitenkaan muuta valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa. Verotuksen perusasiat päättää valtio eli mitä verotetaan, mitä vähennyksiä ja minkä suuruisina ne hyväksytään, mikä osuus verotuloista kuuluu kunnalle ja mikä valtiolle. Verotuloihin kuntatasolla vaikutetaan siten, että kunnanvaltuuston tehtävänä on määrätä kunnallisveroprosentti sekä kiinteistöveroporosentit. Kunnan kehittämistoimilla ja kunnan elinvoimaisuudella on vaikutuksensa veropohjaan.

13 13 Henkilöstömäärän kehitys sekä eläköityminen Taulukko 11: Henkilöstön määrä toimialoittain palvelussuhteen mukaan vuosina Hallinto- ja Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä elinkeinopalvelut Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Hallinto- ja elinkeinopalveluun sisältyy myös elinkeinotoimen sekä useiden projektien työntekijät. Luvuissa ei ole mukana sivutoimisia tuntiopettajia ja kerho-ohjaajia, perhe- ja omaishoitajia yms. Vuoden 2007 opetus- ja sivistystoimen luvuissa ei ole enää Sodankylän ammatti-instituutin henkilöt (yht. 44 hlöä). Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön kokonaismäärä (ilman työllistet- tyjä) on tarkastelujaksona pudonnut 702 henkilöstä 673 henkilöön. Perusturvan toimialalla henkilöstömäärä on kasvanut muilla toimialoilla on tapahtunut vähennystä. Erilaisille eläkkeille kunnasta on jääty seuraavasti: - vuonna henkilöä - vuonna henkilöä ja - vuonna henkilöä Vuosina nykyisestä vakituisesta henkilöstä tulee Kuntien Eläkevakuutuksen arvion mukaan jäämään erilaisille eläkkeille 149 henkilöä (vanhuuseläkkeelle 93, työkyvyttömyys tai varhennetulle eläkkeelle 56).

14 14 Sodankylän kunnan eläkepoistuma vv Vuosina suurimpia ammattiryhmiä Kuntien Eläkevakuutuksen eläkepoistuma-arviossa ovat seuraavat: -kodinhoit. ja kotiav. 42 % henkilöstöstä 7 henkilöä -siivoojat 40 % 11 -opetusal.johtajat ja rehtorit 39 % 3 -lehtorit, tuntiopettajat 30 % 2 -terveydenhoitajat 30 % 4 -ruokapalveluhenkilöstö 28 % 9 -lastenh. ja päiväk.apul. 26 % 7 Henkilöstön eläköityminen on työnantajalle suuri haaste. Se antaa mahdollisuuden käyttää hyväksi ns. luonnollista poistumaa talouden tervehdyttämiseen, mutta toisaalta se voi merkitä vaikeuksia saada ammattitaitoista henkilöstöä työtehtäviin ns. suurten ikäluokkien poistuessa työelämästä.

15 15 4. TOIMINNAN JA TALOUDEN SOPEUTUSTARVE, TAVOITTEET JA AIKATAULU Kuntalain 65 :n mukaan "Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus)." Vuoden 2007 taseeseen jää alijäämää ,01 euroa eli kunnalla ei ole enää aikaisempien vuosien ylijäämää käytettäväksi tulevien vuosien alijäämien kattamiseen. Taloussuunnitelma osoittaa, että tulevina vuosina alijäämää kertyy lähes miljoona euroa vuosittain. Valtuuston hyväksymää taloussuunnitelmaa parantaa vuodelle 2008 arvioitu satunnainen myyntivoitto. Taloussuunnitelman mukaan kunta velkaantuu reippaasti. Tämä johtuu vaatimattomasta vuosikatteesta ja vuosikatteeseen nähden suurista investoinneista. Sodankylässä toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin tuloihin on tarpeen estämään alijäämän muodostuminen ja velkaantumisen pysäyttäminen. Mikäli kunta haluaa pienentää velkamääräänsä on vuosikatteen oltava investointeja suurempi. Velkaantumisen pysäyttämiseen riittää se, että vuosikate on yhtä suuri kuin investoinnit. Ohjelman tavoitteena on Vuosikatteen nostaminen kattamaan minimissään investoinnit, suunnittelukauden lopussa vuosikatteen tulee olla investointeja suurempi, jotta velkamäärään voidaan pienentää alijäämän muodostumisen estäminen siten, että suunnittelukauden lopussa muodostuu ylijäämää ja suunnittelukauden alkuvuosien alijäämät pystytään kattamaan investointitason tarkistaminen siten, että velkaantuminen pysähtyy ja suunnittelukauden lopussa velkamäärän pystytään laskemaan vahva kuntatalous, jossa toiminta on sopeutettu käytettävissä oleviin tuloihin (maksutulot, verotulot ja valtionosuudet) Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisen suunnittelukautena. Näin ollen talouden sopeuttamisohjelma on syytä laatia siten, että neljän vuoden suunnittelukauden lopussa talous on siten tasapainossa ja tervehtynyt kuten tavoitteeksi edellä asetetaan.

16 16 5. SOPEUTUSTOIMET TULOJEN LISÄÄMINEN Verotulot Taulukko 12: Sodankylän eri verolajien vertailu vuosilta Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä Kunta pääasiallisesti voi vaikuttaa verotuloihin päättämällä kunnallisveroprosentin sekä kiinteistöveroprosentit. Kunnallisveroprosentti on vuodesta 2006 lukien ollut 19,5. Yhden prosentin nosto tuo kunnalle verotuloja nykyisellä verotulokertymällä n euroa. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2008 ovat seuraavat: -yleinen kiinteistövero 0,90 % (rajat 0,50-1,00) -yleishyödyllinen yhteisö 0,90 % ( 0,00-1,00) -vakituinen asuinrakennus 0,30 % ( 0,22-0,50) -muut asuinrakennukset 0,90 % ( 0,50-1,00) -voimalaitos 2,50 % ( 0,50-2,50) -rakentamaton maapohja 0,00 % ( 1,00-3,00) Nykyisillä verotusarvoilla kiinteistöveroa kertyisi kunnan kassaan n euroa/vuosi nykyistä enemmän, mikäli kiinteistöveroprosentit valtuusto vahvistaisi lain sallimaan ylärajaan. Toimenpiteet: Kunnan julkisuuskuvasta hyvänä asuinkuntana ja yrityksien sijoituspaikkana huolehditaan, päävastuu on kunnan luottamushenkilöillä ja johtavilla viranhaltijoilla. Verotulojen kasvuun kunta vaikuttaa aktiivisella elinkeinojen kehittämistoimilla, joilla laajennetaan veropohjaa. Veroprosentit pidetään nykytasolla. Mikäli korotus on välttämätön, on tavoitteena kuitenkin pitää ne Lapin läänin keskiarvojen tuntumassa. Rakentamattomille tonteille asemakaava-alueella määrätään kiinteistövero.

17 17 Valtionosuudet Taulukko 13: Valtionosuudet vuosilta Yleinen Sosiaali/terveystoimi Opetus/sivistystoimi *) (*Sis. koulupuolen hark.var. korotus) Hark.var.rahoitusavustus Yhteensä Huom! Vuoden 2007 sivistystoimen valtionosuudessa näkyy vähennyksenä SKAI:n siirryttyä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintaan. Valtionosuuksiin kunnalla ei ole mitään suoraan vaikuttavaa päätösvaltaa. Epäsuorasti vaikuttavat toimenpiteet, joilla kunnan väestömäärän vähentyminen saadaan pysähtymään. Valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa siten, että se tulee voimaan vuonna Toimenpiteet: Kunta vaikuttaa aktiivisesti valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmisteluun siten, että kunnan erityisolosuhteet otetaan uudistuksessa huomioon. Kehittämistoimilla vaikutetaan väestön muuttoliikkeeseen siten, että tilastokeskuksen ennusteet väestön vähentymisestä eivät toteudu, vaan kunnasta poismuutto vähentyy. Jokaisen koulun lakkautuspäätös tehdään tapauskohtaisesti erikseen. Myyntituotot, maksutuotot ja muut toimintatuotot Kunnan toimintatuotot (= myyntituotot, maksutuotot ja muut toimintatuotot) pois lukien tuet ja avustukset ovat olleet vuosina seuraavat: -vuonna vuonna vuonna vuonna euroa euroa euroa euroa Em. tulot ovat kunnan palveluista perittyjä maksuja ja ovat kertyneet pääasiassa perusturvan palveluista. Useissa kunnan perimissä maksuissa maksun perusteet määrätään laissa tai sen nojalla taksassa. Kunnan viranomaisella ei yleensä ole oikeutta sopia maksun perusteista. Osa maksuista on kunnan määriteltävissä.

18 18 Kunnallisten maksujen perusteita koskevaa yleistä, valtion maksuperustelaki vastaavaa lakia ei ole, mutta tiettyjen maksujen perusteiden määräämisestä on säädetty ao. erityislaissa esim. vesihuoltolaissa. Maksuissa, joita ei ole säännöksillä määrätty, lähtökohtana kunnissa yleensä pidetään sitä, että maksu saa tuottaa ylijäämääkin eli maksu kattaa tuotantokustannusten lisäksi myös investointi ja kehittämiskustannuksia. Maksu ei kuitenkaan saa olla silla tavalla kustannuksia vastaamaton, että se voitaisiin katsoa veroksi. Toimenpiteet: Pääomatulot Jokainen työyksikkö käy läpi palvelunsa ja siitä perittävät maksut. Maksut on tarkistettava siten, että ne kattavat vähintään palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksut tarkistetaan vuosittain. Laskutus suoritetaan ajallaan. Kunta on sijoittanut varoja osakeyhtiöihin osakepääomana sekä kuntayhtymiin peruspääomana. Vuoden 2007 taseessa nämä sijoitukset ovat yhteensä euroa. Osakepääoma euroa ja peruspääoma euroa. Osinkotuloja kunta sai ,88 euroa ja peruspääomankorkoa ,08 euroa. Sijoituksillaan kunta on useimmiten halunnut turvata ns. peruspalvelunsa kuntalaisilleen. Tavoitteena ei ole ollut saada sijoitukselle mahdollisimman suurta suoraa tuottoa. Hyötyä on tavoiteltu välillisesti kuntalaisten parempina elinolosuhteina. Nykyään yleisesti kunnissa kuitenkin ollaan siirtymässä toimintatapaan, jossa sijoituksille asetetaan tuottovaatimukset. Tällöin kustannukset kohdistuvat palveluja käyttävien maksettavaksi ja verorahoituksen osuus supistuu. Toimenpiteet: Kunta edellyttää, että yhtiöt ja kuntayhtymät, jotka rahoittavat toimintansa pääasiassa palveluistaan perimillä myyntituotoilla, tulouttavat kunnan sijoittamalle pääomalle vähintään 4 %:n tuoton. Tuottovaatimus toteutetaan siinä vaiheessa, kun se on yhtiön tai kuntayhtymän toimintaa ja taloutta vaarantamatta mahdollista. Myydään tai lakkautetaan yhtiöt, joitten tuottamat palvelut eivät kuulu kunnan toimialaan tai joitten tuottamat palvelut eivät ole kunnalle ja kuntalaisille strategisesti välttämättömiä. Myydään kunnan tarpeisiin huonosti soveltuvia maa-alueita sekä kunnan toimintaan sopimattomia metsämaita. Myydään rakennuksia, joita ei tarvita kunnan toimintaan ja jotka eivät ole tarpeen kuntalaisten palvelujen turvaamiseen. Laaditaan sijoitusohjeet.

19 19 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN MERKITYS KUNTATALOUTEEN Elinkeinotoimi tasapainottaa kunnan taloutta kehittämällä yritystoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä, joita ovat huolehtiminen liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien jatkuvasta parantamisesta, varautumien teollisuus- ja asuntotonttien riittävyydestä ja niiden kunnallisteknisestä varustamisesta yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Elinkeinotoimi vastaa aloittavien yritysten sekä toimintaansa kehittävien ja laajentavien yritysten neuvonnasta yhteistyössä TE-keskuksen yritysosaston kanssa. Elinkeinotoimi auttaa toimitilojen hankinnassa sekä yritystoimintaverkoston luomisessa. Elinkeinotoimi osallistuu harkintansa mukaan yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen erilaisten EU-hankkeiden avulla, huolehtimalla hankkeiden kuntarahoitusosuuksista. Elinkeinotoimi toimii aktiivisesti myös hankkeiden hallinnoijana ja osallistuu erilaisten verkostojen rakentamiseen ja yhteistyöhön. Yritystoiminnan kasvun myötä työllisten osuus työvoimasta kasvaa, joka vastaavasti lisää aluetaloudessa liikkuvan rahan määrää, lisää kunnan ja valtion välittömiä ja välillisiä verotuloja sekä vastaavasti vähentää sosiaalihuollon kuluja. Sodankylässä uusia työpaikkoja voidaan synnyttää kansallisen ja kansainvälisen pääoman turvin, kansallisten ja kansainvälisten yritysten toimesta (mm. kaivostoiminta, matkailu, paikallisiin raaka-aineisiin perustuva tuotanto/jalostustoiminta). Sodankylän yrityskanta lisääntyy myös pienten palveluyritysten myötä, erityisesti hoiva- ja palveluala sekä teollisuutta palvelevat alihankintayritykset. Yleisesti voidaan sanoa, että työttömyyttä voidaan laskea elinkeinopoliittisin toimenpitein n. 5-6 %:iin. Siitä alemmaksi päästään sosiaalipolitiikan, ei elinkeinopolitiikan keinoin. Elinkeinotoimen tavoitteena on kunnan yritystoiminnan edistäminen siten, että kunnan verotulot lisääntyvät v ,5 milj., vuonna ,0 milj., vuonna 2011 ja siitä eteenpäin 2,0 milj.. Kunnan verotulojen kasvu edellyttää uusien yritysten saamista kuntaan. Lähitulevaisuuden näkymät ovat hyvät johtuen sekä Pahtavaaran kaivoksen avaamisesta syksyllä 2008 ja ennen kaikkea Kevitsan kaivoksen rakentamisen alkamisesta myös syksyllä Kevitsan kaivoksen suunniteltu avaaminen vuonna 2010 vääjäämättä tuo jo rakentamisvaiheessa uusia raskaan metalli- ja konepajateollisuuden yrityksiä Sodankylään. Vaikka yritysten varsinaiset kotipaikat säilynevätkin muualla, joutuvat ne avaamaan Sodankylään sivupisteitä, jotka luovat lisää työpaikkoja myös paikallisille ihmisille. Jotta elinkeinotoimi voi täyspainoisesti suorittaa uusien yritysten rekrytointia paikkakunnalle, tarvitaan sitä varten lisäpanostusta elinkeinotoimen budjettiin.

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ Auvo Kilpeläinen Sosiaali- ja terveysjohtaja Tilaajahallinto auvo.kilpelainen@rovaniemi.fi 040-5321952 Hyvä-aluefoorum Oulu 29.10.2009 Uuden Rovaniemen

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014.

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014. Kaupunginhallitus 522 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 111 10.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 KH 522 Selostus: Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus uudistuu

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus uudistuu Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus uudistuu Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Ilari Soosalu, Tero Tyni, Sanna Lehtonen 2 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3. 2013 2014 2015 TAE 2016 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot