SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA"

Transkriptio

1 KH , liite nro 2 KH , liite nro 2 KV , liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE

2 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT TASAPAINOTUSHANKKEET KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. 4 Talouden nykytilanne Palkkakustannukset ja sairauslomat 2006 ja 2007 Toimintojen kustannusvertailu Väestökehityksen ja -rakenteen muutokset ja niiden vaikutus toimintaan ja talouteen Valtion toimenpiteet ja kuntatalous Henkilöstömäärän kehitys sekä eläköityminen Sodankylän kunnan eläkepoistuma vv TOIMINNAN JA TALOUDEN SOPEUTUSTARVE, TAVOITTEET JA AIKATAULU SOPEUTUSTOIMET. 16 Tulojen lisääminen Elinkeinojen kehittämisen merkitys kuntatalouteen Toimintamenojen hallinta Hallinto- ja elinkeinopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 6. YHTEENVETO 40 L I I T T E E T Liite 1 Kiinteistöjä ja henkilöstöresursseja selvittävän toimikunnan muistio Liite 2 Taulukko: Kv:n hyväksymä tulos- ja rahoituslaskelma vuosille Liite 3 Taulukko: Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien kriteerit/ Pohjois-Lapin seutukunta

3 3 1. JOHDANTO 2. AIEMMAT TASAPAINOTUSHANKKEET Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne on vaihdellut vuosittain. Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä todettiin, että kunnan normaali tulotaso ei takaa kustannusten nousun vuoksi tasapainoista taloutta, vaan suunnittelukauden jokaisena vuonna muodostui alijäämää. Kattamattomia alijäämiä kunnalla on vuoden 2007 tilinpäätöksen jälkeen ,01 euroa. Vuosikatteiden pienuus ja suhteellisen suuret investointikustannukset ovat aiheuttaneet sen, että kunta on velkaantunut. Taloussuunnitelmassa velkamäärän arvioidaan nousevan edelleen taloudellisen tuloksen heikentyessä. Vuoden 2008 talousarviossa valtuusto asetti tavoitteeksi "talouden tasapainottaminen ja henkilöstön mitoittaminen huomioiden mahdolliset palvelutuotannon muutokset." Tavoitteen saavuttamiseksi valtuusto hyväksyi toimenpiteeksi "Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen. Kunnanhallitus esittelee yksilöidyn tasapainottamisohjelman toimenpide-ehdotuksen valtuustolle helmikuussa 2008." Valtuusto on hyväksynyt aikataulumuutoksen siten, että ohjelma hyväksytään kesäkuun valtuustossa. Ohjelman valmistelusta on vastannut kunnan johtoryhmä ja valmistelua on ohjannut kunnanhallitus, joka tekee esityksensä talouden sopeuttamisohjelmaksi valtuuston käsittelyä varten. Ohjelmaa on käsitelty kullakin toimialalla laajasti koko henkilöstön kanssa ja se on ollut lautakuntien ja yhteistyötoimikunnan käsittelyssä. Kunta on hoitanut vastuullisesti toimintaansa ja talouttaan ja niinpä kunnassa on tehty useita ohjelmia toimintojen sopeuttamiseksi talouden muutoksiin. Talouteen merkittävästi ovat vaikuttaneet mm. yhteisöveromuutokset, valtionosuusjärjestelmän muutokset, valtion säätämät uudet tehtävät kunnille sekä yleinen taloudellinen kehitys. Jo vuonna 1991 valtuusto hyväksyi ohjeiston kunnan talouden korjaavista toimenpiteistä. Kunta nosti veroäyrinhintaa 1 pennin 1992, käyttömenojen kasvu pysäytettiin, investointimenoja laskettiin, henkilökunnan määrää supistettiin ja hallintokunnat tekivät omissa toiminnoissaan erilaisia saneeraustoimia talouden korjaustoimenpiteiksi. Vuonna 1998 valtuusto käsitteli tasapainotusohjelman vuosille Efektia Oy:n toimesta laadittiin vuonna 1999 "Sodankylän kunnan hallintoja palveluselvitys, kunnan talouden tasapainottaminen vuoden 2002 loppuun mennessä". Vuonna 2005 kuntien luottamushenkilöistä koostuva työryhmä valmisteli raportin "Sodankylä 2010 vahva, vauras ja vireä".

4 4 Varsinaisten tasapainotusohjelmien lisäksi valtuusto on käsitellyt vuonna 2006 kunnan kouluverkkosuunnitelman, joka toteutuessaan vaikuttaa koulutuksen tason ja laadun turvaamisen lisäksi merkittävästi talouteen. Myös jokaiseen kunnan talousarvioon on sisältynyt erilaisia kehittämishankkeita, joilla on ollut taloudellista vaikutusta. Tasapainotusohjelmat eivät sellaisenaan ole kokonaisuudessaan toteutuneet, vaan niistä käytäntöön on useimmiten pystytty viemään joitakin osaalueita. Ohjelmiin on sisältynyt mm. tasapainotustoimia, joita ei loppujen lopuksi ole tarkemman valmistelun jälkeen pidetty toteuttamiskelpoisina. Toteuttamiseen ei myöskään ole aina saatu riittävää poliittista kannatusta. Sodankylä 2010 vahva, vauras ja vireä -raportin toteutuminen Liitteenä 1: Työryhmän laatima muistio toteutumisesta. 3. KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Talouden nykytilanne Kunnan taloudellinen tulos on luvulla vaihdellut vuosittain. Vuosikate on ollut negatiivinen vuosina 2000 ja 2001 ja alijäämää on muodostunut vuosina 2001, 2004 ja 2005 ja Vuosittaisiin suuriinkin vaihteluihin ovat pääasiassa vaikuttaneet valtion harkinnanvaraiset rahoitusavustukset, omaisuuden kirjanpidolliset myyntivoitot, osinkotulot sekä verotilitysten vuosittaiset suuret vaihtelut. Vuoden 2006 taseessa on ylijäämää yhteensä ,60 euroa. Vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa alijäämää ,68 euroa. Kun taseen ylijäämään on tehty luonnonvarayksikön kaluston poistokirjaus ,93 euroa kunnallisen kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti omaisuuden siirryttyä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistukseen, jää vuoden 2007 taseeseen alijäämää ,01 euroa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2008 on alijäämäksi arvioitu euroa, vuodelle euroa ja vuodelle euroa, joten koko suunnittelukaudelle on arvioitu alijäämäksi euroa. Huomattava on, että vuodelle 2008 on budjetoitu euron satunnainen tulo, joka ei toteudu muina vuosina. Jotta kunta pääsee nollatulokseen on menoja karsittava tai tuloja lisättävä vuositasolla lähes 1 milj. eurolla. Kunnan velkamäärä on vuoden 2006 tilinpäätöksessä 16,3 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille investoinnit ovat vuosikatetta huomattavasti suuremmat ja tämä johtaa kunnan lisävelkaantumiseen. Suunnitelman mukaan vuoden 2010 lopussa kunnalla on velkaa 23,0 milj.euroa. Investointien määrä on sopeutettava käytettävissä oleviin varoihin eli vuosikatteeseen. Mikäli investoinnit ovat vuosikatteen suuruiset, lainamäärä ei enää nouse. Jos velkamäärää halutaan pienentää, tulee investointien olla vuosikatetta pienemmät. Velkaan-

5 5 tumiseen voidaan vaikuttaa myös kassaan saatavilla omaisuuden myyntituloilla. Velkaantumisen hillitseminen on tarpeellista. Kunnalla on velkaa huomattavasti enemmän kuin maassa keskimäärin ja viime vuosina on ylitetty myös Lapin keskiarvoluvut. Sisäasiainministeriö seuraa kuntien taloutta ns. Paras-hankkeessa. Paras - lain 9 :n mukaan "Jos tunnusluvut kahtena peräkkäisenä vuonna ovat heikommat kuin valtakunnalliset keskiarvoluvut, kunnan ja valtion on selvitettävä kunnan mahdollisuudet turvata palvelut". Vuosilta 2005 ja 2006 kootut tunnusluvut ja raja-arvot osoittavat, että Sodankylän kunta täyttää yhden raja-arvon kuudesta raja-arvosta. Kunnallisveroprosentissa raja-arvo on vuonna 2006 ollut 18,9 ja kunnan veroprosentti oli 19,5. Kunnan velkamäärän kasvu ja alijäämän muodostuminen voivat johtaa Sodankylän kriisikuntien joukkoon. Talouden heikkoon tulokseen ei ole johtanut palvelujen rahoittamiseen tarkoitettujen tulojen verotulojen ja valtionosuuksien keskiarvolukuja heikompi kertymä. Alla oleva taulukko osoittaa, että Sodankylän verorahoitus (=verotulot ja valtionosuudet) on ollut vuosina asukasta kohti laskettuna yli Lapin kuntien ja koko maan keskiarvojen. Taulukko 1. Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) vertailu vuosilta /asukas Sodankylä, Lappi, koko maa vuosi Sodankylä Lappi Koko maa Verotuloillaan (kunnallisvero, kiinteistövero, yhteisövero) kunnat rahoittavat kuluistaan noin puolet ja vastaavasti palkkauskustannukset ovat kuluista noin puolet. Näin ollen kunnan taloustilanteen kehitys on riippuvainen suuressa määrin siitä, miten em. tekijät kuntakohtaisesti kehittyvät. Palkkauskustannusvertailu osoittaa, että Sodankylän ko. kustannukset ylittävät keskiarvoluvut. Vuoden 1998 tilastossa näkyy selkeästi ammattikoulutuskuntayhtymän purkautuminen ja 70 henkilön siirtyminen kunnan työntekijäksi. Vuonna 2004 Sodankylän henkilöstöön siirtyi 17 henkilöä muista kunnista hoitamaan maatalouslomitustöitä Pohjois-Lapin kuntien alueelta. Taulukko 2: Käyttötalouden palkat vv /asukas Sodankylä, as.kunnat, Lappi, Koko maa Lähde: Kuntaliitto Käyttötalouden palka Sodankylä as. kunna Lappi Koko maa

6 6 Taulukko 3. Käyttötalouden palkat vv /asukas Sodankylä. Vähennetty Skain henkilöstön ja maatalouslomittajien palkat yht. v ja v Käyttötalouden palk Sodankylä Kaavio 1: Käyttötalouden palkat vv /asukas Sodankylä, as.kunnat, Lappi, Koko maa Lähde: Kuntaliitto Käyttötalouden palkat, /as Sodankylä as. kunnat Lappi Koko maa Palkkakustannukset ja sairauslomat 2006 ja 2007 Taulukko 4. Eri palkkalajien kustannukset (ei sisällä sosiaalivakuutusmaksuja) vuosina 2006 ja 2007 ovat seuraavat: (Vuoden 2006 luvut eivät sisällä ammatti-instituutin kuluja) P alkkalaji vuosi 2006 vuosi 2007 muutos % -viranhaltijoiden kk-palkat ,5 -työsuhteisten kk-palkat ,0 -erilliskorvaukset ,5 -sairaus- ja äitiyslom.sij ,0 -vuosilomasijaiset ,7 -muut sijaiset ,8 -jaksotetut palkat ,7 Yhteensä ,3

7 7 Taulukko 5: Henkilöstön poissaolot vuosina (kalenteripäivät) Sairauslomat Työtapaturmat Perhevapaat Yhteensä Taulukko 6: Henkilöstön poissaolojen muutos vuosina Sairauslomat Työtapaturmat Perhevapaat Yhteensä 2005/ pv pv pv pv + 8,3 % + 457,5 % - 23,6 % + 3,0 % 2006/ pv - 36 pv pv pv + 19,4 % - 5,7 % + 22,1 % + 19,1 % Edellä olevista tiedoista on nähtävissä kohonneet sairauslomasijaisten palkkakustannukset sekä sairauslomapäivien kasvu. Sairauslomia on ollut vuonna ,52 pv/työntekijä, vuonna ,17 päivää/työntekijä ja vuonna ,37 päivää/työntekijä. Sairauslomapäivien määrä ja sijaisten palkkakustannukset poikkeavat toi- sistaan ja sen perusteella on nähtävissä, että useimpiin sairauslomatapauksiin ei palkata sijaista, vaan sairauslomalla olevan henkilön tehtävät järjestetään muulla tavalla. Kunnan saamat sairauspäivärahakorvaukset ovat olleet v ja v Näin ollen sairauslomien kasvu on tapahtunut lyhyissä alle 7 pv:n sairaustapauksissa. Liitteenä 2. Valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman tulos- ja rahoituslaskelma Liitteenä 3. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien kriteerit/pohjois-lapin seutukunta (tilinpäätöstiedot )

8 8 Toimintojen kustannusvertailu Taulukko 7: Palvelutuotannon nettokustannukset vuosina , Sodankylä, Lappi, koko maa. Lähde: Tilastokeskus Kunta Sosiaali- ja Lasten päivähoito Vanhusten Perus- Erikois- Opetus- ja Oma Oma terveys- laitos- terveyden- sairaan- kulttuuri- perus- lukiotoimi yht. palvelut huolto hoito toimi yht. opetus koulutus euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ asukas 0-6 v. asukas asukas asukas asukas asukas oppilas oppilas VUOSI 2006 Koko maa Lappi Sodankylä VUOSI 2005 Koko maa Lappi Sodankylä VUOSI 2004 Koko maa Lappi Sodankylä Taulukko 8: Käyttötalouden nettokustannukset euroa/asukas Lähde: Tilastokeskus SODANKYLÄ LAPPI KOKO MAA Edellä olevat taulukot osoittavat, että kunnan käyttötalouden nettokustannukset ovat asukasta kohti laskettuna korkeammat kuin Lapin läänissä ja koko maassa keskimäärin. Toiminnottaisesta vertailusta käy ilmi, että sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset ovat ylittäneet keskiarvoluvut koko tarkastelujakson ajan.

9 9 Kustannukset ovat keskiarvolukuja korkeammat mm. vanhusten laitospalveluissa, perusterveydenhuollossa, perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Ainoastaan päivähoidossa kustannukset ovat keskiarvoja pienemmät. Kaavio 2 : Kustannukset (tulot ja menot) toimialoittain vuonna 2008, Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Tulot (ml. sis.)) Menot (ml. sis.) Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Kaavio 3: Toimintakate toimialoittain vuodelle 2008, Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Kaavio 4: Toimintakate toimialoittain prosentteina vuodelle 2008

10 10 0 % 5 % 0 % 9 % 1 % 0 % 32 % 53 % Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Väestökehityksen ja väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutus toimintaan ja talouteen Taulukko 9: Sodankylän väestö ikäryhmittäin vuosina henkeä ja arvio vuosille sekä 2020 Lähde: Tilastokeskus Yhteensä arv arv arv arv arv arv arv

11 11 Taulukko 10: Sodankylän kunnan väestön suhteellinen osuus (%) iän mukaan vuosina ja arvio sekä 2020 Lähde: Tilastokeskus ,9 11,3 67,1 8,9 4, ,2 11,0 67,3 9,3 5, ,9 10,9 66,7 10,0 5, ,9 10,9 66,3 10,5 5, ,6 10,3 65,9 10,9 6, ,1 10,2 66,0 10,9 6, ,6 10,0 65,8 11,4 7, arv. 5,4 9,7 66,1 11,3 7, arv. 5,4 9,1 66,0 11,6 7, arv. 5,3 8,6 66,2 11,4 8, arv. 5,4 8,2 65,9 11,6 8, arv. 5,5 8,1 64,7 12,4 9, arv. 5,6 7,9 63,8 12,7 10, arv. 5,9 7,1 56,3 17,7 13,0 Tilastokeskuksen ennusteet osoittavat selkeästi, että Sodankylän väestön määrä jatkaa laskuaan ja samalla väestön ikärakenne muuttuu. Ennusteen mukaan väestön määrä kasvaa vain yli 65-vuotiaitten ryhmässä. Vuoden 2006 tilanteeseen verrattuna yli 65-vuotiatten määrän kasvu on 222 henkilöä vuonna Vanhusväestön palvelujen tarpeen voi olettaa määrän kasvun perusteella nousevan suunnittelukautena. Millä tavalla palvelutarve hoidetaan on laaja ja monitahoinen kysymys. Valtio ja kunnat yhdessä joutuvat tulevina vuosina ratkaisemaan mikä on yhteiskunnan vastuu palvelujen järjestämisessä ja maksamisessa ja mikä vastuu jää yksilölle itselleen. Suunnitelmaa joudutaan kunnassa kuitenkin nyt tekemään nykyisen lain- säädännön ja näkemyksen mukaan. Ikäihmisten määrän kasvu ei suoraan johda vastaavaan palvelujen tarpeen kasvuun. Kasvua hillitsee mm. väestön terveydentilan paraneminen sekä uusien hoitomenetelmien käyttöönotto. Vanhusten hoitoa ei ratkaista lisäämällä hoitohenkilökunnan määrää, vaan kunnissa on parannettava työolosuhteita, työilmapiiriä ja työtapoja. Sodankylässä 0-6-vuotiaitten ja 7-14-vuotiaitten määrä tulee laskemaan merkittävästi. Määrinä tarkasteltuna lasku on suurempaa kuin yli 65 - vuotiaitten määrän kasvu vuotiaitten määrä laskee vuodesta henkilöä vuoteen 2012 verrattuna. Nuorten kuntalaisten väheneminen tulee eittämättä vaikuttamaan heille tarjottujen palvelujen järjestämiseen. Päivähoito ja koulutuspalvelut joutuu sopeuttamaan toiminnan pienemmälle

12 12 palveluja käyttävälle väestölle. Päivähoitotarpeeseen tosin vaikuttaa lasten määrän lisäksi kunnan työllisyystilanne ja työllisyyskurssit. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous Valtio vaikuttaa monella tavalla ratkaisevasti kuntien toimintaan ja talou- teen. Eduskunta voi lainsäädännöllään määrätä kuntien hoidettavaksi erilaisia tehtäviä. Osa säännöstöstä oikeuttaa kunnat hoitamaan tiettyjä tehtäviä, mutta suurin osa lainsäädännöstä on kuntia velvoittavaa eli kuntien on annettava tietty palvelu kuntalaisilleen. Kuntien tehtäväksi jää päättää miten eli millä tavalla ns. lakisääteiset tehtävät hoidetaan. Palvelujen toteuttamistapaa ei valtio yksityiskohtaisesti määrittele. Tässä kohtaa juuri kunnat eroavat toisistaan ja tässä kohtaa pääasiallisesti kuntien väliset kustannuserot muodostuvat. Määräämiään tehtäviä valtio rahoittaa myöntämällä käyttötalouteen valtion- osuuksia ja jonkin verran myös rahoitusta investointeihin. Käyttötalouden valtionosuudet määräytyvät monien eri tekijöiden kuten asukasluvun, sairastavuuden, työttömyyden, oppilasmäärien jne perusteella. Valtionosuuksien määrään kunnalla ei ole suoraa vaikuttamismahdollisuutta, vaan ne määräytyvät laskennallisten tekijöiden pohjalta. Valtionosuusjärjestelmän uudistusta valmistellaan siten, että se otetaan käyttöön vuonna Miten se kohtelee yksittäistä kuntaa, ei ole vielä tiedossa. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä yksinkertaisempi, selkeämpi ja läpinäkyvämpi järjestelmä. Kuntien erilaiset olosuhde- ja palvelutarvetekijät otetaan huomioon. Poikkeuksellisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden aiheuttamat ongelmat luvataan ratkaista erikseen. Uudistus ei kuitenkaan muuta valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa. Verotuksen perusasiat päättää valtio eli mitä verotetaan, mitä vähennyksiä ja minkä suuruisina ne hyväksytään, mikä osuus verotuloista kuuluu kunnalle ja mikä valtiolle. Verotuloihin kuntatasolla vaikutetaan siten, että kunnanvaltuuston tehtävänä on määrätä kunnallisveroprosentti sekä kiinteistöveroporosentit. Kunnan kehittämistoimilla ja kunnan elinvoimaisuudella on vaikutuksensa veropohjaan.

13 13 Henkilöstömäärän kehitys sekä eläköityminen Taulukko 11: Henkilöstön määrä toimialoittain palvelussuhteen mukaan vuosina Hallinto- ja Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä elinkeinopalvelut Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Hallinto- ja elinkeinopalveluun sisältyy myös elinkeinotoimen sekä useiden projektien työntekijät. Luvuissa ei ole mukana sivutoimisia tuntiopettajia ja kerho-ohjaajia, perhe- ja omaishoitajia yms. Vuoden 2007 opetus- ja sivistystoimen luvuissa ei ole enää Sodankylän ammatti-instituutin henkilöt (yht. 44 hlöä). Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön kokonaismäärä (ilman työllistet- tyjä) on tarkastelujaksona pudonnut 702 henkilöstä 673 henkilöön. Perusturvan toimialalla henkilöstömäärä on kasvanut muilla toimialoilla on tapahtunut vähennystä. Erilaisille eläkkeille kunnasta on jääty seuraavasti: - vuonna henkilöä - vuonna henkilöä ja - vuonna henkilöä Vuosina nykyisestä vakituisesta henkilöstä tulee Kuntien Eläkevakuutuksen arvion mukaan jäämään erilaisille eläkkeille 149 henkilöä (vanhuuseläkkeelle 93, työkyvyttömyys tai varhennetulle eläkkeelle 56).

14 14 Sodankylän kunnan eläkepoistuma vv Vuosina suurimpia ammattiryhmiä Kuntien Eläkevakuutuksen eläkepoistuma-arviossa ovat seuraavat: -kodinhoit. ja kotiav. 42 % henkilöstöstä 7 henkilöä -siivoojat 40 % 11 -opetusal.johtajat ja rehtorit 39 % 3 -lehtorit, tuntiopettajat 30 % 2 -terveydenhoitajat 30 % 4 -ruokapalveluhenkilöstö 28 % 9 -lastenh. ja päiväk.apul. 26 % 7 Henkilöstön eläköityminen on työnantajalle suuri haaste. Se antaa mahdollisuuden käyttää hyväksi ns. luonnollista poistumaa talouden tervehdyttämiseen, mutta toisaalta se voi merkitä vaikeuksia saada ammattitaitoista henkilöstöä työtehtäviin ns. suurten ikäluokkien poistuessa työelämästä.

15 15 4. TOIMINNAN JA TALOUDEN SOPEUTUSTARVE, TAVOITTEET JA AIKATAULU Kuntalain 65 :n mukaan "Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus)." Vuoden 2007 taseeseen jää alijäämää ,01 euroa eli kunnalla ei ole enää aikaisempien vuosien ylijäämää käytettäväksi tulevien vuosien alijäämien kattamiseen. Taloussuunnitelma osoittaa, että tulevina vuosina alijäämää kertyy lähes miljoona euroa vuosittain. Valtuuston hyväksymää taloussuunnitelmaa parantaa vuodelle 2008 arvioitu satunnainen myyntivoitto. Taloussuunnitelman mukaan kunta velkaantuu reippaasti. Tämä johtuu vaatimattomasta vuosikatteesta ja vuosikatteeseen nähden suurista investoinneista. Sodankylässä toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin tuloihin on tarpeen estämään alijäämän muodostuminen ja velkaantumisen pysäyttäminen. Mikäli kunta haluaa pienentää velkamääräänsä on vuosikatteen oltava investointeja suurempi. Velkaantumisen pysäyttämiseen riittää se, että vuosikate on yhtä suuri kuin investoinnit. Ohjelman tavoitteena on Vuosikatteen nostaminen kattamaan minimissään investoinnit, suunnittelukauden lopussa vuosikatteen tulee olla investointeja suurempi, jotta velkamäärään voidaan pienentää alijäämän muodostumisen estäminen siten, että suunnittelukauden lopussa muodostuu ylijäämää ja suunnittelukauden alkuvuosien alijäämät pystytään kattamaan investointitason tarkistaminen siten, että velkaantuminen pysähtyy ja suunnittelukauden lopussa velkamäärän pystytään laskemaan vahva kuntatalous, jossa toiminta on sopeutettu käytettävissä oleviin tuloihin (maksutulot, verotulot ja valtionosuudet) Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisen suunnittelukautena. Näin ollen talouden sopeuttamisohjelma on syytä laatia siten, että neljän vuoden suunnittelukauden lopussa talous on siten tasapainossa ja tervehtynyt kuten tavoitteeksi edellä asetetaan.

16 16 5. SOPEUTUSTOIMET TULOJEN LISÄÄMINEN Verotulot Taulukko 12: Sodankylän eri verolajien vertailu vuosilta Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä Kunta pääasiallisesti voi vaikuttaa verotuloihin päättämällä kunnallisveroprosentin sekä kiinteistöveroprosentit. Kunnallisveroprosentti on vuodesta 2006 lukien ollut 19,5. Yhden prosentin nosto tuo kunnalle verotuloja nykyisellä verotulokertymällä n euroa. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2008 ovat seuraavat: -yleinen kiinteistövero 0,90 % (rajat 0,50-1,00) -yleishyödyllinen yhteisö 0,90 % ( 0,00-1,00) -vakituinen asuinrakennus 0,30 % ( 0,22-0,50) -muut asuinrakennukset 0,90 % ( 0,50-1,00) -voimalaitos 2,50 % ( 0,50-2,50) -rakentamaton maapohja 0,00 % ( 1,00-3,00) Nykyisillä verotusarvoilla kiinteistöveroa kertyisi kunnan kassaan n euroa/vuosi nykyistä enemmän, mikäli kiinteistöveroprosentit valtuusto vahvistaisi lain sallimaan ylärajaan. Toimenpiteet: Kunnan julkisuuskuvasta hyvänä asuinkuntana ja yrityksien sijoituspaikkana huolehditaan, päävastuu on kunnan luottamushenkilöillä ja johtavilla viranhaltijoilla. Verotulojen kasvuun kunta vaikuttaa aktiivisella elinkeinojen kehittämistoimilla, joilla laajennetaan veropohjaa. Veroprosentit pidetään nykytasolla. Mikäli korotus on välttämätön, on tavoitteena kuitenkin pitää ne Lapin läänin keskiarvojen tuntumassa. Rakentamattomille tonteille asemakaava-alueella määrätään kiinteistövero.

17 17 Valtionosuudet Taulukko 13: Valtionosuudet vuosilta Yleinen Sosiaali/terveystoimi Opetus/sivistystoimi *) (*Sis. koulupuolen hark.var. korotus) Hark.var.rahoitusavustus Yhteensä Huom! Vuoden 2007 sivistystoimen valtionosuudessa näkyy vähennyksenä SKAI:n siirryttyä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintaan. Valtionosuuksiin kunnalla ei ole mitään suoraan vaikuttavaa päätösvaltaa. Epäsuorasti vaikuttavat toimenpiteet, joilla kunnan väestömäärän vähentyminen saadaan pysähtymään. Valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa siten, että se tulee voimaan vuonna Toimenpiteet: Kunta vaikuttaa aktiivisesti valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmisteluun siten, että kunnan erityisolosuhteet otetaan uudistuksessa huomioon. Kehittämistoimilla vaikutetaan väestön muuttoliikkeeseen siten, että tilastokeskuksen ennusteet väestön vähentymisestä eivät toteudu, vaan kunnasta poismuutto vähentyy. Jokaisen koulun lakkautuspäätös tehdään tapauskohtaisesti erikseen. Myyntituotot, maksutuotot ja muut toimintatuotot Kunnan toimintatuotot (= myyntituotot, maksutuotot ja muut toimintatuotot) pois lukien tuet ja avustukset ovat olleet vuosina seuraavat: -vuonna vuonna vuonna vuonna euroa euroa euroa euroa Em. tulot ovat kunnan palveluista perittyjä maksuja ja ovat kertyneet pääasiassa perusturvan palveluista. Useissa kunnan perimissä maksuissa maksun perusteet määrätään laissa tai sen nojalla taksassa. Kunnan viranomaisella ei yleensä ole oikeutta sopia maksun perusteista. Osa maksuista on kunnan määriteltävissä.

18 18 Kunnallisten maksujen perusteita koskevaa yleistä, valtion maksuperustelaki vastaavaa lakia ei ole, mutta tiettyjen maksujen perusteiden määräämisestä on säädetty ao. erityislaissa esim. vesihuoltolaissa. Maksuissa, joita ei ole säännöksillä määrätty, lähtökohtana kunnissa yleensä pidetään sitä, että maksu saa tuottaa ylijäämääkin eli maksu kattaa tuotantokustannusten lisäksi myös investointi ja kehittämiskustannuksia. Maksu ei kuitenkaan saa olla silla tavalla kustannuksia vastaamaton, että se voitaisiin katsoa veroksi. Toimenpiteet: Pääomatulot Jokainen työyksikkö käy läpi palvelunsa ja siitä perittävät maksut. Maksut on tarkistettava siten, että ne kattavat vähintään palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksut tarkistetaan vuosittain. Laskutus suoritetaan ajallaan. Kunta on sijoittanut varoja osakeyhtiöihin osakepääomana sekä kuntayhtymiin peruspääomana. Vuoden 2007 taseessa nämä sijoitukset ovat yhteensä euroa. Osakepääoma euroa ja peruspääoma euroa. Osinkotuloja kunta sai ,88 euroa ja peruspääomankorkoa ,08 euroa. Sijoituksillaan kunta on useimmiten halunnut turvata ns. peruspalvelunsa kuntalaisilleen. Tavoitteena ei ole ollut saada sijoitukselle mahdollisimman suurta suoraa tuottoa. Hyötyä on tavoiteltu välillisesti kuntalaisten parempina elinolosuhteina. Nykyään yleisesti kunnissa kuitenkin ollaan siirtymässä toimintatapaan, jossa sijoituksille asetetaan tuottovaatimukset. Tällöin kustannukset kohdistuvat palveluja käyttävien maksettavaksi ja verorahoituksen osuus supistuu. Toimenpiteet: Kunta edellyttää, että yhtiöt ja kuntayhtymät, jotka rahoittavat toimintansa pääasiassa palveluistaan perimillä myyntituotoilla, tulouttavat kunnan sijoittamalle pääomalle vähintään 4 %:n tuoton. Tuottovaatimus toteutetaan siinä vaiheessa, kun se on yhtiön tai kuntayhtymän toimintaa ja taloutta vaarantamatta mahdollista. Myydään tai lakkautetaan yhtiöt, joitten tuottamat palvelut eivät kuulu kunnan toimialaan tai joitten tuottamat palvelut eivät ole kunnalle ja kuntalaisille strategisesti välttämättömiä. Myydään kunnan tarpeisiin huonosti soveltuvia maa-alueita sekä kunnan toimintaan sopimattomia metsämaita. Myydään rakennuksia, joita ei tarvita kunnan toimintaan ja jotka eivät ole tarpeen kuntalaisten palvelujen turvaamiseen. Laaditaan sijoitusohjeet.

19 19 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN MERKITYS KUNTATALOUTEEN Elinkeinotoimi tasapainottaa kunnan taloutta kehittämällä yritystoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä, joita ovat huolehtiminen liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien jatkuvasta parantamisesta, varautumien teollisuus- ja asuntotonttien riittävyydestä ja niiden kunnallisteknisestä varustamisesta yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Elinkeinotoimi vastaa aloittavien yritysten sekä toimintaansa kehittävien ja laajentavien yritysten neuvonnasta yhteistyössä TE-keskuksen yritysosaston kanssa. Elinkeinotoimi auttaa toimitilojen hankinnassa sekä yritystoimintaverkoston luomisessa. Elinkeinotoimi osallistuu harkintansa mukaan yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen erilaisten EU-hankkeiden avulla, huolehtimalla hankkeiden kuntarahoitusosuuksista. Elinkeinotoimi toimii aktiivisesti myös hankkeiden hallinnoijana ja osallistuu erilaisten verkostojen rakentamiseen ja yhteistyöhön. Yritystoiminnan kasvun myötä työllisten osuus työvoimasta kasvaa, joka vastaavasti lisää aluetaloudessa liikkuvan rahan määrää, lisää kunnan ja valtion välittömiä ja välillisiä verotuloja sekä vastaavasti vähentää sosiaalihuollon kuluja. Sodankylässä uusia työpaikkoja voidaan synnyttää kansallisen ja kansainvälisen pääoman turvin, kansallisten ja kansainvälisten yritysten toimesta (mm. kaivostoiminta, matkailu, paikallisiin raaka-aineisiin perustuva tuotanto/jalostustoiminta). Sodankylän yrityskanta lisääntyy myös pienten palveluyritysten myötä, erityisesti hoiva- ja palveluala sekä teollisuutta palvelevat alihankintayritykset. Yleisesti voidaan sanoa, että työttömyyttä voidaan laskea elinkeinopoliittisin toimenpitein n. 5-6 %:iin. Siitä alemmaksi päästään sosiaalipolitiikan, ei elinkeinopolitiikan keinoin. Elinkeinotoimen tavoitteena on kunnan yritystoiminnan edistäminen siten, että kunnan verotulot lisääntyvät v ,5 milj., vuonna ,0 milj., vuonna 2011 ja siitä eteenpäin 2,0 milj.. Kunnan verotulojen kasvu edellyttää uusien yritysten saamista kuntaan. Lähitulevaisuuden näkymät ovat hyvät johtuen sekä Pahtavaaran kaivoksen avaamisesta syksyllä 2008 ja ennen kaikkea Kevitsan kaivoksen rakentamisen alkamisesta myös syksyllä Kevitsan kaivoksen suunniteltu avaaminen vuonna 2010 vääjäämättä tuo jo rakentamisvaiheessa uusia raskaan metalli- ja konepajateollisuuden yrityksiä Sodankylään. Vaikka yritysten varsinaiset kotipaikat säilynevätkin muualla, joutuvat ne avaamaan Sodankylään sivupisteitä, jotka luovat lisää työpaikkoja myös paikallisille ihmisille. Jotta elinkeinotoimi voi täyspainoisesti suorittaa uusien yritysten rekrytointia paikkakunnalle, tarvitaan sitä varten lisäpanostusta elinkeinotoimen budjettiin.

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot