Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,"

Transkriptio

1 E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya Oy ja Salon Mineraali Oy Kasarmikatu HELSINKI LAITOS Förbyn tuotantolaitos Tehtaantie FÖRBY TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Omya Oy ja Salon Mineraali Oy valmistavat louhitusta kalkkikivestä lietemäisiä sekä kuivia päällystys- ja täyteainepigmenttejä sekä tuovat niitä maahan. Tuotteita käytetään muun muassa paperi- maali- ja muoviteollisuudessa täyteaineina ja päällystyspigmentteinä. Förbyn tuotantolaitoksella on kalkkikiven murskaamo, rikastamo, hienotuotetehdas, kuivatuotetehdas ja satamatoiminnot sekä myytävien tuotteiden tuotevarastoja. Tehdasalue sijaitsee Salon kaupungin Förbyn kylässä kiinteistöillä Nedergård , Nummela , Måsaviken , Teollisuuskolmio , Henriksberg ja Solhäll Kyseiset kiinteistöt omistaa Karl Forsström Ab, jolta tehdasalue on vuokrattu. Tehdasalueen läheisyydessä sijaitsee myös toimintansa lopettanut kalkkikivikaivos. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty (kiinteistötietoja), (ympäristömeluselvitys) ja (käänteisosmoosilaitteiston käyttöönottoselvitys). ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 115, Helsinki

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Laitos on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohtien 7 b), 7 e) ja 12 a) perusteella. Lain ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 6 ja 7 :ien nojalla Lounais-Suomen ympäristökeskus on velvoittanut Omya Oy:n hakemaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa mennessä. Neuvotteluissa lupaviranomaisen kanssa on päädytty siihen, että sekä Omya Oy että Salon Mineraali Oy hakevat lupaa yhdessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 5 b) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Ympäristölupa nro 0295Y0292, 23 YLO, , Lounais-Suomen ympäristökeskus ja sitä koskevat Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 01/0128/5, ja KHO:n päätös nro 2220/3/01, Lupa jäähdytys- ja prosessiveden johtamiseen merestä yhtiön omistaman tilan Måsaviken vesialueelta Bastbölen kylässä enintään 3 milj. m 3 vuodessa, nro 10/2005/4, , Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Patovallin rakentaminen (Oy Förby Ab), päätös nro 29/1992/4, , Länsi-Suomen vesioikeus. Silikaattikalkin loppusijoittaminen kaivokseen, Dnro LOS-2004-Y Nro 101 YLO, , Lounais-Suomen ympäristökeskus. Ympäristönsuojelulain 65 :n mukainen Omya Oy:n ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja sataman jätehuoltosuunnitelma, Dnro VARELY/1860/07.00/2010, Nestekaasusäiliön sijoittaminen ja vaarallisten kemikaalien käsittelyn muuttuminen, Dnro 1946/36/2006, Tukes. Kemikaalien laajamittaisen käsittelyn ja varastoinnin käyttöönottotarkastus, Dnro 4020/36/2006, Tukes. Päätös melumittauksen harventamisesta, Dnro 0295Y , Nro 74 YLO, , Lounais-Suomen ympäristökeskus. Salon Mineraali Oy, Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, 30018/36/ , Tukes. Omya Oy, Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, 30019/36/ , Tukes. Omya Oy:llä ja Salon Mineraali Oy:llä on yhteinen ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001: 2007 standardien mukainen toimintajärjestelmä, joka sisältää kaikki Förbyn tehdasalueen toiminnot. Kaikkien järjes-

3 telmien auditointi on pidetty Sertifikaatti on voimassa saakka. Salon Seudun maakuntakaavassa Omya Oy/Salon Mineraali Oy:n tehdasalue on osoitettu teollisuustoimintojen alueeksi. Voimassa olevassa Särkisalon rakennuskaavassa (vahvistettu ) sijaintialue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijaintipaikka ja asutus Pohjavesi ja maaperä Tehdasalue sijaitsee meren äärellä. Teollisuusalueen ympäristössä on asutus harvaa, sillä Förbyn kylä on melko hajanainen. Kaivosalue jakaa asumisen kannalta tärkeät alueet kahteen osaan, koska kaivosalue on suuntautunut länsilounaasta itäkoilliseen. Pohjoisella puolella on asuinkiinteistöä ja eteläisellä puolella on asuinkiinteistöä (arvioidulla vaikutusalueella). Ympäristön elinkeinot ovat sidonnaisia kalkkikiven jalostukseen liittyvään toimintaan. Tämän lisäksi osa alueen ihmisistä saa toimeentulonsa palveluammateissa mm. kaupan, ravintolan, ja pienvenesataman kautta. Myös maa- ja metsätaloutta harjoitetaan alueella elinkeinona. Alueen metsät ovat pääosin talousmetsiä. Kalkkikaivoksen ympäristössä on metsäsaarekkeita. Näillä on myös maisemallinen merkitys kylämiljööseen. Ympäröivää vesialuetta käytetään myös harrastekalustukseen. Noin 1,2 km:n päässä tehdasalueesta sijaitsee turkistarha. Lähimmät asunnot sijaitsevat heti tehdasalueen ulkopuolella etelänsuunnalla noin 100 m:n päässä sekä tehdasalueen rajalta koilliseen noin 150 m:n päässä. Teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella tehtaan eteläpuolella sijaitsee kaksi asuinrakennusta. Noin 500 m:n etäisyydellä tehdasalueesta pohjoiseen sijaitsee lähin teollisuusalueen ulkopuolinen kesämökki. Lähin päiväkoti ja koulu sijaitsevat noin 5 km:n etäisyydellä tehdasalueesta. Kallioperä on pääasiassa kvartsi maasälpäliusketta, amfiboliittia ja sarvivälkegneissiä. Tehdasalueen eteläpuolella sijaitseva Förbyn kallioalue (Förbyn kalkkimäet) on saanut ympäristöhallinnon teettämässä kallioalueiden inventoinnissa arvon 2 eli erittäin arvokas kallioalue. Lounais- Suomessa on vain 4,9 % arvioidusta kallioalueesta saanut 2 tai luokkaa korkeamman 1 (ainutlaatuinen kallioalue) arvoluokituksen. Kallioalue koostuu kahdesta peräkkäisestä selänteestä, jossa on vanhoja kalkkikivilouhoksia.

4 Ravinteisissa seinämäkoloissa kasvaa paikoin muun muassa seinäraunioista ja viistopintaisilla avokallioilla on tavattu erittäin uhanalainen jäkälälaji, suomupullokas (Heikkinen & Husa 1995). Vuonna 2002 Karl Forsström Ab on tehnyt korjaamon edustalla ( Nedergård 2) pilaantuneen maaperän puhdistustöitä. Alueella on toiminut luvuilla pylväskyllästämö. Kyllästysaineena käytettiin arseenia ja kromipitoisia aineita. 4 Ilmanlaatu Kesän 2010 aikana Omyan Förbyn tehdasalueen lähiympäristössä on tehty pölymittaus. Hakemuksessa todetaan, että Förbyn tehdasalueen toiminta ei mittausten perusteella aiheuta merkittävää pölyhaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Liikenne Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tehdasalueella työskentelee päivittäin 35 henkeä sekä lisäksi alihankkijoiden palveluksessa keskimäärin 5 6 henkilöä. Suurin osa henkilöistä työskentelee alueella klo välisenä aikana. Tämä aiheuttaa henkilöautoliikennettä alueelle sekä jonkin verran pyöräilijöitä ja kävellen liikkeellä olevia henkilöitä. Tehdasalue on aidattu ja sinne pääsee kulkemaan kahden portin kautta. Molemmat portit pidetään aina kiinni. Molemmilla porteilla on porttipuhelin, joka hälyttää joko kuljetusjärjestäjän tai prosessimiehen matkapuhelimeen. Omalla henkilökunnalla, vakioaliurakoitsijoilla ja CaCO 3 -lietekuljetusautoilla on henkilökohtaiset porttiavaimet. Kaikki sisään ja ulos kirjautumiset rekisteröityvät kulunvalvontajärjestelmään. Tehdasalueella luvalliset paikoitusalueet on merkitty liikennemerkillä. Tehdasalueelle on maalattu liikenteen ohjaamiseksi kaistamerkinnät sekä suojatiet. Tehdasalueella ei ole olemassa autojen säiliöiden pesupaikkaa. Suojelukohteet Osa tuotteista tuodaan meriteitse omaan satamaan, josta tuotteet siirretään olemassa oleviin varastoihin. Tehtaalla on nimettynä ISPSturvapäällikkö sekä on tehtynä ISPS-määräysten mukainen turvasuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Alueella ei ole luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia kohteita. Alueella ja sen vaikutusalueella ei ole muita suojeluohjelmiin liittyviä alueita. Lähin Naturaalue (Lesniemi Vähämaankaula, FI ) sijaitsee noin 1,5 km tehdasalueesta etelään.

5 5 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta 1. Slurrytuotanto Kuljetukset Tehtaan raaka-aineena käytettävä kalkkikivi tuodaan maantiekuljetuksina kuorma-autoilla tai laivoilla tehdassataman kautta. Kivikuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti arkipäivisin kello välisenä aikana. Kivikuormat kipataan murskaimelle, jos mahdollista. Jos murskain ei ole käynnissä, niin kivet kipataan tehdasalueella oleviin kivikasoihin. Viikonloppuisin kivi siirretään kauhakuormaajalla ja kuormaautolla varastokasoista murskaimelle. Kiven käsittelyssä ja siirrossa voi syntyä melu- ja pölyhaittaa lähiympäristöön. Pölyhaittaa pyritään vähentämään kesäaikana levittämällä suolaa ajoteille. Kiveä varastoidaan tehdasalueella noin tonnia. Murskaus Raaka-aineena käytettävä kalkkikivi murskataan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kivi murskataan leukamurskaimella alle 300 mm:n raekokoon. Seuraavassa vaiheessa on kartiomurskain suljetussa seulapiirissä, jolla kivi murskataan alle 30 mm:n raekokoon. Murskauksen jälkeen kivi siirretään hihnakuljettimilla rikastamon kivisiiloon. Murskaus aiheuttaa jonkin verran melu- ja pölyhaittaa lähiympäristöön. Melua pyritään vähentämään käyttämällä kumisia seulaverkkoja. Pölyn leviämistä ympäristöön vähennetään kuljetinhihnoille asennetuilla pölysuotimilla sekä kesällä kiven kastelemisella. Murskaamon jätekuorma koostuu pääosin öljyjätteestä, rautaromusta ja rikkoutuneista kumihihnoista. Öljyjäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle käsiteltäväksi sekä rautaromu ja kumihihnat uusiokäyttöön. Lisäksi syntyy pieniä määriä muuta energia- ja sekajätettä sekä sähkö- ja elektroniikkajätettä. Nämä lajitellaan, kierrätetään ja hävitetään asianmukaisesti. Vaahdotus Murskattu kivi siirretään hihnakuljettimilla tankomyllyjauhatukseen, jossa kivi jauhetaan alle 300 μm:n raekokoon. Jauhatus suoritetaan märkäjauhatuksena. Jauhettu kiviliete pumpataan vaahdotuslaitokselle, jossa raakaainekivestä poistetaan silikaattimineraalit vaahdotuskemikaaleja käyttäen. Vaahdotuskemikaalit ovat pinta-aktiivisia ja poistuvat silikaatin mukana. Vaahdotuksen yhteydessä rikastetta jauhetaan kuulamyllyllä vielä lisää alle 45 μm:n raekokoon.

6 Erotetut silikaattimineraalit pumpataan lietteenä tehdasalueella olevalle sakeuttimelle. Sakeuttimen tehtävänä on selkeyttää prosessista pumpatun silikaattilietteen vesi rikastusprosessin vesikiertoon. Sakeuttimen pohjalle kertyvä kiintoaine pumpataan kaivokseen. Kaivokseen pumpattavan lietteen kiintoainepitoisuus pyritään pitämään mahdollisimman korkeana. Kaivoksessa on erillisiä louhoksia, jotka täytetään silikaattilietteellä. Louhoksien pintaan nouseva selkeytynyt vesi pumpataan takaisin rikastamon prosessivedeksi. Hienonnettu ja rikastettu kalkkiliete varastoidaan vaahdotuslaitoksen varastosäiliöihin, joista se pumpataan linkojen kautta hienojauhatukseen. Lingoilla nostetaan rikastetun kalkkilietteen kiintoainepitoisuutta. Ylitteenä tuleva vesi käytetään vaahdotuslaitoksen prosessivetenä. Vaahdotuslaitoksen jätekuorma koostuu pääosin tyhjistä kemikaalitynnyreistä, öljyjätteestä, rautaromusta, pienestä määrästä muuta energia- ja sekajätettä sekä sähkö- ja elektroniikkajätettä. Nämä lajitellaan, kierrätetään ja hävitetään asianmukaisesti. Hienojauhatus Rikastettu kalkkikiviliete jauhetaan pigmenteiksi lopputuotetehtaassa. Hienojauhatus tapahtuu tällä hetkellä neljällä jauhinmyllyllä. Hienojauhettu liete pumpataan haihdutuslaitteiston kautta varastosäiliöihin. Haihdutuslaitteistoa käytetään tuotteen lopullisen kiintoainepitoisuuden saavuttamiseksi. Haihdutettu kuuma vesi käytetään uudelleen prosessivetenä. Laitoksen jätekuorma koostuu pääosin tyhjistä polypropeenisuursäkeistä, öljyjätteestä, rautaromusta, pienestä määrästä muuta energia- ja sekajätettä sekä sähkö- ja elektroniikkajätettä. Jätteet lajitellaan, kierrätetään ja hävitetään asianmukaisesti. Laitoksen vuosikapasiteetti on noin lietetonnia ja keskimääräinen vuosituotanto noin lietetonnia valmiita tuotteita. Laitoksen kapasiteetti on mahdollista nostaa tasolle lietetonnia/a. Laitos toimii keskeytymättömästi 24 h vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Slurry-valmistuksen tuotteina syntyy lietemäisiä jauhettuja kalsiumkarbonaatti-päällystyspigmenttejä ja/tai täyteaineita, jotka eroavat toisistaan lähinnä kuiva-ainepitoisuuden ja raekoon mukaan. Slurry-valmistuksen sivutuotteena syntyy myös silikaattikalkkia, jota voidaan käyttää maanparannusaineena. Silikaattikalkkia syntyy noin tonnia vuodessa (slurrytuotteiden valmistusmäärällä noin t/a). 2. Satama Tehdasalueella on teollisuussatama. Satamassa sijaitsee tällä hetkellä 13 kpl ruostumattomasta teräksestä tai betonista valmistettua varastosäiliötä. Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on m 3. Satama-alueella on olemassa suunnitelma vielä 6 x m 3 säiliökapasiteetille. 6

7 Tehtaan valmistama kalkkiliete varastoidaan näissä säiliöissä. Oman tuotannon lisäksi säiliöaluksilla tuodaan kalkkilietettä noin t/a. Kapasiteetti tuontia varten on lietetonnia/a. Oma lietetuotanto ja lietteiden tuontikapasiteetit ovat yhteensä enintään t/a. Oma lietetuotanto ja tuontiliete toimitetaan asiakkaille satamasta säiliöautoilla tai tarvittaessa säiliölaivoilla. Säiliöiden ja autolastaustilojen pesuvedet pumpataan tehtaalle prosessivedeksi. Sekoittajien vaihteistoista muodostuu öljyjätettä. Öljyjäte kerätään ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle käsiteltäväksi. Lisäksi satamassa muodostuu pieniä määriä energia- ja sekajätettä sekä sähkö- ja elektroniikkajätettä. Jätteet lajitellaan, kierrätetään ja hävitetään asianmukaisesti. Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 65 :n mukaisesti jättänyt sataman jätehuoltosuunnitelman ja ilmoittanut sataman ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Päätöksen mukaan sataman tulee tarkistaa jätehuoltosuunnitelmansa vähintään kolmen vuoden välein (seuraavan kerran 2014). Tarkistamisesta tehtävään ilmoitukseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on liitettävä selvitys siitä, miten jätehuoltosuunnitelmaa on tarkistettu. 3. Kuivatuotetehdas Kuivatuotetehdas käyttää raaka-aineena lietetuotteita. Lietetuotteet ovat varastoituna lopputuotetehtaalla tai sataman varastosäiliöissä. Siirto tehtaalle tapahtuu pumppaamalla putkilinjoja pitkin. Kuivatuoteprosessissa syntyy kuivia päällystettyjä ja/tai päällystämättömiä kalsiumkarbonaattituotteita, jotka eroavat toisistaan raekoon ja/tai päällysteen määrän mukaan. Kalkkiliete kuivataan jatkuvassa prosessissa ja päällystetään mahdollisesti rasvahapolla. Kuivausprosessissa käytetään nestekaasua. Nestekaasu toimitetaan tehtaan varastosäiliöön säiliöautoilla. Lopputuotteena syntyvä päällystetty tai päällystämätön jauhe pumpataan varastosiiloihin. Lopputuote säkitetään paperi- ja/tai suursäkkeihin ja varastoidaan tehdasalueella olevissa varastohalleissa. Toimitukset asiakkaille tapahtuvat joko kuormaautolla tai rahtilaivalla oman sataman kautta. Lopputuotetta voidaan toimittaa myös irtotavarana säiliöautolla. Kuivatuotetehtaan nykyinen vuosikapasiteetti on t/a. Kapasiteettia on suunniteltu nostettavan tasolle t/a. Kuivatuotetehtaan pölynpoisto on hoidettu tekstiilisuodattimilla. Kuivatuotetehtaalta syntyy energiajätettä tyhjien polypropeenisäkkien muodossa. Säkeissä on varastoituna steariinihappoa. Lisäksi syntyy tuotteen pakkaamisessa käytettäviä paperi- ja suursäkkejä sekä rikkonaisia kuormalavoja. Nämä jätteet kerätään erikseen ja toimitetaan energiajätepisteeseen. Hydrauliikkalaitteista syntyy öljyjätettä, joka toimitetaan käsiteltäväksi ongelma- 7

8 jätelaitokselle. Laitteistojen rikkoutuessa syntyy rautaromua ja sähkö- ja elektroniikkajätettä. Jätteet lajitellaan, kierrätetään ja hävitetään asianmukaisesti. 4. Muuta Förbyn tehdasalueella on myös varastoituna muun muassa nestemäisiä polyakrylaattipohjaisia dispergointiaineita sekä synteettisiä paksuntajia. Nämä ovat varastoituna säiliövarastoalueella tai muissa tehdasalueen varastoissa. Tehdasalueella varastoidaan mahdollisesti myös muita säkitettyjä mineraalipohjaisia kuivia tuotteita ja synteettisiä polymeerejä toimitettavaksi edelleen asiakkaille. Tuotanto, prosessit, raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet Molemmat tuotantoprosessit (slurry-tuotanto sekä kuivatuote) ovat jatkuvia ja Förbyn tehdasalueella on tuotantotoimintaa 7 päivää viikossa 24 h vuorokaudessa. 8 Tuotanto ja tuonti, t/a 2009 Ennuste 2010 Max. vuosikapasiteetti Oma CaCO 3 lietetuotanto Kuivatuotetehdas, tuotanto Säiliövarastoalue, CaCO 3 lietetuonti Dispergointiainetuonti satamavarastoalue Muut kuivat varastotuotteet Paksuntajat, dispergointiaineita Synteettiset polymeerit Taulukko 1. Vuoden 2009 toteutuneet tuotantomäärät ja ennuste vuodelle 2010 sekä vuotuiset maksimikapasiteetit.

9 9 Aine Käyttö ka., t/a Suunniteltu käyttö, t Prosessi, jossa käytetään Kalkkikivi CaCO 3 tuotteiden valmistus Dispergointiaine lietemäisten CaCO 3 tuotteiden dispergointi Vaahdotuskemikaalit lietemäisten CaCO 3 tuotteiden valmistus, silikaattimineraalien vaahdotus Vesi lietemäisten CaCO 3 tuotteiden valmistus Biosidit lietemäisten tuotteiden säilöntä Rasvahappo kuivien CaCO 3 tuotteiden päällystys Taulukko 2. Käytettävät raaka-aineet. Aine Käyttö t/a (ka.) Suunniteltu käyttö t/a Prosessi, jossa käytetään Tankomyllyn tangot Kalkkikiven jauhaminen tankomyllyssä Kuulamyllyn kuulat 3 5 CaCO 3 lietteen jauhaminen kuulamyllyssä PX-myllyjen kuulat kalsiitin jauhaminen PX-myllyssä Paperisäkit, kpl kuivatuotteen säkitys Suursäkit, kpl kuivatuotteen säkitys Muovikalvo säkkien huputus Lavat, kpl kuivatuotteen pakkaus Taulukko 3. Käytettävät apuaineet. Polttoaineet ja kemikaalit Omya Oy sekä Salon Mineraali Oy on valtioneuvoston asetuksen 484/2005 mukaisesti luokiteltu kemikaalien laajamittaiseksi teolliseksi käsittelijäksi ja varastoijaksi (ei tarvitse toimintaperiaateasiakirjaa eikä turvallisuusselvitystä). Toiminnanharjoittajat ovat nimenneet kemikaalien käytönvalvojat sekä nestekaasun käytönvalvojan ja varahenkilön. Tukes on tehnyt tarkastuksen Förbyn tehdasalueelle on tehty sisäinen pelastussuunnitelma, joka sisältää myös erillisen kemikaalien riskien arvioinnin.

10 Omya Oy on nestekaasun keskisuuri käyttäjä. Omya Oy käyttää nestekaasua CaCO 3 lietteen kuivatukseen. Tätä varten tehdasalueelle on sijoitettuna 75 m 3 :n nestekaasusäiliö. Säiliön omistaa Oy Teboil Ab. Nestekaasun määrä säiliössä on enintään kg. Nestekaasun höyrystinkeskuksen kapasiteetti on 200 kg/h. Inspecta Oy on tehnyt nestekaasun käyttölaitoksen käyttöönottotarkastuksen Omya Oy:n korjaamon pihamaalla on maanalainen muovinen 5 m 3 :n polttoainesäiliö. Säiliö on varustettu ylitäytönestimellä. Säiliö on tarkastettu Uusintatarkastus on tehtävä mennessä. Tehdasalueella sijaitsevat myös Esko Gustafsson Oy:n moottoripolttoainesäiliöt. Säiliöt ovat kooltaan 2 x 5 m 3. Ne ovat kaksoisvaipallisia ja sisältävät varoaltaan ja ylitäytönestimen. Kevytpolttoöljyn kulutusmäärä on noin 10 m 3 vuodessa ja säiliön täyttö hoidetaan öljynkuljetukseen perehtyneiden kuljetusliikkeiden toimesta niin, että säiliö täytetään noin 1 2 kertaa vuodessa. Tehdasalueella sijaitsevassa R-10 säiliössä (45 m 3 ) varastoidaan nestemäistä vaahdotuskemikaalia, joka on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi (N), syövyttäväksi (C) sekä syttyväksi (R10). Vuonna 2009 säiliön täyttökertoja tuli 6 kpl:ta. Maksimikapasiteetilla (samalla säiliötilavuudella) niitä tulisi kappaletta vuodessa. Kuljetukset hoitaa kemikaalikuljetuksiin perehtynyt kuljetusliike kyseiseen kuljetukseen soveltuvalla kuljetuskalustolla. Täyttöpaikka ulkona on asfaltoitu ja sen läheisyydestä löytyy sadevesikaivon sulkukansi sekä kemikaalin imeytysainetta. Lisäksi tehdasalueelle toimitetaan tuotannon apuaineita ja kemikaaleja (kanistereissa ja konteissa), varaosia, öljyjä ja muuta käyttötavaraa. Kyseisten tavaroiden purku tapahtuu normaalisti varaston edessä kuljetusautosta suoraan varastoon. Normaalitilanteessa kaikki kemikaali- ja polttoainekuljetukset tapahtuvat arkisin klo välisenä aikana lukuun ottamatta CaCO 3 -liete toimituksia, joita toimitetaan 24 h vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Kuljettajat hoitavat näiden tuotteiden lastauksen täysin itsenäisesti. Liikenne Hakemuksen mukaan maksimituotantokapasiteetin aikana CaCO 3 - lietekuljetuksia olisi noin kpl/a, kuivatuotetoimituksia asiakkaille noin 940 kpl/a, kuivien tuotteiden laivalastauksia noin 16 laivaa/a (yht. noin t/a), kuivien tuotteiden laivapurkuja noin 4 laivaa/a (yht. noin t) ja kivikuljetuksia tehdasalueella noin kpl/a. Määrät voivat vaihdella riippuen laiva-/juna-/autokuljetusten suhteesta. 10

11 11 Vedenkäyttö ja viemäröinti Förbyn tehdasintegraatti käyttää vettä käyttö-, jäähdytys-, prosessi- ja tarvittaessa sammutusvetenä. Veden kulutuksen laskettu kokonaismäärä tällä hetkellä on noin m 3 /a, josta käyttövettä 500 m 3 /a ja prosessivettä m 3 /a (tuotannolla t/vuosi). Tämän lisäksi merivesilämmönvaihtimet käyttävät kahdessa eri vaiheessa merivettä noin m 3 /a lietteen jäähdyttämiseen. Tämä vesi palautetaan takaisin mereen. Länsi-Suomen Ympäristölupaviraston lupa jäähdytys- ja prosessiveden johtamiseksi merestä Omya Oy:lle (nro 10/2005/4, ) sisältää makean veden valmistamisen merivedestä käänteisosmoositekniikalla (RO). Arvioitu makean veden tarve olisi m 3 tai m 3 vuodessa mahdollisen tuotannon laajentaminen jälkeen. Tällöin merivettä RO-laitteelle olisi tarvittu maksimissaan noin m 3 (40 %:n saannolla). Tämän luvan oikeudet ja velvoitteet on siirretty Salon Mineraali Oy:lle, joka on Omya Oy:n tytäryhtiö. Salon Mineraali Oy on käynnistänyt uudelleen hankkeen, jonka tarkoituksena on vähentää tehtaan syötevedessä olevien sulfaatti- ja kloridi-ionien määrää, jotka ovat haitallisia kalkkipigmentin valmistusprosessissa. Hakija on ensin tutkinut vaihtoehtoa, jossa Förbyn kaivoksen kuivanapitovesiä olisi käytetty RO-laitteen syötteenä. Tämä vesi on osin merellistä alkuperää ja sisältää sen johdosta pohjaveteen verrattuna kohonneita määriä mm. sulfaatteja ja kloridia. Tämä vaihtoehto olisi kuitenkin vaatinut veden pehmentämistä Na-suolalla ja vedessä olevien kolloidisen aineksen saostamista polyalumiinikloridilla ennen RO-käsittelyä. Kemikaalien käytön välttämiseksi hakija on päättänyt siirtyä takaisin puhtaan veden tekemiseen merivedestä, mikä ei vaadi käynnin aikaista kemikaalien käyttöä. Vesi otetaan sataman laiturirakenteeseen sijoitetulla pumpulla. Tarvittava vesimäärä on noin 100 m 3 /h. Osa vedestä käytetään pigmenttitehtaan lämmönvaihtimen jäähdytysvetenä ja noin 32 m 3 /h tarvitaan RO-laitteen syötevetenä. Talvella RO-laitteen syötevetenä käytetään osin lämmönvaihtimen läpi mennyttä vettä. Laite tuottaa puhdasta vettä 12 m 3 /h. Merivedestä suodatetaan kiintoainesta pois hiekkasuotimilla ennen veden syöttämistä RO-laitteeseen. Hiekkasuotimet vaativat säännöllistä takaisinhuuhtelua, johon käytetään syötevettä. Tämä kiintoaines ja RO-laitteen rejekti, johon syötevedessä olevat ionit joutuvat, ohjataan yhteistä viemärilinjaa pitkin tehtaan patoaltaaseen. RO-laitteen suodinmembraanit vaativat lisäksi säännöllisesti tehtävää erillistä pesua, jossa käytetään pieniä määriä sekä suolahappoa (30 %) että lipeää (50 %) pesuaineina. Näiden käyttömäärät ovat vuositasolla noin 10 ja 20 litraa. Kaivoksen kuivanapitovedet (sade- ja pohjavesi), joita syntyy noin m 3 vuodessa, tullaan johtamaan suoraan mereen. Kaivosveden kuormitustarkkailu esitetään hoidettavaksi 3 kertaa vuodessa otettavien vesinäytteiden ja jatkuvatoimiseen magneettiseen virtausmittaritietoon perustuen.

12 Prosessiveden käyttö koostuu pääosin jauhatus- ja vaahdotusprosesseissa tarvittavasta vedestä sekä laitteiden ja säiliöiden pesuvesistä. Koska pääosa tuotteista on lietemäisiä, niin prosessista poistuu vettä myytävien tuotteiden mukana noin m 3 vuodessa, loput käytetystä prosessivedestä sitoutuu kaivostäytössä silikaattikalkin huokosvedeksi sekä osa haihtuu hienojauhatustehtaalla höyrynä ilmaan. Förbyn tehdasalueella sijaitsee ns. Mustanmäen vesiallas. Vesiallas on tilavuudeltaan noin m 3, kallioseinämäinen ja kattamaton vanha avolouhos. Vesialtaasta vettä voidaan pumpata prosessivedeksi tehtaalle ja satamaan. Tehdasalueelta johtaa patoaltaaseen kolme eri viemärilinjaa, joita pitkin johdetaan silikaattisakeuttimen lähettyvillä sijaitsevien sadevesikaivojen vedet, kompressorin lauhdevedet, ylivuoto silikaattisakeuttimelta häiriötilanteessa, tanko- ja kuulamyllyjen perustusten kuivanapitovedet ja rikastamon kattovedet patoaltaaseen. Mahdollinen Mustanmäen ylivuoto, tehdasalueen keskeisen piha-alueen sekä laboratorio/sosiaalitilarakennuksen sadevesikaivojen vedet ja kuivatuslaitoksen kattovedet johdetaan samoin patoaltaaseen. Toimiston ympäristön sadevesikaivot sekä nestekaasusäiliön perustusvedet johdetaan omaa viemärilinjaa pitkin patoaltaaseen. Satama-alueelta kerätään yhteen lastausalueen sadevedet sekä laivanpurkausaseman sadevedet. Nämä vedet menevät mereen. Tehtaan merivesilämmönvaihtimelta merivesi palautetaan patoaltaaseen ja sataman merivesilämmönvaihtimelta mereen satama-alueella. WC- ja saniteettivedet tehtaalta, toimistolta, laboratorio- ja sosiaalitilarakennuksesta ja ruokalasta sekä mekaaniselta korjaamolta ja sen sosiaalitiloista johdetaan suoraan alueella sijaitsevaan kunnalliseen puhdistamoon. Laboratoriotilasta tulevassa saniteettivesiputkilinjassa on erillinen sakokaivo. Tehdasalueella on sadevesiviemäreiden sulkukansia, joilla voidaan häiriötilanteessa tukkia sadevesiviemärit. Rikastamolla ja märkäjauhimolla on erilliset, täysin suljetut vesikierrot. Rikastamolla vettä lisätään muun muassa tankomyllyyn ja karkeavaahdotuskennoon sekä käytetään välisäiliöiden laimennusvesinä ja vaahdotuskennojen vaahtoränneissä ns. piiskavesinä. Rikastamolta silikaattiliete pumpataan silikaattisakeuttimelle. Sakeuttimen pohjalle laskeutunut silikaattiliete pumpataan kaivokseen ja sakeuttimella selkeytynyt vesi pumpataan rikastamon kiertovesisäiliöön R-7 (80 m 3 ). Kaivoksen louhoksissa selkeytynyt vesi pumpataan takaisin suljettuun prosessivesikiertoon. Rikastamon vedenpoistolingoilta tulevat vedet käsitellään lamelliselkeyttimellä. Selkeytynyt vesi pumpataan rikastamon prosessivesisäiliöön R-7 ja erottunut kiintoaine pumpataan takaisin linkojen syöttösäiliöön R-3. 12

13 Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Prosessivesisäiliö R-7:n rinnalle on rakennettu toinen, suurempi prosessivesisäiliö R-11 (500 m 3 ). Märkäjauhimolla vettä käytetään PX-myllyjen syötteen laimennusvetenä. Lisäksi sitä tarvitaan tuote- ja kuulaseulojen sekä tuotelingon pesuissa. Seulojen ja lingon pesuvedet johdetaan takaisin märkäjauhimon prosessivesisäiliöön MJ-8 (25 m 3 ). Prosessivesisäiliön MJ-8 kanssa rinnan on kytketty vesisäiliö MJ-11 (500 m 3 ). Tähän säiliöön pumpataan satamaalueelta säiliöiden pesuvedet. MJ-8 ja MJ-11 säiliöiden kaikki vedet käytetään uudelleen PX-myllyjen syötteen laimennukseen. Toiminnasta syntyy tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä seuraavasti. 13 Tavanomainen jäte Jätetunnus Jätemäärä 2009 t/a Jätemäärä 2010 t/a Jätemäärä 2011 t/a Silikaattikalkki Rauta- ja teräsromu ,0 25,6 27,0 Puujäte ,5 8,9 12,7 Yhdyskuntajäte ,2 5,9 13,1 Tietosuojamateriaali ,7 1,1 0,6 Jätepaperi ja jätepahvi ,4 5,0 3,8 Käytetyt tynnyrit ,4 0,035 1,7 Energiajäte ,8 20,2 19, PE-kontit (1 m 3 ) ,9 0,012 0 Sorvilastut ,02 0,01 0,01 Lasijäte ,1 0,1 0,1 Sakokaivoliete (kalkki pitoinen) ,5 2,5 0 Taulukko 4. Tavanomaiset jätteet Ongelmajäte Jätetunnus Jätemäärä 2009 t/a Jätemäärä 2010 t/a Jätemäärä 2011 t/a Loisteputket ,04 0,05 0,3 Öljyiset vedet/emulsiot ,087 0 Jäteöljy, musta ,7 2,6 0,8 Jäteöljy, kirkas Öljynsuodattimet, ,0 3,4 3,6 vaseliinit Akut ,3 0,4 0,9 Paristot ,04 0,01 0, Maali-, liima- ja lakka ,2 jätteet Sähkö- ja elektroniikka ,5 0,5 0,8 romu Sähköjohdot, kaapelit ,8 0,9 1,2 Taulukko 5. Ongelmajätteet

14 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Metallijäte erotellaan <2 ja >2 mm ainevahvuuteen. Nämä toimitetaan uusiokäyttöön. Käytetyt metallitynnyrit kerätään ja toimitetaan uusiokäyttöön. Energiajäte erotellaan sekajätteestä ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Ongelmajätteisiin luettavia mustia ja kirkkaita voiteluöljyjätteitä, öljysuotimia, vaseliinijätettä, öljyisiä vesiä ja emulsioita sekä rättejä ja trasseleita, loisteputkia ja akkuja muodostuu pääosin kunnossapitotoiminnasta. Vaaralliset jätteet lajitellaan erikseen ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Paperi, pahvi ja tietosuojamateriaali kerätään erikseen ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerätään erikseen ja toimitetaan asian mukaiseen käsittelyyn. Näihin liittyvälle tietosuojamateriaalille (esim. kovalevyt) on olemassa oma hävitystapa. Syntyvä lasi- ja puujäte kerätään erikseen ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Ruokalasta syntyvä kompostijäte käytetään omalla pihamaalla maanparannusaineena. Syntynyt silikaattikalkki pumpataan kaivokseen (ympäristölupa Nro 101 YLO, ). Se on luokiteltu tavanomaiseksi jätteeksi. Vuonna 2003 on aloitettu keräämään energiajäte erilleen sekajätteestä. Vuonna 2008 on otettu käyttöön jätepuristin energiajätteen käsittelemiseksi. Jätepuristinta käytetään etenkin kuivatuotetehtaalla syntyvän energiajätteen käsittelyyn. Silikaattikalkki on luokiteltu luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvaksi lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi (Evira). Ennen kaivostäyttötoiminnan aloittamista (2008) syntynyttä, tehdasalueella kasoilla varastoituna olevaa silikaattikalkkia, myydään edelleen tätä käyttötarkoitusta varten noin tonnin vuosivauhdilla. 14 Hakemuksessa edellä kuvatut tuotantotekniikat ja -prosessit, raakaaineiden käyttö, päästöjen ja jätteiden vähentämiseen tähtäävät toimet, energian käytön tehokkuuteen liittyvät toimet sekä toiminta riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisyssä vastaa hakijan käsityksen mukaan hyvin parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Rikastamon ja märkäjauhimon erillisten, täysin suljettujen vesikiertojen johdosta normaalitilanteessa päästöjä maaperään ja vesistöön ei prosessista pääse.

15 Energian käyttö ja energiatehokkuus Laitoksen aiheuttamat pölyhaitat on mittauksilla todettu pieniksi. Melusta ja pölystä aiheutuvien haittavaikutusten olennaiselle vähentämiselle ei hakijan mukaan ole olemassa teknistaloudellisia edellytyksiä. Silikaattikalkin hyödyntämistä maatalouskalkkina jatketaan ympäristölupaan rikastushiekan loppusijoittaminen Karl Forsström Ab:n kalkkikivikaivokseen, Dnro LOS-2004-Y , Nro 101 YLO kirjatun velvoitteen mukaisesti. Läjittäminen kaivokseen on vasta toissijainen käyttömuoto. Hyödyntäminen maatalouskalkkina pienentää olemassa olevia läjityskasoja vähentäen täten kasojen aiheuttamaa pölyämistä ja visuaalista haittaa lähialueella. Nykyinen toiminta ei ole tehtyjen selvitysten perusteella ympäristölle haitallista. Nykyisen toimintatavan voidaan katsoa edustavan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Päästöjen vähentämiseksi käytetyt käytännöt kuten esim. tehtaan vesikiertojen sulkemiset ja tekstiilisuodattimien käyttö kuivatuotetehtaan pölynpoistossa edustavat hakijan tietämyksen mukaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Energian käytön kannalta helmikuulamyllyjen ja tankkivaahdotuskennojen käyttö sekä vanhojen laivojen käytön vähentyminen sekä uuden sataman laivanpurkausaseman rakentaminen edustaa hakijan mukaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Sähköä käytetään tehdaslaitoksien prosesseissa sekä toimistorakennusten, varastojen ja laboratorio/sosiaalitilarakennuksen ja osittain tehdasrakennusten lämmittämiseen. Nestekaasua käytetään kuivatuoteprosessissa CaCO 3 -lietteen kuivatukseen ja öljyä korjaamotilan lämmittämiseen. Sähköä on käytetty noin 120 kwh/slurrytonni, nestekaasua noin 27 kg/slurrytonni ja kevyttä polttoöljyä noin 10 tonnia/a. Maksimituotannolla luvut ovat hakemuksen mukaan: sähkö 123 kwh/slurrytonni, nestekaasu 27 kg/slurrytonni ja kevyt polttoöljy 10 t/a. Omyakonserni seuraa alan parhaimman käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Lisäksi konserni on itse kehittänyt omaa teknologiaa mm. hienojauhatuksessa sekä luokituksessa. Förbyn tehtailla käytössä olevilla yksikköprosesseilla varmistetaan korkealaatuisten tuotteiden valmistus mahdollisimman alhaisella energiankulutuksella. Lisäksi pyritään soveltamaan teknistaloudellisesti tehokkaita ratkaisuja käytännössä. Energiansäästö on otettu huomioon toteutettavissa investointiprojekteissa sekä otetaan huomioon myös jatkuvasti Förbyn tehtaiden SEQ-ohjelmassa. 15

16 Tärkeimmät toteutuneet energiansäästötoimenpiteet vuosina Förbyn tehdasalueella: sataman säiliöiden sekoittimien jaksokäyttö. kuivatuotetehtaan polttimen optimointi. kuivatuotemyllyn eristys. kuivatuotemyllyn paineilmakäytön minimointi. uusia moottoreita hankittaessa, ostetaan ainoastaan korkean hyötysuhteen moottoreita. taajuusmuuttujien hyötykäyttömahdollisuudet selvitetään aina tapauskohtaisesti. pyritään käyttämään pumppauksissa ja isoissa moottorikäytöissä taajuusmuuttajia mikäli se on energian käytön tehokkuuden kannalta järkevää. mikäli teknisesti mahdollista, pumput valitaan sitten, että ne toimivat optimialueellaan. laitehankinnoissa otetaan huomioon laitteiden energiatehokkuus. isojen taajuusmuuttajien jäähdytystarve on minimoitu. prosessien välisten tasaussäiliöiden volyymit on minimoitu. murskauksen ja primäärijauhatuksen energiankäyttöä on optimoitu (pienennetty murskauksesta tulevaa kivikokoa). hukkalämmön hyötykäyttö tuotantotilojen lämmityksessä. kiinnitetty huomiota valaistukseen (turhaa päällä olevien valojen sammuttelu sekä vanhojen valaisimien korvaus uusilla, energiatehokkaammilla valaisimilla). Useilla yllä mainituilla toimenpiteillä on energiansäästön lisäksi vaikutusta myös kunnossapitokustannuksiin. Suunniteltuja tulevaisuuden energiansäästötoimenpiteitä ovat mm.: pyritään selvittämään kuivatuotemyllyn lämmön talteenoton mahdollisuuksia. tullaan tekemään paineilmakartoitus. tehdään putkistojen saattolämmitysten eristysten kunnon selvitys. erotetaan sähköpääkeskusten energiamittaukset. Tällöin pystytään seuraamaan paremmin energiankulutusta, säästötoimien vaikuttavuutta sekä yllättäviä energiankulutuspiikkejä. apulaitteiden käyntitarpeesta lyhyiden tuotantokatkoksien aikana tullaan tekemään kartoitus. 16 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Tehdasalueella ei ole ihmisen terveyteen haitallisesti vaikuttavia toimintamuotoja, eikä se myöskään vaikuta yleiseen viihtyvyyteen merkittävän haitallisesti. Oleellisimpia ihmisen viihtyvyyteen vaikuttavia päästöjä/haittoja ovat vähäiset pölyhaitat, tehtaan aiheuttama melu sekä raskas liikenne. Pölyhaitat on tehtyjen mittausten mukaan luokiteltu kuitenkin vähäisiksi. Pölyämistä on pyritty minimoimaan mm. raaka-ainekiven kastelulla kesäai-

17 kana. Lisäksi kaivostäytön ja silikaattimineraalin käytön maanparannusaineena jatkuessa, pölyävä silikaattikasa pienenee koko ajan. Tehdasalueen melu aiheuttaa jonkin verran haittaa lähiympäristöön. Meluhaittoja on pyritty pienentämään erilaisin murskaamolla tehdyin toimenpitein. Tehdasalueelle on tehty myös melumallinnus. Omyan Förbyn tehdasalueen merkittävimmät melupäästöt syntyvät kiven murskauksesta ja seulonnasta. Ramboll Oy on selvittänyt melua alueen ympäristössä laskennallisesti sekä mittauksin. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (nykyisin Ramboll Oy) teki vuonna 2007 Förbyn tehtaan meluselvityksen, joka päivitettiin Ramboll Oy:n toimesta vuonna Vuoden 2009 meluselvityksen päivityksen jälkeen merkittävimpiin melulähteisiin on tehty vaimennustoimenpiteitä sekä toiminta-ajat ovat muuttuneet tuotantokapasiteetin kasvun myötä. Melumallin uudelleen päivitystä varten mitattiin 3 kohteen melupäästöt sekä tehtiin melumittauksia tehtaan ympäristössä. Meluraportin perusteella toiminta ei ylitä voimassa olevan ympäristöluvan ehtoja. Tehdasrakennusten sisätilojen melu on mitattu vuonna 2007 Envimetria Oy:n toimesta. Tehtaan sisätiloissa useammassa kohteessa ylempi 85 db:n toiminta-arvo ylittyi. Omyan Förbyn tehtaille on laadittu sekä toteutetaan meluntorjuntaohjelma. Voimassa olevan ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti laivan purusta syntyvää melua on mitattu kolmessa eri pisteessä (Sjövik, Fridkulla ja Vadholmen) vuosina 2002, 2003, 2004, 2006 ja Kaikissa tehdyissä mittauksissa laivojen melun tuotto on ollut alle 45 db kyseisessä mittauspisteessä. Mittaustulokset on raportoitu Lounais-Suomen Ympäristökeskukselle (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskus). Vuonna 2009 Omya Oy selvitti kuivalastialuksen lastauksessa syntyvää melua. Mittauspisteet sijaitsivat Sjövikissä, Fridkullassa, Vadholmenissa, Skeppsholmenissa sekä Omya Oy:n satama-alueella. Lastauksessa syntyneen melun tuotto oli kaikissa tehdasalueen ulkopuolisissa mittauspisteissä < 45 db. Mittaukset on tehty yöaikana. Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia kohteita. Alueella ja sen vaikutusalueella ei ole muita suojeluohjelmiin liittyviä alueita. Lähin Naturaalue sijaitsee noin 1,5 km tehdasalueesta etelään. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Tehdasalue ei suoranaisesti aiheuta päästöjä vesistöön. 17

18 18 Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Ilmaan joutuva kalkkipöly ei ole ympäristölle haitallista, käytännössä sillä saattaa olla marginaalisia vaikutuksia välittömän lähialueen kasvillisuuteen (maaperän happamuus voi paikallisesti vähetä nykyisestä). Kalkkipölyn aiheuttama pölyäminen tulee vähenemään silikaattikasan pienetessä ja kaivostäytön sekä silikaattikalkin toimittamisen maanparannusaineeksi jatkuessa. Vuoden 2010 aikana on tehty Omyan Förbyn tehdasalueen lähiympäristössä pölymittaus sekä kuivatuotetehtaan päästömittaus (Envimetria Oy). Tehtyjen selvitysten perusteella tehdasintegraatin toiminnasta aiheutuva pölypitoisuus ympäristössä alittaa ilmanlaadun ohjearvot. Vuoden keskiarvo (50 µg/m 3 ) Vuorokausiohjearvoon 120 µg/m 3 verrattava pitoisuus Suurin vuorokausipitoisuus Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 37 µg/m 3 32 µg/m 3 22 µg/m 3 71 µg/m 3 90 µg/m 3 46 µg/m 3 78 µg/m 3 91 µg/m 3 49 µg/m 3 Taulukko 6. Kokonaisleijumapitoisuudet Kuivatuotetehtaan päästömittausten perusteella hiukkaspitoisuus savukaasuissa oli keskimäärin 1,1 mg/m 3 n, jota voidaan pitää alhaisena (pussisuotimien takuuarvot ovat tasolla 5 10 mg/m 3 n). Hiilivetypitoisuus (TOC) savukaasuissa oli alle 5 mg/m 3 n (jäi alle luotettavan määritysrajan). Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Laitoksien käytöllä ei ole vaikutusta kallio- ja maaperään eikä toiminta myöskään aiheuta pohjaveden pilaantumista tai muuttumista. Tehdasalue eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavedenottamo sijaitsee Norrbyssä noin 2 kilometrin päässä. Tehdasalueen hulevedet kerätään viemärikaivoihin ja johdetaan tehtaan edustalla olevan kiintoainesta pidättävän padon kautta mereen. Kaivostäytön ympäristöluvassa on määritetty omat velvoitteet kaivoksessa selkeytyneen veden laadun tarkkailulle. Melun ja tärinän vaikutukset Tehdasalueella ei ole tärinää aiheuttavaa toimintaa. Hakijan mukaan melu ei tehtyjen selvitysten perusteella vaikuta ympäristön asutukseen tai tärkeisiin luontoarvoihin merkittävästi.

19 19 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Laitoksen prosessimiesten ja huoltomiesten (mekaaninen + sähkö) tehtäviin kuuluu seurata laitoksen ja sen prosessien toimintaa ja suorittaa huollot kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Kunnossapito-ohjelmassa on huomioitu laitetoimittajien ohjeet. Vuororaportteihin kirjautuvat vuoron aikana tehdyt huomiot. Kunnossapito-ohjelmaan kirjataan tehdyt huollot ja korjaukset. Prosessimiehillä on valvonnan avuksi asennettu valvontakameroita eri prosessin osiin. Keskitetystä prosessinohjausjärjestelmästä ohjataan ja valvotaan koko tehtaan toimintaa. Järjestelmä pitää tallessa eri osa-alueiden ohjauslaitteisiin kytkettyä mittaus-, ohjaus- ja hälytysinformaatiota kohteesta riippuen 4 6 kuukauden ajan. Joistakin yksittäisistä kohteista säilytetään tietoa 3 vuotta. Työnjohdon vastuulla on myös mittauslaitteiden tuloksien oikeellisuuden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen. Mittareiden ja instrumenttien kalibrointi tai toiminnan testaus tehdään säännöllisesti kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Kuormitustarkkailu Förbyn tehdasintegraatin kuormitustarkkailu tehdään hakemuksen mukaan seuraavasti. Patoaltaan kuormitustarkkailunäytteet otetaan kolme kertaa vuodessa. Näytteistä analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa seuraavat analyysit: kiintoaine COD (kemiallinen hapenkulutus) BOD (biologinen hapenkulutus) kokonaistyppi ph sähkönjohtavuus sameus Käänteisosmoosilaitteen käynnistyksen myötä kaikki kaivoksen kuivanapitovedet tullaan johtamaan suoraan mereen. Mereen johdettavan veden määrää tarkkaillaan kuukausittain virtaamamittarin avulla. Mereen johdettavasta vedestä otetaan näyte kolme kertaa vuodessa. Näytteistä analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa seuraavat analyysit:

20 20 kiintoaine COD (kemiallinen hapenkulutus) BOD (biologinen hapenkulutus) kokonaistyppi ph sähkönjohtavuus sameus Käänteisosmoosilaitteen rejektit johdetaan takaisin mereen. Kyseinen vesi on hiekkasuotimessa ja käänteisosmoosilaitteessa konsentroitua merivettä. Hakijat eivät näe tarvetta kyseisen veden tarkkailulle. Hakijat esittävät, että ainoastaan käytetyn meriveden ja palautetun meriveden vesimääriä tarkkaillaan. Vaikutustarkkailu Tehtyjen pöly- ja meluselvitysten perusteella hakijat eivät näe tarvetta vaikutusten tarkkailulle. Raportointi ja tarkkailuohjelmat Turun vesi- ja ympäristöpiirin hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan vaahdotuslaitoksen (rikastamo) viemärilinjasta mereen menevän veden määrä mitataan kerran viikossa ja samalla määritetään kiintoaine. Edellä mainitusta vedestä otetaan kuormitustarkkailua varten näyte toimitettavaksi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:lle 3 kertaa vuodessa. Näytteestä analysoidaan kiintoaine, biokemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, ph, sähkönjohtavuus ja sameus. Vuosiyhteenveto toimitetaan valvontaviranomaiselle. Hakijat esittävät, ettei vesientarkkailua ole tarpeen enää tehdä, sillä tehtailla on käytössä suljetut vesikierrot eikä prosessivesipäästöjä mereen ole (selvitys liittyen Förbyn tehdasalueen nykyiseen vesien tarkkailuun ja muutosesitys vesientarkkailuohjelmaan, ). Meluntarkkailun osalta noudatetaan Insinööritoimisto Kari Pesosen laatimaa nykyistä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymää melun mittaussuunnitelma, siten muutettuna, että melun mittauksia toteutetaan joka kolmas vuosi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antaman päätöksen mukaisesti. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskien arviointi Förbyn tehdasalueelle on tehty sisäinen pelastussuunnitelma, jota pidetään ajan tasalla. Pelastussuunnitelma sisältää yleistiedot tehdasalueesta ja toiminnasta siellä, vaaratilanteet ja niiden vaikutukset, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi (paloturvallisuus, vaaralliset aineet, työsuojelu

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-188. Jäähdytys- ja prosessiveden johtaminen merestä Särkisalon kunnan Bastbölen kylässä

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-188. Jäähdytys- ja prosessiveden johtaminen merestä Särkisalon kunnan Bastbölen kylässä LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-188 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 ASIA HAKIJA Jäähdytys- ja prosessiveden johtaminen merestä Särkisalon kunnan

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 ASIA Päätös Henkel Makroflex Oy:n Hausjärvellä sijaitsevan saumaeriste- ja eristelevytehtaan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle PÄÄTÖS 1 (4) Omya Oy PL 168 94101 KEMI Lupahakemus 27.2.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle Tuotantolaitos sijaitsee Kemin kaupungin Veitsiluodon tehdasalueella.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR-2002-Y Länsi-Suomen Huoltorykmentti PL Hämeenlinna

PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR-2002-Y Länsi-Suomen Huoltorykmentti PL Hämeenlinna PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 8.10.2009 PIR-2002-Y-413-119 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 ASIA Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina ILMOITUKSEN TEKIJÄ UPM-Kymmene

Lisätiedot