Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016"

Transkriptio

1 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus Rantasalmen kunnanhallitus Savonlinnan kaupunginhallitus Sulkavan kunnanhallitus Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto xx.xx.2013

2 1 I - TAUSTA Johdanto Itä-Savon väestön palvelutarpeiden arviointi Kuntatalouden kehitysnäkymät ja kuntien tarvevakioidut menot Nykytilan analyysi Yleistä Huoltosuhde Lapset ja lapsiperheet Nuoret Työikäiset Ikääntyneet Palveluiden kehittäminen Rakenteiden uudistaminen Palvelun laatu Henkilöstö... 9 II TUOTETTAVAT PALVELUT JA TYÖNJAKO Kiireellinen hoito Apteekkipäivystys Ensihoito Ympärivuorokautinen sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Psykiatrinen päivystys Päihtyneiden päivystys/ selviämisasema Sosiaalipäivystys Ei-kiireelliset terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Geriatria Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälineet Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Työterveyshuollon palvelut Tukipalvelut Laboratoriopalvelut Kuvantamispalvelut Lääkehuolto Välinehuolto Kiinteistö- ja tekninen huolto Siivous ja vaatehuolto Hankintatoimi ja logistiikkapalvelut Tietohallinto Turvallisuuspalvelut Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sitä tukeva tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Järjestämissuunnitelmaan liittyvää lähdemateriaalia... 24

3 2 I - TAUSTA Itä-Savon terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 1 Johdanto Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat käynnistivät terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman laatimisen keväällä 2012 kuntajohtajaneuvottelukunnassa, tavoitteena järjestämissuunnitelman hyväksyminen vuonna Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tulee laatia yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Suunnitelman avulla tiivistetään sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien ja eri toimijoiden yhteistyötä ja puretaan tarpeetonta hoidon porrastusta väestön tarpeita vastaavaksi. Kunnat ovat velvollisia laatimaan suunnitelman itse ja/tai yhteistoimintaorganisaatioidensa puitteissa. Terveydenhuoltolain tavoitteina ovat asiakaskeskeisyyden lisääminen, terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja perusterveydenhuollon vahvistaminen. Sosiaalihuoltolaki ja uusi, voimaan tullut vanhuspalvelulaki korostavat niin ikään asiakaskeskeisyyttä, kotiin annettavia palveluja ja laitoshoidon vähentämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskeva valmistelu puolestaan on järjestämissuunnitelmaa laadittaessa kesken, mikä on huomioitava palvelujen järjestämisen suunnittelussa. Järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ei ole kuntalain tai muun lain nojalla laadittavien suunnitelmien ja talousarvioiden yläpuolella. Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien järjestämissuunnitelma käsittää alueen väestölle tuotettavien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden sekä näihin olennaisesti liittyvien sosiaalipalveluiden (pois lukien lasten päivähoito) järjestämisen keskeiset periaatteet. Tavoitteena on perustaa vuonna 2013 järjestämissuunnitelman seurantaryhmä, johon pyydetään kuntia, Itä-Savon sairaanhoitopiiriä, Mikkelin ammattikorkeakoulua, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoa, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta, Etelä-Savon ELY-keskusta ja Itä-Suomen aluehallintovirastoa nimeämään yksi edustaja ja varaedustaja/organisaatio. Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain ja sen tehtävänä on arvioida järjestämissuunnitelman toteutumista sekä sopia suunnitelman toteuttamisen painopisteistä tulevan vuoden osalta. Tällä pyritään vastaamaan terveydenhuollon järjestämisen ajankohtaisiin ammattityövoiman saatavuuden, yhteistoiminnan kehittämisen ym. haasteisiin. 2 Itä-Savon väestön palvelutarpeiden arviointi Kunnan on terveydenhuoltolain mukaan laadittava valtuustokausittain kunnanvaltuustolle hyvinvointikertomus, johon kerätään tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöistä sekä siitä, kuinka palvelujärjestelmä vastaa näihin tarpeisiin. Hyvinvointikertomuksen johtopäätökset toimivat kunnan strategisen suunnittelun perustana.

4 3 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat tekevät hyvinvointikertomuksen sähköisessä muodossa, Kanerva KASTE -hankkeessa THL:n ja kuntaliiton kanssa luotua pohjaa (www.hyvinvointikertomus.fi) hyödyntäen. Väestön hyvinvointia kuvataan mittareilla, joita seurataan vuosittain. Tähän suunnitelmaan on valittu mittareista keskeisimmät. Sähköiseen hyvinvointikertomukseen sisältyvän indikaattoritiedon lisäksi järjestämissuunnitelmaan sisällytetään myös tietoja perusterveydenhuollossa järjestetystä työterveyshuollosta. THL koordinoi alueellista terveys- ja hyvinvointitutkimusta (ATH), joka pyrki vastaamaan tietoperustaisen päätöksenteon haasteisiin mittavalla suomalaisen tutkimuskokonaisuudella vuosina Tutkimuksessa havaittiin, että sosioekonomisten ryhmien väliset erot hyvinvoinnissa, työkyvyssä, terveydentilassa ja niihin vaikuttavissa tekijöissä, kuten elinoloissa, ovat suuria. Vähemmän koulutusta saaneilla myös terveyttä vaarantavat elintavat sekä huonolle terveydelle altistavat tekijät kuten lihavuus ovat yleisempiä kuin korkeammin koulutetuilla. Ikääntyminen näytti vaikuttavan vain vähän kyselyyn vastanneiden itse kokemaan elämänlaatuun, sen sijaan sosiaalisella asemalla oli vaikutusta. Toiminta- ja työkyvyssä erot väestöryhmien välillä olivat jopa kaksinkertaisia. ATH -tutkimus laajenee kansalliseksi vuosina käsittäen yli suomalaista. 3 Kuntatalouden kehitysnäkymät ja kuntien tarvevakioidut menot Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue kuuluu Etelä-Savon maakuntaan, jossa elää ikääntyvä ja samalla vähenevä väestö. Talouskasvu on heikentynyt ja talouden suunta on jo pitkään ollut epävarma. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kuitenkin kasvaa väestön ikääntyessä. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset rasittavat kuntien taloutta. Kunnissa laaditaan mittavia talouden tasapainotusohjelmia ja on selvää, että ilman rakenteellisia muutoksia toimintatavassa ja tehtävien organisoinnissa ei taloutta saada tasapainoon. Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS tuottaa THL:n, Tilastokeskuksen, Kelan ja muiden tiedontuottajien tilastoihin perustuen tietoja, joita voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa tutkimuksissa, arvioinneissa ja päätöksenteossa. Aineistoon on laskettu jokaiselle kunnalle tutkimukseen perustuva asukaskohtainen palvelutarvekerroin, jonka avulla voidaan arvioida, miten asukkaiden palvelutarpeet asettuvat suhteessa maan keskitasoon ja muihin alueisiin. Kun kunnan palveluihin käyttämät rahat (nettomenot) suhteutetaan asukkaiden palvelutarpeisiin, saadaan tietoa siitä, miten menot asettuvat suhteessa maan keskitasoon ja muihin kuntiin. Vuoden 2011 tilastotiedon mukaan lähes kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien, lukuun ottamatta Rantasalmea, tarvevakioidut menot ylittävät valtakunnan keskiarvon. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2011 sairaanhoitopiirin kunnissa Kunta Sairaanhoitopiiri Nettomenot Euroa/asukas Nettomenot, indeksi Koko maa=100 Tarvekerroin Koko maa=1,00 Tarvevakioidut menot, indeksi Koko maa=100 Enonkoski , Rantasalmi ,38 99 Savonlinna , Sulkava ,40 101

5 4 4 Nykytilan analyysi 4.1 Yleistä Vuonna 2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella oli asukasta, joista miehiä oli ja naisia Väestöennusteen mukaan alueen asukkaiden määrä pysynee ennallaan, vähentyen hiljalleen vuoteen 2030 mennessä, ollen silloin Vuonna 2040 väestömäärän ennustetaan olevan (Tilastokeskus). Sairastavuusindeksi- indikaattori ilmaisee, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko väestön keskiarvoon (= 100). Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien sairastavuusindeksit ylittävät valtakunnan keskiarvon. Koulutustaso Itä-Savon sairaanhoitopiirin on alueella edelleen alhaisempi kuin valtakunnassa keskimäärin, etenkin korkea-asteen koulutuksen saaneissa. Kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jääneiden prosentuaalinen määrä on valtakunnallista tasoa alhaisempi. Yksityislääkäripalvelujen käyttö on koko alueella alle valtakunnallisen keskiarvon. Tämän johdosta julkisen terveydenhuollon asema alueen väestön terveydenhuollon palvelutuotannossa on merkittävä. 4.2 Huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0-14 v.) ja vanhusten (yli 64 v.) yhteenlaskettua määrää suhteessa työikäisten (15-64 v.) määrään. Huoltosuhde heikkenee vuosi vuodelta. Vuonna 2011 se oli 62,5%. Vuonna 2015 huoltosuhteen arvioidaan olevan 71,6 % ja v ,8 %. Heikoimmillaan sen lasketaan olevan vuonna Vuonna 2040 huoltosuhde näyttäisi kääntyvän pieneen kasvuun ollen 97,6. Kuntakohtaiset erot huoltosuhteessa ovat kuitenkin varsin suuria: Enonkoskella ja Sulkavalla ovat huolestuttavimmat luvut. (Tilastokeskus.) 4.3 Lapset ja lapsiperheet Perusterveydenhuollon lastenneuvolakäyntejä on alueella enemmän kuin valtakunnallisessa vertailuaineistossa. Perusterveydenhuollossa on panostettu tuntuvasti lapsiperheiden hyvinvointiin. Lapsiperheiden prosentuaalinen osuus kaikista perheistä on selvästi maan keskitasoa alhaisempi. Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden suhteellinen osuus on vähän alle valtakunnan keskiarvon. Vanhemmuuden puutetta koetaan hiukan vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Yksinhuoltajaperheitä kaikista lapsiperheistä on viidennes, mikä vastaa kansallista tasoa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen vuotiaiden määrä vastaa koko Suomen keskiarvoa. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä on vastaavanikäisestä väestöstä 4,6 %, mikä on koko maan keskiarvoa vähemmän. Lapsiperheiden pienituloisuusaste on selvästi valtakunnan tasoa suurempi, ja luku on negatiivisempi kuin myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vastaava. Perheen heikon taloudellisen aseman tiedetään olevan terveyseroille ja syrjäytymiselle altistava riskitekijä.

6 5 Yksittäisistä sairausryhmistä lasten ja nuorten lihavuus on viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana kolminkertaistunut kansallisella tasolla ja samalla lihavuudesta on tullut merkittävä riskitekijä lasten ja nuorten terveydelle. Lihavuuteen liittyviä haittoja ja sairauksia todetaan aina jo kasvuiästä alkaen. 4.4 Nuoret Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon kaikkia käyntejä on alueella enemmän kuin valtakunnallisessa vertailuaineistossa. Kouluterveydenhuollon käynteihin tilastoidaan erikseen lääkärikäynneistä kaikki terveydenhuollon muut kuin lääkärin käynnit. Luvut kertovat sairaanhoitopiirin ymmärryksestä laajaan perusterveydenhuollon panostukseen, mitä valtioneuvosto tavoittelee suunnitteilla olevalla sote -uudistuksella. Ylipainoa esiintyy Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen koululaisissa, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijoissa keskimäärin viidenneksellä ikäisistään. Kolmannes 8.- ja 9. -luokan oppilaista kertoo harrastavansa hengästyttävää liikuntaa korkeintaan kerran viikossa. Heidän ikäisistään runsas kymmenesosa tupakoi päivittäin, mikä on valtakunnallisiin lukuihin verrattuna hieman vähäisempää. Tosi humalassa heistä on vähintään kerran kuukaudessa yhtä paljon kuin päivittäin tupakoiviakin. Runsas 15 % 8. - ja 9. -luokan oppilaista kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi valtakunnallisen tason mukaisesti. Lukion 1. Ja 2. vuoden opiskelijoista terveydentilansa kokee keskinkertaiseksi tai huonoksi 18%, ja ammatillisten oppilaitosten 1. Ja 2. vuoden opiskelijoilla luku on liki 22 % - kansallista linjaa noudattaen. Nuorten koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden suhteellinen osuus on vähäisempää kuin valtakunnallisesti, mutta vähän korkeampi kuin lähialueen Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Nuorisopsykiatristen avohoitokäyntien määrä erikoissairaanhoidossa on huomattavasti korkeampi kuin Etelä-Savossa ja kansallisesti. Myös nuorisotyöttömyys on alueellamme Etelä-Savon ja valtakunnan keskimääräistä tasoa korkeampi. Toimeentulotukea saaneiden nuorten (18-24-vuotiaat) osuus on kansallisella tasolla Työikäiset Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit kaikissa ikäryhmissä paitsi yli 65 vuotta täyttäneillä ovat vähentyneet ja tämä suuntaus on identtinen valtakunnan tilastojen kanssa. Valtakunnan tilastoissa myös yli 65 vuotta täyttäneiden avohoidon lääkärikäynnit ovat vähentyneet, mutta Itä- Savon sairaanhoitopiirin alueella määrä on kasvussa väestön ikääntymisen vuoksi. Enonkoskella määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2010 tilastoista vuoden 2011 tilastoon. Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneita on prosentuaalisesti kolmannes vähemmän koko maan tilastoihin verrattuna. Terveyskeskusten hammaslääkärikäynnit toteutuivat Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella liki kaksinkertaisesti (vuonna 2011) muuhun Suomeen verrattuna. Hammaslääkäripalveluja yksityissektorilla käyttäneitä vastaavasti on selkeästi vähemmän. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi on maan keskitasoa korkeampi. Sitä on osaltaan nostamassa sepelvaltimotapahtumien määrä. Työttömiä on Itä-Savon työvoimasta selkeästi enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä v on neljännes, mikä on kansallista tasoa hieman korkeampi. Työkyvyttömyyseläkettä saa liki 10 % työikäisistä asukkaista. Mielenterveyden vuoksi työkyvyttö-

7 6 myyseläkkeellä ollaan jonkin verran yleisemmin kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvilla. Vuosien taantuma synkistänee tilastoja. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden vuotiaiden suhteellinen osuus on valtakunnan keskiarvotasolla. Päihdehuollon avopalveluita käytetään alueella valtakunnan keskiarvoa enemmän. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat jäävät puoleen valtakunnan tasosta, mutta sairaalan ja vuodeosastoilla hoidettavat päihdepotilaat puolestaan ylittävät valtakunnallisen keskiarvon. Sama suhde on vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetuilla potilailla. Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntejä muilla ammattiryhmillä kuin lääkäreillä on kolminkertaisesti enemmän kansallisesta määrästä. Psykiatrian avohoitokäynnit jäävät maan keskiarvon alapuolelle, samoin kuin aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on väestöstä prosentuaalisesti lähes kolmannes enemmän koko Suomen määrästä. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta asukasta kohden (v.2009) on maan keskiarvoa korkeampi ja suunta on ollut kasvavaa kun se koko maassa on ollut laskevaa. Myös itsemurhien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) saman ikäisissä ovat maan keskiarvoa korkeampia. 4.6 Ikääntyneet Vanhuspalvelulain mukaisesti tavoitteena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Sairaanhoitopiirin organisaatiorakenne mahdollistaa palvelurakenteen tarkastelun kokonaisuutena, sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sen kaikki osa-alueet huomioiden. Palvelurakenteen tarkastelu on välttämätöntä tilanteessa, jossa valtakunnallinen suositus on, että perusterveydenhuollon osastoilla varaudutaan hoitamaan vain 1 % yli 75-vuotiaista keskittyen ikääntyneiden perustason akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Yksiportaisen hoitomallin suunnittelutyöllä haetaan vastausta Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien nopeasti ikääntyvän väestön palvelujen järjestämisen haasteeseen. Erityisen tärkeää on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on palveluiden laadullinen ja määrällinen kehittäminen siten, että voidaan tukea kotona asumista ja ehkäistä ja myöhentää ympärivuorokautisten palvelujen tarvetta. Kiireellisessä hoidossa huomioidaan akuutisti sairastuneen iäkkään potilaan erityistarpeet. 5 Palveluiden kehittäminen 5.1 Rakenteiden uudistaminen Sote-linjaukset / Erikoissairaanhoidon rakennemuutos Valtakunnallisen hallitusohjelmaan sisältyvän sote -uudistuksen tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa. Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva päivys-

8 7 tysasetus luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetuksen keskeisin tavoite on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Tähän pyritään varmistamalla riittävät voimavarat ja asiantuntemus etenkin sairaanhoidon vaativilla erikoisaloilla. Edellä mainitut seikat huomioiden tulee Itä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnassa edelleen voimakkaasti kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden toimintaa lisäämällä toimialojen integraatiota. Tiivistämällä eri toimialojen yhteistyötä voidaan edelleen merkittävästi tehostaa potilaiden palveluprosesseja. Erikoissairaanhoidon toimintamallia suunnitellaan siten, että vuoden 2015 alusta voimaan tuleva asetus huomioidaan ja toiminta on tuolloin asetuksen mukaista. Erikoissairaanhoidon yhteyteen suunnitellaan ja toimintaan integroidaan yksiportaiseen palvelurakenteeseen sisältyvä akuutti- ja kuntoutusosasto toiminta. Siirtyminen yksiportaiseen palvelurakenteeseen Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on aloitettu vaiheittainen siirtyminen yksiportaiseen palvelurakenteeseen. Tavoitteena ikääntyneiden hoidossa ja hoivassa on laitoshoitopainot-teisuuden vähentäminen. Perusterveydenhuollon pitkäaikaishoidon sijaan tulevassa palvelurakenteessa pääpaino on ikäihmisten kotona ja kodinomaisissa yksiköissä tai ryhmäkodeissa asumisessa. Siirryttäessä yksiportaiseen palvelurakenteeseen kotihoitoa kehitetään ja vahvistetaan. Toiminnassa hyödynnetään teknologisia ratkaisuja, joiden avulla lisätään asiakastyöhön käytettyä aikaa. Palveluiden rahoitus Kuntayhtymän jäsenkuntien vaikea taloustilanne vaikuttaa suoraan terveydenhuollon rahoitukseen. Taloudelliset resurssit tulee suunnitella palvelutuotannon ja toiminnan kautta tehtävin säästö- ja parannustoimin riittävän pitkällä aikavälillä. Menojen kasvua voidaan taittaa muuttaen palvelujen tuotantorakennetta ja - tapaa, vastaamaan väestömuutosta ja sen tarpeita. Kattavien palveluiden tuottaminen tulee edellyttämään yhteistyön syventämistä ja selkeitä strategisia linjauksia kunkin erikoissairaanhoidon yksikön palvelutuotantorakenteesta. Nykyinen palvelurakenne ja palvelujen tuottamisen tapa on alueen kuntien talouden näkökulmasta kallis. Rahoitusta tulee kohdistaa palvelurakenteen muutoksen myötä perusterveydenhuoltoon ja vanhustenhuollon palveluihin. Linjaukset: Koko kuntasektori, järjestöt ja kolmas sektori osallistuvat kuntien hyvinvointikertomuksen laadintaan. Terveydenhuollon rakenteita muutetaan vastaamaan väestön tarpeita ja kuntien kantokykyä. Sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyönä valmistellaan laajan perustason (= laaja perustaso ja erityistaso) palveluiden toiminta- ja rahoitusmalli, jolla turvataan väestön tarpeita vastaava palvelujen tuottaminen. Terveydenhuollon kustannusten nousun taittaminen mahdollistetaan toteuttamalla toiminnallinen rakennemuutos, henkilöstön joustavaa käyttöä koskeva muutos sekä näistä. seuraava rahoitusmuutos.

9 8 Lisätään kaikkien toimijoiden tietoisuutta palveluiden kokonaiskustannuksista. 5.2 Palvelun laatu Laadunhallinta ja potilasturvallisuus Jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön tulee terveydenhuoltolain mukaan laatia suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden edistämisestä. Sairaanhoitopiirissä on käytössä terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS), joka kattaa koko organisaation toiminnan ja palvelutuotannon. Organisaation palvelujärjestelmän rakenne, palveluprosessit ja vaikuttavuus arvioidaan ohjelman arviointikriteeristöä hyödyntäen. Potilaaseen kohdistuvien vaaratapahtumien ja läheltä piti -tapahtumien ilmoittamisen, käsittelyn ja raportoinnin työvälineeksi otettiin joulukuussa 2012 käyttöön HaiPro -vaaratapahtumien raportointija analysointiohjelma. Sairaanhoitopiirille on laadittu potilasturvallisuussuunnitelma ja se on mukana Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeessa. Hankkeen verkkokoulutus on ollut Sosterissa käytettävissä marraskuusta 2012 alkaen. Tavoitteena on, että koko henkilöstö on suorittanut koulutuksen vuoden 2014 loppuun mennessä. HaiPro-järjestelmää on laajennettu yhdessä ohjelmiston kehittäjän kanssa potilasturvallisuuden lisäksi työturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja toimintaympäristön turvallisuuteen liittyvien uhka- ja vaaratapahtumien raportointiin, analysointiin ja korjaavien toimenpiteiden määrittelyyn. Asiakas/potilaslähtöisyys Palvelun toimintaperiaatteena on asiakas-/potilaslähtöisyys. Asiakas/potilas voi omalla toiminnallaan, valinnoillaan ja päätöksillään vaikuttaa terveyteensä ja sosiaaliseen pärjäämiseensä. Tämän periaatteen mukaisesti toimien asiakkaan/potilaan tulee saada helposti tietoa terveysongelmistaan ja terveyspalveluista mm. verkosta ja puhelimitse. Jokaisen toimintayksikön vastuulla on ohjata asiakas tarpeidensa mukaisten terveys- ja sosiaalipalveluiden piiriin. Edelleen jokainen yksikkö vastaa toimintakäytäntöjensä rakentamisesta sellaisiksi, että asiakkaalla/potilaalla on mahdollisuus osallistua oman hoitosuunnitelmansa laadintaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu jokaiselle. Asiakasta/potilasta tuetaan ottamaan vastuu omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Terveyden edistäminen on osa kaikkien työtä ja siitä vastaa jokainen organisaatiossa toimiva oman toimialueensa asiantuntijuuden osalta. Toiminta on näyttöön perustuvaa. Työtä tehdään erityisesti niiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa, joihin panostamisen tiedetään tuottavan myönteisiä terveysvaikutuksia ja jolla tiedetään olevan kustannusvaikuttavuutta. Esimerkkeinä tällaisista toiminnoista ovat kuntouttava työote, liikunnan lisääminen, ravitsemuksen terveellisyyden, painonhallinnan ja tupakoimattomuuden edistäminen, lääkehoidon ohjaus, alkoholin käytön vähentäminen ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen. Monisairaat ikäihmiset sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ovat ryhmiä, joiden kanssa työskentelyllä on todettu olevan kustannusvaikuttavuutta. Asiakas- ja potilaslähtöisessä terveyden edistämisen toiminnassa keskeistä on asiakkaan ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen. Voimavaroja kohdennetaan hyvinvointi- ja terveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen, puheeksi ottoon ja asiakkaiden omien ratkaisujen tukemiseen.

10 9 Terveyshyöty Uudistuvassa toimintaympäristössä palvelu on turvallista, sujuvaa ja joustavaa. Erityistä huomiota kiinnitetään prosesseihin ja toimintoihin, joissa keskeisenä tavoitteena on asiakkaalle ja potilaalle palveluprosessissa muodostuva hyvinvointi-/terveyshyöty. Potilaslähtöisissä prosesseissa on karsittu pois hukka-aika ja potilaalle lisäarvoa tuottamaton toiminta, kuten odottaminen ja etsiminen. Tähän pyritään mm. henkilöstön työajan tarkoituksenmukaisella kohdentamisella ja työtä ja tehtäviä uudelleen organisoimalla. Organisaation johto ja lähiesimiehet vastaavat toiminnan kehittämisestä ja henkilöstön osallistamisesta siihen. Palvelun laadun ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisen tueksi on Sosterissa laadittu hoito- ja hoivatyön toimintaohjelma. Sen pohjana ovat organisaation strategiset tavoitteet ja hoitotyön valtakunnalliset ja KYS-erva-alueen linjaukset. Yhteistyössä koko erva-alueella edistetään asiakaslähtöisiä ja potilaalle terveyshyötyä tuottavia käytäntöjä mm. henkilöstön osaamista ja asiantuntijarakenteita kehittämällä. Henkilöstöhallinnon alueella yhteistyötä tehdään koko Kys-erva-alueella mm. erilaisten palvelussuhteen ehtoihin liittyvien elementtien (työaika, palkkaus) ja niiden paikallisen soveltamisen yhtenäistämiseksi. Yhtenäisiä käytäntöjä pyritään kehittämään myös työnohjaukseen ja rekrytointiin sekä koulutus ja kehittämistoimintaan. 5.3 Henkilöstö Henkilöstötarpeen ennakointi Palveluiden turvaaminen alueella edellyttää niiden tuottamista koskevia rakenteellisia uudistuksia ja merkittäviä henkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen liittyviä ponnisteluja. Työvoimaa on jouduttu ja joudutaan todennäköisesti edelleen rekrytoimaan alalle myös Suomen ulkopuolelta. Sosiaali- ja terveyspalvelualan työvoiman tarvetta ja tarjontaa koskevat arviot Etelä-Savon alueella osoittavat että eläkepoistuma on suurin sosiaali- ja terveysalalla (Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarve Etelä-Savossa). Savonlinnan alueella vuonna 2013 työskentelevistä sairaanhoitajista 28 % jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, julkaisematon tilasto eläkepoistumasta vuosina ). Työvoiman tarve sairaanhoitopiirissä on korkea sekä työvoiman poistuman että palveluiden tarpeen kasvun myötä. Tilanne on samankaltainen myös tukipalveluiden ammattiryhmien, erityisesti laitoshuoltajien osalta. Samaan aikaan kunta- ja palvelurakennemuutoksen ja hoito- ja hoivatarpeen ennakoidun kasvun kanssa on käynnissä väestön ikääntymisestä johtuva sukupolven vaihdos. Yhtenä keinona tähän haasteeseen vastaamiseen on työurien pidentäminen. Työuria voidaan pidentää johtamisella, joka huomioi työhyvinvointia uhkaavat ja edistävät tekijät ja työkyvystä huolehtimisen. Ikääntyneiden yksiportaiseen palvelurakenteeseen siirryttäessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastohoidossa käytettyä henkilöstöresurssia siirretään vahvistamaan kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista. Toiminnan tehostaminen voidaan toteuttaa pääosin nykyisen henkilöstöresurssin puitteissa. Tavoitteena on, että vuonna 2017 perusterveydenhuollon osastohoidon tilalla ovat akuutti- ja kuntoutusosastot, joissa tulee olemaan noin 100 potilaspaikkaa. Palvelurakennemuutoksen myötä henkilöstön osaamisvaatimukset painottuvat akuuttihoitoon sekä psykogeriatriseen - ja saattohoitoon.

11 10 Jatko- ja täydennyskoulutuksen edellytysten turvaaminen Väestön ikääntyminen, työurien pidentyminen, kotiympäristöön tuotettavien lähipalveluiden kehittäminen tuovat muutoksia henkilöstön työnkuviin. Perusterveydenhuollon vahvistamiseen, sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien vastaanottotoiminnan lisäämiseen sekä lääkäripulaan liittyen, hoito- ja hoivahenkilöstön itsenäisen - ja kliinisen työn osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet. Henkilöstön riittävät jatko- ja täydennyskoulutuksen edellytykset pyritään turvaamaan koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Muun muassa alueellista täydennyskoulutusta yhdessä suunnittelemalla on mahdollista samalla rakentaa monialaista osaamista ja johdonmukaisia hoito- ja kuntoutuspolkuja sekä niitä tukevia, paikallisia asiantuntijaverkostoja. Yhteistyöllä koulutusorganisaatioiden kanssa edistetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja sitä tukevan koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja koulutuksen jatkuvuutta alueella. Mahdollisuudella tutkintojen täydentämiseen amk -tutkinnoiksi ja ylemmiksi amk -tutkinnoiksi tai erikoistumisopintoihin hakeutumisella edistetään osaavan henkilöstön saatavuutta ja osaltaan myös palveluiden säilyttämistä laadukkaina ja kilpailukykyisinä. Koulutuksen tarjonta on välttämätön edellytys riittävälle työvoiman tarjonnalle terveydenhuoltopalveluiden järjestämiseksi.

12 11 II TUOTETTAVAT PALVELUT JA TYÖNJAKO Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaisesti järjestää laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä. Erillisestä sopimuksesta kuntayhtymä voi tuottaa jäsenkuntien perusterveydenhuoltoon kuuluvia ja tarpeen mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia tehtäviä sekä sosiaalitoimen, ympäristöterveydenhuollon, sosiaaliasiamiestoiminnan tehtäviä sekä muitakin kunnan hyvinvointipalveluja. Erillisestä sopimuksesta kuntayhtymä voi tuottaa myös muiden kuin jäsenkuntien edellä tarkoitettuja tehtäviä. Sairaanhoitopiiri järjestää kaikille jäsenkunnille erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto ja sosiaaliasiamiestoiminta. Lisäksi Savonlinnan kaupungille tuotetaan sosiaalitoimen palveluita sekä Juvan ja Puumalan kunnille ympäristöterveydenhuollon palvelut. Enonkosken kunnalle sairaanhoitopiiri järjestää perusterveydenhuollon paikallispalvelut ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Lähtökohtana perusterveydenhuollon järjestämisessä osana sairaanhoitopiirin kokonaisuutta on saumattomasti toimiva yhteistyö ilman hallintokuntarajoja koko kuntayhtymän alueella myös erityistilanteisiin varautumisessa. 1 Kiireellinen hoito 1.1 Apteekkipäivystys Seudulla ei ole yöaikaan avoinna olevaa apteekkia. Apteekit noudattavat omia aukioloaikojaan. Päivystysalueelta annetaan potilaalle mukaan lääkitys seuraavaan päivään. 1.2 Ensihoito Terveydenhuoltolain mukaisesti vastuu ensihoidosta ja riittävän sairaankuljetusvalmiuden ylläpidosta siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille alkaen. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto on tehnyt alueen ensihoitoa koskevan palvelutasopäätöksen perustuen terveydenhuoltolakiin ( /1326), sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen ensihoitopalvelusta (340/2011) ja oppaaseen ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen tekemisestä (STM:n julkaisu 2011:11). Ensihoito toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa ja ensihoidon henkilökunta on kokonaisuudessaan ESPL:n henkilökuntaa lukuun ottamatta ensihoidon kenttäjohtajia. Alueella toimivien ambulanssien määrä ja valmius on määritelty palvelutasopääätöksessä. Ensihoitolääkäripäivystys toteutetaan yhdestä aktiivipäivystyspisteestä ympärivuorokautisella toimintamallilla siten että ensihoitolääkäri on käytettävissä koko ERVA- alueella operatiivisiin ensihoitopalvelun tehtäviin kunkin sairaanhoitopiirin kanssa laadittavalla hälytysohjeella, joka yhteen sovitetaan alueen hätäkeskuksille annettaviksi yhdessä muiden ensihoitokeskusten lääkäritasoisten yksikköjen kanssa.

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 /5 Organisaatiot Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2013 2015 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä 65 75 -vuotiaiden määrä kasvaa, huoltosuhde heikkenee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi:

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Lähihoitajakoulutuksen 20-vuotisjuhlaseminaari Kuopio, 9.10.2013 sosiaali- ja terveysministeri 2010-luvun toimintaympäristö Globalisaatio Teknologian

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain toimeenpano

Terveydenhuoltolain toimeenpano Terveydenhuoltolain toimeenpano Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Helsinki 10.2.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011 - onko liikuttu

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen Uuden terveydenhuoltolain mukainen laadunseurannan velvoite ja aluevastuu laboratoriotoiminnassa Labquality-päivät Helsinki 9.2.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lain tarkoitus 1 : 1) edistää ja ylläpitää

Lisätiedot