PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TRADENOMI (YLEMPI AMK) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 90 op

2 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Toimintaympäristön osaamistarpeet Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen Laureassa Laurean toiminta-ajatus Osaamisen kehittyminen YAMK-koulutuksessa Oppimisen osaaminen ja arviointi Tutkinnon kansainvälinen vertailtavuus Tutkintorakenne ja koulutuksen opintojaksot Ydinosaamismoduuli päätöksenteon ilmiöistä (30 op) Opinnäytetyö-moduuli (30 op) Täydentävä vapaavalintainen kokonaisuus Laurean yhteisestä tarjonnasta (30 op). 9 5 Lähteet... 12

3 3(12) 1 Johdanto Tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on vahvistaa esimiestasolla jo työskentelevien tai esimiestason taitoja tavoittelevien henkilöiden osaamista päätöksentekijänä, valintatilanteiden muotoilijana sekä esimiehenä. Tietointensiivisessä ja moniulotteisessa yhteiskunnassa yhtenä johtamisen keskeisistä tavoitteista on tukea yksilöiden voimavarojen riittämistä ja luovuutta ongelmien ratkaisussa. Kyky havainnoida alaisten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden päätösten taustalla olevia tekijöitä, sekä ymmärrys ympäristön vaikutuksesta päätöksentekoon, edesauttavat tuottavan toimintakulttuurin ylläpitoa organisaation sisällä ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävien ratkaisumallien ja palvelujen kehittämistä. Tämä koulutusohjelma tukee opiskelijoiden asiantuntijuuden kasvua johtamisessa ja kehittämisessä syventämällä heidän ymmärrystään päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä. Koulutusohjelman taustalla on psykologiaan, talous- ja käyttäytymistieteisiin pohjautuvaa tietoa, joka liittyy sekä organisaation sisäiseen päätöksentekoon että yksilön päätöksentekoon työyhteisössä ja kuluttajana. Koulutuksessa kannustetaan opittujen ilmiöiden havainnointiin työelämässä ja tutustutaan erilaisen kerätyn tiedon hyödyntämiseen palvelukehityksessä. 2 Toimintaympäristön osaamistarpeet Päätöksenteon ilmiöiden merkitys johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan. Vuonna 2010 brittiläinen Gartner-tutkimusyhtiö ennusti tulevaisuuden työn sisältävän yhä enemmän ei-rutiininomaisia työtehtäviä, joita tehdään spontaanisti hyvin moniulotteisissa sosiaalisissa verkostoissa. Sitran asiantuntija Tiina Heinilä kirjoitti loppuvuodesta 2014 Sitran trendilistalle valikoituneesta vakaan työn murenemisesta ja perinteisten töiden korvautumisesta yrittäjyydellä, moninaisemmilla työnkuvilla ja jatkuvilla muutoksilla. Muuttuvassa työskentelyympäristössä tarvitaan uudenlaisia kykyjä oman ja muiden motivaation ylläpitämisessä ja yhteistyökykyjen kehittämisessä. Yhteistä näille tulevaisuuden työelämätarpeille on työnkuvan sisällöllinen joustavuus, tietosisällön jatkuva päivittyminen, toistuvien päätösten tekeminen työn sisällöstä ja sosiaalisten verkostojen luominen. Visiot tulevaisuuden työympäristöistä perustuvat henkilökohtaiseen motivaatioon, kykyyn tehdä toistuvia isoja päätöksiä, taito luoda tehokkaita valintaympäristöjä sekä toimimisesta osana laajempia verkostoja. Työnsisällön jatkuvasti muuttuessa oleellisia työelämässä tarvittavia taitoja ovat uusien toimintatapojen omaksuminen, luovuus sekä päätöksenteon dynamiikan ymmärtäminen. Tulevaisuuden menestyvä työntekijä hyötyy sopeutumiskyvystä ja taidoista toimia monimutkaisissa päätöksentekoympäristöissä. Päätöksenteon ilmiöiden tunteminen sekä kyky arvioida ja analysoida sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvia muutoksia kehittää päätöksentekijän taitoa ennakoida tulevia muutostarpeita. Oletus ihmisistä taloudellisesti rationaalisina päätöksentekijöinä on osoittautunut useissa asiayhteyksissä virheelliseksi. Päätöksenteosta on viime vuosikymmenien tutkimuksen tuloksena raportoitu runsaasti epärationaalisia, vaikkakin säännönmukaisia käytösmalleja (Ariely, 2010; Frey & Stutzer, 2010; Kahneman, 2013; Thaler & Sunstein, 2009). Edes päätöksenteon ammattilaiset eivät ole immuuneja inhimillisyyden tuomille epärationaalisuuksille. Niin treidaajien ja nettipokerin ammattilaisten kuin terveydenhuollon ammattilaisten tekemät päätökset ovat toisinaan objektiivisesti tarkastellen virheellisiä. He esimerkiksi antavat nykyisen päätöksen kannalta epäoleellisten aikaisempien tapahtumien vaikuttaa päätöksentekoonsa (Coval & Shumway, 2005; G.B. Chapman, A.S. Elstein, 2000; McGlothlin, 1956). Päätöksentekotilanteet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat päätökset, joissa päätöksentekijä toimii itsenäisesti. Esimerkkinä tällaisesta päätöksestä voi olla vaikkapa opiskelupaikan valinta tai tiettyyn osakkeeseen sijoittaminen. Toiseen ryhmään kuuluvat tilanteet, joissa päätökset tehdään sosiaalisessa ympäristössä. Useat kulutuspäätökset ovat sosiaalisia ja niillä halutaan myös viestiä muille: monet haluavat esimerkiksi ostaa uusimman ja hienoimman version suosikkipuhelimesta heti kun se saapuu markkinoille. Toisinaan taas eri vaihtoehtojen

4 4(12) lopputulemat voivat olla riippuvaisia toisten ihmisten päätöksistä. Molemman tyyppisiä päätöstilanteita on tutkittu runsaasti jopa aivojen tasolla ja nykyään ymmärrämmekin jo paljon niistä tekijöistä, jotka ohjaavat päätöksiämme (Halko, M-L. & Hytönen, K., 2011, 2014). Päätöksenteon ilmiöt eivät ole satunnaisia, vaan niihin liittyvien syy-seuraus -suhteiden analyysin kautta pystytään myös soveltamaan ja testaamaan tietoa erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Työ päätösilmiöiden soveltamisessa uusien tuotteiden, palvelujen ja hallinnollisten menettelytapojen osalta on kansainvälisestikin katsoen vasta alkutekijöissä ja yhtenä tämän opetusohjelman tavoitteena on kehittää tätä osaamispääomaa Suomessa yhteistyössä opiskelijoiden, opetushenkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Laureassa päätöksenteon ilmiötä sovelletaan osana kehittämishankkeita, joita toteutetaan yhteistyössä eri yliopistojen, kansainvälisten asiantuntijoiden ja yhteistyöyritysten kanssa. Laurea on toteuttanut hankkeita esimerkiksi seuraavista aihepiireistä: eurooppalaisessa Emphatic Products projektissa Laurea kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan paremmin huomioida kuluttajien emootioita ja intentioita tuotteita ja palveluita kehitettäessä. TEKES-rahoitteinen NeuroServiceprojekti puolestaan tutkii kuluttajien mieltymyksiä ja tunnereaktiota osana tuotteiden ja palveluiden suunnitteluprosessia. Kuluttajien mieltymyksiä selvitetään aivotutkimuksen keinoin ja hyödynnetään monipuolisesti uusinta tietoja ihmisten aivojen toiminnasta. Päätöksenteon ilmiöitä on viime vuosina alettu laajemminkin soveltaa käytännön haasteiden ratkaisemisessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kehitetty uusia eläkesäästämispaketteja päätöksenteon ilmiöiden pohjalta, joita käyttämällä ihmisten eläkekarttumat saadaan suuremmiksi kuin perinteisillä ratkaisuilla (Payne, Sagara, Shu, Appelt, & Johnson, 2013; Thaler & Benartzi, 2004). Sosiaaliseen päätöksentekoon liittyvien ilmiöiden avulla voidaan puolestaan edistää ekologisesti kestäviä käyttäytymismalleja hotelleissa tai edesauttaa kotitalouksia energiansäästämisessä (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein, & Griskevicius, 2007; Schultz et al., 2007). Britanniassa Behavioral Insights Team (2012, 2013) on hyödyntänyt päätöksenteon ilmiöitä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa ja on saanut suunnittelemillaan käytännöillä aikaiseksi mm. 15% lisäyksen verorästien maksamisessa ja lähes henkilön lisäyksen vuositasolla uusien elinluovutusrekisteriin kirjautuneiden henkilöiden määrässä. Päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen käytännön tilanteisiin edellyttää huolellisen suunnittelun ja taustatyön lisäksi myös vaikutusten seurantaa ja tutkimusta. Toisinaan vastaus soveltamisidean toimivuuteen on saatavissa jo kerätyistä luonnollisista aineistoista, eikä erillisiä kalliita aineiston keräämistä vaativia tutkimuksia näin ollen tarvitse toteuttaa. Sitran Megatrendien 2014/2015 mukaan saatavilla oleva tieto itsestämme ja asiakkaistamme lisääntyy valtavasti, kun tieto- ja viestintäteknologioiden käyttö yleistyy osana normaalia elämää lähes kaikilla elämän alueilla. Esimerkiksi verkkokaupat saavat runsaasti tietoa kuluttajien ostopäätösten etenemisestä seuraamalla heidän liikkeitään sivustoilla ja mobiililaitteiden avulla on mahdollista seurata kuluttajien liikeratoja fyysisissä kauppapaikoissa. Tämä kerääntyvän tiedon määrä mahdollistaa hyvin tarkan analyysin kuluttajakäyttäytymisestä, mutta moniulotteisen tietoaineiston tehokas hyödyntäminen vaatii myös tarkkaa kysymysten valikoimista ja rajaamista. Kaiken tämän saatavissa olevan runsaan tietomäärän keskellä tiedolla johtamisen kehittäminen vaatii oman panostuksensa organisaatioissa. 3 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen Laureassa 3.1 Laurean toiminta-ajatus Laurea on opiskelijakeskeinen, kansainvälinen, innostava ja uutta kehittävä ammattikorkeakoulu, jonka tehtävä on kouluttaa, tutkia, kehittää, innovoida ja tuottaa uudenlaista osaamista soveltamalla kehittämispohjaisen oppimisen periaatteita (Learning by Developing, LbD).

5 5(12) Laurean painoalat ovat palveluliiketoiminta, hoitotyön asiantuntijuus ja kotona selviytyminen sekä turvallisuus ja yhteiskuntavastuu. Näihin vahvoihin painoaloihin perustuu Laurean tarjoama koulutussekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Läpileikkaavana painoalana on opiskelijayrittäjyys. Opiskelijayrittäjyys näkyy toiminnassa yrittäjämäisenä asenteena, yritysyhteistyönä sekä opiskelijoiden perustamina uusina yrityksinä, joiden perustamista tuetaan opintojen aikana. Laurean brändilupaus Yhdessä enemmän - Laurea Uudellamaalla kuvastaa pyrkimystämme vaikuttavuuteen koko Uudenmaan alueella, Uudenmaan yhteisenä ammattikorkeakouluna. Uudenmaan vaikuttava ammattikorkeakoulu on samaan aikaan vaikuttava painoaloillaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti, mikä luo edellytykset koulutuksen ja TKI-toiminnan kansainväliselle kehittämiselle. Laurea on sitoutunut opiskelijakeskeiseen ammattikorkeakoulutoimintaan, jota ilmentää opiskelijoille antamamme palvelulupaus: Me Laureassa olemme juuri sinua varten. 3.2 Osaamisen kehittyminen YAMK-koulutuksessa Laurean kehittämispohjaisen oppimisen eli Learning by Developing (LbD) -mallin lähtökohtana ovat aidot kohtaamiset työelämän kanssa. LbD:n ominaispiirteet ovat autenttisuus, kumppanuus, kokemuksellisuus, luovuus ja tutkimuksellisuus. Kehittämispohjaisessa oppimisessa yhdistyvät osaamista tuottava oppiminen sekä uuden luominen erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. YAMK-koulutuksessa oppimisprosessi on tulevaisuussuuntautunut tutkimisen ja kehittämisen prosessi, jonka aikana osaamista kehitetään tuottamalla uutta tietoa ja osaamista sellaisiin kysymyksiin, joita ei voida ratkaista pelkästään aikaisemmin hankitun tiedon ja osaamisen varassa. Oppiminen on uuden tiedon ja osaamisen luomisen tapa, joka liittää oppimisen osaksi alan ja alueen innovaatiotoimintaa. Koulutusaika on henkilökohtainen ja kollektiivinen asiantuntijuuden kehittämisen ja itsensä kehittämisen ja ylittämisen projekti, jossa haetaan relevanttia ja käyttökelpoista osaamisen yhdistelmää tulevaisuuden työelämän vaatimusten näkökulmasta. Osaamisen kehittymisen perustana toimii osaamista rikastava yhteisö. Yhteisö on jaetun asiantuntijuuden ympäristö, jossa oppijan rooli on toimia asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana. Oppija kehittää osaamistaan toimien vuorovaikutuksessa ympäristöönsä ja toimialaansa. Osaamisen kehittymisen voimavaroja ovat luovuutta ja tavoitteellisuutta suosiva oppimiskulttuuri, asiantunteva ohjaus ja opetus sekä osaamisen kehittymistä tukeva oppimisympäristö. Osaamisen ohjaus on osallistuvaa. Jokainen opettaja on ohjaaja, joka asiantuntijuudellaan ja toimintatavoillaan tukee asiantuntijuuden vahvistumista. Oppimis-ympäristön muodostaa osaamisen verkosto, innovaatioympäristö, osaamisen kehittymisen kehitysalusta ja oppimista tukevat rakenteet. Oppimisympäristöjen rakentamisessa painotetaan ihmisten, heidän innostuksensa ja vuorovaikutuksensa mahdollistamista luovuuden aikaansaamiseksi. Opetuksessa ei keskitytä tietojen esittämiseen, toistamiseen ja kontrollointiin, vaan pyritään oppimisprosessiin, joka ilmenee progressiivisena ongelman-ratkaisuna, jatkuvana oppimisena ja itsensä kehittämisenä ja ylittämisenä. Tavoitteena on saavuttaa osaaminen, joka on käyttökelpoista osaamisintensiivisissä organisaatioissa, joissa työ on yhä enemmän luovuuden funktio ja joiden johtamisen edellytyksenä on kyky luoda vastuullinen tulosorientoitunut johtamiskulttuuri, joka perustuu tilan antamisena yksilön luovuudelle. Osaaminen ilmene vaikuttavuutena ja kehittämisosaamisena. 3.3 Oppimisen osaaminen ja arviointi Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on kuvattu oppijan toimintana niin, että osaamisen kehittymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaaminen tunnistetaan tieto, taito- ja arvo-osaamisena sekä kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen.

6 6(12) 3.4 Tutkinnon kansainvälinen vertailtavuus Laureassa toimitaan osaamisperustaisesti ja osaaminen tunnistetaan kokonaisvaltaisena. Tutkinnon sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet, joita on Laureassa täsmennetty. Tutkinnon taso vastaa kansallisen tutkintojen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) mukaista tasoa 7 ja eurooppalaisen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) tasoa 7. 4 Tutkintorakenne ja koulutuksen opintojaksot Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Ylemmän AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tutkintorakenne muodostuu Laureassa ydinosaamisen moduulista, täydentävän osaamisen opintojaksoista ja opinnäytetyöstä. Pakollinen ydinosaamisen moduuli on YAMK-koulutuksessa laajuudeltaan 30 opintopistettä ja opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä. Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean eri kampuksilla. Täydentävän osaamisen laajuus YAMK-tutkinnossa on 30 opintopistettä. Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä koulutuksen ydinosaamiseen kuuluvat kuusi opintojaksoa voidaan karkeasti jakaa kahteen osakokonaisuuteen. Ensimmäisessä osakokonaisuudessa perehdytään päätöksenteon malleihin, psykologisiin ulottuvuuksiin sekä päätöksenteon tutkimusmenetelmiin (kolme ensimmäistä ydinosaamisen kurssia taulukossa 1). Toisessa osakokonaisuudessa keskeisessä roolissa ovat päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä (kolme viimeistä ydinosaamisen kurssia taulukossa 1). Tutkintorakenne opintojaksoineen on kuvattu kokonaisuudessaan taulukossa 1.

7 7(12) YDINOSAAMINEN 30 op PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT MODUULI 30 OP Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä 5 op TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN - MODUULI (3 x 5 op): Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5 op Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja markkinaympäristössä 5 op Tulevaisuuksien ennakointimenetelmät 5 op Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä 5 op Tutkimusviestintä 5 op Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa 5 op Vaikuttavuustutkimus 5 op Tuottavuuden parantaminen ja palvelukehitys käyttäytymistaloustieteen keinoin 5 op ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN MODUULI (3 X 5 OP) Tiedolla johtamisen vahvistaminen organisaatiossa 5 op Muutosjohtaminen 5 op OPINNÄYTETYÖ 30 op Henkilöstön voimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5 op Verkostojen johtaminen 5 op Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5 op KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU -MODUULI (5+10 op): Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 5 op Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeisen suunnittelu 10 op Yrityksen kasvuun johtaminen 5 op Taulukko 1. Ydin- ja täydentävän osaamisen moduulit ja opintojaksot

8 8(12) 4.1 Ydinosaamismoduuli päätöksenteon ilmiöistä (30 op) A9393 Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä, 5 op : arvioida käytännön työelämässä olevia päätöksenteon ilmiöitä, tunteiden ja rationaalisuuden merkitystä, esimerkiksi riskipäätöksenteossa ja tulevaisuuteen suuntaavassa päätöksenteossa arvioida ja analysoida päätöksenteon ilmiöitä sekä käyttäytymistaloustieteen että psykologian näkökulmista tunnistaa eettisen johtamisen periaatteita päätöksenteon ilmiöiden soveltamisessa A9394 Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja markkinaympäristössä, 5 op : tunnistaa yksilön päätöksentekotilanteita, joissa päätöksentekijä toimii osana ryhmää tai vuorovaikutuksessa muiden kanssa syventää tietojaan ja osaamistaan sosiaalisen päätöksenteon eri aihepiireistä, kuten luottamuksesta, kilpailusta ja yhteistyöstä, sitoutumisesta, sosiaalisista normeista, laumakäyttäytymisestä, ryhmäytymisestä sekä sosiaalisesta hierarkiasta analysoida päätöksentekijän sosiaalisia käyttäytymismalleja yhteisöissä ja organisaatioissa sekä sosiaalipsykologian että peliteorian näkökulmista A9395 Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä, 5 op : soveltaa keskeisiä käyttäytymistaloustieteen menetelmiä hyödyntää liiketoiminnasta kerättyä aineistoa (big data) ja osaa tarvittaessa laatia ja toteuttaa kokeellisia tutkimusasetelmia käyttää erilaisia menetelmiä kehittämistyössä ja analysoida interventioiden seuraamuksia A9396 Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa, 5 op : soveltaa käyttäytymistaloustieteen teorioita ja menetelmiä myynnissä ja markkinoinnissa, esimerkiksi hinnoittelussa, tuotesijoittelussa ja brändinhallinnassa soveltaa käyttäytymistieteiden näkökulmaa asiakkaiden arvonmuodostuksessa ja pitkäkestoisen asiakassuhteen syntymisessä arvioida tekijöitä, joita toimintaympäristö tuo myyntitilanteisiin kulttuurierojen ja erilaisten sosiaalisten normien myötä A9397 Tuottavuuden parantaminen ja palvelukehitys käyttäytymistaloustieteen keinoin, 5 op : analysoida ihmisten käyttäytymistä, joka aiheuttaa käytännönongelmia niin yksityisen kuin julkisen sektorin toiminnassa soveltaa käyttäytymistieteellisiä perusperiaatteita käytännönongelmien ratkaisemiseksi

9 9(12) arvioida kriittisesti erilaisten mallien, teorioiden ja lähestymistapojen sopivuutta palvelukehityksessä sekä tehostaa niitä käyttäytymistaloustieteellisellä ymmärryksellä A9398 Tiedolla johtamisen vahvistaminen organisaatiossa, 5 op : esittää konkreettisia muutosehdotuksia ja viedä ne läpi käytännön tilanteissa toimintojen johtamisessa arvioida tiedolla johtamista ja laatia kehittämisehdotuksia oppivan organisaation mallin mukaisesti soveltaa käyttäytymistieteellistä näkökulmaa organisaation johtamiseen ja muutostarpeisiin 4.2 Opinnäytetyö-moduuli (30 op) A9399 Opinnäytetyö, 30 op tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti 4.3 Täydentävä vapaavalintainen kokonaisuus Laurean yhteisestä tarjonnasta (30 op) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen moduuli (4 x 5 op) A9322 Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5 op syventää tietojaan ja osaamistaan toimintatutkimuksen lähestymistavasta ja sen luonteesta suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintatutkimukseen perustuvan tutkimus- ja kehittämishankkeen toteuttaa yhdessä eri toimijoiden kanssa systemaattisesti etenevän kehittämisprosessin arvioida toimintatutkimuksen ja kehittämisprosessin eri vaiheita arviointimenetelmiä hyödyntämällä käyttää käyttäjälähtöisiä, osallistavia ja luovia menetelmiä kehittämistyössä A9323 Tulevaisuuksien ennakointimenetelmät 5 op osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit tulevaisuuksia avaavan tiedon tunnistamiseen ja systemaattiseen kartoittamiseen selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset kohdeorganisaation tulevaisuudet voisivat olla perustella valintoja ja tunnistaa niiden potentiaalisia hyötyjä ja haittoja

10 10(12) tunnistaa ennakointitutkimuksen avulla toimintaympäristössä tapahtuvia megatrendejä, heikkoja signaaleja ja toimialan kehityssuuntia arvioida tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien vaikutusta tutkittavaan toimialaan tai elinkeinoelämän klusteriin A9324 Tutkimusviestintä, 5 op toimia erilaisissa tutkimuksellisen kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa argumentoinnin kielelliset keinot tulkita ja tarkastella kriittisesti tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä arvioida toisten tutkimus- tai kehittämishankkeita ja esittää niistä perusteltuja ja asianmukaisia kehittämisideoita laatia tutkintoon kuuluvan tutkimus- tai kehittämishankkeen A9325 Vaikuttavuustutkimus, 5 op arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa laatia arviointisuunnitelman ja käyttää erilaisia arvioinnin lähestymistapoja ja menetelmiä arvioida toimintatapojen tai käytäntöjen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä asiakas- ja ympäristövaikutuksia hyödyntää vaikuttavuus- ja arviointitietoja toimintojen kehittämisessä Asiantuntijayhteisöjen johtaminen moduuli (3 x 5 op) A9326 Muutosjohtaminen 5 op tuottaa arvoankkuroidun tahtotilan toiminnan suuntaamiseksi tunnistaa kuilun organisaation kyvykkyyksien ja toimintaympäristön mahdollisuuksien välillä sekä vahvistaa organisaation osaamista ja yksilölähtöistä muutosvalmiutta johtaa proaktiivisesti ja tavoitteellisesti ryhmän luovaa kehittämistoimintaa A9385 Henkilöstön voimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5 op : analysoida erilaisia motivaatioita arvioida organisaatiokulttuurin merkitystä henkilöstöjohtamisessa toimia työelämän laadun kehittäjänä A9327 Verkostojen johtaminen 5 op tunnistaa eri tasoiset systeemit toimintaympäristöissä analysoida ja hyödyntää systeemistä lähestymistapaa verkostojen johtamisessa toimia sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä toimia ja johtaa monikulttuurisissa ympäristöissä luoda, johtaa ja kehittää toimijaverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti

11 11(12) A9328 Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5 op analysoida muuttuvaa yhteiskuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta käynnistää ja ohjata eettistä keskustelua työyhteisössä soveltaa oikeudenmukaisia menettelytapoja työyhteisön johtamisessa arvioida ja perustella tekemiään ratkaisuja yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta toimia proaktiivisesti oman alansa arvoja edistäen ja puuttua havaitsemaansa epäeettiseen toimintaan Käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu moduuli (5+10 op) A9329 Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 5 op hahmottaa teknologian tarjoamat mahdollisuudet palveluliiketoiminnalle ja uusille innovatiivisille liiketoimintamalleille analysoida organisaation strategiaa digitaalisten palvelujen suunnittelun näkökulmasta A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeisen suunnittelu, 10 op soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun yleisiä toimintatapoja oman alansa kehittämisessä integroida käyttäjän ja asiakkaan asiantuntemuksen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin hahmottaa käyttöliittymäsuunnittelun ja vuorovaikutussuunnittelun perusperiaatteet hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja tekniikoita digitaalisen palvelun suunnittelussa hahmottaa digitaalisen palvelun käytettävyyden varmistamisen periaatteen toimia avoimissa innovaatioverkostoissa ja -ympäristöissä kehittäjänä A9386 Yrittäjyys osana uraa 5 op : Kehittää omaa liiketoimintaa Analysoida omaa yrittäjyysmieltä ja -rohkeutta

12 12(12) 5 Lähteet Ariely, D. (2010). Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions (1 Exp Rev edition.). New York: Harper Perennial. Behavioral Insights Team. (2012). Fraud, error and debt: behavioural insights team paper. Retrieved from Behavioral Insights Team. (2013). Applying Behavioural Insights to Organ Donation. Retrieved from Coval, J. D., & Shumway, T. (2005). Do Behavioral Biases Affect Prices? The Journal of Finance, 60(1), doi: /j x Frey, B. S., & Stutzer, A. (Eds.). (2010). Economics and Psychology: A Promising New Cross- Disciplinary Field. Cambridge, Mass.: The MIT Press. G.B. Chapman, A.S. Elstein. (2000). Cognitive processes and biases in medical decision making. In G.B. Chapman, F.S. Sonnenberg (Eds.), Decision making in health care: theory, psychology and applications (pp. pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Halko, M-L., & Hytönen, K. (2011). Poikkeavaa käyttäytymistä. Kansantaloudellinen Aikakauskirja, 107(4), Halko, M-L., & Hytönen, K. (2014). Sosiaalinen ympäristö ja kuluttajien käyttäytyminen. Kansantaloudellinen Aikakauskirja, tulossa. Heinilä, Tiina. (2014, November 3). Sitran trendit: Vakaa työ murenee. Sitran trendit -artikkelisarja. Retrieved from Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow (Reprint edition.). New York: Farrar, Straus and Giroux. McGlothlin, W. H. (1956). Stability of Choices among Uncertain Alternatives. The American Journal of Psychology, 69(4), 604. doi: / Payne, J. W., Sagara, N., Shu, S. B., Appelt, K. C., & Johnson, E. J. (2013). Life expectancy as a constructed belief: Evidence of a live-to or die-by framing effect. Journal of Risk and Uncertainty, 46(1), doi: /s Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms. Psychological Science, 18(5), doi: /j x Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow (TM): Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Journal of Political Economy, 112(S1), S164 S187. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (Revised & Expanded edition.). New York: Penguin Books.

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN TRADENOMI (YLEMPI AMK) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 90 OP Opetussuunnitelma 2(10) Sisällys 1 Yrityksen

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Design for Government

Design for Government Demos Helsinki Avanto Helsinki Design for Government -kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta Julkaisu 7/2015 Julkaisu on osa Design for Government -hanketta. Hanketta koordinoi Demos Helsinki -ajatushautomo

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot