tlyzn T:TEIIN, AI\IIDA ,,4 n:o I rqift

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tlyzn T:TEIIN, AI\IIDA ,,4 n:o I rqift"

Transkriptio

1 tlyzn T:TEIIN, N AI\IIDA,, n:o I rqift

2 qielon ANI {,Ä lio.8 Turun Lintut ieteel finen Maallskuu'9? Yhdlstys ry:n ornilofoginen julkaisu Toinltuskunta: Ari Linia, Raino Pijnni, Ari Vlenone! Ssällys: RnNTARUOFO?llrteitä Jurnon lintuasenan toiroinnaste vuonna PErKAIÄ S, Huuhkaiien poj-kasista ia niiden siirtoistutuksesta...'..... ' KIRJONEN J. & PÖNtrI R. Kataus Kaarinan Kolislon talvillnnudtood l97o-luvun alkupuotefla.'...',... IIANTÄRUOI'O }tuonloita l,fl:n ko tkakokour(s e s ta Oulussa....O RSP Otaitologiselr lledon Äotaiia.. ' ',. ' Ka!i: Ål Jos Rantaruoho iakaakln kostean kevään pelosaa trieoad pjryhkel,tär ei siltrel ol'e toinituksella pientäkää alhetta. TänA vaaleanpuaai.en (?) ksinalossa ähtee toiroitug kevytrnlelld kånssasl todistatnaan sitä tuttua keväån hyökyä' tlrpueten Ja kdaekkoj D nuutossa niin helposti havaittavaa' Ja kutr Päåsiälnen on haåhkaicnoien ia pähkinäpensaan urpuien aikaad ja jo piad, tolvotankid näke!0siin, tietty, Kökalissa ViileiBeBtå TI:r Offset-painon henkilökuntaa Ja IÅ: D tolnittajl'a kiittäen AL

3 PIIRTAIIÄ JUN-i,IOi I]If UAS.EXI/iAN TOI}IIIIIiASTA VUONNA 9T Rantaruoho Aj.heeta on julkaistu nuutama yllnalksinen huonio Lintumies_ lehden numeroesa /97 ( HARJU t9?, HILDII{ 97 ). Lienoe kuitenkin perueteltuå, että myös fly:n ons sa lehdeesä kä_ sitelääh asemslla tehtyä tjötä - valfankln kun veltekunnsllinen katsåus on pinnalistaansa lukbdot+anetta hyvln yleisllrontoinen. Koska havainnointl j aksot eteilkään syksyllä eivät olleet pitkiä ja yhtenäisiä, olen tevanomalson fenologialietan sijåsta ottanut raporttiin vain muutamla nielenklintoisia i.- miöitä. Mielenkllntoisulrdon arvloirnissa ja tulosten tulkinnaeea ovat hyvä!ä tukena olleet Signilskärln ja Rönnskärln vlrosirapoxtit ( ANDmSSON 97, TALTGRIIII 9? ). Sitton pikku pätkä tuota jo tåvaksi tullutte i. kasanko,j ournal lstkka: pexetl ka eaa on olut ueskella kaavakkdita, - joiden sivulia ' puutlltvat kaikki arviot tavallisten vorkkolajien eslintyniseetä havalntoalueella, vaikka rengestuksla on tulfut ruh ae st ikln - o! jopa kaksi () Lajia, jotka elvät ole valniiksi kaavakkeelle painettuinå, mutta slti sivulle ei ole sanåakean tekstiä (vaikka olisi olfut lunsaåsti nuutekln sefitettävää) - sivulla leveilee mm. aeemalrhoitajån nlhl- Todeakt, on huolehdittava eiitä, että klroisnäkln aikoina mm. toukokuun lopulla jää rlttävästl aikea havaintojen huolelfiseen muistiinklrjolttalieeen kaavakkeelle. Aseman toiminnan tårkoitus ei nyt ofe veln se, että jotkut epiir0ää- rälset bongarit saisivat sieltä määrättönästi bonksia eliirnän-, vuoden-, kuukaden-, redgastus-, käsi-, iatka-, nenä-, haju- yn. pinnalistoihlnea. Jos asemae toiminran laadusta tingitään, niin tapettakoon se kurja. Havainnoint iaktiivisuus pvä ri r rv V VI VII VII] IX X XI r{ ri '... 7, ', A f0 3 ) 3 3 9, 9 3B 7 0 B A A ) 3 l8 3 8 'l '3 0 L L ' 39 3 A t.l 7 7 '8 ' ' vrk A Kevä?ilä 8/9, syksylläi 00/A, yhteensä 388/A, HevainEot ajalta 0.-.o.9' ovat vuoden 97J raportissa. Lvhvesti sääståi 'talvi oli eritt,.iid ä.,iiin. Jurnon rennat pysyiv:it veltaosiltran sulina liipi talven, eikä )rmpiiröivr:n iiieren iä:itynistä I A )7 a A,i

4 Tarvinnut vakavasti edes epäillä. Xevättalven rotkellii saari ofi u,'neton. Xevään tarkkeilujskson alun kunniaksi iski roantereella.0. paha takatafvi. XIyös Jurmossa satoi tlrolloin koko paivi;n räntää je järvikin jäätyi. I[itään påluunuuttorynnäkköä ei kuitenkaan näin ulkona sa rlstoesa enää voinut todeta. t:inän purkauksen jälkeenkin kytnää riltti alvån nuhtikuun lopufle astl, jofloin lauha etelävirtaus hoitti saaren täyteen punarintoj a. Toukokuukin jå.i valtaosaltaan normaalie kylmerunäke, vain kuun puofivälin vaiheilla oi hetkellinen lämpöaetto. Selvemliln lämpötila kohosi vasta tarkkailun loppuessa keäkulrlfa. Jos oli kevät kolea ja muuten kaunis, niin Byky oi sitten ärunin ja todella märkä, foppuvuodeata lieäksi vlofä myrskyinen. Eir0erkkinä tyypillisestä hyvän onnen eoturista: vaste neljästoista syksyllä 97 saerella vlettärnäni päivä ofi. onsirunäinen sateeton. Vuodenvaihteen tarkkallua haittasivat nopesna sarjana to- siasn lounsabt seuraavien liinlpimlen natalien ja pohjoisesta rynnlvän kyldän rlntellan väliset ylenatkaal myrskyinä purkautuvat yhteenotot. Syksyn polkkeuksel-ista leutoutta luonnehtinee tieto, että sa,ren onsimräinen lumisade saatiin \asta 7,. Mitä tehtiin Lähes koko vuoden toiminnan pääpeino oll saareffa ja ähivesilä lepäilevien lintujen laskenna]la. Rengastue oi pääesialnen toininta vain huhtlkuun loppupälvl!]ä, toukokuun loppupuolells' ja syyskuun loppupuolella. ohinuuttoa tarkkailtiln aktiivi.simnin huhtlkuusss' toukokuun I jå.lklpuoel]a, elokuusså ja syyskuun alussa. llyös Iokekuun alkupäivinä, nrerraskuussa ja vuodenvaihteen havaintoiaksola tnuutontarkkailu oli melko tehok.ista. Takseeraustyössä keskityttiin kesäkuussa searen pesinälinnlrstoon, hein:;-elokuulfa ja syyskuun allrssa kahlaajij.n sekä loppuvuodes!a 'rer:sir' ej r'.. Repaastuksesta: Verkot: käyttöpäivät.0.,.-'a.a.,.-.o,,.-?'o.a,, 08.0.,.-9.0., 07.0,, 0,08,, 0.08.,..Aa,,,-.O9.,.09.. l'hteensä kevä:]lä 3 vrk, sykeyll. vrk. itnin]rniflään verki{oja lii'trtössä, v:thinrrillään, kest(imä:irin. T vallisesti verkot olivat.lji/rriissä liipi vuoaokeuden. g!fe!e!, käyttöpi;iviit.-s.a., 7.to.a7., ,..,,., 3,-,!., lhteensä kevä;äl]ä 3, syksyllä v"k. Dninmilläiin katisko,ja pyynnis;ä, v.jhirll,riär:!n, keskimä:irin 0 ker.rafla. Tavalli!resti kstiskat ofivat vedossa äpi vuorok uden. r:igg-!gi!g! r.0, tsllari käsin liiinni pöntösti, tamr,ikuulta '97 lisäksi haukkahäkkejä ja kaanet:ttiverkkoa kokeiltiin. ys9!q-9 - {crb99nq -r9!c99! 9!c!_lt!!s!, :rji ACC nie Vrlll van ch.a hia ARri int SCO rus TRf ga TitI hyp CAL can kevät syksy sumrr,a - ) lsii CAL nin CAi alp ol\l fer LI.- fa] r:',li pug UUo cirn CAP eur DcjN maj kevät syksy sunr:ra - j 0 r ? 'l

5 faj i fltr tor D,.L urb CoA lru CoIl mon PAR maj P-qR ate CXR fslr TRo tro TUit pll TUII phi TUR i]i TUR tor TUR ner' 0m{ oen SAX rub PHo pho l,us lus IUS sve DRf rub ACR eci ACR sch iiip ict SYL atl SYI nis SYl, bor SYL com kevät 'l A 37 0?B syksy suruna 7 a 7 ' 3B A 3 9, 't 7 A ) 38 A 9 9 f a j i SYI cur PHI trus Pl{Y tres?hy col PHY sib RDG reg I{ltS str FIC hyp FIg per PRU nod ANT tri INT pra I0T ab l,an exc LAN col STU vul CAR ch - CAR spi,,lyr,. pyr CAB,ery FRI coe IRf mon ltijb ci.t ititib hor rx{b rus rlib ech kevät B 7 z 'l 98 9 syksy su.nna 983 'l 'I ' z 0 I ' a spp 3't 33 99o 79 Vaef La.lis ta Jull!osss vrronna 97 Jurmon syyevaeftajietå on kolne ylitse muidon: afkukaudeffa käpytikka ja vi.hervarpunen, loppuvuonna tunturipöllö. Ilmeisesti njös hipptäisten ja kuusitlaisten nuutto oli voimakasta, mutta k tkonalnen r0iehitys esti hyvän yleiskuvan taamisenr Pa"haiten kartoitettiin tunturipölöjen muutto. Se alkoi 7.O. yksilöä, ja saavutti huippunsa nelkein heti tämälr jälkeen. Parhaat todetut päivät olivet 03.. ) 0.'. 0, c.. ja 0.', yksilöä. Huipun jölkeen havaittujen nä:irä vakiintui - ykslö'n päiviissä, ja vaeluta jatkui läpi koko seulaavan talven. Vaefluksen ålklrveihelssa todetut linnut 0lvat valtaosaksi lyhytalkaisia lepäilijötä, myös muirta,nia havalntoja NTi-i/S7 muuttavista yksilöietä tehtiin. Myöhemi,j.n muutanat yksilöt sasttolvat jäiidä saareflo useiksikin piiiviksi. äöinkin saaren ohi ilvreisesti nuutti iatkuvasti yksöit:i' ko.ikapa alna kovan nyrskyn jälkeen ildrestyi sa reffe ulrsie yksi_ löitä tuulta pitiinään. Parin havainr,on perusteella voi srvioidä rnu.rttosuunnan olfeen saoa kuin muutorl alussekin. l,int rjen ikää ja sukupxolta pldettiin valsin hj/vin sinraillri, seura.vassa torlettu Jakeulrla våell.uksen alussra je toisaelta huiplrr lasa.nj.ultua: r ad. koira 0 ad. naåras juv ei määr. sunma 9 r ^; t -rr ^ Voi todeta aikuisten koiraidcn keskit ir,'viin tijsin tiuxton afklrun ja hjipljbvaiheeseen, nenon tas.iånl uttua n:lkyi val- 7? tsosalta nuoria ilr tui a, Kåtsauksen ki.lsittelem:j.n:i.ikana llavaiitiin sar:rela keik-

6 kiasn noin 0 eri yksilöä. a Vaelluksen alkuvaiheissa pööjen ei todettu syövän mitä in. Totesinpa jppa kerren er:iin i:iniksen lehrniä peläs*yttyään juoksevan pa?insadan rnetrin pä,istä suorean Rkulin vieree! katajafensar,seen, pöö vain silniään räpytteli ja kuonissa.rn katseli.i vaikka verenhömoinen lintuhalrastaja kulnka sclitli, ettli syötäviä ne ovat: Vaelluksen edistyeesä tyy- i huitenkin muuttui täysin toiseksi: joulu- ta.rnlrlikuulta lrertyi jo ueeita havaintoja lejin saalistukeesta. Såalisfajelna todettiin heinäsorsia, harmaelokkeja, nuorl teerikoirås ja aff i. Todettakoon is:iksi nuutamå mlrukln mielenkiintoinen huomio. 0-'. klo 0 tuli idästä nuorehko nerikotka natelalla liitäin jiirvel e, ja aiheutti täydellisen sekasorron muuten ty.l,stin flegmaatti esss pööpoputastiossa: kaikki jä"ven ja ähitlenoiden ukut () tensivät patvena kauhun vallassa morikokon alta pois järved tolslfe aldale! 0.. ko 0 tuli saarelle lounaaeta ad. naakotka. Pöl- öt järvelä () seurasivat klinteästi elkeitään vaan eivät ähteneet pekosille. Selvästi vaivautuneita moiesta seurasta ne kuitenkln ofivat. Pelotin itse nyöheiryrin toisen ifnaån. Se lensi tällöin suoraan kohti toista yksilöä, joka istul korkealla kivelfä kofmensadan netr"in päässä. Lentäjän tultua n.0 metrin päähän vihelsi istuja täe pitkän, korkean, väräjävän vihellyksen PIIIfII.., Lntäjä jatkoi kiven ohi näkyvästi reagolmatta, nyös vihelrijt jäi paikall oen istrudean. 0.. Jäeen,i'i.rvettä j.rv., Satt.rival, ker"ran häiri!täessä lentaimään peräkanaa samaan påikkaån istunean. l,[olommat päästlvät täl]öin samanlaisen äänen kuin ylä on kuvattu, kisallivat hetken ilmassa näyte- en toisilleen kynsiään ja istuivat sitten maahan n. metrin päähän toisistaan. Jo alle minuutin kuluttua toinen siirtyi rnuutaman kynnenen metrlä foit omrnaa. Usein totesin ukulien kinastelevan keskenään hyvietä tähysty paikolsta kynoitiän venytelfen, nutta ikinä ennen en oe kuuflut pööien mitään sanovan. tunturipöllöflä tlrntuu olevan hyvin selkeä kuva hyvästä tarkkailupaikasta, siä vuodebta toiseen vaeltavat pöiöt föytyvät aina samojen kivien päätä tel katai ien katveesta nikä lienee vaivannut sitä iuvia, jota ornitolooki pääsi neliän () metrln päähän. I:inän iälkeen käyttis nornaalia, K:. rytikat pysyttelivait odotetusti kevääl]-ä mltei kokonaen pois..a, vain 8,0. ja 0.0. todetiiin yksinäinen fintu. Syksyn mllrtcsta tuli sen sijaen ilneise$ti voietakkain tä- ä vuos:ikym'renee todettu. iinsimrnäiset tikat todettiin hetl toiininnan alkaessa heinijkuun opulla, ja nä:iri:t olivat suurehkoi. alusta lähtien.!euraavassa kalkki y 0 yksitön paivät: 3.O7. A, ,.Aa. a,.ot:., 3A.AA. 0, 3.AA. 00, , 0,09, 0, 3.9.,.C9. AA,.O9, BO- Viimeiset muuttajat jaksoivet narraskllrlfe ast, 08., todettiin vielä, mutta ei enä;i t ijnälr jätkeen. Todet.rt huiptruvaiheet elokuun lrroliväis,rä, -.lo-syyskulln vaihtees..a ja syyskuun puoliviillssä sopivat hyvin veltakunr alllseen kokonaiskuvaan (vrt, llilrliil! 97). illulrttosuunrista on kuitenkin syytii trkentaa se, että Jumossa todetun itiiisen valtaeuunnan selitykseksi ei nilhdäkdeni kelpaa paikalll}]en topografia. -0simerkiksi vuonna 97 vahvan vaellukeen valtesuunta oi NW, joka lyö t:iysin korvalle paikålsta topografiaa. Valtekunnalkisten havaintoi en suunt akiri av ulrs viitennee siihen, että Suoni oslili täffä kertea vaelluksen kääntymiialu--ee.!oikkeukselllsen vaelfusreitin tåi talvehtimisaluee puolesta puhuvat mn. keväänä 9? todetut enrennäkemättömät tik^anä."rät. iduuten, eri loiien kåyttäytynisessä vaelluksella on todela hi mnästyttävi:i eroia' Jos esirnerkiksi vertae käpytikkaa edeä kjslteltyyn tunturipöföijn, on ero suorastaan tyrtnijävä. Ukuftt kyttäytyvät iopa vaelluk en huippuaikanakin täysin "normaalisti", viileän ralrhallisebti. Vaelta et tlkat een siiaan vaikuttavat aiven'!iäriettömiltä',, niiden käytijs on usein aiven päinvestaista 9

7 kuin metsissä asuvan paikallisen suklrlaisensa. Niinpä vaellusten kufrnlna.tloaikaan tikkoja tapaa taeaisesti joka puolella saarta, ne kiipellevät yhtä hyvin kanerr.issa j.r kivi$aä kuin puis:rakin, r]o eivät juu"i pelkää ihnlist.i, riyiis käpytlkkojen kuolev[ua vaelfuksilla on hyvir suuri. S.elvästikln käpytikka ei ole aopeutunut yaeltan.an, se o! paik;ialintu, ja vaeltavat yksilöt saavat t +e++ hefk:ietl neurooseja. Sen ijaan tunturipöö on todelfinen "na a i lmankansal a inen'r, e on paikassa kuin 0 paikassa kotonaan, ja käyttäytyy slis sen mukaan, Kuvaavin havainto kåpytikan rauhallisuudesta ja harkintakyvystä tehtiln 3.OB. Rynnäkkö oi tosi vaikea tikoillekin: plrut eivät enää riittäneet, saaren kivet, katajat ja kanervat olivat täysin tikkojen vaftaarnat, yrittit)ä yksi toukkia etsiä fintwniehen jalastekin. ornarin sraijatessa putkelfa founalsrir-rtan kiirjestä muuttefl nereltä tikka ia pahaeti pelästytti tarkkalliian laskeutumafla euoraan reidele, Kstselihe siinä hetken, totesi ravintoköyhäksi ja lähti muuttamaan edeeen. viherva?plrsen muutto afkoi 30.07, yhdellä yksilöllä. Seuraavj.a saatlin odottas kuitenkin '.08, asti' &utta tänän muutto vilkastui nopeaeti. Parhaina pälvinä todettlin.08, l0o' o, o ia.o9. OO yksilöä. IlTuuton valtasuunta oli loulas, vähäinen os lensi nyös etelään. Parvlen lentokorkeus o] useln melkoinen, Joten varsinkln kauniina asmuina muuttail n näärä jäi hankalasta havaittavuudesllo iohtuen pieneksi. Vaellusta jatkui säännölsestl marraskltu]e' mn..''j' vielä 30. Tzimän Jälkeen ei laiia enää todettu vlroden 97 puololl a, Kuusitiaieen syysvaellus iäi erlttäin heikosti tunne- tuksi, sillä katkot havainroinnissa tuntuvat sortevan juuri tätä lajia paholn. Seura.vaese kaikki hevainnot: 9.09.,.9. A,.O9.,.09., 3.A9.,.A9. A,,,, A., 3. Vaefluksen mahdofllseste vahvuudesta voi s noa vain, että ainakin rrnn. SlgniSskäriä todetun elokl-risen huippu.nuuton aikaan ei Juttlossa or-ut yhtään kuueitiai.ta. Syyskuun lopussa useilla asemilla todetun huipun aikana Jurnossa ei olfut niehltystä, ainut oire täetä oti.09.. Syksyinen hippiälsmuutto afkoi tavan nltkaan elokuun lopuife, ensinrnäinae todettiin dnelnnäisenä hyvänä pälvänä todettiin.09. jo 00, tiidän jälkeen muutto hirjeni hetkeksi, js sedr.aavåt huippupi;lvät olivsi,- kin sitten ainoat öökakuun åun tarkkaillut päivät. Näitä paras oi 09.0, 0. }luuttoa jatkui varsin myöhään, viimeinen todettiin vaste Muist.a veeltajista ei ole paljoa sanomiata. oudonrnista vaeltajista voi mainita våin todettu kirjosiipikäpy]lntu. Pölöistä sarvipöllö nähtiin syksyllä kerran, suopöö kolmesti, määritt:imätön ASI0 myös kolnesti. Helnipö]]ö todettiin 0.. ja 09.. löytyi tisäksi tuore raaio. Hi Lri- jr varpusoö'löjä e i todettu. Tikoista käpytikan lisäksi todettiin syksyllii vain,08. pikkutikka. Pähkinähakkia tai närhed ei todettu lainkaan. Talitiaisvaeflus oi syksyllä kohtuullinen, Se alkol sjjsku r lopr.lta, ja parlailen LintuJa 0j fo,(akuun a- kupuolelr-a: l ja 09.o, 0. ltluutto iatklri aineahkona yfi vuodenvaihtee-n, Tali- je klrlreitiaista paitsi ei nuita tiaisia syksyllä Jumossa tavattu. '

8 Puukiipljän syysvaelllrksesta ei havaintokatkojen vuoksi saåtu kunnon sefkoa. dn ihavalnnot olivat rrlelko varhaisiar 8. ja 9,08.. SyJEkuussa havaintoja ei tehty yhtäänl n{uuttåjia todettiin melko usein lokakuun lopulla ja rnarragkuussa, nrutta ei enää joulukl.ruesa. Vii-raeinen hevainto tehtiin.. ' Tllhlä todettlin A eäännöisestl pikkuparvin, elriten 'l9,0, A ia 7.O. 8. Loppuvuonna tajia nähtiln vajn.. ja 9.. irtoyksilöitä. lhsihavalnto urpiaisista t,ehtiin.09.. Parae kaavakkeil- e nerkitty tieto on.o. 90. L(uuttoa jatkui äpi marraskllun havaintojakson, nutta t:,inän jälkeen todettiin vain 8... Punatulkkuja on kaavakreilfe merkitty vain väliselfe ajale. Päiväsumrat kohosivat enimmi]lään 30 yksilöön, Käpyllntuja tavattiin jo kevääi!ä neljästi irtoyksilö, syksyllä havslntoja tehtiin fl.d7.-.. välisenä aikana 3, enintään 8 ykilöstä. Nälstä nääråtettldx pikkukäpylintua ja edellä mainittu kirjoeiipikäpyl irlu ".08,. Vaeftajien kevätliikkeeetä kannattanee mainita våhva hippiäisten kevätmulrtto! lodettuja hu.ippupäiviä olivat'.0. (80),.0. (OO) ja 9.0. (0). Viimeleet todettlln.o. (3) ja vlelä.0.?ilhiä todettiin aaiele Jo kevättalve! retklfä päivitiäin (enlten 8,0- ), Kevää]ä lajita tehtiln lo O havaintoa, nuulloin -, nutta "O" 9. Myös puukiipijäbtä tehtiin kevääiä runsaasti havaintojar.-.0. enintään B yksilöstä, suuri oea tämän lajin kuten myös esiro. hippiäisen kevätmuutosta lä tarkkailun puutteessa toteamatta. Xev:itkE iri--n.7eisiirteet lievilt v'ronr a 97 ali kolea..li.ltei iiaikliien fintitl.j,-n nl-rrtto alkoi no!:raalie nyöhei,;in. Setrellå lepi.ilevien hy;jnteissyjjien näll.rlit jäiyät runseesti iaverromaisie piener:xniksi. riiiloa todella selvli poikkeus oli!unerintå, ionka massat täjttivljt sarrell hlrhtlkuun lop:upi:ivin., j. jonka vehva nuutio jatkui pitkäl-le toukckuun jiilkipuotellekin, tarheina punf,rintap:iivinä erottuvat 7.-AiC. AA, 9.O. i)o paikalliseflaan je.. 90 ren,;astuksellean. i,ulrton klrlku oli läl'ieisell:; Rönisk::rin lintirasenialla hyvijl senanlainen (f,,r,,g{jn 97 ).,.:,is liihisirkulr.inen sinirinta efiintyi toukokulrss.. hyvin v hvana. Ajalte,C.-.0. on havaintoje enlnt::in yksilöstä, enlten.0. l0 ja,o,. Yleisten lajien tyjlistä poiketen ullrrt.r,at herviraisuu(let olivat tänä kevä:"nä tavanomar'-sta paljon lukuis.npie. l.erdnetsosta tehtlin havaii]toa, p rheana päiv:in::.0. O yksilöriän. Tiinä on kyseisenä pailvt:.n:i ) suurin.,htaikae niihty parvi, ioten annettu llrklrnäilrai on miniliarvio. Har-riaehaikaroita tevattiin Judnosoa,0, väisenå aikans neljästi yksin:iiner intu. ;,erisirrin kev:it-^siintjninen oli voiri,irknaiinpac kuin yhbenäkciin aiemp..ne ti-rn.ietlluna vlronra.?arh.ina piivinä. ja 9.0. todettiin saaren rennoil a 0 yksilöä.,.uutlo oi rir-ös poikkeukselr isen.ikein,-n, vii --inenkin havalnto tehtiin jo.0..,,evlittalvefle voitiin todentae lajin talvehtii,-,ln-.n Jurnos.a, iå otaksuttavasti i:in: voinakas vari'iskev-ij'in n'r-rtto oli vltos,:hsi joei nyt aivan Juflrorl :r::ari.stos:. tr-lvet ineia.,rn, lli ii ri i.-::hirr It:il'rerel l: ta-

9 vensa viettäneiden ähtöä takaisin tuntureilte. Lähes joka kevät todettu toukokuinen merisirrimuutto jäi tänä vuonna kokonaar puuttludaan. Arktinen vesilirtulriuutto jäi tänä kevtiänä e"ittäin viihäiseksl. riflejar tavatjiin toukokuussa parhaanakin päivänä vain C, viineinen havaintokin tehtiin jo l{uetalintua ei tddettu toukokuussa lainkaan. IvläärättZiriättä jd:ineit?i vesilintuja tatattiin myös toukokuussa hyvin vähän, parhaiten aflien 'r huip up:i ivänä( 'l.0.00, Vesilintumu,rton kokhnaismäärä jäi veivaieeen 000 yksilöön. rlyös Rönnskiiriflä arktibten vesililrtujen muutto oli hyvin helkkoa ( Tril,l,clilJN 97) ja suuria nassoja todettiin vsir- Suonenlahden itäosissa (HÄRI0 97). Vesilintujen päämuutto kulki siis keväill..ä 97 polkkeuksellisen ulkona Suomeilahdella, Saaristomerelle parvia ekeyi hyvin vähän. l.iyöe arktine! kuikkien je ka kku"ier nuutto oi tavallista niukempaa, Iluuton afkoivat 9.. kuikka, 0.0, GAVII ja 3.O. keakkuri. iluip!,upäivinä todettiin kuikkaa sekä GnVIAa, 9.O, kuikkaa ja cavf-aa. lluuttajien kokonaismäärä jäi n-700 yksilöön, näistä mä:iritettijn 0 kdjkka ja kaekkdri. Arktiset hanhet ovat Jurnosså harvinaisuuksia. Tänäkn keväjnä todettiin vain J valkoposkihanhea Pikkukuovien nuuttoa toalettiin 9.0,-9.0-, noin 30 yksilöä laekettiin, näistä.o,.?unakuireja nähtiin O pävänä 0 ykeiröä. Selvä huippupäivti 0.0. jol.r-oin todettiin l8 yksilöä parvena ent:.;rnässä hne fähinnä klo 0OO-00- Tundrakurmitsamuuttoa todettiin, , elnoa hieman parempi muuttopäivä oli 0.0. jolloilr todettiln 3 määritettyä eekä ll? to- dennäködistä. Suosirrien muutto öö kohtaleista. llnsirdiälset nidrirotuiset todettiin.ö., HulppLtpäi.viträ todettiin.o. 0,.A, 700 ia iluuttoa todettiin havaintoj kson opue asti. Parheara päiv:inii.0. nuuton huippu todettiin klo , tuolloin nähtiin kaikkiaan parves, yhteensa 870 Jksilöä lennossa d, (evään ko konal smeiräks i saatiin n.000 yksilöä. Kevättafven Ietkellä todettu lajisto ol-i y]lättävan monipuofinen. Niinpä kannattanee fyhyesbi todete muutadan laj in parhaat noteeraukset. Kuikka 8.0,, ilkkiuikku 0.03,, härkälirtu 7,-A.A. ', heinäsorsa.a. AO, ali 7.0., pikku vesifintll.0. ), haahka 8,0., tukkakoskelo 0.0J. 7, ibokoske).o 7.O., kybrnyjoutsen 0.0. l - llileisesti f.'r ji!) muutto 0i jo täöin alkalrös. Kanahaukka A.0.-A.3., Ivlerisirri 7.O., näi8tä 'l oli värir-.ngsstetta.o. -q73, s ma yksifö oli kolrtrofloitu monesti afkutelvella, ja on ilrnelstä, että se on talvehtinut koko ajan eaaren vaiheifra. I'lerilokki 7.O. - tuntuivat eettuneen jo täysin revlireie, harmaalokki laja io nuutto käynniss'i' kslalokki A Riskilä?.0.. Kiuru 8.0. nuuttajia näkyi päivittäi!. Varis 0,0. - ilmeisesti muutto jo alkanut. Kotterainen A.O3. - lsjia tavattiin päivittäin, lienevät +åveht ineita. Viherpeippo päivittäin aarela' talvehtirreitako? Huomloita lintujen syysrnllutosta Jurmossa 97 I{eeästä tuli kylmä ja kostea. Niinpä lintuien pesintä oi tavaffista nyöhälsenpää ja sa.noin tietysti syysnuuttokin. S teinen kesä lienee nryös aiheuttanut nomaalia raskesrmat pesintätappiot hyönteis.yöii]e' silä useiden faiien todetut huiput jäivät hlvin vsetimattomikei. Samå huonio tehtiin nyös Rönnskärillä, lnisat tehokkaasta relrsastuksesta huplinatts kokonaisträärät iäivåt hyvin pieniksi ( TAl,l,GiidN- 9?). iioko syksystij tlrli varsin äjiin ie sateinerl. liun

10 nyös Iesint.ii oli jl-rjnjt taval iste rjöhecrai{si, jl ryksyn tuulisuhteet..in olivat varsin hironot, ei oll.ut odotta,ratonia, etl:.i pibkir syksyi todattiin runsaasti noi'jileafista rnjöh:istyn3itri lintui å. y'rirsiikilr inarr?s- j ouf ul(uusca n.iii : klr rl ri:- jei:ia tod.:ttrin noniå.!eurå.rve luettelo -.sittiiä nurtanien : jien viireis,öi havainnot: t:\l 3.., tukkesotka 08.., rrrerihenhi 3.O9,, vair'ruslr,:'lrklrir l.., oehili:i3h ukka.09., sinisuoherukka 0.,, kelaöij.!eki 0.., tunrlrekuri. ts 0.T'l.J taivarnvlrchi,., muetaviklo 0.0., nerj.kilu.09., pikitulokli.'., tlira.09., oeul{lfoinen 0t.0T,, rrlk:itti 9.., p unaky l killsta.r ).., nrustira,rrji:e (0.0.), klvj.ta ku.., leptätintu OB.i., punerinte C7.., niitlykirvinen 0.0., hemppo 8.., keftasirkiru 0.0., lapineirkku 0.., pulnunen 9,.. Huonoista s;isti.i huoli$atta muutanat syksyn päiv:it ofivat muutoltaijn erittäin hienojs. dsirierkiksi'.09. nuuttl sa rerl yli runsaastl petoja, parhaiten varpushalrkkoja (0), nutta myös hiiri- j. sinislrorrauki(o:ia (a )a ), IrJös viherverpueben ja kdpy, ik,ojerl nurtro ööi vilkaste (00 j., 00). Lokskuun alkupi.:ivin.: todet-iin voirnakaste kiuruj3n, restaider, ja niittykirvister pii./i{nruuttoa; parhåine Lukemina kiurufla 03,0, 000, kulorastas Oa.0, 0, räkätti , punakjft<irestes 0J j niittykirvinen O0O. Lokakuussir todett,iln nyös Juroon ol-oissa ennåtyksellinen h nhirr,u,-ttto - perheana päiviinii joka Luultavasti oii h--ijastusta tuolloin koho eteliiisen Suonon yf I:jt tän:. stri tlrndrehenhien rynl:;ltöatå, Koko iifkusyksyn päliasiafllsena ioinintaiilllotona oli lepdifevier] kahlaejien laskenta. Valrarkin hein:ikr-rlln lopulla ja --Iokuua elklrpuo.lella vedenplnt! oli hjvin rlatelaa, esinerkiksi jiirvi oli liihes kuiva. l;äin paljastllleet fr:rjat lietteet ker.isivi:t Dagneetin t.voin kahleajia, ioiden? lajirlrnsaus olikin poikkeuksefflnen. Esinerkiksi 8.O?. ja 0.07, nähtlin kumpanakin päivänä lajia: Seuraavassa yksityiskohtaiseninin eräitä erikoisia ilniöitä kahlaaj&nuut03ta: Irleiiharakka: hulppupäivät A.07. 9A )a jo.a7...etokuussa nuutto jo heikkoa, viimeinen Töyhtöhyyppär huippuina C.OA. ) js.08. J, viineinen håvainto 9.A,. Tyfl.i: muutto 0i voimakasta. r\ikuishuippuina m,n,.0. 00, nuorisohuiput , A.09, 7, Viineinen Pikkutyllir vain 0,08, ja.0a.. Ty)pillisen hsrvinåinen. enirer.0o. J,B r.a9. -, vi'na;s.t io 0... Kapustarinte: huippuluvut ilmeleesti keikki aikuisista; eniten.08. 8, ia , Virmeinen jo 9.T0.. Ker:jkurnibsa:, hl3vaintoa n, eri Jksilöstä. Karikukko: huiput!ieniäi 9.O'l- ia Viimelnen 0.09,. Taiva.nvuohi: eniten ',08. l0 ia 0.08, 0, Viimeiiä pitkin lopi,usyksyä: 0.-0.'-,08.,, 3.,. Jänkäkurppa: f.08,, 9,0.,08... l,ehtokurppa: vain J.08.,0.09., A,,,,,. Isokuovi: parhaiten.o., viimeinen.09.. Pikkukuovi: huippu tarkkaifulr alkaessa, eniten 7., 9 ja a.cjl. BO, toiner hulppu.08.. viimeinen jo,08.. Punakuiri: huippu myös tarkkaifun afassa' eniten 7.O7.. i,läärät pienlä, v.i]itä.-3o.08. ei yhtään hevointoal Viimeisetkin jo varhain li'uorten lintujer] muutto eiittäin niukkaa. I,{etsäviko: vai}: 7,o7. ja Liro: huiprit A,0A, 3 iå Hoippupäivä iäi hyvin ykeiniiiseksi. Viimeinen jo 0,09.. itantasipi: Huippuina a.a7., 3a,o'7' 7 ia 0.08,. xtää- Puneialkavjklo: parhaa. Lod'tul mu.rl oo':iv ' 8.O7,a' lo.o?. 0 ia viimeisinä todettuina ja idustaviklo: todettulne huippuina ja.08. 0' ilmeisestl nuorista. lf.ä:irät ovat tavanomaista sekvästi koneampia, rryös muutto jatkui pitkään: 3.9. ' ja 0,0., Vakoviklo: huippuilra A,O7., 30.a7, '.. '..08. l ja , ljuorten yksilöiden muutto sekä runllasta että myöheistä. Isosiir.i: kornea aikuishuippu lö Nuoret yksilöt sen sijean lähes täysin kateissa, viineisinä :i;n9.. r;lerieirrlr liuuton afku rnyajhäinen' enslhavainto vasta 0.A.. l{yös n[llton huippu kuukauden rnyöhässä, parhaiten llulrten -,. kontrolloitiil,] jäfleen 973A-u rengastettu koiras, ioks ilmeisesti talvehti vdotta aierirrin Junnossa (ks. sivu ).

11 r8?ikkusirri: ensimmäisinli ).. ja 0,0.. 0i koko syksttn erittäln nlukka, todetut huippupäivätkln peräti pikkuislai 0.08., Ilmiö liittyneelnuidenkin nlrorten sirrien tijydefliseen plruttumiseen. Viinehavalntokin naurettavan varhainenr O).09. 3, Lapinsirri: eniten saaressa 7.A7. 3,.08. )a 3., 3. Niukkaa esiintlnnistä, viineisinä Suosirri: Aikuishuippuja A.A7, 39 ja , nuorten parhhet päivät Q3.09, 00 ja Lail oi muista sirreietä poiketen nelko runsas koko sykeyn. Viimehavainto sifti varhainen: Eteliiistä schinzii-rotua tavattiin vain a.a7. ja 3O.O7.. Kuovisirri: naarashuippua 9.A7. 0 ja ILroret i3ivät kokonaan frulrttunaan. Viineisinä todettulna 9.O., j" '8.09. r. N arps',li9dn mi ir'-l reilusti tevaronaiset ylit h äviä, Pulmussirri: 7.O7.3.09, havaintoa enintään 9, todennäkiidsinn,in n. eri yksllaetä' eniten ja Nuoria ei tästäkään ]ajista todettu monia' mutta sen siiaan aikuiset olivai tavallista palion lukuisanpia. Jänkäsirriäinrn': 7.o7.-9.AA. 0 havaintoa enintään B yksilöstä, eniten Tavalfista pafion runsaanpi. Snoknkko: h,ripprina?.a7. al, rj.0a. 0 ia ) ii kovin runsäs, vallankin nuoria vähänlaisesti. viineinen 0.0." VesiDääskv: 7.A7.-.AA. 0 havaintoa, enintään ' todennäköisesti n.l eri yksilöstä. Paras pi'iivaj 9.o7. V. lavar]' omaista palj on runsaalnpl. -amoi,/idlo: JO.O/. p.i (al-s'na CrLrndvidissa- Raniakurvi: A.A7. rauhaton aa,nuseffa länsipäässä. Vuodenvaihteen tarkkailu Jlrrmoss on io perinteisesti olut hyvin vahvaa. i!ilnpä tänäkin vuonns llntuien muuton viime hetkiä seuratti.in tiivilsti A.-3.. sekä..-.o.. l{uutoltaan nyöhdstyneibtä finnuista on io puhdttu alemmin' r[utta lienee hyväksi tutustua myös muuta.niin tyypilfisen-.- piin LoPf uvuoden -Lmonln. GAVIA:,,-,O, J havaintoa yksin:iisestä linnlrsta' lliärinetso:..-,0' havaintoa 7 yksilöstä, tavalfietia lukuisaitrpi. Håinäsorsa:_satamien tyhieneninen näkyy muuttona vuodenvaihteessa, parhaina päivinä 3.. 7A ia.. '. Telkkä: iikkuparvet åi:jnnöllsiä' eniten.. 9' Ai: eaären vesiå vain niukastl paikalfisia' eniten,.?3 ja 0,.0...:r-L-oa e; voilu fodete. tlaahka: iaivtkanta 0i tavallista niukenipi, ia väheni koko havainnointiiakson aiån' Tanuriku[n ålussa saaren rannoilta öytyi myös iuoreeltäan kuofleita yl(sif'jit3. Kurios-Lteettin.""åin'ir"oo-, ellä '0.0, s"r ':. ainn r'ni a la (isir iiii""i'-"ort ""u 'i-v' koiras. Sek:i uhr:i dtt:i pvvdyetäiiit pånoiu - iälkinmitiset siksl' -'ttä fuulivat "aiii.jnti"ri erlelfistä raadoltsi' 9 Tukkåkoskelo; eniten,, B, 0?.0. B ja ?ikkuparvet ovat säännölfislä vuodenvaihte:ssa saere vesill. lsokoskelo: eniter,3.- ia A.O. 7. Pientä nuuttoa eräännöisesti vuoalenvaihteeei:i. K[rhnyjoutsen:,,-.. n,9 paika]lista tai rnuuttsvaa yksilöä aaren ve s ilfä. ianahaukka: jotakuinkin räännölisesti jäfeen aikuj-nen raår s saareffa vuodenv. ihteen tienoif.la.?eeri: talvikannan peras noteeraus 'l. ja 9-, 3. lferilokki: murttoa ei julri voi todenbaa, paras vuodenvaihteen päivä 3.. jt 0,0., Harmaalokki: Pikku muuti,oealto todettiin jolrlukuun opulla, perhaiten 3.. 3, pienen tauon j:keen nyös 0,0p 9. Kalalokki: Inuutto ofi poikkeuksellisen vahvaa vuodenvaihteebsa. Parhaina päiivinä 0.0, 00 (+ f0 todennäköstä), , O lavåisina tålvina laji on tithijn a i kaar JJrmossakjr.-\oin-: pjnna. Riskilii: varsin eä:innöllinen saeren vesillä, eniten... l{iuru: pientä nuuttoa vielä vuoalenvaihteessa, ainakin yksilö alkoi talvehtlå. Varis: tänä vuonta ei paikallisia, valn vähäisiä muuton iippeitä vuodenvalhteesra, eniten ).. 3. Talitiainen: nlruttoa tapahtui vielä vuodenvaihteessa, selvää talvehtlvaa kantaa oi vaikea todeta. Kottarainen: vuodenvaihteen tienoil-la saarella talvehti yksilöä. Vlherpeippo: nuutto tänä vuodenvaihteena varsin vähäistä, eniten 9,,. Ifmeisesti laji talvehti tuolloln viefä runsaelra mantereelf a. Kirj aflisuus ANDr,RSSON, C. l9?: Slanildsk:irs fågelstation '9?. - Åands IågelskyddEf örening (moniste ). HARI0,l,'. 97: Tuloksia valtakunnaflisesta kevätnuuttokyselystii Llntunie t-. HAIJU,T. 97: Katsaus fintuasenien toiminta n 97, - Lintunies 0:-0. IILDEli,0. 97: \raelluslintujen esiintjnninen lintuåsemila lintunie s 0t)-9. l,lt.lri,i. 97: Tolninta Säpin fintuasemalla Satakunnan Linnut 0:3-0. Lri,f,Crt,n,!. q7: Verksamheten vid Rönnskärs fågefståtion lel sirki (noniste).

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Lintuhavaintojen muistiin merkitseminen on tärkeää. Havainnoijien tulee käyttää kirjaamisessa samoja periaatteita. Yhtenäisellä kansallisella käytännöllä voidaan

Lisätiedot

Teksti Aleksi Lehikoinen

Teksti Aleksi Lehikoinen Aseman 33. toimintavuotena tutkimusja julkaisutoiminta oli erittäin vilkasta toisin kuin vaelluslintujen tavallista vaisumpi syysliikehdintä. Teksti Aleksi Lehikoinen 56 TRINGA 2 / 2012 Halias ja galaksi.

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Suomen Lemmikkichinchillat ry

Suomen Lemmikkichinchillat ry Suomen Lemmikkichinchillat ry Sisällys Pääkirjoitus 3 SLC tiedottaa 4 Rahastonhoitajan puheenvuoro 5 Uudet aluevastaavat esittäytyvät 6 Vuoden voittajat 7 Turkinpurenta 8 n lääkekaappi 9 n silmä vuotaa

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen Elonkirjo Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen 30v Juhlajulkaisu 1 Missä mennään Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 30 vuotta sitten. Kolme vuosikymmentä on pitkä aika, vai onko? Maapallon noin

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista

Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista 1 Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista ESIPUHEET Virtsarakon toimintahäiriö voi olla hankala vaiva. Niinkin itsestään selvä asia kuin rakon

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Riitta-Marja Leinonen Oulun yliopisto riitta-marja.leinonen@oulu.fi Kuva: Museovirasto Hevonen oli arvokkain kotieläin suomalaisilla tiloilla aina 1950- ja 1960-luvuille

Lisätiedot

3 Herätys on... Niin mitä se on? Riston. ystäväksi. Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012

3 Herätys on... Niin mitä se on? Riston. ystäväksi. Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012 Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012 3 Herätys on... Niin mitä se on? 4 Jumala paransi 7 Eila on kutsuttu Herätys on asia, jota kaivataan ja odotetaan. Riston Risto Portaankorva

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

JO 8 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 1/2004 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI TOUKOKUU 2004. Urpu-Kaarina Yli-Laurila

JO 8 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 1/2004 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI TOUKOKUU 2004. Urpu-Kaarina Yli-Laurila JO 8 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 1/2004 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI TOUKOKUU 2004 Lepakko voi asustaa sinunkin talossasi Riihimäellä on tehty runsaasti lepakkohavaintoja. Lepakko

Lisätiedot

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään.

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. 16.11.2257 : Babylon 5 Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. Kontaktihenkilöni, Babylon 5:n tiedeinstituutissa toimiva professori Muath Kalon (joka

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

Kun lumimyrs yllättää!

Kun lumimyrs yllättää! Kun lumimyrs yllättää! KARI VAISKA VAINIO Talvisen tunturivaelluksen riskeistä ehkä pelottavin on yllättäen alkava lumimyrsky. Kun osaa toimia oikein, myrskystä jää mieleenpainuva elämys ihmisen pienuudesta

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

Pirttikoski. Hämeenlinna. Pirttikoskella poikenneita. Puheenjohtajan ja Holttisen palstat SIVU 2 Sihteerin palsta ja kylätalosta SIVU 3

Pirttikoski. Hämeenlinna. Pirttikoskella poikenneita. Puheenjohtajan ja Holttisen palstat SIVU 2 Sihteerin palsta ja kylätalosta SIVU 3 2010 Lehmiä laitumella SIVU 6 Kerhot SIVUT 4-5 Turkoosit timantit SIVU 10 Ihanat piirakat SIVU 8 Pirttikoski Hämeenlinna Pirttikoskella poikenneita SIVU 10 Puuhamiehiä SIVU 9 Puheenjohtajan ja Holttisen

Lisätiedot

Poliisimies Kähkösen neljä elämää

Poliisimies Kähkösen neljä elämää Poliisimies Kähkösen neljä elämää Vesa Kähkönen oli toiminut poliisin jalossa ammatissa jo melkein neljännesvuosisadan. Ura alkoi Ruukin poliisilaitokselta Pohjois-Pohjanmaalta. Työ oli silloin ihmisen

Lisätiedot

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 301 Jarmo Makkonen Markku Pursiainen Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot