11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y."

Transkriptio

1 -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y.

2 KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A Suomen Olympiayhdistys ray.

3 .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta PW1eenjohtajiato Hallitus Työvaliokunta Varainhoito ja tilintarkastus Kokoukset I:omitean virkailijat ja sihteeristö 111 TOIiIIKUNNAT Olympia- Taloustoimikunta Sääntötoimikunta Kansainvälisten asiain toimikunta Valmennust 0 imikuilta IV TIEDOTUSTOIIHNTA Sivu V IWTSAINVÄLINEH EDUSTUS JA YHTE ISTYO 13 Suomen edustus KOK:ssa Kansainväliset kokoukset 15 a) kansallisten olympiakomiteoiden V yleiskokous sekä yhteiskokous KOK:n työvaliokunnan kanssa L) Euroopan kansallisten Olympiakomiteoiden kokous 16 c) Pohjoismaiden Olympiakomiteoiden ja KOK:n pohjoismaiden jäsenten kokous 16 d) Vierailut a) rfunchenin Olympiakisanäyttely VI TALOUS VII IGINNIANOSOITUKSET Kultainen ansiolevyke Komitean pöytäkiiri Lii-cteet ~, 2 1 ~uomen Olympiayhdistys r. y:n tilinpäätös n 2 Tilint~rkRstqjRin lausunto edellisestä ~!g :3 Suomen Olympia- Tn.lous toimi K-llnnRn tilinpää tö s m 4.Yhdistyksen tilintnrkastajain lausunto edellisestä m 5 Numerotilintarkastajan to.rkastuskertomus edellisistä

4 1 YLE 1 S K A T S A U S.- Vuoden 1972 talvi- ja kest:.olympialaisten läheisyys on lyönyt selvästi leimansa päättynee vuoden toimintaamme. Eri urheilumuotojen val.nennustoiminta on tiivistynyt ja eräiden kohdalla se on saanut selvän totaalisuuden leiman. Esimerkkinä tästä. on se, että mm. luistelijat ovat olleet komitea~e tukemana jääleirillä ulkomailla, kun keino jään puuttumisen vuoksi ei lajiharjoitteluun ole kotimaassa ollut mahdollisuuksia. Myös lunta on - haettu varhaissyksystä alkaen pohjoisesta, jossa sitä onneksi on ollut lokakuun alusta alkaen. Olympiakomiteamme toiminnan painopiste on ollut liittojen olympiavalmennuksen tukemise ssa ja olympiavalmentaj ille tarkoi tettu-. jen j~kokoulutustilaisuuksi en järjestämisessä. Työnjako liittojen ja komitean välillä on olhut selvä. Liitot ovat vastuullisten olympiavalmentajiensa avulla vastanneet itse urheilijoiden valmentajisesta ja olympiakomitea on tukenut tätä työtä sekä -taloudellisesti, että modernia tieto~ valmentajille jakamalla. Yhteistyö on ollut yleensä hyvä. Eräässä suhteessa kokemukset kuitenkin ovat olleet kielteisiä. Korkealuokkaisten asiantuntijoiden seminaareissa antamat tiedot eivät näytä menevän kaikkien lajien osalta perille, eli urheilijoille. Tässä suhteessa toivoisi eräiltä valmentajilta vastuullisempaa suhtautumista. Komitean työhön on lyönyt leimansa myös käytännön valmistelutoimenpiteiden käynnistyminen molempia kisoja varten. Matkasuun- nitellllien tekeminen ja sopimusten valmistelu on merkinnyt yhteis työtä ja neuvotteluja muiden pohjoismaiden kanssa, koska matka Sapporoon on päätetty hoitaa yhteispohjoismaisena kuljetuksena monien aikaisempien kisojen tapaan. Molemmille kisajoukkueillemme on toimintavuoden aikana nimetty vastuullinen johtonsa. Nämä ovat ajoissa aloittaneet huolellisen kisamatkan suunnittelun yhdessä a. o. liitto jen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on ollut vilkasta. On osallistuttu Euroopan maiden kansallisten komiteoiden kokoukseen Baden bei 7ienissä, kansallisten komiteoiden yleiskokoukseen Mlinchenissä, kansallisten komiteoiden ja KOK:n työvaliokunnan yhtciskokoukseen Mlinchenissä sekä pohjoismaiseen KOK:n ja kansallisten komiteoiden kokoukseen Raumalla. I.Iyös muunlaista kanssakäymistä on vuoden varrella ollut runsaasti.

5 .2 Komitean taloudellinen asema on kertomusvuonna ollut vaikea. Keräyctoiminta ei ole vieläkään tuottanut toivottuja tuloksia, ormeksi valtionapu lisätalousarviossa saadun määrärahan ansiosta on kohonnut kiitettävästi, mi kä myöhään syksyllä korjasi jopa veksolien Varaan rakennettua talouttamme. Vaikeuksista huolim~tta on liittojen olympiavalmennustyötä tuettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tehostustoimenpiteenä on nähtävä myös se, ettti jokaisen myönl1etyn markan avustuksen kohdalla on päästy he[j~.: l ökohtaiseen ohjelmointii n valmennettavien urheilijoiden kohd.alla. Tuleva vuosi, olymfiakisavuosi on se, jolloin maamme edustusurheilun laatu mitataan. Kilpailu tulee olemaan armottoman kova, Toivoa sopii, että me selviämme tuossa kilvassa ponnistuksiaidj;j.e ja odotuksiamme vastaavalla tavalla. II JÄSENISTÖ, TOHIIELIlVlET JA HALLIlTTO J ä s G n i s t ö Yhdis-cyl::sen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana ole tapahtunut lilultoksia. Jäsenliittojen lukumäärä oli Giis toimintavuoden päättygss~ ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat : inlands Svenska Centrnlidrottsförbund 8uo:'len Valtakunnan Urheilulii tto Iyö v ~an Urheiluliitto ryöväen Urheiluseurojen :Teskusliitto Suomen Ampujainliitto ouomen ll'1lpumahiihtoliitto Suomen ~ iihtoliitto Suom n Jousiampujain Liitto Suousn Judoliitto SuoQnn ~ääkiekkoliitto ,10n Kanoottiliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipallollitto 8uol71e11 Kävelyurhe ilulii tto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto

6 3. Suomen Maahockeyliitto Shomen lhe kkailulii tt 0 Suomen Nykyaikainen 5- ottelun Liitto Suomen l'tyr kkeilyliitto SV.omen Painiliitto Sti.omen Painonnostoliittc Suomen Palloliitto Suome n Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto SuoLtlen Soutuliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä. Kun n i a j ti sen e t.- Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsenet: varatuomari J. J. Hangell vuodesta 1967 lähtien sosiaalineuvos Akseli Kaskela vuodesta 1969 lähtien Va I t u u s kun t a Yhdistyksen sääntöjen 9 :n euellyttämän valtuuskuru1an kokoonpano varamiehineen oli toimintavuoden päättyessä seurc:tava I~an s o inv älisen Olympiakomitean suomalaiset j äsenet ~ Jäsenliittojen nimeäminä edustajina~ Suomen Ampujainliitto! varalla : Suomen Ampumahiihtoliitto~ varalla : kaupunginjol1taja Erik von ]'renckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri kenraali K. O~Leinonen diplomi- insinööri Tatu Kivinen diplomi- insinööri Tllaunu 1.firtanen everstiluutn. Ilkka Kiianlinna pääjohtaja Mika Tiivola everstiluutnantti He ikki Virtanen

7 4. Suomen Hiihtoliitto: Suom.en Jousi~pujain Liitto: Suomen Judoliitto~ SUODGll Jääkiekkoliitto ~ Suomen Kanoottiliitto ~ varalla : varalla~ Suomen Koripalloliitto: Suomen Käsipalloliitto : Suomen Kävelyurheiluliitto : Suouen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: Suomen LTaQhockeyliitto ~ varalla : - varalla : - Suomen Liiekkailuliit to : :';uomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: varalla : Suomen Nyrkkeilyliitto : toimitusjohtaja Hannu ~oskivuori toimitusjohtaja Rolf Hohenthal piiriasiamies Matti TaIsi pankinjohtaja Pekka Kuvaja opistonjohtaja Tauno Juurtola lehtori Antero Kekkonen komisario Kauko Nikkanen markkinointipääll. Eeti Hieminen kenraaliluutnantti Veikko Koppinen rakennusmestari Esko Imnonen hallitusneuvos Torsten MurEfn luottopäällikkö Cingiz Safiulla toimitusjohtaja harry Lindblad osastopäällikkö Eino Nuutinen nerkonomi Pentti Peho teknikko Teuvo Myyryläinen ins inööri Erkki J.Woivalin voimist elunopettaja Juhani IJiet t ine n varatuomari Pertti Paloheimo toimitusjohtaja Ville Dillemuth myyntipäällikkö Lars- Erik Ahlgren toimittaja Nils- Göran \full~n kamreeri Jalmari Pöllänen toimistonhoitaja Eero Aarnio varatuomari Seppo Hieta diplomi-insinööri Rune Hylancler diplomikauppias Aarno Pajunen lehtori Mauno Löfroos nyyntipä~llikkö Martti Santala kansakoulunop. Jukka Lampiniva pääkonsuli Cyril V. Reincke toiminnanjohtaja Markku Voutilainen komentajakapt. evp. Erkki Kerttula majuri evp. Torvald Appelroth pääjohtaja Seppo Konttinen eversti Olavi Liukkonen johtaja Valle Resko liikkeenharjoittaja Lauri \lesterberg varastopäällikkö Kalevi Sampila käämijä Martti Lehtevä

8 -- Suomen Painiliitto: Suomen Painonnostoliitt~: Suomen Palloliitto~ Suowen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto:l Suomen natsastajainliit~o: Suouen Soutuliitto: Suomen Taitoluisteluliitto~ Suomen Uimaliitto~ Suomen Urheiluliitto: varalla : toimitusjohtaja Esko Kossila johtaja ~auko Penttilä, ekonomi Olavi Kurikka työnj ohtaja Elmer Härmä insinööri Raimo Heino merkonomi Lassi Toivola varatuomari Eekka Kare insinööri Eino Mäkinen johtaja Reino Järvenranta myyntipäällikkö Veikko Kinha lakitieteen lis. Osmo P. Karttunen eversti evp. Erkki Poroila talousjohtaja Turkka Laine lakitieteen tri J. O. Söderhjelm toiminnanjohtaja K. G. Källström varatuomari Kallio Kotkas ajomestari Sulo Lahtinen kauppias Arvo Maunumäki ekonomi Christian Oesch ratsumestari Vilhelm Noschis professori Ilmari Melander toimitusjohtaja Erkki Noramaa ko~odori Olavi Haikala pankinjohtaja Erkki Harmola rouva Jane Erkko insinööri Ilmari Simula insinööri Birger Kivelä ekonomi Pekka Eairola johtaja Taisto Kasvio varatuomari Pentti Koskinen opettaja Seppo Aarnio toimitusjohtaja Jukka Uunila johtaja Jukka Lehtinen kenttäpäällikkö Qrvo Anttila järjestelymestari Arvi Laakso apul. sos. päällikkö TUOIlo IIetsäranta lehtori Raimo Lunila liikunnanohjaaja Aulis Potinkara tarkastaja Mauno Mäkinen metsäteknikko Oiva Halmetoja insinööri Veikko Marttinen 5.

9 Suomen Voimisteluliitt.o.~ tohtori Birger Stenman lehtori ES& Seeste lehtori Tuomo Jalantie johtaja Jouko Tikkanen varatuomari Yrjö IJuukko johtaja Olavi Linnanlahti Valtuuskunnan erikoisjäsenet~ ministeri Paavo Aitio professori K8arlo Hartiala toimitusjohtaja Erkki Kivelä diplomi-insinööri Lennart Kivi pääsihteeri Aaro Laine johtaja Pekka Martin ministeri Olavi J.Mattila o ikeusneuvosmie s Nils-Erik J.~;- lo..."1. sosiaalineuvos Unto Siivonen sosiaalineuvos Väinö Soininen Valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä oli toimintavuonna Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Jukka U uni 1 a ja varapw1eenjohtajina toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja varatuomari Pekka K a r e. H ali i t u s.. Hallituksen kokoonpano toimintavuoden aikanc' -oli seuraava: I'u11eenjohtaja toimitusjohtaja Jukka Uunila o varapu~eenjohtajat ~ toimitusjohtaja Hannu Koskivuori varatuomari Pekka Kare jäsenat: kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri professori Kaarlo Hartiala lakitieteen lis. Osmo P.Karttunen diplomi-insi~ööri Lennart Kivi toimitusjohtaja Esko Kossila varatuomari Kallio Kotkas kenraali K. O. Leinonen toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin

10 jäsenet: ( jatkuu) oikeusneuvosllies ri13--lrik rtyman diplomi kauppi as Aarno Pajunen johtaja Valle Resko sosi aal ineuvos Unto Siivonen sosiaal ineuvos Väinö Soininen hammas l ääkäri Birger Stenman lakitietean tri J.O. Söderhjelm ~ y ö v ali 0 kun t a lr.j.lli tuksen juoksevi a asioita on käsi tellyt työvaliokunta, johon toil~intavuoden aikana ovat kuulunee:t : l\i.llituksen puheenjohtaja Jukka Uunila, var apuheenjohtajat Hannu Koskivuori ja Pekka Kare, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja KGarlo Hartiala, taloustoimi kunnan puheenj ohtaja Aarno Pajunen ja hallituksen jäsenet Unto Siivonen ja Väinö Soininen. V a r a i n hoi t 0 j a t i 1 i n t a r kas t u s Olympiayhdistyksen tilit ja kirjanpi to on ollut ho i dettavana Kansallis- Osake - Pankin pääkonttori n notåri aattiosastolla. Olympiayhdistyksen tilintarkastajina ovat valtuuskunnan vuosikokouksessaan 29. 1:-.lgr(l valitsemat henkilöt : ko.rj?i sario Hannes-- 0 j ala ja kauppat. maisteri, KHT-tilintarkast aja Olle V. S a 1 m i Heidän varamiehikseen on valittu ekonomi Ilmari A r 0 ja osastopäällikkö Ke ijo Vii a n e n. NUBerotilintarkastajana on toiminut KHT -tilintarkastaja, ekonomi Iee i j 0 A..a 1 t 0 n en. K 0 k 0 u k s e t Yhlistyksen valtuuskunta kokoontui ylimääräisiin kokous iin ja sekä vuosikokoukseen Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana seitsemän kertaa, niuittäin , , , 2. 9., , 4. l1, ~a Halli tul-csen asettama t yövaliokunta kokoontui vastaavana aikana yksitoista kertaa, nimittäin , 3. 3., , , , 2.9., 1.10., , , ja K 0 m i t e a n v i r kai 1 i j a t j a s i h tee r i s t ö Olympiakomitean pääsihteerinä on toimi nut edelleen varatuomari Carl- Olaf H 0 m e n. Olympia- Taloustoimikunnan toimiston hoidosta on vastannut toimistopäällikkö ValIo R e s k 0, jonka apuna ovat toimintavuoden

11 8. aikana olleet kamreeri Jalmari P ~ 1 1 ä n e n sekä rouva Seija KoI e h m a i n e n. Valmennuspäällikön tointa on edelleen hoitanut voimistelunopettaja Kalevi Tuo m i n e n. Komitean toimistonhoihtajana toimi asti rouva Kirsti E k 1 u n d ja alkaen fil.maist. Riitta-Liisa A r n i. Olympia-Taloustoimikunnan sihteerinä on toiminut Valle R e s k 0 ja vastaavasti valmennustoimikunnan kokouspöytäkirjat on laatinut valmennuspätillikkö Tuo m i n en. 111 TOI M 1 KUN N A T Hallitus on 4-vuotiskaudeksi asettanut neljä eri toimikuntaa, joiden työskentelystä mainitaan seuraavassa. 1) 0 1 Y m pia TaI 0 u s toi m i kun t a Taloustoimikunnan kokoonpano on ollut seura2va: Puheenjohtajana dipl. kauppias Aarno P a j u n en, varapuheenjohtajana kauppaneuvos Viljo Luu k k a sekä jäseninä toim.johtaja Einari Yli n e n, mainospäällikkö Pekka K 0 t k a v u 0 r i (Ideatoi ~likunnan puheenjohtaja) ja johtaja Valle R e s k 0 (sihteeri). Vuod en alussa valittiin eri etupiirejä ja eri paikkakuntia käsittävä laajempi elin Talousvaltuuskunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt~ puheenjohtajana av.luutnantti Aarne P ö n k ä n e n, varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Peter Fazer (molemmat Helsingistä), jäsenet~ toimitusjohtaja Gunnar A r t k 0 s k i (Tampere), pääkonsuli Ea,rry B e r n e r, toimitusjohtaja Pentti H a n s k i 1 Pekka II eri i n ja vunduomari Päiviö H e t e m ä k i (em. Helsingistä), kauppaneuvos Birr;er H u h t a (Kokkola), puheenjohtaja Niilo H ä m älä i n e n (Helsinki, johtaja Asko J 0 k i n e n - (Seinäjoki), toim.johta,ja Jorma J ä r v i (Helsinki),toimitusjohtaja J8akko Ken tai a (KuopiO), toimitusjohtaja Irja K e t 0 n e n - (rrurku, vuorineuvos Tapio K 0 s k i, varatuomari Pekka K u 0 P P ala, toimitusjohtaja Olli L Y Y t ikä i n e n j a ministeri Olavi J. M a t t ~ 1 a (em. HelSingistä), johtaja Erkki Pii P P 0 n.e n (Inkexoinan)~ johtaj~ Jaakko R a n t a n en, ministeri Olav i Salon en, diplomi-insin0öri JUrgen S c h m i d t (Parainen),

12 kauppatieteen maisteri Peter T a 1 1 b e r g, kamreeri Jussi T 0 s s a vai n e n ja kauppaneuvos Mauri Vie r u m ä k i (Helsinki) sekä teollisuusneuvos Yrjö Yli j 0 k i (Lappeenranta), T a 1 0 u s toi m i kun t a piti vuoden 1971 aikana kahdeksan kokousta, minkä lisäksi jouduttiin pitämään kymmeniä puhelinkokouksia toimikunnan jäsenten välillä. Toimikunnan työssä jouduttiin käyttämään myös apuvoimia, joista erikoisesti mainittakoon mainospäällikkö L.Merikukka ja toimittaja K. Reinikainen. NaistoiI:!likuntu aloitti toimintansa joulukuussa reippain ottein ja täysin itsenäisesti. PVBeenjohtajana toimii rouva Hilkka K 0 s - kim a a, ja sen jäseninä rouva t Eila P i t s i n k i, Pirkko L iin a maa, Aira N u r m i maa ja Liisa R a u t a v a a r a. Taloustoimikunnan työ on vuoden aikana käsittänyt seuraavia asioita Kirjelmäkeräys, joka aikoinaan on ollut komitean tuottoisin tulo ~ lähde, on -nyt lähinnä verotussyistä alamaissa, eikä ole tuottanut hyvi stä.yrityksi ::3tähuolimatta toivottua tulosta. Vuoden aikana on 325:11e tehdas- ja liikelaitokselle lähetetty kaksi kirjelmää, j oista lahjoituksia on saatu seuraavasti : Oy Algol Ab : -, Enso-Gutzeit Oy ~ -, Oy Esso Ab 500:-, Fazer Oy :-, Finnish Veterans Clug, California % 100: -, Kesko Oy : -, Neste Oy :-, Oy Nokia Ab : -, Paraisten Kalldci Oy : -, Porin Puuvilla Oy :-, Rauma- Repola Oy 3.000: -, Oy Shell Ab : -, STK 500:-, Suomi- Salama :-, Tervakoski Oy :-, ~a Valmet Oy :-. Vaatekeräys on vähittäismyyntihinnoin laskettuna tuottanut: Anttilan Kenkät ehdas :, Arolan Kutomo,huiveja :, Friitalan Nahka, vöitä ~ -, Helsingin Villakehräämö, villapai toja ~ -, I~K, sukkia 800~ -, Birger Huhta, käsineitä : -, Kaitilan Kutomo, Bossanovapaitoja 2.810:-, Kesko Oy, paitoja : -, Kisa- Puku, verryttelypukuja yht : -, Neovius, villalankua 600: -, Nokian Kutomo, alusvaatteita 2.000:-, Sidoste Oy, sukkahousuja :-, SLOY, lakkeja 4.000:-, Oy Stockman Ab 300 ~ -, Urheilu - I~arhu, Karhu- kenkiä : Olympiarenkaiden käyttöoikeudesta on saatu tuloja seuraavasti:

13 10. Berner Oy : ~, Kiitoketju Oy :-, Mainoslahja Oy :-, Raision Tehtaat a.ooo:-, Sanoma Oy :-~ Steuoy Oy ~ -, VaQ,san Höyrym.ylly Oy :-, Vähittäiskauppiaitten Teollisuus 1. 5QO: -,.s~,5jmnlai_~e_1'! :::_lehden Olympia- Suurkilpailuun (.4 kilpailua) saapui yhte Lnsti Sisupisaralla varustettua vastausta. Valitettavasti tä:::län l,::ilpa ilun yhteydessä aiheutui aikaisemmasta käytännöstä poike- -!;~,' l4uo:2o.c'ccwia kustannuksia, jotka vähensivät noin markan ) ~.1 J (;0 GUO tion huomattavasti. -re'i :likululal1c paljon aikaa ja huolta aiheuttaneet myyntiartikkelit.~ <, ;:; y ":CmUl,iamme päivät" ja nosenlewin urheiluaiheinen muovikassi eivi:t ole monista seikoista johtuen toistaiseksi tuottaneet toivottua taloudjllist~ tulosta. ':::i!.2,!.lla!jo )'jorool1. I1TV:n,Tnloustoimikunnan ja Urheilutoimittajien Liiton kaldaa yhteisvoimin järjestettiin kolme tilaisuutta Jäähallissa.,Eoro OY:1L hv... ~ -t;ikuun alussa Jäähallissa j ärjestämä näyttely, jossa ~a- 10Hst oini kl.nta sai myydä markan mal~savia pääsylippuja,tuotti Rintamerkkien myynti Kultaisia rintamerkl e jä El 50: - ovat Olympialconsuli t ja u:;,,"lleiluseurat myyneet yhte'2nsä 325 kpl ja muovisia ril1tai,ler!~ ke jä yhteensä yli L1rO kpl. 13il1go_~yott~eluja on vuoden kulue ssa käyty erikoisten Bingo- arpajaisten, Sonow.aleltibingon ja automaattibingon aikaansaamiseksi, mutta tolreot ov<"t kuivuneet kokoon, lähinnä uusien asetusten ja lakien tultua voi -1<:'.,,-' n. Kirjemer::::kejä on levitetty myyntiin yli kpl, josta pankeille , Rautnl:::irjalle kpl, Olympiakonsulit ja seurat ov2t myyneet yli kpl. Loput on lälletctty postitoimipaikoille. Ul1wwaat. llsa:han tohtori Hooverille on lähetetty yhte?nsä kirjemerkkejä 5000 kpl, ~~vi~erkkojä 2000 kpl sekä kult8merkkejä 200 kpl. VälitilitycCQ USA Gta ei ole vielä saatu. TukholIr..::l.11 Suomalaisot - seura on myynyt iilerkke jä seuraavast i ~ 5 kpl kul t::ullerkkejä, 3200 muovimerkkiä sekä 1924 kpl kirjemerkkejii. 2) S ä ii n t ö toi m i kun t a Toimi 1cul1ll3.n puheenjohtiljana on toiminut varatuomari Pekka K a r e sekä jäseninä toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja johtaja Pekka M a r t i n. Toimikunta on pitänyt kolme kokousta, mutta ei ole päässyt yksihieliseen esitykseen yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. 3 ) K a n sai n v ä 1 i s t e n a s i a i n toi m i kun t a Toimikunnan pubcenjoj:ltajana on ollut professori Kaarlo II a r t i a la ja jäseninä toinitusjohtaja Harru L i n d b 1 a d ja l akit.tobtori J.O. c, C; der h j e 1 m sekä sl~teerinä pääsihteeri Carl- Olaf H 0 m 6 n. Toil,likunta on perehtunyt kansainvälisiin kysymyksiin.

14 11. Erittäin Jliiivistä on yhteistyö ollut pohjoismaiden olymp.iakonitodiden kanssa. 4) VaI m e n n u s toi mlk u n t a Valmennustoimikunnan työskentely kiinteytyi toimintavuonna ennenkaikkea vii meistelyharjoitusten mahdollistamiseen eri urheilumuodoille ja lähinnä talvilajeille. Erikoisleirittely tul~_ kuvaan mukaan eri tyise sti luiste lij oiden osalle. Samoin laadittiin suunnitelmat eri mahdollisuuksien varalta mikäli esim. lumiolosvbteet pakottavat hakemaan hyviä harjoitteluolosuhteita kauempaa. Syksy 1971 oli kuitenkin erittäin hyvä kaikkien talvilajien harjoittelua a jatellen, lukuunottamatta luistelua, joka oli leirillä Keski- Euroopassa lokakuun loppupuolelta aina kisoihin saakka, koska Suomessa ei vielä. vuonna 1971 ole täysimittaista tekojä'ära taa luistelijoille Esikisamatka Sapporoon antoi myöskin arvokkaita viitteitä tulevista olosuhteista ja tästä johtuen siirrettiin esim. hiihtäjien harjoittelu normaalia vaativampiin olosuhteisiin lähinnä Suomu- ja Rukatuntureille. Bdellisenä toimintavuonna käynnistetty nk. tukitoimenpideseminaarin työskentely sdatettiin myöskin päätökseen ja saatiin kaikkia semin2ariin osallistuneita tyydyttävä julkilausuma ja toimenpidesuunnitelma laadituksi. Yhteistoiminta urheilulääkäreiden kanssa jatkui vilkkaana mm. yhteisten koulutustilaisuuksien muodossa. Aivan oman osansa ansaitsee järjestetty urheilujohtajien kolmip8.iväinen seminaari, jossa oli edustettuna kaikkien keskusj ärjestöjemme sekä useimpien erikoisliittojen korkeinta johtoa ja samoin myös Opetusministeriön virkamiehiä. Val~ennustoimikunnan kokoonpano oli seuraava: puheenjohtajana: Lääket, lis. Ilkka Vuori jäseninä: sihteerinä: voim. opett. Pentti Anttila tekn. tri Friedrich Blanz lääket. lis. Risto Elovainio lääket. ja kir.tri Helmer Kvist voim. opett. Juhani Miettinen koul. pääll. Heikki Niininen koul. pääli. Seppo Nuuttila osastopääli. Tapio Pöyhönen koul. pääll. Erkk~ Jääskeläinen valm. pääli. Kalevi Tuominen

15 . ') ").. Valmennukseen ja koulutuksee n liittyvät päätilaisuudet ~1804. Ohjelmoidun valmennuksen seminaari Joutsassa olympiavalmentajille ja kouluttaj ille. Pääluennoi tsijc.nn.. toillli koul. pääll.tapani Ilkka. Muina asiantuntijoina prof. Väinö Heikkinen, apul.prof. Paavo Komi, lis. Matti Suonperä. Osanottajia oli kaikkiaan Urheilujohtajien seminaari laivakongressin muodossa välillä Helsinki-Turku-Tukholma- Helsinki. Pääai heena oli ohjelmoitu valmennus. I,luina aiheina käsiteltiin mm. valmennusmäärärahojen myöntämisen perusteet, valmennusmäärärahojen käyttö, erikoisleirit,olympiakomitean PTS-suunnitelmat. LIukana seminaarissa oli kaikkieen 52 oso.nottajo.a Ohjelmoidun valmennuksen seminoari II. Tässä semino.arissa käsiteltiin ennenkaikkea lajikohto.isia ohjelmointeja ja se oli suoraa jatkoa kevään seminaarille. Pää luennoitsijoina koulutuspääll. Tapani Ilkka jo. P Qäv~ l~ mentaja Seppo Liitsola. Osanottajia oli kaikkiaan 4.(;. MiLnchunin, almennuksen ensimmäinen tarkistustilo.isuus Padasj oen Vehkakylässä. ~ilaisuudesso. oli läsnä kaikkiac.n 16 urheilumuodon edustajin ja yhteensä 24 O$.8.nottajaa. lio.inittakoon, että toiminta.vuoden a ikana osnllistuttiin usean eri urheilumuodon esikisoihin Sapporon lisäksi myöskin HUnchenissä jo. Kielissä. Toimintavuoden aikana on valmennuspäällikkö osallistunut lukuisiin neuvqjttelu- jo. luentotilaisuuksiin eri puolilla maata. Lisäksi valmennuspäällild{ö on keskustellut lajikohtaisesti monien olympialajien edustajien kanssa kutakin lajia koskevista erikoislcysymyksistä. Samoin valmennustoimikunl1an jäsenet jo. valmennuspäällikkö ovat seuranneet toimintavuoden aikana eri urheilumuotojen kilpailu""! jo. harjoitustoimintaa ja näin on päästy kosketuksiin suoraan myöskin urheilijoiden ja eri lajivalmentajien kanssa.

16 l3. TIE D 0 T U S TOI MlN T A Tiedotustoimintaa on hoidettu sekä kirjallisen informaation muodossa, jota on jaettu tärkeimpien tapahtumien yhteydessä lehdistölle, radiolle ja televisiolle että suullisen informoinnin muodossa joko järjestämällä lehdistötilaisuuksia tai osallisturnalla Urheilulehden jokaviikkoisiin lehdistötilaisuuksiin SVUL:n toimit810ssa. SapporolT ja Mtinchenin olympiakisoihin akkreditoitavan l ehdistön ja Yleisradion edustajien kanssa on pidetty kj_inteää yhteyttä ja hoide -~ tu käytännön toimenpiteet hyvän yhteistyön merkeissä. V K A N S A 1 N V Ä L 1 N E N E D U S T U S J A Y H T E 1 S TYÖ S u 0 m e n e d u s t u s K a n s a i n v ä 1 i s e s s ä 0 1 Y m p i a k o m i t e a s s a Kansainvälisen olympiakorr:.itean (KOK) edustajina Suomessa ovat edelleen olleet kaupunginjohtaja Erik von F r e n c k e 1 1 ja vuorineuvos Paavo H 0 n kaj u u r i KOTe koko ~ ntui lähes täysilukuisena 71. kokoukseensa IJuxemburgiin. Kokouksen pääkysymyksiksi l11uodostuivat kans-ainvälisen olympialiikkeen sisäiset ongelmat ja KOK:n puheenjohtaja Brundage kiinnitti jo avauspuheessaan huomiota niihin vakaviin hajaantumisilmiöihin, jotka ovat viime vuosien aikana tullee;t yhä näkyvimmin esiin KOK:n työssä. Erityisesti hän katsoi, että kansallisten olympiakomiteoiden sinänsä tarpeellinen yhteistyö on saatettu sikäli väärille urille, että Kansallisten Olynpiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous (PGA of NOC) on vaikeuttanut KOK~n ja kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyötä Brundage korosti, että KOK on - kuten se on c:soittanut m. lli. l:::utsumalla kansalliset komiteat säännöllisesti kokouksiin - valmis entisestään laajentamaan yhteistyötään kansallisten olym.piakomiteoiden kanssa, mutta että se ei voi hyväksyä että I'GA:sta muodostuu K01(:n kanssa kilpaileva järjestö..

17 Kokouksessa korostettiin, ffitä kansallisilla olympiakomiteoilla on täysi oikeus asioida suoraan KOK:n kanssa käyttämättä PGA:ta väliportaana. PGA~n puheenjoht&ja Giulio Onesti, joka myös on KOK:n jäsen, vakuutti solidaarisuuttaan KOK~hon nähden ja suostui siihen, että PGA:n keräämät rahastgjt asetetaan KOK:n kontrollin alaisiksi. Amatöörikysymys oli jo keväällä KOK:n työvaliokunnan toimesta saatu eräänlaiseen kompromissiratkaisuun, joka pbiäasiallise st i rakentui KOK: n ja kansalli&ten olympiakomiteoiden yhteisen toimikunnan (n. s. Sipercon komitean) ehdotukseen. Uudet määräykset eivät tulleet niin liberaaleiksi kuin Pohjoismaissa yleensä olisi haluttu, mutta kompromissi on kuitenkin selvä askel eteenpäin verrattuna vanhoihin sääntciihin. Olympiakiswjen ohjelman suhta~n hyväksyttiin Luxemburgissa uudet täsmällisernmät kriteriot urheilumuotojen harrnstettavuuuen osalta. Tämän mukaan jäävät entiset urheilumuodot ohjelmaan vielä Miinchenin ja Montrealin 01ympiakisoissa 1 josta lru1tien tarkistetaan aina olympiakisojen jälkeen täyttävutkö ohjelmarsa olevat urheilumuodot niitä kriterioita,joit:. on asetettu (esim. kesäkisojen miesten lajien osalta laaja harrastettavuus vähintään 40 maassa ja 3 maanosassa). KOK:n johdossa ei tapahtunut mitään oleellisia muutoksia. Näin ollen toimii Avery Brundage (USA) puheenjohtajana, Lordi Killanin (Irlanti) ensimmäisenä varapuheenjohtajana, kreivi Jean de Beaumont (Ranska) toisena varapuheenjohtajana ja Joru{heer van Karnebeek (Hollanti) kolmantena varapuheenjohtajana almchenin kisoihin saakka. Puhemiehistön lisäksi kuuluvat Sir Ade Ademola (Nigeria), COl1stantin Ar..drianov (Neuvostoliitto), Sylvia de I.1agalhaes Padilha (Brasilia), Juan Antonio Samaranch (Espanja ja Prinssi Tsuneyoshi Takeda (Japani) työvaliokuntaan.

18 15.. K A N SAI N V Ä L I S E T K 0 K 0 U K S E T a) Kansallisxen olympiakomiteoiden V yleiskokous sekä yht~~~kokous KOK:n työvaliokunnan kanssa. Kansallisten olympiakomiteoiden Meks:ikon olympiakisojen yhteydessä perustama järjestö "Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvti. Yl,eisistunto" (PGA of NOC) järjesti V yleiskokouksensa IIUnchenissä Tätä kokousta seurasi samassa paikassa pidetty KOK:n työvaliokunnan ja kansallisten olympiakomiteoiden perinteellinen yhteiskokous. Molempien kokouksien tarkoitukuena oli käsitella kansallisia olympiakomiteoita askarruttavia ajankohtaisia ongelmia olympialiikkeen piirissä sekä valmistella KOK:n.. Lill~emburgin kokouisessa esiintulevia asioita. Kokc-uksissa kävi selvästi ilmi, että kansainvälinen olympialiike on tienhaarassa. Itsenäistyneiden maiden kansallisten komiteoiden lukumäärä ja vaatimukset ovat kasvaneet, ja kansalliset komiteat ovat laajalla rintamalla liikkeellä saadakseen enemmän sanavaltaa olym.pialiikkeessä. Ne katsovat varsin yleisesti, että KOK:n tulisi ent ist ä enemmän kuulla niide n mie lipi te itä ennenl:uin päätetään sääntömuutoksista, kisakaupungeista, olympiakisojen ohjelmasta ja muista tärkeistä kysymyksistä. Monet kansalliset komiteat vaativat sen lisäksi, että KOK:n kokoonpano muutettaisiin siten, ett ä jokaisella kansallisella komi teal1.a olisi yksi ed usta'ja KOK:ssa. On ili:leistä, että KOK~sta itsestään riippuu, pystytäänkö ohjaamaan kansallisten komiteoiden aktiivisuus olympialiikettä eheyttävään suuntaan, vai paheneeko hajaannus, joka jo muutaman vuoden on ollut havaittavissa mm. PGA of NOC ; n muodossa. Pol.ljoismaiset olympiakomiteat, jotka alusta alkaen ovat suhtautuneet kriittisesti PGA of NOC:hen, ovat (Isla.ntia lukuunottamatta) viime vuosina osallistuneet yleiskokouksiin, koska on katsottu viisaammaksi yrittää vaikuttaa PGA of NOC:n toimintann sisältäpäin kuin boikotoida j ärjestöä, jonka olemassaoloa ja kasvamista ei knitemaan olisi estetty jäämällä sen ulkopuolelle.

19 16. Suomen Olympiakomitean edustajina kokouksissa olivat puheenjohtaja Jukka Uunila, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala sekä pääsihteeri Carl-Olaf Homen, joka laati seikkaperäisen raportin kokouksista. b) Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden kokous Keski-eurooppalaiset olympiakomiteat Ranskan ja Sveitsin johdolla ovat vuodesta 1967 alkaen pyrkineet perustamaan Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden liittoa ja järjestämään n. s. Euroo.pan olympiakiso ja. Molemmat suunnitelmat saatiin kuitenkin lähinnä Pohjoismaiden olympiakomiteoiden ansiosta tyrmätyiksi vuonna 1970 pidetyssä kokouksessa, jolloin kuitenkin kompromissina päätettiin tarvittaessa pitää yhteiset eurooppalaiset kokoukset. Tällainen kokous järjestettiin Wienissä ja siihen osallistui edustajia 26 kansallisesta komiteasta (Euroopassa on yhteensä 32 komiteaa). Kokouksen esityslistalla ei ollut mitään todella suuria kysymyksiä, ja päähuomio keskittyi Euroopan nuorisokisa-ehdotukseen, joka kuitenkin saatiin tyrmätyksi suurella enemmistöllä. Kokous osoitti jälleen kerran, että osallistuminen näihin kongresseihin on erittäin tärkeätä Suomelle ja muille pohjoismaille " koska tänä on ainoa tapa vaikuttaa kansallisten olympiakomiteoiden yl:teistyön kehittämiseen sellaisia suuntaviivoja noudattaen, joita me pidämme hyväksyttävinä. Eräänä tällaisena linjana on pidettävä eurooppalaisen yhteistyön varsin löysää muotoa ja \iieninkin kokous - laihoine esityslistoineen - OSOitti, ettei ole mitään asiallista syytä perustaa keskieurooppalaisten haaveilemaa kiinteätä liittoa. Komiteamme edustajina kokouksessa olivat puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri Carl-Olaf Hom~n, joka laati yksityiskohtaisen raportin kokouksesta. c) Pohjoismaiden olympiakomiteoiden ja KOK~n pohjoismaiden jäsenten kokous KOK:n pohjoismaiset jäsenet ja Pohjoismaiden olympialomiteoiden edustajat kokoontuivat perinteelliseen yhteiseen kokoukseensa Raumalle. Kokouksen isännyydestä vastasivat KOK:n suomalainen jäsen Paavo Honkajuuri ja Rauma-Repola Oy. Isäntien suurenmoinen vieraanvaraisuus ja erinomaiset järjestelyt loivat

20 rt-. todella mittavat puitteet kokoukselle. Kokouksen ilmapiiri oli) totuttuun tapaan, erittäin myönteinen ja kävi ilmi, että kaikki Pohjoismaat olivat samoilla linjoilla kaikiss.a suurissa kansainvälisissä kysymyksissä. Kokouksen luonteen vuoksi - kyseessähiin on lähinnä neuvonpito eikä lopullisia päätöksiä tekevä kokous - siirtyivät lopullinen päätöksenteko ja toinenpiteet useissa kysymyksissä KOK:n jäsenille tai kansallisille komiteoille, mutta Rauman kokouksessa saatu evästys oli mitä hyödyliisin tulevaa käsittelyä silmällä pitäen. Kokoukseen osallistuivat Suomesta KOK:n kunniajäsen J. W.Rangell, jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri sekä komitean edustajina varapuheenjohtaja Hannu Koskivuori, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala ja pääsihteeri Carl- Olaf Hom~n. Pääsihteeri laati kokouksesta seikkaperäisen raportin. d) Vierailut Ulinchenin j ärjestelytoimikunnan. kuts_u::ata vierailivat komitean puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri Carl ~Ol af Hom~n Mtinchenissä tutustumassa olympiakisavalmisteluihin. Pääsihteeri on laatinut yksityiskohtaisen raportin matkasta ja kisavalmisteluista. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskil pailujen yhteydessä vierailivat useat kansainvälisen olympiali:kkeen johtohenkilöt He lsingissä elol;:uun puolivälissä. Olympiakomitea järjesti louna.an, johon osallistuivat m. m. KOK:n varapuheenjohtaja Jonkher van Karnebeek sekä jäsenet Exeterin l\iarkiisli: ja Bo Ekelund, lieuvostoliiton ministerineuvoston urheilun keskuskomitean varapuheenjohtaja Giorgi Jelissejev sekä Mtinchenin järjestelytoimiku.nnan _ edustajat j ärjesti Hlinchenin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Yfilli Daume lounaan HelSingi ssä, jossa hän ~i tti virallisen kutsun I,1tinchenin olympiakisoihin Vuoden aikana ovat eri ma iden olympiakomiteoiden edustajat käynncillään Suomessa tavanneet komiteamme edustajia ja keskustelleet yhteisistä asioista. e) ~,1tinchenin Olympiak... f'enäyttely SuoLlen Olympiakomitean myötävaikutuksella järjesti l:(jnchenin

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. )

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. ) - 51 - puheenjohtaja on antanut tarkemman sel vi tyksen laajassa kokousse lostuksessaan valtuuskunnalle joulukuussa 1968. Kansallisten olympiakomiteoiden 111 yleinen kokous järjestäytyi myös Meksikon kisojen

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 K E R TOM U S TOI MlN T A V U 0 DEL T A 197 3 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. SUOMEN OLTIdPIAYHDISTYS ry. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. Suomen kansallisen olympiakomitean - yhdistyksen valtuuskunnan - toiminta on vuoden 1963 aikana pääasiassa koskenut IX Talviolympialaisiin

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika Tiistai kello 19.07 20.55 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958.

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Valtuuskunnan toiminta vuoden 1958 aikana tähtäsi lähinnä niiden edellytysten luomiseen, joiden turvin Suomi voisi

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Fuskaajat ry:n säännöt

Fuskaajat ry:n säännöt Fuskaajat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Fuskaajat ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki ja toimialueena Etelä-Pohjanmaa. 2 Yhdistyksen tavoitteena on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäseniensä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA +- 1980 LAKE PLAID- MOSKOVA SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1977 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot