11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y."

Transkriptio

1 -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y.

2 KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A Suomen Olympiayhdistys ray.

3 .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta PW1eenjohtajiato Hallitus Työvaliokunta Varainhoito ja tilintarkastus Kokoukset I:omitean virkailijat ja sihteeristö 111 TOIiIIKUNNAT Olympia- Taloustoimikunta Sääntötoimikunta Kansainvälisten asiain toimikunta Valmennust 0 imikuilta IV TIEDOTUSTOIIHNTA Sivu V IWTSAINVÄLINEH EDUSTUS JA YHTE ISTYO 13 Suomen edustus KOK:ssa Kansainväliset kokoukset 15 a) kansallisten olympiakomiteoiden V yleiskokous sekä yhteiskokous KOK:n työvaliokunnan kanssa L) Euroopan kansallisten Olympiakomiteoiden kokous 16 c) Pohjoismaiden Olympiakomiteoiden ja KOK:n pohjoismaiden jäsenten kokous 16 d) Vierailut a) rfunchenin Olympiakisanäyttely VI TALOUS VII IGINNIANOSOITUKSET Kultainen ansiolevyke Komitean pöytäkiiri Lii-cteet ~, 2 1 ~uomen Olympiayhdistys r. y:n tilinpäätös n 2 Tilint~rkRstqjRin lausunto edellisestä ~!g :3 Suomen Olympia- Tn.lous toimi K-llnnRn tilinpää tö s m 4.Yhdistyksen tilintnrkastajain lausunto edellisestä m 5 Numerotilintarkastajan to.rkastuskertomus edellisistä

4 1 YLE 1 S K A T S A U S.- Vuoden 1972 talvi- ja kest:.olympialaisten läheisyys on lyönyt selvästi leimansa päättynee vuoden toimintaamme. Eri urheilumuotojen val.nennustoiminta on tiivistynyt ja eräiden kohdalla se on saanut selvän totaalisuuden leiman. Esimerkkinä tästä. on se, että mm. luistelijat ovat olleet komitea~e tukemana jääleirillä ulkomailla, kun keino jään puuttumisen vuoksi ei lajiharjoitteluun ole kotimaassa ollut mahdollisuuksia. Myös lunta on - haettu varhaissyksystä alkaen pohjoisesta, jossa sitä onneksi on ollut lokakuun alusta alkaen. Olympiakomiteamme toiminnan painopiste on ollut liittojen olympiavalmennuksen tukemise ssa ja olympiavalmentaj ille tarkoi tettu-. jen j~kokoulutustilaisuuksi en järjestämisessä. Työnjako liittojen ja komitean välillä on olhut selvä. Liitot ovat vastuullisten olympiavalmentajiensa avulla vastanneet itse urheilijoiden valmentajisesta ja olympiakomitea on tukenut tätä työtä sekä -taloudellisesti, että modernia tieto~ valmentajille jakamalla. Yhteistyö on ollut yleensä hyvä. Eräässä suhteessa kokemukset kuitenkin ovat olleet kielteisiä. Korkealuokkaisten asiantuntijoiden seminaareissa antamat tiedot eivät näytä menevän kaikkien lajien osalta perille, eli urheilijoille. Tässä suhteessa toivoisi eräiltä valmentajilta vastuullisempaa suhtautumista. Komitean työhön on lyönyt leimansa myös käytännön valmistelutoimenpiteiden käynnistyminen molempia kisoja varten. Matkasuun- nitellllien tekeminen ja sopimusten valmistelu on merkinnyt yhteis työtä ja neuvotteluja muiden pohjoismaiden kanssa, koska matka Sapporoon on päätetty hoitaa yhteispohjoismaisena kuljetuksena monien aikaisempien kisojen tapaan. Molemmille kisajoukkueillemme on toimintavuoden aikana nimetty vastuullinen johtonsa. Nämä ovat ajoissa aloittaneet huolellisen kisamatkan suunnittelun yhdessä a. o. liitto jen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on ollut vilkasta. On osallistuttu Euroopan maiden kansallisten komiteoiden kokoukseen Baden bei 7ienissä, kansallisten komiteoiden yleiskokoukseen Mlinchenissä, kansallisten komiteoiden ja KOK:n työvaliokunnan yhtciskokoukseen Mlinchenissä sekä pohjoismaiseen KOK:n ja kansallisten komiteoiden kokoukseen Raumalla. I.Iyös muunlaista kanssakäymistä on vuoden varrella ollut runsaasti.

5 .2 Komitean taloudellinen asema on kertomusvuonna ollut vaikea. Keräyctoiminta ei ole vieläkään tuottanut toivottuja tuloksia, ormeksi valtionapu lisätalousarviossa saadun määrärahan ansiosta on kohonnut kiitettävästi, mi kä myöhään syksyllä korjasi jopa veksolien Varaan rakennettua talouttamme. Vaikeuksista huolim~tta on liittojen olympiavalmennustyötä tuettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tehostustoimenpiteenä on nähtävä myös se, ettti jokaisen myönl1etyn markan avustuksen kohdalla on päästy he[j~.: l ökohtaiseen ohjelmointii n valmennettavien urheilijoiden kohd.alla. Tuleva vuosi, olymfiakisavuosi on se, jolloin maamme edustusurheilun laatu mitataan. Kilpailu tulee olemaan armottoman kova, Toivoa sopii, että me selviämme tuossa kilvassa ponnistuksiaidj;j.e ja odotuksiamme vastaavalla tavalla. II JÄSENISTÖ, TOHIIELIlVlET JA HALLIlTTO J ä s G n i s t ö Yhdis-cyl::sen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana ole tapahtunut lilultoksia. Jäsenliittojen lukumäärä oli Giis toimintavuoden päättygss~ ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat : inlands Svenska Centrnlidrottsförbund 8uo:'len Valtakunnan Urheilulii tto Iyö v ~an Urheiluliitto ryöväen Urheiluseurojen :Teskusliitto Suomen Ampujainliitto ouomen ll'1lpumahiihtoliitto Suomen ~ iihtoliitto Suom n Jousiampujain Liitto Suousn Judoliitto SuoQnn ~ääkiekkoliitto ,10n Kanoottiliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipallollitto 8uol71e11 Kävelyurhe ilulii tto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto

6 3. Suomen Maahockeyliitto Shomen lhe kkailulii tt 0 Suomen Nykyaikainen 5- ottelun Liitto Suomen l'tyr kkeilyliitto SV.omen Painiliitto Sti.omen Painonnostoliittc Suomen Palloliitto Suome n Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto SuoLtlen Soutuliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä. Kun n i a j ti sen e t.- Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsenet: varatuomari J. J. Hangell vuodesta 1967 lähtien sosiaalineuvos Akseli Kaskela vuodesta 1969 lähtien Va I t u u s kun t a Yhdistyksen sääntöjen 9 :n euellyttämän valtuuskuru1an kokoonpano varamiehineen oli toimintavuoden päättyessä seurc:tava I~an s o inv älisen Olympiakomitean suomalaiset j äsenet ~ Jäsenliittojen nimeäminä edustajina~ Suomen Ampujainliitto! varalla : Suomen Ampumahiihtoliitto~ varalla : kaupunginjol1taja Erik von ]'renckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri kenraali K. O~Leinonen diplomi- insinööri Tatu Kivinen diplomi- insinööri Tllaunu 1.firtanen everstiluutn. Ilkka Kiianlinna pääjohtaja Mika Tiivola everstiluutnantti He ikki Virtanen

7 4. Suomen Hiihtoliitto: Suom.en Jousi~pujain Liitto: Suomen Judoliitto~ SUODGll Jääkiekkoliitto ~ Suomen Kanoottiliitto ~ varalla : varalla~ Suomen Koripalloliitto: Suomen Käsipalloliitto : Suomen Kävelyurheiluliitto : Suouen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: Suomen LTaQhockeyliitto ~ varalla : - varalla : - Suomen Liiekkailuliit to : :';uomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: varalla : Suomen Nyrkkeilyliitto : toimitusjohtaja Hannu ~oskivuori toimitusjohtaja Rolf Hohenthal piiriasiamies Matti TaIsi pankinjohtaja Pekka Kuvaja opistonjohtaja Tauno Juurtola lehtori Antero Kekkonen komisario Kauko Nikkanen markkinointipääll. Eeti Hieminen kenraaliluutnantti Veikko Koppinen rakennusmestari Esko Imnonen hallitusneuvos Torsten MurEfn luottopäällikkö Cingiz Safiulla toimitusjohtaja harry Lindblad osastopäällikkö Eino Nuutinen nerkonomi Pentti Peho teknikko Teuvo Myyryläinen ins inööri Erkki J.Woivalin voimist elunopettaja Juhani IJiet t ine n varatuomari Pertti Paloheimo toimitusjohtaja Ville Dillemuth myyntipäällikkö Lars- Erik Ahlgren toimittaja Nils- Göran \full~n kamreeri Jalmari Pöllänen toimistonhoitaja Eero Aarnio varatuomari Seppo Hieta diplomi-insinööri Rune Hylancler diplomikauppias Aarno Pajunen lehtori Mauno Löfroos nyyntipä~llikkö Martti Santala kansakoulunop. Jukka Lampiniva pääkonsuli Cyril V. Reincke toiminnanjohtaja Markku Voutilainen komentajakapt. evp. Erkki Kerttula majuri evp. Torvald Appelroth pääjohtaja Seppo Konttinen eversti Olavi Liukkonen johtaja Valle Resko liikkeenharjoittaja Lauri \lesterberg varastopäällikkö Kalevi Sampila käämijä Martti Lehtevä

8 -- Suomen Painiliitto: Suomen Painonnostoliitt~: Suomen Palloliitto~ Suowen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto:l Suomen natsastajainliit~o: Suouen Soutuliitto: Suomen Taitoluisteluliitto~ Suomen Uimaliitto~ Suomen Urheiluliitto: varalla : toimitusjohtaja Esko Kossila johtaja ~auko Penttilä, ekonomi Olavi Kurikka työnj ohtaja Elmer Härmä insinööri Raimo Heino merkonomi Lassi Toivola varatuomari Eekka Kare insinööri Eino Mäkinen johtaja Reino Järvenranta myyntipäällikkö Veikko Kinha lakitieteen lis. Osmo P. Karttunen eversti evp. Erkki Poroila talousjohtaja Turkka Laine lakitieteen tri J. O. Söderhjelm toiminnanjohtaja K. G. Källström varatuomari Kallio Kotkas ajomestari Sulo Lahtinen kauppias Arvo Maunumäki ekonomi Christian Oesch ratsumestari Vilhelm Noschis professori Ilmari Melander toimitusjohtaja Erkki Noramaa ko~odori Olavi Haikala pankinjohtaja Erkki Harmola rouva Jane Erkko insinööri Ilmari Simula insinööri Birger Kivelä ekonomi Pekka Eairola johtaja Taisto Kasvio varatuomari Pentti Koskinen opettaja Seppo Aarnio toimitusjohtaja Jukka Uunila johtaja Jukka Lehtinen kenttäpäällikkö Qrvo Anttila järjestelymestari Arvi Laakso apul. sos. päällikkö TUOIlo IIetsäranta lehtori Raimo Lunila liikunnanohjaaja Aulis Potinkara tarkastaja Mauno Mäkinen metsäteknikko Oiva Halmetoja insinööri Veikko Marttinen 5.

9 Suomen Voimisteluliitt.o.~ tohtori Birger Stenman lehtori ES& Seeste lehtori Tuomo Jalantie johtaja Jouko Tikkanen varatuomari Yrjö IJuukko johtaja Olavi Linnanlahti Valtuuskunnan erikoisjäsenet~ ministeri Paavo Aitio professori K8arlo Hartiala toimitusjohtaja Erkki Kivelä diplomi-insinööri Lennart Kivi pääsihteeri Aaro Laine johtaja Pekka Martin ministeri Olavi J.Mattila o ikeusneuvosmie s Nils-Erik J.~;- lo..."1. sosiaalineuvos Unto Siivonen sosiaalineuvos Väinö Soininen Valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä oli toimintavuonna Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Jukka U uni 1 a ja varapw1eenjohtajina toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja varatuomari Pekka K a r e. H ali i t u s.. Hallituksen kokoonpano toimintavuoden aikanc' -oli seuraava: I'u11eenjohtaja toimitusjohtaja Jukka Uunila o varapu~eenjohtajat ~ toimitusjohtaja Hannu Koskivuori varatuomari Pekka Kare jäsenat: kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri professori Kaarlo Hartiala lakitieteen lis. Osmo P.Karttunen diplomi-insi~ööri Lennart Kivi toimitusjohtaja Esko Kossila varatuomari Kallio Kotkas kenraali K. O. Leinonen toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin

10 jäsenet: ( jatkuu) oikeusneuvosllies ri13--lrik rtyman diplomi kauppi as Aarno Pajunen johtaja Valle Resko sosi aal ineuvos Unto Siivonen sosiaal ineuvos Väinö Soininen hammas l ääkäri Birger Stenman lakitietean tri J.O. Söderhjelm ~ y ö v ali 0 kun t a lr.j.lli tuksen juoksevi a asioita on käsi tellyt työvaliokunta, johon toil~intavuoden aikana ovat kuulunee:t : l\i.llituksen puheenjohtaja Jukka Uunila, var apuheenjohtajat Hannu Koskivuori ja Pekka Kare, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja KGarlo Hartiala, taloustoimi kunnan puheenj ohtaja Aarno Pajunen ja hallituksen jäsenet Unto Siivonen ja Väinö Soininen. V a r a i n hoi t 0 j a t i 1 i n t a r kas t u s Olympiayhdistyksen tilit ja kirjanpi to on ollut ho i dettavana Kansallis- Osake - Pankin pääkonttori n notåri aattiosastolla. Olympiayhdistyksen tilintarkastajina ovat valtuuskunnan vuosikokouksessaan 29. 1:-.lgr(l valitsemat henkilöt : ko.rj?i sario Hannes-- 0 j ala ja kauppat. maisteri, KHT-tilintarkast aja Olle V. S a 1 m i Heidän varamiehikseen on valittu ekonomi Ilmari A r 0 ja osastopäällikkö Ke ijo Vii a n e n. NUBerotilintarkastajana on toiminut KHT -tilintarkastaja, ekonomi Iee i j 0 A..a 1 t 0 n en. K 0 k 0 u k s e t Yhlistyksen valtuuskunta kokoontui ylimääräisiin kokous iin ja sekä vuosikokoukseen Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana seitsemän kertaa, niuittäin , , , 2. 9., , 4. l1, ~a Halli tul-csen asettama t yövaliokunta kokoontui vastaavana aikana yksitoista kertaa, nimittäin , 3. 3., , , , 2.9., 1.10., , , ja K 0 m i t e a n v i r kai 1 i j a t j a s i h tee r i s t ö Olympiakomitean pääsihteerinä on toimi nut edelleen varatuomari Carl- Olaf H 0 m e n. Olympia- Taloustoimikunnan toimiston hoidosta on vastannut toimistopäällikkö ValIo R e s k 0, jonka apuna ovat toimintavuoden

11 8. aikana olleet kamreeri Jalmari P ~ 1 1 ä n e n sekä rouva Seija KoI e h m a i n e n. Valmennuspäällikön tointa on edelleen hoitanut voimistelunopettaja Kalevi Tuo m i n e n. Komitean toimistonhoihtajana toimi asti rouva Kirsti E k 1 u n d ja alkaen fil.maist. Riitta-Liisa A r n i. Olympia-Taloustoimikunnan sihteerinä on toiminut Valle R e s k 0 ja vastaavasti valmennustoimikunnan kokouspöytäkirjat on laatinut valmennuspätillikkö Tuo m i n en. 111 TOI M 1 KUN N A T Hallitus on 4-vuotiskaudeksi asettanut neljä eri toimikuntaa, joiden työskentelystä mainitaan seuraavassa. 1) 0 1 Y m pia TaI 0 u s toi m i kun t a Taloustoimikunnan kokoonpano on ollut seura2va: Puheenjohtajana dipl. kauppias Aarno P a j u n en, varapuheenjohtajana kauppaneuvos Viljo Luu k k a sekä jäseninä toim.johtaja Einari Yli n e n, mainospäällikkö Pekka K 0 t k a v u 0 r i (Ideatoi ~likunnan puheenjohtaja) ja johtaja Valle R e s k 0 (sihteeri). Vuod en alussa valittiin eri etupiirejä ja eri paikkakuntia käsittävä laajempi elin Talousvaltuuskunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt~ puheenjohtajana av.luutnantti Aarne P ö n k ä n e n, varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Peter Fazer (molemmat Helsingistä), jäsenet~ toimitusjohtaja Gunnar A r t k 0 s k i (Tampere), pääkonsuli Ea,rry B e r n e r, toimitusjohtaja Pentti H a n s k i 1 Pekka II eri i n ja vunduomari Päiviö H e t e m ä k i (em. Helsingistä), kauppaneuvos Birr;er H u h t a (Kokkola), puheenjohtaja Niilo H ä m älä i n e n (Helsinki, johtaja Asko J 0 k i n e n - (Seinäjoki), toim.johta,ja Jorma J ä r v i (Helsinki),toimitusjohtaja J8akko Ken tai a (KuopiO), toimitusjohtaja Irja K e t 0 n e n - (rrurku, vuorineuvos Tapio K 0 s k i, varatuomari Pekka K u 0 P P ala, toimitusjohtaja Olli L Y Y t ikä i n e n j a ministeri Olavi J. M a t t ~ 1 a (em. HelSingistä), johtaja Erkki Pii P P 0 n.e n (Inkexoinan)~ johtaj~ Jaakko R a n t a n en, ministeri Olav i Salon en, diplomi-insin0öri JUrgen S c h m i d t (Parainen),

12 kauppatieteen maisteri Peter T a 1 1 b e r g, kamreeri Jussi T 0 s s a vai n e n ja kauppaneuvos Mauri Vie r u m ä k i (Helsinki) sekä teollisuusneuvos Yrjö Yli j 0 k i (Lappeenranta), T a 1 0 u s toi m i kun t a piti vuoden 1971 aikana kahdeksan kokousta, minkä lisäksi jouduttiin pitämään kymmeniä puhelinkokouksia toimikunnan jäsenten välillä. Toimikunnan työssä jouduttiin käyttämään myös apuvoimia, joista erikoisesti mainittakoon mainospäällikkö L.Merikukka ja toimittaja K. Reinikainen. NaistoiI:!likuntu aloitti toimintansa joulukuussa reippain ottein ja täysin itsenäisesti. PVBeenjohtajana toimii rouva Hilkka K 0 s - kim a a, ja sen jäseninä rouva t Eila P i t s i n k i, Pirkko L iin a maa, Aira N u r m i maa ja Liisa R a u t a v a a r a. Taloustoimikunnan työ on vuoden aikana käsittänyt seuraavia asioita Kirjelmäkeräys, joka aikoinaan on ollut komitean tuottoisin tulo ~ lähde, on -nyt lähinnä verotussyistä alamaissa, eikä ole tuottanut hyvi stä.yrityksi ::3tähuolimatta toivottua tulosta. Vuoden aikana on 325:11e tehdas- ja liikelaitokselle lähetetty kaksi kirjelmää, j oista lahjoituksia on saatu seuraavasti : Oy Algol Ab : -, Enso-Gutzeit Oy ~ -, Oy Esso Ab 500:-, Fazer Oy :-, Finnish Veterans Clug, California % 100: -, Kesko Oy : -, Neste Oy :-, Oy Nokia Ab : -, Paraisten Kalldci Oy : -, Porin Puuvilla Oy :-, Rauma- Repola Oy 3.000: -, Oy Shell Ab : -, STK 500:-, Suomi- Salama :-, Tervakoski Oy :-, ~a Valmet Oy :-. Vaatekeräys on vähittäismyyntihinnoin laskettuna tuottanut: Anttilan Kenkät ehdas :, Arolan Kutomo,huiveja :, Friitalan Nahka, vöitä ~ -, Helsingin Villakehräämö, villapai toja ~ -, I~K, sukkia 800~ -, Birger Huhta, käsineitä : -, Kaitilan Kutomo, Bossanovapaitoja 2.810:-, Kesko Oy, paitoja : -, Kisa- Puku, verryttelypukuja yht : -, Neovius, villalankua 600: -, Nokian Kutomo, alusvaatteita 2.000:-, Sidoste Oy, sukkahousuja :-, SLOY, lakkeja 4.000:-, Oy Stockman Ab 300 ~ -, Urheilu - I~arhu, Karhu- kenkiä : Olympiarenkaiden käyttöoikeudesta on saatu tuloja seuraavasti:

13 10. Berner Oy : ~, Kiitoketju Oy :-, Mainoslahja Oy :-, Raision Tehtaat a.ooo:-, Sanoma Oy :-~ Steuoy Oy ~ -, VaQ,san Höyrym.ylly Oy :-, Vähittäiskauppiaitten Teollisuus 1. 5QO: -,.s~,5jmnlai_~e_1'! :::_lehden Olympia- Suurkilpailuun (.4 kilpailua) saapui yhte Lnsti Sisupisaralla varustettua vastausta. Valitettavasti tä:::län l,::ilpa ilun yhteydessä aiheutui aikaisemmasta käytännöstä poike- -!;~,' l4uo:2o.c'ccwia kustannuksia, jotka vähensivät noin markan ) ~.1 J (;0 GUO tion huomattavasti. -re'i :likululal1c paljon aikaa ja huolta aiheuttaneet myyntiartikkelit.~ <, ;:; y ":CmUl,iamme päivät" ja nosenlewin urheiluaiheinen muovikassi eivi:t ole monista seikoista johtuen toistaiseksi tuottaneet toivottua taloudjllist~ tulosta. ':::i!.2,!.lla!jo )'jorool1. I1TV:n,Tnloustoimikunnan ja Urheilutoimittajien Liiton kaldaa yhteisvoimin järjestettiin kolme tilaisuutta Jäähallissa.,Eoro OY:1L hv... ~ -t;ikuun alussa Jäähallissa j ärjestämä näyttely, jossa ~a- 10Hst oini kl.nta sai myydä markan mal~savia pääsylippuja,tuotti Rintamerkkien myynti Kultaisia rintamerkl e jä El 50: - ovat Olympialconsuli t ja u:;,,"lleiluseurat myyneet yhte'2nsä 325 kpl ja muovisia ril1tai,ler!~ ke jä yhteensä yli L1rO kpl. 13il1go_~yott~eluja on vuoden kulue ssa käyty erikoisten Bingo- arpajaisten, Sonow.aleltibingon ja automaattibingon aikaansaamiseksi, mutta tolreot ov<"t kuivuneet kokoon, lähinnä uusien asetusten ja lakien tultua voi -1<:'.,,-' n. Kirjemer::::kejä on levitetty myyntiin yli kpl, josta pankeille , Rautnl:::irjalle kpl, Olympiakonsulit ja seurat ov2t myyneet yli kpl. Loput on lälletctty postitoimipaikoille. Ul1wwaat. llsa:han tohtori Hooverille on lähetetty yhte?nsä kirjemerkkejä 5000 kpl, ~~vi~erkkojä 2000 kpl sekä kult8merkkejä 200 kpl. VälitilitycCQ USA Gta ei ole vielä saatu. TukholIr..::l.11 Suomalaisot - seura on myynyt iilerkke jä seuraavast i ~ 5 kpl kul t::ullerkkejä, 3200 muovimerkkiä sekä 1924 kpl kirjemerkkejii. 2) S ä ii n t ö toi m i kun t a Toimi 1cul1ll3.n puheenjohtiljana on toiminut varatuomari Pekka K a r e sekä jäseninä toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja johtaja Pekka M a r t i n. Toimikunta on pitänyt kolme kokousta, mutta ei ole päässyt yksihieliseen esitykseen yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. 3 ) K a n sai n v ä 1 i s t e n a s i a i n toi m i kun t a Toimikunnan pubcenjoj:ltajana on ollut professori Kaarlo II a r t i a la ja jäseninä toinitusjohtaja Harru L i n d b 1 a d ja l akit.tobtori J.O. c, C; der h j e 1 m sekä sl~teerinä pääsihteeri Carl- Olaf H 0 m 6 n. Toil,likunta on perehtunyt kansainvälisiin kysymyksiin.

14 11. Erittäin Jliiivistä on yhteistyö ollut pohjoismaiden olymp.iakonitodiden kanssa. 4) VaI m e n n u s toi mlk u n t a Valmennustoimikunnan työskentely kiinteytyi toimintavuonna ennenkaikkea vii meistelyharjoitusten mahdollistamiseen eri urheilumuodoille ja lähinnä talvilajeille. Erikoisleirittely tul~_ kuvaan mukaan eri tyise sti luiste lij oiden osalle. Samoin laadittiin suunnitelmat eri mahdollisuuksien varalta mikäli esim. lumiolosvbteet pakottavat hakemaan hyviä harjoitteluolosuhteita kauempaa. Syksy 1971 oli kuitenkin erittäin hyvä kaikkien talvilajien harjoittelua a jatellen, lukuunottamatta luistelua, joka oli leirillä Keski- Euroopassa lokakuun loppupuolelta aina kisoihin saakka, koska Suomessa ei vielä. vuonna 1971 ole täysimittaista tekojä'ära taa luistelijoille Esikisamatka Sapporoon antoi myöskin arvokkaita viitteitä tulevista olosuhteista ja tästä johtuen siirrettiin esim. hiihtäjien harjoittelu normaalia vaativampiin olosuhteisiin lähinnä Suomu- ja Rukatuntureille. Bdellisenä toimintavuonna käynnistetty nk. tukitoimenpideseminaarin työskentely sdatettiin myöskin päätökseen ja saatiin kaikkia semin2ariin osallistuneita tyydyttävä julkilausuma ja toimenpidesuunnitelma laadituksi. Yhteistoiminta urheilulääkäreiden kanssa jatkui vilkkaana mm. yhteisten koulutustilaisuuksien muodossa. Aivan oman osansa ansaitsee järjestetty urheilujohtajien kolmip8.iväinen seminaari, jossa oli edustettuna kaikkien keskusj ärjestöjemme sekä useimpien erikoisliittojen korkeinta johtoa ja samoin myös Opetusministeriön virkamiehiä. Val~ennustoimikunnan kokoonpano oli seuraava: puheenjohtajana: Lääket, lis. Ilkka Vuori jäseninä: sihteerinä: voim. opett. Pentti Anttila tekn. tri Friedrich Blanz lääket. lis. Risto Elovainio lääket. ja kir.tri Helmer Kvist voim. opett. Juhani Miettinen koul. pääll. Heikki Niininen koul. pääli. Seppo Nuuttila osastopääli. Tapio Pöyhönen koul. pääll. Erkk~ Jääskeläinen valm. pääli. Kalevi Tuominen

15 . ') ").. Valmennukseen ja koulutuksee n liittyvät päätilaisuudet ~1804. Ohjelmoidun valmennuksen seminaari Joutsassa olympiavalmentajille ja kouluttaj ille. Pääluennoi tsijc.nn.. toillli koul. pääll.tapani Ilkka. Muina asiantuntijoina prof. Väinö Heikkinen, apul.prof. Paavo Komi, lis. Matti Suonperä. Osanottajia oli kaikkiaan Urheilujohtajien seminaari laivakongressin muodossa välillä Helsinki-Turku-Tukholma- Helsinki. Pääai heena oli ohjelmoitu valmennus. I,luina aiheina käsiteltiin mm. valmennusmäärärahojen myöntämisen perusteet, valmennusmäärärahojen käyttö, erikoisleirit,olympiakomitean PTS-suunnitelmat. LIukana seminaarissa oli kaikkieen 52 oso.nottajo.a Ohjelmoidun valmennuksen seminoari II. Tässä semino.arissa käsiteltiin ennenkaikkea lajikohto.isia ohjelmointeja ja se oli suoraa jatkoa kevään seminaarille. Pää luennoitsijoina koulutuspääll. Tapani Ilkka jo. P Qäv~ l~ mentaja Seppo Liitsola. Osanottajia oli kaikkiaan 4.(;. MiLnchunin, almennuksen ensimmäinen tarkistustilo.isuus Padasj oen Vehkakylässä. ~ilaisuudesso. oli läsnä kaikkiac.n 16 urheilumuodon edustajin ja yhteensä 24 O$.8.nottajaa. lio.inittakoon, että toiminta.vuoden a ikana osnllistuttiin usean eri urheilumuodon esikisoihin Sapporon lisäksi myöskin HUnchenissä jo. Kielissä. Toimintavuoden aikana on valmennuspäällikkö osallistunut lukuisiin neuvqjttelu- jo. luentotilaisuuksiin eri puolilla maata. Lisäksi valmennuspäällild{ö on keskustellut lajikohtaisesti monien olympialajien edustajien kanssa kutakin lajia koskevista erikoislcysymyksistä. Samoin valmennustoimikunl1an jäsenet jo. valmennuspäällikkö ovat seuranneet toimintavuoden aikana eri urheilumuotojen kilpailu""! jo. harjoitustoimintaa ja näin on päästy kosketuksiin suoraan myöskin urheilijoiden ja eri lajivalmentajien kanssa.

16 l3. TIE D 0 T U S TOI MlN T A Tiedotustoimintaa on hoidettu sekä kirjallisen informaation muodossa, jota on jaettu tärkeimpien tapahtumien yhteydessä lehdistölle, radiolle ja televisiolle että suullisen informoinnin muodossa joko järjestämällä lehdistötilaisuuksia tai osallisturnalla Urheilulehden jokaviikkoisiin lehdistötilaisuuksiin SVUL:n toimit810ssa. SapporolT ja Mtinchenin olympiakisoihin akkreditoitavan l ehdistön ja Yleisradion edustajien kanssa on pidetty kj_inteää yhteyttä ja hoide -~ tu käytännön toimenpiteet hyvän yhteistyön merkeissä. V K A N S A 1 N V Ä L 1 N E N E D U S T U S J A Y H T E 1 S TYÖ S u 0 m e n e d u s t u s K a n s a i n v ä 1 i s e s s ä 0 1 Y m p i a k o m i t e a s s a Kansainvälisen olympiakorr:.itean (KOK) edustajina Suomessa ovat edelleen olleet kaupunginjohtaja Erik von F r e n c k e 1 1 ja vuorineuvos Paavo H 0 n kaj u u r i KOTe koko ~ ntui lähes täysilukuisena 71. kokoukseensa IJuxemburgiin. Kokouksen pääkysymyksiksi l11uodostuivat kans-ainvälisen olympialiikkeen sisäiset ongelmat ja KOK:n puheenjohtaja Brundage kiinnitti jo avauspuheessaan huomiota niihin vakaviin hajaantumisilmiöihin, jotka ovat viime vuosien aikana tullee;t yhä näkyvimmin esiin KOK:n työssä. Erityisesti hän katsoi, että kansallisten olympiakomiteoiden sinänsä tarpeellinen yhteistyö on saatettu sikäli väärille urille, että Kansallisten Olynpiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous (PGA of NOC) on vaikeuttanut KOK~n ja kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyötä Brundage korosti, että KOK on - kuten se on c:soittanut m. lli. l:::utsumalla kansalliset komiteat säännöllisesti kokouksiin - valmis entisestään laajentamaan yhteistyötään kansallisten olym.piakomiteoiden kanssa, mutta että se ei voi hyväksyä että I'GA:sta muodostuu K01(:n kanssa kilpaileva järjestö..

17 Kokouksessa korostettiin, ffitä kansallisilla olympiakomiteoilla on täysi oikeus asioida suoraan KOK:n kanssa käyttämättä PGA:ta väliportaana. PGA~n puheenjoht&ja Giulio Onesti, joka myös on KOK:n jäsen, vakuutti solidaarisuuttaan KOK~hon nähden ja suostui siihen, että PGA:n keräämät rahastgjt asetetaan KOK:n kontrollin alaisiksi. Amatöörikysymys oli jo keväällä KOK:n työvaliokunnan toimesta saatu eräänlaiseen kompromissiratkaisuun, joka pbiäasiallise st i rakentui KOK: n ja kansalli&ten olympiakomiteoiden yhteisen toimikunnan (n. s. Sipercon komitean) ehdotukseen. Uudet määräykset eivät tulleet niin liberaaleiksi kuin Pohjoismaissa yleensä olisi haluttu, mutta kompromissi on kuitenkin selvä askel eteenpäin verrattuna vanhoihin sääntciihin. Olympiakiswjen ohjelman suhta~n hyväksyttiin Luxemburgissa uudet täsmällisernmät kriteriot urheilumuotojen harrnstettavuuuen osalta. Tämän mukaan jäävät entiset urheilumuodot ohjelmaan vielä Miinchenin ja Montrealin 01ympiakisoissa 1 josta lru1tien tarkistetaan aina olympiakisojen jälkeen täyttävutkö ohjelmarsa olevat urheilumuodot niitä kriterioita,joit:. on asetettu (esim. kesäkisojen miesten lajien osalta laaja harrastettavuus vähintään 40 maassa ja 3 maanosassa). KOK:n johdossa ei tapahtunut mitään oleellisia muutoksia. Näin ollen toimii Avery Brundage (USA) puheenjohtajana, Lordi Killanin (Irlanti) ensimmäisenä varapuheenjohtajana, kreivi Jean de Beaumont (Ranska) toisena varapuheenjohtajana ja Joru{heer van Karnebeek (Hollanti) kolmantena varapuheenjohtajana almchenin kisoihin saakka. Puhemiehistön lisäksi kuuluvat Sir Ade Ademola (Nigeria), COl1stantin Ar..drianov (Neuvostoliitto), Sylvia de I.1agalhaes Padilha (Brasilia), Juan Antonio Samaranch (Espanja ja Prinssi Tsuneyoshi Takeda (Japani) työvaliokuntaan.

18 15.. K A N SAI N V Ä L I S E T K 0 K 0 U K S E T a) Kansallisxen olympiakomiteoiden V yleiskokous sekä yht~~~kokous KOK:n työvaliokunnan kanssa. Kansallisten olympiakomiteoiden Meks:ikon olympiakisojen yhteydessä perustama järjestö "Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvti. Yl,eisistunto" (PGA of NOC) järjesti V yleiskokouksensa IIUnchenissä Tätä kokousta seurasi samassa paikassa pidetty KOK:n työvaliokunnan ja kansallisten olympiakomiteoiden perinteellinen yhteiskokous. Molempien kokouksien tarkoitukuena oli käsitella kansallisia olympiakomiteoita askarruttavia ajankohtaisia ongelmia olympialiikkeen piirissä sekä valmistella KOK:n.. Lill~emburgin kokouisessa esiintulevia asioita. Kokc-uksissa kävi selvästi ilmi, että kansainvälinen olympialiike on tienhaarassa. Itsenäistyneiden maiden kansallisten komiteoiden lukumäärä ja vaatimukset ovat kasvaneet, ja kansalliset komiteat ovat laajalla rintamalla liikkeellä saadakseen enemmän sanavaltaa olym.pialiikkeessä. Ne katsovat varsin yleisesti, että KOK:n tulisi ent ist ä enemmän kuulla niide n mie lipi te itä ennenl:uin päätetään sääntömuutoksista, kisakaupungeista, olympiakisojen ohjelmasta ja muista tärkeistä kysymyksistä. Monet kansalliset komiteat vaativat sen lisäksi, että KOK:n kokoonpano muutettaisiin siten, ett ä jokaisella kansallisella komi teal1.a olisi yksi ed usta'ja KOK:ssa. On ili:leistä, että KOK~sta itsestään riippuu, pystytäänkö ohjaamaan kansallisten komiteoiden aktiivisuus olympialiikettä eheyttävään suuntaan, vai paheneeko hajaannus, joka jo muutaman vuoden on ollut havaittavissa mm. PGA of NOC ; n muodossa. Pol.ljoismaiset olympiakomiteat, jotka alusta alkaen ovat suhtautuneet kriittisesti PGA of NOC:hen, ovat (Isla.ntia lukuunottamatta) viime vuosina osallistuneet yleiskokouksiin, koska on katsottu viisaammaksi yrittää vaikuttaa PGA of NOC:n toimintann sisältäpäin kuin boikotoida j ärjestöä, jonka olemassaoloa ja kasvamista ei knitemaan olisi estetty jäämällä sen ulkopuolelle.

19 16. Suomen Olympiakomitean edustajina kokouksissa olivat puheenjohtaja Jukka Uunila, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala sekä pääsihteeri Carl-Olaf Homen, joka laati seikkaperäisen raportin kokouksista. b) Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden kokous Keski-eurooppalaiset olympiakomiteat Ranskan ja Sveitsin johdolla ovat vuodesta 1967 alkaen pyrkineet perustamaan Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden liittoa ja järjestämään n. s. Euroo.pan olympiakiso ja. Molemmat suunnitelmat saatiin kuitenkin lähinnä Pohjoismaiden olympiakomiteoiden ansiosta tyrmätyiksi vuonna 1970 pidetyssä kokouksessa, jolloin kuitenkin kompromissina päätettiin tarvittaessa pitää yhteiset eurooppalaiset kokoukset. Tällainen kokous järjestettiin Wienissä ja siihen osallistui edustajia 26 kansallisesta komiteasta (Euroopassa on yhteensä 32 komiteaa). Kokouksen esityslistalla ei ollut mitään todella suuria kysymyksiä, ja päähuomio keskittyi Euroopan nuorisokisa-ehdotukseen, joka kuitenkin saatiin tyrmätyksi suurella enemmistöllä. Kokous osoitti jälleen kerran, että osallistuminen näihin kongresseihin on erittäin tärkeätä Suomelle ja muille pohjoismaille " koska tänä on ainoa tapa vaikuttaa kansallisten olympiakomiteoiden yl:teistyön kehittämiseen sellaisia suuntaviivoja noudattaen, joita me pidämme hyväksyttävinä. Eräänä tällaisena linjana on pidettävä eurooppalaisen yhteistyön varsin löysää muotoa ja \iieninkin kokous - laihoine esityslistoineen - OSOitti, ettei ole mitään asiallista syytä perustaa keskieurooppalaisten haaveilemaa kiinteätä liittoa. Komiteamme edustajina kokouksessa olivat puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri Carl-Olaf Hom~n, joka laati yksityiskohtaisen raportin kokouksesta. c) Pohjoismaiden olympiakomiteoiden ja KOK~n pohjoismaiden jäsenten kokous KOK:n pohjoismaiset jäsenet ja Pohjoismaiden olympialomiteoiden edustajat kokoontuivat perinteelliseen yhteiseen kokoukseensa Raumalle. Kokouksen isännyydestä vastasivat KOK:n suomalainen jäsen Paavo Honkajuuri ja Rauma-Repola Oy. Isäntien suurenmoinen vieraanvaraisuus ja erinomaiset järjestelyt loivat

20 rt-. todella mittavat puitteet kokoukselle. Kokouksen ilmapiiri oli) totuttuun tapaan, erittäin myönteinen ja kävi ilmi, että kaikki Pohjoismaat olivat samoilla linjoilla kaikiss.a suurissa kansainvälisissä kysymyksissä. Kokouksen luonteen vuoksi - kyseessähiin on lähinnä neuvonpito eikä lopullisia päätöksiä tekevä kokous - siirtyivät lopullinen päätöksenteko ja toinenpiteet useissa kysymyksissä KOK:n jäsenille tai kansallisille komiteoille, mutta Rauman kokouksessa saatu evästys oli mitä hyödyliisin tulevaa käsittelyä silmällä pitäen. Kokoukseen osallistuivat Suomesta KOK:n kunniajäsen J. W.Rangell, jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri sekä komitean edustajina varapuheenjohtaja Hannu Koskivuori, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala ja pääsihteeri Carl- Olaf Hom~n. Pääsihteeri laati kokouksesta seikkaperäisen raportin. d) Vierailut Ulinchenin j ärjestelytoimikunnan. kuts_u::ata vierailivat komitean puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri Carl ~Ol af Hom~n Mtinchenissä tutustumassa olympiakisavalmisteluihin. Pääsihteeri on laatinut yksityiskohtaisen raportin matkasta ja kisavalmisteluista. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskil pailujen yhteydessä vierailivat useat kansainvälisen olympiali:kkeen johtohenkilöt He lsingissä elol;:uun puolivälissä. Olympiakomitea järjesti louna.an, johon osallistuivat m. m. KOK:n varapuheenjohtaja Jonkher van Karnebeek sekä jäsenet Exeterin l\iarkiisli: ja Bo Ekelund, lieuvostoliiton ministerineuvoston urheilun keskuskomitean varapuheenjohtaja Giorgi Jelissejev sekä Mtinchenin järjestelytoimiku.nnan _ edustajat j ärjesti Hlinchenin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Yfilli Daume lounaan HelSingi ssä, jossa hän ~i tti virallisen kutsun I,1tinchenin olympiakisoihin Vuoden aikana ovat eri ma iden olympiakomiteoiden edustajat käynncillään Suomessa tavanneet komiteamme edustajia ja keskustelleet yhteisistä asioista. e) ~,1tinchenin Olympiak... f'enäyttely SuoLlen Olympiakomitean myötävaikutuksella järjesti l:(jnchenin

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Kaupparekisteri n:o ) Pöytäkirja 1/ Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Kaupparekisteri n:o ) Pöytäkirja 1/ Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä 1 Aika 29.4.2009 klo 12.00 Paikka Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditorio, Messukatu 10, Jyväskylä 1. Kokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen 3. Sihteerin kutsuminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot