11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y."

Transkriptio

1 -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y.

2 KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A Suomen Olympiayhdistys ray.

3 .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta PW1eenjohtajiato Hallitus Työvaliokunta Varainhoito ja tilintarkastus Kokoukset I:omitean virkailijat ja sihteeristö 111 TOIiIIKUNNAT Olympia- Taloustoimikunta Sääntötoimikunta Kansainvälisten asiain toimikunta Valmennust 0 imikuilta IV TIEDOTUSTOIIHNTA Sivu V IWTSAINVÄLINEH EDUSTUS JA YHTE ISTYO 13 Suomen edustus KOK:ssa Kansainväliset kokoukset 15 a) kansallisten olympiakomiteoiden V yleiskokous sekä yhteiskokous KOK:n työvaliokunnan kanssa L) Euroopan kansallisten Olympiakomiteoiden kokous 16 c) Pohjoismaiden Olympiakomiteoiden ja KOK:n pohjoismaiden jäsenten kokous 16 d) Vierailut a) rfunchenin Olympiakisanäyttely VI TALOUS VII IGINNIANOSOITUKSET Kultainen ansiolevyke Komitean pöytäkiiri Lii-cteet ~, 2 1 ~uomen Olympiayhdistys r. y:n tilinpäätös n 2 Tilint~rkRstqjRin lausunto edellisestä ~!g :3 Suomen Olympia- Tn.lous toimi K-llnnRn tilinpää tö s m 4.Yhdistyksen tilintnrkastajain lausunto edellisestä m 5 Numerotilintarkastajan to.rkastuskertomus edellisistä

4 1 YLE 1 S K A T S A U S.- Vuoden 1972 talvi- ja kest:.olympialaisten läheisyys on lyönyt selvästi leimansa päättynee vuoden toimintaamme. Eri urheilumuotojen val.nennustoiminta on tiivistynyt ja eräiden kohdalla se on saanut selvän totaalisuuden leiman. Esimerkkinä tästä. on se, että mm. luistelijat ovat olleet komitea~e tukemana jääleirillä ulkomailla, kun keino jään puuttumisen vuoksi ei lajiharjoitteluun ole kotimaassa ollut mahdollisuuksia. Myös lunta on - haettu varhaissyksystä alkaen pohjoisesta, jossa sitä onneksi on ollut lokakuun alusta alkaen. Olympiakomiteamme toiminnan painopiste on ollut liittojen olympiavalmennuksen tukemise ssa ja olympiavalmentaj ille tarkoi tettu-. jen j~kokoulutustilaisuuksi en järjestämisessä. Työnjako liittojen ja komitean välillä on olhut selvä. Liitot ovat vastuullisten olympiavalmentajiensa avulla vastanneet itse urheilijoiden valmentajisesta ja olympiakomitea on tukenut tätä työtä sekä -taloudellisesti, että modernia tieto~ valmentajille jakamalla. Yhteistyö on ollut yleensä hyvä. Eräässä suhteessa kokemukset kuitenkin ovat olleet kielteisiä. Korkealuokkaisten asiantuntijoiden seminaareissa antamat tiedot eivät näytä menevän kaikkien lajien osalta perille, eli urheilijoille. Tässä suhteessa toivoisi eräiltä valmentajilta vastuullisempaa suhtautumista. Komitean työhön on lyönyt leimansa myös käytännön valmistelutoimenpiteiden käynnistyminen molempia kisoja varten. Matkasuun- nitellllien tekeminen ja sopimusten valmistelu on merkinnyt yhteis työtä ja neuvotteluja muiden pohjoismaiden kanssa, koska matka Sapporoon on päätetty hoitaa yhteispohjoismaisena kuljetuksena monien aikaisempien kisojen tapaan. Molemmille kisajoukkueillemme on toimintavuoden aikana nimetty vastuullinen johtonsa. Nämä ovat ajoissa aloittaneet huolellisen kisamatkan suunnittelun yhdessä a. o. liitto jen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on ollut vilkasta. On osallistuttu Euroopan maiden kansallisten komiteoiden kokoukseen Baden bei 7ienissä, kansallisten komiteoiden yleiskokoukseen Mlinchenissä, kansallisten komiteoiden ja KOK:n työvaliokunnan yhtciskokoukseen Mlinchenissä sekä pohjoismaiseen KOK:n ja kansallisten komiteoiden kokoukseen Raumalla. I.Iyös muunlaista kanssakäymistä on vuoden varrella ollut runsaasti.

5 .2 Komitean taloudellinen asema on kertomusvuonna ollut vaikea. Keräyctoiminta ei ole vieläkään tuottanut toivottuja tuloksia, ormeksi valtionapu lisätalousarviossa saadun määrärahan ansiosta on kohonnut kiitettävästi, mi kä myöhään syksyllä korjasi jopa veksolien Varaan rakennettua talouttamme. Vaikeuksista huolim~tta on liittojen olympiavalmennustyötä tuettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tehostustoimenpiteenä on nähtävä myös se, ettti jokaisen myönl1etyn markan avustuksen kohdalla on päästy he[j~.: l ökohtaiseen ohjelmointii n valmennettavien urheilijoiden kohd.alla. Tuleva vuosi, olymfiakisavuosi on se, jolloin maamme edustusurheilun laatu mitataan. Kilpailu tulee olemaan armottoman kova, Toivoa sopii, että me selviämme tuossa kilvassa ponnistuksiaidj;j.e ja odotuksiamme vastaavalla tavalla. II JÄSENISTÖ, TOHIIELIlVlET JA HALLIlTTO J ä s G n i s t ö Yhdis-cyl::sen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana ole tapahtunut lilultoksia. Jäsenliittojen lukumäärä oli Giis toimintavuoden päättygss~ ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat : inlands Svenska Centrnlidrottsförbund 8uo:'len Valtakunnan Urheilulii tto Iyö v ~an Urheiluliitto ryöväen Urheiluseurojen :Teskusliitto Suomen Ampujainliitto ouomen ll'1lpumahiihtoliitto Suomen ~ iihtoliitto Suom n Jousiampujain Liitto Suousn Judoliitto SuoQnn ~ääkiekkoliitto ,10n Kanoottiliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipallollitto 8uol71e11 Kävelyurhe ilulii tto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto

6 3. Suomen Maahockeyliitto Shomen lhe kkailulii tt 0 Suomen Nykyaikainen 5- ottelun Liitto Suomen l'tyr kkeilyliitto SV.omen Painiliitto Sti.omen Painonnostoliittc Suomen Palloliitto Suome n Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto SuoLtlen Soutuliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä. Kun n i a j ti sen e t.- Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsenet: varatuomari J. J. Hangell vuodesta 1967 lähtien sosiaalineuvos Akseli Kaskela vuodesta 1969 lähtien Va I t u u s kun t a Yhdistyksen sääntöjen 9 :n euellyttämän valtuuskuru1an kokoonpano varamiehineen oli toimintavuoden päättyessä seurc:tava I~an s o inv älisen Olympiakomitean suomalaiset j äsenet ~ Jäsenliittojen nimeäminä edustajina~ Suomen Ampujainliitto! varalla : Suomen Ampumahiihtoliitto~ varalla : kaupunginjol1taja Erik von ]'renckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri kenraali K. O~Leinonen diplomi- insinööri Tatu Kivinen diplomi- insinööri Tllaunu 1.firtanen everstiluutn. Ilkka Kiianlinna pääjohtaja Mika Tiivola everstiluutnantti He ikki Virtanen

7 4. Suomen Hiihtoliitto: Suom.en Jousi~pujain Liitto: Suomen Judoliitto~ SUODGll Jääkiekkoliitto ~ Suomen Kanoottiliitto ~ varalla : varalla~ Suomen Koripalloliitto: Suomen Käsipalloliitto : Suomen Kävelyurheiluliitto : Suouen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: Suomen LTaQhockeyliitto ~ varalla : - varalla : - Suomen Liiekkailuliit to : :';uomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: varalla : Suomen Nyrkkeilyliitto : toimitusjohtaja Hannu ~oskivuori toimitusjohtaja Rolf Hohenthal piiriasiamies Matti TaIsi pankinjohtaja Pekka Kuvaja opistonjohtaja Tauno Juurtola lehtori Antero Kekkonen komisario Kauko Nikkanen markkinointipääll. Eeti Hieminen kenraaliluutnantti Veikko Koppinen rakennusmestari Esko Imnonen hallitusneuvos Torsten MurEfn luottopäällikkö Cingiz Safiulla toimitusjohtaja harry Lindblad osastopäällikkö Eino Nuutinen nerkonomi Pentti Peho teknikko Teuvo Myyryläinen ins inööri Erkki J.Woivalin voimist elunopettaja Juhani IJiet t ine n varatuomari Pertti Paloheimo toimitusjohtaja Ville Dillemuth myyntipäällikkö Lars- Erik Ahlgren toimittaja Nils- Göran \full~n kamreeri Jalmari Pöllänen toimistonhoitaja Eero Aarnio varatuomari Seppo Hieta diplomi-insinööri Rune Hylancler diplomikauppias Aarno Pajunen lehtori Mauno Löfroos nyyntipä~llikkö Martti Santala kansakoulunop. Jukka Lampiniva pääkonsuli Cyril V. Reincke toiminnanjohtaja Markku Voutilainen komentajakapt. evp. Erkki Kerttula majuri evp. Torvald Appelroth pääjohtaja Seppo Konttinen eversti Olavi Liukkonen johtaja Valle Resko liikkeenharjoittaja Lauri \lesterberg varastopäällikkö Kalevi Sampila käämijä Martti Lehtevä

8 -- Suomen Painiliitto: Suomen Painonnostoliitt~: Suomen Palloliitto~ Suowen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto:l Suomen natsastajainliit~o: Suouen Soutuliitto: Suomen Taitoluisteluliitto~ Suomen Uimaliitto~ Suomen Urheiluliitto: varalla : toimitusjohtaja Esko Kossila johtaja ~auko Penttilä, ekonomi Olavi Kurikka työnj ohtaja Elmer Härmä insinööri Raimo Heino merkonomi Lassi Toivola varatuomari Eekka Kare insinööri Eino Mäkinen johtaja Reino Järvenranta myyntipäällikkö Veikko Kinha lakitieteen lis. Osmo P. Karttunen eversti evp. Erkki Poroila talousjohtaja Turkka Laine lakitieteen tri J. O. Söderhjelm toiminnanjohtaja K. G. Källström varatuomari Kallio Kotkas ajomestari Sulo Lahtinen kauppias Arvo Maunumäki ekonomi Christian Oesch ratsumestari Vilhelm Noschis professori Ilmari Melander toimitusjohtaja Erkki Noramaa ko~odori Olavi Haikala pankinjohtaja Erkki Harmola rouva Jane Erkko insinööri Ilmari Simula insinööri Birger Kivelä ekonomi Pekka Eairola johtaja Taisto Kasvio varatuomari Pentti Koskinen opettaja Seppo Aarnio toimitusjohtaja Jukka Uunila johtaja Jukka Lehtinen kenttäpäällikkö Qrvo Anttila järjestelymestari Arvi Laakso apul. sos. päällikkö TUOIlo IIetsäranta lehtori Raimo Lunila liikunnanohjaaja Aulis Potinkara tarkastaja Mauno Mäkinen metsäteknikko Oiva Halmetoja insinööri Veikko Marttinen 5.

9 Suomen Voimisteluliitt.o.~ tohtori Birger Stenman lehtori ES& Seeste lehtori Tuomo Jalantie johtaja Jouko Tikkanen varatuomari Yrjö IJuukko johtaja Olavi Linnanlahti Valtuuskunnan erikoisjäsenet~ ministeri Paavo Aitio professori K8arlo Hartiala toimitusjohtaja Erkki Kivelä diplomi-insinööri Lennart Kivi pääsihteeri Aaro Laine johtaja Pekka Martin ministeri Olavi J.Mattila o ikeusneuvosmie s Nils-Erik J.~;- lo..."1. sosiaalineuvos Unto Siivonen sosiaalineuvos Väinö Soininen Valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä oli toimintavuonna Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Jukka U uni 1 a ja varapw1eenjohtajina toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja varatuomari Pekka K a r e. H ali i t u s.. Hallituksen kokoonpano toimintavuoden aikanc' -oli seuraava: I'u11eenjohtaja toimitusjohtaja Jukka Uunila o varapu~eenjohtajat ~ toimitusjohtaja Hannu Koskivuori varatuomari Pekka Kare jäsenat: kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri professori Kaarlo Hartiala lakitieteen lis. Osmo P.Karttunen diplomi-insi~ööri Lennart Kivi toimitusjohtaja Esko Kossila varatuomari Kallio Kotkas kenraali K. O. Leinonen toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin

10 jäsenet: ( jatkuu) oikeusneuvosllies ri13--lrik rtyman diplomi kauppi as Aarno Pajunen johtaja Valle Resko sosi aal ineuvos Unto Siivonen sosiaal ineuvos Väinö Soininen hammas l ääkäri Birger Stenman lakitietean tri J.O. Söderhjelm ~ y ö v ali 0 kun t a lr.j.lli tuksen juoksevi a asioita on käsi tellyt työvaliokunta, johon toil~intavuoden aikana ovat kuulunee:t : l\i.llituksen puheenjohtaja Jukka Uunila, var apuheenjohtajat Hannu Koskivuori ja Pekka Kare, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja KGarlo Hartiala, taloustoimi kunnan puheenj ohtaja Aarno Pajunen ja hallituksen jäsenet Unto Siivonen ja Väinö Soininen. V a r a i n hoi t 0 j a t i 1 i n t a r kas t u s Olympiayhdistyksen tilit ja kirjanpi to on ollut ho i dettavana Kansallis- Osake - Pankin pääkonttori n notåri aattiosastolla. Olympiayhdistyksen tilintarkastajina ovat valtuuskunnan vuosikokouksessaan 29. 1:-.lgr(l valitsemat henkilöt : ko.rj?i sario Hannes-- 0 j ala ja kauppat. maisteri, KHT-tilintarkast aja Olle V. S a 1 m i Heidän varamiehikseen on valittu ekonomi Ilmari A r 0 ja osastopäällikkö Ke ijo Vii a n e n. NUBerotilintarkastajana on toiminut KHT -tilintarkastaja, ekonomi Iee i j 0 A..a 1 t 0 n en. K 0 k 0 u k s e t Yhlistyksen valtuuskunta kokoontui ylimääräisiin kokous iin ja sekä vuosikokoukseen Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana seitsemän kertaa, niuittäin , , , 2. 9., , 4. l1, ~a Halli tul-csen asettama t yövaliokunta kokoontui vastaavana aikana yksitoista kertaa, nimittäin , 3. 3., , , , 2.9., 1.10., , , ja K 0 m i t e a n v i r kai 1 i j a t j a s i h tee r i s t ö Olympiakomitean pääsihteerinä on toimi nut edelleen varatuomari Carl- Olaf H 0 m e n. Olympia- Taloustoimikunnan toimiston hoidosta on vastannut toimistopäällikkö ValIo R e s k 0, jonka apuna ovat toimintavuoden

11 8. aikana olleet kamreeri Jalmari P ~ 1 1 ä n e n sekä rouva Seija KoI e h m a i n e n. Valmennuspäällikön tointa on edelleen hoitanut voimistelunopettaja Kalevi Tuo m i n e n. Komitean toimistonhoihtajana toimi asti rouva Kirsti E k 1 u n d ja alkaen fil.maist. Riitta-Liisa A r n i. Olympia-Taloustoimikunnan sihteerinä on toiminut Valle R e s k 0 ja vastaavasti valmennustoimikunnan kokouspöytäkirjat on laatinut valmennuspätillikkö Tuo m i n en. 111 TOI M 1 KUN N A T Hallitus on 4-vuotiskaudeksi asettanut neljä eri toimikuntaa, joiden työskentelystä mainitaan seuraavassa. 1) 0 1 Y m pia TaI 0 u s toi m i kun t a Taloustoimikunnan kokoonpano on ollut seura2va: Puheenjohtajana dipl. kauppias Aarno P a j u n en, varapuheenjohtajana kauppaneuvos Viljo Luu k k a sekä jäseninä toim.johtaja Einari Yli n e n, mainospäällikkö Pekka K 0 t k a v u 0 r i (Ideatoi ~likunnan puheenjohtaja) ja johtaja Valle R e s k 0 (sihteeri). Vuod en alussa valittiin eri etupiirejä ja eri paikkakuntia käsittävä laajempi elin Talousvaltuuskunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt~ puheenjohtajana av.luutnantti Aarne P ö n k ä n e n, varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Peter Fazer (molemmat Helsingistä), jäsenet~ toimitusjohtaja Gunnar A r t k 0 s k i (Tampere), pääkonsuli Ea,rry B e r n e r, toimitusjohtaja Pentti H a n s k i 1 Pekka II eri i n ja vunduomari Päiviö H e t e m ä k i (em. Helsingistä), kauppaneuvos Birr;er H u h t a (Kokkola), puheenjohtaja Niilo H ä m älä i n e n (Helsinki, johtaja Asko J 0 k i n e n - (Seinäjoki), toim.johta,ja Jorma J ä r v i (Helsinki),toimitusjohtaja J8akko Ken tai a (KuopiO), toimitusjohtaja Irja K e t 0 n e n - (rrurku, vuorineuvos Tapio K 0 s k i, varatuomari Pekka K u 0 P P ala, toimitusjohtaja Olli L Y Y t ikä i n e n j a ministeri Olavi J. M a t t ~ 1 a (em. HelSingistä), johtaja Erkki Pii P P 0 n.e n (Inkexoinan)~ johtaj~ Jaakko R a n t a n en, ministeri Olav i Salon en, diplomi-insin0öri JUrgen S c h m i d t (Parainen),

12 kauppatieteen maisteri Peter T a 1 1 b e r g, kamreeri Jussi T 0 s s a vai n e n ja kauppaneuvos Mauri Vie r u m ä k i (Helsinki) sekä teollisuusneuvos Yrjö Yli j 0 k i (Lappeenranta), T a 1 0 u s toi m i kun t a piti vuoden 1971 aikana kahdeksan kokousta, minkä lisäksi jouduttiin pitämään kymmeniä puhelinkokouksia toimikunnan jäsenten välillä. Toimikunnan työssä jouduttiin käyttämään myös apuvoimia, joista erikoisesti mainittakoon mainospäällikkö L.Merikukka ja toimittaja K. Reinikainen. NaistoiI:!likuntu aloitti toimintansa joulukuussa reippain ottein ja täysin itsenäisesti. PVBeenjohtajana toimii rouva Hilkka K 0 s - kim a a, ja sen jäseninä rouva t Eila P i t s i n k i, Pirkko L iin a maa, Aira N u r m i maa ja Liisa R a u t a v a a r a. Taloustoimikunnan työ on vuoden aikana käsittänyt seuraavia asioita Kirjelmäkeräys, joka aikoinaan on ollut komitean tuottoisin tulo ~ lähde, on -nyt lähinnä verotussyistä alamaissa, eikä ole tuottanut hyvi stä.yrityksi ::3tähuolimatta toivottua tulosta. Vuoden aikana on 325:11e tehdas- ja liikelaitokselle lähetetty kaksi kirjelmää, j oista lahjoituksia on saatu seuraavasti : Oy Algol Ab : -, Enso-Gutzeit Oy ~ -, Oy Esso Ab 500:-, Fazer Oy :-, Finnish Veterans Clug, California % 100: -, Kesko Oy : -, Neste Oy :-, Oy Nokia Ab : -, Paraisten Kalldci Oy : -, Porin Puuvilla Oy :-, Rauma- Repola Oy 3.000: -, Oy Shell Ab : -, STK 500:-, Suomi- Salama :-, Tervakoski Oy :-, ~a Valmet Oy :-. Vaatekeräys on vähittäismyyntihinnoin laskettuna tuottanut: Anttilan Kenkät ehdas :, Arolan Kutomo,huiveja :, Friitalan Nahka, vöitä ~ -, Helsingin Villakehräämö, villapai toja ~ -, I~K, sukkia 800~ -, Birger Huhta, käsineitä : -, Kaitilan Kutomo, Bossanovapaitoja 2.810:-, Kesko Oy, paitoja : -, Kisa- Puku, verryttelypukuja yht : -, Neovius, villalankua 600: -, Nokian Kutomo, alusvaatteita 2.000:-, Sidoste Oy, sukkahousuja :-, SLOY, lakkeja 4.000:-, Oy Stockman Ab 300 ~ -, Urheilu - I~arhu, Karhu- kenkiä : Olympiarenkaiden käyttöoikeudesta on saatu tuloja seuraavasti:

13 10. Berner Oy : ~, Kiitoketju Oy :-, Mainoslahja Oy :-, Raision Tehtaat a.ooo:-, Sanoma Oy :-~ Steuoy Oy ~ -, VaQ,san Höyrym.ylly Oy :-, Vähittäiskauppiaitten Teollisuus 1. 5QO: -,.s~,5jmnlai_~e_1'! :::_lehden Olympia- Suurkilpailuun (.4 kilpailua) saapui yhte Lnsti Sisupisaralla varustettua vastausta. Valitettavasti tä:::län l,::ilpa ilun yhteydessä aiheutui aikaisemmasta käytännöstä poike- -!;~,' l4uo:2o.c'ccwia kustannuksia, jotka vähensivät noin markan ) ~.1 J (;0 GUO tion huomattavasti. -re'i :likululal1c paljon aikaa ja huolta aiheuttaneet myyntiartikkelit.~ <, ;:; y ":CmUl,iamme päivät" ja nosenlewin urheiluaiheinen muovikassi eivi:t ole monista seikoista johtuen toistaiseksi tuottaneet toivottua taloudjllist~ tulosta. ':::i!.2,!.lla!jo )'jorool1. I1TV:n,Tnloustoimikunnan ja Urheilutoimittajien Liiton kaldaa yhteisvoimin järjestettiin kolme tilaisuutta Jäähallissa.,Eoro OY:1L hv... ~ -t;ikuun alussa Jäähallissa j ärjestämä näyttely, jossa ~a- 10Hst oini kl.nta sai myydä markan mal~savia pääsylippuja,tuotti Rintamerkkien myynti Kultaisia rintamerkl e jä El 50: - ovat Olympialconsuli t ja u:;,,"lleiluseurat myyneet yhte'2nsä 325 kpl ja muovisia ril1tai,ler!~ ke jä yhteensä yli L1rO kpl. 13il1go_~yott~eluja on vuoden kulue ssa käyty erikoisten Bingo- arpajaisten, Sonow.aleltibingon ja automaattibingon aikaansaamiseksi, mutta tolreot ov<"t kuivuneet kokoon, lähinnä uusien asetusten ja lakien tultua voi -1<:'.,,-' n. Kirjemer::::kejä on levitetty myyntiin yli kpl, josta pankeille , Rautnl:::irjalle kpl, Olympiakonsulit ja seurat ov2t myyneet yli kpl. Loput on lälletctty postitoimipaikoille. Ul1wwaat. llsa:han tohtori Hooverille on lähetetty yhte?nsä kirjemerkkejä 5000 kpl, ~~vi~erkkojä 2000 kpl sekä kult8merkkejä 200 kpl. VälitilitycCQ USA Gta ei ole vielä saatu. TukholIr..::l.11 Suomalaisot - seura on myynyt iilerkke jä seuraavast i ~ 5 kpl kul t::ullerkkejä, 3200 muovimerkkiä sekä 1924 kpl kirjemerkkejii. 2) S ä ii n t ö toi m i kun t a Toimi 1cul1ll3.n puheenjohtiljana on toiminut varatuomari Pekka K a r e sekä jäseninä toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja johtaja Pekka M a r t i n. Toimikunta on pitänyt kolme kokousta, mutta ei ole päässyt yksihieliseen esitykseen yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. 3 ) K a n sai n v ä 1 i s t e n a s i a i n toi m i kun t a Toimikunnan pubcenjoj:ltajana on ollut professori Kaarlo II a r t i a la ja jäseninä toinitusjohtaja Harru L i n d b 1 a d ja l akit.tobtori J.O. c, C; der h j e 1 m sekä sl~teerinä pääsihteeri Carl- Olaf H 0 m 6 n. Toil,likunta on perehtunyt kansainvälisiin kysymyksiin.

14 11. Erittäin Jliiivistä on yhteistyö ollut pohjoismaiden olymp.iakonitodiden kanssa. 4) VaI m e n n u s toi mlk u n t a Valmennustoimikunnan työskentely kiinteytyi toimintavuonna ennenkaikkea vii meistelyharjoitusten mahdollistamiseen eri urheilumuodoille ja lähinnä talvilajeille. Erikoisleirittely tul~_ kuvaan mukaan eri tyise sti luiste lij oiden osalle. Samoin laadittiin suunnitelmat eri mahdollisuuksien varalta mikäli esim. lumiolosvbteet pakottavat hakemaan hyviä harjoitteluolosuhteita kauempaa. Syksy 1971 oli kuitenkin erittäin hyvä kaikkien talvilajien harjoittelua a jatellen, lukuunottamatta luistelua, joka oli leirillä Keski- Euroopassa lokakuun loppupuolelta aina kisoihin saakka, koska Suomessa ei vielä. vuonna 1971 ole täysimittaista tekojä'ära taa luistelijoille Esikisamatka Sapporoon antoi myöskin arvokkaita viitteitä tulevista olosuhteista ja tästä johtuen siirrettiin esim. hiihtäjien harjoittelu normaalia vaativampiin olosuhteisiin lähinnä Suomu- ja Rukatuntureille. Bdellisenä toimintavuonna käynnistetty nk. tukitoimenpideseminaarin työskentely sdatettiin myöskin päätökseen ja saatiin kaikkia semin2ariin osallistuneita tyydyttävä julkilausuma ja toimenpidesuunnitelma laadituksi. Yhteistoiminta urheilulääkäreiden kanssa jatkui vilkkaana mm. yhteisten koulutustilaisuuksien muodossa. Aivan oman osansa ansaitsee järjestetty urheilujohtajien kolmip8.iväinen seminaari, jossa oli edustettuna kaikkien keskusj ärjestöjemme sekä useimpien erikoisliittojen korkeinta johtoa ja samoin myös Opetusministeriön virkamiehiä. Val~ennustoimikunnan kokoonpano oli seuraava: puheenjohtajana: Lääket, lis. Ilkka Vuori jäseninä: sihteerinä: voim. opett. Pentti Anttila tekn. tri Friedrich Blanz lääket. lis. Risto Elovainio lääket. ja kir.tri Helmer Kvist voim. opett. Juhani Miettinen koul. pääll. Heikki Niininen koul. pääli. Seppo Nuuttila osastopääli. Tapio Pöyhönen koul. pääll. Erkk~ Jääskeläinen valm. pääli. Kalevi Tuominen

15 . ') ").. Valmennukseen ja koulutuksee n liittyvät päätilaisuudet ~1804. Ohjelmoidun valmennuksen seminaari Joutsassa olympiavalmentajille ja kouluttaj ille. Pääluennoi tsijc.nn.. toillli koul. pääll.tapani Ilkka. Muina asiantuntijoina prof. Väinö Heikkinen, apul.prof. Paavo Komi, lis. Matti Suonperä. Osanottajia oli kaikkiaan Urheilujohtajien seminaari laivakongressin muodossa välillä Helsinki-Turku-Tukholma- Helsinki. Pääai heena oli ohjelmoitu valmennus. I,luina aiheina käsiteltiin mm. valmennusmäärärahojen myöntämisen perusteet, valmennusmäärärahojen käyttö, erikoisleirit,olympiakomitean PTS-suunnitelmat. LIukana seminaarissa oli kaikkieen 52 oso.nottajo.a Ohjelmoidun valmennuksen seminoari II. Tässä semino.arissa käsiteltiin ennenkaikkea lajikohto.isia ohjelmointeja ja se oli suoraa jatkoa kevään seminaarille. Pää luennoitsijoina koulutuspääll. Tapani Ilkka jo. P Qäv~ l~ mentaja Seppo Liitsola. Osanottajia oli kaikkiaan 4.(;. MiLnchunin, almennuksen ensimmäinen tarkistustilo.isuus Padasj oen Vehkakylässä. ~ilaisuudesso. oli läsnä kaikkiac.n 16 urheilumuodon edustajin ja yhteensä 24 O$.8.nottajaa. lio.inittakoon, että toiminta.vuoden a ikana osnllistuttiin usean eri urheilumuodon esikisoihin Sapporon lisäksi myöskin HUnchenissä jo. Kielissä. Toimintavuoden aikana on valmennuspäällikkö osallistunut lukuisiin neuvqjttelu- jo. luentotilaisuuksiin eri puolilla maata. Lisäksi valmennuspäällild{ö on keskustellut lajikohtaisesti monien olympialajien edustajien kanssa kutakin lajia koskevista erikoislcysymyksistä. Samoin valmennustoimikunl1an jäsenet jo. valmennuspäällikkö ovat seuranneet toimintavuoden aikana eri urheilumuotojen kilpailu""! jo. harjoitustoimintaa ja näin on päästy kosketuksiin suoraan myöskin urheilijoiden ja eri lajivalmentajien kanssa.

16 l3. TIE D 0 T U S TOI MlN T A Tiedotustoimintaa on hoidettu sekä kirjallisen informaation muodossa, jota on jaettu tärkeimpien tapahtumien yhteydessä lehdistölle, radiolle ja televisiolle että suullisen informoinnin muodossa joko järjestämällä lehdistötilaisuuksia tai osallisturnalla Urheilulehden jokaviikkoisiin lehdistötilaisuuksiin SVUL:n toimit810ssa. SapporolT ja Mtinchenin olympiakisoihin akkreditoitavan l ehdistön ja Yleisradion edustajien kanssa on pidetty kj_inteää yhteyttä ja hoide -~ tu käytännön toimenpiteet hyvän yhteistyön merkeissä. V K A N S A 1 N V Ä L 1 N E N E D U S T U S J A Y H T E 1 S TYÖ S u 0 m e n e d u s t u s K a n s a i n v ä 1 i s e s s ä 0 1 Y m p i a k o m i t e a s s a Kansainvälisen olympiakorr:.itean (KOK) edustajina Suomessa ovat edelleen olleet kaupunginjohtaja Erik von F r e n c k e 1 1 ja vuorineuvos Paavo H 0 n kaj u u r i KOTe koko ~ ntui lähes täysilukuisena 71. kokoukseensa IJuxemburgiin. Kokouksen pääkysymyksiksi l11uodostuivat kans-ainvälisen olympialiikkeen sisäiset ongelmat ja KOK:n puheenjohtaja Brundage kiinnitti jo avauspuheessaan huomiota niihin vakaviin hajaantumisilmiöihin, jotka ovat viime vuosien aikana tullee;t yhä näkyvimmin esiin KOK:n työssä. Erityisesti hän katsoi, että kansallisten olympiakomiteoiden sinänsä tarpeellinen yhteistyö on saatettu sikäli väärille urille, että Kansallisten Olynpiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous (PGA of NOC) on vaikeuttanut KOK~n ja kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyötä Brundage korosti, että KOK on - kuten se on c:soittanut m. lli. l:::utsumalla kansalliset komiteat säännöllisesti kokouksiin - valmis entisestään laajentamaan yhteistyötään kansallisten olym.piakomiteoiden kanssa, mutta että se ei voi hyväksyä että I'GA:sta muodostuu K01(:n kanssa kilpaileva järjestö..

17 Kokouksessa korostettiin, ffitä kansallisilla olympiakomiteoilla on täysi oikeus asioida suoraan KOK:n kanssa käyttämättä PGA:ta väliportaana. PGA~n puheenjoht&ja Giulio Onesti, joka myös on KOK:n jäsen, vakuutti solidaarisuuttaan KOK~hon nähden ja suostui siihen, että PGA:n keräämät rahastgjt asetetaan KOK:n kontrollin alaisiksi. Amatöörikysymys oli jo keväällä KOK:n työvaliokunnan toimesta saatu eräänlaiseen kompromissiratkaisuun, joka pbiäasiallise st i rakentui KOK: n ja kansalli&ten olympiakomiteoiden yhteisen toimikunnan (n. s. Sipercon komitean) ehdotukseen. Uudet määräykset eivät tulleet niin liberaaleiksi kuin Pohjoismaissa yleensä olisi haluttu, mutta kompromissi on kuitenkin selvä askel eteenpäin verrattuna vanhoihin sääntciihin. Olympiakiswjen ohjelman suhta~n hyväksyttiin Luxemburgissa uudet täsmällisernmät kriteriot urheilumuotojen harrnstettavuuuen osalta. Tämän mukaan jäävät entiset urheilumuodot ohjelmaan vielä Miinchenin ja Montrealin 01ympiakisoissa 1 josta lru1tien tarkistetaan aina olympiakisojen jälkeen täyttävutkö ohjelmarsa olevat urheilumuodot niitä kriterioita,joit:. on asetettu (esim. kesäkisojen miesten lajien osalta laaja harrastettavuus vähintään 40 maassa ja 3 maanosassa). KOK:n johdossa ei tapahtunut mitään oleellisia muutoksia. Näin ollen toimii Avery Brundage (USA) puheenjohtajana, Lordi Killanin (Irlanti) ensimmäisenä varapuheenjohtajana, kreivi Jean de Beaumont (Ranska) toisena varapuheenjohtajana ja Joru{heer van Karnebeek (Hollanti) kolmantena varapuheenjohtajana almchenin kisoihin saakka. Puhemiehistön lisäksi kuuluvat Sir Ade Ademola (Nigeria), COl1stantin Ar..drianov (Neuvostoliitto), Sylvia de I.1agalhaes Padilha (Brasilia), Juan Antonio Samaranch (Espanja ja Prinssi Tsuneyoshi Takeda (Japani) työvaliokuntaan.

18 15.. K A N SAI N V Ä L I S E T K 0 K 0 U K S E T a) Kansallisxen olympiakomiteoiden V yleiskokous sekä yht~~~kokous KOK:n työvaliokunnan kanssa. Kansallisten olympiakomiteoiden Meks:ikon olympiakisojen yhteydessä perustama järjestö "Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvti. Yl,eisistunto" (PGA of NOC) järjesti V yleiskokouksensa IIUnchenissä Tätä kokousta seurasi samassa paikassa pidetty KOK:n työvaliokunnan ja kansallisten olympiakomiteoiden perinteellinen yhteiskokous. Molempien kokouksien tarkoitukuena oli käsitella kansallisia olympiakomiteoita askarruttavia ajankohtaisia ongelmia olympialiikkeen piirissä sekä valmistella KOK:n.. Lill~emburgin kokouisessa esiintulevia asioita. Kokc-uksissa kävi selvästi ilmi, että kansainvälinen olympialiike on tienhaarassa. Itsenäistyneiden maiden kansallisten komiteoiden lukumäärä ja vaatimukset ovat kasvaneet, ja kansalliset komiteat ovat laajalla rintamalla liikkeellä saadakseen enemmän sanavaltaa olym.pialiikkeessä. Ne katsovat varsin yleisesti, että KOK:n tulisi ent ist ä enemmän kuulla niide n mie lipi te itä ennenl:uin päätetään sääntömuutoksista, kisakaupungeista, olympiakisojen ohjelmasta ja muista tärkeistä kysymyksistä. Monet kansalliset komiteat vaativat sen lisäksi, että KOK:n kokoonpano muutettaisiin siten, ett ä jokaisella kansallisella komi teal1.a olisi yksi ed usta'ja KOK:ssa. On ili:leistä, että KOK~sta itsestään riippuu, pystytäänkö ohjaamaan kansallisten komiteoiden aktiivisuus olympialiikettä eheyttävään suuntaan, vai paheneeko hajaannus, joka jo muutaman vuoden on ollut havaittavissa mm. PGA of NOC ; n muodossa. Pol.ljoismaiset olympiakomiteat, jotka alusta alkaen ovat suhtautuneet kriittisesti PGA of NOC:hen, ovat (Isla.ntia lukuunottamatta) viime vuosina osallistuneet yleiskokouksiin, koska on katsottu viisaammaksi yrittää vaikuttaa PGA of NOC:n toimintann sisältäpäin kuin boikotoida j ärjestöä, jonka olemassaoloa ja kasvamista ei knitemaan olisi estetty jäämällä sen ulkopuolelle.

19 16. Suomen Olympiakomitean edustajina kokouksissa olivat puheenjohtaja Jukka Uunila, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala sekä pääsihteeri Carl-Olaf Homen, joka laati seikkaperäisen raportin kokouksista. b) Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden kokous Keski-eurooppalaiset olympiakomiteat Ranskan ja Sveitsin johdolla ovat vuodesta 1967 alkaen pyrkineet perustamaan Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden liittoa ja järjestämään n. s. Euroo.pan olympiakiso ja. Molemmat suunnitelmat saatiin kuitenkin lähinnä Pohjoismaiden olympiakomiteoiden ansiosta tyrmätyiksi vuonna 1970 pidetyssä kokouksessa, jolloin kuitenkin kompromissina päätettiin tarvittaessa pitää yhteiset eurooppalaiset kokoukset. Tällainen kokous järjestettiin Wienissä ja siihen osallistui edustajia 26 kansallisesta komiteasta (Euroopassa on yhteensä 32 komiteaa). Kokouksen esityslistalla ei ollut mitään todella suuria kysymyksiä, ja päähuomio keskittyi Euroopan nuorisokisa-ehdotukseen, joka kuitenkin saatiin tyrmätyksi suurella enemmistöllä. Kokous osoitti jälleen kerran, että osallistuminen näihin kongresseihin on erittäin tärkeätä Suomelle ja muille pohjoismaille " koska tänä on ainoa tapa vaikuttaa kansallisten olympiakomiteoiden yl:teistyön kehittämiseen sellaisia suuntaviivoja noudattaen, joita me pidämme hyväksyttävinä. Eräänä tällaisena linjana on pidettävä eurooppalaisen yhteistyön varsin löysää muotoa ja \iieninkin kokous - laihoine esityslistoineen - OSOitti, ettei ole mitään asiallista syytä perustaa keskieurooppalaisten haaveilemaa kiinteätä liittoa. Komiteamme edustajina kokouksessa olivat puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri Carl-Olaf Hom~n, joka laati yksityiskohtaisen raportin kokouksesta. c) Pohjoismaiden olympiakomiteoiden ja KOK~n pohjoismaiden jäsenten kokous KOK:n pohjoismaiset jäsenet ja Pohjoismaiden olympialomiteoiden edustajat kokoontuivat perinteelliseen yhteiseen kokoukseensa Raumalle. Kokouksen isännyydestä vastasivat KOK:n suomalainen jäsen Paavo Honkajuuri ja Rauma-Repola Oy. Isäntien suurenmoinen vieraanvaraisuus ja erinomaiset järjestelyt loivat

20 rt-. todella mittavat puitteet kokoukselle. Kokouksen ilmapiiri oli) totuttuun tapaan, erittäin myönteinen ja kävi ilmi, että kaikki Pohjoismaat olivat samoilla linjoilla kaikiss.a suurissa kansainvälisissä kysymyksissä. Kokouksen luonteen vuoksi - kyseessähiin on lähinnä neuvonpito eikä lopullisia päätöksiä tekevä kokous - siirtyivät lopullinen päätöksenteko ja toinenpiteet useissa kysymyksissä KOK:n jäsenille tai kansallisille komiteoille, mutta Rauman kokouksessa saatu evästys oli mitä hyödyliisin tulevaa käsittelyä silmällä pitäen. Kokoukseen osallistuivat Suomesta KOK:n kunniajäsen J. W.Rangell, jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri sekä komitean edustajina varapuheenjohtaja Hannu Koskivuori, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala ja pääsihteeri Carl- Olaf Hom~n. Pääsihteeri laati kokouksesta seikkaperäisen raportin. d) Vierailut Ulinchenin j ärjestelytoimikunnan. kuts_u::ata vierailivat komitean puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri Carl ~Ol af Hom~n Mtinchenissä tutustumassa olympiakisavalmisteluihin. Pääsihteeri on laatinut yksityiskohtaisen raportin matkasta ja kisavalmisteluista. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskil pailujen yhteydessä vierailivat useat kansainvälisen olympiali:kkeen johtohenkilöt He lsingissä elol;:uun puolivälissä. Olympiakomitea järjesti louna.an, johon osallistuivat m. m. KOK:n varapuheenjohtaja Jonkher van Karnebeek sekä jäsenet Exeterin l\iarkiisli: ja Bo Ekelund, lieuvostoliiton ministerineuvoston urheilun keskuskomitean varapuheenjohtaja Giorgi Jelissejev sekä Mtinchenin järjestelytoimiku.nnan _ edustajat j ärjesti Hlinchenin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Yfilli Daume lounaan HelSingi ssä, jossa hän ~i tti virallisen kutsun I,1tinchenin olympiakisoihin Vuoden aikana ovat eri ma iden olympiakomiteoiden edustajat käynncillään Suomessa tavanneet komiteamme edustajia ja keskustelleet yhteisistä asioista. e) ~,1tinchenin Olympiak... f'enäyttely SuoLlen Olympiakomitean myötävaikutuksella järjesti l:(jnchenin

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

;j SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 1. Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 1 Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI Maaliskuu 2005 Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 2 Aluekuvernööri Aluekuvernöörin palsta Aluegovernor Jukka Karenius Kevät on jo hyvässä tulossa,

Lisätiedot

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia 31.VUOSIKERTA LISÄNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygienialehti 2013; 31: Lisänumero 1 1975 2010 Esipuhe: Suomen sairaalahygieniayhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 69. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Antti Auvinen Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola 30.6.2014 asti Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUHELIN o.y. H istoriikki toiminnasta vuosina 1900-1950 Laatinut FIL.MAIST. OSMO VIITAILA SISALLYS: Sivu Kervo Telefon Ab:n perustaminen 4, Alkuvaiheef vuosina 1900-1907

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu Suomi ja Nato Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland suomi ja nato Suomen Atlantti-Seuran

Lisätiedot

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

Syys-loka 4 / 2007. Uutiset

Syys-loka 4 / 2007. Uutiset Syys-loka 4 / 2007 Uutiset Kerhojen kuulumiset - Avautuvat näyttelyt - Tulevat kurssit Kannen kuva Mikael Rantalainen Kameraseuran jäsen Mikael Rantalainen näytti kuviaan Uudesta Seelannista Opintokerhon

Lisätiedot

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kirsi salonen juha rekola kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 79. issn 1236-4797 isbn 952-200-012-4 (nid.) isbn 952-200-013-2 (pdf), osoitteessa

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot