1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven (27.8.2012)"

Transkriptio

1 1 (25) Saarijärven keskustan yleiskaava Luonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä n Saarijärven kaupunginhallitus Vastineet Mielipiteitä ja lausuntojaa ovat esittäneet seuraavat tahot (22 kpl): 1. Hakkarainen Esa ( ) 2. Säntti Risto ( ) 3. Lampinen Eeva-Maija, Lampinen Jukka-Pekka, Varvikko Kalle ( ) 4. Niemi Jorma (2012) 5. Saarijärven Kokoomus ry / Lehtinen Harri ( ) 6. Lampinen Hanna ( ) 7. Veikko Tarvainen, Saara Tarvainen, Aaro Lahtinen, Terttu Lahtinen, Pentti Saastamoinen, Jaana Saas- tamoinen, Tarmo Pohjonen,, Pia Rantala, Henna Parhiala, Jan Parhiala, Janana Viikilä, Esa Viikilä, Orvo Helin, Ritva Helin, Helena Parhiala, Rainer Parhiala, Monika Kinnunen ( ) 8. Saarijärvi-Seuraa r.y. ( ) 9. Rahkonen Raijaa ja Veikko ( ) 10. Meriala Anja ( ) 11. FC Saarijärvi / Messala Janne ( ) 12. Karisto Ari-Pekka (xx.xx.2012) 13. Koiraurheilualuee / Paananenn Sirkka ( ) 14. Rautiainen Ari ( ) 15. Koskinen Lauri (2012) 16. Keski-Suomen museo ( ) 17. Liikennevirasto ( ) 18. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry ja Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ryy ( )) 19. Perusturvaliikelaitos Saarikka ( ) 20. Metsäkeskus ( ) 21. Keski-Suomen liitto ( ) 22. Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( )

2 2 (25) 1. Hakkarainen Esa ( ), mielipide Mielipiteessä esitetään useita hyviä ja varteenotettavia näkökulmia Ilolantien ja Kauppaka- dun välisten kortteleiden maankäytöstä, liikennejärjestelyistä, kaupunkikuvallisesta olemuk- sesta ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestä. Yleiskaavakartalle ne eivät aiheuta muutok- päivityksessä (2014) ja myöhemmin keskustan asemakaavoituksessa (Saarijärven kaavoi- tusohjelman mukaan vuosina ). sia, mutta osa niistä voidaan ottaa huomioon keskustan täydennysrakentamissuunnitelman Yleiskaavassaa ydinkeskusta säilyy keskusta-alueen merkinnällää (punainen aluevaraus, kir- Rakentaminenn suunnitellaan tarkemmin asemakaavamuutoksilla, joita tehdään yleiskaavan tultua hyväksytyksi. Yleiskaavaa tarkemmin rakentamistehokkuutta, rakentamistapaa ja kaupunkikuvaaa ohjaavan asemakaavoituksen yhteydessä kuullaan maanomistajien ja jaintunnus C), joka mahdollistaa monenlaisia käyttötarkoituksiaa ja rakentamistehokkuuksia. asukkaiden ja kiinteistönomistajien näkemyksiä. Mielipiteessä esitetyt kommentit koskevat enimmäkseen yleiskaavan taustaselvityksiin ja valmisteluaineistoon kuuluvaan kaupunkikeskustann täydennysrakentamissuunnitelmaa (2011), jota päivitetään vuonna 2014 tämän mielipiteen ja muunn saadun palautteen pohjal- taan kokonaisuutta asuntovaltaisen täydennysrakentamisen suuntaan. Tämä ideasuunni- telma ei ole päivitettynäkään rakentamissuunnitelma, vaan yksi mahdollinen visio vuosi- kymmenten myötä mahdollisesti tehostuvasta kaupunkirakenteesta. Vasta Saarijärven kes- ta. Päivityksessä 2014 vähennetään ydinkeskusta n liikerakentamisen määrää ja muoka- kustan asemakaavamuutokset luovat lopullisen pohjan keskustan kaupunkiympäristön ke- hittämiselle. Kirkkoympäristöön liittyvänn Ilolantien asutus- ja kulttuurihistoriallinen merkitys keskustan vanhasti asuttuna alueenaa on kaavan laatijoiden l tiedossa, kuten myös jälleenrakennuskau- den rakennusperintöarvot osana kansallista kulttuuriperintöä. Näiden vaalimiseksi on yleis- sijoitetut valtatie ja rautatiee hankaloittavat kuitenkinn historiallisen kokonaisuuden kaupunki- kuvallista hahmottumista nykyisin ja auttamatta myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi pit- kaavassa omat merkintänsä, joiden kehittämisessää otetaan huomioon erityisesti Keski- halkomaan Suomen museon lausunnossaan esittämät näkemykset. Saarijärven keskustaa källä aikavälillää voi olla järkevää kaupunkikehitystä rakentaa kaupungille uusi ja samallaa meluvaikutustaa lieventävä rakennettu reuna edelleen vilkastuvien liikenneväylien suuntaan ja myös jokaisen kaupungin merkittäviin julkisiin ulkotiloihin kuuluvan torin tuntumaan. t Yksi- tyiskohdat ratkaistaan kuitenkin siis vasta asemakaavoituksen keinoin. Keskustan liikennejärjestelyt osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen vuonna 2013 teke- tulevat joka tapauksessa rauhoittamaan Nahkurintien valtatieliittymän poistuminen. Tämän lisäksi Ilolantien liikennettää saattaa rauhoittaa mahdollisesti muuttuva linja-autoaseman si- män, valtatietä 13 koskevan selvityksen pohjalta. Tämän T perusteella Ilolantien liikennettä jainti, josta neuvottelut ovat meneilläänn loppuvuodesta Näiden muutosten jälkeen avautuu mahdollisuus kehittää Ilolantien rakennettua ympäristöä ja kevyen liikenteen ympä- ristöä pienipiirteisempään suuntaan.

3 3 (25) 2. Säntti Risto ( ), mielipide Mielipiteessä suhtaudutaa n myönteisesti kaupunkikeskustan rakennetun ympäristön tiivis- tämiseen ja tehostamiseen, myös Lahdenperä-yhtymän omistamilla kiinteistöillä. Yleiskaa- vakartalla kokoo kaupunkikeskustan ydin on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (punai- nen aluevarausmerkintä C). Merkintä mahdollistaa monipuoliset käyttötarkoitukset. Raken- tamisen tehokkuus ja korttelikohtaiset yksityiskohd at ratkaistaan tarkemmin vasta asema- kaavoituksen keinoin, ei yleiskaavalla. Keskustan asemakaavaa amuutosten aikanaan käyn- tontti- ja korttelikohtaisiin yksityiskohtiin. Saarijärven kaupunginn kaavoitusohjelman mukaan keskustan asemakaavojenn päivitys on tarkoitus tehdä vuosina Mielipiteessä esitetyt kuvat ja kommentit viittaavat yleiskaavan valmisteluaineistoon kuulu- vaan erilliseen selvitykseen, joka ei siiss ole yleiskaava eikä asemakaava, vaan tulevaisuutta visioiva ideasuunnitelma yleiskaavan rakentamisen n määriin liittyvien mahdollisuuksien ja kaupunkikuvallisten muutosten hahmottamiseksi. Yleiskaavan Y valmisteluvaiheessa (luon- nosvaiheessa) ) saadun muun palautteen perusteella täydennysrakentamisen ideasuunni- telmaa päivitetään vuonnaa 2014 ja aluetta laajennetaan Asemankannakselle. Ydinkeskus- tassa kokonaisrakennetta kevennetäänn ja kaupan alueita a muutetaan asumiselle. Kaupunkikeskustan toiminnalliseen ja liikenteelliseen rakenteeseen tulee myös muita muu- nistyessä Saarijärven kaupunki kuuleee maanomistajia yleiskaavavaihetta tarkemmin, liittyen toksia, jotka johtuvat valtatien 13 keskustan liittymäjärjestelyissä tapahtuvista muutoksista. Näiden seurauksena myöss ydinkeskustan toiminnalliset painopisteet ja liikenteen pääverk- saattaa muuttua, tätä koskevat neuvottelut ovat meneillään vuoden 2013 lopulla. ko muuttuvat jossakin määrin. Myös linja-autoaseman ja yleisten pysäköintialueiden sijainti

4 4 (25) 3. Lampinen Eeva Maija, Varvikko Kalle, Lampinen Jukka-Pekka ( ), mielipide Mielipiteessä toivotaan, t että yleiskaavassa osoitettu maankäyttö korjattaisiin valmisteillaa olevan Luhdan asemakaavan mukaiseksi. Mielipidee on perusteltu ja voidaan ottaa huomi- oon. Asumisen aluevaraukset (A) korjataan maanomistajan toivomalla kohdalla vastaa- maan Luhdan asemakaavan aluevarauksia.

5 5 (25) 4. Niemi, Jorma (2012), mielipidee Mielipiteessä toivotaan t Matosalmen sillalle johtavaa kevyen liikenteen väylää. Mielipidee on hyvin perusteltu ja voidaann ottaa huomioon. Ranta-Hännilän tien varressa oleva ulkoilureit- Matosalmen silta (punainen palloviiva). timerkintä (vihreä palloviiva) muutetaan uudeksi kevyen liikenteen väyläksi välillä Paavontie

6 6 (25) 5. Saarijärven Kokoomus ry / Lehtinen Harri ( ), mielipide Mielipiteessä kiinnitetään huomiota keskustan pysäköintiratkaisuihin, valtatien sijaintiin, asuntorakentamisen kerroslukuihin, rakennustapaan ja väljyyteen. Yleiskaavaluonnoksen valtatieratkaisua (siirto radan varteen) pidetään hyvänä ja asukaslukuennusteita liian opti- mistisina. Yleiskaavaa havainnollistavan ideasuunnitelman rakennustapaa pidetään kerros- luvuiltaan liian korkeana jaa Saarijärven kaupunkiin huonosti sopivana. Vastauksena esitetään seuraavaa: Yleiskaava mahdollistaa keskustassa monenlaisia py- säköinnin, asuntorakentamisen ja kaupunkikuvan ratkaisuja. r Vaikka yleiskaavan valmiste- yleiskaavalla. Yleiskaavann tärkein tehtävä on osoittaa maankäytön ja liikenteen suuret lin- jat. Yksityiskohtia tarkennetaan asemakaavoituksen ja muun tarkemman suunnittelun kei- luaineistossa esitellään mahdollisia kaupunkikuvallisia rakentamisvisioita, ei niitä ratkaista noin. Lisäksi todetaan, ettää erityisesti valtion viranomaisten yleiskaavaluonnoksesta anta- mien lausuntojen johdostaa valtatietä ei yleiskaavaluonnoksestaa poiketen siirretä Aseman- myös ydinkeskustan ja Asemankannaksen liikennejärjestelyihinn ja täydennysrakentamis- visioihin. kannaksella radan varteen, vaan sitä parannetaan nykyisellä paikallaan. Tämä vaikuttaa

7 7 (25) 6. Lampinen Hanna ( ), mielipide Palaavasalmen/Palvasalmen liittymä (Vt13/Paavontie) on maisemallisesti hieno ja kulttuuri- sisääntuloporttina kaupunkikeskustaan. Yleiskaavaa tarkemmat maankäyttökysymykset to- historiallisesti merkittävä sisääntuloalue Saarijärven keskustaan. Se voi jatkossakin toimia teutetaan asemakaavoituksen, tiesuunnittelun ja katusuunnittelun keinoin. Yleiskaavassaa esitettävät valtatien 13 sijainti- ja liittymäratkaisut ovat riippuvaisia ensisijai- lii- sesti valtion ja alueviranomaisten näkemyksistä, joihin Saarijärven kaupungin paikalliset kennejärjestelyt joudutaann sovittamaan. Yhteisen näkemyksen n edelleen kirkastamiseksi ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki vuonna 2013 tehneet uuden selvi- tyksen valtatien 13 liikenneratkaisuista. Tämä on pohjana yleiskaavaehdotuksessa esitettä- mänä. Nykyinen asemakaavallinen tilanne liikennealuevarauksineen on alueella voimassa, koska (laadinnassa oleva) yleiskaava on hierarkisesti alempiarvoinen kaavatyyppi. Valtatien 13 osalta laaditunn toimenpidesuunnitelman toteutuminen edellyttää merkittäviää in- ville liikenneverkolle. Palaavasalmen risteysaluee on merkitty yleiskaavaehdotukseenn parannettavana tasoliitty- vestointivarojaa sekä valtionn että kaupungin taholta ennen kuin risteyksen muutossuunni itel- Asemakaavan ajantasaisuutta tulee kunnan arvioida vähintäänn 13 vuoden välein (MRL 60 ma voitaisiin huomioida asemakaavoituksessa. Hankerahoitusta kohteelle ei ole tiedossa. ).

8 8 (25) 7. Veikko Tarvainen, Saara Tarvainen, Aaro Lahtinen, Terttu Lahtinen, Pentti Saastamoinen, Jaana Saastamoinen, Tarmo Pohjonen, Pia Rantala, Henna Parhiala, Jan Parhiala, Janana Viikilä, Esa Viikilä, Or- on osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti. Kukonhiekantie on hallinnollisesti valtion ylläpitä- mä maantie (nro 16843) jaa toiminnalliselta luokaltaan yhdystie. Kukonhiekantien hoidon hal- vo Helin, Ritva Helin, Helena Parhiala, Rainer Parhiala, Monika Kinnunen K ( ), mielipide Kukonhiekantien liikenneturvallisuus on yleiskaavan tavoitteena, minkä vuoksi sen varteen linnollinen vastuu on tähänn saakka kuulunut valtiolle, minkä takia tien hoidosta ei ole vas- tannut Saarijärven kaupunki. Mielipiteessä esitetty palaute on välitetty Keski-Suomen ELY- keskukselle ja Saarijärven kaupungin kunnallistekn niikkapalveluille.

9 9 (25) 8. Saarijärvi-Seura r.y. ( ), mielipidee Saarijärvi-Seuran yleiskaavaluonnoksesta esittämät näkemykset ovat rakentavia ja voidaan enimmäkseen ottaa huomioon kaavan jatkossuunnittelussa. Vastauksina Saarijärvi-Seu uran esiin nostamiinn näkökohtiinn esitetään seuraavaa: Kansallisen kaupunkipuiston tai vastaavan kokonaisuuden tavoite säilyy yleiskaavassa, ja sitä voidaan tarvittaessa selventää kaavaselostuksessa ja teemakartalla. Keltaisella osa- aluerajauksellaa on merkittyy kaupunkipuistovyöhykkeen osuus keskusta-alueella (matkailun ja virkistyspalvelujen kehittämisvyöhyke). Rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen liit- Kaava-aineistoon liittyvä täydennysrakentamisselvitys ja sen vuonna 2014, yleiskaavaluon- noksesta saadun palautteen pohjalta laadittava päivitys on vainn yksi mahdollinen visio yleis- tyviä yleiskaavamääräyksiä kehitetään. Kerrostalorakentamisen sijaintia ei ole tarpeen yksityiskohtaisesti ratkaista yleiskaavalla. ja asemakaavoituksen tueksi, ei vielä rakentamisee en johtava suunnitelma. Yleiskaavass sa oleva ydinkeskustan C-merkintä (punainen aluevaraus C) ja yleiskaavan A-merkinnät (rus- kea aluevarausmerkintä A) mahdollistavat kerrostalorakentamisen mutta eivät pakota sii- hen. Asuntorakentamisen tarkempi luonne sopii tarkemmin ratkaistavaksi myöhemmin, asema- uusia kerrostaloalueita mm. Ketunniemeen ja Sivulanpellolle. Autiolahden kerrostaloalue on vanhastaann suosittu eikä liian etäällä keskustasta. Myös Saarijärven väestön ikäraken- teissa ennakoitujen muutosten takia sijainniltaan hyvää tehokasta asuntorakentamista tarvi- kaavoituksen keinoin. Keskustan asemakaavojen uusiminen u onn Saarijärven kaupungin kaavoitusohjelmassa ajoitettu vuosille Ydinkeskustaan on muodostumassaa taan keskustaan tai sen untumaan, lähelle palveluja. Valtatien13 melunsuojaustarve on ilmeinen Saarijärven keskustassa. Valtatien ja radan häi- riövaikutusta koskevia kaavamääräyksiä on tarpeen tarkentaa. Olemassa olevan taajama- rakenteen sisällä meluntorjunta-asiat kuuluvat ensisijaisesti valtiolle. Yleiskaavassa osoitet- on tavien uusien rakentamis- ja muiden häiriöherkkienn maankäyttömuotojen osalta vastuu ensisijaisesti Saarijärven kaupungin. Maamme rataverkosta vastaava Liikennevirasto ei yleiskaavasta antamassaan lausunnos- sa pidä mahdollisena henkilöliikenneaseman toteutumista Saarijärven keskustan läpi kul- julkinen joukkoliikenne hoituu siis jatkossakin vain kevalle radalle, minkä takiaa varaus poistetaan kaavakartalta. Saarijärven pitkämatkainen linja-autoin.

10 10 (25) 9. Rahkonen Raija ja Veikko ( ), mielipide Mielipide koskee ensisijaisesti Ilolantien rakennettua ympäristöä ja sen tulevaisuutta. Ilo- lantie 11 kuuluu yleiskaavakartalla keskustatoimintojen alueeseen (punainen aluevaraus ja kirjain C). Yleiskaava mahdollistaa rakentamisenn tehostumisen ja käyttötarkoitusmuutokset keskus- liikerakentamisen sijoittumista ydinkeskustassa. Merkinnällä M onn osoitettu se ydinkeskustan alue, jossa käyttötarkoitukset ja rakentamisen tehokkuus voivatt joustavasti ja tarpeen mu- tassa, muttei mitenkään pakota siihen. Yleiskaavann C-merkinnällä ei ratkaista esimerkiksi kaan vaihdellaa yleiskaavaaa tarkentavassa, rakennetun ympäristön yksityiskohdat, maan- kaavoitusohjelmassa ajoitettu vuosille Kaava-aineistoon liittyvä täydennysrakentamisselvitys ja sen vuonna 2014, yleiskaavaluon- noksesta saadun palautteen pohjalta laadittava päivitys taas onn vain yksi mahdollinen visio omistajien toiveet tarkemmin huomioon ottavassa, käytännön rakentamista ohjaavassa asemakaavoituksessa. Keskustan asemakaavojen uusiminen on Saarijärven kaupunginn yleis- ja asemakaavoituksen tueksi, ei vielä rakentamiseen johtava suunnitelma. Päivityk- sessä 2014 Ilolantietä on kehitetty asumisen ympäristönä, ei enää tehokaan liikerakentami- 13 ja keskustan pääliikenneverkon rakenteissa. sen alueena. Tähän ovat vaikuttaneet asukkailta saatu palaute ja myös muutokset valtatien

11 11 (25) 10. Merialaa Anja ( ), mielipide Mielipide sekä siinä ansiokkaasti esitetyt perustelut taustatietoineen otetaan huomioon yleiskaavan jatkosuunnittelussa. Yleiskaavaluonnoksessa esitetty uusi yhteys keskustan länsiosasta Koiralammentien kautta valtatielle poistetaan. Sen sijaan liikenneturvallisuudeltaan huonoa liittymäää esitetään parannettavaksi nykyisen sijaintinsa tienoilla, Keski-Suomen ELY-keskuksen Muilta osin yleiskaavassa osoitet- tu maankäyttö jää ennalleen ja toteutettavaksi myöhemmin tehtävän asemakaavoituksen kautta. Siinä yhteydessä ympäristöä koskevat selvitykset ja maankäyttösuunnitelmat tar- kentuvat. Asemakaavoituksen yhteydessä ympäristön arvot ja erityispiirteet, kuten myös maanomistajien toiveet voidaan ottaa suunnittelun lähtökohdiksi. Mielipiteessä esitetty näkemys Koiralammentien maisemallisista arvoista ja historiallisesta merkityksestä on oikeaan osunut. Jatkosuunnittelussa voidaan harkita Paavontien- Koiralammentien ja mahdollisesti myös joidenkin muiden m teidenn osoittamista esimerkiks maisema- ja matkailutienä ä. Tämä tukisi erittäin hyvin ajatusta yleiskaavoituksen yhteydessä esiin nostetusta ja yleiskaavassa kehittämismerkinnällä osoitetusta Summassaaren ja Kol- vuonna 2013 teettämän valtatietä 13 koskevan selvityksen mukaisesti. kanlahden välisestä matkailu- ja virkistysvyöhykkeestä sekä siihen liittyvästä kaupunkipuis- tokokonaisuudesta. Toteutuessaan matkailutiet on mahdollista osoittaa maastoon liikenne- merkein. Ne voidaan ottaaa huomioon Saarijärven seudun s matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa.

12 12 (25) 11. FC Saarijärvi / Messala Janne ( ), mielipide Mielipiteessä toivotaan, t että yleiskaavassa osoitettaisiin uuden jalkapallokentän sijainti. Yleiskaavassaa on pyritty mahdollistamaan vapaa-ajan toimintojen ja harrastusmahdolli- suuksien kehittäminen keskustassa lähellä asutusta ja olemassa olevia vapaa-ajan palvelu- ja, mikä mahdollistaisi kaikkien ikäryhmien liikunnan ja urheilunn näillä alueilla. Yleiskaavas- sa ei yleispiirteisyytensä vuoksi ole tarkoituksenmukaista osoittaa käyttötarkoituksia tarkas- ti, vaan mahdollistaa näiden toteuttaminen asemakaavoituksenn tai muun tarkemman suun- a nittelun keinoin. Luonnoksesta poiketen yleiskaavaehdotuksessa esimerkiksi Kusiaismäen urheilualueita kohtuullisen lähellä oleva Asemankannaksen pohjoisranta varataan vapaa-ajan ja virkistystoimintaa palve- levia kenttiä, halleja ja huoltorakennuksia, rakennelmia sekä paikoitustiloja. Aluetta voi ke- urheilu- ja virkistysalueeksi (VU). Alueelle on mahdollista rakentaa urheiluhittää esim. vesiurheilun, kalastusharrastuksen, palloilukenttälajien, lemmikkien koulutus- Asemankannaksen pohjoisranta paljon tilaa vaativille jalkapallotoiminnoille vai olisiko jokin muu paikka tähän tarkoitukseen parempi. Selvää on, o ettei ainakaan mielipiteessä esitetyn kokoinen tekonurmikenttä (120x85 m) mahdu Asemankannaksen pohjoisrannan alueelle. Pienempikokoinen kenttä voi olla mahdollinen, mutta vaatii sekin yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua ja ympäristöllisten reunaehtojen varmistamista (mm. mahdolliset pilaantuneet maat rautatietoimintojen jäljiltä). Mielipiteessä esitetty sijainti Husuahon suunnalla on o yleiskaavan puolesta mahdollinen A- alueiden ja muiden ulkourheilulajien kohteena. Asemakaavoituksessa tai muussa tarkemmassa suunnittelussaa tulee varmistaa, riittäisikö kortteleiden sisällä. Tällöinn kentän tarkka sijaintiratkaisu ja maankäytöllinenn liittyminen muuhun ympäristöön voitaisiin suunnitella asemakaavoituksen yhteydessä.

13 13 (25) 12. Karisto Ari-Pekka (2012), mielipide Mielipiteessä toivotaan t Ranta-Hänniläntien reunaan kevyen liikenteen väylää välille Koira- Ranta-Hännilän tien varressa oleva ulkoilureittimerkintä (vihreää palloviiva) muutetaan uu- deksi kevyen liikenteen l väyläksi välillä Paavontie Matosalmenn silta (punainen palloviiva). lammentie - Matosalmen silta. Mielipide on hyvin perusteltu jaa voidaan ottaa huomioon.

14 14 (25) 13. Koiraurheilualue / Paananen Sirkka ( ), mielipide Mielipiteessä toivotaan t yleiskaavaan alueita koiraurheilulle ja harrastukselle. Asiasta kes- kusteltiin myös kaavaluonnoksen yleisötilaisuudessa. Tällöin todettiin, että nämä kasvatta- vat suosiotaan ja Saarijärvi voisi olla seudullinenkinn koiraharrastuskeskus. Yleiskaavaehdotuksessa on pyritty mahdollistamaan vapaa-ajan toimintojenn ja harrastus- pohjoisranta on varattu keskustan yleiskaavassa vapaa-ajan urheilu- ja virkistysalueeksi (VU). Alueelle on mahdollista rakentaaa urheilu- ja virkistystoimiv ntaa palvelevia kenttiä, hal- mahdollisuuksien monipuolinen ja joustava kehittäminen. Esimerkiksi Asemankannaksen leja ja huoltorakennuksia, rakennelmiaa sekä paikoitustiloja. Aluetta voi kehittää esim. ve- siurheilun, kalastusharrastuksen, palloilukenttälajien, lemmikkien koulutusalueiden ja mui- den ulkourheilulajien kohteena. Kusiaismäen alueelle on varattu P-1 ja VU-alueet, osoittaaa tarkasti virkis- tykseen tai urheiluun varattujen alueiden käyttötarkoitusta kovinn tarkasti, vaan jättää asia asemakaavoituksen, yleisten alueiden suunnittelunn tai muun tarkemman suunnittelun vai- heeseen. jotka mahdollistavatt myös kyseisen toiminnan sijoittamisen. Yleiskaavassaa ei yleispiirteisyyden vuoksi ole tarkoituksenmukaista

15 15 (25) 14. Rautiainen Ari ( ), mielipide Mielipiteessä esitetty toivee asuntoalueen laajennuksesta Sara-ahon ja Rajalan välisellä alueella voidaan ottaa osittainn huomioon. Asuntoalue osoitetaan lammen kaakkoispuolelle. Yleiskaavallisen kokonaisrakenteen kannalta ja viher- ja ulkoilureittiyhteyksien turvaami- seksi lammen rantaviiva jaa lammen eteläreuna jätetään rakentamisesta vapaaksi. Maan- käyttö tarkentuu myöhemmin, yleiskaavaa tarkentavassa ja toteuttavassa asemakaavoi ituk- sessa.

16 16 (25) 15. Koskinen Lauri (2012), mielipide Mielipide läntisen hautausmaan pysäköintitarpeistaa on perusteltu, mutta sen perusteella ei tehdä muutoksia yleiskaavakarttaan. Yleiskaavass a koko ydinkeskusta on C-aluetta, joka mahdollistaa joustavasti erilaista maankäyttöä eikää ota kantaa yksittäisten kortteleiden tai tonttien käyttötarkoitukseen tai rakentamistapaan. Mielipiteessä olevan paikan käyttö ratkaistaan tarkemmin MRL:n mukaisellaa asemakaavoi- käyttötarkoituksia (mm. asuin- ja liikerakentaminen, linja-autoasema). Säästökeskuksen, vanhan hautausmaan sekää korttelin 136 pysäköimisongelmat pyritään kuitenkin ratkaise- maan laadinnassa olevilla asemakaavahankkeilla. Saarijärven kaupungin kaavoitusohjelmassa on myös keskustan asemakaavojen uusiminen kokonaisuutena aikavälillää Sekä yleiskaavoituksenn että asemakaavoituksen taustaksi tehtyä ydinkeskustan täydennysrakentamista visioivaaa selvitystä päivitetään vuonna tuksella. Kyseisestä alueesta on esitetty yleiskaavoituksen yhteydessä myös toisenlaisia 2014.

17 17 (25) 16. Keski-Suomen museo ( ), lausunto Lausunnossaan Keski-Suomen museo pitää myönteisenä monia yleiskaavan kulttuuriym- päristömerkintöjä ja niihin liittyviä kehittämismerkintöjä. Ne on kehitetty pohjautuen Saari- järven kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, vahvuuksiin ja niiden pohjalta yleiskaavan ta- voitevaiheessaa tunnistettuihin strategisiin kehittämismahdollisuuksiin. Saarijärvellä ympäris- sopii tältä osin hyvin työkaluksi ympäristölliseen kehittämiseen.. tön kehittäminen ja hoito sopii hyvin paikkakunnan kulttuurikaupunki-imagoon. Yleiskaava Keski-Suomen museon kaava-aineistossa huomaamat puutteet täydennetään. Kaavakar- talle lisätään suojeltuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin nykyisinn kuuluvat Kunniavuoren tais- telukaivannot, joita ei ollut vielä mukana Museoviraston kaavaluonnosta varten toimitta- massa paikkatietoaineistossa. Kaavaselostukseen täydennetään Keski-Suomen Museon M rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitys (Silén 2009). Rakennettua kulttuuriympäristöää koskevia kaavamääräyksiä kehitetään lausunnossa toivotun mukaisesti seuraavilta osin: taustaselvityksissä mainittujen yksittäisten kohteiden tai rakennusryhmien asemakaavallinen ohjaus, suojeluasemakaavo- jen tarpeellisuus, uudisrakentamisen ohjaus kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan sovit- tamisen osalta. Kaavaselostuksessa esitettyä vaikutusten arviointiaa täydennetään: erityisen huolella arvioi- daan liikennerakentamisenn vaikutuksett rakennettuun kulttuuriympäristöön. Sen sijaan Keskehitystä 1900-luvun lopulla kuvaavien piirteiden esiin nostaminen sopii yksityiskohtaisuu- tensa vuoksi yleiskaavaa paremmin asemakaavatasolle. Keskustan asemakaavojen päivi- tys on ohjelmoitu vuosille Kyseisessä asemakaavatyössä tarkastellaan suoje- lumerkinnät keskusta-alueella. Keski-Suomen museon lausunnossaann esittämien seikkojen lisäksi kulttuuriympäristöön liit- ki-suomen museon toivoma modernin rakennusperinnön ja erityisesti rakennustekniikan tyen harkitaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja/tai maisemallisesti edustavien teiden merkitsemistä kaavaan esim. matkailu- ja maisemateiden kehittämismerkinnällä (esim. Paavontie - Koiralammintie, Pietari Brahen tien väyläosuus Lumperon harjulla), mikäli näis- tä löytyy riittävästi pohjatietoa ja/tai perusteita.

18 18 (25) 17. Liikennevirasto ( ), lausunto Yleiskaavassaa esitettävät rautatiehen liittyvät l liikenne- ja maankäyttöratkaisut ovat sidok- sissa valtatien 13 sijaintiratkaisuun ja Saarijärven kaupungin k maankäyttötavoitteisiin. Näitä on yleiskaavaprosessin aikana sovitettu yhteen ensisijaisesti Saarijärven kaupungin ja Kesviranomaisyhteistyöllä. Valtion liikenneviranomaisten valtatiehen liittyvät tavoitteet ovatt muuttuneett yleiskaavapro- sessin aikana,, vaikeuttaenn ja hidastaen merkittävällä tavalla Saarijärven kaupungin yleis- kaavasuunnittelua. Kaavaluonnoksessa esitetystä valtatien siirrosta radan viereen luovu- taan kaavaehdotuksessa. Uudet rataan liittyvät liikenneratkaisut keskustassa ja Aseman- kannaksella perustuvat vuonna 2013 tehtyyn erillisselvitykseenn (Keski-Suomen ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki). ki-suomen ELY-keskuksenn teettämin selvityksin ja suunnitelminn sekä neuvotteluin ja muulla Liikenneviraston lausunnon johdosta keskustan henkilöliikenneasemaan merkintä poiste- taan yleiskaavakartalta, vaikka siihen varautuminen n olisi valtakunnallisten alueidenkäytt töta- puunkuormausalueen korvaava mahdollinen uusi sijainti s osoitetaan Linnan pysäkin teolli- suusalueen kohdalle. Asemakannaksen kohtauspaikka ja tarvittavat huoltoraiteet samalla kohtaa otetaan huomioon "kehitettävä rataosuus" -merkinnällä.-. Tämä mahdollistaa puun- kuormaustoimintojen siirron ja muun kehittämisen Liikenneviraston tarpeiden mukaisesti. Samalla merkinnällä mahdollistetaan rataan liittyvien kuormaus- tai muiden rataan tukeutu- vien yritystoimintojen kehittäminen Linnan kylän teollisuusalueella. Sekä Asemankannaksen että Linnan alueen raiteistoalueen kehittäminen saattaa vaatiaa asemakaavatason suunnittelua aluevarausten riittävyyden ja toiminnallisuuden varmistami- seksi. Radan melu- ja tärinävaikutukset huomioidaan ensisijaisesti asemakaavojen tai voitteiden mukaista pitkän aikavälin varautumista raideliikenteen kehittämiseen. Yleisen liikenne- ja muun turvallisuuden kannalta erittäin e vaarallisen Asemankannaksenn asemakaavamuutosten laadinnan yhteydessä. Myös maaperäselvitykset ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitykset laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavalla ei muodosteta merkittävästi uusia asuinalueita radan läheisyyteen, joten eril- tään seuraavasti: "Radan mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asema- kaavoja laadittaessa." linen melu- ja tärinäselvityksen laadintaa ei ole tarpeen. Yleiskaavamääräyksiä täydenne-

19 19 (25) 18. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry ja Metsänomistajien liitto Järvi-SuomiJ i ry ( ), mielipide Lausunto-nimellä annettu mielipide koskee otsikkonsa mukaisesti Pylkönmäen keskustan yleiskaavaa. Sen sisältö eii ilmeisesti koske a. Vastaukse- et- na mielipiteessä esitettyihin asiasisältöihin todetaan kuitenkin seuraavaa: Liittyen luonnoltaan arvokkaiden alueiden aluevaraus- ja osa-aluemerkintöihin todetaan, tä yleiskaavoissa aluevarausmerkintä on pääsääntöisesti vahvempi maankäytön ohjauskei- maanomistajille on lähetetty tai lähetetään tiedotteet luonnos- jaa ehdotusvaiheessa. Työ- ryhmiin ei ole valitettavasti i mahdollistaa kutsua kaikkia osallisia, mutta laajalla tiedottamisella aktivoidaan eri osallistahott ottamaan kantaa hankkeeseen. -alueen liito-oravareviireistä tehtiin päivittävä tarkistussel- vitys vuonna 2013 (Ahlman, Lausunto n liito- oravareviireistä 2013, Ahlman Group Oy). Selvityksen yhteydessä ilmeni mm., että osa no kuin osa-aluerajaus. Aluevaraus- ja osa-aluemerkinnät täydentävät toisiaan. Yleiskaavasta tiedotetaan Saarijärvellää laajemmin kuin laki vaatii: kaikille yleiskaava-alueen yleiskaavaluonnoksessa esitetyistä liito-orava-alueista on hakkuiden seurauksena tuhoutu- nut. Saarijärven kaavoituksessa luonnonsuojelun vastuuviranomv maisena toimii Keski- yleiskaa- Suomen ELY- keskus, jonka ohjeiden mukaan liito-oravaesiintymät merkitään vaan.

20 20 (25) 19. Perusturvaliikelaitos Saarikkaa ( ), lausunto Terveystarkastajan lausunnon mukaan kaavassa on o hyvin huomioitu saastuneet maa- täyden- netään seuraavasti: "Radan mahdolliset melu- ja tärinähaitat onn otettava huomioon asema- kaavoja laadittaessa." alueet, suojavyöhykkeet jaa liikenteen aiheuttamat ongelmat. o Yleiskaavamääräyksiä

21 21 (25) 20. Metsäkeskus ( ), mielipide Metsäkeskus kommentoi lausunnossaan luonnonympäristöltään arvokkaiden metsäaluei- den merkitsemistapoja yleiskaavassa (luo-merkinn ät yleisesti, liito-oravaa koskevat merkin- in nät, metsälain tarkoittamatt erityisen tärkeät elinympäristöt). Vastauksena kommentteih esitetään seuraavaa: Yleiskaavan tärkein maankäytön ohjaus tapahtuu pääkäyttötarkp koitusta osoittavien alueva- rausmerkintöjen kautta, osa-aluemerkinnät täydentävät ja tarkentavat niiden sisältöä. Alue- varaus- ja luo-merkinnät tarvittaessa tarkistaa. Liito-oravan elinympäristött tarkistetaan vuonna 2013 tehdyn täydentävän ja päivitysluontei- sen selvityksen pohjalta (Ahlman, Lausunto n liito- ovat siis toisiaan täydentäviä, ja niidenn keskinäistää suhdetta voi- daan oravareviireistä 2013, Ahlman Group Oy). Selvityksen yhteydessä ilmeni, että osa yleiskaa- valuonnoksessa esitetyistää liito-orava-alueista on hakkuiden h seurauksena tuhoutunut. t Kaik- suojelun vastuuviranomaisena toimivan Keski-Suomen ELY-keskuksen ohjeita. kien arvokkaiden luontokohteiden ja -alueiden merkitsemistavassa noudatetaan luonnon-

22 22 (25) 21. Keski-Suomen liitto ( ), lausunto Keski-Suomen liitto pitää yleiskaavaluonnosta pääpiirteissään maakuntakaavan mukaise- kaavamerkintään (P-2). Maakuntakaavassa alue on o teollisuusaluetta (T). Maakuntakaa avan na. Muutoksia toivotaan mm. alueen itäosassa olevien paljon tilaa vaativien kaupan alueiden ohjaus tarkentui lausunnonn jälkeen tältä osin 4. vaihemaakuntakaavassa, jonka Keskivaativan kaupan uusille yksiköille ja myös muiden uusien vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittaminen jo pääosin toteutuneeseen kaupunkirakenteeseen on haasteellista. Kun vielä nykyinen Nah- kurintien liittymä valtatieltää sulkeutuneee tulevaisuudessa, kaupan suuryksiköt hakeutuvat entistä enemmän valtatienn varrelle Asemankannakselle. Asemankannas sijoittuu lähellee nykyistä ydinkeskusta-aluetta eikä sen kehittyminen monipuolisena kaupan alueena aiheu- ta yhdyskuntarakenteeseen haitallista vaikutusta. AsemankannA nakselle maakuntakaava oh- Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Saarijärven keskustassa (C-alueella) ei ole hyviä korttelialueitaa paljon tilaa jaa kuitenkin vain tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjen rakentamista, mutta tarve myös muun erikoiskaupann suuryksiköiden sijoittamismahdollisuuksille on olemassa seuraa- van vuoden kuluessa. Kaupparakentamiseen soveltuvaaa maa-aluetta on yksinker- taisesti vähän vesistöjen rajaamalla ydinkeskustan ja Asemankannaksen alueilla. Kaupun- naksen kehittymistä osaksi ydinkeskustan tyyppistää kaupparakentamista, vaikka tähän gin huolena on, että mahdollisesti maakuntakaavann 4. vaihekaava rajoittaa Asemankan- suuntaan selkeästi kehityss on jo edennyt. Isot autokaupat, rautakaupan sekä maatalouskaupan palvelut, joita nyt on mm. Hietalah- ei tulevaisuudessa enää löydy maata isommille kaupan yksiköille. Yleiskaavassa tulisi olla dessa (osa Asemankannasta) erittäin ahtailla alueilla, olisi hyvää voida sijoittaa myös edemmäs Jyväskylän tien varrelle, mikäli ydinkeskustan C-alueelta tai Asemankannakselta joustavuutta myös kaupparakentamisen tulevaisuuden ratkaisuille, joita emme täysin voi tänä päivänä tietää. t Tätä ajatusta palveli yleiskaavaluonnoksenn P-2 merkintä, mikä nyt eh- dotuskaavassaa on korvattuu TP-1 merkinnällä. Lähtökohtaisesti Saarijärven tulee voida kehittyä oman lähiseutunsa monipuolisena palve- lukeskuksena myös kaupan osalta, mikä vähentää pitkämatkaista ja paikallisesta näkökul- kaavassa tietoinen valinta moniin maanhankintaan liittyvien epävarmuustekijöiden takia. Lievällä ylimitoituksella kaupunki haluaa varmistaa asemakaavoitettavaksi tarkoitetun t raa- kamaan riittävyyden ja toteuttamismahdollisuudet pitkällä p aikavälillä. Joidenkin taajaman reunamilla olevien asuntokortteleiden muuttamista reservialueiksi voidaan kuitenkin harkita. Yleiskaavan liikenneratkaistu maakuntaliitto toteaa vahvistettujen maakuntakaavojen mu- masta turhaa asiointiliikenn nöintiä Jyväskylän tai Tuurin suuntaan. Keski- Suomen liitto pitää asumisen aluevarauksia hieman ylimitoitettuna, mikä on yleis- kaisiksi, mutta toteutettavuudeltaan epävarmoiksi suurista s investointitarpeista johtuen. Mi- edellyttää liitto että yleiskaavassa osoitetaan toimivat rinnakkaistie- ja kokoojakatujärjeste- lyt. Yleiskaavaehdotuksessa liikennejärjestelyt toteutetaan vuonna 2013 laaditun selvityk- sen pohjalta (Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärven kaupunki / A-Insinöörit Suunnittelu käli valatietä 13 päätetäänn yleiskaavaluonnoksestaa poiketen kehittää nykyisellä paikallaan,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Inarin kunta Seitap Oy 2016 Seitap

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot