1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven (27.8.2012)"

Transkriptio

1 1 (25) Saarijärven keskustan yleiskaava Luonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä n Saarijärven kaupunginhallitus Vastineet Mielipiteitä ja lausuntojaa ovat esittäneet seuraavat tahot (22 kpl): 1. Hakkarainen Esa ( ) 2. Säntti Risto ( ) 3. Lampinen Eeva-Maija, Lampinen Jukka-Pekka, Varvikko Kalle ( ) 4. Niemi Jorma (2012) 5. Saarijärven Kokoomus ry / Lehtinen Harri ( ) 6. Lampinen Hanna ( ) 7. Veikko Tarvainen, Saara Tarvainen, Aaro Lahtinen, Terttu Lahtinen, Pentti Saastamoinen, Jaana Saas- tamoinen, Tarmo Pohjonen,, Pia Rantala, Henna Parhiala, Jan Parhiala, Janana Viikilä, Esa Viikilä, Orvo Helin, Ritva Helin, Helena Parhiala, Rainer Parhiala, Monika Kinnunen ( ) 8. Saarijärvi-Seuraa r.y. ( ) 9. Rahkonen Raijaa ja Veikko ( ) 10. Meriala Anja ( ) 11. FC Saarijärvi / Messala Janne ( ) 12. Karisto Ari-Pekka (xx.xx.2012) 13. Koiraurheilualuee / Paananenn Sirkka ( ) 14. Rautiainen Ari ( ) 15. Koskinen Lauri (2012) 16. Keski-Suomen museo ( ) 17. Liikennevirasto ( ) 18. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry ja Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ryy ( )) 19. Perusturvaliikelaitos Saarikka ( ) 20. Metsäkeskus ( ) 21. Keski-Suomen liitto ( ) 22. Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( )

2 2 (25) 1. Hakkarainen Esa ( ), mielipide Mielipiteessä esitetään useita hyviä ja varteenotettavia näkökulmia Ilolantien ja Kauppaka- dun välisten kortteleiden maankäytöstä, liikennejärjestelyistä, kaupunkikuvallisesta olemuk- sesta ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestä. Yleiskaavakartalle ne eivät aiheuta muutok- päivityksessä (2014) ja myöhemmin keskustan asemakaavoituksessa (Saarijärven kaavoi- tusohjelman mukaan vuosina ). sia, mutta osa niistä voidaan ottaa huomioon keskustan täydennysrakentamissuunnitelman Yleiskaavassaa ydinkeskusta säilyy keskusta-alueen merkinnällää (punainen aluevaraus, kir- Rakentaminenn suunnitellaan tarkemmin asemakaavamuutoksilla, joita tehdään yleiskaavan tultua hyväksytyksi. Yleiskaavaa tarkemmin rakentamistehokkuutta, rakentamistapaa ja kaupunkikuvaaa ohjaavan asemakaavoituksen yhteydessä kuullaan maanomistajien ja jaintunnus C), joka mahdollistaa monenlaisia käyttötarkoituksiaa ja rakentamistehokkuuksia. asukkaiden ja kiinteistönomistajien näkemyksiä. Mielipiteessä esitetyt kommentit koskevat enimmäkseen yleiskaavan taustaselvityksiin ja valmisteluaineistoon kuuluvaan kaupunkikeskustann täydennysrakentamissuunnitelmaa (2011), jota päivitetään vuonna 2014 tämän mielipiteen ja muunn saadun palautteen pohjal- taan kokonaisuutta asuntovaltaisen täydennysrakentamisen suuntaan. Tämä ideasuunni- telma ei ole päivitettynäkään rakentamissuunnitelma, vaan yksi mahdollinen visio vuosi- kymmenten myötä mahdollisesti tehostuvasta kaupunkirakenteesta. Vasta Saarijärven kes- ta. Päivityksessä 2014 vähennetään ydinkeskusta n liikerakentamisen määrää ja muoka- kustan asemakaavamuutokset luovat lopullisen pohjan keskustan kaupunkiympäristön ke- hittämiselle. Kirkkoympäristöön liittyvänn Ilolantien asutus- ja kulttuurihistoriallinen merkitys keskustan vanhasti asuttuna alueenaa on kaavan laatijoiden l tiedossa, kuten myös jälleenrakennuskau- den rakennusperintöarvot osana kansallista kulttuuriperintöä. Näiden vaalimiseksi on yleis- sijoitetut valtatie ja rautatiee hankaloittavat kuitenkinn historiallisen kokonaisuuden kaupunki- kuvallista hahmottumista nykyisin ja auttamatta myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi pit- kaavassa omat merkintänsä, joiden kehittämisessää otetaan huomioon erityisesti Keski- halkomaan Suomen museon lausunnossaan esittämät näkemykset. Saarijärven keskustaa källä aikavälillää voi olla järkevää kaupunkikehitystä rakentaa kaupungille uusi ja samallaa meluvaikutustaa lieventävä rakennettu reuna edelleen vilkastuvien liikenneväylien suuntaan ja myös jokaisen kaupungin merkittäviin julkisiin ulkotiloihin kuuluvan torin tuntumaan. t Yksi- tyiskohdat ratkaistaan kuitenkin siis vasta asemakaavoituksen keinoin. Keskustan liikennejärjestelyt osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen vuonna 2013 teke- tulevat joka tapauksessa rauhoittamaan Nahkurintien valtatieliittymän poistuminen. Tämän lisäksi Ilolantien liikennettää saattaa rauhoittaa mahdollisesti muuttuva linja-autoaseman si- män, valtatietä 13 koskevan selvityksen pohjalta. Tämän T perusteella Ilolantien liikennettä jainti, josta neuvottelut ovat meneilläänn loppuvuodesta Näiden muutosten jälkeen avautuu mahdollisuus kehittää Ilolantien rakennettua ympäristöä ja kevyen liikenteen ympä- ristöä pienipiirteisempään suuntaan.

3 3 (25) 2. Säntti Risto ( ), mielipide Mielipiteessä suhtaudutaa n myönteisesti kaupunkikeskustan rakennetun ympäristön tiivis- tämiseen ja tehostamiseen, myös Lahdenperä-yhtymän omistamilla kiinteistöillä. Yleiskaa- vakartalla kokoo kaupunkikeskustan ydin on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (punai- nen aluevarausmerkintä C). Merkintä mahdollistaa monipuoliset käyttötarkoitukset. Raken- tamisen tehokkuus ja korttelikohtaiset yksityiskohd at ratkaistaan tarkemmin vasta asema- kaavoituksen keinoin, ei yleiskaavalla. Keskustan asemakaavaa amuutosten aikanaan käyn- tontti- ja korttelikohtaisiin yksityiskohtiin. Saarijärven kaupunginn kaavoitusohjelman mukaan keskustan asemakaavojenn päivitys on tarkoitus tehdä vuosina Mielipiteessä esitetyt kuvat ja kommentit viittaavat yleiskaavan valmisteluaineistoon kuulu- vaan erilliseen selvitykseen, joka ei siiss ole yleiskaava eikä asemakaava, vaan tulevaisuutta visioiva ideasuunnitelma yleiskaavan rakentamisen n määriin liittyvien mahdollisuuksien ja kaupunkikuvallisten muutosten hahmottamiseksi. Yleiskaavan Y valmisteluvaiheessa (luon- nosvaiheessa) ) saadun muun palautteen perusteella täydennysrakentamisen ideasuunni- telmaa päivitetään vuonnaa 2014 ja aluetta laajennetaan Asemankannakselle. Ydinkeskus- tassa kokonaisrakennetta kevennetäänn ja kaupan alueita a muutetaan asumiselle. Kaupunkikeskustan toiminnalliseen ja liikenteelliseen rakenteeseen tulee myös muita muu- nistyessä Saarijärven kaupunki kuuleee maanomistajia yleiskaavavaihetta tarkemmin, liittyen toksia, jotka johtuvat valtatien 13 keskustan liittymäjärjestelyissä tapahtuvista muutoksista. Näiden seurauksena myöss ydinkeskustan toiminnalliset painopisteet ja liikenteen pääverk- saattaa muuttua, tätä koskevat neuvottelut ovat meneillään vuoden 2013 lopulla. ko muuttuvat jossakin määrin. Myös linja-autoaseman ja yleisten pysäköintialueiden sijainti

4 4 (25) 3. Lampinen Eeva Maija, Varvikko Kalle, Lampinen Jukka-Pekka ( ), mielipide Mielipiteessä toivotaan, t että yleiskaavassa osoitettu maankäyttö korjattaisiin valmisteillaa olevan Luhdan asemakaavan mukaiseksi. Mielipidee on perusteltu ja voidaan ottaa huomi- oon. Asumisen aluevaraukset (A) korjataan maanomistajan toivomalla kohdalla vastaa- maan Luhdan asemakaavan aluevarauksia.

5 5 (25) 4. Niemi, Jorma (2012), mielipidee Mielipiteessä toivotaan t Matosalmen sillalle johtavaa kevyen liikenteen väylää. Mielipidee on hyvin perusteltu ja voidaann ottaa huomioon. Ranta-Hännilän tien varressa oleva ulkoilureit- Matosalmen silta (punainen palloviiva). timerkintä (vihreä palloviiva) muutetaan uudeksi kevyen liikenteen väyläksi välillä Paavontie

6 6 (25) 5. Saarijärven Kokoomus ry / Lehtinen Harri ( ), mielipide Mielipiteessä kiinnitetään huomiota keskustan pysäköintiratkaisuihin, valtatien sijaintiin, asuntorakentamisen kerroslukuihin, rakennustapaan ja väljyyteen. Yleiskaavaluonnoksen valtatieratkaisua (siirto radan varteen) pidetään hyvänä ja asukaslukuennusteita liian opti- mistisina. Yleiskaavaa havainnollistavan ideasuunnitelman rakennustapaa pidetään kerros- luvuiltaan liian korkeana jaa Saarijärven kaupunkiin huonosti sopivana. Vastauksena esitetään seuraavaa: Yleiskaava mahdollistaa keskustassa monenlaisia py- säköinnin, asuntorakentamisen ja kaupunkikuvan ratkaisuja. r Vaikka yleiskaavan valmiste- yleiskaavalla. Yleiskaavann tärkein tehtävä on osoittaa maankäytön ja liikenteen suuret lin- jat. Yksityiskohtia tarkennetaan asemakaavoituksen ja muun tarkemman suunnittelun kei- luaineistossa esitellään mahdollisia kaupunkikuvallisia rakentamisvisioita, ei niitä ratkaista noin. Lisäksi todetaan, ettää erityisesti valtion viranomaisten yleiskaavaluonnoksesta anta- mien lausuntojen johdostaa valtatietä ei yleiskaavaluonnoksestaa poiketen siirretä Aseman- myös ydinkeskustan ja Asemankannaksen liikennejärjestelyihinn ja täydennysrakentamis- visioihin. kannaksella radan varteen, vaan sitä parannetaan nykyisellä paikallaan. Tämä vaikuttaa

7 7 (25) 6. Lampinen Hanna ( ), mielipide Palaavasalmen/Palvasalmen liittymä (Vt13/Paavontie) on maisemallisesti hieno ja kulttuuri- sisääntuloporttina kaupunkikeskustaan. Yleiskaavaa tarkemmat maankäyttökysymykset to- historiallisesti merkittävä sisääntuloalue Saarijärven keskustaan. Se voi jatkossakin toimia teutetaan asemakaavoituksen, tiesuunnittelun ja katusuunnittelun keinoin. Yleiskaavassaa esitettävät valtatien 13 sijainti- ja liittymäratkaisut ovat riippuvaisia ensisijai- lii- sesti valtion ja alueviranomaisten näkemyksistä, joihin Saarijärven kaupungin paikalliset kennejärjestelyt joudutaann sovittamaan. Yhteisen näkemyksen n edelleen kirkastamiseksi ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki vuonna 2013 tehneet uuden selvi- tyksen valtatien 13 liikenneratkaisuista. Tämä on pohjana yleiskaavaehdotuksessa esitettä- mänä. Nykyinen asemakaavallinen tilanne liikennealuevarauksineen on alueella voimassa, koska (laadinnassa oleva) yleiskaava on hierarkisesti alempiarvoinen kaavatyyppi. Valtatien 13 osalta laaditunn toimenpidesuunnitelman toteutuminen edellyttää merkittäviää in- ville liikenneverkolle. Palaavasalmen risteysaluee on merkitty yleiskaavaehdotukseenn parannettavana tasoliitty- vestointivarojaa sekä valtionn että kaupungin taholta ennen kuin risteyksen muutossuunni itel- Asemakaavan ajantasaisuutta tulee kunnan arvioida vähintäänn 13 vuoden välein (MRL 60 ma voitaisiin huomioida asemakaavoituksessa. Hankerahoitusta kohteelle ei ole tiedossa. ).

8 8 (25) 7. Veikko Tarvainen, Saara Tarvainen, Aaro Lahtinen, Terttu Lahtinen, Pentti Saastamoinen, Jaana Saastamoinen, Tarmo Pohjonen, Pia Rantala, Henna Parhiala, Jan Parhiala, Janana Viikilä, Esa Viikilä, Or- on osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti. Kukonhiekantie on hallinnollisesti valtion ylläpitä- mä maantie (nro 16843) jaa toiminnalliselta luokaltaan yhdystie. Kukonhiekantien hoidon hal- vo Helin, Ritva Helin, Helena Parhiala, Rainer Parhiala, Monika Kinnunen K ( ), mielipide Kukonhiekantien liikenneturvallisuus on yleiskaavan tavoitteena, minkä vuoksi sen varteen linnollinen vastuu on tähänn saakka kuulunut valtiolle, minkä takia tien hoidosta ei ole vas- tannut Saarijärven kaupunki. Mielipiteessä esitetty palaute on välitetty Keski-Suomen ELY- keskukselle ja Saarijärven kaupungin kunnallistekn niikkapalveluille.

9 9 (25) 8. Saarijärvi-Seura r.y. ( ), mielipidee Saarijärvi-Seuran yleiskaavaluonnoksesta esittämät näkemykset ovat rakentavia ja voidaan enimmäkseen ottaa huomioon kaavan jatkossuunnittelussa. Vastauksina Saarijärvi-Seu uran esiin nostamiinn näkökohtiinn esitetään seuraavaa: Kansallisen kaupunkipuiston tai vastaavan kokonaisuuden tavoite säilyy yleiskaavassa, ja sitä voidaan tarvittaessa selventää kaavaselostuksessa ja teemakartalla. Keltaisella osa- aluerajauksellaa on merkittyy kaupunkipuistovyöhykkeen osuus keskusta-alueella (matkailun ja virkistyspalvelujen kehittämisvyöhyke). Rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen liit- Kaava-aineistoon liittyvä täydennysrakentamisselvitys ja sen vuonna 2014, yleiskaavaluon- noksesta saadun palautteen pohjalta laadittava päivitys on vainn yksi mahdollinen visio yleis- tyviä yleiskaavamääräyksiä kehitetään. Kerrostalorakentamisen sijaintia ei ole tarpeen yksityiskohtaisesti ratkaista yleiskaavalla. ja asemakaavoituksen tueksi, ei vielä rakentamisee en johtava suunnitelma. Yleiskaavass sa oleva ydinkeskustan C-merkintä (punainen aluevaraus C) ja yleiskaavan A-merkinnät (rus- kea aluevarausmerkintä A) mahdollistavat kerrostalorakentamisen mutta eivät pakota sii- hen. Asuntorakentamisen tarkempi luonne sopii tarkemmin ratkaistavaksi myöhemmin, asema- uusia kerrostaloalueita mm. Ketunniemeen ja Sivulanpellolle. Autiolahden kerrostaloalue on vanhastaann suosittu eikä liian etäällä keskustasta. Myös Saarijärven väestön ikäraken- teissa ennakoitujen muutosten takia sijainniltaan hyvää tehokasta asuntorakentamista tarvi- kaavoituksen keinoin. Keskustan asemakaavojen uusiminen u onn Saarijärven kaupungin kaavoitusohjelmassa ajoitettu vuosille Ydinkeskustaan on muodostumassaa taan keskustaan tai sen untumaan, lähelle palveluja. Valtatien13 melunsuojaustarve on ilmeinen Saarijärven keskustassa. Valtatien ja radan häi- riövaikutusta koskevia kaavamääräyksiä on tarpeen tarkentaa. Olemassa olevan taajama- rakenteen sisällä meluntorjunta-asiat kuuluvat ensisijaisesti valtiolle. Yleiskaavassa osoitet- on tavien uusien rakentamis- ja muiden häiriöherkkienn maankäyttömuotojen osalta vastuu ensisijaisesti Saarijärven kaupungin. Maamme rataverkosta vastaava Liikennevirasto ei yleiskaavasta antamassaan lausunnos- sa pidä mahdollisena henkilöliikenneaseman toteutumista Saarijärven keskustan läpi kul- julkinen joukkoliikenne hoituu siis jatkossakin vain kevalle radalle, minkä takiaa varaus poistetaan kaavakartalta. Saarijärven pitkämatkainen linja-autoin.

10 10 (25) 9. Rahkonen Raija ja Veikko ( ), mielipide Mielipide koskee ensisijaisesti Ilolantien rakennettua ympäristöä ja sen tulevaisuutta. Ilo- lantie 11 kuuluu yleiskaavakartalla keskustatoimintojen alueeseen (punainen aluevaraus ja kirjain C). Yleiskaava mahdollistaa rakentamisenn tehostumisen ja käyttötarkoitusmuutokset keskus- liikerakentamisen sijoittumista ydinkeskustassa. Merkinnällä M onn osoitettu se ydinkeskustan alue, jossa käyttötarkoitukset ja rakentamisen tehokkuus voivatt joustavasti ja tarpeen mu- tassa, muttei mitenkään pakota siihen. Yleiskaavann C-merkinnällä ei ratkaista esimerkiksi kaan vaihdellaa yleiskaavaaa tarkentavassa, rakennetun ympäristön yksityiskohdat, maan- kaavoitusohjelmassa ajoitettu vuosille Kaava-aineistoon liittyvä täydennysrakentamisselvitys ja sen vuonna 2014, yleiskaavaluon- noksesta saadun palautteen pohjalta laadittava päivitys taas onn vain yksi mahdollinen visio omistajien toiveet tarkemmin huomioon ottavassa, käytännön rakentamista ohjaavassa asemakaavoituksessa. Keskustan asemakaavojen uusiminen on Saarijärven kaupunginn yleis- ja asemakaavoituksen tueksi, ei vielä rakentamiseen johtava suunnitelma. Päivityk- sessä 2014 Ilolantietä on kehitetty asumisen ympäristönä, ei enää tehokaan liikerakentami- 13 ja keskustan pääliikenneverkon rakenteissa. sen alueena. Tähän ovat vaikuttaneet asukkailta saatu palaute ja myös muutokset valtatien

11 11 (25) 10. Merialaa Anja ( ), mielipide Mielipide sekä siinä ansiokkaasti esitetyt perustelut taustatietoineen otetaan huomioon yleiskaavan jatkosuunnittelussa. Yleiskaavaluonnoksessa esitetty uusi yhteys keskustan länsiosasta Koiralammentien kautta valtatielle poistetaan. Sen sijaan liikenneturvallisuudeltaan huonoa liittymäää esitetään parannettavaksi nykyisen sijaintinsa tienoilla, Keski-Suomen ELY-keskuksen Muilta osin yleiskaavassa osoitet- tu maankäyttö jää ennalleen ja toteutettavaksi myöhemmin tehtävän asemakaavoituksen kautta. Siinä yhteydessä ympäristöä koskevat selvitykset ja maankäyttösuunnitelmat tar- kentuvat. Asemakaavoituksen yhteydessä ympäristön arvot ja erityispiirteet, kuten myös maanomistajien toiveet voidaan ottaa suunnittelun lähtökohdiksi. Mielipiteessä esitetty näkemys Koiralammentien maisemallisista arvoista ja historiallisesta merkityksestä on oikeaan osunut. Jatkosuunnittelussa voidaan harkita Paavontien- Koiralammentien ja mahdollisesti myös joidenkin muiden m teidenn osoittamista esimerkiks maisema- ja matkailutienä ä. Tämä tukisi erittäin hyvin ajatusta yleiskaavoituksen yhteydessä esiin nostetusta ja yleiskaavassa kehittämismerkinnällä osoitetusta Summassaaren ja Kol- vuonna 2013 teettämän valtatietä 13 koskevan selvityksen mukaisesti. kanlahden välisestä matkailu- ja virkistysvyöhykkeestä sekä siihen liittyvästä kaupunkipuis- tokokonaisuudesta. Toteutuessaan matkailutiet on mahdollista osoittaa maastoon liikenne- merkein. Ne voidaan ottaaa huomioon Saarijärven seudun s matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa.

12 12 (25) 11. FC Saarijärvi / Messala Janne ( ), mielipide Mielipiteessä toivotaan, t että yleiskaavassa osoitettaisiin uuden jalkapallokentän sijainti. Yleiskaavassaa on pyritty mahdollistamaan vapaa-ajan toimintojen ja harrastusmahdolli- suuksien kehittäminen keskustassa lähellä asutusta ja olemassa olevia vapaa-ajan palvelu- ja, mikä mahdollistaisi kaikkien ikäryhmien liikunnan ja urheilunn näillä alueilla. Yleiskaavas- sa ei yleispiirteisyytensä vuoksi ole tarkoituksenmukaista osoittaa käyttötarkoituksia tarkas- ti, vaan mahdollistaa näiden toteuttaminen asemakaavoituksenn tai muun tarkemman suun- a nittelun keinoin. Luonnoksesta poiketen yleiskaavaehdotuksessa esimerkiksi Kusiaismäen urheilualueita kohtuullisen lähellä oleva Asemankannaksen pohjoisranta varataan vapaa-ajan ja virkistystoimintaa palve- levia kenttiä, halleja ja huoltorakennuksia, rakennelmia sekä paikoitustiloja. Aluetta voi ke- urheilu- ja virkistysalueeksi (VU). Alueelle on mahdollista rakentaa urheiluhittää esim. vesiurheilun, kalastusharrastuksen, palloilukenttälajien, lemmikkien koulutus- Asemankannaksen pohjoisranta paljon tilaa vaativille jalkapallotoiminnoille vai olisiko jokin muu paikka tähän tarkoitukseen parempi. Selvää on, o ettei ainakaan mielipiteessä esitetyn kokoinen tekonurmikenttä (120x85 m) mahdu Asemankannaksen pohjoisrannan alueelle. Pienempikokoinen kenttä voi olla mahdollinen, mutta vaatii sekin yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua ja ympäristöllisten reunaehtojen varmistamista (mm. mahdolliset pilaantuneet maat rautatietoimintojen jäljiltä). Mielipiteessä esitetty sijainti Husuahon suunnalla on o yleiskaavan puolesta mahdollinen A- alueiden ja muiden ulkourheilulajien kohteena. Asemakaavoituksessa tai muussa tarkemmassa suunnittelussaa tulee varmistaa, riittäisikö kortteleiden sisällä. Tällöinn kentän tarkka sijaintiratkaisu ja maankäytöllinenn liittyminen muuhun ympäristöön voitaisiin suunnitella asemakaavoituksen yhteydessä.

13 13 (25) 12. Karisto Ari-Pekka (2012), mielipide Mielipiteessä toivotaan t Ranta-Hänniläntien reunaan kevyen liikenteen väylää välille Koira- Ranta-Hännilän tien varressa oleva ulkoilureittimerkintä (vihreää palloviiva) muutetaan uu- deksi kevyen liikenteen l väyläksi välillä Paavontie Matosalmenn silta (punainen palloviiva). lammentie - Matosalmen silta. Mielipide on hyvin perusteltu jaa voidaan ottaa huomioon.

14 14 (25) 13. Koiraurheilualue / Paananen Sirkka ( ), mielipide Mielipiteessä toivotaan t yleiskaavaan alueita koiraurheilulle ja harrastukselle. Asiasta kes- kusteltiin myös kaavaluonnoksen yleisötilaisuudessa. Tällöin todettiin, että nämä kasvatta- vat suosiotaan ja Saarijärvi voisi olla seudullinenkinn koiraharrastuskeskus. Yleiskaavaehdotuksessa on pyritty mahdollistamaan vapaa-ajan toimintojenn ja harrastus- pohjoisranta on varattu keskustan yleiskaavassa vapaa-ajan urheilu- ja virkistysalueeksi (VU). Alueelle on mahdollista rakentaaa urheilu- ja virkistystoimiv ntaa palvelevia kenttiä, hal- mahdollisuuksien monipuolinen ja joustava kehittäminen. Esimerkiksi Asemankannaksen leja ja huoltorakennuksia, rakennelmiaa sekä paikoitustiloja. Aluetta voi kehittää esim. ve- siurheilun, kalastusharrastuksen, palloilukenttälajien, lemmikkien koulutusalueiden ja mui- den ulkourheilulajien kohteena. Kusiaismäen alueelle on varattu P-1 ja VU-alueet, osoittaaa tarkasti virkis- tykseen tai urheiluun varattujen alueiden käyttötarkoitusta kovinn tarkasti, vaan jättää asia asemakaavoituksen, yleisten alueiden suunnittelunn tai muun tarkemman suunnittelun vai- heeseen. jotka mahdollistavatt myös kyseisen toiminnan sijoittamisen. Yleiskaavassaa ei yleispiirteisyyden vuoksi ole tarkoituksenmukaista

15 15 (25) 14. Rautiainen Ari ( ), mielipide Mielipiteessä esitetty toivee asuntoalueen laajennuksesta Sara-ahon ja Rajalan välisellä alueella voidaan ottaa osittainn huomioon. Asuntoalue osoitetaan lammen kaakkoispuolelle. Yleiskaavallisen kokonaisrakenteen kannalta ja viher- ja ulkoilureittiyhteyksien turvaami- seksi lammen rantaviiva jaa lammen eteläreuna jätetään rakentamisesta vapaaksi. Maan- käyttö tarkentuu myöhemmin, yleiskaavaa tarkentavassa ja toteuttavassa asemakaavoi ituk- sessa.

16 16 (25) 15. Koskinen Lauri (2012), mielipide Mielipide läntisen hautausmaan pysäköintitarpeistaa on perusteltu, mutta sen perusteella ei tehdä muutoksia yleiskaavakarttaan. Yleiskaavass a koko ydinkeskusta on C-aluetta, joka mahdollistaa joustavasti erilaista maankäyttöä eikää ota kantaa yksittäisten kortteleiden tai tonttien käyttötarkoitukseen tai rakentamistapaan. Mielipiteessä olevan paikan käyttö ratkaistaan tarkemmin MRL:n mukaisellaa asemakaavoi- käyttötarkoituksia (mm. asuin- ja liikerakentaminen, linja-autoasema). Säästökeskuksen, vanhan hautausmaan sekää korttelin 136 pysäköimisongelmat pyritään kuitenkin ratkaise- maan laadinnassa olevilla asemakaavahankkeilla. Saarijärven kaupungin kaavoitusohjelmassa on myös keskustan asemakaavojen uusiminen kokonaisuutena aikavälillää Sekä yleiskaavoituksenn että asemakaavoituksen taustaksi tehtyä ydinkeskustan täydennysrakentamista visioivaaa selvitystä päivitetään vuonna tuksella. Kyseisestä alueesta on esitetty yleiskaavoituksen yhteydessä myös toisenlaisia 2014.

17 17 (25) 16. Keski-Suomen museo ( ), lausunto Lausunnossaan Keski-Suomen museo pitää myönteisenä monia yleiskaavan kulttuuriym- päristömerkintöjä ja niihin liittyviä kehittämismerkintöjä. Ne on kehitetty pohjautuen Saari- järven kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, vahvuuksiin ja niiden pohjalta yleiskaavan ta- voitevaiheessaa tunnistettuihin strategisiin kehittämismahdollisuuksiin. Saarijärvellä ympäris- sopii tältä osin hyvin työkaluksi ympäristölliseen kehittämiseen.. tön kehittäminen ja hoito sopii hyvin paikkakunnan kulttuurikaupunki-imagoon. Yleiskaava Keski-Suomen museon kaava-aineistossa huomaamat puutteet täydennetään. Kaavakar- talle lisätään suojeltuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin nykyisinn kuuluvat Kunniavuoren tais- telukaivannot, joita ei ollut vielä mukana Museoviraston kaavaluonnosta varten toimitta- massa paikkatietoaineistossa. Kaavaselostukseen täydennetään Keski-Suomen Museon M rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitys (Silén 2009). Rakennettua kulttuuriympäristöää koskevia kaavamääräyksiä kehitetään lausunnossa toivotun mukaisesti seuraavilta osin: taustaselvityksissä mainittujen yksittäisten kohteiden tai rakennusryhmien asemakaavallinen ohjaus, suojeluasemakaavo- jen tarpeellisuus, uudisrakentamisen ohjaus kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan sovit- tamisen osalta. Kaavaselostuksessa esitettyä vaikutusten arviointiaa täydennetään: erityisen huolella arvioi- daan liikennerakentamisenn vaikutuksett rakennettuun kulttuuriympäristöön. Sen sijaan Keskehitystä 1900-luvun lopulla kuvaavien piirteiden esiin nostaminen sopii yksityiskohtaisuu- tensa vuoksi yleiskaavaa paremmin asemakaavatasolle. Keskustan asemakaavojen päivi- tys on ohjelmoitu vuosille Kyseisessä asemakaavatyössä tarkastellaan suoje- lumerkinnät keskusta-alueella. Keski-Suomen museon lausunnossaann esittämien seikkojen lisäksi kulttuuriympäristöön liit- ki-suomen museon toivoma modernin rakennusperinnön ja erityisesti rakennustekniikan tyen harkitaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja/tai maisemallisesti edustavien teiden merkitsemistä kaavaan esim. matkailu- ja maisemateiden kehittämismerkinnällä (esim. Paavontie - Koiralammintie, Pietari Brahen tien väyläosuus Lumperon harjulla), mikäli näis- tä löytyy riittävästi pohjatietoa ja/tai perusteita.

18 18 (25) 17. Liikennevirasto ( ), lausunto Yleiskaavassaa esitettävät rautatiehen liittyvät l liikenne- ja maankäyttöratkaisut ovat sidok- sissa valtatien 13 sijaintiratkaisuun ja Saarijärven kaupungin k maankäyttötavoitteisiin. Näitä on yleiskaavaprosessin aikana sovitettu yhteen ensisijaisesti Saarijärven kaupungin ja Kesviranomaisyhteistyöllä. Valtion liikenneviranomaisten valtatiehen liittyvät tavoitteet ovatt muuttuneett yleiskaavapro- sessin aikana,, vaikeuttaenn ja hidastaen merkittävällä tavalla Saarijärven kaupungin yleis- kaavasuunnittelua. Kaavaluonnoksessa esitetystä valtatien siirrosta radan viereen luovu- taan kaavaehdotuksessa. Uudet rataan liittyvät liikenneratkaisut keskustassa ja Aseman- kannaksella perustuvat vuonna 2013 tehtyyn erillisselvitykseenn (Keski-Suomen ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki). ki-suomen ELY-keskuksenn teettämin selvityksin ja suunnitelminn sekä neuvotteluin ja muulla Liikenneviraston lausunnon johdosta keskustan henkilöliikenneasemaan merkintä poiste- taan yleiskaavakartalta, vaikka siihen varautuminen n olisi valtakunnallisten alueidenkäytt töta- puunkuormausalueen korvaava mahdollinen uusi sijainti s osoitetaan Linnan pysäkin teolli- suusalueen kohdalle. Asemakannaksen kohtauspaikka ja tarvittavat huoltoraiteet samalla kohtaa otetaan huomioon "kehitettävä rataosuus" -merkinnällä.-. Tämä mahdollistaa puun- kuormaustoimintojen siirron ja muun kehittämisen Liikenneviraston tarpeiden mukaisesti. Samalla merkinnällä mahdollistetaan rataan liittyvien kuormaus- tai muiden rataan tukeutu- vien yritystoimintojen kehittäminen Linnan kylän teollisuusalueella. Sekä Asemankannaksen että Linnan alueen raiteistoalueen kehittäminen saattaa vaatiaa asemakaavatason suunnittelua aluevarausten riittävyyden ja toiminnallisuuden varmistami- seksi. Radan melu- ja tärinävaikutukset huomioidaan ensisijaisesti asemakaavojen tai voitteiden mukaista pitkän aikavälin varautumista raideliikenteen kehittämiseen. Yleisen liikenne- ja muun turvallisuuden kannalta erittäin e vaarallisen Asemankannaksenn asemakaavamuutosten laadinnan yhteydessä. Myös maaperäselvitykset ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitykset laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavalla ei muodosteta merkittävästi uusia asuinalueita radan läheisyyteen, joten eril- tään seuraavasti: "Radan mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asema- kaavoja laadittaessa." linen melu- ja tärinäselvityksen laadintaa ei ole tarpeen. Yleiskaavamääräyksiä täydenne-

19 19 (25) 18. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry ja Metsänomistajien liitto Järvi-SuomiJ i ry ( ), mielipide Lausunto-nimellä annettu mielipide koskee otsikkonsa mukaisesti Pylkönmäen keskustan yleiskaavaa. Sen sisältö eii ilmeisesti koske a. Vastaukse- et- na mielipiteessä esitettyihin asiasisältöihin todetaan kuitenkin seuraavaa: Liittyen luonnoltaan arvokkaiden alueiden aluevaraus- ja osa-aluemerkintöihin todetaan, tä yleiskaavoissa aluevarausmerkintä on pääsääntöisesti vahvempi maankäytön ohjauskei- maanomistajille on lähetetty tai lähetetään tiedotteet luonnos- jaa ehdotusvaiheessa. Työ- ryhmiin ei ole valitettavasti i mahdollistaa kutsua kaikkia osallisia, mutta laajalla tiedottamisella aktivoidaan eri osallistahott ottamaan kantaa hankkeeseen. -alueen liito-oravareviireistä tehtiin päivittävä tarkistussel- vitys vuonna 2013 (Ahlman, Lausunto n liito- oravareviireistä 2013, Ahlman Group Oy). Selvityksen yhteydessä ilmeni mm., että osa no kuin osa-aluerajaus. Aluevaraus- ja osa-aluemerkinnät täydentävät toisiaan. Yleiskaavasta tiedotetaan Saarijärvellää laajemmin kuin laki vaatii: kaikille yleiskaava-alueen yleiskaavaluonnoksessa esitetyistä liito-orava-alueista on hakkuiden seurauksena tuhoutu- nut. Saarijärven kaavoituksessa luonnonsuojelun vastuuviranomv maisena toimii Keski- yleiskaa- Suomen ELY- keskus, jonka ohjeiden mukaan liito-oravaesiintymät merkitään vaan.

20 20 (25) 19. Perusturvaliikelaitos Saarikkaa ( ), lausunto Terveystarkastajan lausunnon mukaan kaavassa on o hyvin huomioitu saastuneet maa- täyden- netään seuraavasti: "Radan mahdolliset melu- ja tärinähaitat onn otettava huomioon asema- kaavoja laadittaessa." alueet, suojavyöhykkeet jaa liikenteen aiheuttamat ongelmat. o Yleiskaavamääräyksiä

21 21 (25) 20. Metsäkeskus ( ), mielipide Metsäkeskus kommentoi lausunnossaan luonnonympäristöltään arvokkaiden metsäaluei- den merkitsemistapoja yleiskaavassa (luo-merkinn ät yleisesti, liito-oravaa koskevat merkin- in nät, metsälain tarkoittamatt erityisen tärkeät elinympäristöt). Vastauksena kommentteih esitetään seuraavaa: Yleiskaavan tärkein maankäytön ohjaus tapahtuu pääkäyttötarkp koitusta osoittavien alueva- rausmerkintöjen kautta, osa-aluemerkinnät täydentävät ja tarkentavat niiden sisältöä. Alue- varaus- ja luo-merkinnät tarvittaessa tarkistaa. Liito-oravan elinympäristött tarkistetaan vuonna 2013 tehdyn täydentävän ja päivitysluontei- sen selvityksen pohjalta (Ahlman, Lausunto n liito- ovat siis toisiaan täydentäviä, ja niidenn keskinäistää suhdetta voi- daan oravareviireistä 2013, Ahlman Group Oy). Selvityksen yhteydessä ilmeni, että osa yleiskaa- valuonnoksessa esitetyistää liito-orava-alueista on hakkuiden h seurauksena tuhoutunut. t Kaik- suojelun vastuuviranomaisena toimivan Keski-Suomen ELY-keskuksen ohjeita. kien arvokkaiden luontokohteiden ja -alueiden merkitsemistavassa noudatetaan luonnon-

22 22 (25) 21. Keski-Suomen liitto ( ), lausunto Keski-Suomen liitto pitää yleiskaavaluonnosta pääpiirteissään maakuntakaavan mukaise- kaavamerkintään (P-2). Maakuntakaavassa alue on o teollisuusaluetta (T). Maakuntakaa avan na. Muutoksia toivotaan mm. alueen itäosassa olevien paljon tilaa vaativien kaupan alueiden ohjaus tarkentui lausunnonn jälkeen tältä osin 4. vaihemaakuntakaavassa, jonka Keskivaativan kaupan uusille yksiköille ja myös muiden uusien vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittaminen jo pääosin toteutuneeseen kaupunkirakenteeseen on haasteellista. Kun vielä nykyinen Nah- kurintien liittymä valtatieltää sulkeutuneee tulevaisuudessa, kaupan suuryksiköt hakeutuvat entistä enemmän valtatienn varrelle Asemankannakselle. Asemankannas sijoittuu lähellee nykyistä ydinkeskusta-aluetta eikä sen kehittyminen monipuolisena kaupan alueena aiheu- ta yhdyskuntarakenteeseen haitallista vaikutusta. AsemankannA nakselle maakuntakaava oh- Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Saarijärven keskustassa (C-alueella) ei ole hyviä korttelialueitaa paljon tilaa jaa kuitenkin vain tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjen rakentamista, mutta tarve myös muun erikoiskaupann suuryksiköiden sijoittamismahdollisuuksille on olemassa seuraa- van vuoden kuluessa. Kaupparakentamiseen soveltuvaaa maa-aluetta on yksinker- taisesti vähän vesistöjen rajaamalla ydinkeskustan ja Asemankannaksen alueilla. Kaupun- naksen kehittymistä osaksi ydinkeskustan tyyppistää kaupparakentamista, vaikka tähän gin huolena on, että mahdollisesti maakuntakaavann 4. vaihekaava rajoittaa Asemankan- suuntaan selkeästi kehityss on jo edennyt. Isot autokaupat, rautakaupan sekä maatalouskaupan palvelut, joita nyt on mm. Hietalah- ei tulevaisuudessa enää löydy maata isommille kaupan yksiköille. Yleiskaavassa tulisi olla dessa (osa Asemankannasta) erittäin ahtailla alueilla, olisi hyvää voida sijoittaa myös edemmäs Jyväskylän tien varrelle, mikäli ydinkeskustan C-alueelta tai Asemankannakselta joustavuutta myös kaupparakentamisen tulevaisuuden ratkaisuille, joita emme täysin voi tänä päivänä tietää. t Tätä ajatusta palveli yleiskaavaluonnoksenn P-2 merkintä, mikä nyt eh- dotuskaavassaa on korvattuu TP-1 merkinnällä. Lähtökohtaisesti Saarijärven tulee voida kehittyä oman lähiseutunsa monipuolisena palve- lukeskuksena myös kaupan osalta, mikä vähentää pitkämatkaista ja paikallisesta näkökul- kaavassa tietoinen valinta moniin maanhankintaan liittyvien epävarmuustekijöiden takia. Lievällä ylimitoituksella kaupunki haluaa varmistaa asemakaavoitettavaksi tarkoitetun t raa- kamaan riittävyyden ja toteuttamismahdollisuudet pitkällä p aikavälillä. Joidenkin taajaman reunamilla olevien asuntokortteleiden muuttamista reservialueiksi voidaan kuitenkin harkita. Yleiskaavan liikenneratkaistu maakuntaliitto toteaa vahvistettujen maakuntakaavojen mu- masta turhaa asiointiliikenn nöintiä Jyväskylän tai Tuurin suuntaan. Keski- Suomen liitto pitää asumisen aluevarauksia hieman ylimitoitettuna, mikä on yleis- kaisiksi, mutta toteutettavuudeltaan epävarmoiksi suurista s investointitarpeista johtuen. Mi- edellyttää liitto että yleiskaavassa osoitetaan toimivat rinnakkaistie- ja kokoojakatujärjeste- lyt. Yleiskaavaehdotuksessa liikennejärjestelyt toteutetaan vuonna 2013 laaditun selvityk- sen pohjalta (Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärven kaupunki / A-Insinöörit Suunnittelu käli valatietä 13 päätetäänn yleiskaavaluonnoksestaa poiketen kehittää nykyisellä paikallaan,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE OSAYLEISKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaava: Rytökallio: Pikkumuolaan kaupunginosan asemakaavatonta aluetta. Forssan kaupunki/yksityiset maanomistajat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Oulunrinteen asemakaavamuutos

Oulunrinteen asemakaavamuutos Kunnanhallitus 130 16.06.2008 Kunnanhallitus 17 13.01.2009 Kunnanhallitus 27 25.01.2011 Kunnanhallitus 90 12.04.2011 Oulunrinteen asemakaavamuutos 113//2008 KH 130 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot