: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)"

Transkriptio

1 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : , XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu Aine nro. : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Kemianteollisuuden raaka-aine, Valmistus, Jakelu, Käyttö polttoaineissa, Välituotekäyttö 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja : Borealis Polymers Oy PL 330, FI Porvoo, Suomi Puhelin: Borealis AB S Stenungsund, Ruotsi Puhelin: Toimittaja : Borealis AG Wagramerstrasse 17-19, 1220 Wien, Itävalta Puhelin: Sähköpostiosoite : 1.4 Hätäpuhelinnumero Vuoromestari, Olefiinit (24h) Vuoromestari, Fenoli (24h) Palokunta, Kilpilahden teollisuusalue (24h) (09) Myrkytystietokeskus (24h) 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Syttyvät nesteet, Luokka 2 Aspiraatiovaara, Luokka 1 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4 Ihoärsytys, Luokka 2 Silmä-ärsytys, Luokka 2 H225: Helposti syttyvä neste ja höyry. H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H312: Haitallista joutuessaan iholle. H315: Ärsyttää ihoa. H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Sivu 1 / 53

2 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset, Luokka 1B Syöpää aiheuttavat vaikutukset, Luokka 1A Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset, Luokka 2 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, Luokka 1 Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 2 Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Helposti syttyvä Syöpää Aiheuttava Ryhmä 1 Mutageeninen Luokka 2 Myrkyllinen Ärsyttävä Reprotoksinen Luokka 3 Haitallinen Ympäristölle vaarallinen H332: Haitallista hengitettynä. H340: Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350: Saattaa aiheuttaa syöpää. H361d: Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R11: Helposti syttyvää. R45: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46: Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. R48/23/24/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa. R63: Voi olla vaarallista sikiölle. R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 2.2 Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Varoitusmerkit : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet : Ehkäisy: P202 P260 Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ sumua/ Sivu 2 / 53

3 höyryä/ suihketta. P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P243 Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Toimenpiteet: P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/ suihkuta iho vedellä. P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 EI saa oksennuttaa. P391 Valumat on kerättävä. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu bentseeni tolueeni Lisämerkinnät: Vain ammattikäyttöön. 2.3 Muut vaarat Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Suuri palovaara vuodon sattuessa. 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Kemiallinen luonne : Öljytisleet Kemiallinen nimi CAS-Nro. EINECS-Nro. / ELINCS-Nro. Pitoisuus [%] Koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat, kompleksit reaktiotuotteet tai biologinen materiaali (UVCB) : teollisuusbensiini (maaöljy), <= 100 kevyt höyrykrakattu Sisältää : bentseeni tolueeni Sivu 3 / 53

4 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Missä altistuminen on mahdollista: Rajoita sisäänpääsy vain luvansaaneille henkilöille. Järjestä erityiskoulutus operaattoreille altistumisen minimoimiseksi. Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Käytä hengityksensuojainta. Potilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Hengitettynä Iholle saatuna Silmäkosketus Nieltynä : Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Potilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Potilas pidetään lämpöisenä ja levossa. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Ei suusta-suuhun tai suusta-nenään tekohengitystä. Käytettävä sopivia instrumentteja/laitteita. Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon. : Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. : Poistettava piilolasit. Silmäkosketuksen jälkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan. Suojaa terve silmä. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. : EI saa oksennuttaa. Mikäli henkilö oksentaa ollessaan selinmakuulla, on hänet käännettävä kyljelleen. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Silmäkosketus: Punoitus Silmäterän laajentuminen Sivu 4 / 53

5 Ihokosketus: Punoitus Kudoksen turpoaminen Hengitys: Päänsärky Pahoinvointi Yskä Hengitysvaikeuksia ahdistusta rinnassa Hengenahdistus Vaarat : Ärsyttää silmiä. Ärsyttää ihoa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Mikäli tuotetta on nielty, täytyy vatsa tyhjentää vatsahuuhtelulla lääkärin valvonnan alla. 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Jauhe Hiilidioksidi (CO2) Vaahto Vesisumu Soveltumattomat : Suuritehoinen paloruisku sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa. Liekin takaisinlyönti on mahdollinen huomattavalta etäisyydeltä. Tulipalon sattuessa muodostuu vaarallisia palamistuotteita sisältävää paksua mustaa savua (ks. kohta 10). Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten : Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua. suojavarusteet Lisätietoja : Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Räjähdysvaara on otettava huomioon. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden jäähdyttämiseen. Sivu 5 / 53

6 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varottava, etteivät höyryt väkevöidy muodostaen räjähtäviä pitoisuuksia. Höyryt voivat kerääntyä alhaisille alueille. Poistettava kaikki sytytyslähteet. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Estettävä tuotteen pääsy ympäristöön ja viemäreihin. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet : Pienet määrät: Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). Suuret määrät: Padottava. Poistettava veden pinnalta (esim. kuorimalla tai imemällä). 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8., Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat, katso kohta Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Suositellaan seuraavia toimenpiteitä: Suljettu systeemi käsittelyyn, prosessiin ja varastointiin. Vain koulutetun henkilökunnan käsiteltäväksi. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Säiliön saa avata ainoastaan imutuuletuksen kuvun alla. Vältä roiskeita. Ei saa käyttää paineilmaa täyttämiseen, poistamiseen tai käsittelyyn. Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Huolehdittava esteettömästä pääsystä hätäsuihkuun ja silmienhuuhtelulaitteelle. Palo-ja räjähdyssuojaus : Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Sivu 6 / 53

7 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta vältyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Pidettävä lukitussa paikassa tai alueella, johon pääsy vain pätevillä tai laillistetuilla henkilöillä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sopivia materiaaleja säiliöihin: Pehmeä teräs Ruostumaton teräs Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa. Lisätietoja varastointiolosuhteista Yhteisvarastointiohjeet : Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Käytettävä riittäviä varotoimia, kuten maadoittamista ja yhdistämistä, tai inerttejä atmosfäärejä. : Säilytettävä suojassa yhteensopimattomilta materiaaleilta. Katso kappale 10. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. 7.3 Erityinen loppukäyttö : Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat CAS-Nro. Arvo Valvontaa koskevat muuttujat bentseeni TWA 1 ppm 3,25 mg/m3 Päivämäärä Peruste /37/EC Lisätietoja : 6: Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla mahdollista Iho Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia HTParvot 8h 1 ppm 3,25 mg/m FI OEL Lisätietoja : iho: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.tämän Sivu 7 / 53

8 vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. Valtioneuvostos asetus työhön liityvän syöpävaaran torjunnasta [716/2000] Sitovat raja-arvot tolueeni TWA 50 ppm 192 mg/m /15/EC Lisätietoja : iho: Tunnistaa mahdollisuuden merkittävään ihon läpi imeytymiseen Ohjeellinen STEL 100 ppm 384 mg/m /15/EC Lisätietoja : iho: Tunnistaa mahdollisuuden merkittävään ihon läpi imeytymiseen Ohjeellinen HTParvot 8h 25 ppm 81 mg/m FI OEL Lisätietoja : iho: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. Lisätty tai muutettu tähän painokseen HTParvot 15 min 100 ppm 380 mg/m FI OEL Lisätietoja : iho: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. Lisätty tai muutettu tähän painokseen DNEL bentseeni : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Ihokosketus Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeeminen Arvo: 23,4 mg/kg bw/d Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeeminen Arvo: 3,25 mg/m3 tolueeni : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Ihokosketus Sivu 8 / 53

9 Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeeminen Arvo: 384 mg/kg bw/d Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeeminen Arvo: 192 mg/m3 PNEC bentseeni : Makea vesi Arvo: 1,9 mg/l Merivesi Arvo: 1,9 mg/l Ajoittainen käyttö/vapautuminen Arvo: 1,9 mg/l Merisedimentti Arvo: 33 mg/kg Maaperä Arvo: 4,8 mg/kg Jäteveden puhdistamo Arvo: 39 mg/l 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Minimoi altistuminen käyttämällä esimerkiksi suljettuja systeemejä, erityisvälineitä ja sopivaa yleis/paikallisilmastointia. Varmista työn turvajärjestelmä tai vastaavat järjestelyt riskien hallitsemiseksi. Tarkista, testaa ja ylläpidä säännöllisesti kaikkia kontrollointikeinoja. Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus Käsiensuojaus : Mikäli ilmastointi on riittämätön: A2- tai ABEK-suodattimella varustettu hengityssuojain tai paineilmalaite. : Käytettävä sopivia suojakäsineitä: : Viton Läpäisyaika: > 240 min : Neopreeni Läpäisyaika: > 10 min : paksu PVC Silmiensuojaus : Käytettävä naamiomallisia suojalaseja ja tarvittaessa kasvosuojainta. Sivu 9 / 53

10 Ihonsuojaus / Kehon suojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Suojautumisohjeita : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja kumisaappaita. : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä kaikkea roiskumista, kosketusta ja altistumista. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. : Järjestä erityiskoulutus operaattoreille altistumisen minimoimiseksi. Harkitse tarvetta riskiperusteiselle terveysvalvonnalle. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Estettävä tuotteen pääsy ympäristöön ja viemäreihin. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : neste Väri : väritön, keltainen, tummanruskea Haju : aromaattinen Hajukynnys : tietoja ei ole käytettävissä ph : tietoja ei ole käytettävissä Sulamispiste : < -25 C Kiehumisalue : > C Leimahduspiste : < -10 C Syttyvyys (kiinteät aineet, : Helposti syttyvää. kaasut) Räjähdysraja, alempi : 1,2 Til-%, Bentseeni Räjähdysraja, ylempi : 8,0 Til-%, Bentseeni Höyrynpaine : 100 hpa, 20 C, Bentseeni Suhteellinen höyryntiheys : 2,7, Bentseeni Suhteellinen tiheys : ca. 0,82 Vesiliukoisuus : 0,035-0,16 g/l Liukoisuus muihin liuottimiin : tietoja ei ole käytettävissä Jakautumiskerroin: n- : log Pow: 2,2-6,5 oktanoli/vesi log Pow: 2,1, Bentseeni Itsesyttymislämpötila : C, 101,3 kpa Sivu 10 / 53

11 Viskositeetti, kinemaattinen : 0,64-1,07 mm2/s, 20 C 0,52-0,83 mm2/s, 40 C 9.2 Muut tiedot Molekyylipaino Pintajännitys : ei määritettävissä : 70,2-72 mn/m 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot : Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet : Räjähdysvaara on otettava huomioon. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : Reagoi voimakkaasti seuraavien kanssa: Hapettavat aineet Typpihappo rikkihappo Fluori Kloori Bromi Voi syövyttää monia muoveja, kumeja ja pinnoitteita Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet : Tulipalossa: Hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja palamattomia hiilivetyjä (savua). 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuote Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta : LD50: > mg/kg, rotta, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) : LD50: > mg/kg, rotta, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) Sivu 11 / 53

12 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Tulos: Ärsyttää ihoa. Vakava silmävaurio/silmäärsytys : Tulos: Ärsyttää silmiä. Hengitysteiden tai ihon : Tulos: Ei aiheuta ihon herkistymistä. herkistyminen : Tulos: Ei aiheuta hengityselinten herkistymistä. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vivo : In vivo -mikrotumakoe, hiiri, Luuydin, Hengitys, Mutageenisuus (mikrotuma testi), Tulos: positiivinen, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) Arvio : Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Teratogeenisuus : Annetut tiedot perustuvat samantyyppisien aineiden aineosia ja myrkyllisyyttä koskeviin tietoihin. Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. : Annetut tiedot perustuvat samantyyppisien aineiden aineosia ja myrkyllisyyttä koskeviin tietoihin. Arvio: Epäillään vaurioittavan sikiötä. Neurologisia vaikutuksia : Tuotteen aineosat voivat vaikuttaa hermostoon. Aspiraatiomyrkyllisyys : Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Aineosat: bentseeni : Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : Tappava annos: ca. 15 ml, ihminen, Keuhkoputkentulehdus, Keuhkokuume, Kuolleisuus : LC50: 44,5 mg/l, 4 h, rotta, Keskushermoston lamaantuminen : mg/l, 5 min, ihminen, Kuolleisuus : 25 mg/l, 30 min, ihminen, Kuolleisuus : 1,6 mg/l, 1 h, ihminen, Päänsärky, Pahoinvointi, Huimaus : 0,16-0,48 mg/l, 5 h, ihminen, Uupumus, Päänsärky : 1-5 ppm, Hajukynnys. : 300 ppm, Haju, 100% tunnistaminen Välitön myrkyllisyys ihon : LD50: > mg/kg, kani kautta Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro : Kromosomipoikkeamakoe in vitro, aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny, Tulos: positiivinen Sivu 12 / 53

13 Genotoksisuus in vivo Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen : hiiri, Luuydin, Hengitys, 8 weeks, Mutageenisuus (mikrotuma testi), Tulos: positiivinen : hiiri, Suun kautta, LOAEL: 25 mg/kg, Muutoksia verenkuvassa, Altistumisesta voi seurata luuydinvaikutuksia, jotka johtavat leukemiaan. : ihminen, Hengitys, NOAEL: 11,2 mg/m3 : Arvio: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. tolueeni : Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta Teratogeenisuus Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen : LD50: mg/kg, rotta(uros) : LC50: > 20 mg/l, 4 h, rotta, OECD TG 403, Huimaus, Koordinaatiokyvyn puuttuminen, Neurologiset häiriöt, Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. : LD50: > mg/kg, kani : rotta, Hengitys, NOAEL: 600 ppm : rotta, Suun kautta, NOAEL: 625 mg/kg : rotta, Hengitys, NOAEL: mg/m3 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Tuote: Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys bakteereille Ekotoksikologinen arviointi Krooninen myrkyllisyys vesieliöille : LL50: 1,1 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (kirjolohi), semistaattinen testi, OECD TG 203, GLP: kyllä, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) : EC50: 1,2 mg/l, 48 h, Daphnia magna (vesikirppu), staattinen testi, OECD TG 202, GLP: kyllä, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) : EC50: 1,8 mg/l, 96 h, Kasvunopeus, Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä), staattinen testi, OECD TG 201, GLP: kyllä, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) : NOEC: 3,75 mg/l, 72 h, Kasvun estäminen, QSAR, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Aineosat: Sivu 13 / 53

14 bentseeni : Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys bakteereille Myrkyllisyys kalalle (Krooninen myrkyllisyys) Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. (Krooninen myrkyllisyys) tolueeni : Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys kalalle (Krooninen myrkyllisyys) Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. (Krooninen myrkyllisyys) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuote: Biologinen hajoavuus Aineosat: bentseeni : Biologinen hajoavuus : LC50: 5,3 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (kirjolohi), läpivirtaustesti, OECD TG 203 : EC50: 10 mg/l, 48 h, Daphnia magna (vesikirppu), staattinen testi, OECD TG 202, Kulkeutuvuus : EC50: 32 mg/l, 72 h, Biomassa, Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä), staattinen testi, OECD TG 201 : IC50: 13 mg/l, 24 h, Nitrosomonas sp : LOEC: 1,6 mg/l, 32 d, Pimephales promelas (rasvapäämutu), läpivirtaustesti : NOEC: 3 mg/l, 7 d, Ceriodaphnia dubia (vesikirppu), semistaattinen testi : LC50: 5,5 mg/l, 96 h, hopealohi (Oncorhynchus kisutch) : LC50: 3,78 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia dubia (vesikirppu) : EC50: 134 mg/l, 3 h, levä : NOEC: 1,39 mg/l, 40 d, hopealohi (Oncorhynchus kisutch), läpivirtaustesti : NOEC: 0,74 mg/l, 7 d, Ceriodaphnia dubia (vesikirppu) : 7,3-29 %, Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava., Altistumisaika: 28 d, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) : Tulos: Helposti biologisesti hajoava Biokertyvyys Tuote: Biokertyminen : Aineosat: Biokertyminen on epätodennäköistä., Annetut tiedot perustuvat samantyyppisien aineiden aineosia ja ympäristömyrkyllisyyttä koskeviin tietoihin. Sivu 14 / 53

15 bentseeni : Biokertyminen : Biokertyvyystekijä (BCF): ca. 13, Kertyvyys eliöihin ei odotettavaa Liikkuvuus maaperässä Tuote: Jakaantuminen : Adsorptio/maaperä, log Koc: 1,46-4,71, QSAR, Tietoja osaympäristöihin aineosista Aineosat: bentseeni : Kulkeutuvuus : Ilma, 99% : Vesi, 0,6% : Maaperä, 0,02% Fysikaaliskemiallinen : Helposti hajoava., Arvioitu puoliintumisaika ilmakehässä:, 4 - eliminoituvuus 20 päivää PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuote: Arvio : Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT)., Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Tuote: Muuta ekologista tietoa : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote : Hävitettävä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Euroopan jätekoodi: (muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset) Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. 14. Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR : 3295 IMDG : Oikea laivauksessa käytettävä nimi ADR : HIILIVEDYT, NESTEMÄISET, N.O.S. (bentseeni, tolueeni) IMDG : HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (bentseeni, tolueeni) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR : 3 Sivu 15 / 53

16 IMDG : Pakkausryhmä ADR Pakkausryhmä : II Merkinnät : 3 IMDG Pakkausryhmä : II EmS Numero : F-E, S-D 14.5 Ympäristövaarat ADR Ympäristölle vaarallinen : ei IMDG Meriä saastuttava aine : ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Vältettävä päästämistä ympäristöön Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Laivatyyppi : 3 Saasteluokka : Y 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Muut ohjeet : Direktiivi 2004/37/EY työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY. Huomioitava raskaana olevien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva direktiivi 92/85/ETY Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. 16. Muut tiedot R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 Sivu 16 / 53

17 R11 Helposti syttyvää. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. R48/23/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisätietoja Muut tiedot : Edellisen tiedoteversion jälkeen tulleet muutokset on merkitty marginaaliin. Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Luokitus on nykyisen EU-luettelon mukainen, mutta sitä on laajennettu erityiskirjallisuudesta saaduilla ja valmistajan antamilla tiedoilla. Laatija : Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson & Andreas Ekholm Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet : Chemical Safety Report, High Benzene Naphthas. Lower Olefins and Aromatics REACH Consortium, 2010 ECHA - Information on Registered Substances (http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx) International Chemical Safety Card, Benzene, May 2003 (http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0015.htm) Toxicological review of Benzene, Oct. 2002, EPA/635/R- 02/001F (http://www.epa.gov/ncea/iris/toxreviews/0276-tr.pdf) Summary Risk Assessment Report, Benzene 2008 (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/existing- Chemicals/RISK_ASSESSMENT/SUMMARY/benzenesum06 3.pdf) Risk Assessment Report, Toluene 2003 (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/existing- Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/toluenereport032. pdf) Sivu 17 / 53

18 Vastuuvapauslauseke Tässä asiakirjassa oleva tieto on parhaan tietomme mukaan tarkkaa ja luotettavaa julkaisuajasta lukien, kuitenkaan me emme ota mitään vastuuta sellaisen tiedon tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Borealis ei anna mitään takuita, jotka ylittävät tähän asiakirjaan sisältyvän kuvauksen. Mikään tässä asiakirjassa ei muodosta kauppakelpoisuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden takuuta. On asiakkaan vastuulla tarkistaa ja kokeilla meidän tuotteitamme saadakseen tyytyväisyyden tuotteiden sopivuudesta asiakkaan tiettyyn tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa tuotteidemme asianmukaisesta, turvallisesta ja laillisesta käytöstä, työstöstä ja käsittelystä. Mitään vastuuta ei voida hyväksyä Borealiksen tuotteiden käytön suhteen yhdessä muiden materiaalien kanssa. Tähän asiakirjaan sisältyvä tieto liittyy yksinomaan meidän tuotteisiimme, ellei niitä ole käytetty kolmannen osapuolen materiaalien kanssa. Sivu 18 / 53

19 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Valmistus Pää-käyttäjäryhmät Loppukäyttöalat Prosessikategoria Ympäristöpäästöluokat : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU3, SU8, SU9: Tehdasmainen valmistus (kaikki), Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus, Hienokemikaalien valmistus : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC1, ERC4: Aineiden valmistus, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien: ERC1, ERC4: Aineiden valmistus, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana Käytetty määrä Määrä vuodessa työpistettä kohti Määrä vuorokaudessa työpistettä kohti Määrä vuorokaudessa työpistettä kohti (Msafe) : t : kg : kg Ympäristötekijät, joihin riskienhallinta ei vaikuta Laimennustekijä (joki) : 40 Laimennustekijä (rannikkoalueet) : 100 Muut annetut ympäristöaltistukseen vaikuttavat käyttöolosuhteet Jatkuva käyttö/vapautuminen Päästövuorokausien määrä : 300 vuodessa Emissio- tai päästötekijä: Ilma : 0,001 % Emissio- tai päästötekijä: Vesi : 0 % Emissio- tai päästötekijä: Maaperä : 0,01 % : Riski ihmiselle ympäristöperäisestä altistumisesta on johdettu epäsuoralla altistumisella (primäärinen ravinnonotto)., Jos purku kunnalliseen viemäriin, paikallista tehdaslaitoksen Sivu 19 / 53

20 jätevesien käsittelyä ei vaadita. / Organisaation toimenpiteet Ilma : Käsittele ilmapäästöt tyypillisen poistotehokkuuden (%) saavuttamiseksi: (Tehokkuus (toimenpiteen): 90 %) Vesi : Käsittele jätevedet paikan päällä (ennen purkua vesistöön) vaadittavalla tehokkuudella (%): (Tehokkuus (toimenpiteen): 0 %) : Yleiset käytännöt vaihtelevat tuotantolaitoksittain, joten on käytettävä konservatiivisia päästöarvioita., Estä liukenemattoman aineen vapautuminen tai kerää se laitoksen jätevedestä., Älä ohjaa teollisuuslietettä luonnontilaiseen maastoon., Liete tulisi polttaa, säilyttää hallitusti tai kierrättää. Kunnallista jätevedenkäsittelylaitosta koskevat olosuhteet ja toimenpiteet Jätevedenkäsittelylaitoksen tyyppi : Kunnallinen jätteenkäsittelylaitos Jätevedenkäsittelylaitoksen : m3/d jäteveden virtausnopeus Tehokkuus (toimenpiteen) : 95 % Jätevedestä poistettu : 95 % prosenttiosuus Jätteiden muualla tapahtuvaa käsittelyä hävittämistä varten koskevat olosuhteet ja toimenpiteet : Aineen valmistuksen yhteydessä ei synny jätettä. Jätteiden muualla tapahtuvaa talteenottoa koskevat olosuhteet ja toimenpiteet : Aineen valmistuksen yhteydessä ei synny jätettä. 2.2 Myötävaikuttava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien: Yleistoimenpiteet (syöpää aiheuttavat aineet), Kaikkiin toimiin soveltuvat yleiset riskinhallintatoimenpiteet PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Käyttö suljetussa prosessissa, Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi), Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus, Aineen tai valmisteen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa, Aineen tai valmisteen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa, Käyttö laboratorioaineena Tuotteen ominaisuudet Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä Käytön tiheys ja kesto : Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintään 100 % (jollei ole toisin mainittu). : Neste, höyrynpaine 0,5-10 kpa : Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). Muut työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet : Odotetaan käytettävän enintään 20 C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa., Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniaa. Sivu 20 / 53

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU POK, POV, POT

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36)

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22 AlphaPlus C20-24 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus C20-24 EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi Alpha Olefin Fraction,

Lisätiedot

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena AlphaPlus 1-Butene KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Butene EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi CAS-No. EC-No.

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot