K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923."

Transkriptio

1 u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v

2 K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18 : s'ta :ojiytavuosi esi sisäi seen j :tr j estötyöhön ja y.otin'a sr~~n urheilue 1 Ernlnn nähden S1.111re:nmassa mbiärti.s sä eroa Li i ton a ikai semr'lista toi'ji::j.ta vuosista. Kui '0 l~'in on m. 1;1. Lii ton vir'lllis lsta pöy tod ' joista,,i!] Qsto- ja piirij ohtokuntien toil1intakertoilaksista,i. 'l. e. to'let-tava liihestyvion ojy~ni8,18istp'1 kisojen aiheltta:na 'i1ie le Jdinto, j ova 0 oi tunu t hyörlyjr:] i 8V JL : nldn toiminnalle. Tässä suhteegsa on parhaana to(hstuksena Mainittava: että Liittoon on }-uluneen vuon e 1., i 'ma lii t... ynyt 28 uutta seuraa, olj en sellro.i In vhteinen luku l'1ti,rii. vuotien 10pll.ssa 417. ljiinil~äf1n 0 todettava, että ~'TJL : n j;lrjestötoinint2 0'1 yleens:i ollut vllka.sta ja h:tvhi. tuloksia tnottn 8... Ui ~: taast;.l IJii ton ulko!1'3. isee:!.l edus tuvs e'l t lpe, on se olllt kulu VRne. Tuon 13. entistii vilv r <l.llmpi ja '1onip 101i,sEwlni. 'Iiinpfi, on Li'L -1-;1;0 solrrj nut uu sia JGlnS 'li '1H:ilisi~i suhte i ta ei ai ' 10astaan VOi11is te ln11, va 'laul'heil hipc1o:l ja painj,n alalla, vaan on L:iitto.iiir.ie8Uinyt I'lYöskin pöyr~dljöille ila:-:'o11is luden ottaa osaa ulko'11ailla pi(~etyihin l~ilpailuihin. W i.npl{ onl:in '1. kl.-lsainv.r-.llinen 'rheil'laserna kul1lneona VU01L1~4 'luo atta'r~fti var.-, 7ist 'lut.i a on S'loni tu~j' t yhft t n~let H r'll:si 'l11-0 1'3.illa mi tä seij~lcaa ~oist'lvat m. ~. lll~lisat eri maista Liitolle saapuneet, ~iti rlla~simp ± a 1 r''..,:illas; oita koskevat t1n(11 '~telut ja PYY Y ll1('t. on {1'lU118~E1a vuonyj.a kll'l'l' t oi i ~ ~elu, rata- ja ke!14~~ä'lrheilu, pyörä ly: paini, hiihto, (~ä(m1'l ~ll sllksi lla ja 1uoleht 'j 11 nen naan poij:a1. rheilun kehit,tii'11isescli ja echstli 1.s S~~~. Er1elläl''linit~ lja llil::l1n'toka.l lt 'ST'l'lOtoja ov't hoitaneet volni<'telujaosto, ur'leilujaosto, painij'1.osto, hiihtojaosto ja oi {aurhei:;'u.i a sto. Li i ton yli'1p:h'i toi;-1.elimenii o 'lt toi' llen 3 v 10- d-:ks i {errallaan v'lli ttu 2l- miehi!10n lii ttoh'lllinto j 9. sen vali t SCrlll lii t tojo:tol.mta, johon kuuluu puhe m,jo:'ltaja ja 8 jlisentä. Eri toi 'TIielimien auori ttamas ta työstä es i tettiikö ')11 seuraavaa : Liittohallinnol toiminta. Kuten,i 0 edellä,na111i ttiin vali t tii,1 Ii ' ttohalli 'lnon j ii s enet nyky';, s ~ '-: '!oimas 3a 01 ~v1.en p-oimintas&wntöj en P1Ul r [ljl i1 3 vuod~i( si kerrallaan. Ensinmäi sot vaalit toini tettii 1 l kuluneen vuod8n alussa j a tulivat seulaava t henkilöt 'T[llituiksi ]Liito e!1si.liisee:1 hallinto )11 : EeY;'jel i JU~lreva, Arvo

3 'Ja,-,tia, \'.J. P CYl' tal[, au.i1o :J'~Li, -:rjö Nyki.ne.l, :Rero '301''jol1en, r.:::. Lev;.nahti, Vicl..or Sr:e s, R'l.nne Roni, EePlil Paavola, Erlc1:i Tavastila, Ill lari Keinänen, Vilinö 0.ivaala, otto I'nJrel~iinen, Lauri Pihkala, Oska,'i T ' ll ' l l, \erle Salovaara ja Oskari Ri~ iin, Sit~naitsi on SrO~3~a Fi~ - lanns 1 rottsförb:ndilla ollut oi {eus valita lii ttolallintoon 3 jäsentä, joi 'la ovat toi'1ineet Arthur Eklund, Victor Bj cirkqvist ja John l'enriks- SO'1.. l'ri i'n yhte~tc1e'sä 0'1. mainittava, et~ä Liiton puhecnjo.taj':lksi on 3 vuodeksi valittu Aksel Elr, joka myöskin on tol in' t liittohallinnon puheenjohta.ia~a. Liittohallinto kokoontui 2 lcertaa, nir1. ke'ri~::;lrojrou1cscfn huhtilm Ul 8 ':) :no: ja syyskokouks~en mu.rr s mun 25 p:n~l. Kevätkokoulcsessa näätet7 r ist~ asioista mainittakoon seuraavat : 1 ) Liiton varapuheen,i ohta,i',,-ksi v vali ttii11 Eel1eli Juurevaj 2) hyvm:syttiin kokeil ta v'l.ksi j aostoj ohtokuntien oh,i eaä;in'llit ; r 3) neru ste':tiin '311omen ]1 estaruudet vapaanai nisra j a h~ v~iksyttiin va aapainin ilpai lusätlnnöt: -:1) T 'l.h.vi stettiin uudet sä~~nöt pot'rien u1heiluner':kildj.,pa iluj a varten; 5) tarl astettii'1. tekeillä olevia uusia yleisiä rata- ja ~enttä - urheilun kilpailusä'intöjä,,ioista 0l'ikS0rm nainittakoon, P. ttä amatööriarvonsa melettänyt urheilija voi saada takaisin anlltöörioi k'eutensa j :i1 j esti.itoimintaa1l ja kansallis ii:1 kilpailuihin n~hc1en, jos Ilsianonainen urheilija sitä ennen on ollut 5 vuotta arnatöörisä<-lntöjä rikkomatta. T 'U.niktiän on tärkeänl si'1:ntöm 11 to {sena mainittava, että suorr'alaisten urheilijain myöskin ulkoid8.illa saa uttamat tulo{set voidaan hyväksy:ä Suomen ennätyksiksi. Liittohallinnon kevätkokouksessa tehtiin m.m. seuraavat päätökset: 1) alittlin Liiton varapnheenjohta,i t1 ksi v:ksi 1924 uudelleen Eeneli Juureva ja liittojohtomnnan puheenjohtajaksi Liiton pllheenjohta,ia ksel Ek; 2) valitti_il liittojohtokunnan jäseni]rsi v : ksi 1924 T. Aro, A. P, Lang, K. Hekli 1 1, V. J. IJiiniluoto, H. Nordblad, T. Salo, V. Tiiri, R. Granholm, joka viimeksi ''1ai 1i ttu toimii Svenska Finlands Idrottsförbundin edustajana. 3).'ltt: 'r;ittiin v li1:;t ove oiksi Liito ~,l e 50 penniä joj.-aisoita jkseneltä ja asianomaiselle piirille niiniktitin 50 penniä;

4 4 ) 0 al<suttiin mielipirl p, jonka muk!' r n Suonen on otettava osaa Parisin 01710i alaisiin kisoihin ja päätettiin, että ensi t ilalle on 8.setattava edustus rata-.i 0. kenttäu r heilussa, si tte paiilissa ja.i o s varat myödpn antavat, on SUOPlel otettava o s aa myösk_ll maini t - tujen kisojen v oimi stelukil pailuihin j 5 ) päätetti in tästä lähti cll jlittää a l le 13 vuot isten poiki en Suomen m~ staruus kilnai lu 10 km. h i ih(1 os sa poilraurheilu.i :loston j :11' j estetttiväksi yleisen poikanrheilupäi vän yhteyclessi; 6) ner'l.stett i in u t3i Suomen mestaruus alle 18 \'uotisille pojille yhdi stetyss~-i mäenlas kus sa ja hi ihdossa, niktt kilpailu jätettii n uvul : n poikaurheilu,iaoston valvo'l'lan alai.:::ena vuositj..ain jär.iestet tä'.'äksi ; 7) poistettiin urheilu yleisen voi'1istelujuhlan oh.i elrw.sta, joten maiyli ttuun juhlan ob.i lenaa:j. tät:i l~ ' l1tiall kuuluu ainoastaan voi - rr:steluj 8) vilhvistettiill eäjlf[ 7'1.uuto silla SVUL : n ul'~_eill1..iaoston ulsinr at ylaisat ja rata- jo. ken~tliurheilun kilpailusä~nnöt, jot~a mhä~~t - tiin astuviksi voimaan maalislnlun 1 p : nä 1924 ; g) an'lettiin Suomen Urheilulehde'l jo 'ltokunnalle oikpus lnlstantaa Liiton virallinen olymniallisjulkaisu. Kllten edalläesi tet;tstä ilmenee on lii ttoh:lllinto ratkaissut mo'lta Suome11 'lrheiluelä'tlälle ~iirkeät1: kysymystä,.iotl<a nyt jo ovat hllonattavasti kohottaneet urheilullar aqtusta Lii.ton toit'1ielij11ien keskuudessa. Liittojohtolrunnan toiminta. i.uten tunnettua toimii Liiton juoksevie 1 asioiclen ylimpänä h wlta.iana ja Liito ale ~ien toimielinten töiden ohjaajana ja valvojana l iitto j ohtokunta, jonka puheenj ohtaj ana kuluneena vuonna on toiy~inut Liiton puheen-. johtaja Aksel Ek ia jäseninä L. HornhorFT, A.R. Lan[;, K. T:eklin, R. GranhOlm, T. S~lo, T.Aro, K. E. Levälahti ja H. 1Jordblad. Liittojohtokunta on vuodpn lruluessa kokoontu..ylut kaikkiaan 17 kf'rtaa ja ov!'.flsenet olleet kokouksissa saap villa seurravasti : Ek 17 ltertaa Hornborg 14 ti Lang 13 ti J<eklin 12 Salo Aro 11 Levi-ilahti Nordblad 10 Gr'1!lholT'1 9 Se seikka, että l iittojohtokunnan pöytäkirjoi hin on kokoontunut

5 kaikkiaan 170 pykälää todistaa, ettli Liitto.iohtokunta on kiinnitttin;rt huomiota mitä moninaisimpii 1. asioihin, joista Y1ainitta1coon seuraavat: Poikien Urheilulehden perustaminen. Sen j olldosta, että SVUL: n poikaurheiluj aosto oli yksimielinen ~ii tii, että Poikien Urheilulehden ai'{aansaaminen oli välttiir]'::tö'1t;i., jos mieli saada laqjallc poikajm~colle oikeita tietoja ja opetusta urheillssa ja wl issaki ~ poikaijän MDuniin harjoituksis~a, ot t i liittojoh~ohlnta harkitflkseen en.elliie::; i tet tyyn mi elipi teese <')n perustuvan Poi lrien Urheilulehden kustantamista koskevan ehr10t llc.ip 1.. Bn'l.e~l päiitölcsen tel:enistä sai lii ttojohtokunta tietäii, että Porvoos a toir1.i va \'lerne1' Södel's~römin KustannusosakAyhtiö oli halukas j1l1:{ai semaan kustantama:s.saan aikakauslehdessä Nuori Voima erityisen urheiluosaston, mutta kun liittojobtokmta katsoi, että asian luovuttami 1 1en SVUL : n ulkopuolelle saattaa aiheuttaa erinäisiä epä ohtia ja yleensä ollen sitä Mieltä, että erityisen Poikien U1'11ei2 lehden kustantaminen lähinnä kuuluu SVUL: lle, varasi lii ti-oj ohtobmta määr'~rahan Poikien ~Jrheilulehden nahdollisesti aiheuttamaa tappiota varten. Poikaurheiluj aoston hoi tamana il~lestyikin Poildell Urheilulehti v nu:leroisena. Valitettavaa vain 011, että lehti ei kuluneena vuonna täydellisesti v'3.stannut niitä vaatirmksia kuin liitto,johtokunta oli asiasta pä~ttäessään ajatellut. - SVUL os'~llistuu Suomen Olyr pi'3.1aisen KOf'li tean toimintaan. Pitäen silmällä Suomen osqnol-.toa Parisin 01y'npiaJ3.5_siin kisoihin ryhtyi li. tto.i ohtokunta.id tar1mikuussa toi Y1 enpi taisiin SUOI.l'1en olympialaisedustul{sesta huo~ehti vien Olympialaiscn K01'1i tean uusimiseksi ja toini nan aloi t tamiseks i. Siinä P1ielessä esitti lii ttoj ohtol-'1elta naini tun Koni te 1.n puheenj ohtaj alle ehdotuksensa, joka suur enni tta muutoks i tta hyväksyttiin. SaillaIla liittojohtolo..mta pälitti, että SVUL:n on os'111istuttava Olympialaisen KO'11i teun toimintaan mahdollisimman aktiivisesti ja hyväksyi johtokunta nyöher1l1in Olympialaiscn Komitean puheenjohtajan P.,.--T::llÖ 1, kosl eva '3VUL: n edustaj ien vali tscmista mainittuun koni teaan. Edustajikseen OV'lt liittojohtokunta ja eri jaostot valinneet T. ron, L. Hornborgin, K. E. Levälahden ja H. IJordbladin. Tlyöskin Liiton puheenjohtaja A. Ek on ottanut osaa Komitean toimintaan. KU 1 1 Olympialaisen l:oni tean toini'l.ta suureksi osaksi kohdistuu juuri SVUL:n hoitamiin liil'l.mtohai'.ioit1ls '11Uotoihin, on Liiton edus ajie:1. os'1notto Komj_tean tehtäviin Munnostunut me_18stykselliseksi Jruin myösl~ill. SVTTL:n suunnitel::1ia edis Fiviiksi.

6 Suomi yht~ty ka11sainvälise en pyräilylii ttoon. pitäen silmällä Suol1e'1. edustusta ulkomailla pidettäviin pyciräilykilnailuihin nähden pä--ttti lii tto,j ohtokunta urheiluj aoston ehdotuksesta. ryhtyi.: toi 'enniteisiin SV1:JL : n yhtymiseksi kansainväliseen pyörti.'.lyliittoon. Laajan kir.ieenvaihdon.ia monieyl!1.e,tottelujen jälkeen httäksyikin mainittu.iär.iestö SVUL:n j;isenliitokseen tou(okuun 17 p : nit!)itämussään kongressis sa. Tänän pil:i+;öksen seur lk eroa SHR.ttoi Liitto l:ihetui.1:i ~\7Ö LliJij öitiiän ''l. m.. G;- t~borgin Jdsoihin,.ioista tark81di esitys lrheilu.iaoston toimin11asta selostettaessa. öteborgi 1 kisoihi '1..i a maaotteluun S'101'1i -!tanska. ')enj'ilkeen kun S'rJL:n eri jaostot ja l:i.ittojo' t01.l.'1.talcin oli tehnyt periaat teellisen p!i'-itöksen, ett~' Suor on olisi otettava osaa Göteborgin suuriin r'.c'lul isoihin ja kun liittojohtokunta oli j~i.~,l~änyt asianomaisten j 3.0 stoj ohto ~u'1.tien te 1.ttiväksi huolehtia Suo 1e 1 OS[1'1otOl1 te ~llillisestä puolesta blteyl lcar'3i ' ltakildaihm Yi.i es+;irl1isestä, pdustajien valitsemisesta j. n.e.,katsoi liit+-ojohtoku ta velvollj.suuclekseen itse ryhtyli.ill':estelerr i.än l':vsyrnyl:sossä olevan ~ilpailumatkan taloude.llista puolta. Siinä tarko ' t l.ksessa ryhtyi liit.1.. o johtokunta 11elJXotteleMaan Göt;eborgi'l kisojen jtirjosttijien kanssa 'TIahdollisi 1an SU~ll'en matka-avustuksen saa1isel~si, nt~ a oli va t.i ;'r5 e...,t:i..r~t neu- ottelu,ien 011es sa all~uasteel1a hal tornia järjestämään asian lii tto.i 0' to'nmnan toivonalla tavalla. Kun lii ttoj Oht0 ~nllta sai 18.1 tioi.ellyostol takin kiel ttivö'.n vastauksen os i tttlme[insä 1 atka- avustukseen n~tl1de 1, tflrl(asti johtokunta kantansa osanottoon ll:-ihden lqsyl'1ylmcgsä oleviin ' isoihin ja pq:'tti ~Tksin:ielis(~sti, että VUL ei t lle tarvit ~avie:l matkavaroj en puutteen takia otta aan osaa... ötebor[;in dsoil in. rrär'li1. pfi'itös herätti :.. Ruotsissa niin S1.111rta hnoniota, ett[i Suo~. en '1'u ~l'ol '1[1ro~ toi~1hta lä>etystö katsoi velvollisuur4.el~seen puuttua [1.. iaan ja hm r-1~töskin Ulkoasiainninisteriön taholta esitettiin toivor:1l..1cl, ett;ä SVUL tekisi voita vansa Sll.onen edust ::.ksen hyväks i, jatkoi lii ttoj ohtoyw1.ta keskeyttlir~ei~:;l toi, enditeitä asian s ~lteen. Pitkien neuvottel jen ja monien kokouysieri tuloksena s lostui7at kiso.ien jär.iestti.jät sijctennin myönt.äm[u' ::: Lii+-olle entistä s'l'll'gn pia etllj aja kun Valtio 10 'l03 tokin toi stetun anomu.1s en.1 tlll{een asetti uienel1. miiärärahn. 1 lii ttoj ohtovunnn.n käytettäväksi, u'litt: i.johtokunta lopultakin lähettiiä Göt -'borr,in kisoih.n ra.ta- ja l::enttäurheilijoita, pyöräilijöit~ ja paini5oita. S!TL:n edustajien csjint,~inen ruodostui n:iissii kisoissa menestykselliseksi ja Sl1.0wen nireil tunnetuksi tekevävsj. Siinii suht.8essa lienpe riittäv;inli. tor'istuksena m in'nta, että

7 suo:-1[11ai set voitti va t 17 ensirnn':'iistä palkintoa, 13 toista palkintoa ja 9 koll'latta p'alkintoa. Mi tä taasen li1 tto,i ohtokunnan osuuteen Suoni - Ranska maaottel uun tulee, tuot~t senvi'1. taloudellisen puolen järjestämi nen liittojohtoktmnalle huoitlattavasti työtä. Kun SVUL sai v Ranskan Urheiluliitolta avustusta Suomen j Ollkkueen liihettämi se]{8i PaY'is is sa ptdettyyn maaot te lmn, edelly~ti 'oai L~.tu toiwenpide samassa asiassa vastavuoroisl_ ltt.a SVTJL : n taholta. T~i.h:in kuin myöskin maaottelun propaeanc1alli seen merkitykseen vedoten sai 1 itto.iohtolrunta Valtioneuvostolta niin suur-'n avustulsen, että Rans {an.i oul:kueelle voi ti5.n taata samat erlut kuin mi ti Suomi sai edellisenä vuon a. Tämän yhte~ nessä on lmi te_ kll mainittava, I;ttä Ranskan Urheiluliitto ei kuitenkaan lähettänyt sar.aa määrää urheilijoita SuoV'1een kui Suov.,i Ranskaan ja oli tlimii seikka aiheuttaa Liiton taholta neruutuksen kuluneen vuoden maaottelun pitämiseen nähden. E- n enlrui lopullinen p'iltös asias sa ehdittiin tehdä, olivat ranskalaiset ehtineet lähteä kotimaa staan ja pidettiin maaottelu Helsingin Eliiintarhan urheilukentällä syyskuun 22 ja 23 p! nä tyydyttävien olosnhteiden vallitessa. FilpRilulajeista voitti Suomi 100, 400, 800, 1500, 5000 ja metr n juoksut, 400 m. aitajuoksun, korkeus- ja seivl[shypyn sekä kaikki heitot, joihin ra1skalaiset eivät ottaneet osaq. Ranskalaiset puol~staan sa~ - vuttivat voiton 200 ill. juoksussa, 110 aitajuoksussa ja p5tuushypyssä. r:itä kil ailuj8n järjestelyyn.ia taloudelliseen lonputulo]rser;n tulee, olivat ne mainituesa suhteissa onnistuneir '1l 1 1at kuin aikaisemmin Suomessa järjestetyt ldsat. Liitto ohtokunnan to ialaisvalmennuksen Edellä on selostettu liittojohtokunnan suhtautuminen Suomen laisen Komitean toimintaan. Kun mainittu komitea ei millään tavalla puutu Suomen olympialaisedustuksen valmennukseen, on liittojohtokunta ottanut mainitun asian järjestääkseen ja valvoakseen. Niinpä kiinnitti liittojohtokunta jo edellisenä vuonna Suomen painijoiden valmentajaksi A r m a s L a i t i sen, joka suurella taidolla ja uhrautuvaisuudella on kuluneena vuonna huolehtinut painijoidemme neuvonant ajana ja harjoitusten ohjaajana. Myöskin vapaaurheilijoita varten päätettiin kiinnittää_ vakinainen valmentaja ja onnistui liittojoht okunnan kiinnittää tähän toimeen neuvottelu jen aikana Amerikassa toimineen Jaa k k 0 J. M i k koi a n, joka heikuun alusta alkaen on i nnolla ja menestyksellä hoitanut kysymyksessä olevaa tointa. Ainakin osittain olympialaisvalmennuksen hyväksi on myöskin

8 toiminut Liiton palvelukseen kiinnitetty saksalainen mestarivoimistelija R u d 0 1 f K 0 b s, joka esimerkillään ja neuvoil1aan on huomattavasti kohottanut voimistelutaitoa maassamme. - Tämän yhteydessä mainittakoon, että Tuomas Hauhia on tilapäisesti toiminut k ertävänä neuvojana Liitossa. Saadakseen valmentajien palkkaamiseen ja muihin valmennuskuluihin tarvittavat varat, ryhtyi liittojohtokunta järjestämään rahankeräystä olympialaisvalmennusta varten. Laadittuaan kysymyksessä olevaa keräystä varten tarkan suunnitelman, jonka mukaan m. m. Suomi on jaettu 22 keräyspiiriin, jätti liittojohtokunta keräyks-estä huolehtimisen erityisen toimikunnan teh,- täväksi, jonka jäseninä ~oi ~ ivat liittojohtokunnan jäsenet T. Aro, A.R.Lang ja K. Me k1in ja on myöskin Liiton ensirrnnäinen sihteeri ottanut osaa mainitun Komitean työhön. Kun tämä SVUL :n 01ympialaisvalmennuksen Rahankeräyksen Päätoimikunnan nimeä kantava toimikunta on tilapäisesti asetettu ja kun toimikunta jatkaa työskentelyään Parisin Olympialaisiin kioo ihin saakka, 1ienee tarpeetonta tämän yhteydessä 1iihemmin selostaa toimikunnan työtä, joka näyttää muodos t uvan tu1okse1lisemmaksi kuin mitä aikaisemmin oletettiin. Puuttumatta tarkej11min J11uihin liittojohtokunnan hoitamiin asioihin on tämän yhteydessä erikseen aiheita mainitsema t ta pöytäkirjoista todettava lukuisat liittojohtokunnan ratka i s emat tulkinta- ja vetoamiskysynlykset sekä lukuist en muiden juoksevien asioiden hoito. - Edelläesitetty lyhyt katsaus lienee osoittanut liittojohtokunnan toiminnan monipuolisuuden ja runsauden kuluneena toimintavuonna. Jaostojen toiminta. Eri jaostojen laatimista toimintakertomuksista on liitt ojohtokunta 1 todennut, ett ä myöskin jaostojohtokunnat ovat suunnitelman mukaisesti koettaneet edistää ja kehittää hoitamiaan liikuntoharjoitusmuotoja. Vaikkakin jaostojohtokunnat ovat emttäne ~ t toimintakertomuksensa jaostopäivillä, katsoo liittojohtokunta tarpeelliseksi tämän toimintakertomuksen yhteydessä esittää eri jaos tojen toiminnasta jaostojohtcrkuntien kertomuksien perustalla seuraavaa: Voimistelujaoston toiminta. Voimistelujaoston johtokunnan puheenjohtajana on toiminut K. E. Levälahti ja jäseninä V.J. Niiniluoto, Y. Ojander, K. Luukkonen, E. mailio,!. Latvio ja E. Saastamoinen ja sihteerinä Liiton toinen sihteeri Niilo Nurminen lokakuun 22 p:ään saarka ja sen jälkeen G. Eric Wittfooth. Jaostojohtokunnal

9 la on vuoden kuluessa ollut 28 kokousta ja on pöytäkirjoihin merkitty 237 pykälää. Vuoden kuluessa on jaostojohtokunnan suostumuksella järjestetty 11 kilpailua, joista kaksi mestaruuskilpailua, neljä kansainvälistä kilpailua ja viisi kansallista kilpailua. Mieskohtaiset mestaruuskilpailut järjestivät Mikkelin Kilpa-Veikot maaliskuun p:nä. Osanottajia kilpailuissa oli 10. Yleisen telinevoimistelumestaruuden voitti Mikko Hämäläinen, sauva- ja vapaaliikemestanuuden J. Kunnas ja ikämiesten mestaruuden I. Launis. Seuramestaruuskilpailut järjesti Viipurin Reipas huhtikuun 14 ja 15 p:nä. Kilpailuihin otti osaa kaikkiaan 7 joukkuetta. Kaupunkilaisseurojen mestaruuden anasti Viipurin Reipas, maalaisseuramestanuuden Kirvun Vilkas ja koululaisseurame s taruuden Helsingin Suomal. Lyseon Tarmo. Voimistelumerkkikilpailuista on mainittava, että niitä järjestettiin Tampereella, Helsingissä, Mik~eli äsä, Viipurissa, Kirvussa ja ~ peenrannassa. Näissä toimeenpantujen kilpailujen perustalla on jaostojo tokunta myöntänyt luokan merkkejä 8 voimistelijalie, I luokan merkkejä 31 voimistelijalie ja IV luokan eli poikain voimistelwnerkkejä 16 voimistelijalie. Erityisen maininnan ansaitsee suonalaisten voimistelijain osanotto yleissaksalaiseen voimistelujuhlaan Miinchenissä, joihin jaostojohtokunta lähetti edustajikseen Yrjö ilykäsen ja Mikko HHmäläisen. Nykänen ja mimäläinen olivat tilaisuudessa kuitenkin vain alkamaan kilpailut, sillä näin suur in k lpåiluihin tottlnattomina ja vieraissa olosuhteissa ollen eksyivät he erilleen kilpailujoukkueestaan, joten heidän oli keskeytettävä kilpailu. Tiinän yhteyctessij on mainittava, että näihin juhliin lrustansi Voimistel'.lj a0sto sti ne:1cl.i'1atteinaan Yrjö Ojanderin ja Hugo Mattilan Tampereelta. Voimistelijaimr!'\e ulkomaan edustuksesta puheena ollen on jilyö,skin main::'ttava Helsingfors rtyrmastikklubbin näytösjoukkueen osanotto Göteborgin kisoihin. Jaoston kotimaisesta toiminnasta on vi(lä mainit1r va johtokunnan toi: v enpi teet Lii to'1 VI voirnistelujuhlan p -: tfirrliseksi Turussa touko-kesäkuun vaihteessa r\:aini ttua juhlaa val tcn on jaostojohtokunta laatinut seikkaperäisen kutsun asianrluka sine ohjeineen, mikä kutsu on l ähetetty kaikille SVUL : n jtlsenseuroille. Jaostoj ohtolcu.'1.ta on myörkin tehnyt aloitteen SVHL:n lii ttymiseksi Kansain'tiliseen Voimisteluliittoon ja ovat mainitut toimenpiteet nytte~'min saatetut suotuisaan ratl::o.isuun.

10 Toi listelujaost on ens r nt-i-tnen jaostol'okohs (jaostopäiviit) pidett_in m8.1'rnskuun 24 p:nti Hel:::.-i lgiss:i ja oli osano',to ni hin lah uttavan ' llka8. kuului,18.ostokokoul sen ohj elmaan muutani'l k8skuste lukysymy :si <i, j ot [l. UOr.lt.. tta- Tasti se 1 vens vlit ja avarsi vat lroyoul~seen osa ottaneiden nä niir ;i.in. j ot a 10 pu li'3~st 0 t'l vath7t:;rl~rl:si 'uoylcn voin:!.st~luelfimti.lle ' kiin!. tett in ko. oukse Q :3 h l.o ota Suo;1en edus t'l 'seen Olyl'1u alais ten {: soj en voi'11is~e lukil- peilulin ja Tf'littiin M. m. Suo1:1en jol r 1.:ueen johtrj istoon '. E. Levrtln t, A.V tia ja Y. Nykänen. ~'iistä '1 n ys1:in jaoston v ernn;tn täl' reistä toimenpiteistä antaa jao!:> toj ohtokunj.'1.an toimintakertomus tyh,j entävän ef'i t;«'sen. ~ Ul' wilujaoston to ninta. Jaosto5o tokunn'ln pl '.er>njo ltajana on toiminut L. Ho)nborg ja jäseninä ~r. Ilander, J. Kaasalai'18n, O.Hyhmd, E. Santala, :t e,)t~mberg ja V. Teivaala. Jao ston sihteerinä ja pöytukir jurina on toi 1j '1.ut Liiton ensir'1mäinen sihteeri LauI'i Sa 1tala. V oden kulues so. on j aos toj ohto 'lmta kojroont l1ut 29 kerta L ja joltol:unna!1 pöytö.k r joi. in kertynyt kail'l'ia'ln 2'75 py,-iil~ä. Jaostoj oh-lokunnan suori ttamistr töist:i r ain1 tta won 1::1 jan jaostoj en o.i e sfirt'1.töehdotuksen laa ti~inen, minkä liittohallinto lii tt oj OlltO_ nnan ehdotuk sesto. 'I'1:;ÖlC l'lin yvfi1csyi kaij,;:kien jaosto,jen toistaiseksi nouclatettavaksi. Varsin s mr töiseksi 'lodostui SVTJL:n yleisten ja rata- ja kenttäurhe.lun kilpailusiib:ntöj en uusiminfln. Liitto lallinto hy,rl-{c;yi r.1a ~ ni tut siuinnöt tehty~iö:n niihin p i eniä muuto:::s a marraskuun 25 p:nä pitilluss2.fln ko 'o11vseesa ja mälir::si ne astuviks voi r1ann ma8.1 scuun 1 p:ni T~otirr')ainen nrhp.il-lto n i'lta on ollut vi1]-jaa'ti!j'l.a kuin eclcllisen[i vuonna. Einpti :jf}',i'3stet-s: n Suo' essa kulunr:ena urheilukautena kail'lr an.n 2 jaostojohtolcu an m~röntämää kilpti lua, nii stä 5 Suof'en ':1e star lusl lpail1la, 9 lcans '1inv'U stä ja 58 kans'lllista kilp9. 1ua. S lqy'lcn mesraru 'skilpa11uista pidett i!1 u s:',imestar.. mskilpailut Raumalla, r:urtomaajuoksunestar'u' k lpailut Turussa, v E',1t ju0}rumestaruuskilpailut lielsin~issä, p;rör:i.ilynestaruuskilpailut Joensuussa ja yli i3- urhe-tlu!ne s taruuskilpai lut Kuopios~3a. Suo'1en me8taruuskilpa iluj en tulosi,aso oli ka~ki3sa ilp'liluissa h'rvä ja oli sel: -ilpailijoiden että yle sön nielen~iinto nij:: n nöhclen s,.n ri. VIette 10 e(ell:- 'ain t t;uj en nestarnusldlpailuj en voittaj ist2 seuraa li i tteenä t:itii toinintalcer omus ta.

11 Bt ä tulostaso Suo lessa pic1.etyi'ssf.l rata- ja, e.tti':'lr leilu -ilpailuissa on yleensä ollut.r.ftij ja e til suo alais'lt urhe lijat ovat ulkoiiiaj.llakin sa tane9t hyviä tulo} sia, toc1.istaa se sei {ka, että jao:jtojohto mnta on tij.hiin mennessä ly äksjnyt 18 kuluneena urheil~cautcna kotimaassa ja ulkona lla saavutettua tulosta uusiksi Suonen e 1l>läty ~siksi. r:i t:l taasen jaoston ulkoca::seen toimintaan tulee, on ai18 sern. n maini ttu S' L: n yhtyminen kansainv:ilis een pyöriiilylii ti oon, Jik~ toimennide teki mal1(lollisfl si f'uot1alaisten pyöriiilij C5ic1.en osanoto'l (j.(tr;:)orgin kisoihin. Tämä osanotto oli alunperi'1 suunni tel -:U opintor!latj.:aksi 6 pyöriiili.iällernme ja siksi se 10D1l lis8.. ti n wc1.ostuikin, sillä ed'lstajamne E'i - vät ky re:le sij oi ttautumaan osaks1t huonoj en kilpailupyöriensä takia. Sensijaan edust vat ata- ja kenttäurheilijaanple S'wmea huomattavalla tavalla hel'ättäen yleistä kansainvälistä mi8lenk intoa maatarr'.me ja sen urheilua kohtaan. - Iöteborgin kisojen jälkeen kilpailivat pyöräilijämme Voutelin ja HCllberg Kristiaaniassa ja korvasivat Göteborgin k sojen tappiot voittamalla ensinmläi sen ja toi sen sij an Hac1.elondin aj ossa 11 Suomen ja Ranskan välisestä maaottelusta, jonka teknill set asiat olivat j aostoj ohtokunnan hoidettavi:::1a, on aikaisemmin esitetty selostus. Tällän yhteydess~( on kui tenldn todettava, että tä I.[i ens i,näinen Suonessa pidetty vir8.llinen maaottelu va!lpaaurheilun alalla vaikutti innostuttavasti koko SUOT:1en kansflan ja viritti sen mielenkiinnon h'rkään vireeseen tuleviin olympialaisiin kisoih n nrihden. Sen j ohnos ta, että s'.l.o.l1alaisia urhei lij oi ta on pyhdy:b:by valmentamaan lähestyviä olympialaisia kisoja varten, onaksui jaostojo~tokunta mielipi teen, jonka mukaan 1J(si tyisille ur eilij olle nyönneti-itin matkalupia ulkoma oi in kilpailuihin ainoastaan poi ~reustapauksissa. Tämän johdosta eivät suonalaiset urheilijat kuluneena vuonna kilpailleet ulkomailla.siinä r.1äärin kuin ehkä parina aikaiserlpana vuonna. Eui tenkin kilpailivat eräät suoralaiset urheilijat Götehorgin kisojen päätyttyä Köpenhaminassa, Halmstadissa, Bor,olsissa ja Tukholmassa, joissa edustajamne saavuttivat. n. eräitä uusia Suomen ennätyksiä. Eriko sen rtaininnan ansaitsee Paavo Nurmen kilpailu Tukholmassa elokuussa, jolloin hän teki Suomen nih'eä tun~1'3tuksi saavuttamalla uuden Flaailmanennäty sen 1500, 1609 ja 4827 ( 3 mailia ) m:n juo~suissa, voittaen niillä matkoilla m. rl. tunnetun suomala ssyntyisell mutta si tterlplin Ru.ots n kansalaiseksi siirtyneen ~rnst '.1 den. Myöherrrnin syksyllä kilpaili Nurr1i asianomaisella luvalla eräissä Ra 1 1skassa pidetyissh kilpailuissa. - Jo niin aikaisin kun huhtikuun 29 p:nä ilpaili Tatu kolehplainen Berlinissä 25 km : n katujuok-

12 sussa suoriutuen siinä voittajana, vai. {aldn osanottajia oli kaikkiaan 211. Hanl1es Koleh 1aitlen kiivi elokuussa Tulrholman st.adionilla pidetyi ssä 1 i lpailu ssa varestämässä v olyl1pialaismuistoj a. Kun vielä J 1aini tsemrr.e, et tä Albin Stenroos, Vilho Nii ttymaa ja J onni ~.lyyrä kilpai Ii vat syksyllä Tukholl'1aSSa, on suomalaisten urheilijain ulkonaille te'kerrlät kilpail umatkat tiimän yhteydessä sel ostettu. Vielä rlainittakoon, että jaostojohtokunta hyvissä ajoin ryhtyi toimenpi teisi in Suomen olyrlpialai sehdokkaiden ValrlE'ntamista varten lt{he~tyvi i n olympialaiskisoihin. ruinp<t kiinnitettiin Jaakko J. TIikkola. jaostojohtokunnan ehdotuksesta urheilijainrrne valmentaj'3.ksi ja koko valmennusasia jätettiin erityisen komitean huoleldittavaksi. iainitun komitean puheenjohtajana toimi L. Hornborg, joka erosi tästä tel täv:istä kal enterivuonen päii.tyttyä, ja jäseninä A. Ek, V. Teivaala, R. Stenberg ja J. Mikkola. Koni tean sihteerinä on toiminut ~. Caselius. Ryhtymlittä tämän 7Thteydes sä selosta,1aan ni tä monenlai 8i a muita asioita, joita jaostojohtokunta on moni ssa kokouksissaan ja tilapäisissä neuvottaluissaa ki=isitellyt, on lopuksi maj nittava, että Urheilujaoston ensimmäinen jaostokokous (jaostopäivät) pidettiin Helsingissä, 24 p:nä marraskuuta Liiton toirnintas:iäntöjen mäiiräämää ohjelmaa houdattaen. p a inijaoston toiminta. Jaostojohtokunnan nuhecnjohtajana on toiminut H. J. ltorc1blad j8 jr.iseninä U.Heleni'.ls, A. H. Lanc, E. I.iflintynen, V. TlOrlela, V. Sr;~eds ja B. Vesterlund. Jäistä kll.itenld 1 1.? Lang puuttuleen yhteistoin nnan takia eros i jaoston jäs.ent!dc8tä syyskuun 28 p : nä ja V. Tuonela oli ollut saapuvilla ainoastaan yhdessä jaostojohtokunnan kokouksessa, joita vuoden kuluessa pidettiin 20. Jaostojohtokunnan pöytäkirjurina ja sihteerinä on toiminut Liiton toinen sihte'~ri Niilo HUI'minAn ja m~rl)hemi1 in G.E. \'littfooth. Jaosto]ohtokunnan luvalla myönnettyjä :'Jainikilpailuja on pidetty yhteensä 21, joista kahdf>t mestaruuskilpailut, ka1det kansainväliset kilpailut ja, 17 }{ansalliset kilpailut. Mpstaruuskilpail'J.t kreij.,+alais-roomalaise~sa painisse oidettiin (~lvolassa ja julistettiin ni1 en pari1stalla Suomen mestareiksi alkaen 1ceveäi'1rnästr:t s!l.rjasta H.. rtncinen, E. Huupponen, O.Frinan, L. Virtanen, E. J1 vone.1 ja T. Pohj a l a. Vapaapainime staruuskilpai Llt pidettii'1 Isos sakyri ssii ja joutuivat mestaruusarvot seuraaville taaal-in l-eveäirimästä sarjasta a11 r aen J. TTiienp: Ft, K. nn~inen, J. Filupula, V. Pen1,tala, F. Lundsten, F. r'~:rlliiri ja T. Poh.iala ~ SuoMala set painijat ottivat osaa Göteborgin k soihin ja voit~ivat

13 mainittujen kisojen kreikkalais- roornalaisessa pain ssa ja vap'lapain ssa yhteensä 7 ensimmäistä palk ntoa, 7 toista palkintoa ja 2 kol'1.atta palkintoa. Suol18laiset Os 'ar Friman ja Ed_l Rosenqvist kilpailivat Tukhol:nassa pidetyissä pohjoismaisissa paini Mestaruuskilpailuissa, joissa Friman saavutti mestaruuden ja Rosenqvist pä[{si toiseksi kuulun ruotsalaisen Vestergrenin vo ttaessa m8<'tay'uuden. - Göteborgissa pidetyssä Kansainvälisen Painilii ton kongressissa edusti SuoElea V. Smeds. Kongressirl merkitys oli velhiipätöinen ja jäi Monesta painijaostonkin esittär ästä asiasta p~i.ätöksen teko tuonnemnaksi l'~yöski,ri;). inijaosto }iinnitti suurta huomiota OlYl piala svalmennuksa en. Huolehtien jaostokokoukseen saakka iyse val.l1ennusasioiden hoi tamieesta ehdotti jaostojohtokunta valmenn'lsasiat jäte-'-;tävi ksi erityiselle toimi mnalle. Jaostokokous hyväksyi ehriotuksen ja valitsi mainitun kom:btean jäseniksi H. Irordbladin, V. Smedsin. E. Wintysen, '. Sundvallin, V. Penttalan ja neuvottelevåksi jäseneksi A. Laitisen. KOl'litean sihtee:einä on toimin t j aost on sihteeri r. E. 'Vi ttfooth. Tänä koi!i tea on ryhtynyt asian:rnukaisiin toi1enpi teisiin,.iotta Suomen edustus m lodostu si par isin Olynpialaisissa kisoissa ~ahdo llisimman tehokvaaksi. Ens i mmäisen jaostokokouksans a piti nr.ini jaos to Helsi ngissä joulukuun 9 piiivänä ja oli kokouksen kq8iteltävänä etupäässä sääntöjen ~ääräämät asiat. - la~nsä on painijaoston toimin~asta todettava, että se on ollut monessa suhteessa painiharrastusta edistävää ja hyviä toiveita herättävää silmälläpitäen Suonen edustusta olympialaisissa kisoissa. H ihtojaoston toininta. Jaostojohtokunnan pilllaenjohtajana on toiminlt T. Aro ja jäseninä A. ja V,. Palmros, V. HeikinheiMo, T. Valkarrta, G. Vikström ja Y. Pacius. Jaoston pöytäkirjurina ja sihteerinä on toin nut L iton ensb11äinen s h teeri Lauri,a~tala. JaostojohtoIDlnta on pitänyt 13 kokousta ja on pöytäkirjoihin kertynyt kaikviaan 149 pykälää. Hiihtourheilurrr-1e historiikin vuo mi mainittakoon, että kuluneena vuonna ensi kerran noudatettiin niitä hithtompstaruuskilpailujen säi.intöjä, jotka jaostojohtokunta edellisenii vuonna laati. Uudet säii.nnöt osoi ttautuivat niille asetettujen toivo muk~en veroisiksi ja oli osanotto niihin Mestaruuskilpa~ ujen lajeihin, joissa tänä vuonna ensi kerran kilpail-yiin vilkas. l'äl.ti:1. yhteyrles sä mainittakoon, että liittohallinto poikaurheiluj a oston ehdotu {sesta ja hiihtojaoston kannattamana piwt-iji siirtää alle

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja.

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja. 19 jos ei saada uusia voimia. Kaupungin puhujat usein loukkaavat maalaisia (Naurua). Se todistaa opiston tarpeellisuutta. Jos kukin työväenyhdistys lahjoittaa vaikkapa pienemmänkin rahasumman, voidaan

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

SUOUlf LUlSTIJILmoN ~JA IV.

SUOUlf LUlSTIJILmoN ~JA IV. ,. SUOUlf LUlSTIJILmoN ~JA IV. " " '! SUOMEN LUISTINLIITON JULKAISUJA IV JÄÄHOCKEY KANSAINV ÄUSEN JÄÄHOCKEYLIITON PE LI SÄÄ N NÖT MÄÄRÄ YKSET SÄÄNNÖT URHftLtJÖSAsro ~~ ~ '.t -... "'... EN URHE;lUKiRJAsT~.

Lisätiedot

Alustukset ja Esitykset

Alustukset ja Esitykset Alustukset ja Esitykset isos.-dem. Työläisnuorisolnto n kolmannell e edustaj a kokoukselle Helsingiss ä 17 18 p. toukok. 1928 sekä Liiton j a piirijärjestöje n toimintakertomukset. Sos.'dem. Työlåisnuorisoliitto.

Lisätiedot

VASTAAVA TOIMITTAJA : - LEPO LAURILA. Lukiialle.

VASTAAVA TOIMITTAJA : - LEPO LAURILA. Lukiialle. 1 1 MUSKKER SUOMEN - VASTAAVA TOMTTAJA : - = N:o 1 LEPO LAURLA 1920 Kalajanokaiik. 4. Piii. 8660 - z - S uomen Musiikkeriliiton ylimääräisessä kokouksessa 1 p. marml-i raskuuta ehdotti joku jäsenistä oman

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä:

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä: SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO KIRJASTO *1290645226* 329.14-055.2(480) Sos.dem Naiset 2 K

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA

WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA 1 Western Rider Western Riders Finland ry:n jäsenlehti, 10. vuosikerta, lehti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2002 ISSN 1458-7025 Julkaisija ja kustantaja Western Riders Finland

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

tähden välit sahalta kerätyistä pintasoiroista.

tähden välit sahalta kerätyistä pintasoiroista. Tunturilatu järjestäytymässä Suomen Ladun leiripäivillä. Kuva: Eero Hämäläinen Puheenjohtajan tähden välit Me tunturilatulaiset olemme kesän kuluessa ehtineet lukuisiin tapahtumiin. Mieliinpainuvimpia

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot