K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923."

Transkriptio

1 u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v

2 K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18 : s'ta :ojiytavuosi esi sisäi seen j :tr j estötyöhön ja y.otin'a sr~~n urheilue 1 Ernlnn nähden S1.111re:nmassa mbiärti.s sä eroa Li i ton a ikai semr'lista toi'ji::j.ta vuosista. Kui '0 l~'in on m. 1;1. Lii ton vir'lllis lsta pöy tod ' joista,,i!] Qsto- ja piirij ohtokuntien toil1intakertoilaksista,i. 'l. e. to'let-tava liihestyvion ojy~ni8,18istp'1 kisojen aiheltta:na 'i1ie le Jdinto, j ova 0 oi tunu t hyörlyjr:] i 8V JL : nldn toiminnalle. Tässä suhteegsa on parhaana to(hstuksena Mainittava: että Liittoon on }-uluneen vuon e 1., i 'ma lii t... ynyt 28 uutta seuraa, olj en sellro.i In vhteinen luku l'1ti,rii. vuotien 10pll.ssa 417. ljiinil~äf1n 0 todettava, että ~'TJL : n j;lrjestötoinint2 0'1 yleens:i ollut vllka.sta ja h:tvhi. tuloksia tnottn 8... Ui ~: taast;.l IJii ton ulko!1'3. isee:!.l edus tuvs e'l t lpe, on se olllt kulu VRne. Tuon 13. entistii vilv r <l.llmpi ja '1onip 101i,sEwlni. 'Iiinpfi, on Li'L -1-;1;0 solrrj nut uu sia JGlnS 'li '1H:ilisi~i suhte i ta ei ai ' 10astaan VOi11is te ln11, va 'laul'heil hipc1o:l ja painj,n alalla, vaan on L:iitto.iiir.ie8Uinyt I'lYöskin pöyr~dljöille ila:-:'o11is luden ottaa osaa ulko'11ailla pi(~etyihin l~ilpailuihin. W i.npl{ onl:in '1. kl.-lsainv.r-.llinen 'rheil'laserna kul1lneona VU01L1~4 'luo atta'r~fti var.-, 7ist 'lut.i a on S'loni tu~j' t yhft t n~let H r'll:si 'l11-0 1'3.illa mi tä seij~lcaa ~oist'lvat m. ~. lll~lisat eri maista Liitolle saapuneet, ~iti rlla~simp ± a 1 r''..,:illas; oita koskevat t1n(11 '~telut ja PYY Y ll1('t. on {1'lU118~E1a vuonyj.a kll'l'l' t oi i ~ ~elu, rata- ja ke!14~~ä'lrheilu, pyörä ly: paini, hiihto, (~ä(m1'l ~ll sllksi lla ja 1uoleht 'j 11 nen naan poij:a1. rheilun kehit,tii'11isescli ja echstli 1.s S~~~. Er1elläl''linit~ lja llil::l1n'toka.l lt 'ST'l'lOtoja ov't hoitaneet volni<'telujaosto, ur'leilujaosto, painij'1.osto, hiihtojaosto ja oi {aurhei:;'u.i a sto. Li i ton yli'1p:h'i toi;-1.elimenii o 'lt toi' llen 3 v 10- d-:ks i {errallaan v'lli ttu 2l- miehi!10n lii ttoh'lllinto j 9. sen vali t SCrlll lii t tojo:tol.mta, johon kuuluu puhe m,jo:'ltaja ja 8 jlisentä. Eri toi 'TIielimien auori ttamas ta työstä es i tettiikö ')11 seuraavaa : Liittohallinnol toiminta. Kuten,i 0 edellä,na111i ttiin vali t tii,1 Ii ' ttohalli 'lnon j ii s enet nyky';, s ~ '-: '!oimas 3a 01 ~v1.en p-oimintas&wntöj en P1Ul r [ljl i1 3 vuod~i( si kerrallaan. Ensinmäi sot vaalit toini tettii 1 l kuluneen vuod8n alussa j a tulivat seulaava t henkilöt 'T[llituiksi ]Liito e!1si.liisee:1 hallinto )11 : EeY;'jel i JU~lreva, Arvo

3 'Ja,-,tia, \'.J. P CYl' tal[, au.i1o :J'~Li, -:rjö Nyki.ne.l, :Rero '301''jol1en, r.:::. Lev;.nahti, Vicl..or Sr:e s, R'l.nne Roni, EePlil Paavola, Erlc1:i Tavastila, Ill lari Keinänen, Vilinö 0.ivaala, otto I'nJrel~iinen, Lauri Pihkala, Oska,'i T ' ll ' l l, \erle Salovaara ja Oskari Ri~ iin, Sit~naitsi on SrO~3~a Fi~ - lanns 1 rottsförb:ndilla ollut oi {eus valita lii ttolallintoon 3 jäsentä, joi 'la ovat toi'1ineet Arthur Eklund, Victor Bj cirkqvist ja John l'enriks- SO'1.. l'ri i'n yhte~tc1e'sä 0'1. mainittava, et~ä Liiton puhecnjo.taj':lksi on 3 vuodeksi valittu Aksel Elr, joka myöskin on tol in' t liittohallinnon puheenjohta.ia~a. Liittohallinto kokoontui 2 lcertaa, nir1. ke'ri~::;lrojrou1cscfn huhtilm Ul 8 ':) :no: ja syyskokouks~en mu.rr s mun 25 p:n~l. Kevätkokoulcsessa näätet7 r ist~ asioista mainittakoon seuraavat : 1 ) Liiton varapuheen,i ohta,i',,-ksi v vali ttii11 Eel1eli Juurevaj 2) hyvm:syttiin kokeil ta v'l.ksi j aostoj ohtokuntien oh,i eaä;in'llit ; r 3) neru ste':tiin '311omen ]1 estaruudet vapaanai nisra j a h~ v~iksyttiin va aapainin ilpai lusätlnnöt: -:1) T 'l.h.vi stettiin uudet sä~~nöt pot'rien u1heiluner':kildj.,pa iluj a varten; 5) tarl astettii'1. tekeillä olevia uusia yleisiä rata- ja ~enttä - urheilun kilpailusä'intöjä,,ioista 0l'ikS0rm nainittakoon, P. ttä amatööriarvonsa melettänyt urheilija voi saada takaisin anlltöörioi k'eutensa j :i1 j esti.itoimintaa1l ja kansallis ii:1 kilpailuihin n~hc1en, jos Ilsianonainen urheilija sitä ennen on ollut 5 vuotta arnatöörisä<-lntöjä rikkomatta. T 'U.niktiän on tärkeänl si'1:ntöm 11 to {sena mainittava, että suorr'alaisten urheilijain myöskin ulkoid8.illa saa uttamat tulo{set voidaan hyväksy:ä Suomen ennätyksiksi. Liittohallinnon kevätkokouksessa tehtiin m.m. seuraavat päätökset: 1) alittlin Liiton varapnheenjohta,i t1 ksi v:ksi 1924 uudelleen Eeneli Juureva ja liittojohtomnnan puheenjohtajaksi Liiton pllheenjohta,ia ksel Ek; 2) valitti_il liittojohtokunnan jäseni]rsi v : ksi 1924 T. Aro, A. P, Lang, K. Hekli 1 1, V. J. IJiiniluoto, H. Nordblad, T. Salo, V. Tiiri, R. Granholm, joka viimeksi ''1ai 1i ttu toimii Svenska Finlands Idrottsförbundin edustajana. 3).'ltt: 'r;ittiin v li1:;t ove oiksi Liito ~,l e 50 penniä joj.-aisoita jkseneltä ja asianomaiselle piirille niiniktitin 50 penniä;

4 4 ) 0 al<suttiin mielipirl p, jonka muk!' r n Suonen on otettava osaa Parisin 01710i alaisiin kisoihin ja päätettiin, että ensi t ilalle on 8.setattava edustus rata-.i 0. kenttäu r heilussa, si tte paiilissa ja.i o s varat myödpn antavat, on SUOPlel otettava o s aa myösk_ll maini t - tujen kisojen v oimi stelukil pailuihin j 5 ) päätetti in tästä lähti cll jlittää a l le 13 vuot isten poiki en Suomen m~ staruus kilnai lu 10 km. h i ih(1 os sa poilraurheilu.i :loston j :11' j estetttiväksi yleisen poikanrheilupäi vän yhteyclessi; 6) ner'l.stett i in u t3i Suomen mestaruus alle 18 \'uotisille pojille yhdi stetyss~-i mäenlas kus sa ja hi ihdossa, niktt kilpailu jätettii n uvul : n poikaurheilu,iaoston valvo'l'lan alai.:::ena vuositj..ain jär.iestet tä'.'äksi ; 7) poistettiin urheilu yleisen voi'1istelujuhlan oh.i elrw.sta, joten maiyli ttuun juhlan ob.i lenaa:j. tät:i l~ ' l1tiall kuuluu ainoastaan voi - rr:steluj 8) vilhvistettiill eäjlf[ 7'1.uuto silla SVUL : n ul'~_eill1..iaoston ulsinr at ylaisat ja rata- jo. ken~tliurheilun kilpailusä~nnöt, jot~a mhä~~t - tiin astuviksi voimaan maalislnlun 1 p : nä 1924 ; g) an'lettiin Suomen Urheilulehde'l jo 'ltokunnalle oikpus lnlstantaa Liiton virallinen olymniallisjulkaisu. Kllten edalläesi tet;tstä ilmenee on lii ttoh:lllinto ratkaissut mo'lta Suome11 'lrheiluelä'tlälle ~iirkeät1: kysymystä,.iotl<a nyt jo ovat hllonattavasti kohottaneet urheilullar aqtusta Lii.ton toit'1ielij11ien keskuudessa. Liittojohtolrunnan toiminta. i.uten tunnettua toimii Liiton juoksevie 1 asioiclen ylimpänä h wlta.iana ja Liito ale ~ien toimielinten töiden ohjaajana ja valvojana l iitto j ohtokunta, jonka puheenj ohtaj ana kuluneena vuonna on toiy~inut Liiton puheen-. johtaja Aksel Ek ia jäseninä L. HornhorFT, A.R. Lan[;, K. T:eklin, R. GranhOlm, T. S~lo, T.Aro, K. E. Levälahti ja H. 1Jordblad. Liittojohtokunta on vuodpn lruluessa kokoontu..ylut kaikkiaan 17 kf'rtaa ja ov!'.flsenet olleet kokouksissa saap villa seurravasti : Ek 17 ltertaa Hornborg 14 ti Lang 13 ti J<eklin 12 Salo Aro 11 Levi-ilahti Nordblad 10 Gr'1!lholT'1 9 Se seikka, että l iittojohtokunnan pöytäkirjoi hin on kokoontunut

5 kaikkiaan 170 pykälää todistaa, ettli Liitto.iohtokunta on kiinnitttin;rt huomiota mitä moninaisimpii 1. asioihin, joista Y1ainitta1coon seuraavat: Poikien Urheilulehden perustaminen. Sen j olldosta, että SVUL: n poikaurheiluj aosto oli yksimielinen ~ii tii, että Poikien Urheilulehden ai'{aansaaminen oli välttiir]'::tö'1t;i., jos mieli saada laqjallc poikajm~colle oikeita tietoja ja opetusta urheillssa ja wl issaki ~ poikaijän MDuniin harjoituksis~a, ot t i liittojoh~ohlnta harkitflkseen en.elliie::; i tet tyyn mi elipi teese <')n perustuvan Poi lrien Urheilulehden kustantamista koskevan ehr10t llc.ip 1.. Bn'l.e~l päiitölcsen tel:enistä sai lii ttojohtokunta tietäii, että Porvoos a toir1.i va \'lerne1' Södel's~römin KustannusosakAyhtiö oli halukas j1l1:{ai semaan kustantama:s.saan aikakauslehdessä Nuori Voima erityisen urheiluosaston, mutta kun liittojobtokmta katsoi, että asian luovuttami 1 1en SVUL : n ulkopuolelle saattaa aiheuttaa erinäisiä epä ohtia ja yleensä ollen sitä Mieltä, että erityisen Poikien U1'11ei2 lehden kustantaminen lähinnä kuuluu SVUL: lle, varasi lii ti-oj ohtobmta määr'~rahan Poikien ~Jrheilulehden nahdollisesti aiheuttamaa tappiota varten. Poikaurheiluj aoston hoi tamana il~lestyikin Poildell Urheilulehti v nu:leroisena. Valitettavaa vain 011, että lehti ei kuluneena vuonna täydellisesti v'3.stannut niitä vaatirmksia kuin liitto,johtokunta oli asiasta pä~ttäessään ajatellut. - SVUL os'~llistuu Suomen Olyr pi'3.1aisen KOf'li tean toimintaan. Pitäen silmällä Suomen osqnol-.toa Parisin 01y'npiaJ3.5_siin kisoihin ryhtyi li. tto.i ohtokunta.id tar1mikuussa toi Y1 enpi taisiin SUOI.l'1en olympialaisedustul{sesta huo~ehti vien Olympialaiscn K01'1i tean uusimiseksi ja toini nan aloi t tamiseks i. Siinä P1ielessä esitti lii ttoj ohtol-'1elta naini tun Koni te 1.n puheenj ohtaj alle ehdotuksensa, joka suur enni tta muutoks i tta hyväksyttiin. SaillaIla liittojohtolo..mta pälitti, että SVUL:n on os'111istuttava Olympialaisen KO'11i teun toimintaan mahdollisimman aktiivisesti ja hyväksyi johtokunta nyöher1l1in Olympialaiscn Komitean puheenjohtajan P.,.--T::llÖ 1, kosl eva '3VUL: n edustaj ien vali tscmista mainittuun koni teaan. Edustajikseen OV'lt liittojohtokunta ja eri jaostot valinneet T. ron, L. Hornborgin, K. E. Levälahden ja H. IJordbladin. Tlyöskin Liiton puheenjohtaja A. Ek on ottanut osaa Komitean toimintaan. KU 1 1 Olympialaisen l:oni tean toini'l.ta suureksi osaksi kohdistuu juuri SVUL:n hoitamiin liil'l.mtohai'.ioit1ls '11Uotoihin, on Liiton edus ajie:1. os'1notto Komj_tean tehtäviin Munnostunut me_18stykselliseksi Jruin myösl~ill. SVTTL:n suunnitel::1ia edis Fiviiksi.

6 Suomi yht~ty ka11sainvälise en pyräilylii ttoon. pitäen silmällä Suol1e'1. edustusta ulkomailla pidettäviin pyciräilykilnailuihin nähden pä--ttti lii tto,j ohtokunta urheiluj aoston ehdotuksesta. ryhtyi.: toi 'enniteisiin SV1:JL : n yhtymiseksi kansainväliseen pyörti.'.lyliittoon. Laajan kir.ieenvaihdon.ia monieyl!1.e,tottelujen jälkeen httäksyikin mainittu.iär.iestö SVUL:n j;isenliitokseen tou(okuun 17 p : nit!)itämussään kongressis sa. Tänän pil:i+;öksen seur lk eroa SHR.ttoi Liitto l:ihetui.1:i ~\7Ö LliJij öitiiän ''l. m.. G;- t~borgin Jdsoihin,.ioista tark81di esitys lrheilu.iaoston toimin11asta selostettaessa. öteborgi 1 kisoihi '1..i a maaotteluun S'101'1i -!tanska. ')enj'ilkeen kun S'rJL:n eri jaostot ja l:i.ittojo' t01.l.'1.talcin oli tehnyt periaat teellisen p!i'-itöksen, ett~' Suor on olisi otettava osaa Göteborgin suuriin r'.c'lul isoihin ja kun liittojohtokunta oli j~i.~,l~änyt asianomaisten j 3.0 stoj ohto ~u'1.tien te 1.ttiväksi huolehtia Suo 1e 1 OS[1'1otOl1 te ~llillisestä puolesta blteyl lcar'3i ' ltakildaihm Yi.i es+;irl1isestä, pdustajien valitsemisesta j. n.e.,katsoi liit+-ojohtoku ta velvollj.suuclekseen itse ryhtyli.ill':estelerr i.än l':vsyrnyl:sossä olevan ~ilpailumatkan taloude.llista puolta. Siinä tarko ' t l.ksessa ryhtyi liit.1.. o johtokunta 11elJXotteleMaan Göt;eborgi'l kisojen jtirjosttijien kanssa 'TIahdollisi 1an SU~ll'en matka-avustuksen saa1isel~si, nt~ a oli va t.i ;'r5 e...,t:i..r~t neu- ottelu,ien 011es sa all~uasteel1a hal tornia järjestämään asian lii tto.i 0' to'nmnan toivonalla tavalla. Kun lii ttoj Oht0 ~nllta sai 18.1 tioi.ellyostol takin kiel ttivö'.n vastauksen os i tttlme[insä 1 atka- avustukseen n~tl1de 1, tflrl(asti johtokunta kantansa osanottoon ll:-ihden lqsyl'1ylmcgsä oleviin ' isoihin ja pq:'tti ~Tksin:ielis(~sti, että VUL ei t lle tarvit ~avie:l matkavaroj en puutteen takia otta aan osaa... ötebor[;in dsoil in. rrär'li1. pfi'itös herätti :.. Ruotsissa niin S1.111rta hnoniota, ett[i Suo~. en '1'u ~l'ol '1[1ro~ toi~1hta lä>etystö katsoi velvollisuur4.el~seen puuttua [1.. iaan ja hm r-1~töskin Ulkoasiainninisteriön taholta esitettiin toivor:1l..1cl, ett;ä SVUL tekisi voita vansa Sll.onen edust ::.ksen hyväks i, jatkoi lii ttoj ohtoyw1.ta keskeyttlir~ei~:;l toi, enditeitä asian s ~lteen. Pitkien neuvottel jen ja monien kokouysieri tuloksena s lostui7at kiso.ien jär.iestti.jät sijctennin myönt.äm[u' ::: Lii+-olle entistä s'l'll'gn pia etllj aja kun Valtio 10 'l03 tokin toi stetun anomu.1s en.1 tlll{een asetti uienel1. miiärärahn. 1 lii ttoj ohtovunnn.n käytettäväksi, u'litt: i.johtokunta lopultakin lähettiiä Göt -'borr,in kisoih.n ra.ta- ja l::enttäurheilijoita, pyöräilijöit~ ja paini5oita. S!TL:n edustajien csjint,~inen ruodostui n:iissii kisoissa menestykselliseksi ja Sl1.0wen nireil tunnetuksi tekevävsj. Siinii suht.8essa lienpe riittäv;inli. tor'istuksena m in'nta, että

7 suo:-1[11ai set voitti va t 17 ensirnn':'iistä palkintoa, 13 toista palkintoa ja 9 koll'latta p'alkintoa. Mi tä taasen li1 tto,i ohtokunnan osuuteen Suoni - Ranska maaottel uun tulee, tuot~t senvi'1. taloudellisen puolen järjestämi nen liittojohtoktmnalle huoitlattavasti työtä. Kun SVUL sai v Ranskan Urheiluliitolta avustusta Suomen j Ollkkueen liihettämi se]{8i PaY'is is sa ptdettyyn maaot te lmn, edelly~ti 'oai L~.tu toiwenpide samassa asiassa vastavuoroisl_ ltt.a SVTJL : n taholta. T~i.h:in kuin myöskin maaottelun propaeanc1alli seen merkitykseen vedoten sai 1 itto.iohtolrunta Valtioneuvostolta niin suur-'n avustulsen, että Rans {an.i oul:kueelle voi ti5.n taata samat erlut kuin mi ti Suomi sai edellisenä vuon a. Tämän yhte~ nessä on lmi te_ kll mainittava, I;ttä Ranskan Urheiluliitto ei kuitenkaan lähettänyt sar.aa määrää urheilijoita SuoV'1een kui Suov.,i Ranskaan ja oli tlimii seikka aiheuttaa Liiton taholta neruutuksen kuluneen vuoden maaottelun pitämiseen nähden. E- n enlrui lopullinen p'iltös asias sa ehdittiin tehdä, olivat ranskalaiset ehtineet lähteä kotimaa staan ja pidettiin maaottelu Helsingin Eliiintarhan urheilukentällä syyskuun 22 ja 23 p! nä tyydyttävien olosnhteiden vallitessa. FilpRilulajeista voitti Suomi 100, 400, 800, 1500, 5000 ja metr n juoksut, 400 m. aitajuoksun, korkeus- ja seivl[shypyn sekä kaikki heitot, joihin ra1skalaiset eivät ottaneet osaq. Ranskalaiset puol~staan sa~ - vuttivat voiton 200 ill. juoksussa, 110 aitajuoksussa ja p5tuushypyssä. r:itä kil ailuj8n järjestelyyn.ia taloudelliseen lonputulo]rser;n tulee, olivat ne mainituesa suhteissa onnistuneir '1l 1 1at kuin aikaisemmin Suomessa järjestetyt ldsat. Liitto ohtokunnan to ialaisvalmennuksen Edellä on selostettu liittojohtokunnan suhtautuminen Suomen laisen Komitean toimintaan. Kun mainittu komitea ei millään tavalla puutu Suomen olympialaisedustuksen valmennukseen, on liittojohtokunta ottanut mainitun asian järjestääkseen ja valvoakseen. Niinpä kiinnitti liittojohtokunta jo edellisenä vuonna Suomen painijoiden valmentajaksi A r m a s L a i t i sen, joka suurella taidolla ja uhrautuvaisuudella on kuluneena vuonna huolehtinut painijoidemme neuvonant ajana ja harjoitusten ohjaajana. Myöskin vapaaurheilijoita varten päätettiin kiinnittää_ vakinainen valmentaja ja onnistui liittojoht okunnan kiinnittää tähän toimeen neuvottelu jen aikana Amerikassa toimineen Jaa k k 0 J. M i k koi a n, joka heikuun alusta alkaen on i nnolla ja menestyksellä hoitanut kysymyksessä olevaa tointa. Ainakin osittain olympialaisvalmennuksen hyväksi on myöskin

8 toiminut Liiton palvelukseen kiinnitetty saksalainen mestarivoimistelija R u d 0 1 f K 0 b s, joka esimerkillään ja neuvoil1aan on huomattavasti kohottanut voimistelutaitoa maassamme. - Tämän yhteydessä mainittakoon, että Tuomas Hauhia on tilapäisesti toiminut k ertävänä neuvojana Liitossa. Saadakseen valmentajien palkkaamiseen ja muihin valmennuskuluihin tarvittavat varat, ryhtyi liittojohtokunta järjestämään rahankeräystä olympialaisvalmennusta varten. Laadittuaan kysymyksessä olevaa keräystä varten tarkan suunnitelman, jonka mukaan m. m. Suomi on jaettu 22 keräyspiiriin, jätti liittojohtokunta keräyks-estä huolehtimisen erityisen toimikunnan teh,- täväksi, jonka jäseninä ~oi ~ ivat liittojohtokunnan jäsenet T. Aro, A.R.Lang ja K. Me k1in ja on myöskin Liiton ensirrnnäinen sihteeri ottanut osaa mainitun Komitean työhön. Kun tämä SVUL :n 01ympialaisvalmennuksen Rahankeräyksen Päätoimikunnan nimeä kantava toimikunta on tilapäisesti asetettu ja kun toimikunta jatkaa työskentelyään Parisin Olympialaisiin kioo ihin saakka, 1ienee tarpeetonta tämän yhteydessä 1iihemmin selostaa toimikunnan työtä, joka näyttää muodos t uvan tu1okse1lisemmaksi kuin mitä aikaisemmin oletettiin. Puuttumatta tarkej11min J11uihin liittojohtokunnan hoitamiin asioihin on tämän yhteydessä erikseen aiheita mainitsema t ta pöytäkirjoista todettava lukuisat liittojohtokunnan ratka i s emat tulkinta- ja vetoamiskysynlykset sekä lukuist en muiden juoksevien asioiden hoito. - Edelläesitetty lyhyt katsaus lienee osoittanut liittojohtokunnan toiminnan monipuolisuuden ja runsauden kuluneena toimintavuonna. Jaostojen toiminta. Eri jaostojen laatimista toimintakertomuksista on liitt ojohtokunta 1 todennut, ett ä myöskin jaostojohtokunnat ovat suunnitelman mukaisesti koettaneet edistää ja kehittää hoitamiaan liikuntoharjoitusmuotoja. Vaikkakin jaostojohtokunnat ovat emttäne ~ t toimintakertomuksensa jaostopäivillä, katsoo liittojohtokunta tarpeelliseksi tämän toimintakertomuksen yhteydessä esittää eri jaos tojen toiminnasta jaostojohtcrkuntien kertomuksien perustalla seuraavaa: Voimistelujaoston toiminta. Voimistelujaoston johtokunnan puheenjohtajana on toiminut K. E. Levälahti ja jäseninä V.J. Niiniluoto, Y. Ojander, K. Luukkonen, E. mailio,!. Latvio ja E. Saastamoinen ja sihteerinä Liiton toinen sihteeri Niilo Nurminen lokakuun 22 p:ään saarka ja sen jälkeen G. Eric Wittfooth. Jaostojohtokunnal

9 la on vuoden kuluessa ollut 28 kokousta ja on pöytäkirjoihin merkitty 237 pykälää. Vuoden kuluessa on jaostojohtokunnan suostumuksella järjestetty 11 kilpailua, joista kaksi mestaruuskilpailua, neljä kansainvälistä kilpailua ja viisi kansallista kilpailua. Mieskohtaiset mestaruuskilpailut järjestivät Mikkelin Kilpa-Veikot maaliskuun p:nä. Osanottajia kilpailuissa oli 10. Yleisen telinevoimistelumestaruuden voitti Mikko Hämäläinen, sauva- ja vapaaliikemestanuuden J. Kunnas ja ikämiesten mestaruuden I. Launis. Seuramestaruuskilpailut järjesti Viipurin Reipas huhtikuun 14 ja 15 p:nä. Kilpailuihin otti osaa kaikkiaan 7 joukkuetta. Kaupunkilaisseurojen mestaruuden anasti Viipurin Reipas, maalaisseuramestanuuden Kirvun Vilkas ja koululaisseurame s taruuden Helsingin Suomal. Lyseon Tarmo. Voimistelumerkkikilpailuista on mainittava, että niitä järjestettiin Tampereella, Helsingissä, Mik~eli äsä, Viipurissa, Kirvussa ja ~ peenrannassa. Näissä toimeenpantujen kilpailujen perustalla on jaostojo tokunta myöntänyt luokan merkkejä 8 voimistelijalie, I luokan merkkejä 31 voimistelijalie ja IV luokan eli poikain voimistelwnerkkejä 16 voimistelijalie. Erityisen maininnan ansaitsee suonalaisten voimistelijain osanotto yleissaksalaiseen voimistelujuhlaan Miinchenissä, joihin jaostojohtokunta lähetti edustajikseen Yrjö ilykäsen ja Mikko HHmäläisen. Nykänen ja mimäläinen olivat tilaisuudessa kuitenkin vain alkamaan kilpailut, sillä näin suur in k lpåiluihin tottlnattomina ja vieraissa olosuhteissa ollen eksyivät he erilleen kilpailujoukkueestaan, joten heidän oli keskeytettävä kilpailu. Tiinän yhteyctessij on mainittava, että näihin juhliin lrustansi Voimistel'.lj a0sto sti ne:1cl.i'1atteinaan Yrjö Ojanderin ja Hugo Mattilan Tampereelta. Voimistelijaimr!'\e ulkomaan edustuksesta puheena ollen on jilyö,skin main::'ttava Helsingfors rtyrmastikklubbin näytösjoukkueen osanotto Göteborgin kisoihin. Jaoston kotimaisesta toiminnasta on vi(lä mainit1r va johtokunnan toi: v enpi teet Lii to'1 VI voirnistelujuhlan p -: tfirrliseksi Turussa touko-kesäkuun vaihteessa r\:aini ttua juhlaa val tcn on jaostojohtokunta laatinut seikkaperäisen kutsun asianrluka sine ohjeineen, mikä kutsu on l ähetetty kaikille SVUL : n jtlsenseuroille. Jaostoj ohtolcu.'1.ta on myörkin tehnyt aloitteen SVHL:n lii ttymiseksi Kansain'tiliseen Voimisteluliittoon ja ovat mainitut toimenpiteet nytte~'min saatetut suotuisaan ratl::o.isuun.

10 Toi listelujaost on ens r nt-i-tnen jaostol'okohs (jaostopäiviit) pidett_in m8.1'rnskuun 24 p:nti Hel:::.-i lgiss:i ja oli osano',to ni hin lah uttavan ' llka8. kuului,18.ostokokoul sen ohj elmaan muutani'l k8skuste lukysymy :si <i, j ot [l. UOr.lt.. tta- Tasti se 1 vens vlit ja avarsi vat lroyoul~seen osa ottaneiden nä niir ;i.in. j ot a 10 pu li'3~st 0 t'l vath7t:;rl~rl:si 'uoylcn voin:!.st~luelfimti.lle ' kiin!. tett in ko. oukse Q :3 h l.o ota Suo;1en edus t'l 'seen Olyl'1u alais ten {: soj en voi'11is~e lukil- peilulin ja Tf'littiin M. m. Suo1:1en jol r 1.:ueen johtrj istoon '. E. Levrtln t, A.V tia ja Y. Nykänen. ~'iistä '1 n ys1:in jaoston v ernn;tn täl' reistä toimenpiteistä antaa jao!:> toj ohtokunj.'1.an toimintakertomus tyh,j entävän ef'i t;«'sen. ~ Ul' wilujaoston to ninta. Jaosto5o tokunn'ln pl '.er>njo ltajana on toiminut L. Ho)nborg ja jäseninä ~r. Ilander, J. Kaasalai'18n, O.Hyhmd, E. Santala, :t e,)t~mberg ja V. Teivaala. Jao ston sihteerinä ja pöytukir jurina on toi 1j '1.ut Liiton ensir'1mäinen sihteeri LauI'i Sa 1tala. V oden kulues so. on j aos toj ohto 'lmta kojroont l1ut 29 kerta L ja joltol:unna!1 pöytö.k r joi. in kertynyt kail'l'ia'ln 2'75 py,-iil~ä. Jaostoj oh-lokunnan suori ttamistr töist:i r ain1 tta won 1::1 jan jaostoj en o.i e sfirt'1.töehdotuksen laa ti~inen, minkä liittohallinto lii tt oj OlltO_ nnan ehdotuk sesto. 'I'1:;ÖlC l'lin yvfi1csyi kaij,;:kien jaosto,jen toistaiseksi nouclatettavaksi. Varsin s mr töiseksi 'lodostui SVTJL:n yleisten ja rata- ja kenttäurhe.lun kilpailusiib:ntöj en uusiminfln. Liitto lallinto hy,rl-{c;yi r.1a ~ ni tut siuinnöt tehty~iö:n niihin p i eniä muuto:::s a marraskuun 25 p:nä pitilluss2.fln ko 'o11vseesa ja mälir::si ne astuviks voi r1ann ma8.1 scuun 1 p:ni T~otirr')ainen nrhp.il-lto n i'lta on ollut vi1]-jaa'ti!j'l.a kuin eclcllisen[i vuonna. Einpti :jf}',i'3stet-s: n Suo' essa kulunr:ena urheilukautena kail'lr an.n 2 jaostojohtolcu an m~röntämää kilpti lua, nii stä 5 Suof'en ':1e star lusl lpail1la, 9 lcans '1inv'U stä ja 58 kans'lllista kilp9. 1ua. S lqy'lcn mesraru 'skilpa11uista pidett i!1 u s:',imestar.. mskilpailut Raumalla, r:urtomaajuoksunestar'u' k lpailut Turussa, v E',1t ju0}rumestaruuskilpailut lielsin~issä, p;rör:i.ilynestaruuskilpailut Joensuussa ja yli i3- urhe-tlu!ne s taruuskilpai lut Kuopios~3a. Suo'1en me8taruuskilpa iluj en tulosi,aso oli ka~ki3sa ilp'liluissa h'rvä ja oli sel: -ilpailijoiden että yle sön nielen~iinto nij:: n nöhclen s,.n ri. VIette 10 e(ell:- 'ain t t;uj en nestarnusldlpailuj en voittaj ist2 seuraa li i tteenä t:itii toinintalcer omus ta.

11 Bt ä tulostaso Suo lessa pic1.etyi'ssf.l rata- ja, e.tti':'lr leilu -ilpailuissa on yleensä ollut.r.ftij ja e til suo alais'lt urhe lijat ovat ulkoiiiaj.llakin sa tane9t hyviä tulo} sia, toc1.istaa se sei {ka, että jao:jtojohto mnta on tij.hiin mennessä ly äksjnyt 18 kuluneena urheil~cautcna kotimaassa ja ulkona lla saavutettua tulosta uusiksi Suonen e 1l>läty ~siksi. r:i t:l taasen jaoston ulkoca::seen toimintaan tulee, on ai18 sern. n maini ttu S' L: n yhtyminen kansainv:ilis een pyöriiilylii ti oon, Jik~ toimennide teki mal1(lollisfl si f'uot1alaisten pyöriiilij C5ic1.en osanoto'l (j.(tr;:)orgin kisoihin. Tämä osanotto oli alunperi'1 suunni tel -:U opintor!latj.:aksi 6 pyöriiili.iällernme ja siksi se 10D1l lis8.. ti n wc1.ostuikin, sillä ed'lstajamne E'i - vät ky re:le sij oi ttautumaan osaks1t huonoj en kilpailupyöriensä takia. Sensijaan edust vat ata- ja kenttäurheilijaanple S'wmea huomattavalla tavalla hel'ättäen yleistä kansainvälistä mi8lenk intoa maatarr'.me ja sen urheilua kohtaan. - Iöteborgin kisojen jälkeen kilpailivat pyöräilijämme Voutelin ja HCllberg Kristiaaniassa ja korvasivat Göteborgin k sojen tappiot voittamalla ensinmläi sen ja toi sen sij an Hac1.elondin aj ossa 11 Suomen ja Ranskan välisestä maaottelusta, jonka teknill set asiat olivat j aostoj ohtokunnan hoidettavi:::1a, on aikaisemmin esitetty selostus. Tällän yhteydess~( on kui tenldn todettava, että tä I.[i ens i,näinen Suonessa pidetty vir8.llinen maaottelu va!lpaaurheilun alalla vaikutti innostuttavasti koko SUOT:1en kansflan ja viritti sen mielenkiinnon h'rkään vireeseen tuleviin olympialaisiin kisoih n nrihden. Sen j ohnos ta, että s'.l.o.l1alaisia urhei lij oi ta on pyhdy:b:by valmentamaan lähestyviä olympialaisia kisoja varten, onaksui jaostojo~tokunta mielipi teen, jonka mukaan 1J(si tyisille ur eilij olle nyönneti-itin matkalupia ulkoma oi in kilpailuihin ainoastaan poi ~reustapauksissa. Tämän johdosta eivät suonalaiset urheilijat kuluneena vuonna kilpailleet ulkomailla.siinä r.1äärin kuin ehkä parina aikaiserlpana vuonna. Eui tenkin kilpailivat eräät suoralaiset urheilijat Götehorgin kisojen päätyttyä Köpenhaminassa, Halmstadissa, Bor,olsissa ja Tukholmassa, joissa edustajamne saavuttivat. n. eräitä uusia Suomen ennätyksiä. Eriko sen rtaininnan ansaitsee Paavo Nurmen kilpailu Tukholmassa elokuussa, jolloin hän teki Suomen nih'eä tun~1'3tuksi saavuttamalla uuden Flaailmanennäty sen 1500, 1609 ja 4827 ( 3 mailia ) m:n juo~suissa, voittaen niillä matkoilla m. rl. tunnetun suomala ssyntyisell mutta si tterlplin Ru.ots n kansalaiseksi siirtyneen ~rnst '.1 den. Myöherrrnin syksyllä kilpaili Nurr1i asianomaisella luvalla eräissä Ra 1 1skassa pidetyissh kilpailuissa. - Jo niin aikaisin kun huhtikuun 29 p:nä ilpaili Tatu kolehplainen Berlinissä 25 km : n katujuok-

12 sussa suoriutuen siinä voittajana, vai. {aldn osanottajia oli kaikkiaan 211. Hanl1es Koleh 1aitlen kiivi elokuussa Tulrholman st.adionilla pidetyi ssä 1 i lpailu ssa varestämässä v olyl1pialaismuistoj a. Kun vielä J 1aini tsemrr.e, et tä Albin Stenroos, Vilho Nii ttymaa ja J onni ~.lyyrä kilpai Ii vat syksyllä Tukholl'1aSSa, on suomalaisten urheilijain ulkonaille te'kerrlät kilpail umatkat tiimän yhteydessä sel ostettu. Vielä rlainittakoon, että jaostojohtokunta hyvissä ajoin ryhtyi toimenpi teisi in Suomen olyrlpialai sehdokkaiden ValrlE'ntamista varten lt{he~tyvi i n olympialaiskisoihin. ruinp<t kiinnitettiin Jaakko J. TIikkola. jaostojohtokunnan ehdotuksesta urheilijainrrne valmentaj'3.ksi ja koko valmennusasia jätettiin erityisen komitean huoleldittavaksi. iainitun komitean puheenjohtajana toimi L. Hornborg, joka erosi tästä tel täv:istä kal enterivuonen päii.tyttyä, ja jäseninä A. Ek, V. Teivaala, R. Stenberg ja J. Mikkola. Koni tean sihteerinä on toiminut ~. Caselius. Ryhtymlittä tämän 7Thteydes sä selosta,1aan ni tä monenlai 8i a muita asioita, joita jaostojohtokunta on moni ssa kokouksissaan ja tilapäisissä neuvottaluissaa ki=isitellyt, on lopuksi maj nittava, että Urheilujaoston ensimmäinen jaostokokous (jaostopäivät) pidettiin Helsingissä, 24 p:nä marraskuuta Liiton toirnintas:iäntöjen mäiiräämää ohjelmaa houdattaen. p a inijaoston toiminta. Jaostojohtokunnan nuhecnjohtajana on toiminut H. J. ltorc1blad j8 jr.iseninä U.Heleni'.ls, A. H. Lanc, E. I.iflintynen, V. TlOrlela, V. Sr;~eds ja B. Vesterlund. Jäistä kll.itenld 1 1.? Lang puuttuleen yhteistoin nnan takia eros i jaoston jäs.ent!dc8tä syyskuun 28 p : nä ja V. Tuonela oli ollut saapuvilla ainoastaan yhdessä jaostojohtokunnan kokouksessa, joita vuoden kuluessa pidettiin 20. Jaostojohtokunnan pöytäkirjurina ja sihteerinä on toiminut Liiton toinen sihte'~ri Niilo HUI'minAn ja m~rl)hemi1 in G.E. \'littfooth. Jaosto]ohtokunnan luvalla myönnettyjä :'Jainikilpailuja on pidetty yhteensä 21, joista kahdf>t mestaruuskilpailut, ka1det kansainväliset kilpailut ja, 17 }{ansalliset kilpailut. Mpstaruuskilpail'J.t kreij.,+alais-roomalaise~sa painisse oidettiin (~lvolassa ja julistettiin ni1 en pari1stalla Suomen mestareiksi alkaen 1ceveäi'1rnästr:t s!l.rjasta H.. rtncinen, E. Huupponen, O.Frinan, L. Virtanen, E. J1 vone.1 ja T. Pohj a l a. Vapaapainime staruuskilpai Llt pidettii'1 Isos sakyri ssii ja joutuivat mestaruusarvot seuraaville taaal-in l-eveäirimästä sarjasta a11 r aen J. TTiienp: Ft, K. nn~inen, J. Filupula, V. Pen1,tala, F. Lundsten, F. r'~:rlliiri ja T. Poh.iala ~ SuoMala set painijat ottivat osaa Göteborgin k soihin ja voit~ivat

13 mainittujen kisojen kreikkalais- roornalaisessa pain ssa ja vap'lapain ssa yhteensä 7 ensimmäistä palk ntoa, 7 toista palkintoa ja 2 kol'1.atta palkintoa. Suol18laiset Os 'ar Friman ja Ed_l Rosenqvist kilpailivat Tukhol:nassa pidetyissä pohjoismaisissa paini Mestaruuskilpailuissa, joissa Friman saavutti mestaruuden ja Rosenqvist pä[{si toiseksi kuulun ruotsalaisen Vestergrenin vo ttaessa m8<'tay'uuden. - Göteborgissa pidetyssä Kansainvälisen Painilii ton kongressissa edusti SuoElea V. Smeds. Kongressirl merkitys oli velhiipätöinen ja jäi Monesta painijaostonkin esittär ästä asiasta p~i.ätöksen teko tuonnemnaksi l'~yöski,ri;). inijaosto }iinnitti suurta huomiota OlYl piala svalmennuksa en. Huolehtien jaostokokoukseen saakka iyse val.l1ennusasioiden hoi tamieesta ehdotti jaostojohtokunta valmenn'lsasiat jäte-'-;tävi ksi erityiselle toimi mnalle. Jaostokokous hyväksyi ehriotuksen ja valitsi mainitun kom:btean jäseniksi H. Irordbladin, V. Smedsin. E. Wintysen, '. Sundvallin, V. Penttalan ja neuvottelevåksi jäseneksi A. Laitisen. KOl'litean sihtee:einä on toimin t j aost on sihteeri r. E. 'Vi ttfooth. Tänä koi!i tea on ryhtynyt asian:rnukaisiin toi1enpi teisiin,.iotta Suomen edustus m lodostu si par isin Olynpialaisissa kisoissa ~ahdo llisimman tehokvaaksi. Ens i mmäisen jaostokokouksans a piti nr.ini jaos to Helsi ngissä joulukuun 9 piiivänä ja oli kokouksen kq8iteltävänä etupäässä sääntöjen ~ääräämät asiat. - la~nsä on painijaoston toimin~asta todettava, että se on ollut monessa suhteessa painiharrastusta edistävää ja hyviä toiveita herättävää silmälläpitäen Suonen edustusta olympialaisissa kisoissa. H ihtojaoston toininta. Jaostojohtokunnan pilllaenjohtajana on toiminlt T. Aro ja jäseninä A. ja V,. Palmros, V. HeikinheiMo, T. Valkarrta, G. Vikström ja Y. Pacius. Jaoston pöytäkirjurina ja sihteerinä on toin nut L iton ensb11äinen s h teeri Lauri,a~tala. JaostojohtoIDlnta on pitänyt 13 kokousta ja on pöytäkirjoihin kertynyt kaikviaan 149 pykälää. Hiihtourheilurrr-1e historiikin vuo mi mainittakoon, että kuluneena vuonna ensi kerran noudatettiin niitä hithtompstaruuskilpailujen säi.intöjä, jotka jaostojohtokunta edellisenii vuonna laati. Uudet säii.nnöt osoi ttautuivat niille asetettujen toivo muk~en veroisiksi ja oli osanotto niihin Mestaruuskilpa~ ujen lajeihin, joissa tänä vuonna ensi kerran kilpail-yiin vilkas. l'äl.ti:1. yhteyrles sä mainittakoon, että liittohallinto poikaurheiluj a oston ehdotu {sesta ja hiihtojaoston kannattamana piwt-iji siirtää alle

14 18-vuotisten poi'<ain 101m. l-liilito- ja T'1.äenlaskumesturuuskilpailut yleisten mestaruuskilpailujen yhteyde.,tä...,i nett: Lviks po kuurheilupäivien y lteycles sä. Sa,nassa kokolksessaan hyv~i{syi liittohallinto h ihtojaoston esityksen, että vuos ttain j är,if' ste t tiisi in poj.kallrheilupäi vien yhteydessä cstaruusk lnailu yhdistetyssä 1\'ihdossa.ia näenlaskussa alle 18- uotisille pojille. Jaosto,; ohtovunnan syyskaunen toiminnasta Flaini ttakoon, että johtokunta osti 60 paria po kain suksia,.iot a se jakoi ilmaiseksi 'arattoli1ille kansakouluille, shoden täten tilai suurlen sanoille po j ille hiihtohal~j 01 tll (8 in. ~it~ kot maassa nidetyihin Yilpail~ihin tulee, p i nettiin uonen T'1.es taruuskilpailujen ensi'11äinen ryhmä Hrun.inassa ja toinen ryhmä Kajäanissa. Suomen mestaruudet j aka.ntuivat seuraavasti : mestari 10 km. ja 30 k matkalla, Tapani f1iku, nestar'i 60 km. ma tkalla Erkl~i Kär1äp~;iYlen, Me stari alle l8-vuotisten 10 kil o matkalla Toivo Uski, mestari yli 45-vuotisten 10 kn. matkalla Sunteri HaI' ju ja yli 35-v lotisten 20 km. matkalla Santeri Tasa. Naisten mestaruuden 5 k'. natkalla vo tti r.liina Huttunen. Viest ih~ihdossa voitti I_-' salmen Visa 5 x 2 km, hiihdon ja Haa aveden rr. S :n T rheil jat 5 x 10 JIJl1 hiihdon. Verner F,lrlöf voitti 1cstarw. den yllnistetyssä riihclossa ja mäenlaskussa ja Sulo Joo rtsl~eläinen sai mestaruuden näenlaskus sa. Huista kotir, ais s ta Jriloailuistu Plainitl,a1coon joko'! kol r 1as vuosi p i dettä rlit Suomen TalviJcisat, iotka järjstettiin Helsj.ngissii 10-18/2, Kuopiossa pirl.etyt Pui~ hii1 1dot, Oulun ja Lahdessa pidetyt Salpausselän hi. do~, joihin kaikkiin oli osanot 0 vii ms. - Yleinen h ihtopilivi.idettiin helt'1.i~lun 25 p : nä, jollo n eri ~olel a maata j ärjestettiin. paikallisia h htoyilpailuja. Kuten tlmnettua on Lii tto useana vuonnu pcrätttiin lähettänyt hiihtäjiä NorjaPE pidettäviin n.k. IlolMcnkollen-kisoihin, joissa suomala set yleensä ovat joutunett ii.viölle, kl 1nes nton ollin ja Tapani lfilru 8!l.avutti Tat V tUl.' etun kaksoisvoi ttonsa. Kun nyt Suor.1i oli saavuttanut sen pt'i.tir äärän, johon vuosikaus a oli!jv'~. ~ t:r ;a kun norjalaiset h iiht~i,iilt toistetuista pyynnöistä huolirlatta eivät ole saapuneet Su.o1essa järjestettyihin hiihtok ilpailuih in, teki jaostojohtokwlta periaattelliscn päätöksen, jonka mukaan jaostojohtoku ta ei lähetä ec'lustaji'3.'11 HJ~.r enkolle~kisoihin ennenlru n norjalaiset hiihtäjät saapuvat SUOTessa pidettäviin kilpaillihin. nläntin p~uitöksen mukaisesti ei jaosto liihettänyt e llstajiaan lruluneen vu.oden HolmenkoI1en- kisoi. hin, mikä seikka luonnollisesti herätti sllurta hu01iota '01',iassa ja v[ihensi kysymyysessti olevien kisojen ne Jdtystä, Sen s ja30n lähetti jaosto Lau 'i lestalon ja :auno V 1Ol'isen PraG1ssa hei,1; kuun aikal-;.a pidetyihin lcansa nv'illsj in kisoihin. 'I'ottux'1attonina sik~iläi seen maastoon eivät edustaj amme lrui tenkaan onn ~stunp,et tclltävtlssään toivotulla

15 tavalla. Tosin p~uitt~ri Alestalo 0 mantena, m tta Hanne V 01 len 01 pakoitettu loukkaantumisen takia keskeyttäln:iän Lyvin aloi ttal1ans a k lpa _ l un. Vi elä nainitt.a l:oon, että ei'äät suortlalai set hiihuij ät ot t i vat osaa Haapararr:assa pirtety hin.ilpailuihin. Kans' 'inv,'ili nen hii htokongresi p _dettiin pragi ssa hel i lruun 6 p : nli. Suomen e ustaj ana toimi K. Tt;. Leväla}-lti. Kon,ressi n päätöksistä ma i n i ttakoon kans'tinvfui sten h ihtoskäntöjen hyväksymi nen j a ka 1sa nväl _ sen h i ihtoli iton perufftaminen pepiaatte~ssa. Hiihtojaoston yleinen jaostokokous pi detti in Helsingissä joullkuun 9 p : nä, joissa virallisten asi oiden lis::iksi pohdittiin use sta h iihtour-heilulle11r.le t[iy'j{f~ästä kysymyksestä. 1 i inp:i pä;il-ettiill ryhtyä toimenpitei s iin h iihtof1estaruuden per' lstami seksi 111 oruka s ij äs S~l (18-21 v. oleville hiiht:ijil1e, kes}-l ste1 t iin hiih-:oj11erki n perus t a mi sesta ja kurssien järjestämisestä näenlaskuki lpn lujen palkintotuomareita varten j. n. e. Näistä toinenp teistä on jo osa 1i itto~ a l l i nnon r1~rö:bäva i kutuksel la toteutettu, kun taasen esiri. hiiht0gerki n perustami nen on s ; irtynyt s euraava a hiihtokauteen. PoikauY-he lujaoston toiminta. Ja0stojohtokunnan puheenj ohtajana 0'1 toirdnut V. Tei aal a ja jb:s e ninä A. HOhenthal, L. Tanner,., Kotivlori, L. LiukYu, V. E. Tiiri ja L. Ståhle, joka v ineksimainittu ei kuitenkaan ottanut osaa johtokunnan toimintaan. KulunAena vuonna on j80s 1 ojohtokunta kokoontunut 12 kert a a j a on pöytäkirjoi h i n merki tty kaikkiaan 103 pykäliiä. Jaoston s i hteerinä on t oi minut Liiton toinen sihteeri Niil o Nurni nen ja hänen erott aan Liiton s i h teerin toi~esta Eino Soini o. Jotta toi ninta poikau rhei1un hyväksi muon.ostui s i r-;ahdo11isim!j1an tehokkaaks i ja hyviä tu1 0ks ia tuottavaksi, on poi raurhei lujaosto perustanut eräisiin piirikunt in ei' tyisä po ikaurhei1utoim kunti a. Tällainen toi mi kunta työskentelee ainakin seuraavi ssa piireissä : Keski- pol janmaa, Vale ra- Suomi, Vii puri, Kymi nlaakso, mlmeen1i nna, keski-suomi, Lahti, Etelä Saima a, Itä- Karjala, Pohj oi s - Karjal a, Et l ä -Pohjanmaa, Oulu, Satakunta j a Kainuu. Jaostojohtokunta on kokonaan uusinut poi kain urbei 1umerkil1 shänntit, jotta jaostoj ohtokunta on Oy. Urhei lutal'peiden suostumuksella j a kus ti annyksella painattanut pah i ta.uluko lle. Hä tä on jaostojohtokunta Kou1uha11i tuksed myötävaikutuksella 1äh p ttänyt ilmaiseksi kaikkii n or,pi- ja kansakoului hin kiinli tettävkks voi r ate1usalin seinälle. Ni ini käkn on

16 ,j8.ostojohtokw1ta liij-tojohtokunnan myötävaikutuksella julka.isuut eriko sen vihkosen, joissa on lludet sekä urhe lu- ettpi voimistelusäämlöt, asianmukaiset suoritussäännöt ja ohjeet sekä lyhennetyt pesäpallopelin säännöt. Tätäkin sääntökokoelnaa tulee jaosto levittänään sekfi kansa- että oppikouluihin o K rjallisesta propagandasta p~~aen ollen on mainittava jaostojohtokunnan osuus Poikain Urheiluleh en perustamiseen ja il:-lestymisecn nähnen. Kuten jo liittojohtolrunnan toimjntakertomuksen yhteydessä main ttiin, ei lehden toim nta kuluneena vuonna vastannut suunnitelmia, seikka, jonka jaostoj ohtolrunta itsekin toteaa toinintakertoplu ~sensa yhteydessä. I, uusta propabanda työstä on laini ttava, että j aostoj ohto_'unta kiinni t ti kesällä yhden kuukauden aj aksi palvelukseensa Toivo 01- rolan, onka pääasiallisena tehtävänä oli poikaurheilutoimi untien perustaninen sekä propagandan tekeminen Poikien 'heilulehden ja yleensä poikaurheilun hyväksi. Myöskin on mainittava jaostojohtokunnan aloitteesta pidetyt poikain sekä talvi- että kesäurheilupäivät, joista edelliset pidettiin Lahdessa maaliskuussa ja jpilkimäiset Tampereella elokuussa. Näih':n kilpa'luihin sai ottaa osaa jokainen l8-vuotias poika ja olikin kilpailulrutsua noudattanut pariin sataan nouseva po Jrajoukko o Kuten jo e olläe itet, stä selvinnee, on jaostojohtok nnalla ollut monta kauaskantoista asiaa järjestettävänäun ja ratkaistavanaan. Jaos~ojohtokuntaa elähyttää varma t etoiru us siitä, että yhteisvoinin kaildden poikaurheilun hyväksi to mivien järjefltö jen ja seurojen kanssa tehty työ kantaa aikanaan runsaita hedelmiä. SVUL:n piirien t1oininta. SVUL:n toimistoon lähetetyistä piirij ohtokuntien toin1intakertomuksistapfiättäen, on pi r en toiminta ylpensä ollut tyy yttävän vilkasta, siit'l huo:imatta, että vapaaehtoisen työvoiman saa1'1inen ainakin muutamissa piireissä on ollut vaikeata. Kun tämä seikka on jossakin määr n hinastuttanut Liiton hallintoelim ä ja niirien väl stä kanssakäymistä, toi TOO liittoj ohto ~mta jo lmluvana toi!'flintakautena voiva lsa ja cn.a pie'1iä arura oja pi risihteerien paikkaamista varten. Kalenterivuoden lopussa kuului eri pij reit.in seuraavat määrät seul'oja.i ja jäseniä; lueteltu na jäsenmäfirien suuruuden osoittamassa jeirjestyksessä: 1) Kyminlaakson p o ~_ri 36 seuraa yhteensä 3431 jiisentä, 2) Varsinais-Suomen 11!t ) Viipurin 1t 25 u!t 2536

17 4) Etelä-PohjanP1aan piiri 5) Pohjois- avon 6) Helsingin 7) Hä eenlinnan 28 seuraa yhteensä 1823 jäsentä, It It It tl It 9) Etelä-Saimaan ) Oulun ) Tampereen ) Keski-Suomen 12) Satakunnan n 21 12, !! 13) Lahden 14) Kesk -Pohjanmaan n n ) Kainuun 16) Perä-Pohjolan 17) Pohjois-Karjalan 18) Itä-Karjalan ) POl' roon ) Savon1in.11.an 21) Vakka-Suomen 22) ftikke Iin n 23) Svenska Fin1. Idrottsförb. 60 n 6700 n ~ ~ Yhteensä 417 seuraa jäsentä. ~ Edellisenä vuonna {l.lului Liittoon 389 seuraa ja oli niissä veroa maksavaa jäsentä, joten lisäys ku~unee11e vuoaelle oli 28 seuraa ja 859 jäentä. Yun Liittoon lisäksi kuuluu n alle 16-vuotista poikaa, joista e peritä liittoveroa, Liiton jäse!lmät'räksi v on merl- ttävä L iton toimisto. Lii ton toi :~ sto on uluneenakin vuonna sijain11.ut Erottaja 4: ssä. Toimi ston henkilö. r mtaan 'Ovat kuuluneet Lii ton e11.s mmäinen sihteeri L a u- r i San t ala, joka myöskin on toiminut toinistotöiden orjaajana ja v41vojana, Liiton toinen sihteeri 1 i ilo N u r T'1 n e 11. marraskuuhun saakk a ja hinen erottuaan toinesta G. E. ''1 i t t f 0 0 t h, toim stoapulainen r.1 ar t t ale h t i n e h ja konekirjoittaja Sai m i L a g e r 1 u n d. Kuluneena VUOlma on toimisto käsitellyt kaikkiaan 1669 toimistoon saapunutta kirjettä ja toimistost a on lähetetty yhteensä 1088 kirjettä ja yli 1000 muunlaista l'ihetystä, kuten p3. inotuotteita, tai-

18 --- f tomerkkej ä j. n. e. Laskuj a on toimiston J:autta naksettu kaikki lan 945. Pöytäkirjoja on toimistossa kirjoitettu seuraavat määrät : Liittohallinnon p5ytäkirjoja 2 kpl. Liitto,johtokunnan Voi~istelujaoston 28 Urheilujao ston Painijaoston 20 Hiihto.iaoston 13 Poikaurheilu,jaoston 12 Jaosto rokouksien 11 5 ' Tilanijisest asetettuje'1 komiteain Yl. 25 t Yhteensä 451 pöytäkirjaa. ======================================= V elä mainittakoon, että Liitol toinisto on oitamt m.n. suuritöisen kassakirjanpidon. Liiton rahavarat ja niide~ hoito. Liiton rahallinen asema on kuluneena vuonna ollut hyvä, kuten Liiton tilinl);';ätös os oi ttaa. Kun 1'1aini I-tu tilinp[wtös ja tilintarkastaj ain lausunto esi tettiän Li i ttoh q llinnolle!'1yöh8p1min tässä kokoukses sa on tarpeetonta tänän yhteydessä lähenmin puuttua Liiton raha-as oihin ja niiden hoitoon. - Kuitenkin mainittakoon, ett, Liitto on saanut klluneena vuonna lahjoituksia m. P1. seuraaviöta liikjrei Itä ja yksi tyisil tä h~nkilöil tä; Kansallis-Osakepankki, Pohjoismaiden ~ c1:1s pankki, Viktor Ek, Alfred Kordelin ' in rahasto, konsulit Berling ja Svansson Ruotsista ja Suomen HÖYlylaiva- Osakeyhtiö. - Liiton rahasto~itajana on toiminut A.R. Lang. Loppukatsaus. Kuten edelläesitetystä ilmen8e, on Liiton toiminta suuressa määrin kohdistunut valmentautumiseen Parisin olympialaisia kisoja varten. Liittojohtokunnan ja eri jaostojen harras toivomus on, että Suornen edustajat mainituissa kisoissa tulevat onnistunaan niin hyvin, että se herättää yleisen ihnostuksen urheiluelämäämme nähden. Tätä innostusta aikoo Liitto kuluvana vuonna kisojen jälkeen kiiytt;iä hyväkseen siten, että se mnodostuis i pysyväiseksi ja Lii ton toimintra e. istä äksl. Siinä suhteen sa val-1isti vat eri j ao stoj 0 tokunnat jo v työsuunni teln:an kuluvaa vuotta varten. Niinpä tullaan eri p a maata jl-trjesttimtiii.n erinäisiä cursseja johtomiesten kouluuttamista varten ja muullakin tavalla huolehti maan sisäisestä proprj.e;andan tekemisestä Liiton

19 to minnan hvväks i. - Kuten jo edelfimaini ttiin on k 1 meen vuoden toininta ollut valmis tavaa la~tua tär1än vuoden kotimaista herätys- ja propagandatoinint8.a vart~n ja mikäli nyt jo voidaan pli=ltellä, on olemaf'sa to velta, että v työt siintl su 1teessa tulevat jatkuvasti pdistämä;i.n urheiluaatetta maassanmle. Suomen Woimistel~ja UrheiluliitoD L11ttojohtokunta

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION SUOMEN OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN ENSIMÄISET VALINTAKILPAILUT LÄHTÖ- JA TULOPAIKKANA KAIVOPUISTO KAIVOHUONEEN EDUSTALLA LÄHTÖ KLO 11 A.P. 8. VI. 1924 FÖRSTA UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS I OLYMPIAREPRESENTANTER

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot