Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland 2011-2013"

Transkriptio

1 Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland Vuosiraportti Katto-ohjelman toteuttaja Visit Finland c/o Finland Festivals Projektipäällikkö Soila Palviainen Kalevankatu 30, Helsinki Tel

2 1. Yhteenveto Culture Finland katto-ohjelma (CF) on MEK:n ohjauksessa toimiva, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Finland Festivals in hallinnoima kokonaisuus. Katto-ohjelman projektipäällikkönä toimii Soila Palviainen. Ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä oli ohjelmaan mukaan lähtevät kulttuurimatkailun kehittäjätahot, kulttuurialojen ja matkailun toimijat sekä niiden yhteiset tuottajaverkostot. CF ohjelman päätavoitteena on koota hajanaista kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kenttää yhteen voimavarojen paremman hyödyntämisen ja uusien yhteistyöverkostojen aikaansaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ja nostaa esiin paikallisia vahvuuksia ja tukea alueellisia toimijoita vahvuuksien tuotteistamisessa erityisesti ulkomaisille matkailijoille. Päätoimenpiteet ovat: 1. Kulttuurin arvostuksen ja ymmärryksen lisääminen 2. Verkostoituminen ja hanketoiminnan aktivointi 3. Kulttuurimatkailun tuotteistamisen ja kehittämisen koordinointi 4. Laadun ja kestävän kulttuurimatkailun kehittäminen 5. Markkinoinnin ja myynnin edistäminen 6. Tutkimustiedon hyödyntämisen lisääminen ja tehokas tiedonvälitys 7. Yhteistyön kehittäminen Vuonna 2011 keskityttiin pitkälti yhteistyön käynnistämiseen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välillä sekä uusien toimintamallien luomiseen. Pääpainopistealue oli kulttuurimatkailuhankkeiden koordinointi ja uusien alueellisten CF-tuotekehityshankkeiden käynnistäminen. CF -katto-ohjelman koordinoinnin piirissä oli vuoden loppuun mennessä 39 kulttuurimatkailua kehittävää valtakunnallista tai alueellista hanketta, joiden kautta tavoitettiin laaja joukko toimijoita. Yhteistyömalliksi luotiin kehittäjien ja koordinaattoreiden CF-Keko-ryhmä, joka koostui 70 toimijasta kulttuurin, matkailun, koulutuksen ja kehittämisen sektoreilta eri puolita maata. Toinen keskeinen painopistealue oli katto-ohjelman jalkauttaminen alueille tilaisuuksien ja tiedotuksen keinoin. Vuonna 2011 järjestettiin yhteensä 20 CF-tilaisuutta, joihin osallistui 225 paikallistoimijaa. Vuonna 2012 yhteistyötä olemassa olevien kumppaneiden kanssa syvennettiin. Painopiste oli tuotekehityksen ja alueellisen yhteistyön tukemisessa. Koordinoinnin piirissä olevien hankkeiden kokonaismäärä nousi 55 hankkeeseen ja CF-Keko verkostoon kuului vuoden 2012 lopussa 80 toimijaa. CF-katto-ohjelma tuotti mm. käytännönläheisen oppaan kulttuurimatkailutuotteen kehittämisestä sekä markkinatietoa jakelukanavista. OFhankkeen kanssa yhteistyössä järjestetyssä Culture in Nature myyntitilaisuudessa suomalaisen luonnon ja kulttuurin tuotetarjontaa esiteltiin 21 keskieurooppalaiselle matkanjärjestäjille. Toimijoiden välistä yhteistyötä edistettiin sekä alueellisilla tilaisuuksilla että valtakunnallisilla eri toimialoja yhdistävillä asiantuntija- ja match making-tilaisuuksilla. Culture Finland katto-ohjelman piirissä oleville sidosryhmille ja verkoston jäsenille tehdyssä kyselyssä toimijat arvioivat ohjelman toteutuneen suhteellisen hyvin. Kokonaisarvio asteikolla 1-5 oli 3,6. Erityisen tyytyväisiä oltiin katto-ohjelman toteutukseen kulttuurin arvostuksen ja ymmärryksen lisäämisessä; verkostoitumisen ja hanketoiminnan aktivoimissa; sekä tutkimustiedon hyödyntämisessä ja tiedonvälityksessä. Heikoiten ohjelman katsottiin onnistuneen kulttuurisen tuotetarjonnan lisäämisessä matkailupaketteihin, joskin sekin sai positiivisen arvion. Vuoden 2013 tärkeimpänä osa-alueena nähtiin yhteistyön kehittäminen. Vuoden 2012 kokemusten perusteella toimintamallia on kehitetty vuodelle Alueellisen yhteistyön syventämiseksi vuonna 2013 pilotoidaan verkostotiilimallia, jossa puolipäiväisen projektipäällikön lisäksi CF kattoohjelman palveluksessa on 8-10 aluekoordinaattoria pilottialueilla kahden päivän työpanoksella kuukaudessa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan entistä laajempaa yhteistyöverkostoa sekä tehokkuutta mm. uuden tuotetarjonnan luomisessa ja tiedonvälityksessä. Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi toimintaa tukee MEK. 2

3 2. Johdanto Kulttuurimatkailun katto-ohjelma liittyy mm. Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 21/2006) sekä sen vision ja kulttuuriviennin katto-ohjelman lähtökohdista työstettyyn Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelmaan (OPM 2008:34). Kulttuurimatkailun ohjelmaa varten toteutettiin esiselvitys, missä kartoitettiin kulttuurimatkailun nykytilaa sekä selvitettiin noin 50 kansallisen tahon ja 15 alueellisen toimijan ajatuksia tarpeellisista kehittämistoimenpiteistä. Lisäksi analysoitiin olemassa olevia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja tilastoja. Esiselvityksen pääviestinä oli, että kenttä on hajallaan, kehittämistyö on lyhytjänteistä, yhteistyö on vähäistä, omia vahvuuksia ei tunnisteta eikä arvosteta, tuotteita on vähän tarjolla sekä niiden löydettävyys ja ostettavuus ovat vaikeita. Suomessa nähtiin kuitenkin olevan runsaasti omaleimaisia kulttuuriresursseja ja hyvät perusedellytykset kulttuurin matkailulliselle tuotteistamiselle. Vahvan perustan kulttuurimatkailun kehittämiselle antavat kulttuurilaitosten, oppilaitosten, tapahtumajärjestäjien sekä julkisen kunnallisen, alueellisen ja valtiollisen kulttuurihallinnon muodostama kulttuurin infrastruktuuri sekä perinteet, laadukas kulttuuritarjonta, museoiden verkosto sekä kulttuuriympäristö ja -maisemat. Suomalainen kulttuuri yhdistettynä luontoon koetaan matkailun vahvuutena. 3. Tavoitteet Kansallisen kulttuurimatkailun katto-ohjelman tavoitteena on yhdistää ja hyödyntää kulttuurimatkailua työstävien hankkeiden tuloksia aikaansaada kulttuurimatkailun ympärille toimiva valtakunnallinen verkosto ja jatkuva kehittämisen malli edistää laadukkaiden ja ympärivuotisten suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuuritarjontaan pohjautuvien kulttuurimatkailutuotteiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä sekä suomalaisen kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä tähdätä tuotteiden ja palveluiden yhdenmukaiseen, kontrolloituun laatuun laatimalla kriteerit (laatu, aitous, esteettömyys, kestävyys) ja toimintamalleja tuotekehityksen tueksi edistää alueiden kulttuurisiin erityispiirteisiin pohjautuvien hankekokonaisuuksien ja verkostojen syntymistä lisätä kulttuurimatkailutuotteiden myyntiä osana Suomen matkailupalvelutarjontaa oikein valittujen jakelukanavien kautta lisätä yhteistyötä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välillä 4. Katto-ohjelman toteutus Toimenpiteet ja tulokset Verkostoituminen ja hanketoiminnan aktivointi Yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi katto-ohjelmaa edeltävässä esiselvityksessä todettiin kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyön puute ja toimijoiden hajanaisuus. Tästä syystä Culture Finland -ohjelmassa nähtiin tärkeäksi panostaa kulttuuri-, matkailu- ja kehittäjätoimijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Toinen keskeinen tehtävä on koota kulttuurimatkailun keskeisimmät kehittämishankkeet yhteisen koordinaation alle ja lisätä yhteistyön kautta tehokkuutta ja osaamista. Tulokset 2011: Ohjelman ensimmäisenä vuonna panostettiin voimakkaasti ohjelman sisällön jalkauttamiseen alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden keskuuteen sekä yhteystyömallien luomiseen. 20 alueellisessa CF-tilaisuudessa keskeiset toimijat kulttuuri-, matkailu-, rahoittaja- ja kehittäjäorganisaatioista kutsuttiin yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan alueen tilanteesta ja 3

4 kehittämismahdollisuuksista CF-katto-ohjelman puitteissa. Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa lähdettiin tilaisuuksien seurauksena valmistelemaan alueellisia CF-hankkeita. Lisäksi CF:n toimintaa esiteltiin noin 30 muussa tilaisuudessa ja näissä oli yhteensä n. 800 osallistujaa. Vuonna 2011 järjestettiin kaksi alueellista kulttuurimatkailufoorumia Toivakassa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 56 henkeä (Keski-Suomen ja Pirkanmaan toimijat) Imatralla foorumiin osallistui 65 henkeä (Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon toimijat). CF katto-ohjelma kartoitti käynnissä olevat valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet, joissa kulttuurisia sisältöjä kehitetään matkailullisiin tarpeisiin. Vuoden 2011 lopussa CF-koordinaation verkostossa on 36 kulttuurimatkailuhanketta tai kulttuurisisältöisiä matkailua tukevaa hanketta ja 3 uutta CFhankketta oli saanut suunnittelumäärärahan. Yllä mainituista hankkeista ja muista alan keskeisistä toimijoista luotiin valtakunnallinen CF Keko kehittäjien ja koordinaattorien yhteistyöverkosto, johon kuului vuoden 2011 lopussa valtaosa alan keskeisistä toimijoista, yhteensä noin 70 toimijaa. CF Keko kokoontui kaksi kertaa, Helsingissä 9.6. ja Fiskarsissa Vuonna 2012 jatkettiin valtakunnallisten ja alueellisten kulttuurimatkailutoimijoiden sekä hankkeiden välisen yhteistyöhön koordinointia ja toiminnan ohjaamista. CF-katto-ohjelmaa esiteltiin 26 tilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä 934 kulttuurimatkailutoimijaa Vuoden 2012 loppuun mennessä CF-katto-ohjelman toiminnan piirissä on ollut 55 hanketta. Pirkanmaalla käynnistyi 2012 laaja Culture Tampere Region -hanke, jossa on mukana lähes 100 toimijaa. CF Keko yhteistyöverkoston toimintamallia syvennettiin ja siihen kuului 80 valtakunnallista ja alueellista toimijaa. Verkostotapaamisia järjestettiin vuoden aikana kolme. Kokoontumisen teemoina olivat tuotekehitys, välittäjätoiminta sekä paikan brändäys. Verkostotapaamisista lähti liikkeelle myös vuoden 2013 pilotoitava verkostotiimimalli. 2. Kulttuurimatkailun tuotteistamisen ja kehittämisen koordinointi Kulttuurimatkailullisen tuotetarjonnan lisääminen Suomessa on yksi CF-katto-ohjelman kulmakiviä. Tavoitteena on kulttuuristen elementtien liittäminen entistä laajemmin mukaan matkailupaketteihin sekä toimijoiden aktivointi yhteistyöhön. Pääpaino on yhteistuotteissa, joissa kulttuuritoimija tuottaa sisällön ja matkailun ammattilainen liiketoiminnallisen puolen. Tulokset : Katto-ohjelma tuotti vuoden 2012 alussa julkaistun oppaan Matkailuteos kulttuurimatkailutuotteen luomisen tuska, jossa perehdytetään toimijat sekä matkailu- että kulttuuritoiminnan erityispiirteisiin ja yhteisen tuotteen muokkaamiseen. Se sisältää myös käytännön ohjeita hinnoitteluun, markkinointiin, viestintään ja myyntiin. Juridiseen puoleen tilattiin myös materiaalia, joka ilmestyy alkuvuonna Mallia on jalkautettu mm. sähköpostitusten, uutiskirjeiden ja tilaisuuksien kautta. Matkailuteos markkinoille teos on suunnitteilla ja se tulee sisältämään mm. tietoa sähköisistä jakelukanavista. 4

5 3. Laadun ja kestävän kulttuurimatkailun kehittäminen Laadukas toiminta ja laadun jatkuva kehittäminen ovat kulttuurimatkailun onnistumisen lähtökohtia ja CFkatto-ohjelman keskeisiä teemoja. Tulokset : Laatutyön tärkeydestä tiedotettiin CF-katto-ohjelman esittelytilaisuuksissa, kokouksissa, uutiskirjeissä ja muissa kanavissa. Uusien CF-hankkeiden suunnittelussa laatuasiat tulee sisällyttää hankkeeseen. CF-katto-ohjelma on tiedottanut verkostoa aktiivisesti kulttuurimatkailutoimijoiden käyttöön tuotetuista laadun työkaluista, kuten MEKin vientikriteereistä, Kulttuurin Ketju -hankkeen työstämästä Kulttuurikohteen laatutesteristä ja Haaga-Perhon kehittämästä Kulttuuri DQN -ohjelmasta sekä tarjolla olevista laatukoulutuksista. 4. Markkinoinnin ja myynnin edistäminen Katto-ohjelman toisena vuonna päästiin aloittamaan myös myynninedistämistoimenpiteitä. Myyntitapahtuma on tehokas ja suoraa palautetta tuova toimenpide, jossa suomalaiset toimijat pääsevät tapaamaan tuotteiden ulkomaalaisia jälleenmyyjiä. Yhteistyössä OF-hankkeen, Visit Finlandin, Wild Taiga ryn ja paikallisten toimijoiden kanssa järjestettiin kansainvälinen myyntiworkshop teemalla Culture in Nature. Kuhmossa tilaisuuteen osallistui 21 keskieurooppalaista matkanjärjestäjää. Tilaisuus sai hyvää palautetta osallistujilta, joten vastaavan tyyppisiä tilaisuuksia pyritään organisoimaan jatkossakin. 5. Tutkimustiedon hyödyntämisen lisääminen Kulttuurimatkailun nykytilaa Suomessa ja kansainvälistä potentiaalia on tutkittu CF-katto-ohjelmaa edeltävässä suunnitteluvaiheessa. Katto-ohjelman aikana pyritään saamaan CF-verkoston käyttöön tuotekehitystä tukevaa tutkimustietoa valittujen erityisteemojen osalta. Tulokset 2011: CF-ohjelma osallistui kulttuurimatkailututkimusten suunnittelutapaamisiin mm. kulttuurimatkailun tilastoinnin kehittämiseksi. Vuonna 2011 järjestettiin 2 yhteistyöpalaveria MEK:n, OKM:n, TEM:n, Cuporen ja Lapin Matkailuinstituutin kanssa. Lisäksi CF-ohjelman projektipäällikön ohjauksessa aloitettiin kaksi opinnäytetyötä ja yksi pro gradu tutkimus, jotka valmistuvat vuonna CF-ohjelma tuotti tutkimustietoa tuotekehityksen ja hanketoiminnan tueksi. Katto-ohjelma tuotti yhteistyössä MEK:n kanssa jakelukanavaselvitykset neljästä eri maasta. Selvityksessä kartoitettiin sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia Iso-Britanniasta, Venäjältä, Saksasta ja Ranskasta. Toimijoiden ja yrittäjien käyttöön saatiin n. 100 sähköistä jakelukanavaa ja 50 perinteistä matkatoimistokontaktia hyödynnettäväksi. Lisäksi päivitettiin selvitys Kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoituskanavista OKM:n kanssa tuotettiin loppuvuodesta julkaisu: Eurooppalainen kulttuurimatkailun edistäminen ja Suomi - yhteisistä haasteista laajapohjaisiin ratkaisuihin. 6. Tehokas tiedottaminen Tiedotusta on kohdistettu yhteistyöverkoston jäsenille, muille sidosryhmille kuten rahoittajille sekä muille kulttuuri- ja matkailualan toimijoille. Tiedottaminen on tapahtunut uutiskirjeiden, sähköpostiviestien, alueellisten tilaisuuksien ja tapaamisten kautta. Tulokset 2011: Vuonna 2011 CF-katto-ohjemaa esiteltiin yhetensä 31 tilaisuudessa, joihin osallistui yli 1000 toimijaa. 5

6 Uutiskirjeessä tiedotettiin viidesti vuonna 2011 ajankohtaisista katto-ohjelman ja kulttuurimatkailuun liittyvistä asioista. Uutiskirjettä lähti vuoden alussa n. 300 kpl ja vuoden loppuun mennessä määrä kasvoi noin 700 vastaanottajaan. Lisäksi Kulttuurin Ketju -hankkeen tuottamaa Kulmat.fi-verkkoyhteisöä on markkinoitu ja käytetty tiedottamiseen. Kulmat.fi:n tarjoaa matkailun, kulttuurin ja luovien alojen toimijoille väylän kommunikointiin ja työkalujen jakeluun. Sen käyttäjämäärä nousi CF-ohjelman mukaantulon jälkeen n. 360 toimijasta ( ) noin 570 toimijaan ( ). Projektipäällikkö osallistui 26 alueelliseen ja valtakunnalliseen tilaisuuteen, jossa esiteltiin mm. kattoohjelman tuottamia työkaluja ja markkinatietoa. Uutiskirjeitä toimitettiin vuoden aikana 5 kpl, jakelulistalla oli n. 850 henkilöä. CF katto-ohjelma osallistui Kulmat.fi-sivuston ylläpitämiseen ja aktivoi toimijoita sen käyttöön. Kyselyn mukaan sivusto koettiin hyödylliseksi runsaan tietomäärän ansiosta, mutta hankalaksi ja kömpelöksi käyttää. Sivuston kehittäminen ja muuttaminen käyttäjäystävällisemmäksi yhteistyössä Turku Touringin ja Varsinais-Suomen OSKEn kanssa on vuoden 2013 toimenpiteitä. 7. Yhteistyön kehittäminen Yhteistyötä on tiivistetty ELY-keskusten, liittojen, taidetoimikuntien ja muiden vastaavien tahojen kanssa yhteisten sisällöllisten näkemysten ja rahoituslinjausten edistämiseksi. Tulokset 2011: CF-ohjelman toimesta järjestettiin 20 aluetilaisuutta ja niissä oli läsnä ELY-keskusten, maakuntien liittojen ja taidetoimikuntien edustajia sekä lisäksi yrittäjiä, taiteilijoita, kulttuuritapahtumia, Leadertoimijoita sekä yliopistojen, oppilaitosten ja hankkeiden edustajia, yhteensä 225 toimijaa. Lisäksi järjestettiin useita kahdenkeskeisiä tapaamisia em. toimijoiden kanssa. ELY-keskusten kulttuurimatkailuvastaavien kanssa pidettiin alkuvuonna yhteinen tilaisuus, johon osallistui 16 henkilöä. Lisäksi heitä pyrittiin tapaamaan aina paikkakunnilla vierailujen yhteydessä. CF katto-ohjelman keväällä järjestämässä asiantuntijaryhmän palaverissa oli mukana taiteen keskustoiminnan edustaja, museoliiton, Taito Groupin ja festivaalien edustaja. Tavoitteena oli erityisesti museosektorin liittäminen mukaan toimintaan. Projektipäällikkö on osallistunut mm. valtakunnallisille museopäiville, ja yhteistyö jatkuu vahvasti vuonna Tiivistä yhteistyötä tehtiin myös valtakunnallisten hankkeiden kanssa, kuten OF-hankkeen, kylämatkailuhankkeen, matkailun alueelliset tietovarannot -hankkeen, ja kulttuurin ja matkailun teemaryhmien kanssa. Projektipäällikkö osallistui kylämatkailuhankkeen ja Homestay -hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. Myös monien paikallisten hankkeiden ja matkailu- kulttuuritoimijoiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Organisaatiotasolla tehtiin yhteistyötä mm. Finpron, Haaga-Helian, Haaga-Perhon sekä Pro Agrian toimijoiden kanssa Helsingissä järjestettiin ensimmäiset CF-treffit. Tämä match-making -tilaisuus toi kulttuurin ja matkailun toimijoille uusia kontakteja eri alojen palveluntuottajiin ja tukiorganisaatioihin. 6

7 5. Katto-ohjelman toteutuksen arviointi Vuoden 2012 lopulla Culture Finland katto-ohjelman sidosryhmille ja verkoston jäsenille toteutettiin kysely, jossa selvitettiin yhteistyötahojen näkemyksiä hankkeen toteutuksesta sekä vuoden 2013 painopistealueista. Kysely toteutettiin online-kyselynä. Kyselytutkimus lähetettiin 134 taholle ja vastauksia saatiin 43, eli vastausprosentti oli 30 %.Toteutusta arvioitiin kaikkien ohjelman seitsemän päätoimenpiteen osalta. Vastauksissa eroteltiin CF Kekoverkoston jäsenten sekä muiden sidosryhmien vastaukset. Liitteessä 5 on vastausten keskiarvot päätoimenpiteittäin. Yleisesti ottaen katto-ohjelman arvioitiin toteutuneen suhteellisen hyvin. Asteikolle 1-5 kaikkien toteutuneiden toimenpiteiden keskiarvo oli 3,6. Kulttuurin arvostuksen ja ymmärryksen lisääminen koettiin toteutuneen hyvin erityisesti verkoston jäsenten taholta ja asia koettiin tärkeäksi jatkossakin. Alueellisen näkyvyyden lisääminen sekä tilaisuuksissa että mediassa uskottiin vievän parhaiten viestiä perille. Verkostoituminen ja hanketoiminnan aktivoinnin nähtiin niin ikään toteutuneen hyvin. CF-Keko- verkoston jäsenet, jotka ovat olleen aktiivisimmin työssä mukana, arvioivat CF-katto-ohjelman onnistuneen paremmin kuin muiden sidosryhmien jäsenet. Rahoittajien tiiviimpi kytkeminen mukaan ohjelmaan koettiin tarpeelliseksi, samoin pitkäjänteisen toiminnan turvaaminen. Kulttuurimatkailun tuotteistamisen ja kehittämisen koordinoinnin osalta tuotekehitysmallin ja työkalujen luomisessa katto-ohjelman katsottiin onnistuneen paremmin kuin tuotetarjonnan lisäämisessä. Tuotetut työkalut koettiin hyviksi, mutta niiden käyttöönottoa tulisi vielä edistää. Alueellisen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyön toivottiin siirtyvän konkreettisemmalle tasolle. Laadun ja kestävän kulttuurimatkailun kehittämisen toteutumiseen oltiin suhteellisen tyytyväisiä. Laadun edistäminen koettiin tärkeäksi jatkossakin ja aiheen mukaan tuominen oikeissa yhteyksissä ja oikea-aikaisesti nähtiin tarpeelliseksi. Toiveena oli myös asiakaslähtöisyyden huomioiminen laatukoulutuksia ja kriteerejä suunniteltaessa. Markkinoinnin ja myynnin edistäminen on tullut toimenpidetasolla mukaan vähitellen verkostoitumisen ja tuotekehityksen saatua alussa enemmän painoarvoa. Toteuttaminen on ollut kohtalaista. Verkoston jäsenet arvioivat tämän erityisen tärkeäksi toimenpidealueeksi vuodelle Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden tiiviimpi yhteistyö nousi tässäkin yhteydessä kehittämisalueeksi. Tutkimustiedon hyödyntämisen lisäämisessä ja tehokkaassa tiedonvälityksessä ollaan onnistuttu varsinkin verkoston jäsenten mielestä hyvin. Tehtyjä tutkimusten tuloksia toivotaan jatkossa jalkautettavan tehokkaasti käytännön toteutukseen. Yhteistyön kehittämisessä onnistuttiin kohtalaisesti. Kommenteissa peräänkuulutettiin selkeämpiä tavoitteita yhteistyölle ja rooleja eri toimijoille. Kyselyn vastauksissa nousi kautta linjan esille resurssien lisäämisen tarpeellisuus. Uudessa toimintamallissa osa katto-ohjelman resursseista on ohjattu alueellisen yhteistyön tiivistämiseen. Erityisesti sidosryhmäläiset toivoivat tehokkaampaa tiedonjakelua, jotta tuotetut työkalut ja tutkimustiedot tulisivat tehokkaampaan käyttöön. Alueellinen koordinaatio tuo toivottavasti myös tähän paremmat mahdollisuudet. 7

8 6. Katto-ohjelman organisaatio ja resurssit Culture Finland -katto-ohjelma liittyy mm. Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 21/2006) sekä sen vision ja kulttuuriviennin katto-ohjelman lähtökohdista työstettyyn Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelmaan (OPM 2008:34). Sitä hallinnoi Finland Festivals ry ja se toimii MEK:n ohjauksessa. Katto-ohjelman projektipäällikköna toimii Soila Palviainen. Vuonna 2011 toimintaan käytettiin 10 työkuukautta ja vuonna 2012 käytössä oli 80 prosenttinen työpanos. Vastuullisena johtajana toimii MEKin tutkimus- ja kehitysjohtajana Kristiina Hietasaari. Lisäksi CF-katto-ohjelmassa toimii ohjausryhmä, joka on neuvoa-antava asiantuntijaryhmä. Ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa vuosina Ohjausryhmän kokoonpano vuosina Kai Amberla (pj) Paavo Virkkunen Pirkko Siitari Birgitta Palmqvist Jaakko Lehtonen Kristiina Hietasaari Liisa Hentinen Terhi Hook Finland Festivals ry Finnair Kiasma Porvoo Tours Matkailun edistämiskeskus Matkailun edistämiskeskus Matkailun edistämiskeskus ( saakka) Matkailun edistämiskeskus ( alkaen) Katto-ohjelman toiminnan rahoitti vuosina opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2011 budjetti oli euroa ja vuonna 2012 se oli euroa. 8

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Löylyä lissää Maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Peurunka, 20.3.2013 Muokkaa alaotsikon

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kilpailun ohjeet. Culture Finland. Kärkituotekilpailu. Kenelle

Kilpailun ohjeet. Culture Finland. Kärkituotekilpailu. Kenelle Kilpailun ohjeet Culture Finland Kärkituotekilpailu Kenelle Culture Finland (CF) on valtakunnallinen kulttuurimatkailun kehittämisohjelma. CF:n toimenpiteillä lisätään Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa

Lisätiedot

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori 13.10.2016 Arja Kortesluoma Matkailusta lisätuloa kulttuuritoimijoille Kulttuurista lisäarvoa matkailuun

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, 17.5.2011 Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: MEK 2008 Kulttuurimatkailun visio Suomalainen

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

instituutti kulttuurimatkailu

instituutti kulttuurimatkailu Pohjoisen kulttuuri-instituutti instituutti kulttuurimatkailu Veli-Pekka Räty projektipäällikkö Lapin matkailuparlamentti, Suomu 30.9.2010 Eväitä kulttuurimatkailun kehittämiseen Pohjoisen kulttuuri-instituutti

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Neljä (+ yksi) strategista teemaa

Neljä (+ yksi) strategista teemaa Neljä (+ yksi) strategista teemaa Kulttuuri Hyvinvointi Kesä Talvi Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat ohjaavat Visit Finlandin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille?

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille? Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa - hanke moottorina uudistuksille? Emma Susi, kulttuurituottaja Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

SUOMI 100 ALUETOIMINTA OULU

SUOMI 100 ALUETOIMINTA OULU SUOMI 100 ALUETOIMINTA OULU 18.8.2015 2 LÄHTÖKOHTIA Suomen suuri vuosi sukupolvemme merkittävin juhlavuosi tämän päivän näkökulma ja toteutus Yhteinen vuosi avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot