li 26 OY P21253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21253

2 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen tausta ja tavoite Nykytilanne ja selvityksen lähtökohdat Nykyiset liikennejärjestelyt Osuuskauppa Arinan esitys Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelman päivitys Kaupan selvitys Vaikutusten arviointi Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymä Sodankyläntieltä (Vt 4) Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymät Jäämerentieltä (Vt 5) Liikenteelliset vaikutukset eri liikennemuodoille Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen Yhteenveto ja johtopäätökset... 11

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 1 (12) Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 1 Selvityksen tausta ja tavoite Liikenneselvitys on laadittu Sodankylän asemakaavan korttelin 26 muutoksen tueksi. Liikenneselvityksen tausta on Osuuskauppa Arinan/ Arinan Kiinteistöt Oy:n esitys uuden yksisuuntaisen tonttiliittymän rakentamiseksi nelostieltä kortteliin 26 uuden liikerakentamisen tueksi. Lisäksi Tiehallinto/Destia on laatinut Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivityksen Liikenneselvitys rajoittuu skenaarioon, jossa Arinan suunnitelma tonttinsa käytöstä ja Tiehallinnon laadituttama yleissuunnitelma valtateiden 4 ja 5 parantamisesta toteutuvat. Liikenneselvityksen tarkoitus on tarkistaa esitetyn Sodankyläntien uuden liittymän toteutuskelpoisuus, arvioida uusien liittymien liikennevaikutuksia ympäröivään katuverkkoon ja sen liittymiin eri liikennemuodoille sekä arvioida uusien liittymien vaikutuksia kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin sekä keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen verrattuna nykytilanteeseen. Liikenneselvitys on tehty olemassa olevia liikenne- ja liikenneturvallisuustietoja hyväksikäyttäen. Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelmasta on haettu olosuhdetietoja alueen liikenneturvallisuuden arvioimiseen sekä nykytilanteeseen esitettyjä parannustoimia. Kaupallisten vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavan tueksi laadittu Kaupan selvitys ( SITO/Santasalo Ky). Sodankylän kirkonkylän ja sen lähiympäristön osayleiskaava on hyväksymisvaiheessa. Selvityksen on laatinut. Työhön on osallistunut liikennesuunnittelija ins. Matti Karttunen ja kaupan asiantuntija FM Taina Ollikainen sekä arkkitehti SAFA Eva Persson Puurula. 2 Nykytilanne ja selvityksen lähtökohdat 2.1 Nykyiset liikennejärjestelyt Kortteliin 26 on kolme autoliikenteen liittymää ympäröivältä katuverkolta, yksi Kasarmintieltä ja kaksi Jäämerentieltä. Ympäröivistä kaduista Sodankyläntie on valtatietä 4 ja Jäämerentien Sodankyläntien ja Kemijärventien liittymien välillä valtatietä 5. Kasarmintie ja Jäämerentie Kemijärventien liittymästä pohjoiseen ovat kunnan ylläpitämiä katuja. Toiminnalliselta luokaltaan Sodankyläntie ja Jäämerentie välillä Sodankyläntie- Kemijärventie ovat pääkatuja ja Kasarmintie ja Jäämerentie Kemijärventien liittymästä pohjoiseen kokoojakatuja.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 2 (12) Kuva 1. Sodankylänn keskustaajaman liikenneväylien toiminnallinenn luokitus Sodankyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on ELY:n 2010 liikennetilaston mukaan 2329 ajoa /vrk,, joista raskasta liikennettä on 300 rask.ajon/vrk. Sodankyläntiellä on erikoiskuljetuksia mm. Soklin kaivokselle. Erikoiskuljet tukset aiheuttavat viivytyksiä muulle liikenteelle, mutta luvanvaraisinaa turva-autoilla varustettuna niillä ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Jäämerentien (yleisen tien osuuden) liikenne on lähes kaksinkertainen (4402 ajon/vrk) tarkastelualueen kohdalla, mutta raskaan liikenteen osuus on hieman pienempi kuin Sodankyläntiellä. Sekä Sodankyläntien että Jäämerentien poikkileikkaus ja liittymäjärjestelyt toimivat t hyvin nykyisillä liikennemäärillä myös huipputuntien aikaan. Kuva 2. Sodankylän keskustaajaman yleisten teiden keskimääräiset liikennemäärät vuonna 2010.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 3 (12) Sodankyläntie on 50 km/h nopeustasoinen pääkatu, jolle maankäytön jäsennellyssä liikenneverkossa tulisi tapahtua kokoojakatujen kautta. Suoria tonttiliittymiä tulisi välttää. Sama koskee Jäämerentietä välillä Sodankyläntie- Kemijärventie. Mutta Sodankylän tyyppisessä taajamakeskustassa, jossa valtatiet kulkevat kahdella korttelin sivulla, joudutaan tonttiliittymiä järjestämään pääkadultakin kortteliin. Sodankyläntien ja Kasarmitien liittymä on liikennevalo-ohjattu nelihaaraliittymä ja siinä on kaikilta tulosuunnilta kaista vasemmalle kääntyville. Sodankyläntien ja Jäämerentien liittymä on kiertoliittymä, jossa on riittävän suuri kiertosaareke. Kasarmintien, Jäämerentien ja Sompiontien liittymä on pienisäteinen kiertoliittymä, jossa suoraan ajaville autoille kiertoliittymä on liian sujuva. Seurauksena on mm. väistämissääntöjen lipsuminen siten, että vilkkaammin liikennöidyltä tulosuunnalta ei väistetä liittymässä jo olevaa. Jäämerentien ja Kemijärventien liittymä on kanavoitu T-liittymä, jossa on vasemmalle kääntyville kaistat. Jäämerentielle on rakennettu korotettu suojatie turvaamaan Kemijärventien liittymän eteläpuolelta Jäämerentien ylittävän kevyen liikenteen turvallisuuden. Korttelin 26 ympäröivällä katuverkolla on molemminpuoliset kevyen liikenteen väylät. Katujen suojatieyhteydet vastapuolen kevyen liikenteen väyliltä on turvattu suojatiesaarekkein. Lisäksi on em. korotettu suojatie: Korttelin 26 pysäköintijärjestelyt ovat hajanaiset ja osin jäsentymättömät. Sisäpihan laajalle pysäköintikentälle on maalattu pysäköintiruutuja, jotka lumisena aikana eivät ohjaa pysäköintiä.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 4 (12) 2.2 Osuuskauppa Arinan esityss Kuva 3. Arinan esitys, uudet liittymät (punainen), olemassa olevat liittymät (harmaa) Osuuskauppa Arina/ Arinann Kiinteistöt Oy esittää yksisuuntaisenn tonttiliittymän rakentamista Sodankyläntieltä etelästää saapuvalle liikenteelle kortteliin 26. Liikenne poistuisi Kasarminkadulle nykyisestä kaksisuuntaisesta tonttiliittymästä, joka tulisi olemaan nykyisellään sisääntuloliittymä pohjoisen suunnasta saapuville. Luonnoksen mukaan tontille A halutaan rakentaa n k-mm 2 suuruinen liiketila ja polttoainejakelupiste, johon ajaminen Sodankyläntieltä on helppoa. Polttoainejakelupiste sijaitsee tällä hetkellä Kasarminkadun varrella nykyisen liikerakennuksen edessä. Luonnoksessa on esitetty uusi liittymä Jäämerentielle lähelle Sodankyläntien ja Jäämerentien kiertoliittymää. Esityksessä on pysäköintialueet jäsenneltyjä ja kevyelle liikenteelle osoitettu kulkuväyliä. Jatkosuunnittelussa on tarkistettava huoltoliikenteen reitit ja niiden järjestelyjen mitoitus. Polttoaineenjakelupisteen säiliöiden sijoitus ja polttoainekuljetusten reitit ja niiden mitoitus kannattaa tarkistaa.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 5 (12) 2.3 Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma Lapin ELY- keskus on vuonna 2011 laadituttanut Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma, liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi yhdessä Sodankylän kunnan kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritelty ongelmakohtia kyselyjen ja liikenneonnettomuuksien perusteella. Liikenneonnettomuusselvitys on tehty kymmenen vuoden ajalta ja antaa hyvän yleiskuvan, missä ja minkä vakavuusluokan liikenneonnettomuuksia on tapahtunut. Liikenneonnettomuuksista ei voi tehdä liittymien ongelma-analyysia, koska liikenneonnettomuustietojen tilastoinneissa ei enää dokumentoida poliisin onnettomuuspaikalla tekemää tarkkaa kuvausta, miten ja missä kohtaa liittymää onnettomuus on tapahtunut. Liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuusmateriaalista voidaan todeta, että tarkasteltavan alueen liittymissä ei ole havaittavissa liikenneonnettomuuksien kasautumista. tarkastelualuetta ympäröivissä liittymissä on tilastoitu vain yksi onnettomuus/10 vuotta mm. Sodankyläntien ja Kasarmintien liittymässä yksi aineellisiin vaurioihin johtanut ajoneuvojen välinen onnettomuus. Kaikki kymmenvuotisjakson onnettomuudet olivat autoliikenteen onnettomuuksia, joissa on ollut vain aineellisia vaurioita. Liikenneonnettomuuksien perusteella tarkastelualue on liikenneturvallinen. Kyselyssä oltiin tyytymättömiä Sodankyläntien ja Kasarmintien liikennevalojen toimintaan (joutuu turhaan odottamaan). Kemijärventien ja Jäämerentien liittymässä eivät Kemijärventieltä saapuvat malta odottaa vuoroaan, vaan kiilaavat väliin. Jäämerentien, Kasarmintien ja Sompatien kiertoliittymässä kiertoliittymän väistämissäännöt eivät toteudu vanhojen tottumusten ja pienisäteisen kiertoliittymän tarjoaman liian sujuvan läpiajon vuoksi. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa on esitetty vain yksi toimenpide tämän liikenneselvityksen tarkastelualueelle. Se on Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän parantaminen laaditun yleissuunnitelman mukaan.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 6 (12) 2.4 Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelman päivitys 2009 Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto, Destia). Tiehallinnon yleissuunnitelman tavoite on parantaaa Kemijärventien Vt 5 sujuvuutta ja tuoda selkeyttä Jäämerentienn liittymän toiminnalliseen hierarkiaan. Yleissuunnitelmassa on mm. esitetty Jäämerentienn ja Kemijärventien liittymän pääsunnan muutos ja kanavointi niin, että pääsuunnaksi muutetaan Kemijärventien/Vt 5. Kuva 4. Ote Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelmasta (Tiehallinto, Destia 2009) 2.5 Kaupan selvitys 2011 Vireillä olevan Sodankylän kirkonkylän osayleiskaa van tueksi selvitys ( SITO/Santasalo Ky). on laadittu kaupan Selvityksessä on tarkistettu kaupan nykytila, kaupan markkinoiden kehitys, kaupan kehittäminen Sodankylässä jaa on arvioitu vaikutuksia palveluverkkoon, keskustakauppaan ja palveluiden saavutettavuuteen. Nykyiseen (2011) kaupallisenn rakenteenn perustuenn on osoitettu kaupan kehittymisalueita Sodankyläs sä; kahdet keskustan ulkopuolella tilaa vaativan kaupan alueet, keskustan reuna-alue (Sodankyläntie), ydinkeskusta-alue (Jäämerentie) ja keskustan market/ /suuryksikköalue (nyk. Lidl, K-supermarket, S-markett sekä ent. Valintatalo).

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 7 (12) K-Market Keskustan reuna, kehittämisalue kauppaselvityksen mukaan Hotelli Sodankylä Teboil Neste Linja-auto-- asema Tori Ydinkeskustan kehittämisalue kauppaselvityk sen mukaan Kivijalkakauppojen alue osayleiskaava- mukaan ehdotuksen Hotelli Karhu Market/suuryksikkö kehittämisalue kauppaselvityksen mukaan Lidl K-26 S-market (Valintatalo) Kemijärventie Vt5/E63 K-Super Sodankyläntie Vt4/ /E75 Postipalvelut siirtyivät S- markettiin Kuva 5. Keskustan palvelujen sijainti, kaupan kehittämisalueet, Sodankylän osayleiskaavan tueksi laadittu Kaupan selvitys, SITO/Santasalo Ky kirkonkylänn

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 8 (12) 3 Vaikutusten arviointi 3.1 Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymä Sodankyläntieltä (Vt 4) Ehdotettu uusi yksisuuntainen tonttiliittymä palvelisi etelästä kortteliin 26 saapuvaa liikennettä. Liittymä joudutaan toteuttamaan liittymien suunnitteluohjeista ja käytännöistä poikkeavasti. Tonttiliittymiin ei merkitä suojateitä. Tässä yksisuuntaisessa tontin sisäänajoliittymässä pitää kuitenkin jotenkin turvata Sodankyläntien suuntaisella kevyen liikenteen väylällä polkupyöräilevien liikenneturvallisuus kohdassa, jossa ne risteävät autoliikenteen kanssa. Tontilleajo- liikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuus on mahdollista turvata joko korottamalla kevyenliikenteen väylä tonttiliittymän kohdalla esim. korotetun suojatien tapaan tai rakentamalla loivapiiteinen töyssy ennen risteämiskohtaa. Näin kääntyvän autoilijan on hiljennettävä risteämiskohtaan. Em. järjestelyt edellyttävät lyhyen oikealle kääntymiskaistan rakentamista Sodankyläntielle, jotta kevyttä liikennettä väistävä ei pysäytä eikä aiheuta peräänajovaaraa Sodankyläntien liikenteelle. Lisäksi pohjoisesta tulevaa Sodankyläntien keskisaareketta on jatkettava liittymän ja oikealle kääntyvän kaistan osuudelle niin, että se estää Sodankyläntietä pohjoisesta tulevien kääntymisen vasemmalle liittymään Pelkät kieltomerkit Sodankyläntieltä pohjoisesta eivät tule toimimaan. Em. järjestelyin toteutetulla yksisuuntaisella liittymällä ei ole vaikutusta Sodankyläntien liikenneturvallisuuteen eikä liikenteen sujuvuuteen. Sodankyläntien ja Kasarmintien liittymän liikennevaloissa etelästä tulevien suoraan ja oikealle kääntyvien kaistalla jonopituus lyhenee, koska kortteliin 26 menevä liikenne ei käytä sitä enää, vaan kääntyy aikaisemmin uudesta liittymästä. Kun em. kevyen liikenteen turvaamistoimet toteutetaan, ei uudella liittymällä ole vaikutusta kevyen liikenteen turvallisuuteen. Uuden liittymän seutuvilla korttelissa 26 oleva kevyen liikenteen yhteys kannattaa rakentaa autoliikenteen väylän eteläpuolelle, jolloin kortteliin 26 menevä kevytliikenne ei risteä autoliikenteen kanssa uudessa sisäajoliittymässä. 3.2 Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymät Jäämerentieltä (Vt 5) Tiehallinnon yleissuunnitelman toteuttaminen parantaisi Kemijärventien Vt 5 sujuvuutta ja toisi selkeyttä Jäämerentien liittymän toiminnalliseen hierarkiaan. Jäämerentien tonttiliittymäasiat on järjesteltävä viimeistään silloin, kun Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunta muuttuu Kemijärventie Jäämerentie (vt 5) suuntaiseksi. Tonttiliittymän uusi paikka olisi perustelua ratkaista tässä asemakaavan muutoksessa. Kahta liittymää Jäämerentielle ei voi valtatie viiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta heikentämättä tehdä. Kun Jäämerentie- Kemijärventie muuttuu pääsuunnaksi, joudutaan purkamaan Kemijärventien liittymän eteläpuolelta korotettu suojatie, joka nykyisin pitää autoliikenteen nopeudet korttelin 26 liittymille riittävän alhaisina ja ylläpitää myös Kemijärventien ja Jäämerentien liittymän liikenneturvallisuutta. Arinan luonnoksessa esitetty uusi liittymä on liian lähellä pääkatujen välistä kiertoliittymää. Toimivin ja turvallisin tonttiliittymän paikka on Sodankylätien kiertoliittymän ja Kemijärventien liittymän puolivälin kohdalla.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 9 (12) Kuva 6. Valtateiden 4 ja 5 yleissuunnitelmasta näkyy ohjeellisena uusi liittymä, jonka vaikutukset Jäämerentien liikenteen ovat pienimmät kuvaan osoitetulla paikallaa (Tiehallinto, Destia 2009) 3.3 Liikenteelliset vaikutukset eri liikennemuodoille Aikaisemmin on jo todettu, että uuden Sodankyläntien yksisuuntaisen tonttiliittymän rakentamisen vaikutukset kortteliin 26 ovat hyvin vähäiset kaikille liikennemuodoille. Sodankyläntien uudella yksisuuntaisellaa tonttiliittymällä ei liikenteeseen eikä erikoiskuljetuksiin. ole vaikutusta raskaaseen Kummallakaan liittymällä ei ole vaikutuksia joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevatt Jäämerentiellä ja niiltä on kevyen liikenteen yhteydet kevyen liikenteen väyliä pitkin kortteliin 26. Joukkoliikenteen käyttö on todettu mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa vähäiseksi. Venäjältä saapuville asiakkaille linja- autokuljetuksen pysäkin olisi oltava korttelin sisällä, niin kuinn se näyttäisi jo nykyisinkin olevan. Uusilla tonttiliittymillä parannetaan mielikuvaa palvelujen saatavuudesta. Liikenteellisesti kortteli 26 onn hyvin saavutettavissa nykyisilläkin liittymillä. Tämäntyyppisten kortteleiden, joissa on useitaa erilaisia toimijoita, tulisi korttelin sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt toteuttaa niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin koko korttelia. Näin niistä saataisiin s yhteinen voimavara. Tämän

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 10 (12) kokoisessa korttelissa, vaikka siinä olisi tulevaisuudessa toistensa kanssa kilpailevia toimintoja, asiakkaiden pitäisi pystyä asioimaan yhdellä kortteliin ajolla. 3.4 Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Uusi liikerakentaminen suhteessa liiketilatarpeeseen Ostovoiman siirtymiä, ostovoiman kehitystä ja sen pohjalta arvioitua liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi uusi liikerakentaminen tulee ja kuinka suurelle alueelle uusi liikerakentaminen tulee vaikuttamaan. Kaavamuutosalueelle mahdollisesti sijoittuvan uuden kaupan laadusta ei ole tällä hetkellä tietoa. Myöskään uuden liikerakentamisen määrää ei tällä hetkellä voida täsmällisesti arvioida. Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan Sodankylässä on tällä hetkellä vähittäiskaupan liiketilaa yhteensä noin k-m 2, josta ydinkeskustassa noin k-m 2 ja muilla alueilla noin k-m 2. Kaupallisen selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan vähimmäislisätarve vuoteen 2030 mennessä on noin k- m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin k-m 2, erikoiskauppaa noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa noin k-m 2. Selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta kohdistuu ydinkeskustan alueelle noin k- m 2 ja muille alueille noin k-m 2. Mikäli asemakaavamuutosalueen uusi liikerakentaminen ei ylitä esitettyä liiketilan lisäyksen vähimmäistarvetta, ei liikerakentamisella ole haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. Liiketilan vähimmäistarve on arvioitu niin, että myös olemassa olevien kaupan yksiköiden toiminta- ja laajenemismahdollisuudet säilyvät. Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Sodankylän kunnan tavoitteena on kehittää asemakaavan muutoksen myötä keskustaa vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Liikerakentamisella ja kaupallisilla palveluilla on keskeinen rooli keskustan kehittämisessä. Kaavamuutosalueella toimii tällä hetkellä S-market (n m2), muutama erikoisliike ja kaupallisia palveluja. Lisäksi alueella on virastorakennuksia. Alueen länsipuolella sijaitsee K-Supermarket ja Lidl. Alueen itäpuolella sijaitsee entinen Valintatalo, johon Sodankylän Väri ja Urheilu Simonen Oy on siirtymässä (nyk. osoite Jäämerentie 19). Suurin osa Sodankylän keskustan kaupan toiminnoista sijaitsee Jäämerentien varressa kaavamuutosalueen pohjoispuolella. Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan kaavamuutosalue sijoittuu market / suuryksikköalueelle ja osittain ydinkeskustan alueelle. Selvityksen mukaan kaavamuutosalue ja erityisesti nykyisen virastotalon paikka soveltuisi uudelle suuryksikölle. Mahdolliset uudet suuryksiköt Sodankylässä ovat todennäköisesti päivittäistavarakaupan marketteja tai laajan tavaravalikoiman myymälöitä. Suuryksikköalueelle voidaan selvityksen mukaan pienessä mittakaavassa sijoittaa myös erikoiskaupan liiketiloja, mutta ensisijaisesti vain alueen koillisosaan. Erikoiskaupan painopisteen tulee olla ydinkeskustan alueella, jossa se tälläkin hetkellä sijaitsee. Kaupan kehittymisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kaupalla on mahdollisuuksia rakentaa uusia myymäläyksiköitä ja laajentaa toimintojaan. Asemakaavamuutos parantaa alueella olemassa olevan päivittäistavaramyymälän toiminta- ja kehitysedellytyksiä nykyisellä paikalla riittävillä rakentamis- ja laajennusmahdollisuuksilla. Asemakaavamuutos mahdollistaa myös uusien liikerakennusten toteuttamisen. Alueelle voi sijoittua erityyppisiä myymäläratkaisuja

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 11 (12) perinteisistä yksittäisistä myymälöistä pieneen kauppakeskukseen. Mikäli kaavamuutosalueelle sijoittuvan liikerakentamisen mitoitus ei ylitä laskennallista liiketilan lisätarvetta ja alueelle sijoittuva kauppa on sellaista, joka ei merkittävässä määrin kilpaile ydinkeskustan kaupan kanssa, ei asemakaavamuutoksen toteuttamisella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ydinkeskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. 3.5 Vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan mitata monin eri tavoin. Saavutettavuuden tarkastelu painottuu yleensä päivittäistavarakauppaan ja fyysisen saavutettavuuden (=etäisyys myymälään) tarkasteluun. Erikoiskaupassa palvelujen fyysinen saavutettavuus ei ole samalla tavalla keskeinen kuin päivittäistavarakaupassa, koska erikoiskaupan myymälöissä asioidaan harvemmin. Erikoiskaupassa fyysistä saavutettavuutta tärkeämpää on tarjonnan monipuolisuus ja valintamahdollisuudet. Fyysisen saavutettavuuden (etäisyys myymälään) lisäksi kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella myös koettuna saavutettavuutena. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kuluttaja kokee tavaroita hankkiessaan. Jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus huono, jos se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ja uusi liikerakentaminen ei aiheuta oleellista muutosta kaupan palvelujen fyysisessä saavutettavuudessa niille, jotka nykyisinkin asioivat Sodankylän keskustassa. Sen sijaan niille, jotka asioivat esim. Rovaniemellä, fyysinen saavutettavuus voi parantua, kun Sodankylän palvelutarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa voidaan Rovaniemen sijasta ja rinnalla asioida lähempänä sijaitsevissa myymälöissä. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen parantavat myös kaupan palvelujen koettua saavutettavuutta valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Kaavamuutosalue on hyvin saavutettavissa kevyellä liikenteellä johtuen lähialueen suuresta väestömäärästä ja kattavasta kevyen liikenteen verkosta. Asiointi joukkoliikenteellä on myös mahdollista, mutta saavutettavuuden taso määräytyy joukkoliikenteen ratkaisuista eli reiteistä, pysäkeistä ja vuoroväleistä. Henkilöautolla kaavamuutosalue on hyvin saavutettavissa eri puolilta Sodankylää. Sodankylän yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asiointimatkat alueelle ovat valtaosalle kuntalaisia kohtuullisia. Kaavamuutoksen mahdollistama uusi liittymä Sodankyläntieltä parantaisi erityisesti etelän suunnasta alueelle saapuvaa henkilöautoliikennettä. Keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen kaavamuutoksella on hyvin vähän vaikutusta. Riippumatta siitä toteutuuko kaavamuutos vai ei, voidaan keskustan palvelujen saavutettavuutta parantaa esimerkiksi selkeällä opastuksella ja näkyvyyttä parantamalla. Kaavamuutoksen toteutuksen myötä mahdollisesti lisääntyvä ja monipuolistuva kaupan palvelutarjonta parantaa Sodankylän kaupallista vetovoimaa ja voi sitä kautta tuoda uusia asiakkaita myös ydinkeskustan alueelle. 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Liikennevaikutukset - Esitetty Sodankyläntien (Vt 4) uusi yksisuuntainen liittymä kortteliin 26 on toteutuskelpoinen ja palvelisi etelästä kortteliin 26 saapuvaa liikennettä. Toteutus edellyttää kuitenkin polkupyöräilevien liikenneturvallisuuden turvaamista, lyhyen

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 12 (12) oikealle kääntymiskaistan rakentamista Sodankyläntielle ja pohjoisesta tulevaa Sodankyläntien keskisaarekkeen jatkamista. - Jäämerentien ja valtatie viiden (Vt 5) tonttiliittymäasiat on järjesteltävä viimeistään silloin, kun Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys toteutetaan. Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunta muuttuu. Kahta liittymää Jäämerentielle/valtatielle 5 ei voi valtatie viiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta heikentämättä tehdä. Toimivin ja turvallisin tonttiliittymän paikka on Sodankylätien kiertoliittymän ja Kemijärventien/Jäämerentien liittymän puolivälin kohdalla. - Uusien tonttiliittymien rakentamisen vaikutukset ovat hyvin vähäiset kaikille liikennemuodoille mukaan lukien raskaaseen liikenteeseen ja erikoiskuljetuksiin. Kummallakaan uudella liittymällä ei ole vaikutuksia joukkoliikenteeseen. Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin - Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta kohdistuu ydinkeskustan alueelle noin k-m 2 ja muille alueille noin k-m 2. Mikäli asemakaavamuutosalueen uusi liikerakentaminen ei ylitä esitettyä liiketilan lisäyksen vähimmäistarvetta, ei liikerakentamisella ole haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. - Kaavamuutoksen mahdollistama uusi liittymä Sodankyläntieltä parantaisi erityisesti etelän suunnasta alueelle saapuvaa henkilöautoliikennettä. Keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen kaavamuutoksella on hyvin vähän vaikutusta. - Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ja uusi liikerakentaminen ei aiheuta oleellista muutosta kaupan palvelujen fyysisessä saavutettavuudessa niille, jotka nykyisinkin asioivat Sodankylän keskustassa. Sen sijaan niille, jotka asioivat esim. Rovaniemellä, fyysinen saavutettavuus voi parantua, kun Sodankylän palvelutarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa voidaan Rovaniemen sijasta ja rinnalla asioida lähempänä sijaitsevissa myymälöissä. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen parantavat myös kaupan palvelujen koettua saavutettavuutta valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Asemakaava - Sodankyläntien (Vt 4) uuden liittymän likimääräinen sijainti voidaan merkitä asemakaavaan yleisen tien aluevaraukselle nuolimerkinnällä. Merkintä mahdollistaisi sen rakentaminen, mutta liittymän liikennejärjestelyt ratkaistaan vasta rakentamisen toteutussuunnittelun yhteydessä. - Jäämerentien (Kemijärventien vt 5) tonttiliittymän uusi paikka olisi perusteltua ratkaista asemakaavan muutoksessa. Liittymän paikka voitaisiin merkitä asemakaavaan, jos asemakaavan muutosalue laajennettaisiin Vt 5 yleisen tien alueelle. - Olisi suositeltavaa laatia liikennetarkastelua tarkempi korttelisuunnitelma asemakaavan tueksi. Korttelissuunnitelmassa selvitettäisiin korttelin sisäisiä pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä liittymien määrä ja sijainti. Suunnitelma toisi esiin korttelin eri toimijoiden tarpeet ja niiden toteuttamismahdollisuudet.

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA. Sodankylän torin yleissuunnitelma

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA. Sodankylän torin yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Sodankylän torin yleissuunnitelma 27.2.2017 Lähtökohdat Osayleiskaava 2014 Yleissuunnitelma laaditaan uuden osayleiskaavan mukaisesti. Asemakaava 1992-1993 Vanhentunut asemakaava

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys

Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys NCC Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28378 Raportti Miettinen Tuomas Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu Katuverkkotarkastelu Rovaniemen kaupunki Sito Oy 2008 2 SISÄLTÖ 1. NYKYTILANNNE JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET 3 1.1 Sijainti 3 1.2 Katuverkko, maantiet ja liikennetiedot 3 1.3 Maankäyttö ja ympäristö 3 1.4

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu Aitolahdentie Johdanto Juvankadulla Kaukajärvellä ja Aitolahdentiellä Koilliskeskuksessa on todettu liikenteellisiä ongelmia, niin ruuhkautumiseen kuin

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI 2013 Esipuhe Niilontien liikenneselvityksen tavoitteena on selvittää liikenteen nykytila ja ennustaa sen kehitystä, sekä antaa suosituksia toimenpiteistä. Tarkemmin

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2014

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot