li 26 OY P21253

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21253

2 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen tausta ja tavoite Nykytilanne ja selvityksen lähtökohdat Nykyiset liikennejärjestelyt Osuuskauppa Arinan esitys Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelman päivitys Kaupan selvitys Vaikutusten arviointi Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymä Sodankyläntieltä (Vt 4) Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymät Jäämerentieltä (Vt 5) Liikenteelliset vaikutukset eri liikennemuodoille Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen Yhteenveto ja johtopäätökset... 11

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 1 (12) Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 1 Selvityksen tausta ja tavoite Liikenneselvitys on laadittu Sodankylän asemakaavan korttelin 26 muutoksen tueksi. Liikenneselvityksen tausta on Osuuskauppa Arinan/ Arinan Kiinteistöt Oy:n esitys uuden yksisuuntaisen tonttiliittymän rakentamiseksi nelostieltä kortteliin 26 uuden liikerakentamisen tueksi. Lisäksi Tiehallinto/Destia on laatinut Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivityksen Liikenneselvitys rajoittuu skenaarioon, jossa Arinan suunnitelma tonttinsa käytöstä ja Tiehallinnon laadituttama yleissuunnitelma valtateiden 4 ja 5 parantamisesta toteutuvat. Liikenneselvityksen tarkoitus on tarkistaa esitetyn Sodankyläntien uuden liittymän toteutuskelpoisuus, arvioida uusien liittymien liikennevaikutuksia ympäröivään katuverkkoon ja sen liittymiin eri liikennemuodoille sekä arvioida uusien liittymien vaikutuksia kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin sekä keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen verrattuna nykytilanteeseen. Liikenneselvitys on tehty olemassa olevia liikenne- ja liikenneturvallisuustietoja hyväksikäyttäen. Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelmasta on haettu olosuhdetietoja alueen liikenneturvallisuuden arvioimiseen sekä nykytilanteeseen esitettyjä parannustoimia. Kaupallisten vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavan tueksi laadittu Kaupan selvitys ( SITO/Santasalo Ky). Sodankylän kirkonkylän ja sen lähiympäristön osayleiskaava on hyväksymisvaiheessa. Selvityksen on laatinut. Työhön on osallistunut liikennesuunnittelija ins. Matti Karttunen ja kaupan asiantuntija FM Taina Ollikainen sekä arkkitehti SAFA Eva Persson Puurula. 2 Nykytilanne ja selvityksen lähtökohdat 2.1 Nykyiset liikennejärjestelyt Kortteliin 26 on kolme autoliikenteen liittymää ympäröivältä katuverkolta, yksi Kasarmintieltä ja kaksi Jäämerentieltä. Ympäröivistä kaduista Sodankyläntie on valtatietä 4 ja Jäämerentien Sodankyläntien ja Kemijärventien liittymien välillä valtatietä 5. Kasarmintie ja Jäämerentie Kemijärventien liittymästä pohjoiseen ovat kunnan ylläpitämiä katuja. Toiminnalliselta luokaltaan Sodankyläntie ja Jäämerentie välillä Sodankyläntie- Kemijärventie ovat pääkatuja ja Kasarmintie ja Jäämerentie Kemijärventien liittymästä pohjoiseen kokoojakatuja.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 2 (12) Kuva 1. Sodankylänn keskustaajaman liikenneväylien toiminnallinenn luokitus Sodankyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on ELY:n 2010 liikennetilaston mukaan 2329 ajoa /vrk,, joista raskasta liikennettä on 300 rask.ajon/vrk. Sodankyläntiellä on erikoiskuljetuksia mm. Soklin kaivokselle. Erikoiskuljet tukset aiheuttavat viivytyksiä muulle liikenteelle, mutta luvanvaraisinaa turva-autoilla varustettuna niillä ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Jäämerentien (yleisen tien osuuden) liikenne on lähes kaksinkertainen (4402 ajon/vrk) tarkastelualueen kohdalla, mutta raskaan liikenteen osuus on hieman pienempi kuin Sodankyläntiellä. Sekä Sodankyläntien että Jäämerentien poikkileikkaus ja liittymäjärjestelyt toimivat t hyvin nykyisillä liikennemäärillä myös huipputuntien aikaan. Kuva 2. Sodankylän keskustaajaman yleisten teiden keskimääräiset liikennemäärät vuonna 2010.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 3 (12) Sodankyläntie on 50 km/h nopeustasoinen pääkatu, jolle maankäytön jäsennellyssä liikenneverkossa tulisi tapahtua kokoojakatujen kautta. Suoria tonttiliittymiä tulisi välttää. Sama koskee Jäämerentietä välillä Sodankyläntie- Kemijärventie. Mutta Sodankylän tyyppisessä taajamakeskustassa, jossa valtatiet kulkevat kahdella korttelin sivulla, joudutaan tonttiliittymiä järjestämään pääkadultakin kortteliin. Sodankyläntien ja Kasarmitien liittymä on liikennevalo-ohjattu nelihaaraliittymä ja siinä on kaikilta tulosuunnilta kaista vasemmalle kääntyville. Sodankyläntien ja Jäämerentien liittymä on kiertoliittymä, jossa on riittävän suuri kiertosaareke. Kasarmintien, Jäämerentien ja Sompiontien liittymä on pienisäteinen kiertoliittymä, jossa suoraan ajaville autoille kiertoliittymä on liian sujuva. Seurauksena on mm. väistämissääntöjen lipsuminen siten, että vilkkaammin liikennöidyltä tulosuunnalta ei väistetä liittymässä jo olevaa. Jäämerentien ja Kemijärventien liittymä on kanavoitu T-liittymä, jossa on vasemmalle kääntyville kaistat. Jäämerentielle on rakennettu korotettu suojatie turvaamaan Kemijärventien liittymän eteläpuolelta Jäämerentien ylittävän kevyen liikenteen turvallisuuden. Korttelin 26 ympäröivällä katuverkolla on molemminpuoliset kevyen liikenteen väylät. Katujen suojatieyhteydet vastapuolen kevyen liikenteen väyliltä on turvattu suojatiesaarekkein. Lisäksi on em. korotettu suojatie: Korttelin 26 pysäköintijärjestelyt ovat hajanaiset ja osin jäsentymättömät. Sisäpihan laajalle pysäköintikentälle on maalattu pysäköintiruutuja, jotka lumisena aikana eivät ohjaa pysäköintiä.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 4 (12) 2.2 Osuuskauppa Arinan esityss Kuva 3. Arinan esitys, uudet liittymät (punainen), olemassa olevat liittymät (harmaa) Osuuskauppa Arina/ Arinann Kiinteistöt Oy esittää yksisuuntaisenn tonttiliittymän rakentamista Sodankyläntieltä etelästää saapuvalle liikenteelle kortteliin 26. Liikenne poistuisi Kasarminkadulle nykyisestä kaksisuuntaisesta tonttiliittymästä, joka tulisi olemaan nykyisellään sisääntuloliittymä pohjoisen suunnasta saapuville. Luonnoksen mukaan tontille A halutaan rakentaa n k-mm 2 suuruinen liiketila ja polttoainejakelupiste, johon ajaminen Sodankyläntieltä on helppoa. Polttoainejakelupiste sijaitsee tällä hetkellä Kasarminkadun varrella nykyisen liikerakennuksen edessä. Luonnoksessa on esitetty uusi liittymä Jäämerentielle lähelle Sodankyläntien ja Jäämerentien kiertoliittymää. Esityksessä on pysäköintialueet jäsenneltyjä ja kevyelle liikenteelle osoitettu kulkuväyliä. Jatkosuunnittelussa on tarkistettava huoltoliikenteen reitit ja niiden järjestelyjen mitoitus. Polttoaineenjakelupisteen säiliöiden sijoitus ja polttoainekuljetusten reitit ja niiden mitoitus kannattaa tarkistaa.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 5 (12) 2.3 Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma Lapin ELY- keskus on vuonna 2011 laadituttanut Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma, liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi yhdessä Sodankylän kunnan kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritelty ongelmakohtia kyselyjen ja liikenneonnettomuuksien perusteella. Liikenneonnettomuusselvitys on tehty kymmenen vuoden ajalta ja antaa hyvän yleiskuvan, missä ja minkä vakavuusluokan liikenneonnettomuuksia on tapahtunut. Liikenneonnettomuuksista ei voi tehdä liittymien ongelma-analyysia, koska liikenneonnettomuustietojen tilastoinneissa ei enää dokumentoida poliisin onnettomuuspaikalla tekemää tarkkaa kuvausta, miten ja missä kohtaa liittymää onnettomuus on tapahtunut. Liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuusmateriaalista voidaan todeta, että tarkasteltavan alueen liittymissä ei ole havaittavissa liikenneonnettomuuksien kasautumista. tarkastelualuetta ympäröivissä liittymissä on tilastoitu vain yksi onnettomuus/10 vuotta mm. Sodankyläntien ja Kasarmintien liittymässä yksi aineellisiin vaurioihin johtanut ajoneuvojen välinen onnettomuus. Kaikki kymmenvuotisjakson onnettomuudet olivat autoliikenteen onnettomuuksia, joissa on ollut vain aineellisia vaurioita. Liikenneonnettomuuksien perusteella tarkastelualue on liikenneturvallinen. Kyselyssä oltiin tyytymättömiä Sodankyläntien ja Kasarmintien liikennevalojen toimintaan (joutuu turhaan odottamaan). Kemijärventien ja Jäämerentien liittymässä eivät Kemijärventieltä saapuvat malta odottaa vuoroaan, vaan kiilaavat väliin. Jäämerentien, Kasarmintien ja Sompatien kiertoliittymässä kiertoliittymän väistämissäännöt eivät toteudu vanhojen tottumusten ja pienisäteisen kiertoliittymän tarjoaman liian sujuvan läpiajon vuoksi. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa on esitetty vain yksi toimenpide tämän liikenneselvityksen tarkastelualueelle. Se on Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän parantaminen laaditun yleissuunnitelman mukaan.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 6 (12) 2.4 Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelman päivitys 2009 Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto, Destia). Tiehallinnon yleissuunnitelman tavoite on parantaaa Kemijärventien Vt 5 sujuvuutta ja tuoda selkeyttä Jäämerentienn liittymän toiminnalliseen hierarkiaan. Yleissuunnitelmassa on mm. esitetty Jäämerentienn ja Kemijärventien liittymän pääsunnan muutos ja kanavointi niin, että pääsuunnaksi muutetaan Kemijärventien/Vt 5. Kuva 4. Ote Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelmasta (Tiehallinto, Destia 2009) 2.5 Kaupan selvitys 2011 Vireillä olevan Sodankylän kirkonkylän osayleiskaa van tueksi selvitys ( SITO/Santasalo Ky). on laadittu kaupan Selvityksessä on tarkistettu kaupan nykytila, kaupan markkinoiden kehitys, kaupan kehittäminen Sodankylässä jaa on arvioitu vaikutuksia palveluverkkoon, keskustakauppaan ja palveluiden saavutettavuuteen. Nykyiseen (2011) kaupallisenn rakenteenn perustuenn on osoitettu kaupan kehittymisalueita Sodankyläs sä; kahdet keskustan ulkopuolella tilaa vaativan kaupan alueet, keskustan reuna-alue (Sodankyläntie), ydinkeskusta-alue (Jäämerentie) ja keskustan market/ /suuryksikköalue (nyk. Lidl, K-supermarket, S-markett sekä ent. Valintatalo).

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 7 (12) K-Market Keskustan reuna, kehittämisalue kauppaselvityksen mukaan Hotelli Sodankylä Teboil Neste Linja-auto-- asema Tori Ydinkeskustan kehittämisalue kauppaselvityk sen mukaan Kivijalkakauppojen alue osayleiskaava- mukaan ehdotuksen Hotelli Karhu Market/suuryksikkö kehittämisalue kauppaselvityksen mukaan Lidl K-26 S-market (Valintatalo) Kemijärventie Vt5/E63 K-Super Sodankyläntie Vt4/ /E75 Postipalvelut siirtyivät S- markettiin Kuva 5. Keskustan palvelujen sijainti, kaupan kehittämisalueet, Sodankylän osayleiskaavan tueksi laadittu Kaupan selvitys, SITO/Santasalo Ky kirkonkylänn

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 8 (12) 3 Vaikutusten arviointi 3.1 Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymä Sodankyläntieltä (Vt 4) Ehdotettu uusi yksisuuntainen tonttiliittymä palvelisi etelästä kortteliin 26 saapuvaa liikennettä. Liittymä joudutaan toteuttamaan liittymien suunnitteluohjeista ja käytännöistä poikkeavasti. Tonttiliittymiin ei merkitä suojateitä. Tässä yksisuuntaisessa tontin sisäänajoliittymässä pitää kuitenkin jotenkin turvata Sodankyläntien suuntaisella kevyen liikenteen väylällä polkupyöräilevien liikenneturvallisuus kohdassa, jossa ne risteävät autoliikenteen kanssa. Tontilleajo- liikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuus on mahdollista turvata joko korottamalla kevyenliikenteen väylä tonttiliittymän kohdalla esim. korotetun suojatien tapaan tai rakentamalla loivapiiteinen töyssy ennen risteämiskohtaa. Näin kääntyvän autoilijan on hiljennettävä risteämiskohtaan. Em. järjestelyt edellyttävät lyhyen oikealle kääntymiskaistan rakentamista Sodankyläntielle, jotta kevyttä liikennettä väistävä ei pysäytä eikä aiheuta peräänajovaaraa Sodankyläntien liikenteelle. Lisäksi pohjoisesta tulevaa Sodankyläntien keskisaareketta on jatkettava liittymän ja oikealle kääntyvän kaistan osuudelle niin, että se estää Sodankyläntietä pohjoisesta tulevien kääntymisen vasemmalle liittymään Pelkät kieltomerkit Sodankyläntieltä pohjoisesta eivät tule toimimaan. Em. järjestelyin toteutetulla yksisuuntaisella liittymällä ei ole vaikutusta Sodankyläntien liikenneturvallisuuteen eikä liikenteen sujuvuuteen. Sodankyläntien ja Kasarmintien liittymän liikennevaloissa etelästä tulevien suoraan ja oikealle kääntyvien kaistalla jonopituus lyhenee, koska kortteliin 26 menevä liikenne ei käytä sitä enää, vaan kääntyy aikaisemmin uudesta liittymästä. Kun em. kevyen liikenteen turvaamistoimet toteutetaan, ei uudella liittymällä ole vaikutusta kevyen liikenteen turvallisuuteen. Uuden liittymän seutuvilla korttelissa 26 oleva kevyen liikenteen yhteys kannattaa rakentaa autoliikenteen väylän eteläpuolelle, jolloin kortteliin 26 menevä kevytliikenne ei risteä autoliikenteen kanssa uudessa sisäajoliittymässä. 3.2 Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymät Jäämerentieltä (Vt 5) Tiehallinnon yleissuunnitelman toteuttaminen parantaisi Kemijärventien Vt 5 sujuvuutta ja toisi selkeyttä Jäämerentien liittymän toiminnalliseen hierarkiaan. Jäämerentien tonttiliittymäasiat on järjesteltävä viimeistään silloin, kun Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunta muuttuu Kemijärventie Jäämerentie (vt 5) suuntaiseksi. Tonttiliittymän uusi paikka olisi perustelua ratkaista tässä asemakaavan muutoksessa. Kahta liittymää Jäämerentielle ei voi valtatie viiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta heikentämättä tehdä. Kun Jäämerentie- Kemijärventie muuttuu pääsuunnaksi, joudutaan purkamaan Kemijärventien liittymän eteläpuolelta korotettu suojatie, joka nykyisin pitää autoliikenteen nopeudet korttelin 26 liittymille riittävän alhaisina ja ylläpitää myös Kemijärventien ja Jäämerentien liittymän liikenneturvallisuutta. Arinan luonnoksessa esitetty uusi liittymä on liian lähellä pääkatujen välistä kiertoliittymää. Toimivin ja turvallisin tonttiliittymän paikka on Sodankylätien kiertoliittymän ja Kemijärventien liittymän puolivälin kohdalla.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 9 (12) Kuva 6. Valtateiden 4 ja 5 yleissuunnitelmasta näkyy ohjeellisena uusi liittymä, jonka vaikutukset Jäämerentien liikenteen ovat pienimmät kuvaan osoitetulla paikallaa (Tiehallinto, Destia 2009) 3.3 Liikenteelliset vaikutukset eri liikennemuodoille Aikaisemmin on jo todettu, että uuden Sodankyläntien yksisuuntaisen tonttiliittymän rakentamisen vaikutukset kortteliin 26 ovat hyvin vähäiset kaikille liikennemuodoille. Sodankyläntien uudella yksisuuntaisellaa tonttiliittymällä ei liikenteeseen eikä erikoiskuljetuksiin. ole vaikutusta raskaaseen Kummallakaan liittymällä ei ole vaikutuksia joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevatt Jäämerentiellä ja niiltä on kevyen liikenteen yhteydet kevyen liikenteen väyliä pitkin kortteliin 26. Joukkoliikenteen käyttö on todettu mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa vähäiseksi. Venäjältä saapuville asiakkaille linja- autokuljetuksen pysäkin olisi oltava korttelin sisällä, niin kuinn se näyttäisi jo nykyisinkin olevan. Uusilla tonttiliittymillä parannetaan mielikuvaa palvelujen saatavuudesta. Liikenteellisesti kortteli 26 onn hyvin saavutettavissa nykyisilläkin liittymillä. Tämäntyyppisten kortteleiden, joissa on useitaa erilaisia toimijoita, tulisi korttelin sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt toteuttaa niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin koko korttelia. Näin niistä saataisiin s yhteinen voimavara. Tämän

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 10 (12) kokoisessa korttelissa, vaikka siinä olisi tulevaisuudessa toistensa kanssa kilpailevia toimintoja, asiakkaiden pitäisi pystyä asioimaan yhdellä kortteliin ajolla. 3.4 Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Uusi liikerakentaminen suhteessa liiketilatarpeeseen Ostovoiman siirtymiä, ostovoiman kehitystä ja sen pohjalta arvioitua liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi uusi liikerakentaminen tulee ja kuinka suurelle alueelle uusi liikerakentaminen tulee vaikuttamaan. Kaavamuutosalueelle mahdollisesti sijoittuvan uuden kaupan laadusta ei ole tällä hetkellä tietoa. Myöskään uuden liikerakentamisen määrää ei tällä hetkellä voida täsmällisesti arvioida. Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan Sodankylässä on tällä hetkellä vähittäiskaupan liiketilaa yhteensä noin k-m 2, josta ydinkeskustassa noin k-m 2 ja muilla alueilla noin k-m 2. Kaupallisen selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan vähimmäislisätarve vuoteen 2030 mennessä on noin k- m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin k-m 2, erikoiskauppaa noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa noin k-m 2. Selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta kohdistuu ydinkeskustan alueelle noin k- m 2 ja muille alueille noin k-m 2. Mikäli asemakaavamuutosalueen uusi liikerakentaminen ei ylitä esitettyä liiketilan lisäyksen vähimmäistarvetta, ei liikerakentamisella ole haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. Liiketilan vähimmäistarve on arvioitu niin, että myös olemassa olevien kaupan yksiköiden toiminta- ja laajenemismahdollisuudet säilyvät. Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Sodankylän kunnan tavoitteena on kehittää asemakaavan muutoksen myötä keskustaa vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Liikerakentamisella ja kaupallisilla palveluilla on keskeinen rooli keskustan kehittämisessä. Kaavamuutosalueella toimii tällä hetkellä S-market (n m2), muutama erikoisliike ja kaupallisia palveluja. Lisäksi alueella on virastorakennuksia. Alueen länsipuolella sijaitsee K-Supermarket ja Lidl. Alueen itäpuolella sijaitsee entinen Valintatalo, johon Sodankylän Väri ja Urheilu Simonen Oy on siirtymässä (nyk. osoite Jäämerentie 19). Suurin osa Sodankylän keskustan kaupan toiminnoista sijaitsee Jäämerentien varressa kaavamuutosalueen pohjoispuolella. Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan kaavamuutosalue sijoittuu market / suuryksikköalueelle ja osittain ydinkeskustan alueelle. Selvityksen mukaan kaavamuutosalue ja erityisesti nykyisen virastotalon paikka soveltuisi uudelle suuryksikölle. Mahdolliset uudet suuryksiköt Sodankylässä ovat todennäköisesti päivittäistavarakaupan marketteja tai laajan tavaravalikoiman myymälöitä. Suuryksikköalueelle voidaan selvityksen mukaan pienessä mittakaavassa sijoittaa myös erikoiskaupan liiketiloja, mutta ensisijaisesti vain alueen koillisosaan. Erikoiskaupan painopisteen tulee olla ydinkeskustan alueella, jossa se tälläkin hetkellä sijaitsee. Kaupan kehittymisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kaupalla on mahdollisuuksia rakentaa uusia myymäläyksiköitä ja laajentaa toimintojaan. Asemakaavamuutos parantaa alueella olemassa olevan päivittäistavaramyymälän toiminta- ja kehitysedellytyksiä nykyisellä paikalla riittävillä rakentamis- ja laajennusmahdollisuuksilla. Asemakaavamuutos mahdollistaa myös uusien liikerakennusten toteuttamisen. Alueelle voi sijoittua erityyppisiä myymäläratkaisuja

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 11 (12) perinteisistä yksittäisistä myymälöistä pieneen kauppakeskukseen. Mikäli kaavamuutosalueelle sijoittuvan liikerakentamisen mitoitus ei ylitä laskennallista liiketilan lisätarvetta ja alueelle sijoittuva kauppa on sellaista, joka ei merkittävässä määrin kilpaile ydinkeskustan kaupan kanssa, ei asemakaavamuutoksen toteuttamisella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ydinkeskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. 3.5 Vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan mitata monin eri tavoin. Saavutettavuuden tarkastelu painottuu yleensä päivittäistavarakauppaan ja fyysisen saavutettavuuden (=etäisyys myymälään) tarkasteluun. Erikoiskaupassa palvelujen fyysinen saavutettavuus ei ole samalla tavalla keskeinen kuin päivittäistavarakaupassa, koska erikoiskaupan myymälöissä asioidaan harvemmin. Erikoiskaupassa fyysistä saavutettavuutta tärkeämpää on tarjonnan monipuolisuus ja valintamahdollisuudet. Fyysisen saavutettavuuden (etäisyys myymälään) lisäksi kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella myös koettuna saavutettavuutena. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kuluttaja kokee tavaroita hankkiessaan. Jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus huono, jos se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ja uusi liikerakentaminen ei aiheuta oleellista muutosta kaupan palvelujen fyysisessä saavutettavuudessa niille, jotka nykyisinkin asioivat Sodankylän keskustassa. Sen sijaan niille, jotka asioivat esim. Rovaniemellä, fyysinen saavutettavuus voi parantua, kun Sodankylän palvelutarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa voidaan Rovaniemen sijasta ja rinnalla asioida lähempänä sijaitsevissa myymälöissä. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen parantavat myös kaupan palvelujen koettua saavutettavuutta valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Kaavamuutosalue on hyvin saavutettavissa kevyellä liikenteellä johtuen lähialueen suuresta väestömäärästä ja kattavasta kevyen liikenteen verkosta. Asiointi joukkoliikenteellä on myös mahdollista, mutta saavutettavuuden taso määräytyy joukkoliikenteen ratkaisuista eli reiteistä, pysäkeistä ja vuoroväleistä. Henkilöautolla kaavamuutosalue on hyvin saavutettavissa eri puolilta Sodankylää. Sodankylän yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asiointimatkat alueelle ovat valtaosalle kuntalaisia kohtuullisia. Kaavamuutoksen mahdollistama uusi liittymä Sodankyläntieltä parantaisi erityisesti etelän suunnasta alueelle saapuvaa henkilöautoliikennettä. Keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen kaavamuutoksella on hyvin vähän vaikutusta. Riippumatta siitä toteutuuko kaavamuutos vai ei, voidaan keskustan palvelujen saavutettavuutta parantaa esimerkiksi selkeällä opastuksella ja näkyvyyttä parantamalla. Kaavamuutoksen toteutuksen myötä mahdollisesti lisääntyvä ja monipuolistuva kaupan palvelutarjonta parantaa Sodankylän kaupallista vetovoimaa ja voi sitä kautta tuoda uusia asiakkaita myös ydinkeskustan alueelle. 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Liikennevaikutukset - Esitetty Sodankyläntien (Vt 4) uusi yksisuuntainen liittymä kortteliin 26 on toteutuskelpoinen ja palvelisi etelästä kortteliin 26 saapuvaa liikennettä. Toteutus edellyttää kuitenkin polkupyöräilevien liikenneturvallisuuden turvaamista, lyhyen

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 12 (12) oikealle kääntymiskaistan rakentamista Sodankyläntielle ja pohjoisesta tulevaa Sodankyläntien keskisaarekkeen jatkamista. - Jäämerentien ja valtatie viiden (Vt 5) tonttiliittymäasiat on järjesteltävä viimeistään silloin, kun Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys toteutetaan. Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunta muuttuu. Kahta liittymää Jäämerentielle/valtatielle 5 ei voi valtatie viiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta heikentämättä tehdä. Toimivin ja turvallisin tonttiliittymän paikka on Sodankylätien kiertoliittymän ja Kemijärventien/Jäämerentien liittymän puolivälin kohdalla. - Uusien tonttiliittymien rakentamisen vaikutukset ovat hyvin vähäiset kaikille liikennemuodoille mukaan lukien raskaaseen liikenteeseen ja erikoiskuljetuksiin. Kummallakaan uudella liittymällä ei ole vaikutuksia joukkoliikenteeseen. Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin - Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta kohdistuu ydinkeskustan alueelle noin k-m 2 ja muille alueille noin k-m 2. Mikäli asemakaavamuutosalueen uusi liikerakentaminen ei ylitä esitettyä liiketilan lisäyksen vähimmäistarvetta, ei liikerakentamisella ole haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. - Kaavamuutoksen mahdollistama uusi liittymä Sodankyläntieltä parantaisi erityisesti etelän suunnasta alueelle saapuvaa henkilöautoliikennettä. Keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen kaavamuutoksella on hyvin vähän vaikutusta. - Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ja uusi liikerakentaminen ei aiheuta oleellista muutosta kaupan palvelujen fyysisessä saavutettavuudessa niille, jotka nykyisinkin asioivat Sodankylän keskustassa. Sen sijaan niille, jotka asioivat esim. Rovaniemellä, fyysinen saavutettavuus voi parantua, kun Sodankylän palvelutarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa voidaan Rovaniemen sijasta ja rinnalla asioida lähempänä sijaitsevissa myymälöissä. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen parantavat myös kaupan palvelujen koettua saavutettavuutta valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Asemakaava - Sodankyläntien (Vt 4) uuden liittymän likimääräinen sijainti voidaan merkitä asemakaavaan yleisen tien aluevaraukselle nuolimerkinnällä. Merkintä mahdollistaisi sen rakentaminen, mutta liittymän liikennejärjestelyt ratkaistaan vasta rakentamisen toteutussuunnittelun yhteydessä. - Jäämerentien (Kemijärventien vt 5) tonttiliittymän uusi paikka olisi perusteltua ratkaista asemakaavan muutoksessa. Liittymän paikka voitaisiin merkitä asemakaavaan, jos asemakaavan muutosalue laajennettaisiin Vt 5 yleisen tien alueelle. - Olisi suositeltavaa laatia liikennetarkastelua tarkempi korttelisuunnitelma asemakaavan tueksi. Korttelissuunnitelmassa selvitettäisiin korttelin sisäisiä pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä liittymien määrä ja sijainti. Suunnitelma toisi esiin korttelin eri toimijoiden tarpeet ja niiden toteuttamismahdollisuudet.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot