li 26 OY P21253

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21253

2 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen tausta ja tavoite Nykytilanne ja selvityksen lähtökohdat Nykyiset liikennejärjestelyt Osuuskauppa Arinan esitys Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelman päivitys Kaupan selvitys Vaikutusten arviointi Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymä Sodankyläntieltä (Vt 4) Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymät Jäämerentieltä (Vt 5) Liikenteelliset vaikutukset eri liikennemuodoille Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen Yhteenveto ja johtopäätökset... 11

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 1 (12) Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 1 Selvityksen tausta ja tavoite Liikenneselvitys on laadittu Sodankylän asemakaavan korttelin 26 muutoksen tueksi. Liikenneselvityksen tausta on Osuuskauppa Arinan/ Arinan Kiinteistöt Oy:n esitys uuden yksisuuntaisen tonttiliittymän rakentamiseksi nelostieltä kortteliin 26 uuden liikerakentamisen tueksi. Lisäksi Tiehallinto/Destia on laatinut Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivityksen Liikenneselvitys rajoittuu skenaarioon, jossa Arinan suunnitelma tonttinsa käytöstä ja Tiehallinnon laadituttama yleissuunnitelma valtateiden 4 ja 5 parantamisesta toteutuvat. Liikenneselvityksen tarkoitus on tarkistaa esitetyn Sodankyläntien uuden liittymän toteutuskelpoisuus, arvioida uusien liittymien liikennevaikutuksia ympäröivään katuverkkoon ja sen liittymiin eri liikennemuodoille sekä arvioida uusien liittymien vaikutuksia kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin sekä keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen verrattuna nykytilanteeseen. Liikenneselvitys on tehty olemassa olevia liikenne- ja liikenneturvallisuustietoja hyväksikäyttäen. Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelmasta on haettu olosuhdetietoja alueen liikenneturvallisuuden arvioimiseen sekä nykytilanteeseen esitettyjä parannustoimia. Kaupallisten vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavan tueksi laadittu Kaupan selvitys ( SITO/Santasalo Ky). Sodankylän kirkonkylän ja sen lähiympäristön osayleiskaava on hyväksymisvaiheessa. Selvityksen on laatinut. Työhön on osallistunut liikennesuunnittelija ins. Matti Karttunen ja kaupan asiantuntija FM Taina Ollikainen sekä arkkitehti SAFA Eva Persson Puurula. 2 Nykytilanne ja selvityksen lähtökohdat 2.1 Nykyiset liikennejärjestelyt Kortteliin 26 on kolme autoliikenteen liittymää ympäröivältä katuverkolta, yksi Kasarmintieltä ja kaksi Jäämerentieltä. Ympäröivistä kaduista Sodankyläntie on valtatietä 4 ja Jäämerentien Sodankyläntien ja Kemijärventien liittymien välillä valtatietä 5. Kasarmintie ja Jäämerentie Kemijärventien liittymästä pohjoiseen ovat kunnan ylläpitämiä katuja. Toiminnalliselta luokaltaan Sodankyläntie ja Jäämerentie välillä Sodankyläntie- Kemijärventie ovat pääkatuja ja Kasarmintie ja Jäämerentie Kemijärventien liittymästä pohjoiseen kokoojakatuja.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 2 (12) Kuva 1. Sodankylänn keskustaajaman liikenneväylien toiminnallinenn luokitus Sodankyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on ELY:n 2010 liikennetilaston mukaan 2329 ajoa /vrk,, joista raskasta liikennettä on 300 rask.ajon/vrk. Sodankyläntiellä on erikoiskuljetuksia mm. Soklin kaivokselle. Erikoiskuljet tukset aiheuttavat viivytyksiä muulle liikenteelle, mutta luvanvaraisinaa turva-autoilla varustettuna niillä ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Jäämerentien (yleisen tien osuuden) liikenne on lähes kaksinkertainen (4402 ajon/vrk) tarkastelualueen kohdalla, mutta raskaan liikenteen osuus on hieman pienempi kuin Sodankyläntiellä. Sekä Sodankyläntien että Jäämerentien poikkileikkaus ja liittymäjärjestelyt toimivat t hyvin nykyisillä liikennemäärillä myös huipputuntien aikaan. Kuva 2. Sodankylän keskustaajaman yleisten teiden keskimääräiset liikennemäärät vuonna 2010.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 3 (12) Sodankyläntie on 50 km/h nopeustasoinen pääkatu, jolle maankäytön jäsennellyssä liikenneverkossa tulisi tapahtua kokoojakatujen kautta. Suoria tonttiliittymiä tulisi välttää. Sama koskee Jäämerentietä välillä Sodankyläntie- Kemijärventie. Mutta Sodankylän tyyppisessä taajamakeskustassa, jossa valtatiet kulkevat kahdella korttelin sivulla, joudutaan tonttiliittymiä järjestämään pääkadultakin kortteliin. Sodankyläntien ja Kasarmitien liittymä on liikennevalo-ohjattu nelihaaraliittymä ja siinä on kaikilta tulosuunnilta kaista vasemmalle kääntyville. Sodankyläntien ja Jäämerentien liittymä on kiertoliittymä, jossa on riittävän suuri kiertosaareke. Kasarmintien, Jäämerentien ja Sompiontien liittymä on pienisäteinen kiertoliittymä, jossa suoraan ajaville autoille kiertoliittymä on liian sujuva. Seurauksena on mm. väistämissääntöjen lipsuminen siten, että vilkkaammin liikennöidyltä tulosuunnalta ei väistetä liittymässä jo olevaa. Jäämerentien ja Kemijärventien liittymä on kanavoitu T-liittymä, jossa on vasemmalle kääntyville kaistat. Jäämerentielle on rakennettu korotettu suojatie turvaamaan Kemijärventien liittymän eteläpuolelta Jäämerentien ylittävän kevyen liikenteen turvallisuuden. Korttelin 26 ympäröivällä katuverkolla on molemminpuoliset kevyen liikenteen väylät. Katujen suojatieyhteydet vastapuolen kevyen liikenteen väyliltä on turvattu suojatiesaarekkein. Lisäksi on em. korotettu suojatie: Korttelin 26 pysäköintijärjestelyt ovat hajanaiset ja osin jäsentymättömät. Sisäpihan laajalle pysäköintikentälle on maalattu pysäköintiruutuja, jotka lumisena aikana eivät ohjaa pysäköintiä.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 4 (12) 2.2 Osuuskauppa Arinan esityss Kuva 3. Arinan esitys, uudet liittymät (punainen), olemassa olevat liittymät (harmaa) Osuuskauppa Arina/ Arinann Kiinteistöt Oy esittää yksisuuntaisenn tonttiliittymän rakentamista Sodankyläntieltä etelästää saapuvalle liikenteelle kortteliin 26. Liikenne poistuisi Kasarminkadulle nykyisestä kaksisuuntaisesta tonttiliittymästä, joka tulisi olemaan nykyisellään sisääntuloliittymä pohjoisen suunnasta saapuville. Luonnoksen mukaan tontille A halutaan rakentaa n k-mm 2 suuruinen liiketila ja polttoainejakelupiste, johon ajaminen Sodankyläntieltä on helppoa. Polttoainejakelupiste sijaitsee tällä hetkellä Kasarminkadun varrella nykyisen liikerakennuksen edessä. Luonnoksessa on esitetty uusi liittymä Jäämerentielle lähelle Sodankyläntien ja Jäämerentien kiertoliittymää. Esityksessä on pysäköintialueet jäsenneltyjä ja kevyelle liikenteelle osoitettu kulkuväyliä. Jatkosuunnittelussa on tarkistettava huoltoliikenteen reitit ja niiden järjestelyjen mitoitus. Polttoaineenjakelupisteen säiliöiden sijoitus ja polttoainekuljetusten reitit ja niiden mitoitus kannattaa tarkistaa.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 5 (12) 2.3 Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma Lapin ELY- keskus on vuonna 2011 laadituttanut Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma, liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi yhdessä Sodankylän kunnan kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritelty ongelmakohtia kyselyjen ja liikenneonnettomuuksien perusteella. Liikenneonnettomuusselvitys on tehty kymmenen vuoden ajalta ja antaa hyvän yleiskuvan, missä ja minkä vakavuusluokan liikenneonnettomuuksia on tapahtunut. Liikenneonnettomuuksista ei voi tehdä liittymien ongelma-analyysia, koska liikenneonnettomuustietojen tilastoinneissa ei enää dokumentoida poliisin onnettomuuspaikalla tekemää tarkkaa kuvausta, miten ja missä kohtaa liittymää onnettomuus on tapahtunut. Liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuusmateriaalista voidaan todeta, että tarkasteltavan alueen liittymissä ei ole havaittavissa liikenneonnettomuuksien kasautumista. tarkastelualuetta ympäröivissä liittymissä on tilastoitu vain yksi onnettomuus/10 vuotta mm. Sodankyläntien ja Kasarmintien liittymässä yksi aineellisiin vaurioihin johtanut ajoneuvojen välinen onnettomuus. Kaikki kymmenvuotisjakson onnettomuudet olivat autoliikenteen onnettomuuksia, joissa on ollut vain aineellisia vaurioita. Liikenneonnettomuuksien perusteella tarkastelualue on liikenneturvallinen. Kyselyssä oltiin tyytymättömiä Sodankyläntien ja Kasarmintien liikennevalojen toimintaan (joutuu turhaan odottamaan). Kemijärventien ja Jäämerentien liittymässä eivät Kemijärventieltä saapuvat malta odottaa vuoroaan, vaan kiilaavat väliin. Jäämerentien, Kasarmintien ja Sompatien kiertoliittymässä kiertoliittymän väistämissäännöt eivät toteudu vanhojen tottumusten ja pienisäteisen kiertoliittymän tarjoaman liian sujuvan läpiajon vuoksi. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa on esitetty vain yksi toimenpide tämän liikenneselvityksen tarkastelualueelle. Se on Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän parantaminen laaditun yleissuunnitelman mukaan.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 6 (12) 2.4 Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelman päivitys 2009 Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto, Destia). Tiehallinnon yleissuunnitelman tavoite on parantaaa Kemijärventien Vt 5 sujuvuutta ja tuoda selkeyttä Jäämerentienn liittymän toiminnalliseen hierarkiaan. Yleissuunnitelmassa on mm. esitetty Jäämerentienn ja Kemijärventien liittymän pääsunnan muutos ja kanavointi niin, että pääsuunnaksi muutetaan Kemijärventien/Vt 5. Kuva 4. Ote Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelmasta (Tiehallinto, Destia 2009) 2.5 Kaupan selvitys 2011 Vireillä olevan Sodankylän kirkonkylän osayleiskaa van tueksi selvitys ( SITO/Santasalo Ky). on laadittu kaupan Selvityksessä on tarkistettu kaupan nykytila, kaupan markkinoiden kehitys, kaupan kehittäminen Sodankylässä jaa on arvioitu vaikutuksia palveluverkkoon, keskustakauppaan ja palveluiden saavutettavuuteen. Nykyiseen (2011) kaupallisenn rakenteenn perustuenn on osoitettu kaupan kehittymisalueita Sodankyläs sä; kahdet keskustan ulkopuolella tilaa vaativan kaupan alueet, keskustan reuna-alue (Sodankyläntie), ydinkeskusta-alue (Jäämerentie) ja keskustan market/ /suuryksikköalue (nyk. Lidl, K-supermarket, S-markett sekä ent. Valintatalo).

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 7 (12) K-Market Keskustan reuna, kehittämisalue kauppaselvityksen mukaan Hotelli Sodankylä Teboil Neste Linja-auto-- asema Tori Ydinkeskustan kehittämisalue kauppaselvityk sen mukaan Kivijalkakauppojen alue osayleiskaava- mukaan ehdotuksen Hotelli Karhu Market/suuryksikkö kehittämisalue kauppaselvityksen mukaan Lidl K-26 S-market (Valintatalo) Kemijärventie Vt5/E63 K-Super Sodankyläntie Vt4/ /E75 Postipalvelut siirtyivät S- markettiin Kuva 5. Keskustan palvelujen sijainti, kaupan kehittämisalueet, Sodankylän osayleiskaavan tueksi laadittu Kaupan selvitys, SITO/Santasalo Ky kirkonkylänn

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 8 (12) 3 Vaikutusten arviointi 3.1 Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymä Sodankyläntieltä (Vt 4) Ehdotettu uusi yksisuuntainen tonttiliittymä palvelisi etelästä kortteliin 26 saapuvaa liikennettä. Liittymä joudutaan toteuttamaan liittymien suunnitteluohjeista ja käytännöistä poikkeavasti. Tonttiliittymiin ei merkitä suojateitä. Tässä yksisuuntaisessa tontin sisäänajoliittymässä pitää kuitenkin jotenkin turvata Sodankyläntien suuntaisella kevyen liikenteen väylällä polkupyöräilevien liikenneturvallisuus kohdassa, jossa ne risteävät autoliikenteen kanssa. Tontilleajo- liikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuus on mahdollista turvata joko korottamalla kevyenliikenteen väylä tonttiliittymän kohdalla esim. korotetun suojatien tapaan tai rakentamalla loivapiiteinen töyssy ennen risteämiskohtaa. Näin kääntyvän autoilijan on hiljennettävä risteämiskohtaan. Em. järjestelyt edellyttävät lyhyen oikealle kääntymiskaistan rakentamista Sodankyläntielle, jotta kevyttä liikennettä väistävä ei pysäytä eikä aiheuta peräänajovaaraa Sodankyläntien liikenteelle. Lisäksi pohjoisesta tulevaa Sodankyläntien keskisaareketta on jatkettava liittymän ja oikealle kääntyvän kaistan osuudelle niin, että se estää Sodankyläntietä pohjoisesta tulevien kääntymisen vasemmalle liittymään Pelkät kieltomerkit Sodankyläntieltä pohjoisesta eivät tule toimimaan. Em. järjestelyin toteutetulla yksisuuntaisella liittymällä ei ole vaikutusta Sodankyläntien liikenneturvallisuuteen eikä liikenteen sujuvuuteen. Sodankyläntien ja Kasarmintien liittymän liikennevaloissa etelästä tulevien suoraan ja oikealle kääntyvien kaistalla jonopituus lyhenee, koska kortteliin 26 menevä liikenne ei käytä sitä enää, vaan kääntyy aikaisemmin uudesta liittymästä. Kun em. kevyen liikenteen turvaamistoimet toteutetaan, ei uudella liittymällä ole vaikutusta kevyen liikenteen turvallisuuteen. Uuden liittymän seutuvilla korttelissa 26 oleva kevyen liikenteen yhteys kannattaa rakentaa autoliikenteen väylän eteläpuolelle, jolloin kortteliin 26 menevä kevytliikenne ei risteä autoliikenteen kanssa uudessa sisäajoliittymässä. 3.2 Liikenteelliset vaikutukset, tonttiliittymät Jäämerentieltä (Vt 5) Tiehallinnon yleissuunnitelman toteuttaminen parantaisi Kemijärventien Vt 5 sujuvuutta ja toisi selkeyttä Jäämerentien liittymän toiminnalliseen hierarkiaan. Jäämerentien tonttiliittymäasiat on järjesteltävä viimeistään silloin, kun Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunta muuttuu Kemijärventie Jäämerentie (vt 5) suuntaiseksi. Tonttiliittymän uusi paikka olisi perustelua ratkaista tässä asemakaavan muutoksessa. Kahta liittymää Jäämerentielle ei voi valtatie viiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta heikentämättä tehdä. Kun Jäämerentie- Kemijärventie muuttuu pääsuunnaksi, joudutaan purkamaan Kemijärventien liittymän eteläpuolelta korotettu suojatie, joka nykyisin pitää autoliikenteen nopeudet korttelin 26 liittymille riittävän alhaisina ja ylläpitää myös Kemijärventien ja Jäämerentien liittymän liikenneturvallisuutta. Arinan luonnoksessa esitetty uusi liittymä on liian lähellä pääkatujen välistä kiertoliittymää. Toimivin ja turvallisin tonttiliittymän paikka on Sodankylätien kiertoliittymän ja Kemijärventien liittymän puolivälin kohdalla.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESEL LVITYS 9 (12) Kuva 6. Valtateiden 4 ja 5 yleissuunnitelmasta näkyy ohjeellisena uusi liittymä, jonka vaikutukset Jäämerentien liikenteen ovat pienimmät kuvaan osoitetulla paikallaa (Tiehallinto, Destia 2009) 3.3 Liikenteelliset vaikutukset eri liikennemuodoille Aikaisemmin on jo todettu, että uuden Sodankyläntien yksisuuntaisen tonttiliittymän rakentamisen vaikutukset kortteliin 26 ovat hyvin vähäiset kaikille liikennemuodoille. Sodankyläntien uudella yksisuuntaisellaa tonttiliittymällä ei liikenteeseen eikä erikoiskuljetuksiin. ole vaikutusta raskaaseen Kummallakaan liittymällä ei ole vaikutuksia joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevatt Jäämerentiellä ja niiltä on kevyen liikenteen yhteydet kevyen liikenteen väyliä pitkin kortteliin 26. Joukkoliikenteen käyttö on todettu mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa vähäiseksi. Venäjältä saapuville asiakkaille linja- autokuljetuksen pysäkin olisi oltava korttelin sisällä, niin kuinn se näyttäisi jo nykyisinkin olevan. Uusilla tonttiliittymillä parannetaan mielikuvaa palvelujen saatavuudesta. Liikenteellisesti kortteli 26 onn hyvin saavutettavissa nykyisilläkin liittymillä. Tämäntyyppisten kortteleiden, joissa on useitaa erilaisia toimijoita, tulisi korttelin sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt toteuttaa niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin koko korttelia. Näin niistä saataisiin s yhteinen voimavara. Tämän

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 10 (12) kokoisessa korttelissa, vaikka siinä olisi tulevaisuudessa toistensa kanssa kilpailevia toimintoja, asiakkaiden pitäisi pystyä asioimaan yhdellä kortteliin ajolla. 3.4 Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Uusi liikerakentaminen suhteessa liiketilatarpeeseen Ostovoiman siirtymiä, ostovoiman kehitystä ja sen pohjalta arvioitua liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi uusi liikerakentaminen tulee ja kuinka suurelle alueelle uusi liikerakentaminen tulee vaikuttamaan. Kaavamuutosalueelle mahdollisesti sijoittuvan uuden kaupan laadusta ei ole tällä hetkellä tietoa. Myöskään uuden liikerakentamisen määrää ei tällä hetkellä voida täsmällisesti arvioida. Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan Sodankylässä on tällä hetkellä vähittäiskaupan liiketilaa yhteensä noin k-m 2, josta ydinkeskustassa noin k-m 2 ja muilla alueilla noin k-m 2. Kaupallisen selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan vähimmäislisätarve vuoteen 2030 mennessä on noin k- m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin k-m 2, erikoiskauppaa noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa noin k-m 2. Selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta kohdistuu ydinkeskustan alueelle noin k- m 2 ja muille alueille noin k-m 2. Mikäli asemakaavamuutosalueen uusi liikerakentaminen ei ylitä esitettyä liiketilan lisäyksen vähimmäistarvetta, ei liikerakentamisella ole haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. Liiketilan vähimmäistarve on arvioitu niin, että myös olemassa olevien kaupan yksiköiden toiminta- ja laajenemismahdollisuudet säilyvät. Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Sodankylän kunnan tavoitteena on kehittää asemakaavan muutoksen myötä keskustaa vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Liikerakentamisella ja kaupallisilla palveluilla on keskeinen rooli keskustan kehittämisessä. Kaavamuutosalueella toimii tällä hetkellä S-market (n m2), muutama erikoisliike ja kaupallisia palveluja. Lisäksi alueella on virastorakennuksia. Alueen länsipuolella sijaitsee K-Supermarket ja Lidl. Alueen itäpuolella sijaitsee entinen Valintatalo, johon Sodankylän Väri ja Urheilu Simonen Oy on siirtymässä (nyk. osoite Jäämerentie 19). Suurin osa Sodankylän keskustan kaupan toiminnoista sijaitsee Jäämerentien varressa kaavamuutosalueen pohjoispuolella. Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan kaavamuutosalue sijoittuu market / suuryksikköalueelle ja osittain ydinkeskustan alueelle. Selvityksen mukaan kaavamuutosalue ja erityisesti nykyisen virastotalon paikka soveltuisi uudelle suuryksikölle. Mahdolliset uudet suuryksiköt Sodankylässä ovat todennäköisesti päivittäistavarakaupan marketteja tai laajan tavaravalikoiman myymälöitä. Suuryksikköalueelle voidaan selvityksen mukaan pienessä mittakaavassa sijoittaa myös erikoiskaupan liiketiloja, mutta ensisijaisesti vain alueen koillisosaan. Erikoiskaupan painopisteen tulee olla ydinkeskustan alueella, jossa se tälläkin hetkellä sijaitsee. Kaupan kehittymisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kaupalla on mahdollisuuksia rakentaa uusia myymäläyksiköitä ja laajentaa toimintojaan. Asemakaavamuutos parantaa alueella olemassa olevan päivittäistavaramyymälän toiminta- ja kehitysedellytyksiä nykyisellä paikalla riittävillä rakentamis- ja laajennusmahdollisuuksilla. Asemakaavamuutos mahdollistaa myös uusien liikerakennusten toteuttamisen. Alueelle voi sijoittua erityyppisiä myymäläratkaisuja

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 11 (12) perinteisistä yksittäisistä myymälöistä pieneen kauppakeskukseen. Mikäli kaavamuutosalueelle sijoittuvan liikerakentamisen mitoitus ei ylitä laskennallista liiketilan lisätarvetta ja alueelle sijoittuva kauppa on sellaista, joka ei merkittävässä määrin kilpaile ydinkeskustan kaupan kanssa, ei asemakaavamuutoksen toteuttamisella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ydinkeskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. 3.5 Vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan mitata monin eri tavoin. Saavutettavuuden tarkastelu painottuu yleensä päivittäistavarakauppaan ja fyysisen saavutettavuuden (=etäisyys myymälään) tarkasteluun. Erikoiskaupassa palvelujen fyysinen saavutettavuus ei ole samalla tavalla keskeinen kuin päivittäistavarakaupassa, koska erikoiskaupan myymälöissä asioidaan harvemmin. Erikoiskaupassa fyysistä saavutettavuutta tärkeämpää on tarjonnan monipuolisuus ja valintamahdollisuudet. Fyysisen saavutettavuuden (etäisyys myymälään) lisäksi kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella myös koettuna saavutettavuutena. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kuluttaja kokee tavaroita hankkiessaan. Jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus huono, jos se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ja uusi liikerakentaminen ei aiheuta oleellista muutosta kaupan palvelujen fyysisessä saavutettavuudessa niille, jotka nykyisinkin asioivat Sodankylän keskustassa. Sen sijaan niille, jotka asioivat esim. Rovaniemellä, fyysinen saavutettavuus voi parantua, kun Sodankylän palvelutarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa voidaan Rovaniemen sijasta ja rinnalla asioida lähempänä sijaitsevissa myymälöissä. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen parantavat myös kaupan palvelujen koettua saavutettavuutta valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Kaavamuutosalue on hyvin saavutettavissa kevyellä liikenteellä johtuen lähialueen suuresta väestömäärästä ja kattavasta kevyen liikenteen verkosta. Asiointi joukkoliikenteellä on myös mahdollista, mutta saavutettavuuden taso määräytyy joukkoliikenteen ratkaisuista eli reiteistä, pysäkeistä ja vuoroväleistä. Henkilöautolla kaavamuutosalue on hyvin saavutettavissa eri puolilta Sodankylää. Sodankylän yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asiointimatkat alueelle ovat valtaosalle kuntalaisia kohtuullisia. Kaavamuutoksen mahdollistama uusi liittymä Sodankyläntieltä parantaisi erityisesti etelän suunnasta alueelle saapuvaa henkilöautoliikennettä. Keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen kaavamuutoksella on hyvin vähän vaikutusta. Riippumatta siitä toteutuuko kaavamuutos vai ei, voidaan keskustan palvelujen saavutettavuutta parantaa esimerkiksi selkeällä opastuksella ja näkyvyyttä parantamalla. Kaavamuutoksen toteutuksen myötä mahdollisesti lisääntyvä ja monipuolistuva kaupan palvelutarjonta parantaa Sodankylän kaupallista vetovoimaa ja voi sitä kautta tuoda uusia asiakkaita myös ydinkeskustan alueelle. 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Liikennevaikutukset - Esitetty Sodankyläntien (Vt 4) uusi yksisuuntainen liittymä kortteliin 26 on toteutuskelpoinen ja palvelisi etelästä kortteliin 26 saapuvaa liikennettä. Toteutus edellyttää kuitenkin polkupyöräilevien liikenneturvallisuuden turvaamista, lyhyen

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LIIKENNESELVITYS 12 (12) oikealle kääntymiskaistan rakentamista Sodankyläntielle ja pohjoisesta tulevaa Sodankyläntien keskisaarekkeen jatkamista. - Jäämerentien ja valtatie viiden (Vt 5) tonttiliittymäasiat on järjesteltävä viimeistään silloin, kun Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys toteutetaan. Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunta muuttuu. Kahta liittymää Jäämerentielle/valtatielle 5 ei voi valtatie viiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta heikentämättä tehdä. Toimivin ja turvallisin tonttiliittymän paikka on Sodankylätien kiertoliittymän ja Kemijärventien/Jäämerentien liittymän puolivälin kohdalla. - Uusien tonttiliittymien rakentamisen vaikutukset ovat hyvin vähäiset kaikille liikennemuodoille mukaan lukien raskaaseen liikenteeseen ja erikoiskuljetuksiin. Kummallakaan uudella liittymällä ei ole vaikutuksia joukkoliikenteeseen. Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin - Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta kohdistuu ydinkeskustan alueelle noin k-m 2 ja muille alueille noin k-m 2. Mikäli asemakaavamuutosalueen uusi liikerakentaminen ei ylitä esitettyä liiketilan lisäyksen vähimmäistarvetta, ei liikerakentamisella ole haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. - Kaavamuutoksen mahdollistama uusi liittymä Sodankyläntieltä parantaisi erityisesti etelän suunnasta alueelle saapuvaa henkilöautoliikennettä. Keskustan kaupan palvelujen saavutettavuuteen kaavamuutoksella on hyvin vähän vaikutusta. - Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ja uusi liikerakentaminen ei aiheuta oleellista muutosta kaupan palvelujen fyysisessä saavutettavuudessa niille, jotka nykyisinkin asioivat Sodankylän keskustassa. Sen sijaan niille, jotka asioivat esim. Rovaniemellä, fyysinen saavutettavuus voi parantua, kun Sodankylän palvelutarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa voidaan Rovaniemen sijasta ja rinnalla asioida lähempänä sijaitsevissa myymälöissä. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen parantavat myös kaupan palvelujen koettua saavutettavuutta valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Asemakaava - Sodankyläntien (Vt 4) uuden liittymän likimääräinen sijainti voidaan merkitä asemakaavaan yleisen tien aluevaraukselle nuolimerkinnällä. Merkintä mahdollistaisi sen rakentaminen, mutta liittymän liikennejärjestelyt ratkaistaan vasta rakentamisen toteutussuunnittelun yhteydessä. - Jäämerentien (Kemijärventien vt 5) tonttiliittymän uusi paikka olisi perusteltua ratkaista asemakaavan muutoksessa. Liittymän paikka voitaisiin merkitä asemakaavaan, jos asemakaavan muutosalue laajennettaisiin Vt 5 yleisen tien alueelle. - Olisi suositeltavaa laatia liikennetarkastelua tarkempi korttelisuunnitelma asemakaavan tueksi. Korttelissuunnitelmassa selvitettäisiin korttelin sisäisiä pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä liittymien määrä ja sijainti. Suunnitelma toisi esiin korttelin eri toimijoiden tarpeet ja niiden toteuttamismahdollisuudet.

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu Katuverkkotarkastelu Rovaniemen kaupunki Sito Oy 2008 2 SISÄLTÖ 1. NYKYTILANNNE JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET 3 1.1 Sijainti 3 1.2 Katuverkko, maantiet ja liikennetiedot 3 1.3 Maankäyttö ja ympäristö 3 1.4

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2014

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk MUISTIO Projekti Yrittäjäntien alue Asiakas Kuortaneen kunta Päivämäärä 28092016 Vastaanottaja Marjukka Latva-Laturi Lähettäjä Tiina Kristola, Mikko Uljas Liitteet Kartat: Vaihtoehdot A ja B sekä ajouratarkastelut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 50 02.03.2015 Kaupunginhallitus 84 30.03.2015 Kaupunginhallitus 178 22.06.2015 Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos KH 02.03.2015 50 Metsä Groupin suunnitteilla

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI. Hämeenlinnan urheilupuisto (Pullerin alue) suppea liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI. Hämeenlinnan urheilupuisto (Pullerin alue) suppea liikennetarkastelu HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Hämeenlinnan urheilupuisto (Pullerin alue) suppea liikennetarkastelu asemakaavoitustyön tueksi 1 (3) M. Karttunen Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Hämeenlinnan urheilupuisto

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos

Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos KH 02.03.2015 50 Metsä Groupin suunnitteilla olevan Biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuva raskaankaluston liikennemäärän kasvu ei aiheuta merkittävää

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Kirkonkylä Kirkonranta

Kirkonkylä Kirkonranta Kirkonkylä Kirkonranta AK, Liminka Asemakaavaan liittyvä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma Ins.tsto Solutra Oy Limingan kunta SISÄLLYSLUETTELO 1.Suunnittelukohde... 4 2.Liikennetuotos... 5 3.Jokivarrentien

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 2 Tyynenmerenkadun lisäkaistan liikennesuunnitelma (a-asia) HEL 2014-002343 T 08 00 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijä Lähtökohdat päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101)

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Selvitys monitoimitalon korttelin (2031) ajoyhteydestä Masalan urheilupuiston asemakaavaehdotuksessa Masalantielle ja Sundsbergintielle sekä niihin liittyviin

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Terveystalon ympäristön katuverkon alustava yleissuunnitelma

Terveystalon ympäristön katuverkon alustava yleissuunnitelma Terveystalon ympäristön katuverkon alustava yleissuunnitelma 12.5.2009 JÄRVENPÄÄ ELINVOIMAINEN KULTTUURIKAUPUNKI FCG PLANEKO OY JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Terveystalon ympäristön 12.5.2009 katuverkon alustava

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot