TOIMINTAKERTOMUS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ - SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA RY y

2 Sisällysluettelo PÄÄSIHTEERIN KATSAUS VUODESTA TOIMINTAKERTOMUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN EDISTÄMINEN Edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö 5 2. KANSALLINEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN Seminaarit ja tapahtumat Tiedotus SOFIA-hanke Muu ajankohtainen yhteistyö 6 3. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Eurooppalainen aikuiskoulutusyhteistyö Pohjoismainen yhteistyö 7 4. VSOP-OHJELMA VSOP-ohjelman I-vaiheen toteutus VSOP-ohjelman II-vaiheen suunnittelu VSOP-ohjelman hallinnointi ja tiedotus 9 5. TALOUS JÄSENET, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ JÄSENYYDET 11 LIITTEET 12 Liite 1: VSY:n kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö vuonna 2005 Liite 2: VSOP-koulutus vuonna 2005 Liite 3: Vapaan sivistystyön tutkimusapurahojen 2005 saajat ja aiheet Liite 4: Kansalaisopintojen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien pilottikokeilut Liite 5: Tasekirja 2

3 pääsihteerin katsaus vuodesta 2005 Vuonna 2005 vapaan sivistystyön toimialaa puhuttivat rahoitusuudistukset, jotka eduskunta hyväksyi vuoden lopussa. Uudistukset koskivat pitkään valmistelussa ollutta kansalais- ja työväenopistojen asutusrakenneryhmitystä, vammaisille opiskelijoille suunnatun koulutuksen valtionosuutta kansanopistoissa sekä opintokeskusten saaman järjestömäärärahan ja suoritepohjaisen valtionavustuksen suhdetta. Vaikka valmistelu oli ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi, oltiin uudistukseen kohtuullisen tyytyväisiä. Valtion rahoitusuudistusten rinnalla on oppilaitoksien toimintaympäristössä käynnissä niin monia muutoksia, että uudistukset otettiin vastaan melko helposti. Oppilaitosten yhdistyminen ja yhdistäminen kuin myös oppilaitosten omistajajärjestelyt ovat henkilöstöä voimallisesti askarruttavia kysymyksiä. Yhdistymisistä aiheutuvat taloudelliset ongelmat jatkuvat edelleen. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön hallitus asetti vuoden 2005 tavoitteiksi työstää koko vapaan sivistystyön toimialan tulevaisuuden visiota sekä uudistaa yhdistyksen säännöt. Sääntömuutoksen valmistelussa pyrittiin keventämään voimassa olevaa hallintomallia ja ennakoimaan jäsenpohjan mahdollinen laajentuminen. Vuoden 2005 alusta oli Suomen Setlementtiliitto tullut järjestön jäseneksi ja alustavia keskusteluja oli käyty myös muita vapaan sivistystyön oppilaitoksia edustavien järjestöjen kanssa. Oli mielenkiintoista havaita, että VSY:n jäsenjärjestöt päätyivät valmistelussa malliin, jossa yhdistyksen kokouksia on vuosittain kaksi: kevät- ja syyskokous. Haluttiin siis edelleen säilyttää kohtuullisen tiivis yhteys järjestön toiminnan seuraamiseksi ja ohjaamiseksi. Eräänä perusteluna tälle mallille oli se, että uusien sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten lukumäärä on selvästi aiempaa pienempi. Esitys uusiksi säännöiksi on jätetty yhdistysrekisteriin tarkastettavaksi ja ne astunevat voimaan vuoden 2007 alusta. Vapaan sivistystyön koko toimialan yhteisen vision rakentaminen aloitettiin keväällä 2005 ja työ jatkuu edelleen. VSY järjesti kolme tuloksekasta työpajaa, joissa alan asiantuntijat pohtivat vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita, määrittelivät alan kehittämistarpeita ja tuottivat yhden ehdotuksen vapaan sivistystyön visioksi vuonna Valmistelu jatkuu vuonna 2006 läänikohtaisilla keskustelutilaisuuksilla. Tavoitteena on kuulla oppilaitosten edustajien kommentteja ja näkemyksiä tehtyyn visioehdotukseen ja tukea oppilaitosten omaa visio- ja strategiatyötä. VSY:n toimintaa vuonna 2005 leimasi kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen. VSY otti vastaan useita ulkomaisia vierailijaryhmiä, joille kerrottiin niin suomalaisesta aikuiskoulutusjärjestelmästä kuin myös vapaan sivistystyön nykytilasta. EAEA:n kautta VSY:n toimihenkilöitä kutsuttiin toimijoiksi kansainvälisiin konferensseihin ja projekteihin. Suomi edustaa aikuiskoulutuksen paratiisia ja toisaalta myös Euroopan unionin pieniä valtioita, joten se on tervetullut kumppani moniin verkostoihin. VSY:n jäsenjärjestöt ovat osoittaneet aktiivista kiinnostusta yhteisjärjestöä kohtaan. Toivottavaa on, että kiinnostus johtaa entistä vahvempaan yhteistyöhön ja yhteisjärjestön toiminnan tukemiseen. Vapaa sivistystyö voi vahvistaa identiteettiään ja lisätä tuloksellisen toiminnan näkyvyyttä puhaltamalla yhteen hiileen ja rakentamalla yhdessä vapaan sivistystyön loistavaa tulevaisuutta. Helsinki Eeva-Inkeri Sirelius Pääsihteeri 3

4 VSY:N TOIMINTAKERTOMUS 2005 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on sääntöjensä mukaisesti 1) pitänyt yhteyttä vapaan sivistystyön järjestöjen kesken, 2) edistänyt vapaata sivistystyötä yhteiskunnassa, 3) hoitanut ja kehittänyt yhteyksiä vapaan sivistystyön ulkomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja 4) edistänyt alan pedagogista kehitystä. taa aikataulua tai siirtää toimintoja seuraavalle vuodelle. VSOP-ohjelmassa oli eräänlainen murrosvaihe. Ensimmäisestä VSOP-ohjelmakaudesta tehty ulkoinen arviointi ja sen tulokset johtivat hyvin huolelliseen toisen vaiheen ohjelman suunnitteluun. Suunnittelun vaatima aika ja työpanos veivät resursseja esimerkiksi uuden perehdyttämiskoulutuksen suunnittelulta ja toteutukselta. Vuodelle 2005 laadittu toimintasuunnitelma on toteutunut hyvin. Joidenkin tehtävien osalta on ollut tarpeellista laven- Seuraavassa tarkastellaan vuoden 2005 toimintoja VSY:n sääntöjen mukaisten tavoitteiden toteutumisen kannalta. 1. VAPAAN SIVISTYSTYÖN EDISTÄMINEN 1.1. Edunvalvonta Edunvalvonnan kohteina olivat rahoitusjärjestelmien uudistamistoimet, suuntaviivaohjauksen kehittäminen, opintosetelin käyttöönoton valmistelu sekä yliopistojen avautuminen aikuiskoulutuksen suuntaan. Keskusteluja sävytti huoli aliedustettujen väestöryhmien tavoittamisen keinoista, huoli aikuisten taloudellisista edellytyksistä osallistua koulutukseen sekä kiinnostus seurata Noste-ohjelman onnistumista ja tuloksellisuutta. Koulutuksen arviointineuvoston yhtenä arviointikohteena oli vuonna 2005 vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne ja palvelukyky. Arviointiryhmän tukena toimivan suunnitteluryhmän työskentely osoittautui pikemminkin edunvalvontatyöksi kuin arviointiryhmän tukemiseksi. Lausuntojen antaminen, kuulemistilaisuuksiin ja työryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä asiantuntijana toimiminen ovat vakiintuneita edunvalvonnan työmenetelmiä. VSY oli vuonna 2005 kuultavana eduskunnassa seuraavasti: Eduskunnan sivistysvaliokunta Hallituksen esitys 112/2005 Esitys koski vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamista Eduskunnan hallintovaliokunta HE 88/2005 ja HE 112/2005 sekä LA 91/2005 ja LA 98/2005 Hallituksen esitys lain vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Lausuntoja annettiin: Opetusministeriölle: Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen (Työryhmämuistio 2004:39) Yliopistojen aikuiskoulutustyöryhmä, kuulemistilaisuus kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten rahoitusjärjestelmien uudistaminen, kuulemistilaisuus Opetushallitukselle: Kielitutkintotoimikunnan asettaminen Puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat opetushallituksen pääjohtajan Kirsi Lindroosin luona Keskustelun aiheina olivat vapaan sivistystyön oppilaitosten tulevaisuuden 4

5 uhat ja mahdollisuudet. Hänelle vietiin Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön VSY - Visio esite. Opetushallituksen ja opetusministeriön virkamiesten kanssa on ollut säännölliset keskustelu- ja tapaamisyhteydet. Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä (YTR) kokoontui muutamia kertoja ja opetusministeriön aikuiskoulutusyksikön virkamiehet kävivät kunkin järjestön kanssa erilliset neuvottelut toiminnan tuloksista joulukuussa Sidosryhmäyhteistyö Edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eräs muoto on turvata vapaan sivistystyön näkyvyys ja edustus mahdollisimman monessa koulutusta ja oppimista käsittelevässä työryhmässä ja yhteistyöverkostossa. Mukanaolo antaa mahdollisuuden tuoda esille vapaan sivistystyön merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille ja tehdä näkyväksi vapaan sivistystyön sektorin rooli osana suomalaista koulutusjärjestelmää. (Liite 1) Vuonna 2005 VSY oli edustettuna: Eeva-Inkeri Sirelius: - Aikuiskoulutusneuvosto - Aikuiskoulutusneuvoston työjaosto - EAEA:n hallitus (varapuheenjohtaja) - Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä YTR - Vapaan sivistystyön arvioinnin suunnitteluryhmä - Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto - UNESCOn kasvatusjaosto - Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtokunta - Aikuisopiskelijan viikko 2005 kampanjatoimikunta - Opintosetelin käyttöönottoa valmisteleva työryhmä Leena Saloheimo: - Aikuiskasvatuslehden toimituskunta Johanni Larjanko: - Grundtvig -verkosto 2. KANSALLINEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN 2.1. Seminaarit ja tapahtumat Yhteisjärjestö oli omassa toimintaohjelmassaan suunnitellut vuodelle 2005 muutamia vapaan sivistystyön yhteisiä tapahtumia. Päätapahtumana oli joulukuussa järjestetty Virtapiiri-seminaari, joka järjestettiin kansalaiskasvatuksen teemavuoden kunniaksi uusissa Svenska folkskolans vänner -järjestön omistamissa G18 tiloissa. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli 100 vapaan sivistystyön ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijaa, ja ilmapiiri oli positiivinen ja osallistujia vahvistava. Ajatus uusista vapaan sivistystyön Virtapiiri-seminaareista sai kannatusta. sen tutkijatapaamisen järjestelyissä yhteistyössä Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran kanssa, Aikuisopiskelijan viikon 2005 päätapahtumassa yhteistyössä Erilaisten oppijoiden liiton kanssa ja Suolahti -seminaarin järjestäjänä yhdessä Keski-Suomen opiston ja opetusministeriön kanssa. Seminaariohjelmat käsittelivät ajankohtaisia teemoja: kansalaiskasvatus ja aktiivinen kansalaisuus, monikulttuurisuus ja erilaisuuden kohtaaminen, vapaa sivistystyö tutkimusalueena ja globalisaation haasteet suomalaiselle sivistys- ja osaamispolitiikalle Tiedotus VSY:n avoimet ovet Muista tapahtumista mainittakoon NVL-verkoston ja VSY:n yhdessä järjestämä avoimet ovet -tilaisuus uusissa toimitiloissa Annankadulla ja monikulttuurisuutta käsittelevä seminaari Kulttuurikeskus Caisassa. Omien tilaisuuksien lisäksi VSY oli mukana kumppanina aikuiskasvatuk- VSY:n tiedostustoimintaa parannettiin tuottamalla ajankohtaistiedotteita VSY:n kotisivuille. Henkilöstö työsti VSY:n tiedotussuunnitelmaa ja päätti kohdentaa tiedotustoimintaa jatkossa erityisesti VSY:n jäsenjärjestöille. Päätettiin ottaa käyttöön sähköisesti jaettava jäsentiedote, joka sisältää uutisia ja ajankohtaisia asioita kaikista VSY:n toiminnoista: edunvalvonta, EAEA, NVL ja VSOP-ohjelma ja muut projektit. Toteutus siirtyi vuodelle

6 2.3. SOFIA-hanke Vapaan sivistystyön yhteistyötä toteutettiin VSY:n koordinoimassa SOFIA-hankkeessa. SOFIA (Suomalaisten opiskelu Finnish Adult Education) -hanke alkoi keväällä 2005 opetusministeriön myöntämällä tuella ja tavoitteena on kehittää ulkosuomalaisia palveleva ja heidän opiskeluaan tukeva toimintamalli. SOFIA -hankkeen koordinaattorina aloitti FM,KTM Minna Kantola, joka asuu ja työskentelee Fuengirolassa, Espanjassa. Hanke aloitettiin kartoittamalla Aurinkorannikolla asuvan aikuisväestön koulutustarpeita ja selvittämällä alueella olevat kouluttajaresurssit. Toiminta käynnistyi lokakuussa pidettävillä SOFIA-keskuksen avajaisilla. Hankkeen väliraportti toimitettiin opetusministeriölle Muu ajankohtainen yhteistyö Vuonna 2005 perustettiin toimikunta valmistelemaan J.V. Snellmanin juhlavuotta. Toimikunnassa vapaata sivistystyötä edusti rehtori Ville Marjomäki. Toimikunnan sihteeri hyödynsi VSY:n avulla vapaan sivistystyön oppilaitosten verkostoa levittääkseen juhlavuoden ohjelmakalenteria ja tietoa Snellmanin sivistyskäsityksistä. Eduskunta valmistautui myös omaan 100-vuotisjuhlaansa ja Eduskunnan kirjasto pyysi VSY:n tukea, jotta oppilaitokset huomioisivat juhlavuoden omassa suunnittelussaan ja järjestäisivät keskustelutilaisuuksia eduskuntalaitoksen historiasta ja nykyisestä toiminnasta. Aktiivista kansalaiskeskustelua ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä tuettiin lähettämällä ilmainen cd-rom -esitys eduskunnan toiminnasta kaikkiin oppilaitoksiin. SOFIA-keskuksen avajaiset Vasemmalta alkaen Ansa Ollila, Liisa Leskinen, Minna Kantola, Linda Alrubaie 3. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 3.1. Eurooppalainen aikuiskoulutusyhteistyö VSY:n rooli EAEA:n tiedotusyksikön ylläpitäjänä on merkittävä niin aineellisten resurssien kuin osaamisvarannon kannalta. VSY on EAEA:n jäsenjärjestöistä ainoa, joka opetusministeriön myötävaikutuksella tukee EAEA:n toimintaa vuosittain yli eurolla. Suomi tarjoaa tärkeätä asiantuntijuutta EAEA:lle antamalla yhden henkilön työpanoksen niin tiedotus- kuin myös ATK-tukitehtäviin. EAEA:n julkikuva on paljolti riippuvainen hyvin hoidetusta sähköisestä tiedottamisesta ja toimivista kotisivuista. EAEA:n jäsenmäärä on kasvanut 115 jäseneen 40 eri Euroopan maassa. Samalla tarpeet tuottaa tiedotusmateriaalia usealla kielellä ovat kasvaneet. Suomen toimistossa työskenteli kolmen kuukauden ajan saksalainen korkeakouluharjoittelija Vera Sperling. Harjoittelu toteutettiin Leonardo-ohjelman puitteissa. Vera valmisteli järjestön tiedotusstrategiaa, osallistui uutisaineiston tuottamiseen ja käänsi EAEA:n kotisivuille saksankielistä aineistoa. Henkilöstö oli tyytyväinen ulkomaisen harjoittelijan työpanokseen ja hänen läsnäolonsa tarjosi kaikille erinomaisen kielikylvyn. EAEA:n vuosikokous pidettiin marraskuussa Norjassa, Lillehammerissa, missä hyväksyttiin järjestölle uudet säännöt. VSY:n pääsihteeri oli EAEA:n varapuheenjohtajan roolissa mukana sääntömuutostyöryhmässä. Sääntömuutoksilla täsmennettiin jäsenten kategorioitumista varsinaisiksi (ordinary) tai ulkojäseniksi (associate). EAEA siirtyi samalla kahden vuoden kokousrytmiin siten, että vuosikokous pidetään joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet valitaan 2-vuotiskaudeksi. 6

7 EAEA on vahvistanut suhdettaan Euroopan unioniin ja komissio käyttää EAEA:ta keskustelu- ja yhteistyökumppanina. Huhtikuussa järjestettiin vastaanotto EU:n parlamentin tiloissa ja paikalle saapui noin 80 henkilöä: parlamentin jäseniä kuin myös EAEA:n omia jäseniä eri Euroopan maista. Samalla kun tehtävät Euroopassa ovat laajentuneet, on järjestöllä pyrkimyksiä rakentaa aiempaa tiiviimpiä yhteyksiä maailmanlaajuisesti toimiviin aikuiskoulutusjärjestöihin. Suomen edustajan tehtävänä on viestittää EAEA:n hallitukselle niistä painotuksista ja priorisoinneista, joita suomalaiset jäsenet pitävät tärkeinä. Ennen EAEA:n vuosikokousta VSY kutsui koolle kaikki viisi EAEA:n suomalaista jäsentä ja neuvottelussa linjattiin jäsenten yhteiset tavoitteet seuraavalle toimintavuodelle. Aikuiskoulutusalan lehtien laajamittainen yhteistyö- ja verkostohanke INFONET käynnistyi Grundtvig 4 -projektina. Hankkeessa on viisi partneria Suomesta ja EAEA:ta edustaa Johanni Larjanko, VSY:n kansainvälisen asioiden sihteeri. On aloitettu kaksi uutta hanketta, joissa suomalaiset ovat vahvasti mukana. DEMOS-hankkeen tavoitteena on luoda pohjoismainen dokumentti demokratiasta, aktiivisesta kansalaisuudesta ja elinikäisestä oppimisesta. Monimuotooppimisen työryhmä kehittää hankkeessa IT ja demokratia työmuotoja, jotka edistävät aktiivista kansalaisuutta ja demokraattista osallistumista. JAVAL-projekti VSY on koordinaattorina opitun tunnustamista työstävässä projektissa nimeltä JAVAL (Joint Action for Valuing Learning). Hanke saa rahoituksen Nordplus NABO -ohjelmasta ja siinä on mukana Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat. JAVAL-projekti järjesti onnistuneen seminaarin Lillehammerissa marraskuussa. Siellä esiteltiin esimerkkejä eri maiden käytänteistä, joilla opitun tunnustamista toteutetaan tai aiotaan toteuttaa. 70 osallistujan joukossa oli viisi suomalaista ja työpajoissa esiteltiin kaksi suomalaista esimerkkiä. Hanke jatkuu vuonna Pohjoismainen yhteistyö NVL - Aikuisen oppimisen pohjoismainen verkosto Aikuiskoulutuksen pohjoismainen yhteistyö organisoitiin uudella verkostomallilla alkaen. Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen SVL (Styringsgruppen for Voksnes läring) päätti antaa pohjoismaisen verkoston päävastuun Ruotsiin Center för Flexibelt Lärande (CFL) -järjestölle. Tämän lisäksi jokaiseen maahan valittiin kansallinen koordinaattori ja hänelle työnantajan tehtävistä ja työtiloista huolehtiva vastuutaho. Suomessa NVL (Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande) -verkoston kansallisena kotipesänä aloitti VSY ja koordinaattorina KM Carola Lindholm. Uusi hallinnollinen organisoitumistapa kuin myös Nordplus-ohjelmat ovat onnistuneet lisäämään pohjoismaista yhteistyötä kiitettävällä tavalla. On nähtävissä, että mm. suomenkieliset oppilaitokset ovat tulleet aiempaa enemmän mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön. Suomalaisten määrä oli 21 % kaikista NVL-verkoston järjestämiin tapahtumiin osallistuneista henkilöistä. Suomen koordinaattori keskittyi vuonna 2005 rekrytoimaan suomalaisia asiantuntijoita erilaisiin verkostoihin, jotka koskivat koulutuksen laatua, opitun tunnustamista ja työssä oppimista. Kansallisella tasolla on aloitettu laatuverkoston luominen ja aikuisen ohjaukseen liittyvä verkosto on myös alullaan. Verkostoihin on kutsuttu edustajia työelämästä, aikuiskoulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä kuin myös tutkimuksen alalta. Pohjoismainen pääsihteerikokous Vapaan sivistystyön sektorilla on ollut tapana järjestää ns. pääsihteerikokouksia vuosittain. Vuonna 2005 kokouksia oli kaksi. Toinen oli tarkoitettu vain Pohjoismaiden pääsihteereille ja toiseen olivat kutsuttuina myös Baltian maiden pääsihteerit. Perinteen jatkamista pidettiin välttämättömänä, jotta voitaisiin kuulla raportteja kussakin maassa tapahtuvista lainsäädäntöön ja rahoitukseen liittyvistä mahdollisista muutoksista sekä valmistella yhteispohjoismaista näkemystä muilla Euroopan foorumeilla. Pohjoismainen matka-apuraha VSY sai opetusministeriöltä avustusta, jolla voidaan taloudellisesti tukea vapaan sivistystyön toimijoiden osallistumista seminaareihin ja kokouksiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Matka-apurahoja myönnetään hakemuksesta ja haku on jatkuvaa. Mahdollisuudesta tiedotetaan VSY:n kotisivuilla. Vuonna 2005 avustusta käytettiin korvaamaan useiden henkilöiden matkakuluja heidän osallistuessaan Lillehammerissa järjestettyyn JAVAL-konferenssiin (Opitun tunnustaminen) marraskuussa

8 4. VSOP-OHJELM A VSY:n hallinnoima VSOP-ohjelma sisältää kolme kehittämisaluetta: henkilöstön täydennyskoulutuksen, vapaan sivistystyön tutkimuksen ja erilliset kehittämishankkeet, jotka ovat tukeneet suuntaviivaohjauksen toimeenpanoa. Täydennyskoulutusohjelmat tarjoavat tietojen ja taitojen uusintamisen ja päivittämisen mahdollisuuksia aikuispedagogian lisäksi myös muilla alueilla kuten johtaminen, työyhteisön kehittyminen, tiedotus- ja viestintä, monikulttuurisuuden kohtaaminen jne VSOP-ohjelman I-vaiheen toteutus TÄYDENNYSKOULUTUS Vuoden kuluessa järjestettiin kymmenen (10) Opisto muutoksessa -ohjelmaa. Kaksi näistä oli aloitettu vuonna 2004 ja kolme jatkui vuoden 2006 puolelle. Ohjelmaan osallistui 92 vapaan sivistystyön oppilaitoksen työntekijää tai luottamushenkilöä. Ohjelman tavoitteina oli mm. työyhteisöjen toimintastrategioiden ja työkyvyn vahvistaminen sekä yhteisten käytänteiden kehittäminen. Ohjelma koostui kuudesta tapaamisesta ja välitehtävistä, joissa työstettiin osallistuja- ja ongelmalähtöisesti yhdessä sovittuja kysymyksiä. Mukana oli sekä yhden että useamman opiston työyhteisön muodostamia ryhmiä. Monet ryhmistä muodostuivat yhdistämisprosessissa olevien opistojen henkilöstöistä. Koulutuksen vetäjä oli koulutuspäällikkö Erkki Takatalo Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta. Yksittäisille osallistujille tarkoitettuja täydennyskoulutuskursseja (2 5 ov) toteutettiin kymmenen (10), joista neljä (4) oli vuonna 2004 aloitettuja ja kaksi (2) vuodelle 2006 jatkuvaa koulutusta. Sisällöt liittyivät mm. johtamiseen, oppimismenetelmiin, erityisesti oppimiseen verkossa, viestintään ja markkinointiin sekä monikulttuurisuuteen. Osallistujia kursseilla oli kaikkiaan 171. VSOP-koulutuksen toteuttajien joukkoa vahvistettiin vapaan sivistystyön toimijoilla: vapaan sivistystyön etäopettajien täydennyskoulutuksen toteuttaja oli Etäopisto, Monikulttuurisuuden kohtaaminen -koulutuksen toteuttivat Viittakiven opisto ja Työväen Sivistysliitto. Muita koulutuksien toteuttajia olivat Lapin yliopisto, Eduta-instituutti Tampereelta, Palmenia Helsingistä ja Johtamistaidon Opisto JTO sekä Åbo Akademi. Koulutuksista yksi oli ruotsinkielinen. Kolme kurssia jouduttiin peruuttamaan ilmoittautuneiden vähyyden takia, yksi koulutus siirrettiin vuoden 2006 puolelle. ruotsinkielinen yhteisöllisyysopintoryhmä, toteuttajana oli aikaisempaan tapaan Åbo Akademi. Opiskelijoita oli 28. VSOP-koulutukseen osallistui kaikkiaan 291 henkilöä vuonna Yhteenvetotaulukko koulutuksista on liitteenä (liite 2). VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUTKIMUKSEN VAHVISTAMINEN Vapaan sivistystyön tutkimusapurahojen hakuaika oli keväällä maalis-huhtikuussa ja jatkohaku elokuun loppuun. Apurahoja haki kaikkiaan 27 henkilöä. Tutkija-apuraha (1 600 e/kk) myönnettiin kahdeksalle (8) tutkijalle, kannustusrahoja (900 e) myönnettiin viisi (5). Tutkimusapurahoja jaettiin yhteensä euroa. Lisäksi myönnettiin yksi matka-apuraha kansainväliseen tutkijaseminaariin osallistumiseen. Lista apurahojen saajista ja heidän aiheistaan on liitteessä (liite 3). Vapaan sivistystyön tutkijatapaaminen 2005 järjestettiin Harjattulassa Turussa. Tilaisuus oli yksipäiväinen, koska osallistujilla oli mahdollisuus siirtyä suoraan Turussa pidettyyn pohjoismaiseen aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen. Harjattulassa oli 19 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista ja järjestöistä. Esillä oli kahdeksan (8) erilaista tutkimustyötä gradusta väitöskirjatutkimukseen. Aikuiskasvatuksen tutkimuksen asiantuntijana tapaamisessa oli yliassistentti, KT Petri Salo Åbo Akademista. Vapaan sivistystyön tutkimustietokanta päivitettiin mm luvulla tehdyillä opinnäytetöillä kevätkaudella. Päivitystyön tekivät kasvatustieteiden opiskelijat Mari Nuutinen ja Hannele Sirkkanen. Tietokanta on verkossa osoitteessa Suomalaisen aikuiskasvatuksen kenttiä ja kerrostumia (SAKKE) esittelevän ja niitä koskevaa tutkimusta kokoavan oppikirjasarjan toimituskunnalle koottiin tukiryhmä, joka on kokoontunut kerran. Seppo Niemelä, Juha Sihvonen ja Aki Ojakangas/Tytti Liinakoski edustavat tukiryhmässä vapaata sivistystyötä. Sarjan päätoimittaja on Anja Heikkinen ja se tuotetaan Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran, KVS:n ja VSY:n yhteistyönä. VSOP-suunnittelija toimii toimituskunnan ja tukiryhmän yhteyshenkilönä ja hallinnoi toimituskunnan virtuaalista kotipesää. Toistaiseksi viimeinen yhteisöllisyysopintoryhmä (10 ov) saatiin päätökseen vuoden alkupuolella. Ryhmä oli kolmas 8

9 KEHITTÄMISHANKKEET Aktiivinen kansalaisuus ja tietoyhteiskuntavalmiudet Vapaan sivistystyön Kansalaisopintojen ja Tietoyhteiskuntavalmiudet-opintojen opetussuunnitelmasuosituksien kokeilua jatkettiin. Kansalaisopintosuositusta kokeiltiin pilottituen turvin kymmenessä (10) oppilaitoksessa ja Tietoyhteiskuntavalmiudet-opintojen suositusta viidentoista (15) oppilaitoksen (joissa 18 opintoryhmää). Pilottioppilaitosten edustajille järjestettiin seminaaripäivä Helsingin Aikuisopistossa Lista pilottikoulutusryhmistä on liitteenä (liite 4). Sekä ensimmäisen ( ) että toisen ( ) pilottikierroksen kokeilut on raportoitu ja niistä tehtiin yhteenvetoraportit. Piloteista koottiin myös esite Ties vaikka tällä menolla ollaan kansanedustajia koko sakki, jossa on kuvattu kahdeksan (8) erilaista suositusten pohjalta toteutettua koulutusta. Kansalaisopintojen suositus käännettiin englanniksi. Kansalaisopintojen verkkoversiota varten tehtiin hankesuunnitelma (KOVERA), joka esiteltiin opetusministeriössä syksyllä. Virtuaalisten kansalaisopintojen oppimisympäristön valmisteluun ryhdyttiin Discendum OY:ssä työskentelevän KT Lauri Jäntin kanssa. Loppusyksyllä järjestettiin Helsingissä Aktiivisen kansalaisuuden areenat -seminaari. Aktiivisen kansalaisuuden teemaa tutkittiin osallisuuden, ihmisoikeuksien ja aktiivisen kansalaisuuden taitojen oppimisen näkökulmista alustuksissa, muissa esityksissä ja työpajoissa. Alustajina olivat mm. rehtori Björn Wallèn, ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, filosofi Eero Ojanen, vuoden 2005 pakolaisnainen Amran Mohamed Ahmed, EU:n Sudanin erityisasiantuntija Pekka Haavisto ja kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä vapaan sivistystyön oppilaitoksista ja järjestöistä sekä kansalaisjärjestöistä. Seminaari liittyi ainoana suomalaisena aikuiskasvatusalan tilaisuutena EU:n vuositeemaan, joka oli The Year of Learning for Democratic Citizenship. Monikulttuurisuus Kulttuurienvälinen vapaa sivistystyö KUVASI-hankkeessa järjestettiin valtakunnallinen seminaari Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä Seminaarissa nostettiin esiin monikulttuuristuvassa ympäristössä toimimiseen ja erilaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä Amran Mohamed Ahmed esiteltiin KUVASI-hankkeessa kehitetty Monikulttuurisuuden kohtaaminen MOK-koulutusohjelma. Seminaarin osallistujat olivat pääasiassa vapaan sivistystyön oppilaitosväkeä. Heitä oli paikalla 59 henkilöä. Varsinainen MOKkoulutusohjelma toteutettiin yhteistyössä Viittakiven opiston ja Työväen sivistysliiton kanssa. Osallistujien määrä jäi, odotettua alhaisemmaksi, 15 henkilöön. Opitun tunnustaminen Vuosi oli kaksivuotiseksi suunnitellun, Euroopan unionin rahoittaman REFINE-hankkeen (Recognising Formal, Informal and Non-formal Education) toinen vuosi. Hankkeessa on testattu mm. nonformaalissa koulutuksessa opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä. VSY:n koordinoimassa ryhmässä ovat olleet mukana Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Lapin yliopisto, TSL ja Nuorten Akatemia. Ryhmä tapasi kolme kertaa vuoden aikana, raportoi kokeilunsa ja tuotti suosituksen opitun tunnustamisen välineiden kehittämisestä. Kaikkien suomalaisten partnerien edustajat (5 henkilöä) osallistuivat hankkeen loppuseminaariin, joka pidettiin Roomassa katolisen avoimen yliopiston LUMSA:n tiloissa. Hankkeen koordinaattorina toimi tohtori Pat Davies ja koordinoivana laitoksena Lillen tekninen yliopisto Ranskasta VSOP-ohjelman II -vaiheen suunnittelu Vuonna 2005 laadittiin VSOP-ohjelman II-vaiheen ( ) projektisuunnitelma, joka hyväksyttiin VSY:n hallituksessa joulukuussa. Ohjelman tavoitteiden suunnittelussa hyödynnettiin mm. Vapaan sivistystyön visio prosessissa syntyneitä tuloksia sekä opetushallinnon vapaata sivistystyötä koskevia ohjelma-asiakirjoja ja selvityksiä. Suunnitelmassa otettiin huomioon myös vuonna 2004 toteutetun ohjelma-arvioinnin tulokset VSOP-ohjelman hallinto ja tiedotus Virtapiiri-seminaarin ryhmätyöskentelyä VSY:n työvaliokunnan VSOP-ryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi (6) kertaa. Ryhmän jäsenet ovat olleet Heljä Nur- 9

10 mela (KTOL), Tytti Liinakoski (SKY), Anneli Bauters (OKS) ja Maria Bäck (Bildningsforum r.f.). VSOP-ohjelman verkkosivustoa on ylläpidetty ja laajennettu. Verkkolehti Sivistys.netissä on ollut VSOP-uutisia omassa osiossaan sekä linkitys VSOP-ohjelman sivustolle. Aikuiskoulutuksen maailma -lehteen on tehty kaksi nelisivuista VSOP-vekkariliitettä. Lisäksi oppilaitoksille on lähetetty suoraan kaksi (2) VSOPkoulutusta ja -hankkeita koskevaa tiedotekirjettä. Tiedotteita on toimitettu myös KTOL:n ja Kansanopistoyhdistyksen jäsenkirjeiden ja sähköisten ajankohtaiskirjeiden mukana. VSOP-ohjelmassa tuotettuja kirjallisia aineistoja on toimitettu tilausten mukaan oppilaitoksille ja järjestöille yli 600 kpl syksyn 2005 aikana. 5. TALOUS Tilikauden tulos on 842,69 euroa ja se vastaa vuodelle 2005 tehtyä talousarviota tyydyttävästi. Taloushallintopalvelut on ostettu Tilitoimisto Kansallispalvelu Oy:ltä. 6. JÄSENET, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT Yhteisjärjestön jäseninä olivat seuraavat yhteisöt: Hallitus vuonna 2005 Demokraattinen Sivistysliitto Kansalais- ja työväenopistojen liitto Kansallinen Sivistysliitto Kansan Sivistystyön Liitto Kansanvalistusseura Kirkkopalvelut Maaseudun Sivistysliitto Opintotoiminnan Keskusliitto Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Suomen Kansanopistoyhdistys Suomen Setlementtiliitto ( alkaen) Svenska Folkskolans Vänner Svenska Studiecentralen Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto Työväen Sivistysliitto Vihreä Sivistysliitto Jäsenmaksu oli 1514 euroa, paitsi pienten jäsenjärjestöjen DSL:n ja Vision 840 euroa vuodessa. Hallinto Järjestön puheenjohtajana on toiminut toiminnanjohtaja Pekka Sallila Kansanvalistusseurasta. Varapuheenjohtajina ovat toimineet Jyrki Ijäs ja Martti Markkanen. hallituksen jäsen Seppo Ruotsalainen Martti Markkanen Markku Pyykkölä Anneli Kajanto Erkki Koskiniemi Heikki Toivola Paula Yliselä Voitto Mäkipää Jyrki Ijäs Risto Pontela Matts Granö Björn Wallén Merja Hanhela Jorma Turunen Jaakko Rantala Anneli Bauters varajäsen Leo Partanen Heljä Nurmela Pirkko-Liisa Ollila Eeva Siirala Tapani Kaakkuriniemi Satu Kantola Varpuliisa Korpivaara Ahti Valke Tytti Liinakoski Elina Varjonen Hedvig Stenman Stefan Andersson Inka Ukkola Mervi Ylitalo Aaro Harju Sulevi Riukulehto Hallituksen jäsenten esittämisjärjestys vastaa jäsenjärjestöjen listaa, jossa esittämistapa noudattaa aakkosjärjestystä. Hallitus piti neljä kokousta. Hallituksen sihteerinä toimi VSY:n viestintäsihteeri. 10

11 Hallituksen työvaliokunta Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pekka Sallila, varapuheenjohtajat Jyrki Ijäs ja Martti Markkanen sekä Heljä Nurmela, Heikki Toivola ja Jorma Turunen sekä pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius. Työvaliokunnan sihteerinä toimi järjestön pääsihteeri. Työvaliokunta piti 10 kokousta. Kevät- ja syyskokous Järjestön kevätkokous pidettiin ja sääntömääräinen syyskokous Ravintola Pääpostin tiloissa. Syyskokous hyväksyi VSY:n uudet säännöt jätettäväksi yhdistysrekisteriin tarkastettavaksi. Sääntömuutos koski erityisesti hallituksen kokoonpanoa, minkä tarkoituksena olisi keventää nykyistä hallintomallia. Sen sijaan, että kukin jäsen olisi edustettuna hallituksessa, rajataan uusissa säännöissä hallituksen jäsenten lukumäärä kolmen puheenjohtajan lisäksi 4 6 muuhun jäseneen. Hallituksen kokoonpanoa käsittelevään pykälään on lisätty maininta, että kaikki jäsenistöä edustavat vapaan sivistystyön oppilaitosmuodot tulee olla hallituksessa edustettuina. Tilintarkastajat Tilintarkastajina ovat olleet KHT Keijo Kauppinen ja hänen varallaan KHT Ilkka Sipilä sekä Timo Tuomi (OK) ja hänen varallaan Aila Jussila (TJS). Henkilöstö Henkilöstöön ovat kuuluneet pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius, kansainvälisten asioiden sihteeri Johanni Larjanko, NVL-koordinaattori Carola Lindholm ja VSOPsuunnittelijat Anne Kotonen ja Leena Saloheimo sekä toimistosihteeri Marika Kaarlela, jonka toimenkuva muuttui viestintäsihteeriksi. SOFIA-hankkeen projektikoordinaattorina aloitti FM, KTM Minna Kantola. Henkilöstö teki opintomatkan sisarjärjestöön ENAEA (Estonian Nonformal Adult Education Association) Tallinnaan kesäkuussa Sääntömuutoksen yhteydessä täsmennettiin myös järjestön tarkoitus- ja toimintapykäliä. Henkilöstön täydennyskoulutus vuonna 2005 Optima -koulutuspäivä Anne Kotonen, Leena Saloheimo Projektisuunnittelun perusteet verkkokurssi Leena Saloheimo helmi-maaliskuu Looginen viitekehys, perusteet -verkkokurssi Leena Saloheimo maalis-huhtikuu Verkkokirjoittamisen verkkokoulutus Marika Kaarlela, Anne Kotonen JÄSENYYDET VSY on kansainvälisten järjestöjen European Association for the Education of Adults (EAEA) ja International Council for Adult Education (ICAE) jäsen. Yhteisjärjestö on jäsenenä Informaatio-osuuskunta Katto- Menyssä ja Opetusalan työnantajaliitossa. 11

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liiton toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. Strategiaa täydentää sen toimeenpanosuunnitelma ja toimintaympäristökuvaus. Strategian liitteeksi laaditaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 10.4.2008 Jyrki Ijäs VOS -työryhmä puheenjohtaja Hannu Salvi rehtori Ville Marjomäki talouspäällikkö Jorma Kallio sihteerit: Jyrki Ijäs,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Maailmankansalaisena Suomessa Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkaa välittömästi valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/2010 PÖYTÄKIRJA 13.1.2010 kello 19.30 Pykälä ry:n tiloissa Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Läsnäolijat: Ilari Autio, puheenjohtaja Minna Hokkanen, saapui kohdassa

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot