TOIMINTAKERTOMUS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ - SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA RY y

2 Sisällysluettelo PÄÄSIHTEERIN KATSAUS VUODESTA TOIMINTAKERTOMUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN EDISTÄMINEN Edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö 5 2. KANSALLINEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN Seminaarit ja tapahtumat Tiedotus SOFIA-hanke Muu ajankohtainen yhteistyö 6 3. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Eurooppalainen aikuiskoulutusyhteistyö Pohjoismainen yhteistyö 7 4. VSOP-OHJELMA VSOP-ohjelman I-vaiheen toteutus VSOP-ohjelman II-vaiheen suunnittelu VSOP-ohjelman hallinnointi ja tiedotus 9 5. TALOUS JÄSENET, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ JÄSENYYDET 11 LIITTEET 12 Liite 1: VSY:n kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö vuonna 2005 Liite 2: VSOP-koulutus vuonna 2005 Liite 3: Vapaan sivistystyön tutkimusapurahojen 2005 saajat ja aiheet Liite 4: Kansalaisopintojen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien pilottikokeilut Liite 5: Tasekirja 2

3 pääsihteerin katsaus vuodesta 2005 Vuonna 2005 vapaan sivistystyön toimialaa puhuttivat rahoitusuudistukset, jotka eduskunta hyväksyi vuoden lopussa. Uudistukset koskivat pitkään valmistelussa ollutta kansalais- ja työväenopistojen asutusrakenneryhmitystä, vammaisille opiskelijoille suunnatun koulutuksen valtionosuutta kansanopistoissa sekä opintokeskusten saaman järjestömäärärahan ja suoritepohjaisen valtionavustuksen suhdetta. Vaikka valmistelu oli ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi, oltiin uudistukseen kohtuullisen tyytyväisiä. Valtion rahoitusuudistusten rinnalla on oppilaitoksien toimintaympäristössä käynnissä niin monia muutoksia, että uudistukset otettiin vastaan melko helposti. Oppilaitosten yhdistyminen ja yhdistäminen kuin myös oppilaitosten omistajajärjestelyt ovat henkilöstöä voimallisesti askarruttavia kysymyksiä. Yhdistymisistä aiheutuvat taloudelliset ongelmat jatkuvat edelleen. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön hallitus asetti vuoden 2005 tavoitteiksi työstää koko vapaan sivistystyön toimialan tulevaisuuden visiota sekä uudistaa yhdistyksen säännöt. Sääntömuutoksen valmistelussa pyrittiin keventämään voimassa olevaa hallintomallia ja ennakoimaan jäsenpohjan mahdollinen laajentuminen. Vuoden 2005 alusta oli Suomen Setlementtiliitto tullut järjestön jäseneksi ja alustavia keskusteluja oli käyty myös muita vapaan sivistystyön oppilaitoksia edustavien järjestöjen kanssa. Oli mielenkiintoista havaita, että VSY:n jäsenjärjestöt päätyivät valmistelussa malliin, jossa yhdistyksen kokouksia on vuosittain kaksi: kevät- ja syyskokous. Haluttiin siis edelleen säilyttää kohtuullisen tiivis yhteys järjestön toiminnan seuraamiseksi ja ohjaamiseksi. Eräänä perusteluna tälle mallille oli se, että uusien sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten lukumäärä on selvästi aiempaa pienempi. Esitys uusiksi säännöiksi on jätetty yhdistysrekisteriin tarkastettavaksi ja ne astunevat voimaan vuoden 2007 alusta. Vapaan sivistystyön koko toimialan yhteisen vision rakentaminen aloitettiin keväällä 2005 ja työ jatkuu edelleen. VSY järjesti kolme tuloksekasta työpajaa, joissa alan asiantuntijat pohtivat vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita, määrittelivät alan kehittämistarpeita ja tuottivat yhden ehdotuksen vapaan sivistystyön visioksi vuonna Valmistelu jatkuu vuonna 2006 läänikohtaisilla keskustelutilaisuuksilla. Tavoitteena on kuulla oppilaitosten edustajien kommentteja ja näkemyksiä tehtyyn visioehdotukseen ja tukea oppilaitosten omaa visio- ja strategiatyötä. VSY:n toimintaa vuonna 2005 leimasi kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen. VSY otti vastaan useita ulkomaisia vierailijaryhmiä, joille kerrottiin niin suomalaisesta aikuiskoulutusjärjestelmästä kuin myös vapaan sivistystyön nykytilasta. EAEA:n kautta VSY:n toimihenkilöitä kutsuttiin toimijoiksi kansainvälisiin konferensseihin ja projekteihin. Suomi edustaa aikuiskoulutuksen paratiisia ja toisaalta myös Euroopan unionin pieniä valtioita, joten se on tervetullut kumppani moniin verkostoihin. VSY:n jäsenjärjestöt ovat osoittaneet aktiivista kiinnostusta yhteisjärjestöä kohtaan. Toivottavaa on, että kiinnostus johtaa entistä vahvempaan yhteistyöhön ja yhteisjärjestön toiminnan tukemiseen. Vapaa sivistystyö voi vahvistaa identiteettiään ja lisätä tuloksellisen toiminnan näkyvyyttä puhaltamalla yhteen hiileen ja rakentamalla yhdessä vapaan sivistystyön loistavaa tulevaisuutta. Helsinki Eeva-Inkeri Sirelius Pääsihteeri 3

4 VSY:N TOIMINTAKERTOMUS 2005 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on sääntöjensä mukaisesti 1) pitänyt yhteyttä vapaan sivistystyön järjestöjen kesken, 2) edistänyt vapaata sivistystyötä yhteiskunnassa, 3) hoitanut ja kehittänyt yhteyksiä vapaan sivistystyön ulkomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja 4) edistänyt alan pedagogista kehitystä. taa aikataulua tai siirtää toimintoja seuraavalle vuodelle. VSOP-ohjelmassa oli eräänlainen murrosvaihe. Ensimmäisestä VSOP-ohjelmakaudesta tehty ulkoinen arviointi ja sen tulokset johtivat hyvin huolelliseen toisen vaiheen ohjelman suunnitteluun. Suunnittelun vaatima aika ja työpanos veivät resursseja esimerkiksi uuden perehdyttämiskoulutuksen suunnittelulta ja toteutukselta. Vuodelle 2005 laadittu toimintasuunnitelma on toteutunut hyvin. Joidenkin tehtävien osalta on ollut tarpeellista laven- Seuraavassa tarkastellaan vuoden 2005 toimintoja VSY:n sääntöjen mukaisten tavoitteiden toteutumisen kannalta. 1. VAPAAN SIVISTYSTYÖN EDISTÄMINEN 1.1. Edunvalvonta Edunvalvonnan kohteina olivat rahoitusjärjestelmien uudistamistoimet, suuntaviivaohjauksen kehittäminen, opintosetelin käyttöönoton valmistelu sekä yliopistojen avautuminen aikuiskoulutuksen suuntaan. Keskusteluja sävytti huoli aliedustettujen väestöryhmien tavoittamisen keinoista, huoli aikuisten taloudellisista edellytyksistä osallistua koulutukseen sekä kiinnostus seurata Noste-ohjelman onnistumista ja tuloksellisuutta. Koulutuksen arviointineuvoston yhtenä arviointikohteena oli vuonna 2005 vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne ja palvelukyky. Arviointiryhmän tukena toimivan suunnitteluryhmän työskentely osoittautui pikemminkin edunvalvontatyöksi kuin arviointiryhmän tukemiseksi. Lausuntojen antaminen, kuulemistilaisuuksiin ja työryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä asiantuntijana toimiminen ovat vakiintuneita edunvalvonnan työmenetelmiä. VSY oli vuonna 2005 kuultavana eduskunnassa seuraavasti: Eduskunnan sivistysvaliokunta Hallituksen esitys 112/2005 Esitys koski vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamista Eduskunnan hallintovaliokunta HE 88/2005 ja HE 112/2005 sekä LA 91/2005 ja LA 98/2005 Hallituksen esitys lain vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Lausuntoja annettiin: Opetusministeriölle: Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen (Työryhmämuistio 2004:39) Yliopistojen aikuiskoulutustyöryhmä, kuulemistilaisuus kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten rahoitusjärjestelmien uudistaminen, kuulemistilaisuus Opetushallitukselle: Kielitutkintotoimikunnan asettaminen Puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat opetushallituksen pääjohtajan Kirsi Lindroosin luona Keskustelun aiheina olivat vapaan sivistystyön oppilaitosten tulevaisuuden 4

5 uhat ja mahdollisuudet. Hänelle vietiin Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön VSY - Visio esite. Opetushallituksen ja opetusministeriön virkamiesten kanssa on ollut säännölliset keskustelu- ja tapaamisyhteydet. Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä (YTR) kokoontui muutamia kertoja ja opetusministeriön aikuiskoulutusyksikön virkamiehet kävivät kunkin järjestön kanssa erilliset neuvottelut toiminnan tuloksista joulukuussa Sidosryhmäyhteistyö Edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eräs muoto on turvata vapaan sivistystyön näkyvyys ja edustus mahdollisimman monessa koulutusta ja oppimista käsittelevässä työryhmässä ja yhteistyöverkostossa. Mukanaolo antaa mahdollisuuden tuoda esille vapaan sivistystyön merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille ja tehdä näkyväksi vapaan sivistystyön sektorin rooli osana suomalaista koulutusjärjestelmää. (Liite 1) Vuonna 2005 VSY oli edustettuna: Eeva-Inkeri Sirelius: - Aikuiskoulutusneuvosto - Aikuiskoulutusneuvoston työjaosto - EAEA:n hallitus (varapuheenjohtaja) - Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä YTR - Vapaan sivistystyön arvioinnin suunnitteluryhmä - Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto - UNESCOn kasvatusjaosto - Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtokunta - Aikuisopiskelijan viikko 2005 kampanjatoimikunta - Opintosetelin käyttöönottoa valmisteleva työryhmä Leena Saloheimo: - Aikuiskasvatuslehden toimituskunta Johanni Larjanko: - Grundtvig -verkosto 2. KANSALLINEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN 2.1. Seminaarit ja tapahtumat Yhteisjärjestö oli omassa toimintaohjelmassaan suunnitellut vuodelle 2005 muutamia vapaan sivistystyön yhteisiä tapahtumia. Päätapahtumana oli joulukuussa järjestetty Virtapiiri-seminaari, joka järjestettiin kansalaiskasvatuksen teemavuoden kunniaksi uusissa Svenska folkskolans vänner -järjestön omistamissa G18 tiloissa. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli 100 vapaan sivistystyön ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijaa, ja ilmapiiri oli positiivinen ja osallistujia vahvistava. Ajatus uusista vapaan sivistystyön Virtapiiri-seminaareista sai kannatusta. sen tutkijatapaamisen järjestelyissä yhteistyössä Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran kanssa, Aikuisopiskelijan viikon 2005 päätapahtumassa yhteistyössä Erilaisten oppijoiden liiton kanssa ja Suolahti -seminaarin järjestäjänä yhdessä Keski-Suomen opiston ja opetusministeriön kanssa. Seminaariohjelmat käsittelivät ajankohtaisia teemoja: kansalaiskasvatus ja aktiivinen kansalaisuus, monikulttuurisuus ja erilaisuuden kohtaaminen, vapaa sivistystyö tutkimusalueena ja globalisaation haasteet suomalaiselle sivistys- ja osaamispolitiikalle Tiedotus VSY:n avoimet ovet Muista tapahtumista mainittakoon NVL-verkoston ja VSY:n yhdessä järjestämä avoimet ovet -tilaisuus uusissa toimitiloissa Annankadulla ja monikulttuurisuutta käsittelevä seminaari Kulttuurikeskus Caisassa. Omien tilaisuuksien lisäksi VSY oli mukana kumppanina aikuiskasvatuk- VSY:n tiedostustoimintaa parannettiin tuottamalla ajankohtaistiedotteita VSY:n kotisivuille. Henkilöstö työsti VSY:n tiedotussuunnitelmaa ja päätti kohdentaa tiedotustoimintaa jatkossa erityisesti VSY:n jäsenjärjestöille. Päätettiin ottaa käyttöön sähköisesti jaettava jäsentiedote, joka sisältää uutisia ja ajankohtaisia asioita kaikista VSY:n toiminnoista: edunvalvonta, EAEA, NVL ja VSOP-ohjelma ja muut projektit. Toteutus siirtyi vuodelle

6 2.3. SOFIA-hanke Vapaan sivistystyön yhteistyötä toteutettiin VSY:n koordinoimassa SOFIA-hankkeessa. SOFIA (Suomalaisten opiskelu Finnish Adult Education) -hanke alkoi keväällä 2005 opetusministeriön myöntämällä tuella ja tavoitteena on kehittää ulkosuomalaisia palveleva ja heidän opiskeluaan tukeva toimintamalli. SOFIA -hankkeen koordinaattorina aloitti FM,KTM Minna Kantola, joka asuu ja työskentelee Fuengirolassa, Espanjassa. Hanke aloitettiin kartoittamalla Aurinkorannikolla asuvan aikuisväestön koulutustarpeita ja selvittämällä alueella olevat kouluttajaresurssit. Toiminta käynnistyi lokakuussa pidettävillä SOFIA-keskuksen avajaisilla. Hankkeen väliraportti toimitettiin opetusministeriölle Muu ajankohtainen yhteistyö Vuonna 2005 perustettiin toimikunta valmistelemaan J.V. Snellmanin juhlavuotta. Toimikunnassa vapaata sivistystyötä edusti rehtori Ville Marjomäki. Toimikunnan sihteeri hyödynsi VSY:n avulla vapaan sivistystyön oppilaitosten verkostoa levittääkseen juhlavuoden ohjelmakalenteria ja tietoa Snellmanin sivistyskäsityksistä. Eduskunta valmistautui myös omaan 100-vuotisjuhlaansa ja Eduskunnan kirjasto pyysi VSY:n tukea, jotta oppilaitokset huomioisivat juhlavuoden omassa suunnittelussaan ja järjestäisivät keskustelutilaisuuksia eduskuntalaitoksen historiasta ja nykyisestä toiminnasta. Aktiivista kansalaiskeskustelua ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä tuettiin lähettämällä ilmainen cd-rom -esitys eduskunnan toiminnasta kaikkiin oppilaitoksiin. SOFIA-keskuksen avajaiset Vasemmalta alkaen Ansa Ollila, Liisa Leskinen, Minna Kantola, Linda Alrubaie 3. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 3.1. Eurooppalainen aikuiskoulutusyhteistyö VSY:n rooli EAEA:n tiedotusyksikön ylläpitäjänä on merkittävä niin aineellisten resurssien kuin osaamisvarannon kannalta. VSY on EAEA:n jäsenjärjestöistä ainoa, joka opetusministeriön myötävaikutuksella tukee EAEA:n toimintaa vuosittain yli eurolla. Suomi tarjoaa tärkeätä asiantuntijuutta EAEA:lle antamalla yhden henkilön työpanoksen niin tiedotus- kuin myös ATK-tukitehtäviin. EAEA:n julkikuva on paljolti riippuvainen hyvin hoidetusta sähköisestä tiedottamisesta ja toimivista kotisivuista. EAEA:n jäsenmäärä on kasvanut 115 jäseneen 40 eri Euroopan maassa. Samalla tarpeet tuottaa tiedotusmateriaalia usealla kielellä ovat kasvaneet. Suomen toimistossa työskenteli kolmen kuukauden ajan saksalainen korkeakouluharjoittelija Vera Sperling. Harjoittelu toteutettiin Leonardo-ohjelman puitteissa. Vera valmisteli järjestön tiedotusstrategiaa, osallistui uutisaineiston tuottamiseen ja käänsi EAEA:n kotisivuille saksankielistä aineistoa. Henkilöstö oli tyytyväinen ulkomaisen harjoittelijan työpanokseen ja hänen läsnäolonsa tarjosi kaikille erinomaisen kielikylvyn. EAEA:n vuosikokous pidettiin marraskuussa Norjassa, Lillehammerissa, missä hyväksyttiin järjestölle uudet säännöt. VSY:n pääsihteeri oli EAEA:n varapuheenjohtajan roolissa mukana sääntömuutostyöryhmässä. Sääntömuutoksilla täsmennettiin jäsenten kategorioitumista varsinaisiksi (ordinary) tai ulkojäseniksi (associate). EAEA siirtyi samalla kahden vuoden kokousrytmiin siten, että vuosikokous pidetään joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet valitaan 2-vuotiskaudeksi. 6

7 EAEA on vahvistanut suhdettaan Euroopan unioniin ja komissio käyttää EAEA:ta keskustelu- ja yhteistyökumppanina. Huhtikuussa järjestettiin vastaanotto EU:n parlamentin tiloissa ja paikalle saapui noin 80 henkilöä: parlamentin jäseniä kuin myös EAEA:n omia jäseniä eri Euroopan maista. Samalla kun tehtävät Euroopassa ovat laajentuneet, on järjestöllä pyrkimyksiä rakentaa aiempaa tiiviimpiä yhteyksiä maailmanlaajuisesti toimiviin aikuiskoulutusjärjestöihin. Suomen edustajan tehtävänä on viestittää EAEA:n hallitukselle niistä painotuksista ja priorisoinneista, joita suomalaiset jäsenet pitävät tärkeinä. Ennen EAEA:n vuosikokousta VSY kutsui koolle kaikki viisi EAEA:n suomalaista jäsentä ja neuvottelussa linjattiin jäsenten yhteiset tavoitteet seuraavalle toimintavuodelle. Aikuiskoulutusalan lehtien laajamittainen yhteistyö- ja verkostohanke INFONET käynnistyi Grundtvig 4 -projektina. Hankkeessa on viisi partneria Suomesta ja EAEA:ta edustaa Johanni Larjanko, VSY:n kansainvälisen asioiden sihteeri. On aloitettu kaksi uutta hanketta, joissa suomalaiset ovat vahvasti mukana. DEMOS-hankkeen tavoitteena on luoda pohjoismainen dokumentti demokratiasta, aktiivisesta kansalaisuudesta ja elinikäisestä oppimisesta. Monimuotooppimisen työryhmä kehittää hankkeessa IT ja demokratia työmuotoja, jotka edistävät aktiivista kansalaisuutta ja demokraattista osallistumista. JAVAL-projekti VSY on koordinaattorina opitun tunnustamista työstävässä projektissa nimeltä JAVAL (Joint Action for Valuing Learning). Hanke saa rahoituksen Nordplus NABO -ohjelmasta ja siinä on mukana Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat. JAVAL-projekti järjesti onnistuneen seminaarin Lillehammerissa marraskuussa. Siellä esiteltiin esimerkkejä eri maiden käytänteistä, joilla opitun tunnustamista toteutetaan tai aiotaan toteuttaa. 70 osallistujan joukossa oli viisi suomalaista ja työpajoissa esiteltiin kaksi suomalaista esimerkkiä. Hanke jatkuu vuonna Pohjoismainen yhteistyö NVL - Aikuisen oppimisen pohjoismainen verkosto Aikuiskoulutuksen pohjoismainen yhteistyö organisoitiin uudella verkostomallilla alkaen. Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen SVL (Styringsgruppen for Voksnes läring) päätti antaa pohjoismaisen verkoston päävastuun Ruotsiin Center för Flexibelt Lärande (CFL) -järjestölle. Tämän lisäksi jokaiseen maahan valittiin kansallinen koordinaattori ja hänelle työnantajan tehtävistä ja työtiloista huolehtiva vastuutaho. Suomessa NVL (Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande) -verkoston kansallisena kotipesänä aloitti VSY ja koordinaattorina KM Carola Lindholm. Uusi hallinnollinen organisoitumistapa kuin myös Nordplus-ohjelmat ovat onnistuneet lisäämään pohjoismaista yhteistyötä kiitettävällä tavalla. On nähtävissä, että mm. suomenkieliset oppilaitokset ovat tulleet aiempaa enemmän mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön. Suomalaisten määrä oli 21 % kaikista NVL-verkoston järjestämiin tapahtumiin osallistuneista henkilöistä. Suomen koordinaattori keskittyi vuonna 2005 rekrytoimaan suomalaisia asiantuntijoita erilaisiin verkostoihin, jotka koskivat koulutuksen laatua, opitun tunnustamista ja työssä oppimista. Kansallisella tasolla on aloitettu laatuverkoston luominen ja aikuisen ohjaukseen liittyvä verkosto on myös alullaan. Verkostoihin on kutsuttu edustajia työelämästä, aikuiskoulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä kuin myös tutkimuksen alalta. Pohjoismainen pääsihteerikokous Vapaan sivistystyön sektorilla on ollut tapana järjestää ns. pääsihteerikokouksia vuosittain. Vuonna 2005 kokouksia oli kaksi. Toinen oli tarkoitettu vain Pohjoismaiden pääsihteereille ja toiseen olivat kutsuttuina myös Baltian maiden pääsihteerit. Perinteen jatkamista pidettiin välttämättömänä, jotta voitaisiin kuulla raportteja kussakin maassa tapahtuvista lainsäädäntöön ja rahoitukseen liittyvistä mahdollisista muutoksista sekä valmistella yhteispohjoismaista näkemystä muilla Euroopan foorumeilla. Pohjoismainen matka-apuraha VSY sai opetusministeriöltä avustusta, jolla voidaan taloudellisesti tukea vapaan sivistystyön toimijoiden osallistumista seminaareihin ja kokouksiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Matka-apurahoja myönnetään hakemuksesta ja haku on jatkuvaa. Mahdollisuudesta tiedotetaan VSY:n kotisivuilla. Vuonna 2005 avustusta käytettiin korvaamaan useiden henkilöiden matkakuluja heidän osallistuessaan Lillehammerissa järjestettyyn JAVAL-konferenssiin (Opitun tunnustaminen) marraskuussa

8 4. VSOP-OHJELM A VSY:n hallinnoima VSOP-ohjelma sisältää kolme kehittämisaluetta: henkilöstön täydennyskoulutuksen, vapaan sivistystyön tutkimuksen ja erilliset kehittämishankkeet, jotka ovat tukeneet suuntaviivaohjauksen toimeenpanoa. Täydennyskoulutusohjelmat tarjoavat tietojen ja taitojen uusintamisen ja päivittämisen mahdollisuuksia aikuispedagogian lisäksi myös muilla alueilla kuten johtaminen, työyhteisön kehittyminen, tiedotus- ja viestintä, monikulttuurisuuden kohtaaminen jne VSOP-ohjelman I-vaiheen toteutus TÄYDENNYSKOULUTUS Vuoden kuluessa järjestettiin kymmenen (10) Opisto muutoksessa -ohjelmaa. Kaksi näistä oli aloitettu vuonna 2004 ja kolme jatkui vuoden 2006 puolelle. Ohjelmaan osallistui 92 vapaan sivistystyön oppilaitoksen työntekijää tai luottamushenkilöä. Ohjelman tavoitteina oli mm. työyhteisöjen toimintastrategioiden ja työkyvyn vahvistaminen sekä yhteisten käytänteiden kehittäminen. Ohjelma koostui kuudesta tapaamisesta ja välitehtävistä, joissa työstettiin osallistuja- ja ongelmalähtöisesti yhdessä sovittuja kysymyksiä. Mukana oli sekä yhden että useamman opiston työyhteisön muodostamia ryhmiä. Monet ryhmistä muodostuivat yhdistämisprosessissa olevien opistojen henkilöstöistä. Koulutuksen vetäjä oli koulutuspäällikkö Erkki Takatalo Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta. Yksittäisille osallistujille tarkoitettuja täydennyskoulutuskursseja (2 5 ov) toteutettiin kymmenen (10), joista neljä (4) oli vuonna 2004 aloitettuja ja kaksi (2) vuodelle 2006 jatkuvaa koulutusta. Sisällöt liittyivät mm. johtamiseen, oppimismenetelmiin, erityisesti oppimiseen verkossa, viestintään ja markkinointiin sekä monikulttuurisuuteen. Osallistujia kursseilla oli kaikkiaan 171. VSOP-koulutuksen toteuttajien joukkoa vahvistettiin vapaan sivistystyön toimijoilla: vapaan sivistystyön etäopettajien täydennyskoulutuksen toteuttaja oli Etäopisto, Monikulttuurisuuden kohtaaminen -koulutuksen toteuttivat Viittakiven opisto ja Työväen Sivistysliitto. Muita koulutuksien toteuttajia olivat Lapin yliopisto, Eduta-instituutti Tampereelta, Palmenia Helsingistä ja Johtamistaidon Opisto JTO sekä Åbo Akademi. Koulutuksista yksi oli ruotsinkielinen. Kolme kurssia jouduttiin peruuttamaan ilmoittautuneiden vähyyden takia, yksi koulutus siirrettiin vuoden 2006 puolelle. ruotsinkielinen yhteisöllisyysopintoryhmä, toteuttajana oli aikaisempaan tapaan Åbo Akademi. Opiskelijoita oli 28. VSOP-koulutukseen osallistui kaikkiaan 291 henkilöä vuonna Yhteenvetotaulukko koulutuksista on liitteenä (liite 2). VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUTKIMUKSEN VAHVISTAMINEN Vapaan sivistystyön tutkimusapurahojen hakuaika oli keväällä maalis-huhtikuussa ja jatkohaku elokuun loppuun. Apurahoja haki kaikkiaan 27 henkilöä. Tutkija-apuraha (1 600 e/kk) myönnettiin kahdeksalle (8) tutkijalle, kannustusrahoja (900 e) myönnettiin viisi (5). Tutkimusapurahoja jaettiin yhteensä euroa. Lisäksi myönnettiin yksi matka-apuraha kansainväliseen tutkijaseminaariin osallistumiseen. Lista apurahojen saajista ja heidän aiheistaan on liitteessä (liite 3). Vapaan sivistystyön tutkijatapaaminen 2005 järjestettiin Harjattulassa Turussa. Tilaisuus oli yksipäiväinen, koska osallistujilla oli mahdollisuus siirtyä suoraan Turussa pidettyyn pohjoismaiseen aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen. Harjattulassa oli 19 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista ja järjestöistä. Esillä oli kahdeksan (8) erilaista tutkimustyötä gradusta väitöskirjatutkimukseen. Aikuiskasvatuksen tutkimuksen asiantuntijana tapaamisessa oli yliassistentti, KT Petri Salo Åbo Akademista. Vapaan sivistystyön tutkimustietokanta päivitettiin mm luvulla tehdyillä opinnäytetöillä kevätkaudella. Päivitystyön tekivät kasvatustieteiden opiskelijat Mari Nuutinen ja Hannele Sirkkanen. Tietokanta on verkossa osoitteessa Suomalaisen aikuiskasvatuksen kenttiä ja kerrostumia (SAKKE) esittelevän ja niitä koskevaa tutkimusta kokoavan oppikirjasarjan toimituskunnalle koottiin tukiryhmä, joka on kokoontunut kerran. Seppo Niemelä, Juha Sihvonen ja Aki Ojakangas/Tytti Liinakoski edustavat tukiryhmässä vapaata sivistystyötä. Sarjan päätoimittaja on Anja Heikkinen ja se tuotetaan Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran, KVS:n ja VSY:n yhteistyönä. VSOP-suunnittelija toimii toimituskunnan ja tukiryhmän yhteyshenkilönä ja hallinnoi toimituskunnan virtuaalista kotipesää. Toistaiseksi viimeinen yhteisöllisyysopintoryhmä (10 ov) saatiin päätökseen vuoden alkupuolella. Ryhmä oli kolmas 8

9 KEHITTÄMISHANKKEET Aktiivinen kansalaisuus ja tietoyhteiskuntavalmiudet Vapaan sivistystyön Kansalaisopintojen ja Tietoyhteiskuntavalmiudet-opintojen opetussuunnitelmasuosituksien kokeilua jatkettiin. Kansalaisopintosuositusta kokeiltiin pilottituen turvin kymmenessä (10) oppilaitoksessa ja Tietoyhteiskuntavalmiudet-opintojen suositusta viidentoista (15) oppilaitoksen (joissa 18 opintoryhmää). Pilottioppilaitosten edustajille järjestettiin seminaaripäivä Helsingin Aikuisopistossa Lista pilottikoulutusryhmistä on liitteenä (liite 4). Sekä ensimmäisen ( ) että toisen ( ) pilottikierroksen kokeilut on raportoitu ja niistä tehtiin yhteenvetoraportit. Piloteista koottiin myös esite Ties vaikka tällä menolla ollaan kansanedustajia koko sakki, jossa on kuvattu kahdeksan (8) erilaista suositusten pohjalta toteutettua koulutusta. Kansalaisopintojen suositus käännettiin englanniksi. Kansalaisopintojen verkkoversiota varten tehtiin hankesuunnitelma (KOVERA), joka esiteltiin opetusministeriössä syksyllä. Virtuaalisten kansalaisopintojen oppimisympäristön valmisteluun ryhdyttiin Discendum OY:ssä työskentelevän KT Lauri Jäntin kanssa. Loppusyksyllä järjestettiin Helsingissä Aktiivisen kansalaisuuden areenat -seminaari. Aktiivisen kansalaisuuden teemaa tutkittiin osallisuuden, ihmisoikeuksien ja aktiivisen kansalaisuuden taitojen oppimisen näkökulmista alustuksissa, muissa esityksissä ja työpajoissa. Alustajina olivat mm. rehtori Björn Wallèn, ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, filosofi Eero Ojanen, vuoden 2005 pakolaisnainen Amran Mohamed Ahmed, EU:n Sudanin erityisasiantuntija Pekka Haavisto ja kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä vapaan sivistystyön oppilaitoksista ja järjestöistä sekä kansalaisjärjestöistä. Seminaari liittyi ainoana suomalaisena aikuiskasvatusalan tilaisuutena EU:n vuositeemaan, joka oli The Year of Learning for Democratic Citizenship. Monikulttuurisuus Kulttuurienvälinen vapaa sivistystyö KUVASI-hankkeessa järjestettiin valtakunnallinen seminaari Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä Seminaarissa nostettiin esiin monikulttuuristuvassa ympäristössä toimimiseen ja erilaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä Amran Mohamed Ahmed esiteltiin KUVASI-hankkeessa kehitetty Monikulttuurisuuden kohtaaminen MOK-koulutusohjelma. Seminaarin osallistujat olivat pääasiassa vapaan sivistystyön oppilaitosväkeä. Heitä oli paikalla 59 henkilöä. Varsinainen MOKkoulutusohjelma toteutettiin yhteistyössä Viittakiven opiston ja Työväen sivistysliiton kanssa. Osallistujien määrä jäi, odotettua alhaisemmaksi, 15 henkilöön. Opitun tunnustaminen Vuosi oli kaksivuotiseksi suunnitellun, Euroopan unionin rahoittaman REFINE-hankkeen (Recognising Formal, Informal and Non-formal Education) toinen vuosi. Hankkeessa on testattu mm. nonformaalissa koulutuksessa opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä. VSY:n koordinoimassa ryhmässä ovat olleet mukana Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Lapin yliopisto, TSL ja Nuorten Akatemia. Ryhmä tapasi kolme kertaa vuoden aikana, raportoi kokeilunsa ja tuotti suosituksen opitun tunnustamisen välineiden kehittämisestä. Kaikkien suomalaisten partnerien edustajat (5 henkilöä) osallistuivat hankkeen loppuseminaariin, joka pidettiin Roomassa katolisen avoimen yliopiston LUMSA:n tiloissa. Hankkeen koordinaattorina toimi tohtori Pat Davies ja koordinoivana laitoksena Lillen tekninen yliopisto Ranskasta VSOP-ohjelman II -vaiheen suunnittelu Vuonna 2005 laadittiin VSOP-ohjelman II-vaiheen ( ) projektisuunnitelma, joka hyväksyttiin VSY:n hallituksessa joulukuussa. Ohjelman tavoitteiden suunnittelussa hyödynnettiin mm. Vapaan sivistystyön visio prosessissa syntyneitä tuloksia sekä opetushallinnon vapaata sivistystyötä koskevia ohjelma-asiakirjoja ja selvityksiä. Suunnitelmassa otettiin huomioon myös vuonna 2004 toteutetun ohjelma-arvioinnin tulokset VSOP-ohjelman hallinto ja tiedotus Virtapiiri-seminaarin ryhmätyöskentelyä VSY:n työvaliokunnan VSOP-ryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi (6) kertaa. Ryhmän jäsenet ovat olleet Heljä Nur- 9

10 mela (KTOL), Tytti Liinakoski (SKY), Anneli Bauters (OKS) ja Maria Bäck (Bildningsforum r.f.). VSOP-ohjelman verkkosivustoa on ylläpidetty ja laajennettu. Verkkolehti Sivistys.netissä on ollut VSOP-uutisia omassa osiossaan sekä linkitys VSOP-ohjelman sivustolle. Aikuiskoulutuksen maailma -lehteen on tehty kaksi nelisivuista VSOP-vekkariliitettä. Lisäksi oppilaitoksille on lähetetty suoraan kaksi (2) VSOPkoulutusta ja -hankkeita koskevaa tiedotekirjettä. Tiedotteita on toimitettu myös KTOL:n ja Kansanopistoyhdistyksen jäsenkirjeiden ja sähköisten ajankohtaiskirjeiden mukana. VSOP-ohjelmassa tuotettuja kirjallisia aineistoja on toimitettu tilausten mukaan oppilaitoksille ja järjestöille yli 600 kpl syksyn 2005 aikana. 5. TALOUS Tilikauden tulos on 842,69 euroa ja se vastaa vuodelle 2005 tehtyä talousarviota tyydyttävästi. Taloushallintopalvelut on ostettu Tilitoimisto Kansallispalvelu Oy:ltä. 6. JÄSENET, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT Yhteisjärjestön jäseninä olivat seuraavat yhteisöt: Hallitus vuonna 2005 Demokraattinen Sivistysliitto Kansalais- ja työväenopistojen liitto Kansallinen Sivistysliitto Kansan Sivistystyön Liitto Kansanvalistusseura Kirkkopalvelut Maaseudun Sivistysliitto Opintotoiminnan Keskusliitto Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Suomen Kansanopistoyhdistys Suomen Setlementtiliitto ( alkaen) Svenska Folkskolans Vänner Svenska Studiecentralen Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto Työväen Sivistysliitto Vihreä Sivistysliitto Jäsenmaksu oli 1514 euroa, paitsi pienten jäsenjärjestöjen DSL:n ja Vision 840 euroa vuodessa. Hallinto Järjestön puheenjohtajana on toiminut toiminnanjohtaja Pekka Sallila Kansanvalistusseurasta. Varapuheenjohtajina ovat toimineet Jyrki Ijäs ja Martti Markkanen. hallituksen jäsen Seppo Ruotsalainen Martti Markkanen Markku Pyykkölä Anneli Kajanto Erkki Koskiniemi Heikki Toivola Paula Yliselä Voitto Mäkipää Jyrki Ijäs Risto Pontela Matts Granö Björn Wallén Merja Hanhela Jorma Turunen Jaakko Rantala Anneli Bauters varajäsen Leo Partanen Heljä Nurmela Pirkko-Liisa Ollila Eeva Siirala Tapani Kaakkuriniemi Satu Kantola Varpuliisa Korpivaara Ahti Valke Tytti Liinakoski Elina Varjonen Hedvig Stenman Stefan Andersson Inka Ukkola Mervi Ylitalo Aaro Harju Sulevi Riukulehto Hallituksen jäsenten esittämisjärjestys vastaa jäsenjärjestöjen listaa, jossa esittämistapa noudattaa aakkosjärjestystä. Hallitus piti neljä kokousta. Hallituksen sihteerinä toimi VSY:n viestintäsihteeri. 10

11 Hallituksen työvaliokunta Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pekka Sallila, varapuheenjohtajat Jyrki Ijäs ja Martti Markkanen sekä Heljä Nurmela, Heikki Toivola ja Jorma Turunen sekä pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius. Työvaliokunnan sihteerinä toimi järjestön pääsihteeri. Työvaliokunta piti 10 kokousta. Kevät- ja syyskokous Järjestön kevätkokous pidettiin ja sääntömääräinen syyskokous Ravintola Pääpostin tiloissa. Syyskokous hyväksyi VSY:n uudet säännöt jätettäväksi yhdistysrekisteriin tarkastettavaksi. Sääntömuutos koski erityisesti hallituksen kokoonpanoa, minkä tarkoituksena olisi keventää nykyistä hallintomallia. Sen sijaan, että kukin jäsen olisi edustettuna hallituksessa, rajataan uusissa säännöissä hallituksen jäsenten lukumäärä kolmen puheenjohtajan lisäksi 4 6 muuhun jäseneen. Hallituksen kokoonpanoa käsittelevään pykälään on lisätty maininta, että kaikki jäsenistöä edustavat vapaan sivistystyön oppilaitosmuodot tulee olla hallituksessa edustettuina. Tilintarkastajat Tilintarkastajina ovat olleet KHT Keijo Kauppinen ja hänen varallaan KHT Ilkka Sipilä sekä Timo Tuomi (OK) ja hänen varallaan Aila Jussila (TJS). Henkilöstö Henkilöstöön ovat kuuluneet pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius, kansainvälisten asioiden sihteeri Johanni Larjanko, NVL-koordinaattori Carola Lindholm ja VSOPsuunnittelijat Anne Kotonen ja Leena Saloheimo sekä toimistosihteeri Marika Kaarlela, jonka toimenkuva muuttui viestintäsihteeriksi. SOFIA-hankkeen projektikoordinaattorina aloitti FM, KTM Minna Kantola. Henkilöstö teki opintomatkan sisarjärjestöön ENAEA (Estonian Nonformal Adult Education Association) Tallinnaan kesäkuussa Sääntömuutoksen yhteydessä täsmennettiin myös järjestön tarkoitus- ja toimintapykäliä. Henkilöstön täydennyskoulutus vuonna 2005 Optima -koulutuspäivä Anne Kotonen, Leena Saloheimo Projektisuunnittelun perusteet verkkokurssi Leena Saloheimo helmi-maaliskuu Looginen viitekehys, perusteet -verkkokurssi Leena Saloheimo maalis-huhtikuu Verkkokirjoittamisen verkkokoulutus Marika Kaarlela, Anne Kotonen JÄSENYYDET VSY on kansainvälisten järjestöjen European Association for the Education of Adults (EAEA) ja International Council for Adult Education (ICAE) jäsen. Yhteisjärjestö on jäsenenä Informaatio-osuuskunta Katto- Menyssä ja Opetusalan työnantajaliitossa. 11

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liiton toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. Strategiaa täydentää sen toimeenpanosuunnitelma ja toimintaympäristökuvaus. Strategian liitteeksi laaditaan

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle.

Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yhdistyksen toiminta rakentuu vuonna 2013 hyväksytyn strategian pohjalle. 1. Missio, visio ja tavoitteet Vapaa Sivistystyö ry:n missiona on vapaan sivistystyön asemaan ja toimintaedellytyksiin

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen ja työn toteutus eri osapuolten kesken Koulutuksen järjestäjien tilaisuus 15.9.2008 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Nordplus ohjelma. Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus ohjelma. Nordplus Aikuiskoulutus Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelman päämäärät Edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä pohjoismais-balttilaista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande Bildningsorganisationerna ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2011. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande Bildningsorganisationerna ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande Bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 2 (14) SISÄLTö 1 Johdanto 3 2 Vaikuttamistoiminta 5 2.1 Vapaan

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö opinnollistamisessa

Työelämäyhteistyö opinnollistamisessa Työelämäyhteistyö opinnollistamisessa Verkkovirta-paja 28.3. klo 12.30-14.45 28.3.2017 Validoinnin pohjoismainen malli Marjaana Mäkelä/Haaga-Helia POHJOISMAINEN VALIDOINNIN LAATUMALLI kehittämishanke vuosina

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Vuonna 2015 vapaa sivistystyö on arvostettu suunnannäyttäjä maailmaan, jossa jokaisen omaehtoinen oppiminen, ihmisenä kasvaminen ja täysipainoinen kansalaisuus toteutuvat. Vuosikertomus 2010 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Vapaata sivistystyötä koskeva tutkimus Itä- Suomen yliopistossa

Vapaata sivistystyötä koskeva tutkimus Itä- Suomen yliopistossa Orivesi 19.8.2012 Vapaata sivistystyötä koskeva tutkimus Itä- Suomen yliopistossa Jyri Manninen Professori (aikuiskasvatustiede) Osastonjohtaja Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Tutkimuksen päälinjat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ FAKTAA EXPRESS /2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 1/20 3/20 AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry. 1.1. 31.12.2006

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry. 1.1. 31.12.2006 1 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2006 Keskeiset Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry:n toimintamuodot ovat julkaisutoiminta, tutkimusja koulutuspoliittinen vaikuttaminen,

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot