H[meen\niin Museo- ja. Kyriin Joulu Julkaisiia: Kyron Joulu kansanrunouden kuvaaja. Kotiseutuyhdistys r.y. Sisiillys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H[meen\niin Museo- ja. Kyriin Joulu 197 5 Julkaisiia: Kyron Joulu 1975. - kansanrunouden kuvaaja. Kotiseutuyhdistys r.y. Sisiillys"

Transkriptio

1 .t

2 Kyron Joulu 1975 Sisiillys slvu 1. Hyvii Kyrrin Joulun lukija 2. Hannu Lehtipuu: loista joulua 3. T. E. Kemppainen : Kuntauudistuksesta 4. Heikki Laukkanen.' Kuntauudistuksesta ja kuntien viilinen yhteistyo 5. F. E. Sillanptiri : Ttillinmaki 8. Arvo Poika Tuomineu Joulu kotona Kyr6ss6 ja muualla maailmassa 10. Erkki Mattila: Taidemaalari Wilho Salo 12..W.Tuokkola: Porin radan juhlajunaa vastaanottarnassa 13. Sirkku Peltoniemi: Pellolta leiviiksi L!" Panu Rajala: Mokinpoika herrojen koulussa 17. "Joulupuu on rakennettu..." 19. Matti Huus ari : F. E. Sillanpiidn seuran j oulutervehdys 20" Giusepp_e Acerbin - kansanrunouden kuvaaja - matka Hiimeenkyrdn JEirvenkyliiiin vuonna 1799 (Eero Saarenheimon tutkimuksen pohjalta koonnut Kauno Perkieimiiki) 12," laimo jcis: -apsuuden joulut pyhiijtirvellii 23. Laitilan Matti: Kala-Ville -',,r - 24" Riitta Leppcinen: Entisajan joulua 26. Erkki Salomaa: Jouluna Arvo R.itamciki : Muistiinmerkittyjii tapahtumia Jiirvenkyliln suurpalosta 34. R.aakel Vesa: Vain kilteille lapsille lahjoja Kyriin Joulu Julkaisiia: H[meen\niin Museo- ja Kotiseutuyhdistys r.y. Toimikunta: Kauno Perkiomiiki, vastaava Erkki Salomaa. ilmoitukset PerttiNykiinen, taitto Matti Tuomisto Kansi: Lea Viiisiinen ja Pertti Nykiinen Valokuvat: Pertti Nykiinen, Vesa S-ikka, kirllittajat Valoladonta ja taitto: Hiimeenkyriin Senomat Paino: Kangasalan Kirjapaino lvls

3 HpuglT.tad oundx oxsd olun\!u!olyqat r t' "t s t7 s1p q tn7.na sllox D { - oa snry uo.,r tquaaup H idolrnlnof 'araraaal upqpt uzru aru lslas -rntdds otluo{ Dl.l.nu 'auttuoodtvtl urlau o1.o[ 'unotu \auunlnlnof udsudq udtluda lptglyll DSSDaADU nf osslpol'anlulpp souuo-oqonr uaulprppuril(?{ anlnuu! apqtyn1nol 'plsltuq! pip pltt4pla pyas udoplsrnta urydbta llsduoltotlol o[ - uauua uloyo[ 'oqsntun7.qodo1 'oqsoyqn[ uopqot upttt1 o[ uoqndr stftutstq uo ossasynodo DYo,t 'Dnnulut ulml rs0uolo2l olpuls uamoludtads otn'pnautaw0\oa ulnl pssg,rty uaurcudrads ra 'ossryaojsj 'ralsa ulnq ossataons pnlau uaurcudraos ap D rynof 'lda -aprqld^,asqnunnol of Torogo4pll unlnof u!d/f',,"'ofoltlodol ttut$u& pupttlpd pupt uo arual, :DntDS fio uo oraouos unynof $p7 ua[o4dslson;.raslpl -g.rtq psltqttu - pslplauofot1td tp^!ua!^ ptls ual -!a D{ pslpygttydludq tp^!tp!^ gtls ua474j 'ourson^ -nqp araradl.dlrsont Q7a7.a1t uo sddqn[ uoqndy uouunysrutqr 'on1no[ 'ulsa uaw 'uaasaaquuad ttlofiod tp^tgll yas4n1rottty uapqal upurpj 'uama1.qt uo DrsV 'uttutua"md unoilo4papa p1&sauau nlqat ug"rty Nnn pna 'oo\lol auuauaqqo[ 'ataraossopav. ap D ttg a1st117a1 'pqsptufi.saulr rsdq2lol ulzlas uodu -oqlv 'nlnof uouunrlolds ulltptldl lsryaulu uap -qal x{ utqry.puua{oo1 oplou!2lyrdra ulltplo pafllal -!$lon^ uafo4yras ual.slnapnopt!$astataf - una -uatrys 'nlnof ug"tty 11,o lralu ulyuas 'nsp41n[ -n1no{ D^DDtso^ paqal DDAalo auudsslspy ll saup puluauutqrcont DurstounilNua atutadldsrsona t 'pnaqsay uaalny p lttttuotparnzl 'onynol Dtslllaqnoy o{ pp^tg annms auutdtofioj nfiqq uqnof ug"tty p^{h

4 OSTA JOULUA! Joulusta on moneksi. Mihin kaikkeen -. nritiipi luetlelemaan, kun kasissii orr uusi todistus: kvroliiinenkin kotiseutulehti tahtoo ilmestyd nimenonraan jouluksi. Joku touhukas taella sanoi. kun puhui rakkauksistaan: ioulu. On ilo tehda sita ja tata... Me vihenrnrin aikaansaaval saamme sanoa: jouluna on iloejelg[lgsitii ja tete. Jos on joulusta moneksi, niin olkoon. kiitos kaikesta hyvdstli. Ja kuitenkin: "tarpeellisia on viihlin, tahi yksi ainoa". Moninaisia sini huolehdit ja hiitiiilet, ja kai nrindkin. Kykenemmekri joulunakaan etsinriin Jecsusta Kristusta, meille tullutta Vapahtajaa? Kenen juhlaan sini, hyvi 'kyrriliinen kristitty, nyt olet nrenossa? Kun tiissii lehdessii luullakseni saa myos nrenneisyys pu. hua, annettakoon sijaa K.V.Lrhtosen sanoille kirkkontme saarnatuolista yli 50 vuotta sitten: "-unnustanlnle, ettii tassii seurakuntatydssii on paljon puutteellisuutta. mutta siiti huolimatta emme saa olla katuen tunnustamatta, ettii hengellinen harrastus seurakunnassa on ylen lainteata. Sanankuulentaan ei suurilla joukoilla ole halua. Aineelliset ja nraalliset riennot valtaavat mieliii, niin ettti'ainoa tarpeellinen' useimmilta joko varsin unohtuu tai jaii syr.iiasiaksi... S_ynnin valta todistaa suruttomuutta ja hengellistii kuolenraa. Ei Jumala ole luvannutkaan varjella synnistri niitii. jotka hiinen armonsa ja armonviilikappaleet hylkiiiivit... Rakas Hdmeenkyr6n seurakunta! Painukaamme tomuun Herran eteen katumuksessa ja tosi parannuksessa." Katumus ja parannus on armoa ja iloa n1,tkin. Silla Jumala kliiintyy Kristuksessa ja hiinen kirkossaan syntisen puoleen ja tekee mahdolliseksi aloittaa alusta jotain parempaa, Time on iloista joulua! Kun joulu meidiit nyt vielzi jotenkin tavoittaa. voisiko se tavoittaa nliin. temmata pimeyden vallasta Kristukselle? Vain - sitiivarten Jeesus kerran syntyi, etta niin saisi sinullekin kliydii. Kaikki joulusi, vielli tiimlikin, kutsuvat sinua hyvin rakkaasti lumalan vihan alta hiinen armonsa alle. Hannu l*htipuu

5 ueu!8ddule>.fl.j 'uen+go[?lsro{res Je?lsluoru n+?"s?sseuueu ugrl?} u"?{ue}rn{ uh -u elo re?[nsr?{l?r stslll?{l"d?l "lsllpuun{"ll"a _'?fle$f?)l ql"jnes' ueplu rls?an>ll?f g{es epsr?uou"jrl 'o? e[mru ef elolsolneuolll?a slslols? 'ula grs4fllse d1qe1 uo e1seur1o1 ueuun{ ug..rd4ueatug11 "lresn 'e4qo4gde upslellelslod ef uo11oq ueplorse uelsrelql[ urrsrullelodleq sllesnu?ilnelol ueplof et ersre,rnddru u"??]srsro] ]"^o e:lol 'upulelpunnssn+slpnn?lsrulnl s11s uo?e["su?uun) ('nqlnnd snleseoueduaeulo+ Bilnru 'Z96l 'a of n11a1srued uo "ruq F?gt uee.redure; 'ulnt) 'sdrudsf>1p??t sn+slpnn uouu[?q ueepodqp,r 'su u^elo'?llrerer^ FgsH??+lnrlr?^ unnsr?{l"j "[ ueplolsv'uls>1nude1sne44rod leao eu e$ruu '?ls{9.1?gdso1111op1ed ur4elrof sg{ur $uqe1?ulo{re eturr,r uo olso^neuonl"a 'grsrelugfur leello l?ao le$loln+ Ef lnurqqedel upluo glslru,qlh 'g1s4f1tt11epe ueqils uo e11rof "E"? 'ue4se>1 ue4un)l uelsle11es soprl ueulolqeuedu,r s[o nsroll?r urslqje4uls4d ef uredop 'rs>lsl?lste{}"j uple[ro>1r1god ueur"{lnu -ruoru et?e lr?a uo?rsu e:lso{ 'gssrm>1gu elo Te??{r?nsr?{l J El -srlndo1.u"sv'"h"1 ueaqrem>1fu uersesnlsrpnnelurul?sseqn+111equlu?gl eur^ellnml glqf "B{l? lefulsnpe uepun>l uep44ufirn uf ue,r.rgfruno141 'ug.ldqueerugh 'ruul l"^[o?ubgae eurll1 'ls{gurgl}?ruglsel qln+ ee4le euue11l?$e 'q11eluq uo un{ 'rslguuresrelugr(ur }nun+}nntu Rellun: uo ueflellrlg1 '"{??s unnddol ugglsep,&{sl?ueslr 1uu11{ "}u?{ Bglld lqllsn1eq l"uun{ 1eue1d e[ ersrerro.re,r upfq ls^llo louunsrc 1s>lnlv 'e[ope:1 efolu+sne1 e[ gp4dlprles ue0urulus leeuqnol 1u,ro "lresn ]"uun) '"lsttu"lsoponru ueprenl"-"]unurolsrelqf 1et lqls{nnsl"uo{ol l$lnuuejnns glsrurglspqd uepunrl ueluard qlelpunns?)p[??s glsrl?^[ond un nl -096 elloq"l U"B^olls^ uo u??lunns Wrlgl essen4lef uesldllqey -1?lpso uepunlfndeeu ues u f ug.rd>lueeur?h uln{uroru?s?s -s"?ru o>1or1 g[eplrerurse e1qtt1n1 uo elsruruelour ptsl?n 'B?lupr1o1s1e1qf elsre.rerrsnurrdos ue{se{ uertun4lrndeeu'rulse?l3ru3]]rjons e[ "-q"luml q1e1o{eq uo?$euuelll 'ph"{ ueuropnn+qo{ "[o$h "lsru?lsrued "uf+leploq up4,( l"^ef+ au "{r"l?t^slrlel gffiuggsll?qd "Fnlnrul emu "H{e) "?lloq??e{r?^ uo uellurul uelsl"il? '000'] ell? uo n{np"{nse ueprol 'ee1un4'slsr?[es 002 qf uo?lspurul erutu?ul l '?erup upundne4 E?D/tg:t sne{rg_ rsqo?fopddne4 e[ elpetundne4?llspue s$nru 'ersrou?ueur?s nsasttlepne{ro l"arsqo fuun4 H{ry{ ulglej 'olonruelun4 rs4d ur"^ ue"rueto g?[?n+n+u"?ruro^ ul"slllsuun> uepnn gl+e 'e1srlopr ru uo '"lsn+srpnnsrsuo{o{ ulul -s111euuru ""Aeo "ssoln+ u"urusllopo fue$pgl uo eu "ilnru 'ulsnur -e{"qsolnnu uoponu?lun{ 0t urou "ssolso^neuorlls^ uo udus" qj?d 'ulsopqo[ uelsolnnu uoponu?luo1 uefngelljons lnssnou u?ruefl Erggu4 -rulnl uepropddnel e[ uequndne4 B{es lnue{ssl ul"l+rsona uo W??rr -n{nl uefurulsr"esll[ :""lun{ Stt?sueelqd e?blun{slulueur 969 ef eepddne4 gg 'egundnal g9 u"e:pru uolsulll uesrcrurrl uo eruru?ss??4l 'upluelln) ues ueel 'e11o[r1n1 eau?]souug "[ ueul"lqoluu[u nsulql"l do es un4 "l+ntu 'elseeqre "Nesl"El?ssepgeplnof ea11roftpl "olno ugrl?^ eeue5 VSflSXNTSCNNVTNNX

6 @ KUNTAUUDSTUS JA aa KUNTEN VALNEN aa YHTESTYO Viime aikana on; kuntauuilistuskeskustelu virinnyt uudestaan. Virkamies' hallitus'on syksyn aikana tehnyt ns. likaisen tydn ja yhdistiinyt joitakin kuntia vastoin kunnan enemmistdn tahtoa. PadtOkset kuvastavat selvasti.hallintoviranomaisten suhtautumista kuntien yhdistdmiseen. Kysymys lienee,siita, mitkd tekijdt painavat vaa'assa. Tavallista asukasta kiinnostanee kunndllisessa itsetrallinnossa kolme asiaa: Kuinka paljon ja minkd tasoisia palveluita kunta pysw tarioamaan, kuinka paljon ndistti palveluista joudutaan maksamaan veroina seka minkdlaiset mahdollisuudet yksitttliselltl kuntalaiselh on vaikuttaa pilittdksentekoon. Kunnan olemassaolon mielekkyyttii tulee aryostella kansanvalhn toteutumisen, palveluiden tarjonnan ja toiminnan kustannusten kanhalta. Palveluiden tarjonta on pienissd kunnissa voitu turvata vain laajalla yhteisty6lld naapurikuntien kanssa. Tdstd syysta suuri osa menoista pdate' tdiln kunnan todellisen kontrollin ulkopuolella. Taloudellinen tila on etenkin pienissd kunnissa viime aikoina vaikeutunut huomattavasti ja nayt' tiiisi silt6, ettd vaikka yhteisty6n avulla palveluiden tarjonta voitaisiin turvata, tulee taloudesta kuntien itsendisyyden kynnyskysymys. MyOs val' tion viranomaiset ovat omilla toimenpiteilla sekil hallinnollisesti ettd taloudellisesti pyrkineet johdonmukaisesti edistdmaan kuntien yhdistymista. Kunnan tulisi luoda hallinnollisesti sellainen kokonaisuus, jolla olisi riittdvdt edellytykset taloudelliselle toiminnalle. Hallinnon tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus sekd suunnitelmallisuus ja kokonaisvaltaisuus ovat ol' leet asioita, joilla kuntauudistusta on perusteltu. Kuntia ei ole syytd keinotekoisesti pitd6 itsendisend ilman merkittavid taloudellisia mahdollisuuksia, vaan tulee pyrkid toimiviin kuntakoko' naisuuksiin. Kuntia yhdistettdessa tulisi kuitenkin huomioida ne kokemukset, joita on saatu yhteiskunnan eri sektoreilla keskittamisestd. Kaikki koke' mukset eivdt ole olleet ainakaan yksildn kannalta rohkaisevia. Historiallisilla taustatekij6i116 ja tunneasioilla ndyttttd olevan selvdsti merkitystd kuntauudistusasiassa. Jatkossa tulisi ainakin tunneseikat jitttad sivummalle. Kuitenkin on muistettava, ett6 kuntien vhdistitmisen etqia Ja haittoja ei voida laskea pelkdstain matemaattisesti. On tekijditd, jora voidaan -ainoastaan arvioida tai arvostaa. Teste syyst6 lopputulos jda paljolta riippumaan asenteista ja arvioista. LAhtdkohtana on kuitenkin pidett6vti sitei, ettd hallinnon teht6vdnd on palvella kur$alaisia eika niin, ettd kuntalaiset olisivat hallintoa varten. Hyva yhteisryo naapurikuntien vdlilld luo edellytykset varsin kivuttomattomasti toteuttaa kuntien yhdistamisen. Kokonaisetu vaatii kolmea Koota (Kotka, Karhula ja Klmi), totesi virkamieshallituksen sisdasiainministeri marraskuun alussa. Vaatiiko kokonaisetu Viljakyr66? Kaikesta huolimatta, hyvaa joulua Helkkl Laukkanen

7 'lqeelsrddlse{ rugru?e rs{epon r$l"ru?t -nnru pl?ruulllgl eeln+ - +"^rnddol eu Slle 'eou?s uo?{qe rdurered re1 ruolurdo -o1srdo11d 1nuu11edo1u{o urul ue}}rs?}s?a 'elolsrnur "srnlerru u?g]lru ]^u?]]pj p>lle '"1 -sry"{sq uloms Ho?uolo{ runle{selo ef urn+$rr"s rslredglrs lu"uelon suyddoqd gues -r?ruursufl 'euefelledopo{ glsa{ erdruuesn r41 -elo udlgurru - Brulr""ru lcllu?e^"l?sueel -ond ge1e,r elsepddoqi(?ilonn 'gyq(s eluoru uo ueqrrs 'ersrelond uej?leq 1elo udlue$rs e111o[u rsue "llrou 1uo]slntu g11e 'uo eelee^ -n{ B$n J 'ellsetu?qrd rlqepe e}se^o urprd?+serurol? e>o[ 'e1sns1on1 ufq?{ ur}rcu 'eo))ln u"esnn) u"qln+ ""r{u"^ uednq -nd 'u1p1e1o rsel glerl urolps elsof 'gpep -qg1 uedloj "ss?ruosl"{ ur,r?{ 'uypor11e4 u[?ss??q "epq?{tr^ upl{"t ulouu" Sunu ru -eqlnpnedel glsreue4 e[ elsrslnln") '"meq -rea ueg,l "ssedplml ueloqoru uersueqnl el u"?lrurur?uqe?ssefio uo{fro{ 806 "u"} -r unru?se{?u?gre ru?sspd r44elsepddonfi ueur"{n+nn uepnn euuls uln ""s 'ru3{r3 -ueqefuueronu olo{ upa{ {o DPgrru onl -1ts 11o pl{atu es '"}se?ululllgl uer.rg[ru -reh udlgru ueuerd lelrlso el esuoluns? ues -?e^r?[hneq lglrdur seel ruudtuequ"^ "11?{ -onl?leuu"qepq"{ u"ssefio unurhtr 'uqsru -q g>lue urqro>14rud ufsr?g{rs rsrleeufluul unuueq? lnllnl ue lelsolr? uesnuelelsrntu u??lfu r.rnnf e1o "flnuru re glle,rrgfi{n"h '31s3?du"FS- nkonr 4sesqlncol ugrl Un) ueuue of uouuns" ueelleslr lnuelue{ej rlo u?$ euuof 'glteupfi{n?h le^rns? eq ru?{re -oesf1 unufiu o{o) 'ruelnnsdel ueur"ursj"a ununu urrul ue?{\e ueeutes l&tgpd Bes ugplerl uelrs!z1oesd1 e11ee.red "su"urr?+ -tu? uggurdg4 ursednl gulru uru1 'urq -o{1" UHU e1sn1o4fldul u?e)plrrer) - ulllp.l uggduelp5 194dtu utlg e[ rues '--"-l gll?^,iq n+relo 11o 'rs{asr?r+ru r#ffi:i lnu"as"{' ef 1nun1.rnn[ uees:1es]r uo "]]nu 'e11eurepn1sr ueernnf ue 1>l ueqrrs "llnunu rn+qoun es 'ellrors"?ql&ep?ls?e,t.rrh ru -esseleled'glseeru-u1seef1e4 "uesr"unu u{e} -Uo{ uerre{ ues ursgdddp 'esseedn4 ue^pl uosr "ue{e1 u4rrd ""Ase{ u>1o[ 'euresnrul es u"?ls?our" uo ru??ruhlusrl unulru '??rud -{u?q ru?"ur?l\?sl uo es H{1"{ lns"{elsrro{ lelerlej'leesuedefreul'lnncleueuro'op,rg.4trys 'r.re1eq 'olreq r?urus 'ueeurelnnlluo{ "n+ -s.rod 'prcurerlgred 'lpnnur :nnru H{t") 'gl -sbue l")\o ud{?e^?lels??qss e[1eu luru' -?s onn 'e11esduuf4 u?gl{lgf rpgf u[ essr4 -rnu rlrnu"q efel uo1e+ le1eeurq1uo1 e -?e{la sepe }n11o rg '?sse11n+ euuls ruerd -uequ?^ g?ules gfleu lgurgl+gru?lllg^ urrul "lnntu ln1o rrnnl re "ssdlgru essonl 'leeu?u"^? rugllertu lnuef uo}o^ lesrgrurursue l"ao?11ef e[ uoorrrolgde u?.gdrur,rr(s ytuglqgsdl "ssnlelsr"l Sssesr?sls ss""{s?r uelo?es 'rues4nlele l"rururlresre{}er }nlle}"t? uefo?l les 'guelqdolupl e[ euesln4se{ ueilreqr?^ uel+re{j?l usj?a ru?ss?ru?e unuilu urutue}

8 Saavuin lopullisesti La t9t3. Kello oli j vieli ehdin vihtomaan naan, jossa olen Pi jaista hartaushetk l., toman pienessii Parve kaikki oli silloin, kun kirjoitin "Sl6min ja auringon" ja "hmislasten" kauneimmat luvut... Kevdt eteni. Rastaat alkoivat iltaisin laulaa Raukolan haassa ja kahvia poltettaessa voitiin kiry huoleti pii?ist6ii ovesta pihalle; sieltd ei enii6 tullut kylmiiil. kuumaksi iiiinetttimyyde\si. 59,Eiingtttimyys loihti siihen toverikseni oman'oleellisimman itseni, mieleeni palautui etdinen onnellinen lapsuus, ei min6?in muistoina, Yaan suora'naisena olotilana. Lflmptiinen tuumiskin tuntpi palautuvan puhtaaseen. poika-tilaanso, tuohon krrn s unasta Juostrm - suoraan s?inkwn. v?illvien alle ia kvkerrvttiin sinne siihen asentoon, jossa jokaisen ihmisen on tiissl maailmassa ollut paras olla' Te[e kertaa oli tunnelmani erikoisen vahva. Tajusin, ettl ku harharetkeni nyt oli niinut oli PerinYt t i koko ajan olivat minua teeffi odottaneet ja nyt peasivat alkamaan muokkauksensa' S[ni oli tiilloin jo rakentanut pirtin perfliin sen pienen kamarikopil, jok-a nyt tuli minun asuttavakseni. Sielll oli s?inky, p0yt5' tuoli ia pakkilaatikoista tehtl kirj1h.ylly. Sengyn paiissa istuen minrrn sopi kirjoittaa pdydan kulmalla ja niihdii toi,sesta akku- -iraita koivikon iuuripuoli ia toisesta Riihim6en nurkat: kuinka Palosen vanha Kalle sieltii kyhkyliii taikka Kuuselan Kustaava meni sepiille piiin. Opin v?ihitellen tietii' m?i6n, 'kuinka ystiivyys- ia vihollissuhteet kulloinkin kehittyiv?it miien asukkaitten kesken, tunsin heidiin,ruohostus- ja leipomisrtitteldnsii, tiesin lehmien poikimiset ja vairnojen kirkkoonottamiset. Eliimii oli suloisen hiljaista ja tavattoman pientii. Sattui usein ettii piivisin olin yksin kotona. stuin pirtin puolella keinutuolissa kuunnellen kellon ktiynti?i ja nautin maaliskuun auringosta, joka hymyili pirtin lattiassa, siingyl tolpassa'ja peiiraluisen riitliraidissa. Niinkuin Flo r viini valuivat siin?i ihan hermoihini tekeil16 olevan kirjoituksen aiheet ia nbktialat. 'Muistan vieliikin ihan tarkalleen, kuinka latoon ja kun pirtissi mentiin maata, l?ihdin kbvelylle. Kuljin nukkuvien asumusten ohi Hillulle, siit?i Hiukk:5iin, siit6 Herttualaan ja sieltii takaisin. pitk66 matkaa;''nousin aution mtikin ohi 'yltis siell?i aamun koittoon. Pirtin,,:peftisein?issi seaftoi kello lviidb kolmea. kun.minii iuuri malla mielell?i miqi illan kuluessa puoli uatirin kiskoin'penkiltii erbiin hyvln nuoren sieviin tyttin kanssani tanssimaan. enk?i sitten enliii h?inestii hellittiinytk6iin. Siit6 ruveten e16m?ini Ttillinmnessi: vaihyleensb mieswmisen aikoia. Siltroin.valmistui "Eltimi ia aurinko", ionka luonnonnbvt ia mentb vuotta sitten oli alkuun heriittiinyt. Viel?i vuosia sen jllkeen, kun jo olin viime vuosina paljon elihyttiinyt; leppoisa perhehenki vallitsi m6kissi kun minii pirtin

9 's L6l sssnnls?rr?ur DSuu[gr 'tz6l ossqnol' uq.ttx ws!o\p[ DulqDd YVilWT',TS 'fl'r 'Fe??ul?^?q e[ em{gru ug.lgl4wmq ue^??uils u"uol+"u?s umsnsl uf ruglsggd u14u1 gllep gllgrup.ileugg guns uno "l+urue1e11ep Wgllul'Bsesreuolsren 'g1gf slndol u""lesnny leeuuaru le^llo resrs?sstuo{elp e[ ptv '$ta.qefupo4 u1sr1f g.uegl g1o gu Fr?sl gmlqfg[ ueelletp-q uoqo[ 'er44gru E"Aelo?lotl+ u?"tuos1el "epro.>; _?ssgf gsryeuuflllon$,ugdpggsdd g11enu??ru gr.g^' uegurlqp-u, z[ 'glredpl,'onl pald -uequ?^ uee{?ululllgr uglle$er gllesletutla ulsepd uenp.e riepqu:1 gug.i(nuree ug,qgd ueuuepnul - unn4nlnol. utopwa seuuny 'les4durdsd:1 ef les4qehf leruoll?ure{orl ueuue tuelenu l?^h,tgl 'uee[euel on] lueerlred ueuo?]en en++n+ qle^g>l glspdnuteu un4 e[ 'go elel -t4?>1ur tes g11egg1'lo g?ss o4of 'ea4n1?t$npnrueun4:1u'e[, glqrtpggd lqgd?o{f upoo{?}snunse pg5sedlseqg-'ufuuresl?{[" uln)[ "lsln+"?ueslo+. ulof.s l"ao uee{guru[ {9f,ue{ter.unu1;,t1 i'ueuleull go s,{r(sreqgl undol seuurul 'gls?gd uo{lla uued ue11rs '91 -s4d uapru{nn{ n+srynn?}+ntu 'see1 u1p -1nf.ro1 e5 'snedel ueu11l??^e{ n+slpnn es -!od[b _ uepnqlo{sd,{s epnw'esuesdepesdel ueuu"rulo{?pq?u et?3ur3[e u?se{ ues eporunn ue11elsn>tg ueelpefgq?ef "s u?q 3$e u11u 'ueellesnue upluelof u?pru?llne1ed, u111o,relollog?iln+"^ uniq

10 Awo Poika Tuominen: TOULU KOTONA aa aa KYROSSA TA MUUALLA MAALMASSA telemaan vain eriiti niist4 ja ldliinnl Hlmeenkyrdn Kyr6spohjan kyhssn viettimiflni elimini ensimmni' sii jouluja. ' ouluvalmistelut lapsuuteni kodissa alkoivat tavalilisesti joulukuusen etsinndlli. Siihen aikaan oli lunta meftein poikkeuksetta jokaisena jouluna. Muistan vain yhden n.s. mustan joulun, jolloin hiihtelimme l4hitnaaston metsisstr hakemassa joulu' kuusia. Kauniita kuusia oli vaikka kuinka paljon, mufta etsimme aina vain parempia ja parempia. Merkitsimme,sitten muutamaa piliv6i4 ennen joulua ne kuuset, jotka halusimme ottaa ja haimme ne aaton aattona. Ntrin ollen meille kertyi joulukuusia useitakin ja niistn sitten isn sai valita, miki oli kaunein. Ne olivat kyln. niin kauniita, ettei niit4 tarvinnut milli6n tavalla korjailla eikl paikkailla. Kuusen koristelu sininsi oli erittiin merkitykselli' qen homma ja kyaikaisia koris sessamme oli 4i t[. Sitten me olimme sllstlnept omenoita ja siihen konlekti'. Kynttii kappaletta. mieleeni iihen oli korkeuksissa ja raaassa tauha, ihmisilli hyv4 tahto". Nauha kiersi kuusen ymplrilh viistoon ylhdllti alasp6'r.n. Mutta sitten v paikkeilla, jolloin minun kaksi vanhempaa velieeni olivat jo siirtyneet Poika Tuomis en synty miikoti. Vanhin veljeksistlmme, Taavetti nimeltdiin, osasi selittii, ettei se mitenkiln hiipiiise kuusen srvoor r kun siihen kuitenkin yllosaan ripustetaan tuo "Kunn'ta olkoon Jumalalle korkeuksissa". Niin tehtiin ja n0in ollen meidin joulukuusessamme olikin niin kauan kuin viel6 Tampereella ollessanikin klvin joulua kotonani viettlmissl, n6mii molemmat lauseet. Joulukuusikin nline omituisine koristeineen ja tunnuslauseineen oli ainuflaatuinen. Yksist64n sit4- kin olen useih vuosikymmenien aiftana muistellut. Kun sitten v Stockmannin tavaratalon johdon taholta esitettiin muutamille tamperelaisille pyynt6, ettn he voisivat tavaratalon aulaan koristaa mieleisensl joulukuusen, ja kun mekin olimme kutsuttujen joukossa,'koristimme vaimoni Lyylin kanssa lf,psuuteni joulukuusta muistuttavan kuusen. Siinl olivat nikyvissi niml edelll mainitsemani tunnuslauseet, yllosassa "Kunnia Jumalalle" ja alaosassa "TyOn orjat". (kuva) Lapsuuteni jouluun jo ennen syntym64ni oli liittynyt perinne eli tapa, ett6 meid6t kutsuttiin joulupliv4nl naapuritaloon Kuukalle joulupliv6lliqelle. Eik6 ainoastaan meidin perhettiimme vaan kaikkien muidenkin Kuukan maalle mdkkins8 rakentaneiden perheet. Se piivlllinen oli suuri juhla. Suuren tuvan pitkdlle ja levellle pdydille oli kasattu kaikki matrdolliset jouluherkut. Aikuiset, niin talonvlki kuin vieraatkin, aterioivat fuon juhlapdydln ymplrill4. Meille lapsille oli katettu ateria sein4n viereln oleville pitkille penkeille ja jakkaroille. Jos tneilletin kotona oli aattoiltana sydty tavallista parempia ntokia, niin a664 Kuukan joulup6ivillliset olivat viell monin verroin parempia. Kuukan talossa noudatettiin siihen aikan er66nlaista patriaflsaalisfa kaytent6e. Ei siin6 mielessl, ett6 olisi pyritty komentelemaan alustalaisia, torpparcita ja m6kitupalaisia, vaan ldhdettiin siit6, ettl vauras talo tunsi olevansa jollakin tavalla vastuussa nilden alustalaistensa toimeentulosta. Apua ei annettu almuna vaan h1'vlstt sydimest[ llhtoneent

11 '!$asrc\nu u!$4al aasrpnd -n2lp u!4pasndlsnuunl lnqumut ossas{nlrck zl onu,o^tvou outrs '6961 '^ DSS0u0JDAD uru0ut\cors $lasrdlnu 'Dsultoq uapnnsdo1 D$nn4 ossoruap$!"totl 17t[7 osuoturot uaupq o[ uaututona oyrcd psw 'gssplgur uesuionl r?)r{n gssg.rflueeuph ggl+ep ulzs e11of eu '1n1no[ 1as -r-? r" Felnnsdq laeufpgs uquelm{ u?ssuenru l"ao "unlnol "ues11lepol gugdrnege'?u?dureuns)'uol -slnu uesn1rppol rueslerur leeug$el 1e,ro 1n1no[ ur,r1 -lnnu pfrye: rnrufrrru gur?n 'e1qn1nof r-uglslur?$ep "u"{? ugur?a?ul"lnnru lnf"^$?ss?l uelo usuurnlsll?so ulnpnof uee:1 -sol lussseflo "ss:'jn nlqrur Blqnf ugsneq Ftsop 'onu ulselqnlnlnoj ullurerx?lsgl.a^ls^d u-eufu -q! ueqll" "] qqfu um 'e"su"{ "lll"q urulu"")l -{oqel ro^?ssoponu up{,(ru-ug1u1s g$e 'g1gs es nqqol ueulalrolreq g1s urn> rl?ts '?s]uo,rludgp:pzq rpsb^ u?q?e splol"qerl eslrn"l?lu?q re$e '3?l -lloso "ss"nluergsls gseueld?ssgl lolq"l u?q?ile 'upleuuqs?urong?,q "$ll"a'g1reu,$spu.ld1 ppt1e{ eruruqo ehl 'u?plepld zssepnns"p?ss?l elefe1qof ellejnns ellgt?{ru 'eqnd ueureruu^ e[ ueulgur -tulsue qo es?lle 'e11eures?leru"llroup el epu11 -sls ellalnns ueelleslr uel1eu?il?u"l+oqol e[ s -leln+enel "?u"s?ll"ruslnnru l?jer^ u??ssensru ueelsreqnd Elsrsql"lrolslq uapqr( uonl 41d gu?lu?sl uelqnl uqe15?ssepnnsrslr] gss?'elunrlueuui(4 gruesgf upunlplse.rd ulurelufuo{ p11eru ef g1uesgf 11 uooltqllod uopqof u"ruruf{rol u:'n ursnruru 'plueru -rufluesfed ur?^ qo "lr"jea 'rsqyqnf?ssrsrglg{reur?sslsll"^"1 urrul u?urueua UD?ler^ 'ulllletu uees -??ue^ elrup1req go gssgpiigdnlnol "1 "lun>uatu -udr1 go e1snru1n1nol '?ssrles ugfta ugq,i6 uplepld "[qnf 'urlsls ljnns es]r ruro] gu?]u?$?ssfr 'u?? -qnf uf,(ge1seftgf urlpuer) qlnslml qo lnulu?u -euesg ururnrprsard urujelufuo)'d11e1e1,r uulqnfn1nol ss:.n re uauue?lrs 'elqnfnpol dpe1e1,t?ss:.n ueul?urulsus o es '996 'A "ss"aolsow u$ef elsrnpof elsruursrllsrrolsrq?qe 1u?urgle uepql 'ue"? elsadoog o^sog "uls?lulelsl e[q1euun1 u4pelsueu n#u?"urs -nel urqlaloqo{??rupuun+?[ serudplr$nu?mq o, Blugsl 'Brsrop ef efo:1snuq '?rsr??sloru-slelsruons l?^ -11o 1n1no[ $1a1ep DSsou?U?{ gssgl 'efepep1a1dm1?snnd lpelsu?u nj"u urjonu ef serurapen ssrnlnn:l o lpelsu"u uqol qe^ uilue^ eluol 'ueulressel {e^ 1nlnn> u?h 'lpelsrueg nu" ueurfluds-srepur -ons qsnuo e4uof 'essou?u?{?ssejnns?ssesprlu u,(qeryu6?ssghlld rruun+gh usso1ul$"seru?ssasrcps -1oru u14sg,(ur u??urgllep umpnof e[npof sllesn 'e1qqn[ u1s1^??]s"^ esuelo1uo4 -sn ef?suellrcru uerruo l"^roljel et 1g41eperuq1 1e; -r"e>lnntu?urgn'"lsesr?sruons eore ue4uofled 1e u>1o['e1so1e1,run1no[ epeselesloru?]puqsouuql ls^11o eq ph?{ "iln4 'efe1qe1e pjles sr^nlnn> ui4uru1o1uo:1sn uplulqlnru ulluoul i e[ e1st1o1e4s1e1 -u>ppe.l> u[ -slepuroo.l'elslqeqppnq'ursrulpleuruq -nul O ',(UeteF?{re nj+euun+ ezlqnfnlnof re usqof '?lsr?ur qn "lslspges elresn ellelsnpe Uo essolnof gu -g5'elsefepgtulol He elseblqre,ruaaf.rr4 elsespl??uo)l Jn 0S 'u 1n+sool s,$qpqd ua1[elqp,ruaaf4y 'uss4qn[ gssnuglsef.rg uerfelqre,rueelrr1 uelqul"suro{n sss?ru -ord nj uper,r e[n1no[ ernelsouufl usj"a?l?jg 'elelsrntu 1u?1ele1ur ua 9N '?upp?^ euasplulod es -slolp[u"^ upef?nlnot 91 leuurlo{o) 'up1ellrsru,o>n e[?sse"runol zssrolled Je?ssruoru e[n1no[ u??rugpel^ ulnpnof lugdllepq? "]srpo{ uepnnsdel 'ur4urnlrod e[urc$& ug?lu?ura um{ u?glu?sl urru 'uool?l u"{nn) lga -fuh uggtsnggdr4rz um{?$nfof unu 1o1qnu llu -n" rn>llnnru ]euou ruelnnsdul ']?^ql"pnou eg ego[ 'u[ode1 ullum{ uqelsssrcqroduolel'glreluped sns o 9oH'easllur?u u??ssrs{nuofel n{ueuplso) g[a e1sof 'uo1e1 'glr?lt,q urdney un+euunl un -drf gssg.rd>lueerugh o?)fnn) ulpg q1g-osr ef ulroduefod uol"l'uesru1u-1uu?a 11o'erplnny UeqV gsl-osl 'ue>1nny ee1e11 'uguu?s! u?nn)[ uasrdqdp 'eudihnsloalarr "uelnlnn>l elesesordureled,uueftjel

12 Taidemaalari Wilho Salo Kalenteriinsa 'l,bru- a.p. antai 13 p lihden Wiiprr vaisuuttani..matka,pitlii hojen Tai sa 5. Vithelm Henttonen ja,anna, o.q. Ruoskaden. Wilho Salon alkuperiinen'nimi oli isinsl mukaan V,ilhelm Henttonen, mu$a oletettavasti v hln otti nimekseen lvilho Salo. Hln kiviviipurissa 7 lk. oppikoulua sek4, V-iipurin Kauppakoulun. lmeisesti isfln'tahto oli; etta. poika olisi an-tautunut kiyt?lnntliselle alalle, mutta veri ' veti taiteeseen.' Tistii varinaan 'aiheutui, ett6 vllit isin kanssa katkesivat joksi- {kin aikaa.? Niinpe poika liihti Helsinkiin. 'tule' Mytiskin Taidey tiilloin saanut mk 100, raulut:. "Kehr46jfl", "'eirenkuvattaiat" - lgein6miehifl majallall,'"kalastaja Salolammella", vuolija'l ja ' telussa Uusi sanotian mm.:'''?erimmiiisen n?iyttelyhuoneen seinilll on kuusi isonlaista Jaulua jp sa;'t:' hrrolimatta siiti mulsroin-varkeampaa se oh 75 vubtta sitten. Wilho Salo'on kirjoittanut' kalenteiiinsa L8P2t "Kun mietin e16tn66ni_niin matettl etltt mintkin ker4an olen,kohoava. - Tulevaisuus niytt de( pitilekil. minun vuos ien p eriistli kossa asetta'massa teirenkuvia lumelle. Miesten asento ia ouvut ovat varmasti piirre' arvoitus. heittiigdy$ siis. vaan kohtaloni,

13 t Bffs tr H{rg ',,ede1snugiltse dllg Jq '?uu?^ e[ sdfl4leq "ues{nualunluou -uon[?ururc{ $1uqse?ssFuonl ueeuueru ell"ueru?ssg[ uepnru,eru usszeq.red urgp '"ssooluol ef essrsn.reg'gss1utr1"reg ul4sg,ful u""lolurdouel?"tuepl3l stsl?ullo{ }Aug}uep -dgt Ho '698 $ufiuds 1o u4o[ 'efeuten '?ss g,.rd4ueeulgh ueelleuleeul o" s ot{a rr?""uepl"} 11orul?p.^?d uellg,, ' :1Eo1orr1eu?^??rnes s6 '8 '82 o Sssepqelnlu?v '?">F3s ueell_?l ueuons lnu"$n+s?{[j l]s??sunj?ef sqo 'ueetuj?a ugtt '??e lnu??s so o -eg so1 'u?ussepnu{snuonl esseeq.rud qe s"ll -on -9t?ls"^ u""sseilon)l o ol"s oqal' 'ueufiree{qnd uelonsdurn 'unse ep y(u,$,i91 uo fsses:lfrudsf>1 u"?{nu uruulollj" uee} -ape{??l uesr,(>1dtr1'sfid4.tful 5o gsses4durds -fr1 uee:lntu uluulolu? ue$"{"ues 'ltltp1us -l?a l?ao{ 11o?ues{ne.rnes e[ efol.reurrurrrt "ss g+" [ u?e{sn y(ugfs gug,tlgd?ues11 JePa Ho u?h 's6 '8 'rz Hon{ oss otl -/il,?ms.'1s4esre:11ey(qf1 upluelln{ R[ o]+h -ouv ' 16 '6 't?ssu?{ usulljesol "ph url?l uooll4lor^" ur.qln[^ ol?s oqll/il..'eeluet q{ltd unlod u??al?r gef gulur euuls '?Ueqle unln"l ule{o ee{gu lr"["etu et gn4dletp,t efoquua gileqgl ubu "su?^alo "?lqoun -q{ -"11epol?ileF 'ees4on[ euefe.r eqol utgdsg,lf u[o1ue.r ueotn4:pd ues u141rd u"?^ ealels" 'uuurue4eq Wg{?lF "3{n"{ guueru es1tu?l 1e q1u sn4so[ "o]uonl u??rugre uedterl sof u[ ueureqeru. uf11afp,r ee{bu ulorus {uee11pgd -tuf qlze4ro{ "lesl"4 e[ -e-[o11ed ues g1e4 -sel glslas uo "?{sn"h 'gp,(gl u11ond eeqad gulls g 'u??tunslrul?]e^ru?lf lnuot" uelo ue+{d lqen+ut' e pj?tlrd es olsl -??u "Abt rueld uo es.. :oou?s u??sseef -rpl usr "lsslrl utpqelrg u??ls?tuslso,,' yfu,tlse [.rg [ 4seq11npe uo ueunul4rod ef grurqelfsdfl?lmq Eo slgqd 'ee44.reru 9 o "tuqplse) 'u""4 -{JeurV eelqg "{o[ (e11odnn1$ e11eree5 g?urqel Tsr^ ulol uggqgfur q" of uf 1nu -e1so sgfur uelo uesoleq ueslol :euo{o}}ilu e[ leeuolrqlll o l?uruejnns 'eelelel z-erfi1 -lllur?l ussoprduol?l "ss?s"evd el ueqrs r1n+ g9vt\el z '"1o1^ elo?[af e sssol 'u33{ -{reru 0O0 Folnnq snou elszdneqolnnh 'u?lnnru tqru'uesnpug?d SlsTueqd.o.queuu4 e1 -nutru oolneu rqlrg 1du Unr?ilntu 'essepl -l?hl?o^ lnllo uelo?lq,, :116 'S '9 ee11oftg ol?s ottal ell"ph Tuelllpgl 'gtsletu ef e[o11ed uelp ueledleg Brs4ue &ptttt upluelm{ uo u??11l ueesrf4fp 'epdpg H+ ruouo.ree B?lsrJuo e4uo[ 'eue1 -l ublolurl utst,(>1du u??leuun+?ul?tu? 'u"p uprgeug 1161 '^ pso oles orla{ 'u??fll"w tele4sn u?brunse n+lese el euugl 'n+ ugh 'u??ru -?l+uons g?^?lqel ur4lnslnrl leu?q 1.rnnf glsri(s glslru 'e1o 1e "ssopell '??An)lolonlu uepdpg qeqll/r^ elelsltuouulp tre?tusule"ru 906 ',r ug-o..rd4ueeu3h q olss otllllll 'uld urons>1r11 gurg'ul1e[r1.re1sunq (ttv) T"V 'ure1s.reee1 lpujeg 'u1e11uy -u?ec eqv 'ruru leefle4qdo l"^o essof 'esse,ue11n[ enu?p"cv 'tutu qe:1srdo u?q?sslsllr"d '20-106?sslsllr"d 3[ ',r,r gssluplreg e[ essooluol ge4srdo ugtl u?ru?lu? u"ell?x-u9ll"c lje$lv nsestaulll iurrsrellelnndle4?neq 1uotu u?q"{uln>l u11u 'uo111s "ilon^ SL ulml egnnd,ppltu?1uru?s u11spllelso^e?$oel u1e[ge1te1 -d>1r(u so[ gge 'ueelenu eelq "sse1rlnl "nlal -soarv'.,ggdrug,re1e "lsl?uo{ugse{ up1e1o[ eeln+'ues1n1n1nortp.[19e11e1' uesls{nruuel?l lnu""s uo "etuo{n u?q un>a$s 'g}seu?q g11e 'uo etutuo{sn,?glj?^ iutpuedus uejnns uor+?a ul?$e{&.es ugh 'ueeu"}ln)lr A?l -[gu ueeugq,ye edelo{el se{?ruron unfe.r uu -?lselu u?ur?l "{{!34:'?11epelong eueep$do uruen?c lnflo uo olss "rh p11e.teelluletu

14 Suuret tapahtumat olivat viell viime vuosisadalla harvinaisia. Kun sitten sellainen sattui, heritti se huomiota laajemmaltikin ja tapahtumaa seuraamaan ker66ntyi runsaasti vdkeii. Kun Porin rata valmistui vuonna 1895, jiirjesti Rautatiehallitus tavanomaisen juhlajunan radan piiitepisteiden, Tampereen ja Porin viilille. Tieto siitb leyisi sanomalehtien vilitykselli ja muutenkin jo ennakolta. Kansan uteliaisuus oli suuri. hmisiii keriiiintyi runsaasti asemille juhlajunaa vastaanottamaan. Asemat oli koristettu koivunlimoin ja kdyn' n6ksin, tervehdyspuheita pidettiin ja niihin vastattiin, soittokunnat soittivat ja kuorot lauloivat. Junassa oli mukana senaatin ja rautatiehallituksen jnsenii seki rakennusttiitii johtanutta insin66rikuntaa. Kansalla oli niikemistii ja kuulemista. My6s hlmeenkyrtiliiset olivat radasta kiinnostuneita. Olihan sill6 vilillisesti huomattava merkitys Ky' rdnkin liikenneoloihin. Rovasti lvosen sta Paljonkin Eero tartut' heiddn lis6k- pututtu ja perhe tivat innostuksen seen kuuluivat opettaia Toivosen poika Eero sekii Tuokkolasta Jussi ja tiimin kirjoittaja. Olimme seitsemdst?i kolmeentoista-vuotiaita. Aitini oli aluksi haluton laskemaan minua mukaan, koska en ollut viel6 edes seitsem66 tbyttiinyt. nnostukseni ja itku pehmittivit lopulta iidinkin syd6men ja niin p6[- sin mukaan. Juhlap6iv6n aamuna keriilnnyimme vaihain vanhaan kirkkovalkamaan vanhan pappilan ja pappilan saunan v6liin. Ruustinna lvonen aina huolehtivana ja lidilliseni oli saattamassa suuten evd.skorin lianssa. Hbn kehoitti meitb olemaan hyvin varovaisia veneessl ja palaamaan heti juhlallisuuksien pl6tytty4. Vene oli hyvin kevyt savolaismal' linen - soutuvene. Kaarlo ja Jussi soutivat ja toi nen Eeroista piti pefil, Min6 istuin kokassa ja katselin uusia, ennennikemlttdmil maisemia ja laskin sorsapoikueita. Laitilan salmessa oli tukki' lautta juuri laskuvaiheessa ja tukkipojat auttoivat meid6t puomien yli ja lautan l6pi. Matka oli melkoinen, noin 20 km ja ptivit oli aurinkoinen ja 16mmin. Alkuinnostuksesta johtuen airopari veteli v6h6n yli voimiensa, joten Mahnalan sel6ll6 sai Eero-pari vaihteeksi jonkun aikaa a reitti olikin kapeampi ja mytioutajia. Blusiinin ja Korssaa' oli melkoisen voimakas ia helpdfti kulkua. Sitten olikin jo pii?imilbt'd pian saavutettu. Koskenniskalla vedettiin vene maihin, evlskori otettiin kbteen ja niin riennettiin asemalle. Olimme aikaisia, asemalla oli vain muutama henki. Aamulla oli ruoka tuskin maittanut, nyt oltiin jo puolissa piiivin ja nilkii oli kova. Etsimme ruokailuun sopivaa paikkaa. Se liiytyi aseman tdkaa, maantien laidassa aidan vierellii oli suuri, tasainen kivi, jonne kipusimme aidan piiiiltb ja asetuimme sinne evbskori keskell?i. Kyllii se ruustinna-tiiti oli varustanut sinne eviiskoriin monenlaista hyviiii, valmiita voileipi[, munia, maitoa ja muuta maittavaa, taisi olla piparkakkujakin. Kyll6 maishri ja kyle siiimme. Niilkihln se on paras ruuan slrvin. Ateriamme aikana oli viikeii kertiiintynyt asemalle jo melkoinen joukko. Sen vuoksi oli jonkun meistii aina juostava radalle ja painettava korva kiskolle kuuntelemaan iunan tuloa. Lopulta siirryimme kaikki yleisiin joukkoon. Jolcainen meista olr Yarannut muutamia kuparisia pennin lantteja, jotka asetimme kiskolle, jotta junan pydriit litist?iisiviit ne meille muistolanteiksi. Lopulta juhlajuna ilmestyikin puhkuen peltoaukeaman laitaan. Pitke[e kimeillii vihellykselle se ilmoitti tulostaan. Yleisd kurkotti kaulaansa niihdbkseen sen lhmeen ja varmaan nloni heist2i n6ki'sil1oin junan ensimmilisen kerran. Ensikerran nbimme mekin iunan Kaarloa ia Jussiveljelni lukuunottamatta, jotk4 olivat jo lyseossa ja-tampereen asemalla nihneet tuon ihmeen. Veturi ja vaunut oli koivunlimoilla koristetut. Junan pyslhdytty?i astui vaunusilloille joukko hienoja herro' ja fur yleisd hurrasi ja soittokunta soitti. Sitten alkoi puheitten saria. Paikkakuntalaiset kiittiviit hallitusta ia rautatieviranomaisia. Puheista ei tahtonut tulla loppua. Asemahuonee' etenkin veturia, jolqa mahtava savupiippq herbtti erikoisesti huomiota' Veturinkuljettajan hytin seinlssil oli suuri messinkinen laatta, josta ilmeni, ettb se oli valmistettu Sveitsissii, Zurichissa. Juna ei pyslhtynyt Siuroon kuin vajaan tunnin ajaksi, silll matkalla Poriin oli vielii monta as-emaa, Jiilleen kimakka, korviasiirkevl vihellys ja juna l6hti vy6rym66n kohti Poria yleistin iloisesti vilkuttaessa klsillbiin. Kun juna oli liihtenyt, itne kerlsimme lanttimme kiskojen viereltit rataptilkkyjen vblist4, minne py6rlt olivat ne pudottaneet. Otimme evitskorin kiveltd, ia palasimme lantit taskussa veneellemme. Nuo muistorikkaat litistyneet lantit olivat minulle vuosikymmenib muistona Nuutin talossa, kunnes vapaussodan aikana pienen kirjastoni kanssa ne kato' sivat tietymflttdmiin. J.llt,Taokkola

15 se!lon^-t!ure!uolled nllr!s 'ilufiqpsad'!slp^!ol Bllolled :nllnloperl uoulpsole>lo[ sbbl llo ulln- 'plslol]ue^ ulnl Bedua.t -ed n11on;e1 rilsloqne[ plslsnn os omo 'ueeuellore 1Au -AtsAd pttat uo pulul ppnur 'ppnr{q Bulp uo ngonlolel -se1 'gpnaq as ll9 'ueue;ed.tillp ullollessll edo[ 'ue1 -sel uooluod o1o1 ues ;o>1e[ llp 'elslunn up^lol uaslptu -urlsuo oujtrjps uny 'uggllllol lsl^ol nslonl Buprll 'uppur -Asdfi up^ urunn 'lbnlsedlel 'loslglgu upnlol upqp^ 'ullunulur eu gpla>1 epnur 'unulu ulnl e;dueled llsale[ llo ulplp iplspred upn;e; gdgel paluas lolle upld 'ettppapd -u!a!al uos ouru.rlopbpl otu 'rslp^eilo^lal ElsltulP^ llo EuDllpl uny 'udlduuo ulnl Blllslplupurps plsnulur udlpule lpnluapu loqnpf 'ubuhtel Dllos lltp Enllnl upsl 'olllso puolqo^ul^le; ;po e[ urunn LtupDlttttupl o[ llo lllv '!s llnl plslollnpl Blslsnn pldlel elsplllui 'elllolol llaq auuplp gu1r.u e[ [!p pllls 'ueqd e1e;ed gsednl et up.gred uolne pledlps llolsou uph 'lsloqnel tgnat upeurpllellne[ uaallaur polilgl p.jp.9ur!lo ups! PunurEPlpluPnq PugPro ulslp)llv 'el^lnl ue^lp e[ p;tn1dup1 ueupll! lbntp lpnat iln 'Pl!!u ugptltglldlps eurulpqpl pulur B[ ps! 'leoup^lnl lenllo ou uny 'AP uhuelol udtpllols as HA Eilnu 'Unnlnl luald o -pur uo pllleyl 'Essunntnl utllle^ln1 eft;n uealpt uoslulnd 'esslssnd $u genlp 19nAp 'eogladeft;n eenpqeu -tel upptplqa pple llu&pu " ta Btttoy '[r]d urn1" uot ibd ullu tnd pst e[ 'eelnod tto pulnpd utlpulneejnos 'p.psnnlto>l ulounpl Plltx llo leuqed [s&e!l'e[ 'euuteellgl!p[ u!b^ DluPs luald 'uqgll -!ps qseruol lb^lsnlqtns lpna[ lbelqnd elulnl e[ eef1rr lujr.le Unulnd e1urn1 elloslpl Blsnpq tp EilBaJo Pllals :rupllelelur PulE uluay\l.bb)lll le^lslnluppsp)l ou u0>,1 'pna[ ulslp.lll^el puo 'ouuts uepulnls! lnulul tsaad ps! snlsof 'olpunoj uglllps u:g; odueg esll ulsedlry e[ uu -nu1nd 11s1uuAg>1 ps! unl 'ullosley 'Pssouunl ;1>lle>l olllo 'lloslpl e[ elsnn[o>11^lpl uunulnd lnueilo lp o[ pst gt -tets 'ollaqtu onl ups! ulsp.pd luelslnludl Plulul uls)onn 'Ellp unndllquqe llo 'e1souled up>lr.tp.l lp^rndlonu lppdplrlpl lgsdal'loslelloluellnl Elulnl'ullosley' uepulos -!es ulsnon 'eopl uenlld ulglpl ulollls llalqqlt^ udlolug -nv 'psselnnl Bsseslellq o1edefin rnlonq ;ugssajoll upnle :BlpB^tEl pllostuts pt^ltd plrublnnu!l!p[ol luellapndgla le;;erelued uolpd u11;o1;o1 'pnpd upselasyas ulr.ur.upl ll9 SXVAflT VTOTTfld oa

16 gl ': MOKNpOKA HERROJEN KOULUSSA F.E. SillanPae vuodelta 1955 tahdentbnyt Prof. h6nen koulut' "amisessaan ollut kyrihavittelua" vanhempien taholta, talonpoi kaisen yhteisen kansa " Prim6iirinen vaisto, ett2i he ojalleen"' koettivat jiirjestiiii sen mitl he suinkiv voivat" kun heillii - ei ollut antaa hiinelle mitiiiin "pankkikirjaperinteit6"' Satakuntalaisen talonpoikaisen yhteisen kansan parissa tall per joit oli oli rovasti lvosen poika ja toinen Tuokkolan talon poika' lvosen pojasta tuli sittemmin saman koulun rehtori ja Katkelmia Sillanprrn Eemelin koulutaipaleelta Kyron Jouluun kirj. Panu Rajala Tuokkolan pojista tuli insintidreiii' Tuokkola on vanha akatemian virkatqlo ja sill?i on sivistyksellisiii perinteith: siite ou liihttiisin mm. maisteri A'F' Rosendal, joka toimi lyseon edeltiijan Tampereen ylialkeiskoulun rehtorina vuodesta 1860.rRosendal oli innokas Snellmanin kannattaja, ja h6nen koulussaan annettiin jo tuolloin edistyksellistii kaksikielistii opetusta. Muistettakoon, ettii Tuokkolan naapurissa H6meenkyr0n pappilassa oli kymmenkunta vuotta aikaisemmin opetellut suomen kieltii nuori Yrjd Koskinen, ja hiinellii lienee ollut vaikutusta mytis maisteri Rosendalin suomenkielisiin sivistysharrastuksiin. Tampereen Reaalilyseo ei siis ollut hiimeenkyriiliiisille mikiiiin uppo-outo opinahjo siitii pit?ien, kun se v perustettiin. Suuren Yrjti-Koskisen poika Eino Sakari Ydti-

17 edoqp u?h 'sbddo ueulellullf u {s? ef e?^t'^' rsru -arq 'ueullsljorung 3t ueu{leqner unlolsoqel q?}s??duel -FS oilnnlur ^esll u?enle? s' Hlodsl?l9ru?q grsllellse{ue r114tg.u,ugq gssrlepl u?su?j u[ uesrles 'ulslonr 9sues1ftu91 -uee ueul?jedoll? ueugq e['ueelsouuotit utn>1 u?g)tl?epl gddo ugq Slle 'os llsjeg eloruonq elslollrg 'egepnoddleq?lg^phe l?^slqetpo{ ue{perue}etu llnelol e[ ueesru - ilofp uqle^ou udulu U^?lqelsQuuS?{ u s{us tnln l -qns u?h 'e1sn11do gmqrterur ueq11,{p e s{lseueu uol ^e^ l"ailelleus p1u9q essoesi(''"eejedrue ueelsolo slsepnn ulsln?ruols uls{g plnuu lotueg u99duep5 u11?^?ils 'slssel -e1dru,{1o ueueely ueeuesuol uln{ ulsonl eurou elsoesdl ujaredurrl u[o1e11 u1p1e1opo esses{nendel u1o[ gssg'tf1 -uaeru?h Ue {nru ues{n An{ u ))louual uesluonj unhl 'ess1.rud uelslglp1ltgtu uelspq?^ sg{ru qloqer snels{ ueul?ul{ -se:l ll eslol e[ '11ses11eqe.r g19pdue115 ]e^plnl spdur 1o1e1 l"srnel :ueu1o>11o1s4d 3[?^es usu sllo lnulo^ u?sluelep re o4efeuelulg glle 'ul$lo{ -st "fnilond.,t, nurnsenrl4ld seel un{ 's{b slunlsejjeq. uetoduplgtu ullllfuoq 9sqa.r[dqp1d199s e esstolel assl rn ^ :ujo uoolqol uf)t ugg1l 1ete11uuu3 e[ ]e["lsn1se,r ubgd -ueils lnulosileutelp uaellepa uo ueuluonj Dod o^lv lo^jy ulr?)pllu Un) elslusurlleus u?lurueue Feg?ugl enot et?llanlesnln{lu,r uesluloes'{1 u ^e{nl '9sullslgru -tulq?l elslunlrulqns ue1.s1919.rd4 uouun4 utmg eelsu,rn:1 es 1uppeler1,r1 'uool"l unnplulglu ynnfurn>1 up1urg1ntu Eglslpqd n1ro,r urmq glqd uo ulr?l lusruelnnx- 'ulgoqu.rgluyed uds -1f4 usuue4lod ueeurullnlno{ lnuue^nr e[ uee1p1 au lnuuef -ro{ rlo nsuurd u99dueg15?}le 's{ urre^ urqlepell ueld u[ 'fufy(g1 ueelso{?lleullonq g5lguulsle 1e efoqeg '91u1led o{orl gulalales o gsslru 'esurssndequ.r }nuuelng e[ueelueq lnu?lqe[a{ et a11pg,t,{g1e1u3j u?sselsnou uljnu ueal lnu l -lnur?{ o ugq upol 1f ue,ugf ueesseely '1s1euun4 uel -qnf epqes llss^o{q ssoplsl?ln{ns lnulllnuu e[ essoefugu -uped ussuluuqel l lnllo glugq uaqd; o?llels 'ebuqonl -no{ elprug.llqur lllsg:l a1p1 sf111es sluls?^n{ eede1nle11ele glsre1l{ urpplldes esselerllr.rery gssglf411o>1 ue11lgduup5 'epnns11lopquur ues:1fisauaru uesllulse eurus ualslosl upgtuldd,{q e[ ueelslns u ruo]qnlr "le^ fpe1dgf ryo urlol 'elselodut:1gur 3u3{el ugli(4 ueuou u111 -lorre{ e1qo1 et 'lls?e1{oqel putol utteqndo1:l pll1 '?ue{31 uee{{u q u?^olo uelsl u ueple)plolurel u9l9ll3j, ulplepe!1 g11e 'es lnuelueled ugg{uelpu a " lsv 'rs4epiff.td:1.t,{d 1sr1eu -ogeoils{ psodlaq u$lhlq ef sflt.td nllnquepnnrnns upl -urqg^?ssltulys ue1qg19r,{4 uouun{ 11o uooesfl ueululgileqgl ulaueg uggdue115-sreludn1p1gur un:1uof sslplo?ss?n 'u?anlsouul u s leeugp(gu u e:lloslllol?l le^?lq ru le^jo un:l 'unnlno{ snnslnlnnl Bueronu of 1n1 gsleueg u99due1p5 e{uln) 'glpuuged esueldrueque,t gsste.rlld ssnuu eljo{ gqf u[ uyuulu"]ploprcl gqi( essealqns 9ssp1 ro11u[ as11 99d -u"ills 3[ 's,{1r:1reru unns uplllo ee{es ES gl}gtug}al) 'ucefon5 ensol ef ueupdpg lrolql^ uln:l ufrlefupplrelu urslouues s?bl nsu?rd 'qgd ugp.4:19) [ ug?lgll? suls - Flns ulsilopl Blplqns Eullhl :?llalqnssluql qse^?ll?l ueslleqna+l1od lu,rproq l ruuequ?^ uggdue1115?lle 'ues qluelf:l plgu uoufuonl o^rv ueos{nlo^re unsle)ll9u ' lnsu"rd ugpdue1115 uln{ eus^ellellonq eqred rdue.rnns o silesfuonl-lru:pllu elp"srol ef 'ur1lafteru u$uord sllle]l r.ol.r9ur ue/ elole ueqelur &qgu o ilu glllu esseyl -on) p Blslrulole{r{ unsuurd uggdueg5 ellna "{pepe4 'elleturue -o:uo{ B1slel dnlggtu }S3^31 Esso{lelseoue essesllsels -os gueq919.f1f?{ uggluas 11o?sl uony 'uullelnlno{ uepls ee:pod uggdue111s slllore^ ueturunl EU '?suealleleurql u?sssrsol eslsrnru ugq 3[ '?lleltu uo^jv a.rj{ snedel 'e11p^ leslue^olqledlnd leunualou "lsn]nlno1or11e[ 1g,qp[ qlu u[ 'e1s1ur1sons uefod uuerel,r Elsenl of 95guups1 go es 'ueefts u1s1d eo,tty $]opqe nrueel ue{nn) u)plp^ ui 'r,$,{911er:1 eile) sgow 'nporllddo lsnn n11a1srued 11o ueg{ls A euurut'urlsllsel ueeuleje^ol uells) ug?u?lleqel sfu"^ lnilo ggdl 1s11o Elu?sl ueuloluonlpmq ue4nny uf 'uq.re,rolp1ad1nd uo,uy essnlno{ sus1 qo e4tod-a113) uol?l u nn)tr uespqgl 'esueelrod eu$nlno{ sere^ lnllo re es -1uronl-ru>pgu eilnru'ur4ud9:1un1no4 g1s1,ifgepe e[ enleq lnilq rywpesl sllo eo,r.ly 'unnlno{ uelorreq 991q91 uetod upgdueils ulgprnes esselqon; uggssgl,{1t1o4 ueupq uloblef usjefr 'lnuub^n) uo uauluonj ollod o^jv -q9g1g9s lulnlnedde.r o[ l ru?]nnru [ '??ftltd ]e^slilstl lesmolul ls^?a 'u?qg^ glqepue4l1,r ep:1e4 u ^ lloueps{,1nqo rpeqlleeluped r1o so.r.rer1q91dl?9s?dn{ 'efopp 919u ef epeeugrues lpq^?{ e11o[ 'uf?u,it ugl?ll? selqoun uegl -uos Aos g lg$leu&slirls ugrf:luaeurgh o uapls AryuUS 'p:pfod ug[911d ueuro sa)nl - qlq?q euls F)plp^ qfo (ulapph) o1es1ep9 - eu.rey sgdru :u1[ulsnpe ueelplgule$pu e[ uepnnsry?fr-rt u ^osrel 1n1uf{ gpg.redueur ppeqplgrd4 eqeulddo uln>l uglll -ureug 'yd1y ojeg?olup F{n} uun+ tp1 u[ ueengepl?ullel -fgu ueuo psn:ed e[ pole 'e]oos,{ 1qr,r prgl agod "e:pon uesoalol etepedg 'etul"h oj?ex uerup llo ut pletlguf.1p1 et ys:1p[!1e1$gu $1tg91eq souun:l 'e5r1e1 ugqpa gn1 et p1ee1-1ddog[ 1s99d e4od upar6pun5 selddnuy 'd[e1qo[ueuun:1 "lqo 11n+ g5eugll u[ un1no4sre4pgfi fufp4 tlo e4od uplel '"ilolse up[911d ef uolel u""u"lloq Fepd e[p$e>1se4 'u1oesd1 u?onl ueruslnntu p94 epdpg lrslrllst elsfod UoFo -e; 'u0oas,{1 upluud 1e[od ueerddne4 uped e[ uualleelde 'ueqalruspup 'ueslepddel p:19q1 ualngtulstrr gilepg 's5nl -ado uedtueel.rol ueulul$neu elleeladure; elllouoll uaelqls^ u"p?slson lb^lq? gfselpld g11er1 'e1e1en1 91tep9{ sllerons oddleq uhgef uo ue1s1919..td4 uefoque,r "il ut1onq glsgl 'ussolsgdouep,rgfl uee.radurel ueqruonl e llod o,r:v sg.dru up4 ossoesf1 gpduugl5 q1u a{o{ u uu{le l?^?s uas :u?elqo{ uee11e11ddo plslglgrflueerupq snu>lrl"rulru>plnl ueuli{1pe ue{d?su?)il o "ro0r 39 '106 '^ "lqonl -p1,f ussego uggduelgs 1s4.ro1qar e[768 l$llr0lqer"r ^ '888 uuona of rqpolqel us{su"j u[ uesles uewf q ueuplsoy

18 luokkansa priimuksen tittelistl Toivo :Aarnion:ja Brynolf Honkasalon kanssa jai piiihitti n6mi nell?innelli luokalla. Kaikki tuntui siis sujuvan hyvin. Sillanpdi oli saanut koulukortteerirf orpanansa Haaviston Hultan ja mieh6nsii Jannen asunnosta, missd hiin sai tlrkeiti yhteiskunnallisia virikkeitii: Janne oli kirvesmiesten ammattiosaston puheenjohtaja ja aktiivinen tydvienliikkeen mies, ja Hultakin liimpeni herkiisti ajassa liikkuville aatteille. Tampereella Sillanp66 kdytti ahkerasti kaupunginkidastoa ja kidoitti itsekin runoja ja kertomuksia ja klvi joskus teatterlssakin. Keseloirilla hin kerdili kotonaan innokkaasti kasveja yhdessi Haukijiirven kansakoulutoverinsa Lauri Suojan tai ioittenkin luokkatovereittensa kanssa. Mutta sitten oli vihillii tulla pyslys koko koulunklyntiin. Sillinpdin Pransu ja Miina jatkoivat kaupanpitoa Haukijlirvelll ja evlstivit poihaansa minkl kykenivdt, mutta t6min glistessi viidennelle luokalle he jdnnittivnt jo taloutensa lousta iiriraioille. Vuorua 1902 Pransu oli velkaa mk.ramperelaiselle tukkukauppiaalle Fr. Bj<irkqvistille - Raipalan takauksia vastaan - eik{ lyhennyksiii kuulunut, mitii nyt Eemeli sai silloin t6ll6in tehtnviksi viedd viisikymppisen kauppahuoneelle. Tavaransaanti tyrehtyy, saatavat viipyvtt ja kevnnlh 1905 konkurssi on kyps{: Bjdrkqvist ktlntyi ni mismiehen puoleen saadakseen velkansa Silldnpifln Pransulta. Pakkohuutokauppa kuitenkin viltettiin, kun Raipala takaajana tuli viliin ja neuvotteli ystivinsi Bjdrkqvistin kanssa, mink6 jllkeen timi suuripiirteisesti merkitsi saatavansa suoritetuiksi. Pransu selvisi sdiklhdykselll, mutta joutui myym6in Haukijirven asumuksensa, ja perhe muutti kohta Heinfidrven Tiillinmdkeen. Sillanpiin Pransu ja Miina olivat nyt siidyssi pudonneita, rutikdyhtyneitl mokkil6isi6. Prarlsu oli kenties jo aikaisemmin odottanut poikaansa palaa'iaksi kotiin, kylliksi piissilaskua opittuaan, ja ryhtyviksi esim. oman tydnsd jatkajaksi: kunnon maalaiskauppiaaksi. Kauppaa jatkettiin puoliluvattomasti Tiillinmien porstuan perdkamarissa, sill6 vilttyikseen sadan markan maakauppaverolta Pransu ei vdlittdnyt rakentaa kauppaan kunnollista myyntiptiytni. Vielikin olisi tarvittu Eemelid kaupan kohentajaksi tai muuten vain ansioon. Misslln tapauksessa Pransulle ei tuolloin ollut mahdollisuuksia eikd kovin haluakaan kouluttaa poikaansa keskikoulusta eteenpdin. Jlnnittynyt tilanne kesilll 1905 ndkyy viliykseni Sillanpiin novellista "Laulujuhlia" : Hfn (FES) oll keyiiiill sasnut todlstuksen lyseon po\lakoulustaja eclln astui sllr f,,snetiin kyeymys' Jatkaako val -. Melkeln yhtl ii$netiin oli kecln edlstyeos$ vactaus, ett$... EttS ettii. Ei sanottu enemp$i' tushn sltf,kiiiin' elkd olkeln krtsottu gllmiinkiiln. (Vltdedtotsta, E2-E3) Eemeli oli itse hyvdn alkumenestyksen j[lkeen halukas jatkamaan lyseota. Viidennen luokan kevittodistuksessa hinelld oli luokan kolmanneksi paras keskiarvo. Kes6 lihetessd loppua hdn ryhtyi omin pdin haalimaan rahaa piistdkseen syksylli jatkamaan koulua. Hdn kirjoitti ensin varakkaimmille luokkatovereilleen tilanteestaan. Arvo Sotavallan rsa trlanomrstaja J.A.Sotavatta lainasi 150 markkaa, ja Aarne Somersalon isd kauppaneuvos Sommer antoi 10 markkaa syntymdpiivilahjaksi. Niilln pnnsi jo alkuun Tampereella. Lukukauden alettua Sillanpii kirjoitti viel6'hdmeenkyr66n rovasti lvoselle, joka lihetti pappilan neidit tuomaan lahjakkaalle lyseolaiselle heti 50 markkaa ja lupasi saman verran lis66 joulukuussa. Syyslukukausi oli turvattu. Sillanpliiin Eemeli Tampereen Reaalilyseon luokalla v ja luonnontieteiden ylioppilaana Helsingiss?i Y,1912., Kuudennen luokan syksy sujui-suudakkomelskeineen vauhdikkaasti, mutta tahella 1906 oli uusi puute edessf,. Jo syksyllii Sillanp66 oli vilustunut, kun hinell4 ei'ollut rahaa keslpalttooseen. Joulun jllkeen hdn sairastui uudelleen, rahaa ei ollut ja hiin makaili apeana Haavistoien tutussa kortteerissa piivin toisensa jilkeen. Viimein rehtori Eino Sakari. Ydti-Koskinen tuli itse Kuninkaankadulle katsomaan Sillanpidn vointia. Vapaaherra sipsihti jo yhteiskeit' tiiitin piiistyiiin ahdasta tyiillisasuntoa, missi lyseolainen virui. Kiiynnisti oli kiinteentgkevi4 seurauksia. ' Samoihin aikoihin tunnetun tamperelaisen'vndlys' ja kehruutehtaan omistajan H. Liljeroosin perheessfl etsittiin kotiopettajaa nuorimmalle pojalle. Yd6-Kbskisen ja Liljeroosin perheet seurustelivat keskeniiiin: heiti yhdisti kau' pungin korkeimmissa seurapiireissii viel6 verraten harvinainen suomettarelainen yhteiskuntanekemys. Liljeroosien suo' menmielisyys oli perdisin rouva Mia Liljeroosilta, joka oli nuoruudessaan ollut Karkun pappilan kasvattinaja sielld jo kuullut puhuttavan Hiimeenkyriin "nuoresta hullusta maisterista". Karkun si6tyldispiireissi paheksuttiin huhuja, joitten mukaan Forsmanin poika Yrjti Koskinen kulki pitkin kyli6 puhumassa rahvaan kanssa suomea, oviisalaisen' merikapteenin tlrt6r oli nuoiesta pitien'oppositsionelli luonne' ja hiin kiinnostui Ydi! Koskisen toiminnasta. Mentyiin Tampereella naimisiin Henrik Liljeroos nuoremman kanssa, Mia alkoi palavasti harrastaa suomen kielen asiaa: hnn jndesti arpajaisia maalaisvdestdlle ja otti kotiinsa kasvatiksi varattomia suomenkielisii opiskeliioita.

19 ,,'olgnmttt o$nnd nonq la upq 'o\snn4 p.plttpy uorra{ ovnx 'oulndul\lallounos addluas 'ournut Dmndoltpd1a so1 ' to utut! Youo t pa djd to tld 'Toutuyldos uoopoos plrs u!+tas osl!4 pla!^ ulsro^ ' ulyps\dplo ulntullu rppdps 'Drsnnut upplslut mnt urraurnqalut otsnndrsnny upppqat pp!v,, :(otsraqos ttupp[ alltslnu uoolrofonlnoy upla^lx oulv o^u),tsofidornas D$asnnq oout s 'utta apq osslo! o$lnd uouru' uooftn1 osufqnoy uattls '^09 nt!rydas DruD.t!fllaT!11u7 o[ouadg ']5,.f*, 'nndamol paryjot o! uaulaf aaiqq sg{tit no lsnny uouquo^ uauufl 'O0ltt,S-'; -ouos anpo! uautsnn[ up.ptplq oouro to,ffit1nd tuli"tg -W Lo.nnutx '{tlslttttt ouqauunt uryno[ purrs 'pssaur.o aut +-, -unndqno! ungrold^ ulglltru{ry unsn aututnls, ounl.nof 'a$.uoy uolo unlno! ue{o\ytod uarsqln! uaprnu'!o, uayot aututaryundnoq sg&a urasn of auuatlaqqln 'auua[npory 'auuafoqqrtq 'auraaltoq uo as zuunndnlno! uaula$ ao tsnny,, '''0?AO O! UO nlnof 'n7.7.auua2loj uo nndnlnof,, t lll!l!! l l l l l ] l l l l!l l tl l ul '?ouus ls?dul s[uu[:pt ueupue ueln:1 'n11nf ueulol u?lls^ of uquo as 'nlns sll?pqo:l ulleuag uggduelg5 ussolluf ue$ls ueu[unls?jjerl as?urfl ednhl..l?q uquadls sl"l lryrs?jreq 'ellegu ues Bltrs.. :alggtypgde?lapol lu^loll?us tguugsl loq 1eeue{q ptggduerus sg.ftu ugn4 ps191p119iu uesltuonj flilod eu u['ueegpupl,,1:1:lelsepddon{ ueqggur -s9l uwunqnn.j ellhnqu"l ug..rr{:lueeurpg lndees up1p1,{4 u?q?ngqn:l uapon u?ruslnnl4l.u9gge11u1do Baseqne{ -ryod uaupq lslf{nualel+ao{ rqrsleru11^ u11euag uggduelllg peu??l uapls 1g,qe 1earlp^ grupu 'u??lepa4 urmq uelny '..euu?u (-o1ell upleuuuo eeild el+ro u a^ 'epqlu{ elleqnd B?ll()t ul1u eslllrel Bllgu le$e.. 'ueerduaquel Fllorpl e[ elsep -ne1u4 ualqgjgl,$tpo:t uplerye e11o of rseso u?h...ellelong qlo Feelqns unurru olllo uelof'e11e snp{ p{la s&(q{91 ulslpgs srrs?nufu E.. :l$ueluuottptrf uaaseapg u1qo1 -ql.'q pil,(s 11o?Eg#sgS e[,,bll?up1,{{d ueru11,.?e{reru 0s upllsbulel 9lel^ 3ll3^3los o^jv ps^ 'llileq ueullu?la ussu.ru,r'uerddl^ uelsr?uunl"s'plspqp:lgd uggduup5 4su1ad!$esql?lselsol sf,{qg,re:1a1ugmq ueuplerslleuons ut?n (mof'z'ef e11luuroqus^ e[4y) 'nn11;r l.ttlof un{ ilffols{ aslur Bult rfunlnd o1o4 er11;q prdnl quueq 4Xn 'qrrrtlus{ qcouelq ute{o fnenoq ppq.( gryr e11g9d flrroprl r[ 1ulpd ppnn up{pu aflb^nor upe uffun;,.tftpm^xq uo FlnffisrreH 'tlsmn{roq ule{to o{onr u[ure;eu -onq soublq Pn ed u lu uo nlpts 'gpc1119,qgd u[ qpeilnr -nni $nq r1o[ npp UXS{ Euln 'uue,rupudurrf seusfun{ -ryrd p,rrgeflnq 1esplusrr.sllttil1el g11ge nu91,(1 uluof.urutrl rier 'ru11od ugroorefis sllsqqq nrcg,t;gd ugunl uopqf, errtuqpdo upququ u,(fy 'uu1;uilqouo ueue;d nueos uelo 'ueu$nnt{rnbq ueulol uo qfu ul uofllc Bl :etbnunpn:1 e1,ro11nede,l u111o1 eeplof.tg ollses pl illqe^al ggduepg uea119[ uluudg:111o4 ulrolqor ueld 'uejjo:l ugurueqdl gol u?q?llntu '?ue^?llelsesle:l elgsoo.reffr5 u$lel,{e:t uolssu{uoh oqfrs sg{ut u1p4on1 ggpduqllg 'esslqne{lu^?sslrnns ilopnnl ^3{ u:11odup19ru ueuplgrd4ueeugq selufqe1 "B)plonl e pqdq{?ne '11nn> upq un:t 'lrnns llo uplualu^e snl$ql uulyq e[ e111soole[11 upolno[ esuellpgddo u1fepedo11o4 e[ u[u11ersu1?ulrolqer uoes,{11fueg lle}llsons ueuplsoy-gf.ra:5'g u:11od gsupsl

20 $:

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Junassa on tunnelmaa siitä ei pääse mihinkään. Ja yöjunassa sitä on moninverroin enemmän. Aamulla puoli kahdeksan aikaan astuimme yön rytkytyksen jälkeen Oulun

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN KESÄRETKI 29.7.2012 SASTAMALAAN

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN KESÄRETKI 29.7.2012 SASTAMALAAN TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN KESÄRETKI 29.7.2012 SASTAMALAAN Retki alkoi aamukahvilla matkan varrella, retkeläisiä oli 13. Kuljetuksesta huolehti Salon Tilausmatkojen oma julkkis, maailmanmatkaaja Jani, jonka

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

RUUT HUOLEHTII ANOPISTAAN

RUUT HUOLEHTII ANOPISTAAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) RUUT HUOLEHTII ANOPISTAAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Mooabin maassa. Mooabin maa sijaitsi Kuolleen meren itäpuolella.

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

SUNSET, KUIN SUORAAN KARTSALTA REVÄISTYT

SUNSET, KUIN SUORAAN KARTSALTA REVÄISTYT SUNSET, KUIN SUORAAN KARTSALTA REVÄISTYT SYNTYMÄ Vuonna 1968 kaksi neljätoistavuotiasta, rokkimusiikista sekaisin mennyttä poikaa istui Siltabaarissa levyautomaatin äärellä. Kahdellakymmenellä pennillä

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot