H[meen\niin Museo- ja. Kyriin Joulu Julkaisiia: Kyron Joulu kansanrunouden kuvaaja. Kotiseutuyhdistys r.y. Sisiillys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H[meen\niin Museo- ja. Kyriin Joulu 197 5 Julkaisiia: Kyron Joulu 1975. - kansanrunouden kuvaaja. Kotiseutuyhdistys r.y. Sisiillys"

Transkriptio

1 .t

2 Kyron Joulu 1975 Sisiillys slvu 1. Hyvii Kyrrin Joulun lukija 2. Hannu Lehtipuu: loista joulua 3. T. E. Kemppainen : Kuntauudistuksesta 4. Heikki Laukkanen.' Kuntauudistuksesta ja kuntien viilinen yhteistyo 5. F. E. Sillanptiri : Ttillinmaki 8. Arvo Poika Tuomineu Joulu kotona Kyr6ss6 ja muualla maailmassa 10. Erkki Mattila: Taidemaalari Wilho Salo 12..W.Tuokkola: Porin radan juhlajunaa vastaanottarnassa 13. Sirkku Peltoniemi: Pellolta leiviiksi L!" Panu Rajala: Mokinpoika herrojen koulussa 17. "Joulupuu on rakennettu..." 19. Matti Huus ari : F. E. Sillanpiidn seuran j oulutervehdys 20" Giusepp_e Acerbin - kansanrunouden kuvaaja - matka Hiimeenkyrdn JEirvenkyliiiin vuonna 1799 (Eero Saarenheimon tutkimuksen pohjalta koonnut Kauno Perkieimiiki) 12," laimo jcis: -apsuuden joulut pyhiijtirvellii 23. Laitilan Matti: Kala-Ville -',,r - 24" Riitta Leppcinen: Entisajan joulua 26. Erkki Salomaa: Jouluna Arvo R.itamciki : Muistiinmerkittyjii tapahtumia Jiirvenkyliln suurpalosta 34. R.aakel Vesa: Vain kilteille lapsille lahjoja Kyriin Joulu Julkaisiia: H[meen\niin Museo- ja Kotiseutuyhdistys r.y. Toimikunta: Kauno Perkiomiiki, vastaava Erkki Salomaa. ilmoitukset PerttiNykiinen, taitto Matti Tuomisto Kansi: Lea Viiisiinen ja Pertti Nykiinen Valokuvat: Pertti Nykiinen, Vesa S-ikka, kirllittajat Valoladonta ja taitto: Hiimeenkyriin Senomat Paino: Kangasalan Kirjapaino lvls

3 HpuglT.tad oundx oxsd olun\!u!olyqat r t' "t s t7 s1p q tn7.na sllox D { - oa snry uo.,r tquaaup H idolrnlnof 'araraaal upqpt uzru aru lslas -rntdds otluo{ Dl.l.nu 'auttuoodtvtl urlau o1.o[ 'unotu \auunlnlnof udsudq udtluda lptglyll DSSDaADU nf osslpol'anlulpp souuo-oqonr uaulprppuril(?{ anlnuu! apqtyn1nol 'plsltuq! pip pltt4pla pyas udoplsrnta urydbta llsduoltotlol o[ - uauua uloyo[ 'oqsntun7.qodo1 'oqsoyqn[ uopqot upttt1 o[ uoqndr stftutstq uo ossasynodo DYo,t 'Dnnulut ulml rs0uolo2l olpuls uamoludtads otn'pnautaw0\oa ulnl pssg,rty uaurcudrads ra 'ossryaojsj 'ralsa ulnq ossataons pnlau uaurcudraos ap D rynof 'lda -aprqld^,asqnunnol of Torogo4pll unlnof u!d/f',,"'ofoltlodol ttut$u& pupttlpd pupt uo arual, :DntDS fio uo oraouos unynof $p7 ua[o4dslson;.raslpl -g.rtq psltqttu - pslplauofot1td tp^!ua!^ ptls ual -!a D{ pslpygttydludq tp^!tp!^ gtls ua474j 'ourson^ -nqp araradl.dlrsont Q7a7.a1t uo sddqn[ uoqndy uouunysrutqr 'on1no[ 'ulsa uaw 'uaasaaquuad ttlofiod tp^tgll yas4n1rottty uapqal upurpj 'uama1.qt uo DrsV 'uttutua"md unoilo4papa p1&sauau nlqat ug"rty Nnn pna 'oo\lol auuauaqqo[ 'ataraossopav. ap D ttg a1st117a1 'pqsptufi.saulr rsdq2lol ulzlas uodu -oqlv 'nlnof uouunrlolds ulltptldl lsryaulu uap -qal x{ utqry.puua{oo1 oplou!2lyrdra ulltplo pafllal -!$lon^ uafo4yras ual.slnapnopt!$astataf - una -uatrys 'nlnof ug"tty 11,o lralu ulyuas 'nsp41n[ -n1no{ D^DDtso^ paqal DDAalo auudsslspy ll saup puluauutqrcont DurstounilNua atutadldsrsona t 'pnaqsay uaalny p lttttuotparnzl 'onynol Dtslllaqnoy o{ pp^tg annms auutdtofioj nfiqq uqnof ug"tty p^{h

4 OSTA JOULUA! Joulusta on moneksi. Mihin kaikkeen -. nritiipi luetlelemaan, kun kasissii orr uusi todistus: kvroliiinenkin kotiseutulehti tahtoo ilmestyd nimenonraan jouluksi. Joku touhukas taella sanoi. kun puhui rakkauksistaan: ioulu. On ilo tehda sita ja tata... Me vihenrnrin aikaansaaval saamme sanoa: jouluna on iloejelg[lgsitii ja tete. Jos on joulusta moneksi, niin olkoon. kiitos kaikesta hyvdstli. Ja kuitenkin: "tarpeellisia on viihlin, tahi yksi ainoa". Moninaisia sini huolehdit ja hiitiiilet, ja kai nrindkin. Kykenemmekri joulunakaan etsinriin Jecsusta Kristusta, meille tullutta Vapahtajaa? Kenen juhlaan sini, hyvi 'kyrriliinen kristitty, nyt olet nrenossa? Kun tiissii lehdessii luullakseni saa myos nrenneisyys pu. hua, annettakoon sijaa K.V.Lrhtosen sanoille kirkkontme saarnatuolista yli 50 vuotta sitten: "-unnustanlnle, ettii tassii seurakuntatydssii on paljon puutteellisuutta. mutta siiti huolimatta emme saa olla katuen tunnustamatta, ettii hengellinen harrastus seurakunnassa on ylen lainteata. Sanankuulentaan ei suurilla joukoilla ole halua. Aineelliset ja nraalliset riennot valtaavat mieliii, niin ettti'ainoa tarpeellinen' useimmilta joko varsin unohtuu tai jaii syr.iiasiaksi... S_ynnin valta todistaa suruttomuutta ja hengellistii kuolenraa. Ei Jumala ole luvannutkaan varjella synnistri niitii. jotka hiinen armonsa ja armonviilikappaleet hylkiiiivit... Rakas Hdmeenkyr6n seurakunta! Painukaamme tomuun Herran eteen katumuksessa ja tosi parannuksessa." Katumus ja parannus on armoa ja iloa n1,tkin. Silla Jumala kliiintyy Kristuksessa ja hiinen kirkossaan syntisen puoleen ja tekee mahdolliseksi aloittaa alusta jotain parempaa, Time on iloista joulua! Kun joulu meidiit nyt vielzi jotenkin tavoittaa. voisiko se tavoittaa nliin. temmata pimeyden vallasta Kristukselle? Vain - sitiivarten Jeesus kerran syntyi, etta niin saisi sinullekin kliydii. Kaikki joulusi, vielli tiimlikin, kutsuvat sinua hyvin rakkaasti lumalan vihan alta hiinen armonsa alle. Hannu l*htipuu

5 ueu!8ddule>.fl.j 'uen+go[?lsro{res Je?lsluoru n+?"s?sseuueu ugrl?} u"?{ue}rn{ uh -u elo re?[nsr?{l?r stslll?{l"d?l "lsllpuun{"ll"a _'?fle$f?)l ql"jnes' ueplu rls?an>ll?f g{es epsr?uou"jrl 'o? e[mru ef elolsolneuolll?a slslols? 'ula grs4fllse d1qe1 uo e1seur1o1 ueuun{ ug..rd4ueatug11 "lresn 'e4qo4gde upslellelslod ef uo11oq ueplorse uelsrelql[ urrsrullelodleq sllesnu?ilnelol ueplof et ersre,rnddru u"??]srsro] ]"^o e:lol 'upulelpunnssn+slpnn?lsrulnl s11s uo?e["su?uun) ('nqlnnd snleseoueduaeulo+ Bilnru 'Z96l 'a of n11a1srued uo "ruq F?gt uee.redure; 'ulnt) 'sdrudsf>1p??t sn+slpnn uouu[?q ueepodqp,r 'su u^elo'?llrerer^ FgsH??+lnrlr?^ unnsr?{l"j "[ ueplolsv'uls>1nude1sne44rod leao eu e$ruu '?ls{9.1?gdso1111op1ed ur4elrof sg{ur $uqe1?ulo{re eturr,r uo olso^neuonl"a 'grsrelugfur leello l?ao le$loln+ Ef lnurqqedel upluo glslru,qlh 'g1s4f1tt11epe ueqils uo e11rof "E"? 'ue4se>1 ue4un)l uelsle11es soprl ueulolqeuedu,r s[o nsroll?r urslqje4uls4d ef uredop 'rs>lsl?lste{}"j uple[ro>1r1god ueur"{lnu -ruoru et?e lr?a uo?rsu e:lso{ 'gssrm>1gu elo Te??{r?nsr?{l J El -srlndo1.u"sv'"h"1 ueaqrem>1fu uersesnlsrpnnelurul?sseqn+111equlu?gl eur^ellnml glqf "B{l? lefulsnpe uepun>l uep44ufirn uf ue,r.rgfruno141 'ug.ldqueerugh 'ruul l"^[o?ubgae eurll1 'ls{gurgl}?ruglsel qln+ ee4le euue11l?$e 'q11eluq uo un{ 'rslguuresrelugr(ur }nun+}nntu Rellun: uo ueflellrlg1 '"{??s unnddol ugglsep,&{sl?ueslr 1uu11{ "}u?{ Bglld lqllsn1eq l"uun{ 1eue1d e[ ersrerro.re,r upfq ls^llo louunsrc 1s>lnlv 'e[ope:1 efolu+sne1 e[ gp4dlprles ue0urulus leeuqnol 1u,ro "lresn ]"uun) '"lsttu"lsoponru ueprenl"-"]unurolsrelqf 1et lqls{nnsl"uo{ol l$lnuuejnns glsrurglspqd uepunrl ueluard qlelpunns?)p[??s glsrl?^[ond un nl -096 elloq"l U"B^olls^ uo u??lunns Wrlgl essen4lef uesldllqey -1?lpso uepunlfndeeu ues u f ug.rd>lueeur?h uln{uroru?s?s -s"?ru o>1or1 g[eplrerurse e1qtt1n1 uo elsruruelour ptsl?n 'B?lupr1o1s1e1qf elsre.rerrsnurrdos ue{se{ uertun4lrndeeu'rulse?l3ru3]]rjons e[ "-q"luml q1e1o{eq uo?$euuelll 'ph"{ ueuropnn+qo{ "[o$h "lsru?lsrued "uf+leploq up4,( l"^ef+ au "{r"l?t^slrlel gffiuggsll?qd "Fnlnrul emu "H{e) "?lloq??e{r?^ uo uellurul uelsl"il? '000'] ell? uo n{np"{nse ueprol 'ee1un4'slsr?[es 002 qf uo?lspurul erutu?ul l '?erup upundne4 E?D/tg:t sne{rg_ rsqo?fopddne4 e[ elpetundne4?llspue s$nru 'ersrou?ueur?s nsasttlepne{ro l"arsqo fuun4 H{ry{ ulglej 'olonruelun4 rs4d ur"^ ue"rueto g?[?n+n+u"?ruro^ ul"slllsuun> uepnn gl+e 'e1srlopr ru uo '"lsn+srpnnsrsuo{o{ ulul -s111euuru ""Aeo "ssoln+ u"urusllopo fue$pgl uo eu "ilnru 'ulsnur -e{"qsolnnu uoponu?lun{ 0t urou "ssolso^neuorlls^ uo udus" qj?d 'ulsopqo[ uelsolnnu uoponu?luo1 uefngelljons lnssnou u?ruefl Erggu4 -rulnl uepropddnel e[ uequndne4 B{es lnue{ssl ul"l+rsona uo W??rr -n{nl uefurulsr"esll[ :""lun{ Stt?sueelqd e?blun{slulueur 969 ef eepddne4 gg 'egundnal g9 u"e:pru uolsulll uesrcrurrl uo eruru?ss??4l 'upluelln) ues ueel 'e11o[r1n1 eau?]souug "[ ueul"lqoluu[u nsulql"l do es un4 "l+ntu 'elseeqre "Nesl"El?ssepgeplnof ea11roftpl "olno ugrl?^ eeue5 VSflSXNTSCNNVTNNX

6 @ KUNTAUUDSTUS JA aa KUNTEN VALNEN aa YHTESTYO Viime aikana on; kuntauuilistuskeskustelu virinnyt uudestaan. Virkamies' hallitus'on syksyn aikana tehnyt ns. likaisen tydn ja yhdistiinyt joitakin kuntia vastoin kunnan enemmistdn tahtoa. PadtOkset kuvastavat selvasti.hallintoviranomaisten suhtautumista kuntien yhdistdmiseen. Kysymys lienee,siita, mitkd tekijdt painavat vaa'assa. Tavallista asukasta kiinnostanee kunndllisessa itsetrallinnossa kolme asiaa: Kuinka paljon ja minkd tasoisia palveluita kunta pysw tarioamaan, kuinka paljon ndistti palveluista joudutaan maksamaan veroina seka minkdlaiset mahdollisuudet yksitttliselltl kuntalaiselh on vaikuttaa pilittdksentekoon. Kunnan olemassaolon mielekkyyttii tulee aryostella kansanvalhn toteutumisen, palveluiden tarjonnan ja toiminnan kustannusten kanhalta. Palveluiden tarjonta on pienissd kunnissa voitu turvata vain laajalla yhteisty6lld naapurikuntien kanssa. Tdstd syysta suuri osa menoista pdate' tdiln kunnan todellisen kontrollin ulkopuolella. Taloudellinen tila on etenkin pienissd kunnissa viime aikoina vaikeutunut huomattavasti ja nayt' tiiisi silt6, ettd vaikka yhteisty6n avulla palveluiden tarjonta voitaisiin turvata, tulee taloudesta kuntien itsendisyyden kynnyskysymys. MyOs val' tion viranomaiset ovat omilla toimenpiteilla sekil hallinnollisesti ettd taloudellisesti pyrkineet johdonmukaisesti edistdmaan kuntien yhdistymista. Kunnan tulisi luoda hallinnollisesti sellainen kokonaisuus, jolla olisi riittdvdt edellytykset taloudelliselle toiminnalle. Hallinnon tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus sekd suunnitelmallisuus ja kokonaisvaltaisuus ovat ol' leet asioita, joilla kuntauudistusta on perusteltu. Kuntia ei ole syytd keinotekoisesti pitd6 itsendisend ilman merkittavid taloudellisia mahdollisuuksia, vaan tulee pyrkid toimiviin kuntakoko' naisuuksiin. Kuntia yhdistettdessa tulisi kuitenkin huomioida ne kokemukset, joita on saatu yhteiskunnan eri sektoreilla keskittamisestd. Kaikki koke' mukset eivdt ole olleet ainakaan yksildn kannalta rohkaisevia. Historiallisilla taustatekij6i116 ja tunneasioilla ndyttttd olevan selvdsti merkitystd kuntauudistusasiassa. Jatkossa tulisi ainakin tunneseikat jitttad sivummalle. Kuitenkin on muistettava, ett6 kuntien vhdistitmisen etqia Ja haittoja ei voida laskea pelkdstain matemaattisesti. On tekijditd, jora voidaan -ainoastaan arvioida tai arvostaa. Teste syyst6 lopputulos jda paljolta riippumaan asenteista ja arvioista. LAhtdkohtana on kuitenkin pidett6vti sitei, ettd hallinnon teht6vdnd on palvella kur$alaisia eika niin, ettd kuntalaiset olisivat hallintoa varten. Hyva yhteisryo naapurikuntien vdlilld luo edellytykset varsin kivuttomattomasti toteuttaa kuntien yhdistamisen. Kokonaisetu vaatii kolmea Koota (Kotka, Karhula ja Klmi), totesi virkamieshallituksen sisdasiainministeri marraskuun alussa. Vaatiiko kokonaisetu Viljakyr66? Kaikesta huolimatta, hyvaa joulua Helkkl Laukkanen

7 'lqeelsrddlse{ rugru?e rs{epon r$l"ru?t -nnru pl?ruulllgl eeln+ - +"^rnddol eu Slle 'eou?s uo?{qe rdurered re1 ruolurdo -o1srdo11d 1nuu11edo1u{o urul ue}}rs?}s?a 'elolsrnur "srnlerru u?g]lru ]^u?]]pj p>lle '"1 -sry"{sq uloms Ho?uolo{ runle{selo ef urn+$rr"s rslredglrs lu"uelon suyddoqd gues -r?ruursufl 'euefelledopo{ glsa{ erdruuesn r41 -elo udlgurru - Brulr""ru lcllu?e^"l?sueel -ond ge1e,r elsepddoqi(?ilonn 'gyq(s eluoru uo ueqrrs 'ersrelond uej?leq 1elo udlue$rs e111o[u rsue "llrou 1uo]slntu g11e 'uo eelee^ -n{ B$n J 'ellsetu?qrd rlqepe e}se^o urprd?+serurol? e>o[ 'e1sns1on1 ufq?{ ur}rcu 'eo))ln u"esnn) u"qln+ ""r{u"^ uednq -nd 'u1p1e1o rsel glerl urolps elsof 'gpep -qg1 uedloj "ss?ruosl"{ ur,r?{ 'uypor11e4 u[?ss??q "epq?{tr^ upl{"t ulouu" Sunu ru -eqlnpnedel glsreue4 e[ elsrslnln") '"meq -rea ueg,l "ssedplml ueloqoru uersueqnl el u"?lrurur?uqe?ssefio uo{fro{ 806 "u"} -r unru?se{?u?gre ru?sspd r44elsepddonfi ueur"{n+nn uepnn euuls uln ""s 'ru3{r3 -ueqefuueronu olo{ upa{ {o DPgrru onl -1ts 11o pl{atu es '"}se?ululllgl uer.rg[ru -reh udlgru ueuerd lelrlso el esuoluns? ues -?e^r?[hneq lglrdur seel ruudtuequ"^ "11?{ -onl?leuu"qepq"{ u"ssefio unurhtr 'uqsru -q g>lue urqro>14rud ufsr?g{rs rsrleeufluul unuueq? lnllnl ue lelsolr? uesnuelelsrntu u??lfu r.rnnf e1o "flnuru re glle,rrgfi{n"h '31s3?du"FS- nkonr 4sesqlncol ugrl Un) ueuue of uouuns" ueelleslr lnuelue{ej rlo u?$ euuof 'glteupfi{n?h le^rns? eq ru?{re -oesf1 unufiu o{o) 'ruelnnsdel ueur"ursj"a ununu urrul ue?{\e ueeutes l&tgpd Bes ugplerl uelrs!z1oesd1 e11ee.red "su"urr?+ -tu? uggurdg4 ursednl gulru uru1 'urq -o{1" UHU e1sn1o4fldul u?e)plrrer) - ulllp.l uggduelp5 194dtu utlg e[ rues '--"-l gll?^,iq n+relo 11o 'rs{asr?r+ru r#ffi:i lnu"as"{' ef 1nun1.rnn[ uees:1es]r uo "]]nu 'e11eurepn1sr ueernnf ue 1>l ueqrrs "llnunu rn+qoun es 'ellrors"?ql&ep?ls?e,t.rrh ru -esseleled'glseeru-u1seef1e4 "uesr"unu u{e} -Uo{ uerre{ ues ursgdddp 'esseedn4 ue^pl uosr "ue{e1 u4rrd ""Ase{ u>1o[ 'euresnrul es u"?ls?our" uo ru??ruhlusrl unulru '??rud -{u?q ru?"ur?l\?sl uo es H{1"{ lns"{elsrro{ lelerlej'leesuedefreul'lnncleueuro'op,rg.4trys 'r.re1eq 'olreq r?urus 'ueeurelnnlluo{ "n+ -s.rod 'prcurerlgred 'lpnnur :nnru H{t") 'gl -sbue l")\o ud{?e^?lels??qss e[1eu luru' -?s onn 'e11esduuf4 u?gl{lgf rpgf u[ essr4 -rnu rlrnu"q efel uo1e+ le1eeurq1uo1 e -?e{la sepe }n11o rg '?sse11n+ euuls ruerd -uequ?^ g?ules gfleu lgurgl+gru?lllg^ urrul "lnntu ln1o rrnnl re "ssdlgru essonl 'leeu?u"^? rugllertu lnuef uo}o^ lesrgrurursue l"ao?11ef e[ uoorrrolgde u?.gdrur,rr(s ytuglqgsdl "ssnlelsr"l Sssesr?sls ss""{s?r uelo?es 'rues4nlele l"rururlresre{}er }nlle}"t? uefo?l les 'guelqdolupl e[ euesln4se{ ueilreqr?^ uel+re{j?l usj?a ru?ss?ru?e unuilu urutue}

8 Saavuin lopullisesti La t9t3. Kello oli j vieli ehdin vihtomaan naan, jossa olen Pi jaista hartaushetk l., toman pienessii Parve kaikki oli silloin, kun kirjoitin "Sl6min ja auringon" ja "hmislasten" kauneimmat luvut... Kevdt eteni. Rastaat alkoivat iltaisin laulaa Raukolan haassa ja kahvia poltettaessa voitiin kiry huoleti pii?ist6ii ovesta pihalle; sieltd ei enii6 tullut kylmiiil. kuumaksi iiiinetttimyyde\si. 59,Eiingtttimyys loihti siihen toverikseni oman'oleellisimman itseni, mieleeni palautui etdinen onnellinen lapsuus, ei min6?in muistoina, Yaan suora'naisena olotilana. Lflmptiinen tuumiskin tuntpi palautuvan puhtaaseen. poika-tilaanso, tuohon krrn s unasta Juostrm - suoraan s?inkwn. v?illvien alle ia kvkerrvttiin sinne siihen asentoon, jossa jokaisen ihmisen on tiissl maailmassa ollut paras olla' Te[e kertaa oli tunnelmani erikoisen vahva. Tajusin, ettl ku harharetkeni nyt oli niinut oli PerinYt t i koko ajan olivat minua teeffi odottaneet ja nyt peasivat alkamaan muokkauksensa' S[ni oli tiilloin jo rakentanut pirtin perfliin sen pienen kamarikopil, jok-a nyt tuli minun asuttavakseni. Sielll oli s?inky, p0yt5' tuoli ia pakkilaatikoista tehtl kirj1h.ylly. Sengyn paiissa istuen minrrn sopi kirjoittaa pdydan kulmalla ja niihdii toi,sesta akku- -iraita koivikon iuuripuoli ia toisesta Riihim6en nurkat: kuinka Palosen vanha Kalle sieltii kyhkyliii taikka Kuuselan Kustaava meni sepiille piiin. Opin v?ihitellen tietii' m?i6n, 'kuinka ystiivyys- ia vihollissuhteet kulloinkin kehittyiv?it miien asukkaitten kesken, tunsin heidiin,ruohostus- ja leipomisrtitteldnsii, tiesin lehmien poikimiset ja vairnojen kirkkoonottamiset. Eliimii oli suloisen hiljaista ja tavattoman pientii. Sattui usein ettii piivisin olin yksin kotona. stuin pirtin puolella keinutuolissa kuunnellen kellon ktiynti?i ja nautin maaliskuun auringosta, joka hymyili pirtin lattiassa, siingyl tolpassa'ja peiiraluisen riitliraidissa. Niinkuin Flo r viini valuivat siin?i ihan hermoihini tekeil16 olevan kirjoituksen aiheet ia nbktialat. 'Muistan vieliikin ihan tarkalleen, kuinka latoon ja kun pirtissi mentiin maata, l?ihdin kbvelylle. Kuljin nukkuvien asumusten ohi Hillulle, siit?i Hiukk:5iin, siit6 Herttualaan ja sieltii takaisin. pitk66 matkaa;''nousin aution mtikin ohi 'yltis siell?i aamun koittoon. Pirtin,,:peftisein?issi seaftoi kello lviidb kolmea. kun.minii iuuri malla mielell?i miqi illan kuluessa puoli uatirin kiskoin'penkiltii erbiin hyvln nuoren sieviin tyttin kanssani tanssimaan. enk?i sitten enliii h?inestii hellittiinytk6iin. Siit6 ruveten e16m?ini Ttillinmnessi: vaihyleensb mieswmisen aikoia. Siltroin.valmistui "Eltimi ia aurinko", ionka luonnonnbvt ia mentb vuotta sitten oli alkuun heriittiinyt. Viel?i vuosia sen jllkeen, kun jo olin viime vuosina paljon elihyttiinyt; leppoisa perhehenki vallitsi m6kissi kun minii pirtin

9 's L6l sssnnls?rr?ur DSuu[gr 'tz6l ossqnol' uq.ttx ws!o\p[ DulqDd YVilWT',TS 'fl'r 'Fe??ul?^?q e[ em{gru ug.lgl4wmq ue^??uils u"uol+"u?s umsnsl uf ruglsggd u14u1 gllep gllgrup.ileugg guns uno "l+urue1e11ep Wgllul'Bsesreuolsren 'g1gf slndol u""lesnny leeuuaru le^llo resrs?sstuo{elp e[ ptv '$ta.qefupo4 u1sr1f g.uegl g1o gu Fr?sl gmlqfg[ ueelletp-q uoqo[ 'er44gru E"Aelo?lotl+ u?"tuos1el "epro.>; _?ssgf gsryeuuflllon$,ugdpggsdd g11enu??ru gr.g^' uegurlqp-u, z[ 'glredpl,'onl pald -uequ?^ uee{?ululllgr uglle$er gllesletutla ulsepd uenp.e riepqu:1 gug.i(nuree ug,qgd ueuuepnul - unn4nlnol. utopwa seuuny 'les4durdsd:1 ef les4qehf leruoll?ure{orl ueuue tuelenu l?^h,tgl 'uee[euel on] lueerlred ueuo?]en en++n+ qle^g>l glspdnuteu un4 e[ 'go elel -t4?>1ur tes g11egg1'lo g?ss o4of 'ea4n1?t$npnrueun4:1u'e[, glqrtpggd lqgd?o{f upoo{?}snunse pg5sedlseqg-'ufuuresl?{[" uln)[ "lsln+"?ueslo+. ulof.s l"ao uee{guru[ {9f,ue{ter.unu1;,t1 i'ueuleull go s,{r(sreqgl undol seuurul 'gls?gd uo{lla uued ue11rs '91 -s4d uapru{nn{ n+srynn?}+ntu 'see1 u1p -1nf.ro1 e5 'snedel ueu11l??^e{ n+slpnn es -!od[b _ uepnqlo{sd,{s epnw'esuesdepesdel ueuu"rulo{?pq?u et?3ur3[e u?se{ ues eporunn ue11elsn>tg ueelpefgq?ef "s u?q 3$e u11u 'ueellesnue upluelof u?pru?llne1ed, u111o,relollog?iln+"^ uniq

10 Awo Poika Tuominen: TOULU KOTONA aa aa KYROSSA TA MUUALLA MAALMASSA telemaan vain eriiti niist4 ja ldliinnl Hlmeenkyrdn Kyr6spohjan kyhssn viettimiflni elimini ensimmni' sii jouluja. ' ouluvalmistelut lapsuuteni kodissa alkoivat tavalilisesti joulukuusen etsinndlli. Siihen aikaan oli lunta meftein poikkeuksetta jokaisena jouluna. Muistan vain yhden n.s. mustan joulun, jolloin hiihtelimme l4hitnaaston metsisstr hakemassa joulu' kuusia. Kauniita kuusia oli vaikka kuinka paljon, mufta etsimme aina vain parempia ja parempia. Merkitsimme,sitten muutamaa piliv6i4 ennen joulua ne kuuset, jotka halusimme ottaa ja haimme ne aaton aattona. Ntrin ollen meille kertyi joulukuusia useitakin ja niistn sitten isn sai valita, miki oli kaunein. Ne olivat kyln. niin kauniita, ettei niit4 tarvinnut milli6n tavalla korjailla eikl paikkailla. Kuusen koristelu sininsi oli erittiin merkitykselli' qen homma ja kyaikaisia koris sessamme oli 4i t[. Sitten me olimme sllstlnept omenoita ja siihen konlekti'. Kynttii kappaletta. mieleeni iihen oli korkeuksissa ja raaassa tauha, ihmisilli hyv4 tahto". Nauha kiersi kuusen ymplrilh viistoon ylhdllti alasp6'r.n. Mutta sitten v paikkeilla, jolloin minun kaksi vanhempaa velieeni olivat jo siirtyneet Poika Tuomis en synty miikoti. Vanhin veljeksistlmme, Taavetti nimeltdiin, osasi selittii, ettei se mitenkiln hiipiiise kuusen srvoor r kun siihen kuitenkin yllosaan ripustetaan tuo "Kunn'ta olkoon Jumalalle korkeuksissa". Niin tehtiin ja n0in ollen meidin joulukuusessamme olikin niin kauan kuin viel6 Tampereella ollessanikin klvin joulua kotonani viettlmissl, n6mii molemmat lauseet. Joulukuusikin nline omituisine koristeineen ja tunnuslauseineen oli ainuflaatuinen. Yksist64n sit4- kin olen useih vuosikymmenien aiftana muistellut. Kun sitten v Stockmannin tavaratalon johdon taholta esitettiin muutamille tamperelaisille pyynt6, ettn he voisivat tavaratalon aulaan koristaa mieleisensl joulukuusen, ja kun mekin olimme kutsuttujen joukossa,'koristimme vaimoni Lyylin kanssa lf,psuuteni joulukuusta muistuttavan kuusen. Siinl olivat nikyvissi niml edelll mainitsemani tunnuslauseet, yllosassa "Kunnia Jumalalle" ja alaosassa "TyOn orjat". (kuva) Lapsuuteni jouluun jo ennen syntym64ni oli liittynyt perinne eli tapa, ett6 meid6t kutsuttiin joulupliv4nl naapuritaloon Kuukalle joulupliv6lliqelle. Eik6 ainoastaan meidin perhettiimme vaan kaikkien muidenkin Kuukan maalle mdkkins8 rakentaneiden perheet. Se piivlllinen oli suuri juhla. Suuren tuvan pitkdlle ja levellle pdydille oli kasattu kaikki matrdolliset jouluherkut. Aikuiset, niin talonvlki kuin vieraatkin, aterioivat fuon juhlapdydln ymplrill4. Meille lapsille oli katettu ateria sein4n viereln oleville pitkille penkeille ja jakkaroille. Jos tneilletin kotona oli aattoiltana sydty tavallista parempia ntokia, niin a664 Kuukan joulup6ivillliset olivat viell monin verroin parempia. Kuukan talossa noudatettiin siihen aikan er66nlaista patriaflsaalisfa kaytent6e. Ei siin6 mielessl, ett6 olisi pyritty komentelemaan alustalaisia, torpparcita ja m6kitupalaisia, vaan ldhdettiin siit6, ettl vauras talo tunsi olevansa jollakin tavalla vastuussa nilden alustalaistensa toimeentulosta. Apua ei annettu almuna vaan h1'vlstt sydimest[ llhtoneent

11 '!$asrc\nu u!$4al aasrpnd -n2lp u!4pasndlsnuunl lnqumut ossas{nlrck zl onu,o^tvou outrs '6961 '^ DSS0u0JDAD uru0ut\cors $lasrdlnu 'Dsultoq uapnnsdo1 D$nn4 ossoruap$!"totl 17t[7 osuoturot uaupq o[ uaututona oyrcd psw 'gssplgur uesuionl r?)r{n gssg.rflueeuph ggl+ep ulzs e11of eu '1n1no[ 1as -r-? r" Felnnsdq laeufpgs uquelm{ u?ssuenru l"ao "unlnol "ues11lepol gugdrnege'?u?dureuns)'uol -slnu uesn1rppol rueslerur leeug$el 1e,ro 1n1no[ ur,r1 -lnnu pfrye: rnrufrrru gur?n 'e1qn1nof r-uglslur?$ep "u"{? ugur?a?ul"lnnru lnf"^$?ss?l uelo usuurnlsll?so ulnpnof uee:1 -sol lussseflo "ss:'jn nlqrur Blqnf ugsneq Ftsop 'onu ulselqnlnlnoj ullurerx?lsgl.a^ls^d u-eufu -q! ueqll" "] qqfu um 'e"su"{ "lll"q urulu"")l -{oqel ro^?ssoponu up{,(ru-ug1u1s g$e 'g1gs es nqqol ueulalrolreq g1s urn> rl?ts '?s]uo,rludgp:pzq rpsb^ u?q?e splol"qerl eslrn"l?lu?q re$e '3?l -lloso "ss"nluergsls gseueld?ssgl lolq"l u?q?ile 'upleuuqs?urong?,q "$ll"a'g1reu,$spu.ld1 ppt1e{ eruruqo ehl 'u?plepld zssepnns"p?ss?l elefe1qof ellejnns ellgt?{ru 'eqnd ueureruu^ e[ ueulgur -tulsue qo es?lle 'e11eures?leru"llroup el epu11 -sls ellalnns ueelleslr uel1eu?il?u"l+oqol e[ s -leln+enel "?u"s?ll"ruslnnru l?jer^ u??ssensru ueelsreqnd Elsrsql"lrolslq uapqr( uonl 41d gu?lu?sl uelqnl uqe15?ssepnnsrslr] gss?'elunrlueuui(4 gruesgf upunlplse.rd ulurelufuo{ p11eru ef g1uesgf 11 uooltqllod uopqof u"ruruf{rol u:'n ursnruru 'plueru -rufluesfed ur?^ qo "lr"jea 'rsqyqnf?ssrsrglg{reur?sslsll"^"1 urrul u?urueua UD?ler^ 'ulllletu uees -??ue^ elrup1req go gssgpiigdnlnol "1 "lun>uatu -udr1 go e1snru1n1nol '?ssrles ugfta ugq,i6 uplepld "[qnf 'urlsls ljnns es]r ruro] gu?]u?$?ssfr 'u?? -qnf uf,(ge1seftgf urlpuer) qlnslml qo lnulu?u -euesg ururnrprsard urujelufuo)'d11e1e1,r uulqnfn1nol ss:.n re uauue?lrs 'elqnfnpol dpe1e1,t?ss:.n ueul?urulsus o es '996 'A "ss"aolsow u$ef elsrnpof elsruursrllsrrolsrq?qe 1u?urgle uepql 'ue"? elsadoog o^sog "uls?lulelsl e[q1euun1 u4pelsueu n#u?"urs -nel urqlaloqo{??rupuun+?[ serudplr$nu?mq o, Blugsl 'Brsrop ef efo:1snuq '?rsr??sloru-slelsruons l?^ -11o 1n1no[ $1a1ep DSsou?U?{ gssgl 'efepep1a1dm1?snnd lpelsu?u nj"u urjonu ef serurapen ssrnlnn:l o lpelsu"u uqol qe^ uilue^ eluol 'ueulressel {e^ 1nlnn> u?h 'lpelsrueg nu" ueurfluds-srepur -ons qsnuo e4uof 'essou?u?{?ssejnns?ssesprlu u,(qeryu6?ssghlld rruun+gh usso1ul$"seru?ssasrcps -1oru u14sg,(ur u??urgllep umpnof e[npof sllesn 'e1qqn[ u1s1^??]s"^ esuelo1uo4 -sn ef?suellrcru uerruo l"^roljel et 1g41eperuq1 1e; -r"e>lnntu?urgn'"lsesr?sruons eore ue4uofled 1e u>1o['e1so1e1,run1no[ epeselesloru?]puqsouuql ls^11o eq ph?{ "iln4 'efe1qe1e pjles sr^nlnn> ui4uru1o1uo:1sn uplulqlnru ulluoul i e[ e1st1o1e4s1e1 -u>ppe.l> u[ -slepuroo.l'elslqeqppnq'ursrulpleuruq -nul O ',(UeteF?{re nj+euun+ ezlqnfnlnof re usqof '?lsr?ur qn "lslspges elresn ellelsnpe Uo essolnof gu -g5'elsefepgtulol He elseblqre,ruaaf.rr4 elsespl??uo)l Jn 0S 'u 1n+sool s,$qpqd ua1[elqp,ruaaf4y 'uss4qn[ gssnuglsef.rg uerfelqre,rueelrr1 uelqul"suro{n sss?ru -ord nj uper,r e[n1no[ ernelsouufl usj"a?l?jg 'elelsrntu 1u?1ele1ur ua 9N '?upp?^ euasplulod es -slolp[u"^ upef?nlnot 91 leuurlo{o) 'up1ellrsru,o>n e[?sse"runol zssrolled Je?ssruoru e[n1no[ u??rugpel^ ulnpnof lugdllepq? "]srpo{ uepnnsdel 'ur4urnlrod e[urc$& ug?lu?ura um{ u?glu?sl urru 'uool?l u"{nn) lga -fuh uggtsnggdr4rz um{?$nfof unu 1o1qnu llu -n" rn>llnnru ]euou ruelnnsdul ']?^ql"pnou eg ego[ 'u[ode1 ullum{ uqelsssrcqroduolel'glreluped sns o 9oH'easllur?u u??ssrs{nuofel n{ueuplso) g[a e1sof 'uo1e1 'glr?lt,q urdney un+euunl un -drf gssg.rd>lueerugh o?)fnn) ulpg q1g-osr ef ulroduefod uol"l'uesru1u-1uu?a 11o'erplnny UeqV gsl-osl 'ue>1nny ee1e11 'uguu?s! u?nn)[ uasrdqdp 'eudihnsloalarr "uelnlnn>l elesesordureled,uueftjel

12 Taidemaalari Wilho Salo Kalenteriinsa 'l,bru- a.p. antai 13 p lihden Wiiprr vaisuuttani..matka,pitlii hojen Tai sa 5. Vithelm Henttonen ja,anna, o.q. Ruoskaden. Wilho Salon alkuperiinen'nimi oli isinsl mukaan V,ilhelm Henttonen, mu$a oletettavasti v hln otti nimekseen lvilho Salo. Hln kiviviipurissa 7 lk. oppikoulua sek4, V-iipurin Kauppakoulun. lmeisesti isfln'tahto oli; etta. poika olisi an-tautunut kiyt?lnntliselle alalle, mutta veri ' veti taiteeseen.' Tistii varinaan 'aiheutui, ett6 vllit isin kanssa katkesivat joksi- {kin aikaa.? Niinpe poika liihti Helsinkiin. 'tule' Mytiskin Taidey tiilloin saanut mk 100, raulut:. "Kehr46jfl", "'eirenkuvattaiat" - lgein6miehifl majallall,'"kalastaja Salolammella", vuolija'l ja ' telussa Uusi sanotian mm.:'''?erimmiiisen n?iyttelyhuoneen seinilll on kuusi isonlaista Jaulua jp sa;'t:' hrrolimatta siiti mulsroin-varkeampaa se oh 75 vubtta sitten. Wilho Salo'on kirjoittanut' kalenteiiinsa L8P2t "Kun mietin e16tn66ni_niin matettl etltt mintkin ker4an olen,kohoava. - Tulevaisuus niytt de( pitilekil. minun vuos ien p eriistli kossa asetta'massa teirenkuvia lumelle. Miesten asento ia ouvut ovat varmasti piirre' arvoitus. heittiigdy$ siis. vaan kohtaloni,

13 t Bffs tr H{rg ',,ede1snugiltse dllg Jq '?uu?^ e[ sdfl4leq "ues{nualunluou -uon[?ururc{ $1uqse?ssFuonl ueeuueru ell"ueru?ssg[ uepnru,eru usszeq.red urgp '"ssooluol ef essrsn.reg'gss1utr1"reg ul4sg,ful u""lolurdouel?"tuepl3l stsl?ullo{ }Aug}uep -dgt Ho '698 $ufiuds 1o u4o[ 'efeuten '?ss g,.rd4ueeulgh ueelleuleeul o" s ot{a rr?""uepl"} 11orul?p.^?d uellg,, ' :1Eo1orr1eu?^??rnes s6 '8 '82 o Sssepqelnlu?v '?">F3s ueell_?l ueuons lnu"$n+s?{[j l]s??sunj?ef sqo 'ueetuj?a ugtt '??e lnu??s so o -eg so1 'u?ussepnu{snuonl esseeq.rud qe s"ll -on -9t?ls"^ u""sseilon)l o ol"s oqal' 'ueufiree{qnd uelonsdurn 'unse ep y(u,$,i91 uo fsses:lfrudsf>1 u"?{nu uruulollj" uee} -ape{??l uesr,(>1dtr1'sfid4.tful 5o gsses4durds -fr1 uee:lntu uluulolu? ue$"{"ues 'ltltp1us -l?a l?ao{ 11o?ues{ne.rnes e[ efol.reurrurrrt "ss g+" [ u?e{sn y(ugfs gug,tlgd?ues11 JePa Ho u?h 's6 '8 'rz Hon{ oss otl -/il,?ms.'1s4esre:11ey(qf1 upluelln{ R[ o]+h -ouv ' 16 '6 't?ssu?{ usulljesol "ph url?l uooll4lor^" ur.qln[^ ol?s oqll/il..'eeluet q{ltd unlod u??al?r gef gulur euuls '?Ueqle unln"l ule{o ee{gu lr"["etu et gn4dletp,t efoquua gileqgl ubu "su?^alo "?lqoun -q{ -"11epol?ileF 'ees4on[ euefe.r eqol utgdsg,lf u[o1ue.r ueotn4:pd ues u141rd u"?^ ealels" 'uuurue4eq Wg{?lF "3{n"{ guueru es1tu?l 1e q1u sn4so[ "o]uonl u??rugre uedterl sof u[ ueureqeru. uf11afp,r ee{bu ulorus {uee11pgd -tuf qlze4ro{ "lesl"4 e[ -e-[o11ed ues g1e4 -sel glslas uo "?{sn"h 'gp,(gl u11ond eeqad gulls g 'u??tunslrul?]e^ru?lf lnuot" uelo ue+{d lqen+ut' e pj?tlrd es olsl -??u "Abt rueld uo es.. :oou?s u??sseef -rpl usr "lsslrl utpqelrg u??ls?tuslso,,' yfu,tlse [.rg [ 4seq11npe uo ueunul4rod ef grurqelfsdfl?lmq Eo slgqd 'ee44.reru 9 o "tuqplse) 'u""4 -{JeurV eelqg "{o[ (e11odnn1$ e11eree5 g?urqel Tsr^ ulol uggqgfur q" of uf 1nu -e1so sgfur uelo uesoleq ueslol :euo{o}}ilu e[ leeuolrqlll o l?uruejnns 'eelelel z-erfi1 -lllur?l ussoprduol?l "ss?s"evd el ueqrs r1n+ g9vt\el z '"1o1^ elo?[af e sssol 'u33{ -{reru 0O0 Folnnq snou elszdneqolnnh 'u?lnnru tqru'uesnpug?d SlsTueqd.o.queuu4 e1 -nutru oolneu rqlrg 1du Unr?ilntu 'essepl -l?hl?o^ lnllo uelo?lq,, :116 'S '9 ee11oftg ol?s ottal ell"ph Tuelllpgl 'gtsletu ef e[o11ed uelp ueledleg Brs4ue &ptttt upluelm{ uo u??11l ueesrf4fp 'epdpg H+ ruouo.ree B?lsrJuo e4uo[ 'eue1 -l ublolurl utst,(>1du u??leuun+?ul?tu? 'u"p uprgeug 1161 '^ pso oles orla{ 'u??fll"w tele4sn u?brunse n+lese el euugl 'n+ ugh 'u??ru -?l+uons g?^?lqel ur4lnslnrl leu?q 1.rnnf glsri(s glslru 'e1o 1e "ssopell '??An)lolonlu uepdpg qeqll/r^ elelsltuouulp tre?tusule"ru 906 ',r ug-o..rd4ueeu3h q olss otllllll 'uld urons>1r11 gurg'ul1e[r1.re1sunq (ttv) T"V 'ure1s.reee1 lpujeg 'u1e11uy -u?ec eqv 'ruru leefle4qdo l"^o essof 'esse,ue11n[ enu?p"cv 'tutu qe:1srdo u?q?sslsllr"d '20-106?sslsllr"d 3[ ',r,r gssluplreg e[ essooluol ge4srdo ugtl u?ru?lu? u"ell?x-u9ll"c lje$lv nsestaulll iurrsrellelnndle4?neq 1uotu u?q"{uln>l u11u 'uo111s "ilon^ SL ulml egnnd,ppltu?1uru?s u11spllelso^e?$oel u1e[ge1te1 -d>1r(u so[ gge 'ueelenu eelq "sse1rlnl "nlal -soarv'.,ggdrug,re1e "lsl?uo{ugse{ up1e1o[ eeln+'ues1n1n1nortp.[19e11e1' uesls{nruuel?l lnu""s uo "etuo{n u?q un>a$s 'g}seu?q g11e 'uo etutuo{sn,?glj?^ iutpuedus uejnns uor+?a ul?$e{&.es ugh 'ueeu"}ln)lr A?l -[gu ueeugq,ye edelo{el se{?ruron unfe.r uu -?lselu u?ur?l "{{!34:'?11epelong eueep$do uruen?c lnflo uo olss "rh p11e.teelluletu

14 Suuret tapahtumat olivat viell viime vuosisadalla harvinaisia. Kun sitten sellainen sattui, heritti se huomiota laajemmaltikin ja tapahtumaa seuraamaan ker66ntyi runsaasti vdkeii. Kun Porin rata valmistui vuonna 1895, jiirjesti Rautatiehallitus tavanomaisen juhlajunan radan piiitepisteiden, Tampereen ja Porin viilille. Tieto siitb leyisi sanomalehtien vilitykselli ja muutenkin jo ennakolta. Kansan uteliaisuus oli suuri. hmisiii keriiiintyi runsaasti asemille juhlajunaa vastaanottamaan. Asemat oli koristettu koivunlimoin ja kdyn' n6ksin, tervehdyspuheita pidettiin ja niihin vastattiin, soittokunnat soittivat ja kuorot lauloivat. Junassa oli mukana senaatin ja rautatiehallituksen jnsenii seki rakennusttiitii johtanutta insin66rikuntaa. Kansalla oli niikemistii ja kuulemista. My6s hlmeenkyrtiliiset olivat radasta kiinnostuneita. Olihan sill6 vilillisesti huomattava merkitys Ky' rdnkin liikenneoloihin. Rovasti lvosen sta Paljonkin Eero tartut' heiddn lis6k- pututtu ja perhe tivat innostuksen seen kuuluivat opettaia Toivosen poika Eero sekii Tuokkolasta Jussi ja tiimin kirjoittaja. Olimme seitsemdst?i kolmeentoista-vuotiaita. Aitini oli aluksi haluton laskemaan minua mukaan, koska en ollut viel6 edes seitsem66 tbyttiinyt. nnostukseni ja itku pehmittivit lopulta iidinkin syd6men ja niin p6[- sin mukaan. Juhlap6iv6n aamuna keriilnnyimme vaihain vanhaan kirkkovalkamaan vanhan pappilan ja pappilan saunan v6liin. Ruustinna lvonen aina huolehtivana ja lidilliseni oli saattamassa suuten evd.skorin lianssa. Hbn kehoitti meitb olemaan hyvin varovaisia veneessl ja palaamaan heti juhlallisuuksien pl6tytty4. Vene oli hyvin kevyt savolaismal' linen - soutuvene. Kaarlo ja Jussi soutivat ja toi nen Eeroista piti pefil, Min6 istuin kokassa ja katselin uusia, ennennikemlttdmil maisemia ja laskin sorsapoikueita. Laitilan salmessa oli tukki' lautta juuri laskuvaiheessa ja tukkipojat auttoivat meid6t puomien yli ja lautan l6pi. Matka oli melkoinen, noin 20 km ja ptivit oli aurinkoinen ja 16mmin. Alkuinnostuksesta johtuen airopari veteli v6h6n yli voimiensa, joten Mahnalan sel6ll6 sai Eero-pari vaihteeksi jonkun aikaa a reitti olikin kapeampi ja mytioutajia. Blusiinin ja Korssaa' oli melkoisen voimakas ia helpdfti kulkua. Sitten olikin jo pii?imilbt'd pian saavutettu. Koskenniskalla vedettiin vene maihin, evlskori otettiin kbteen ja niin riennettiin asemalle. Olimme aikaisia, asemalla oli vain muutama henki. Aamulla oli ruoka tuskin maittanut, nyt oltiin jo puolissa piiivin ja nilkii oli kova. Etsimme ruokailuun sopivaa paikkaa. Se liiytyi aseman tdkaa, maantien laidassa aidan vierellii oli suuri, tasainen kivi, jonne kipusimme aidan piiiiltb ja asetuimme sinne evbskori keskell?i. Kyllii se ruustinna-tiiti oli varustanut sinne eviiskoriin monenlaista hyviiii, valmiita voileipi[, munia, maitoa ja muuta maittavaa, taisi olla piparkakkujakin. Kyll6 maishri ja kyle siiimme. Niilkihln se on paras ruuan slrvin. Ateriamme aikana oli viikeii kertiiintynyt asemalle jo melkoinen joukko. Sen vuoksi oli jonkun meistii aina juostava radalle ja painettava korva kiskolle kuuntelemaan iunan tuloa. Lopulta siirryimme kaikki yleisiin joukkoon. Jolcainen meista olr Yarannut muutamia kuparisia pennin lantteja, jotka asetimme kiskolle, jotta junan pydriit litist?iisiviit ne meille muistolanteiksi. Lopulta juhlajuna ilmestyikin puhkuen peltoaukeaman laitaan. Pitke[e kimeillii vihellykselle se ilmoitti tulostaan. Yleisd kurkotti kaulaansa niihdbkseen sen lhmeen ja varmaan nloni heist2i n6ki'sil1oin junan ensimmilisen kerran. Ensikerran nbimme mekin iunan Kaarloa ia Jussiveljelni lukuunottamatta, jotk4 olivat jo lyseossa ja-tampereen asemalla nihneet tuon ihmeen. Veturi ja vaunut oli koivunlimoilla koristetut. Junan pyslhdytty?i astui vaunusilloille joukko hienoja herro' ja fur yleisd hurrasi ja soittokunta soitti. Sitten alkoi puheitten saria. Paikkakuntalaiset kiittiviit hallitusta ia rautatieviranomaisia. Puheista ei tahtonut tulla loppua. Asemahuonee' etenkin veturia, jolqa mahtava savupiippq herbtti erikoisesti huomiota' Veturinkuljettajan hytin seinlssil oli suuri messinkinen laatta, josta ilmeni, ettb se oli valmistettu Sveitsissii, Zurichissa. Juna ei pyslhtynyt Siuroon kuin vajaan tunnin ajaksi, silll matkalla Poriin oli vielii monta as-emaa, Jiilleen kimakka, korviasiirkevl vihellys ja juna l6hti vy6rym66n kohti Poria yleistin iloisesti vilkuttaessa klsillbiin. Kun juna oli liihtenyt, itne kerlsimme lanttimme kiskojen viereltit rataptilkkyjen vblist4, minne py6rlt olivat ne pudottaneet. Otimme evitskorin kiveltd, ia palasimme lantit taskussa veneellemme. Nuo muistorikkaat litistyneet lantit olivat minulle vuosikymmenib muistona Nuutin talossa, kunnes vapaussodan aikana pienen kirjastoni kanssa ne kato' sivat tietymflttdmiin. J.llt,Taokkola

lnnrkkr vuorr z/ Yeljenpoikien muistoja Beff).-tedisti EsKo JA MaRKKu yiininen

lnnrkkr vuorr z/ Yeljenpoikien muistoja Beff).-tedisti EsKo JA MaRKKu yiininen N:o 17. zoo9 $ N:o 17. zoog + Esimiehen tervehdys PrNrrr ViirriNrN Er-irrairi ENTTsTEN rmmersren - sukuturkrmusra IA MUrsrElua J Rantasalmelta Pielavedelle Assan yiir,rii.ren rz Yastuuntunto Viinisten

Lisätiedot

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry.

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. Jäsenlehtí N:o 23 Toukokuu 2010 40 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 23 Toukokuu 2010 Toimituskunta: Yhteystiedot: Virpi Lepistö (päätoimittaja) Virpi Lepistö

Lisätiedot

NUMERO 13 PARAS SUKU

NUMERO 13 PARAS SUKU NUMERO 13 PARAS SUKU TAATA NORDSTRÖMIN SUKUSEURA RY:N JOULUJULKAISU 2009 1 PELTOMAA RAILI JOULUTOIVOTUS Joulu taikaa, laulu raikaa joka tuvas, ja o luvas: Lunt ja pakkast jos se o matkas täsä ilmastoinni

Lisätiedot

No. 13 - zoo6. W ww. frii,iug6

No. 13 - zoo6. W ww. frii,iug6 No. 13 - zoo6 W ww frii,iug6 0 Sislillys I Esimiehen tervehdys, Pentti Vddndnen 2 Professori Veikko Viiiindsen muistolle, Kyosti Vddndnen 4 Kunnallisneuvos Aarre J. Viizindsen muistolle, Kyosti Vddnlnen

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

Tarinoita palmun alta

Tarinoita palmun alta Tarinoita palmun alta Autokeidas, parasta Teille Forssan kupeessa, kakkos- ja kymppiteiden risteyksessä, matkaajia palveleva Autokeidas on Suomen vanhin liikenneasema. Jokioisten kunnan sosiaalijohtajana

Lisätiedot

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi Sinulle Sanoma 2013 n n EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi MAJAKKA Myrskyjen keskellä majakka on, se siinä luo valoaan. Myrskyjen keskellä majakka on, se Jumalan Sana,

Lisätiedot

Ah, enköhän hautahan asti mä koululainen lie (2)

Ah, enköhän hautahan asti mä koululainen lie (2) Nro 3 Maaliskuu 2014 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Tiijjät sie? Evakkotiehä aukes meil Koivistol syntyneil, monel jo toista kertaa, kohtapuolee jo seitsemäkymmänt vuotta sit. Mut

Lisätiedot

sti 1965 I/ Paatoimittaja MATTI VIRONMAKI inkeriiiiiste N:o 9 KUKA TUNTEE MIEHET?

sti 1965 I/ Paatoimittaja MATTI VIRONMAKI inkeriiiiiste N:o 9 KUKA TUNTEE MIEHET? NONKVIN 14570 N:o 9 inkeriiiiiste I/ Paatoimittaja MATTI VIRONMAKI sti 1965 KUKA TUNTEE MIEHET? Tama kuva on viidenkymmenen vuoden takaa I maailmansodan ajalta. Vasemmal/a on Nikolaj Oleksanpoika Soikko/an

Lisätiedot

VAANASTEN SLTKUSELJRA r.y:n kustannuks lla ovat ilmcstyn et seunuvat iulkaisut:

VAANASTEN SLTKUSELJRA r.y:n kustannuks lla ovat ilmcstyn et seunuvat iulkaisut: N: o 9. 19Sr + VAANASTEN SLTKUSELJRA r.y:n kustannuks lla ovat ilmcstyn et seunuvat iulkaisut: Viinisten sukupuu n:o 1. 194). Piitoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TUUUKKI ANTILA. S. 1-t0. Helsinki

Lisätiedot

Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja

Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 27 Maanantaina 21. marraskuuta 2011 Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund Järvenpää extra - rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Paul Raja-aho: Seurakunta kasvaa ja voi hyvin

Lisätiedot

Seitsem veljest Kertomus

Seitsem veljest Kertomus Seitsem veljest Kertomus Aleksis Kivi The Project Gutenberg EBook of Seitsem veljest by Aleksis Kivi This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.

Lisätiedot

Joka kevät on uusi alku

Joka kevät on uusi alku Maanantai 18. toukokuuta 2009 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 5 54. vuosikerta Joka kevät on uusi alku Pyhäjärven Noitermaasta juurensa saaneella Esko Pulakalla on monta rautaa tulessa,

Lisätiedot

Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA. Myllylahti Oy Suomussalmi

Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA. Myllylahti Oy Suomussalmi PUNAINEN PLANEETTA Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA Myllylahti Oy Suomussalmi Aino Ivanoff 1999 ISBN 952-5269-11-6 Kannen UFO-piirros: Helmi Ilmarinen Aino lvanoffin kuvauksen perusteella Kuvat: Aino lvanoffin

Lisätiedot

ROMANILÄHETYSLEHTI N:O

ROMANILÄHETYSLEHTI N:O ROMANILÄHETYSLEHTI N:O 1/2005 3,50 euroa www.elamajavalo.fi ERITYISAVUSTAJA MARCO ROTH Voidaanko ihmisarvoa turvata sopimuksilla? Katulapsille uusi koti Kolumbiaan MITÄ SEINÄJOELLA TAPAHTUU? Pääkirjoitus

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry.

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. Jäsenlehtí N:o 24 Joulukuu 2010 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 24 Joulukuu 2010 Toimituskunta: Yhteystiedot: Virpi Lepistö (päätoimittaja) Virpi Lepistö Kuoppamäentie

Lisätiedot

Makkosten kuopus. Armas Veikko. Kirjeitä vuosilta 1900-1906

Makkosten kuopus. Armas Veikko. Kirjeitä vuosilta 1900-1906 Makkosten kuopus Armas Veikko Kirjeitä vuosilta 1900-1906 Perttu Peitsara Jyväskylä v. 2012 2 Makkosten kuopus Armas Veikko Kirjeitä vuosilta 1900-1906 Henrik ja Maria Makkosen lapsikatraan nuorin, Armas

Lisätiedot

asunnottomuus Elämäntapana Epäpätevät sosiaalineuvokset Kanikonttorin tarina päättyi Päihdetyöntekijät nostavat profiiliaan

asunnottomuus Elämäntapana Epäpätevät sosiaalineuvokset Kanikonttorin tarina päättyi Päihdetyöntekijät nostavat profiiliaan MUUTOKSEN JA EHEYTYMISEN ERIKOISLEHTI uusitoivo 1/11 Irtonumerohinta 7 euroa Elämäntapana asunnottomuus Päihdetyöntekijät nostavat profiiliaan Epäpätevät sosiaalineuvokset Kanikonttorin tarina päättyi

Lisätiedot

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA 2009 1 Kevättervehdys Jälleen on vuosi vierähtänyt siitä, kun edellinen Värjärimestarin Sanomat ilmestyi. Mistä lie johtuu tunne, että aika alkaa tässä iässä lentää kuin siivin leet muutaman aurinkopaneelin

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

Korkeavuorerukatu 10 A 18 Helsinki 12. Paatoimittaja: Matti Vironmaki, puh. 631 285. Toimi'tussihteeii: Pirkko Huurto, puh. 783660.

Korkeavuorerukatu 10 A 18 Helsinki 12. Paatoimittaja: Matti Vironmaki, puh. 631 285. Toimi'tussihteeii: Pirkko Huurto, puh. 783660. ^^WBR toukokuu 1968 TOIMITUS: KONTTORI: inkerilaisten viesti TILAUSMAKSUT: TILAUKSET JA ILMOITUKSET: TIL AUSHINTA: ILMOITUSHINNAT: P A A A S IA M IE S RUOTSISSA: Korkeavuorerukatu 10 A 18 Helsinki 12.

Lisätiedot

Toimintaa ja tapahtumia! Asiaa lehdest

Toimintaa ja tapahtumia! Asiaa lehdest SATHY Uutiset SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2002 numero 3/2002 6,50 Toimintaa ja tapahtumia! Asiaa lehdest K dess si on t -

Lisätiedot

todistaja Joulun odotus Hyvää Joulua Kaikille!

todistaja Joulun odotus Hyvää Joulua Kaikille! todistaja $4.00 (HST November-December Marras-joulukuu 2013 No. 10 Volume 88 INCL.) 3,50 euroa Postage paid in Cash Vancouver, B.C. Canada Publications Mail Agreement No. 40028608 Hyvää Joulua Kaikille!

Lisätiedot

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 1-2013 Itä-Euroopan romanilähetystyölle koordinaattori Voiko Raamattu olla elämäni ilon lähde? 20 12 Meidän täytyy muuttaa vääriä ihanteita 8 Ennakkoluulot ja asenteet

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto, kaikkien suomalaisten säätiö, 75-vuotias

Suomen Kulttuurirahasto, kaikkien suomalaisten säätiö, 75-vuotias Huhtikuu 2014 65. vuosikerta nro 4 Suomen Kulttuurirahasto, kaikkien suomalaisten säätiö, 75-vuotias Jokin aika sitten saamassamme lukijapostissa kehotettiin tutustumaan Suomen Kulttuurirahaston kotisivuihin,

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti marraskuu 2013 41. vuosikerta

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti marraskuu 2013 41. vuosikerta Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti marraskuu 2013 41. vuosikerta Haavilanit järjestettiin kolmatta vuotta peräkkäin nuorisotilalla, ja tällä kertaa Ypäjän nuorisovaltuuston järjestämänä. Lanit ovat sitä,

Lisätiedot

CHRISTOSOPHIAN PERUSKYSYMYKSIÄ

CHRISTOSOPHIAN PERUSKYSYMYKSIÄ PEKKA ERVAST CHRISTOSOPHIAN PERUSKYSYMYKSIÄ II Jeesus Kristus, maailman vapahtaja Esitelmäsarjat 29/XI 27/XII 1931 ja 20/XI 26/XII 1932 RUUSU-RISTI 1940 Ylä-Vuoksen Kirjapaino Osakeyhtiö Imatra 1940 Digitalisoitu

Lisätiedot