Toimintasuunnitelma Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä"

Transkriptio

1 HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintasuunnitelma Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Taustoittaminen 1 2. Strategiset tavoitteet 2 3. Toteuttaminen Klusterit Klustereita tukeva kehittämistyö Toimintaympäristön kehittäminen Kansallinen teemaverkosto Yhteistyö muiden alueiden kanssa Seuranta Toimenpiteet Talous 35-37

3 1. Taustoittaminen Länsi-Uudenmaan kaupunkipoliittinen ohjelma AKO Länsi-Uusimaa keskittyy valtakunnallisen linjauksen mukaisesti laaja-alaiseen elinkeinopolitiikkaan, alueellisen osaamisrakenteen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen sekä vetovoimaisen toimintaympäristön luomiseen. Uuden Työ- ja elinkeinoministeriön strategiset linjaukset ja painotukset laaja-alaisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi vaikuttavat alueella tehtäviin toimenpiteisiin. Ohjelma yhdistää Tammisaaren ja Lohjan seutukuntien elinkeinopolitiikan yhteiseksi kokonaisuudeksi. Ako rahoitus toimii käynnistävänä panoksena seudullisissa kehittämisavauksissa sekä mahdollistaa ulkopuolisen asiantuntijuuden resurssina hankkeisiin. Kaupunkiseutu AKO Länsi-Uusimaa koostuu Hiiden alueen kuudesta kunnasta (Karkkila, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, Sammatti ja Siuntio) ja Raaseporin alueen viidestä kunnasta (Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja ja Tammisaari). Alueen yhteenlaskettu väestömäärä on n asukasta. Seudut ja kunnat muodostavat toiminnallisen Länsi-Uudenmaan kokonaisuuden, jota yhdistävänä "selkärankana" voidaan pitää alueita yhdistävää harjualuetta. Harjualue muodostaa monipuolisten kaupunkimaisten keskusten nauhan, joita yhdistää keskenään ja sitoo pääkaupunkiseutuun ulommainen kehätie, valtatie 25. Hiiden alueen kuntia yhdistää kekenään ja sitoo pääkaupunkiseutuun valtatie 2 sekä E18 moottoritie ja Raaseporin alueen kuntia kantatie 51 sekä rantarata. Raaseporin alueen satamat, Hangon satama ja Inkoon syväsatama, palvelevat myös Hiiden alueen teollisuutta. Alueet täydentävät toisiaan myös kielellisesti. Länsi-Uusimaa on vahva teollinen seutu, jonka teollisten työpaikkojen merkiys osana metropolialuetta on merkittävä. Alueen omaa teollista osaamista sekä palvelutarjontaa vahvistetaan ja samalla luodaan pohjaa myös uusien työpaikkojen syntymiselle ja työpaikkaomavaraisuuden kasvattamiselle avainklustereiden kautta. Länsi-Uudenmaan pendelöintiluvut pääkaupunkiseudulle ovat kasvaneet merkittävästi luvulla ja kuntien työssäkäyntialue on laajentunut. Tämä kuvastaa Länsi-Uudenmaan kasvavaa merkitystä pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen osana ja kasvupaineiden tasaajana. Positiivisen kehityksen turvaamiseksi alueen kunnat ovat sitoutuneet kehittämään maankäyttöön, asumiseen ja liikenneväyliin liittyviä MAL-ratkaisuja. Nämä ratkaisut vaativat koko pääkaupunkiseudun ja valtion yhteisiä ponnistuksia, jotta kehitys olisi kaikkien kannalta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää ja tasapainoista. Karjaa rautateineen, Lohja moottoriteineen sekä Hanko ja Inkoo satamineen kuuluvat selkeästi metropolialueeseen ja Läntisen Uudenmaan logistinen sijainti palvelee koko Uuttamaata suhteessa manner- Eurooppaan. 1

4 2. Strategiset tavoitteet Kokonaisstrategian lähtökohtana on edistää Länsi-Uudenmaan kehittymistä alueen yhteisistä vahvuuksista lähtien ja alueen omat erityispiirteet huomioiden osana metropolialuetta. Hiiden ja Raaseporin alueen kehittämisstrategia vastaa Uudenmaan maakuntaohjelman linjauksia, sillä kaupunkiseutujen yhteisessä kehittämisstrategiassa painottuvat osaavan työvoiman saannin turvaaminen, palvelualojen kehittäminen, logistiikkatoimintojen ja infrastruktuurien kehittäminen sekä vetovoimaisen asuinympäristön luominen. Laaja-alaista elinkeinopolitiikkaa toteutetaan seutujen toimijoiden elinkeinokeskusten ja oppilaitosten että yritysten kesken varmentamalla seudun yritysten elinvoimaisuus. Avaintoimialojen tarkentuvat toimintasuunnitelmat alustavien klusteriselvitysten pohjalta luovat perustan tälle työlle. Yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen sekä työllisyyden ja työpaikkojen monipuolistamisen tukeminen sisältyvät toimenpideohjelmiin. Innovaatiotoimintaa ja osaamisperustaa vahvistetaan tekemällä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, osallistumalla valtakunnallisiin teemaverkostoihin sekä tuomalla niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä seudulle. Vetovoimaista toimintaympäristöä rakennetaan vahvistamalla verkostojen toimivuutta sekä sosiaalista pääomaa elinkeinotoimijoiden, oppilaitosten, kuntien ja yksityissektorin välillä sekä vaikuttamalla seutukunnan toimintainfran parantamiseen. Palvelutuotantomarkkinoiden luomisessa tehostetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä mm. pyrkimyksellä laatia kuntien palveluvisiot. Alueen elinkeinopoliittisen strategian laadinta etenee klusterianalyysien ja toteutettavien yrityskäyntien perusteella arvioitavista yrityskentän tarpeista saatavan tiedon mukaisesti huomioiden kuntien elinkeinopoliittiset ohjelmat ja niissä määritellyt kehittämistarpeet. 3. Toteuttaminen 3.1. Hallinto ja resurssit Kaupunkipoliittisen ohjelman strateginen ohjaus toteutetaan seuraavasti: - Ako Länsi-Uusimaa on 11 kunnan yhteinen aluekeskusohjelmaa toteuttava kaupunkipoliittinen hanke, jonka rahoituksen hakijana toimii Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy. - Kaupunkipoliittisen ohjelman toteutusta koordinoi yhteistoimintaryhmä, jossa tavoitteet ja toteutustapa sovitetaan yhteen ja ohjausryhmä hyväksyy linjatut toimenpiteet. Sekä Lohjan että Tammisaaren seutukunnilla ovat omat päätöksenteko- ja toteutustavat sekä toteutusrakenteet, joissa luottamushenkilöiden panos toteutuu. - Elinkeinopoliittisten klustereiden toteutuksesta vastaavat seudulliset eri toimijat, esim. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy, Raaseporin Elinkeinokeskus Oy, Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus Oy, Eteläkärjen Uusyrityskeskus Oy, Laurean aluekehitysyksikkö, Yrkeshögskolan Sydväst jne. tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. 2

5 - Kunnallisten palveluverkostojen kehittämistä koordinoi Ako. - Käytännön toteutuksen yhteistyötapa on seutujen yhteisen resurssin jakaminen. Hanketta hallinnoi Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy ja projektipäällikkönä toimii Erja Vaarala, toimistosihteerinä Minna-Mari Tiihonen ja hallintopäällikkönä Raija Rajantaus. - Yhteistyön tiivistymisen tuloksena alueelle voi ohjelmakauden aikana tai sen jälkeen syntyä koko läntisen Uudenmaan yhteinen kehittämisyhtiö Elinkeinopoliittinen strategia Toimintavuoden aikana jatketaan elinkeinostrategiatyön loppuun saattamista valmistamalla siihen kiinteästi liittyvien seutukuntien osaamispääoman ja -resurssien, työllisyysstrategian, palveluvisioiden kartoitusten sekä kuntien yhteistyön osa-alueiden selvitysten kokonaisuutta. Yhteen sopivat visio, tavoitteet, päämäärät ja kriittiset menestystekijät tarkentuvat näiden osa-alueiden pohjalta. - Vuoden 2008 alussa sekä Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n että Länsi-Uudenmaan kauppakamarin toimesta järjestettävät päättäjäfoorumit linjaavat käytännön yhteistyömuotoja ja tapoja. - Samalla käynnistetään selvitystyö, jossa kartoitetaan Ako Länsi-Uudenmaan kuntien kannat seudulliseen yhteistyöhön elinkeinojen kehittämisessä ja yhteistyöstä yritysneuvonnan järjestämiseen seuduilla. Lisäksi kartoitetaan paikallisten yrittäjäjärjestöjen näkemykset kuntien elinkeinotoimen ja yrittäjille suunnattujen neuvontapalvelujen kehittämisessä. - Tulevaisuuden talkoot hankkeen myötä syntyy seutukunnille yhteinen näkemys tulevaisuuteen tähtäävistä sisällöllisistä toimista sekä konkreettinen työkalu, jolla visiota ja kehittämistyötä toteutetaan. Tähän liitetään kiinteänä osana pääklustereiden jatkokehittäminen. Koordinaatio Kustannukset Ako Rahoitus Ako Yhteensä Yhteensä

6 4. Klusterit Länsi-Uudenmaan kilpailukykyä vahvistamaan käynnistettiin 2006 päättyneen ohjelmakauden lopulla Hiiden Pilotin toimesta Hiiden ja Raaseporin alueita kattava eri toimialoja käsittävä klusteriselvitys tarkoituksena saada nämä toimintaohjelmat osaksi elinkeinopolitiikan kokonaiskehittämistä. Seutujen avaintoimialoiksi on tunnistettu Teknologiateollisuus, Hyvinvointi, Matkailu, Logistiikka, Bioenergia sekä Kehittyviin / Uusiin klustereihin Kaupan ja palvelujen lisäksi sisältyvinä Rakentamisen uudet toteutukset, Metsäteollisuuden uudet prosessit, Puunjalostusteollisuus, Nanoteknologia, Luovat toimialat sekä Kibs eli osaamisintensiiviset yrityspalvelut. Teknologiateollisuuden, Hyvinvoinnin, Matkailun ja osaksi Logistiikan sekä Bioenergiaklusterien osalta on edetty toimialakohtaisten kehittämisohjelmien sekä yrityksiin kohdistuvien kontaktisuunnitelmien laadintaan. Selvityksissä alan yrittäjistä ja sidosryhmistä muodostuvat työryhmät kartoittivat kehittämisohjelmien perustaksi kunkin toimialan verkostoja, listasivat kasvu- ja veturiyrityksiä, pyrkivät tunnistamaan klusteriin vaikuttavia tulevaisuuden trendejä ja laativat alueellisen toimialan swot analyysejä. Näihin liittyvät tilastolliset perusselvitykset alueen yrityskannasta valmistuvat vuoden 2008 aikana ja niitä täydennetään vuosittain. Kaupan ja koko palvelutuotannon sektorin sekä luovien toimialojen ja kulttuuripohjaisten elinkeinojen kehittäminen saatetaan seuraavaksi käyntiin vastaavanlaisilla klusterianalyyseillä. Alueen vahvimmat ja kehityshakuisimmat klusterit nousevat esiin näiden selvitysten ja toimintojen myötä ja klusterikohtaisten asiantuntijaryhmien on tarkoitus laatia toimintaohjelmat tavoitteineen osaksi elinkeinopolitiikan kokonaiskehittämistä Teknologiateollisuus Tavoitteet Länsi-Uudenmaan klusteriselvityksessä alueen kärkiyritysten toimitusjohtajat määrittelivät teknologiateollisuuden vision vuoteen 2012 saakka. Teknologiateollisuusklusteri on säilyttänyt roolinsa Länsi-Uudenmaan merkittävänä teollisuudenalana. Klusterin yritykset ovat: o o saaneet riittävästi nuorta, alueella koulutettua, uutta työvoimaa korvaamaan poistumaa ja tehneet yhteistyössä merkittäviä tuottavuusinnovaatioita tilaus toimitusprosessin kehittämisessä ja mahdollistaneet näin alan yritystoiminnan säilymisen alueella. Klusterin liiketoimintavolyymin arvioitiin kasvavan vuosittain 5 prosenttia siten, että työvoiman kokonaistarve ei kasva. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n Kone- ja metalliteollisuus 2020 hankkeessa alan kotimaisen työvoimatarpeen arvioidaan vähenevän noin 6 prosenttia vuoteen 2010 mennessä, joten Länsi-Uudellamaalla arvio on myönteisempi. Tuottavuuden nostaminen koetaan molemmissa selvityksissä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Alueen teknologiayritysten asiakastoimialat ovat sirpaloituneet lukuisiin klustereihin eikä mikään yksittäinen yritys tai toimiala dominoi. 4

7 Toimenpiteet Yritysjohtajaryhmä ehdottaa toteutettavaksi seuraavia toimenpiteitä vision saavuttamiseksi: 1. Länsi-Uudenmaan alueen ja teknologiateollisuuden imagon nosto Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on jatkettava toimenpiteitä, joilla nostetaan teknologiateollisuuden työpaikkojen ja Länsi-Uudenmaan elinympäristön imagoa. 2. Teknologiateollisuutta tukevan osaamisen kehittäminen Teknologiateollisuuden tarpeita tukevaa osaamista alueella on kehitettävä yhteistyössä alan yritysten sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. 3. Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen koko toimitusketjussa Teknologiateollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi on yritysten ja yritysverkostojen tilaus-toimitusprosesseihin tehtävä merkittäviä tuottavuusinnovaatioita, joilla kustannuksia voidaan pienentää ja läpäisyaikaa nopeuttaa merkittävästi nykyisestä tasosta. 4. Seudullisen teknologiateollisuuden pk-yrityksiä tukevan yrityspalvelutoiminnan kehittäminen Alueen pk-yritykset tarvitsevat edelleen tukea yritysten kehittämiseen ja mahdolliseen kasvattamiseen. Yrittäjät tarvitsevat teknologiateollisuuden toimialaa hyvin tuntevaa asiantuntija-apua erityisesti o o o Liiketoiminnan suunnitteluun Uusien ideoiden ja ajatuksien saamiseksi yrityksen tuotekehitykseen Julkisten rahoitusmahdollisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. 5. Länsi-Uudenmaan teknologiateollisuusklusterin säännöllisen yritysfoorumin käynnistäminen Yritysfoorumin tehtävänä on seurata tässä selvityksessä ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista ja ideoida uusia teknologiateollisuuden tarpeista nousevia kehityskohteita. Foorumi kokoontuu puolivuosittain kuntien yrityspalvelutoiminnasta vastaavien henkilöiden toimesta Toteuttajat Kohdissa 1-2 toimenpidekokonaisuuksien päävastuussa ovat alueen yritykset, oppilaitokset ja vuoden 2008 alusta uudelleen organisoituva työvoimahallinto. Uudenmaan liitto ei ole alustavissa keskusteluissa hyväksynyt Rautaista osaamista ja viihtyisää asumista: Länsi-Uudenmaan metalli- ja hoiva-alan rekrytointikampanjaa siinä laajuudessa kuin esitimme. Pienimuotoisempana sitä pidettiin mahdollisena ( /v). 5

8 Kohdissa 3-5 korostuvat alueiden omien toimintayksiköiden roolit, Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n rooli omalla toiminta-alueellaan ja koska Raaseporin alueella organisoituminen on kesken Aikataulu Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:ssä tänä vuonna aloitettu seudullisen yrityspalvelun kehittämishanke tukee vahvasti myös teknologiateollisuuden kehittämistä. Alueen vahvin metallikeskittymä sijaitsee Karkkilassa. Metallin toimitusketjut ovat koko alueen kannalta niin tärkeät, että vuonna 2008 on tarkoitus aloittaa kehitystyö rekrytoimalla yhtiön palvelukseen alan osaaja ja hakea toimintaympäristötukea Uudenmaan TE-keskuksesta. Työ aloitetaan muutamasta alueen solmuyrityksestä Budjetti Metalliklusterissa kehitystyötä tehdään sekä toimitusketjuissa että yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Metalli on painoalutta Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n toiminnassa. Siksi merkittävä osa yhtiön työpanoksesta kohdistuu teknologiaklusteriin. Metallin osaamiskeskittymän kustannukset arvioidaan euroksi (9 kk), mutta keskittymä suunnitellaan rahoitettavaksi ilman AKOa. Liiketoiminnan kehittämiseen tarvitaan AKO rahoitusta. Metalli Metallin osaamiskeskittymän kustannukset jakautuvat seuraavasti; henkilöstökuluihin ( ), matkakuluihin (5 000 ) ja muihin erilliskuluihin (5 000 ), yhteensä euroa. Metalliklusterin liiketoiminnan kehitys Kustannukset Ako Rahoitus Henkilöstökulut Ako Matkakulut Muut erilliskulut Yhteensä Yhteensä Vastuuhenkilöt: 1. Jorma Korhonen , Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy 2. Marcus Forsström , eteläkärjen Uusyrityskeskus ry 4.2. Hyvinvointi (Hoiva- ja hyvinvointiala) Alalla on paljon pieniä toimijoita ja yhteistyön ja kehittämisen tarve on erittäin suuri. Ikääntymisen ja vapaa-ajan lisääntyessä palvelujen käyttäjäryhmät kasvavat ja näihin haasteisiin alan tulee panostaa tuotteistamalla palveluja, verkostoitumalla ja kehittämällä palvelukokonaisuuksia ja ammattimaistamalla markkinointia. Toimintatapaa tulisi kehittää yhteistyöfoorumin kautta. Tehdyn alustavan klusteriselvityksen perusteella keskitytään ensisijaisesti seuraaviin toimenpiteisiin: 1. perusselvitys yrittäjistä 6

9 - vuoden 2007 lopulla aloitettavan yrityskyselyn perusteella yhteistyössä Culminatum Oy:n ja Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n kanssa. - seudulla toimii 600 hyvinvointialan yrittäjää, joiden joukosta kyselyn perusteella seulotaan kasvu- ja yhteistyöhaluiset yritykset mukaan jatko kehittämiseen - kehitystarpeet kartoitetaan yrityskohtaisissa haastatteluissa 2. yritysten liiketoiminnan, osaamisten ja palvelujen laadun kehittäminen yritysneuvonnan, TE -keskuksen tuotteiden ja ostettavien palvelujen avulla 3. palveluntarjonnasta muodostetaan tuoteryhmäkokonaisuuksia klusterihahmotuksen ns. miniklusterirakenteen mukaisesti 4. palvelukokonaisuudet viedään verkkoalustalle palveluportaaliin 5. hyvinvointialan hautomotoiminnan terävöittäminen yhteistyössä Laurean sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityshautomon, Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n ja Länsi- Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n kanssa. 6. hoiva-alan kysynnän selvittämisen käynnistäminen kuntien toimintoja täydentävien palvelujen tarpeesta 7. yritysten, yhteisöjen ja yksityisten asiakkaiden tarvekartoitus hoivayritysten asiakaspalautteen ja tehtävien kyselyjen perusteella 8. hyvinvointi- ja hoiva-alan yritysten palvelukeskuksen perustamisen edellytysten luominen. Hankkeita ja toimenpiteitä osana klusterikehittämistä 1. Osallistutaan yhteistyössä 2007 käynnistettyyn ESR hankkeeseen Culminatumin ja Uudenmaan muiden Ako alueiden sekä amk kanssa, jossa kartoitetaan koko Länsi- Uudenmaan alueen hyvinvointiyrittäjät. Tämän puitteissa otetaan puhelinkontakti noin 600 yritykseen, missä yhteydessä selvitetään myös heidän kiinnostuksensa osallistumisesta alueen toimialakohtaisiin ja/tai yrityskohtaisiin kehittämisohjelmiin. 2. Hyvinvointipalveluyritysten ja yrittäjien toimintakyvyn ylläpito ja verkostoitumishanke (Hyyri) Kehittämis- ja koulutusyhteistyössä yrittäjien kanssa on noussut esille tarve koulutus- ja verkottumisyhteistyöhön. Hankkeessa kehitetään yrittäjän liiketoimintaosaamista koulutuksen ja valmennuksen avulla sekä konsultoinnilla. Lisäksi hankkeeseen kuuluu pitkään toimineille hyvinvointipalveluyrittäjille osio, joka sisältää työhyvinvointia tukevia tiedollisia ja toiminnallisia sisältökokonaisuuksia. Osiolla pyritään varmistamaan yrittäjien toimintakyky tukemalla heidän jaksamistaan ja työhyvinvointia. Yhteistyökumppaneina Innofocus ja Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy. 3. Utvecklingsprojekt för personalens motivation och välmående i organisationer Raseborgs näringslivscentral Ab har under tiden framgångsrikt bedrivit ett projekt där man byggt upp ramarna för ett koncept för åldersrelaterat ledar- 7

10 skap, överförande av tyst kunskap mellan generationer inom organisationer samt hälsa & motion på arbetsplatsen. Konceptet har arbetsnamnet Know How to Grow. Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Sydväst är villigt att föra konceptets planering vidare i samarbete med bl.a. Lärkkulla folkakademi och Kisakeskus. Siktet är ställt på att anhålla om Tykes-finansiering av Arbetsministeriet för förverkligandet av konceptet under Fyra organisationer har anmält intresse att delta i projektet som arbetsplatser, där man förverkligar utvecklingen av personalens välmående. v. 2008: e 4. Weklu Hyvinvointiklusteri Kustannukset Ako Rahoitus Henkilöstökulut Ako Matkakulut Ostopalvelut Yhteensä Yhteensä Läntisen Uudenmaan hyvinvointiyhteistyöverkosto (L-U Hyve). Hyvinvointialan yhteistyöverkosto muodostuu jo olemassa olevista pienemmistä ja suppeammista verkostoista sekä uusista yhteistyötoimijoista. v. 2008: e Tavoitteet Hankkeiden puitteissa Hiiden alueella toteutetaan 30 yrityskäyntiä määriteltäviin kohdeyrityksiin ja selvitetään niiden kytkeytyminen kehittämisohjelmiin sekä yrityskohtaisten kehittämistarpeiden toteutusmahdollisuudet toimintaan verkottuvien julkishallinnon palveluiden kautta (Tekes, KTM/TEM). Tavoitteena on olla mukana kehitysohjelmien välittämisessä 20 %:lle edellä mainituista yrityksistä. Vastuuhenkilöt: 1. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:stä Outi Nyman / Erja Vaarala Marcus Forsström , eteläkärjen Uusyrityskeskus ry 4.3. Matkailu Matkailualalla on lukuisia pieniä, toistensa tarjoamista mahdollisuuksista tietämättömiä palveluntuottajia, joiden toiminnan kehittämiseksi joustavat verkostoitumismallit ovat välttämättömiä. Raaseporin alueella toimineen Eteläkärjen Matkailun kariutumisen jäljiltä alueella on paljon aktiivisia toimijoita. Hiiden Pilotin alueella toimii myös löyhiä verkostoja, joilla on omia ali- 8

11 hankkijoita. Teemoina kysyntää on perheeseen, hyvinvointiin ja ekologiaan, kulttuuriin, jouluun, lumeen ja jäähän, pimeyteen, vuodenaikoihin ja niiden ajankohtaisiin aiheisiin. Matkailu on kehittyvä klusteri niin kansainvälisesti kuin uusien liikenneväylien seurauksena toteutuvan metropolialueen paremman saavutettavuuden ansiosta. Siinä on ulottuvuudet myös hyvinvointi- ja kulttuuriyrittäjyyden tukemiseen ja vuorovaikutteisten it-ratkaisujen innovoimiseen sekä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen taloudellisesti, kestävän kehityksen mukaisesti (lähimatkailu ja luontoa säästävä matkailu). Länsi-Uudenmaan alueen vahva kakkosasuntoasutus, etätyö ja väestön ikärakennekehitys tuovat paljon uutta kysyntäpotentiaalia, johon tulee vastata koordinoidusti oikeilla palvelutuotteilla. Kun toimijoiden verkostot on saatu aikaan, päästään kysyntälähtöiseen tuotteistamiseen. Kysyntälähtöisyyden selvittämisessä avainasemassa ovat eri jakelukanavat. Saadun tiedon pohjalta muodostetaan eri segmenteille tuotteistettuja matkailupalvelukokonaisuuksia huomioiden myös alueen maaseudun ja taajamien majoitus-, ostos-, kahvila-, ruokailu- ja muut liitännäispalvelut kuten kuljetus, käsityöläis- ja suoramyyntikohteet, konsertit, teatterit, museot, tapahtumat, historialliset käyntikohteet, luontonähtävyydet, uudet kulttuurituoteideat jne. Tuotteistuksen jälkeen alueen tarjontaa esiin tuova markkinointiviestintä on keskeisen tärkeää. Toimenpiteet vuonna 2008: 1. Matkailun kehittämisedellytysten selvittämiseksi on tarpeen saada täsmällistä taustatietoa matkailun merkityksestä alueen yrityselämälle ja tulonmuodostukselle. Tätä tarkoitusta varten teetetään matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten selvitys kattaen alueen matkailuja matkailua palvelevat yritykset. Selvitys antaa peruspohjan matkailun kehittämistyölle. Samassa yhteydessä tehdään myös Länsi-Uudenmaan Matkailu Oy:n perustamisselvitys yhteistyössä Raaseporin alueen kanssa. Tavoitteena on luoda edellytykset alueellisen DMC-toimiston aikaansaamiselle. Tämä toimisto keskittyisi jatkossa alueen matkailutarjonnan viestintään ja markkinointiin sekä jakelukanavana toimimiseen. Toimintamallin luomisessa tulisi erityisesti ottaa huomioon seuraavat tavoitteet: - alueen matkailukapasiteetin yhteismarkkinoinnin kehittäminen - kuntien matkailuneuvontojen ja DMC toimiston yhteistyön tiivistäminen - riittävän myyntikapasiteetin varmistaminen 2. Verkostojen ja niiden alaverkostojen luominen - haetaan n. 30 uutta toimijaa alaverkostoihin tarvittaville alueille - tuetaan systemaattista verkostoitumista ulkopuolisen asiantuntijan luotsaamana - järjestetään koulutusseminaari syksyllä Matkailun veturiyritysten (mm. Siuntion Hyvinvointikeskus, Kisakallion Urheiluopisto, Hopeaniemi Oy ja Kylpylähotelli Päiväkumpu) omien liiketoimintojen kehittämisen jatkaminen. - TE-keskuksen kehittämispalveluiden - verkostoitumiskonsultoinnin - alueellisen yritysneuvontapalvelun ja sen yhteistyökumppanien avulla 3.1 Esimerkki seudullisesta verkostoitumis- ja kehittämishankkeesta on Hiiden seudun ja Lohjan alueen luontoliikuntamatkailun hanke (Liikkeelle - Hiisi Vieköön) 9

12 Alueella toimivien neljän veturiyrityksen rypäs, jota Kisakallion Urheiluopisto koordinoi, alaverkostoina Länsi-Uudenmaan palveluntarjoajaa ja ammatinharjoittajaa. Luodaan matkailukoalitio- ja yhteistyöhanke, jossa on toimijoita julkiselta sektorilta, luontoliikuntamatkailun ja sen sisällöntuotannon (Hiiden Tarinat, Melontapooli, Hiljaisuuden metsä, Älykäs luontoliikunta) sekä kulttuuripalveluntarjonnan alueilta. Hankkeen taustatyönä on tehty v klusteriselvitys ja se pohjautuu Uudenmaan Liiton strategiatyöhön matkailuelinkeinon toimintaedellytysten kehittämiseen sekä uusmaalaisen hyvinvoinnin edistämiseen. 10

13 4. Matkailupalvelutoimijoiden toimijarekisterit Rekisterit päivitetään ja täydennetään yhteistyössä Raaseporin alueen toimijoiden kanssa. Päivityksen yhteydessä valitaan muut yritykset jatkokehittämistoimiin ja alaverkostoihin. Toimenpiteet vuosina Tuotteistaminen - toimijoiden ja tapahtumien kartoitus Hiiden Pilotin ja Raaseporin selvitysten ja strategisten painopisteiden pohjalta - yhteistyön edistäminen ja verkostoitumisen tukeminen - olemassa olevan palvelutarjonnan kokoaminen tuoteryhmiin - laadun varmistaminen ja kehittäminen verkostokriteerien mukaisesti - kysynnän mukainen uusien tuotteiden innovointi, toimijoiden etsiminen, kouluttaminen (Innofocus, Lönnrot-opisto, Palmenia) ja uuden yritystoiminnan tukeminen (Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry, Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy) o o o elämysmatkailupalvelut hyvinvointimatkailu valittaville uusille segmenteille (kuten kolme sukupolvea, nuori sukupolvi vuotiaat, kansainväliset päivämatkailijat, yritys ryhmät, terveys- ja ekomatkailijat jne.) kehitettävät matkailu /kulttuuri/palvelukokonaisuudet. 6. Markkinointi ja viestintä Matkailuverkostojen tuotekokonaisuuksia viedään yhteiselle verkkoalustalle ja markkinoidaan yhteistyössä Raaseporin ja Hiiden alueiden seudullisena palveluna. Viestintä ja markkinointiyhteistyö tapahtuu DMC toimiston, yrittäjien ja kuntien yhteistyönä. 7. Matkailun myynnin ja markkinoinnin infran luominen: - yhteisen matkailupalveluportaalin luominen - markkinointiyhteistyö: Call Center DMC toimiston kautta - liikennöintipaikkojen tietopisteet: - E18 ja Kehä V varrella olevan palvelutarjonnan kartoittaminen, kehittäminen ja vieminen verkkoalustalle yhteistyössä E18 - työryhmän (Turun ja Salon seutujen kehittämisyhtiöiden ja Länsi- Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n) sekä Lönnrot-opiston Voittaja projektin sekä muiden toimijoiden kanssa liikennöintikeskuksiin. - Selvitetään kantatie 51 varrella olevien pisteiden palvelutarjonta ja niiden kehittämistoimenpiteiden laatiminen. Matkailuklusteri Kustannukset Ako Rahoitus Henkilöstökulut Ako Matkakulut Ostopalvelut

14 Yhteensä Yhteensä Vastuuhenkilö: 1. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:stä Outi Nyman / Erja Vaarala Marika Pulliainen, Oy Hansea DC Ab 4.4. Logistiikka Tavoitteet Vuoden 2003 lopussa tehdyn konsulttiselvityksen mukaan kuljetus- ja varastointipalvelujen saatavuutta ei koeta ongelmalliseksi Länsi-Uudenmaan yrityksissä. Logistiikan infrastruktuurissa tärkeimmiksi arvioidaan Valtatie 25:n ja Kehä III:n kehittäminen sekä Kantatie 51:n parantaminen välillä Kirkkonummi Kivenlahti ja E18 moottoritien avaaminen välillä Muurla Lohjanharju. Neljännes yrityksistä pitää alueen liikenneverkon laatua toimintaa rajoittavana tekijänä. Valtatie 25:n kehittämiseksi on perustettu ja aloitettu Uudenmaan liiton tukema kaksivuotinen Kehä V projekti, jonka budjetti on Nimensä mukaisesti hankkeessa on tarkoitus profiloida Hanko Hyvinkää Mäntsälä - Porvoo tie väyläksi, jota on parannettava logistisena kokonaisuutena. Hankkeessa ovat mukana sekä Lohjan että Raaseporin seudun kunnat. E18-moottoritien valmistui pääkaupunkiseudulta Lohjanharjulle joulukuussa Lohjanharju Muurla väli valmistuu marraskuussa Kantatie 51:n parannushanke siirtyi suunnitellusta aikataulusta. Valtatie 2:n parantaminen on meneillään välillä Palojärvi Nummela. Länsi-Uudellamaalla on kaksi satamaa, Hanko ja Inkoo, joissa on mahdollista laajentaa terminaalitoimintoja. Hanko on Uudenmaan liiton tukeman Hanlog-selvityksen pohjalta päättänyt investoida satamansa laajennukseen. Konsulttiarvioiden mukaan Lohjan seutua ei pidetä suurten logistiikkakeskusten potentiaalisimpana sijoituspaikkana vaikka myös Turun satama vaikuttaa alueen logistisiin tavaravirtoihin. Vuolog-selvityksen mukaan Vuosaaren satama ohjaa valtakunnalliset logistiikkakeskukset pääradan varteen, mistä jakelu joka puolelle Suomea on parhaiten toteutettavissa. E18, Kehä V ja Hanko- Hyvinkää rata mahdollistavat kuitenkin pienimuotoisempien logististen toimintojen sijoittumisen myös Lohjan seudulle. Länsi-Uudellamaalla on tärkeää yksissä tuumin kiirehtiä valtion logistiikan infrastruktuuriinvestointeja alueella sekä markkinoida alueen ajallista läheisyyttä ja mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle Toimenpiteet Seutukunnalle on valmistunut yhteisesti vuonna 2007 toteutetusta MAL - toimintasuunnitelmasta työohjelma, jossa vaikuttaminen valtion investointimäärärahojen turvaamiseen, infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen ja joukkoliikenteen tukemiseen nähdään tärkeänä seudullisena edunvalvontatehtävänä. Osana Länsi-Uudenmaan rakennemallia arvioidaan uusien ja suunnitteilla olevien liikenteen kehityskäytävien vaikutuksia elinkeinotoimintaan ja yritysten sijoittumiseen. Seudullinen maankäyttöstrategia ja maapoliittinen ohjelma toimii pohjana rakennemallille. Kantatie 51 ja rantaradan kehityskäytäväsuunnittelussa huomioidaan elinkeinoelämälle tarvittavat työpaikka-alueet sekä 12

15 valtatie 2 kehittämiskäytävässä työvoiman liikkuvuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamistarpeet. E-18 moottoritien markkinoinnissa Turku, Salo, Nummi-Pusula, Sammatti ja Lohja ovat löytäneet toisensa. Yhteistyössä on toteutettu mm. sivusto. Salon Seudun Kehittämiskeskus hakee Varsinais-Suomen liitolta Turun ja Salon seudun puolesta tukea E18-moottoritien markkinoinnin kolmanteen vaiheeseen vuodelle 2008, budjetti Lohjan seudulla tukea ei ole aiemmin haettu Uudenmaan liitolta, vaan markkinoinnin ovat rahoittaneet Lohja ja Nummi-Pusula. E18 markkinointi on nyt myös Lohjan seudulla esitetty alustavasti maakunnan kehittämisrahoitukseen vuosille , budjetti Kaupunkirata Espoo Nummela Lohja kehityskäytävälle tulee huomioida tarve maankäytön ja työpaikkaomavaraisuuden kehittämiseen. Vastuu E18 moottoritien mahdollisuuksien viestittämisestä jää moottoritien varressa sijaitseville kunnille ja toimijoille. Tiehallinto ja moottoritietä rakentava Ykköstie Oy ovat ilmaisseet haluttomuutensa osallistua E18 markkinointiin. E18 moottoritien uusista liittymistä ja liittymien läheisyydessä sijaitsevista matkailu- ja liikennepalveluista on vireillä GT-karttahanke, jonka tukirahoitus suunnitellaan haettavaksi TE-keskuksen maaseuturahoituksesta. Hanke koskee koko Ykkösakseli ry:n toiminta-aluetta. Koska Hanlog selvitys kohdistui lähes yksinomaan Hangon satamatoimintojen kehittämiseen, ei Läntiseltä Uudellamaalla ole tehty selvitystä alueen vahvuuksista, mahdollisuuksista ja kohderyhmistä logististen toimintojen sijoituspaikkana. Karjaan kaupungilla on pyrkimyksiä osaksi logististen toimintojen aluetta ja myös Nummenkylän aluetta on pidetty logistiselta sijainniltaan edullisena. Koska logistiikka on kasvava toimiala, on perusteltua tällainen selvitys tehdä. Selvitys toimii jatkossa yrityssuunnittelun perustana. Inkoon syväsatama tulee liittää kehittämistyöhön ja huomioida sen tarjoamat mahdollisuudet esim. Länsi-Uudenmaan tarvitsemalle bulkkitavaran toimituksille. Henkilöliikenne seutulogistikon toiminta keskittyy Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantaan ja päivitykseen kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa, joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittäminen sekä selvitysten tekemiseen kuntaliitosten mahdollisista vaikutuksista henkilöliikenteeseen seutukunnilla Toteuttajat Kehä V projektissa hankekoordinaattorina on EKES Yrityspalvelut. E18 - markkinoinnissa päätoimijoina ovat Salon Seudun Kehittämiskeskus ja Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy. Nämä hankkeet eivät nykytiedon mukaan vaadi AKO-rahoitusta. Logististen toimintojen sijoituspaikkaselvitys hankitaan konsulttitoimeksiantona Aikataulu Sijoituspaikkaselvitys toteutetaan mennessä. 13

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Erja Vaarala. Minna-Mari Tiihonen. KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Outi Nyman. Minna-Mari Tiihonen. MALe - uutisia, sivu 8

Erja Vaarala. Minna-Mari Tiihonen. KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Outi Nyman. Minna-Mari Tiihonen. MALe - uutisia, sivu 8 KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 1/2010 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet Paletti Tekstit: Kuvat: Taitto: Erja Vaarala Minna-Mari Tiihonen KOKO Länsi-Uusimaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot