S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY tark P22369

2 ja arviointi 1 (12) FCG Suunnittelu ja tekniikka Sisällysluettelo 1 ja arviointin tarkoitus Mitä ja missä on suunnitteilla? Mitkä ovat suunnittelun tavoitteet? Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat t Miten ja mitä vaikutuksia arvioidaan? Ketkä ovat osallisia ja miten suunnittelussa tiedotetaan? Miten työ etenee ja milloin voi osallistua? Kuka valmistelee ja ohjaa? FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pulkamontie 6, ROVANIEMI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 2 (12) Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti peruskartassa MML 2013 Sallan kirkonkylän asemakaavan muutos, korttelit 100, 101 ja ja arviointin tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslainn (MRL) 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen osallistumis- ja vuoro- jul- vaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallisilla on MRL: n 64 2 mom:n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista kisesti nähtäville mahdollisuu us esittää ympäristökeskuksellee neuvottelun käymistä tä- män OAS:n riittävyydestä. 2 Mitä ja missä on suunnitteilla? Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 2 ha suuruinen alue Sallan kirkonkylän keskustassa Savukoskentien ja Postipolun välillä.

4 ja arviointi 3 (12) Asemakaavan muutos koskee kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YY), hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH) ja liikerakennusten korttelialuetta (KL), katualuetta (Postipolku) sekä yleisen tien aluetta (LT) (Savukoskentie, kantatie 82). Muutettava korttelialue on tontti 4 korttelissa 100, tontti 3 ja osa tontista 1 korttelissa 101 sekä tontit 1-3 korttelissa 103. Kunta on hankkinut omistukseensa rakennuspaikan 3 korttelissa 101 vuonna 2012 ja omistaa myös Postipolun alueen (6:67 ja 5:16). Suunnittelualueen muut kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa. Yleisen tien alue on valtion omistuksessa. Tavoitteena on, että kauppapaikan lopullinen toteuttaja hankkii kiinteistönomistusjärjestelyillä tarvittavat maa-alueet hallintaansa. Korttelin 103 rakennuspaikan 3 omistajat ovat lisäksi esittäneet kaavamuutosta laadittavaksi heidän tontilleen samassa yhteydessä. 3 Mitkä ovat suunnittelun tavoitteet? Asemakaavoituksen tavoitteena on kaavatoimikunnan ja kunnanhallituksen päätösten mukaisesti mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön ja tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentaminen Savukoskentien varteen. Hankkeen toteutus edellyttää asemakaavan tarkistusta ja päivitystä. Vähittäiskaupan suuryksikköhankkeen tausta on, että Sallan rajanylityspaikan henkilöliikenne on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Sallan rajanylityspaikasta on tullut merkittävin reitti Suomesta Kuolan alueelle ja Kuolasta Suomeen. Odotettavissa on, että ylitysten määrä kasvaa. Vuonna 1999 laaditussa Sallan-Kelloselän alueen maankäyttöselvityksessä määriteltiin huoltoasemien seutu, korttelit 101 ja 103 potentiaaliseksi uudeksi kauppakeskuksen paikaksi. Vähittäiskaupan suuryksiköllä olisi hyvä mahdollisuus palvella rajan takaista väestöä. Sallasta 350 km säteellä asuu lähes kuluttajaa ja 500 km säteellä lähes miljoona. Sallan sijainti kehittyvän liikenneväylän solmukohdassa antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää kunnan kaupallisia, kulttuuri-, virkistys- ja majoituspalveluita. Tämän vuoksi on tarpeellista tutkia kortteleiden 100, 101 ja 103 asemakaava-alueen ajanmukaisuutta. Näin varmistetaan, että mahdollisuudet palveluiden kehittymiselle tulevaisuudessa on otettu huomioon asemakaavassa. 4 Suunnittelun lähtökohdat ja aluetta koskevat t Nykyinen maankäyttö Suunnittelualue on rakennettua taajama-aluetta Sallan kirkonkylän keskustassa. Suunnittelualue rajautuu luoteessa Savukoskentiehen (kantatie 82), jonka varrelle on rakennettu kevyen liikenteen väylä, ja kaakossa Postipolkuun, joka kääntyy ja liittyy Savukoskentielle Seon huoltoaseman kohdalla. Suunnittelualue käsittää kiinteistöt 4:3 (Virastotalo), 4:67 (Teletalo), 4:17 (liiketalo), 4:30 (Teboil), 4:11 (rakentamaton), 4:19 (rakentamaton), 4:43 (asfaltoitu liikenne ja paikoitusalue), 4:14 (Seo). Lisäksi suunnittelualue käsittää osan kiinteistöstä 5:14 (puistomainen alue ja asuinkerrostalon varastorakennus) ja 6:79 (Postipolun osa, liittymä Savukoskentielle) ja osan kiinteistöstä 5:16 (osa Postipolusta).

5 4 (12) Valtion virastotalo ja Teletaloo eivät ole enää alkuperäisessä käytössä ja omistajatt ovat vaihtuneet. Virastotalossa (4:3) on asuntoja ja entisiä toimistotiloja. Teletalossa (4:67) toimii tilitoimisto, asianajotoim misto ja fysikaalinen hoitolaitos. h Liikerakennuksessa (4:17) onn Virkkulan Autopalveluilla omien lumityökoneiden (tamp- Savukoskentien toisella puolella sijaitsee kyläkuvallisesti arvokas alue; VR:n kunnostet- tu rakennusryhmä ja Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo sekä alueelle siirretty kotiseutumuseo. Postipolku on suunnittelualueen puolella ilmeeltään hyvin vaihteleva. Postipolun toisella puolella sijaitsee kyläkuvallis sesti arvokas kokonaisuus; Kunnanvirasto, kirjasto, palo- pareiden ja moottorikelkkojen) korjaustoimintaa. Savukoskentien tiemaisema on suunnittelualueenn puolella huoltoasemien hallitsema. asema ja asuinkerrostalo. Kyläkuvallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen liittyy myös entinen valtion virastotalo suunnittelualueen lounaisosassa. Seon huoltoaseman takana on omakotitalo. Asuinkerrostalon takanaa on asuinrivitaloalue.. Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa (2010) (www.paikkatietoikkuna.fi)

6 5 (12) Kuva 3. Savukoskentien tiemaisema, näkymä itään virastotalon kohdalla (Google Streett View) Kuva 4. Savukoskentien tiemaisema, näkymä länteen Postitien liittymän kohdalla (Google Street View) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteett Valtioneuvoston päätöksellä voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset aluei- denkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä kunti- ovat en kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteett suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoite- kokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristönn laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

7 6 (12) Maakuntakaava Sallan kunnan alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavaan, joka on saanut lainvoiman Ympäristöministeriö vahvisti Soklin kaivoshankkeen vaihemaa- kuntakaavan. Kaavakartassa on merkitty sivuradan ohjeellinen linjaus Soklista Sallan rataan. Sallan kirkonkylä on Itä-Lapinn maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A 30) ) ja keskustatoimintojen alueeksi (C 102). 1 Kantatie 82 (Kemijärventie- llisesti Savukoskentie) ympäristöineen on merkitty Barentsin käytäväksi, valtakunnal tärkeäksi kansainväliseksi liikennekäytäväksi. Kantatie 82 on esitetty muutettavaksi kantatiestä valtatieksi (kt vt). Salla sisältyy Itä-Lapin matkailun vetovoima- alueeseen (mv 8401, vihreää rajaus). Sallan kirkko on merkitty valtakunnallisesti mer- aavan kittäväksi kulttuuriympäristöksi (ma 5911). On huomioitava koko maakuntaka aluetta koskevat määräykset. Kuva 5. Ote maakuntakaavastaa

8 7 (12) Yleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sallan kirkonkylän osayleiskaavan ns. strategisena yleiskaavana (KV ). Yleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkittyy keskustatoimintojenn alu- eeksi (c) ja rasterilla osoitettu, että aluetta kehitetään yhdyskuntarakennetta tiivistä- mällä. Kuva 6. Ote Sallan kirkonkylän osayleiskaavasta (2003) Osayleiskaavassa merkityt kyläkuvallisesti arvokkaat alueet (sk): - Radan varrella oleva VR:n rakennusryhmä (sisältäen nyk. Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon) - Valtion vanhempi virastotalo (asemakaavamuutosalueella) - kunnanviraston,, paloaseman ja asuinkerrostalonn aluekokonaisuus.

9 8 (12) Asemakaavaa Sallan kirkonkylän ensimmäinen asemakaava on hyväksyttyy Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaavan muutos (KV ). Kuva 7. Ote kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta, muutettavan asemakaavan rajaus r Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Sallan valtuustossa ja tullut voimaan Muita selvityksiä ja suunnitelmia Sallan-Kelloselän alueen maankäyttöselvitys on päivitetty 2013 (Sito, Santasalo, Jarmo Lokio ) ). Selvitys sisältää maankäytön, liikenteen, logistiikan sekä kaupan selvitys (T. Santasalo). Ensimmäinen selvitys on laadittu 1999 Jo vuonna 1999 laaditussa selvityksessä todettiin kirkonkylän huoltoasemien seutu otollisemmaksi uuden kauppakeskuksen paikaksi.. Päivitetyssä selvityksessä esitetään sama alue Savukoskentien varrella (kantatie 82, Rovaniemi R Kelloselkä) kehitettäväk- si; Vuonna 2014 tulee käynnistää Kantatie 82:n alueen a asemakaavamuutos kuntakes- kuksen alueella. Tässä päävastuullinen vetäjä on Sallan S kunta.

10 9 (12) Suunnittelualue Kuva 8. Sallan kuntakeskuksenn maankäytön toteuttamisen vaiheistus (ote), Lähde: Sallan Kelloselkä alueen maankäyttös selvitys 2013 (Sito, Jarmo Lokio, Santasalo ) ja kaavamuutoksen suunnittelualue (pun). Vähittäiskaupan suuryksikön maankäytön, rakennusten sijainnin ja tilatarpeen selvityk- siä laaditaan Agropark Alakurtti -hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteena on kaavoi- 5 Miten ja mitä vaikutuksiaa arvioidaan? Asemakaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan asemakaavann muutoksen toteuttamisen keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslainn ja asetuksen mukaisesti (MRL 5, tuksen rinnalla löytää vähittäiskaupan suuryksikölle sekä rakentaja että vuokralaiset. 54 ja MRA 1 ). Vähittäiskaupan suuryksikön osalta huomioidaan erityisesti vähittäis- kauppaaa koskevat erityiset säännökset (MRL luku 9, 9 71 a-e ). Arvioinnit perustuvat olemassa olevaan kartta-, ilmakuva- ja selvitysmateriaaliin, nyky- arvioidaan tiiviissä yhteistyössä Sallan kunnan ja Sallan S raja-alueen kehittämishankkei- den kanssa. Selvitystarpeet ja niiden laajuus tarkentuvat prosessin edetessä yhteis- tilanteesta tehtyihin havaintoihin sekä osallisilta saatuun palautteeseen. Vaikutukset työssä viranomaisten kanssa..

11 ja arviointi 10 (12) Erityisesti tarkistetaan: - Kaavamuutoksen mahdollistaman liikerakentamisen vaikutus Sallan palveluverkostoon ja keskustan nykyisten liikkeiden toimintaedellytyksiin - Vaikutuksia liikennejärjestelyihin, -turvallisuuteen ja -sujuvuuteen - Vaikutuksia keskustan toimivuuteen ja viihtyisyyteen - Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, mm arvioidaan vaikutuksia suunnittelualueen lähellä oleviin asuinalueisiin. - Vaikutuksia matkailuelinkeinoon ja matkailulliseen vetovoimaisuuteen - Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, taajamakuvaan, tiemaisemaan ja kulttuuriperintöön - Vaikutuksia kasvillisuuteen, pohja- ja pintaveteen - Vaikutuksia yhdyskuntaverkostoihin, kunnallistekniikkaan - Työllistämisvaikutuksia - Ympäristöhaittoja Arvioidaan kaavan suhde nykyiseen asemakaavaan, kirkonkylän osayleiskaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT). 6 Ketkä ovat osallisia ja miten suunnittelussa tiedotetaan? Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 ). Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. Yksityiset ja yhteisöt: kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat kunnan asukkaat, kirkonkylän kävijät Koillis-Lapin sähkö Oy Sallan Aluelämpö Oy Vesi ja viemärilaitos Lapin rakennusperinne ry Viranomaiset: Sallan kunta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lapin liitto Lapin pelastuskeskus, Itä-Lapin alue Museovirasto, Lapin maakuntamuseo Liikennevirasto Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Koti-Lappi), Sallan kunnan tiedotuslehdessä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja internetissä osoitteella > Ilmoitukset ja päätökset > ilmoitustaulu. Asemakaavamuutoksen asiakirjat, osallistumis- ja arviointi, kaavaluonnos ja kaavaehdotus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Sallan kunnan teknisellä osastolla ja kunnan www-sivuilla hakupolkuna > kunnan palvelut > tekniset palvelut > kaavoitus. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja.

12 ja arviointi 11 (12) 7 Miten työ etenee ja milloin voi osallistua? Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu: Aloitusvaihe 09/ /2014 Valmisteluvaihe (Luonnosvaihe) /2014 Ehdotusvaihe / 2014 Hyväksymisvaihe 11 / Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu ja arviointi (OAS) on asetettu nähtäville alkaen - Koordinointi kehittämishankkeiden kanssa - Yleisötilaisuus on pidetty kunnanvaltuuston salissa - 1.viranomaisneuvottelu on pidetty Kaavaluonnos on asetettu nähtäville Muokattu kaavaluonnos asetetaan nähtäville uudestaan 30 pv kesällä Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana. - Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. - Mielipiteisiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. - Asemakaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen pohjalta ja asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän aikana. - Osallisilla on mahdollisuus toimittaa kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta kunnalle nähtävilläolon aikana. - Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. - Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. - Järjestetään tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu. - Kaavan hyväksymiskäsittely kaavatoimikunnassa ja hallituksessa - Sallan kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. - Asemakaava astuu voimaan valitusajan jälkeen kuulutuksella.

13 ja arviointi 12 (12) 8 Kuka valmistelee ja ohjaa? Suunnittelutyötä ohjaavat Sallan kunnan viranhaltijat ja kaavatoimikunta. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta ja kaavan laatijalta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Sallan kunta Erkki Yrjänheikki rakennustarkastaja Postipolku SALLA p erkki.yrjanheikki<a>salla.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Eva Persson Puurula projektipäällikkö, arkkit. SAFA Pulkamontie Rovaniemi p eva.persson-puurula <a>fcg.fi

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot