Source:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/fggb0211"

Transkriptio

1 OWN RELE : uh. 6«71 1 ei ONI fa : IKA : P4?; JA AIKA :,??. 6. IC. : 0

2 1 T6-;, e it or,:.,_ savuke rn istu U app ` ja t~g~j ~ t'd3 tuy,,2yg pia, peen xh : i 1y in!(, in tava11jen Savuke ja sen liss. 4 naj.. sues on a nutlaa_..:nen ulkonako. KUINKA HA;,'UXAS (7.ISITI! OSTAMAAN TALLAISEa SAVLIOCM VERR.A TJNA (] SA4' NYKYISEEN SAVUlw'~Z CI Ṃ-z.? Hua-attavasti va- o herran halukas Ona nykyinen merkki y "0[71 Huar.attavasti halukkaa7 i LAITTAKAA RASTI TX fl RUJIUUN MIKALI EPiE OLISI LAINKnAN HALMAS OSTA-?AAN TXLLAISTA Ti.', a A : i;

3 2 T :,a e:-:ttaa::n ohu: sa.;;ke rraistu:u ja tyydyttaa tupakanta-- peeen yr.ta by i..n kuin tavailiner. savuke ja 1is J(si se parjasi hucr-attava 16i pa^errdn tulcksin kemiallisess a testissa (ei kuiterkaan va'r~dse, az[ vapaasti nousevaa savua a ka vase=,an tuhkaa eika pienarpaa tulipalorisk:a). KVIh'KA HALLUKAS OLISITIE OSTA +.AAN TALLAISEN SAVUIOMT VERRATT'JNA C1'.AAN NYKYIsE!' SAVUKF r2. KIINN? Ctrs nykyinen merkki Huarattavasti vahermiaz halukas I Huxattavasti halukkaa:pi ( LAITTAKAA RASTI TXL:XN RUVIUJN YJKALI ETIE OLISI LAINKAAN HALUKAS OSTA- Y.k-'uN TALLAISTA IVOTE1TA: El )

4 3 Ta: erita in o':::t savuke maistuu ja tyydyttaa. tupatanta--- peen yhtr hyvin kuin tarallinen sa,% e ja siina on lisaorr - naisuutena vahaiserpi vapaasti nouseva save, v'a'ne:- Iran tuf.kaa ja piererpi tulipaloriski (ttta ei pare paa tulosta kemi_allisessa testissa), KUINKA HALUKAS OLISITTE OSTAM.W UUAISEJ SAVtJKKEEN VER4AT ' WAN NYKYISEEN SAVUKEt 'RKKIINNE? O- n yinen merkki Hucrrattavasti vnherrrsn halukas t I I I EIJ Huomattavasti halukkaa^, i LAITTAKAA RASTI TAH;4N RUmlUN 1CKALI ETTE OLISI LAINKA J HALUKAs OSTA- NAAN TALLAISTA TUUIEITA: n )..

5 4 Ta a eritt.in ohut sav uke rraist' u ;;a tl ~ft.aa tupa<a^:tr.,- peen y:,ta hyvin kin tavalliner sa,.,uke ja siina on vahaisempi vapaasti nouseva save,:, ve:e^r;r, tuhkaa, pienerpi tulipaloriski seka huarattavasti pa.-e'.. at tulokset kemiallisessa testissa. KUINICA HALUKAS OLISITIE OSTAM AN TALIAISEN SAVUDXEN VERM77LNA CTiAAN NY) YISE~7. V SAVUKE*"'~`RXXI IIR E? Hucrattavasti v9- he)-.r,& halukas l I I I Ona nykyinen me: kki 4 Huarattavasti halukkaampi ( LAITTAKAA RASI I TXHAN RUUTGN )CKALI ETTE OLISI IAINKAAN KA!.UKAS OSTA- NA N TALLAISTA TUO=IE A:l t I I I

6 5 Tar.a erittain ohut savuke ei rnai st. eika ttydvta tupakantarvetta than yhta hyvin kuin tava11then sar~e ja sen liszarmaisuus on vain ainutlaatuiren ulkar.jo.o. XUINKA HALUKAS OLISITTE OSTAMAAN TALLAISEN SAV O(M VERsRA71 ON.,AN NYKYISEEN SAVUKE RKKIINNE? Om nykyinenn merkk i Huarattavasti va i herr-an halukas ~-----J Hucrattavasti halukkaampi LAITTAKAA RASTI THAN R M.IKALI ETIt OLISI LAINKAAN HALUKAS OSTA- VAAN TALLAISTA 'NOTETTA. )

7 6 Tara erittai..-i ohu: savuke el r.: stu eika tyy yta tup k n_ tarvetta iha;. yhta hyvin :in ) tavalline, savuke mutza se selvisi huarattavasti pa^e.an tuloksi, kemiallisessa testissa (ei vaha :serp vapaasti nouseva a ei vahemrsar, tuhkaa eika piene.:y tulipaloriskia). KUINTCA HALUKAS OLISITTE OSTA.Y.,;,N TALLAISEN SAVUICKE : VERRA-,,,NA QF'AAN NY)CYISEEN SAVUIDRIaaIN'NE? Ora nykyinen merrkki Hua attavasti vahernan halukas El Huorattavasti halukkaa;p i LAITTAXAA RASH TAHAN R TJ VUN MIKALI ETFE OLISI LAN KLLUKAS OSTA- N.AAN TALLAISTA Tum-rrA:11 ) '

8 7 ;e. erittain o ;.t, sav.uke ei raistu eika tyydyta tupakantarvetta ihem yhta hyvin kuin tavailinen savuke Hotta seera cn vẹaisar. i vapaasti nouseva saw, va:,., ;an tul^,kaa ja piene pi tulipaloriski (mutta ei pare pia tuicksia kemiallisessa cestissa). KUINKA HALUKAS OLISITIE OSTAMAAN TALLAISEN SA\rrmIN VERRATTUNA CFAAN NYKYISPEN SAVUKDA-rRKKIIN.'d? Huanattavasti vlhermkn halukas I I I ona nykyirten merkki 1~ N 11 Rxmattavas ti halukkaa' i ( LAITTAKAA RASTI TAHAN RUUTUUN MIKALI FM OLISI LAINKAAY NALUKAS OSTA- YAAN TALLAISTA TUOTETPA : )

9 8 i Tara Brit:~`n oi:::t savuke ei iraistu eika tyydyta tupaka - ta.^:e:.a i -n Y`=3 hyvin kuin tavalliner, savuke nu :ta sir, on va:. sei apaasti palartinen, va.'lemzn tuhkaa, pie-. nempi tuli;.aloriski seka hucmattavasti paremmat tulokset kemiailisessa testissa. KUINX,A "T ;,YAS OLISITIE OSTAMAAN TALLAISEN SAWK]L,N vepra-,,ina WAS NYKYISEE N.4AVU RKKIIMF? Huamattavasti vahemian halukas Ora nykyinen merkki L-]Hjcrattavast, LJhalukkaa f LAITTAKAA RAS'CI TA,u.AN RUl1NUN MIKXLI Lilt OLISi LAINKAAN EALUKAS OSTA- MAAN TAL.:AISTA 'twte ra: )

10 9 Il E U SEN } FPOUS kuinka voi'ra?kaasti sav ketta taytyy imea imettava v herr4n r-, inettava enam-un TUNE KUR JSS A tl"itlu orra tintuu tunne kurk.:ssa, kin ensirraisen kerran vetaa savukkeesta savua ke J,.koihins a J ARSYTYS aaa Ir rkki ermnva-, pistelya, ki.^velya tai kutitusta suussa ja/tai kurkussa SAVUFa EN MAUN LAATU maun "laadukkuus " huonompi QD~ ara, merkki parempi ma ku SAVUKk.EN hr&sytavyys kuinka hyvin savukkee., poittoani.naisuudet sopivat teille sopii huonarrin U6 on aria merkki oo

11 h`.'': K'4'N OLẓ TE POLT A :,-. TATA ERTr AIN CF?J'TA SA',,1T A, F ::.'; kuinka halukas olisitte os:araan talla:sen tuc: :een ver. att;;y*i Ora&., vakituiseen savukemerkkiinne? Huazattavrsti p D vclte"t1'c n halukas 0 Huccattavasti ha'_ukkaa-pi (LAIT ;AYAA RASTI TA iki RUVMN Mt)C LI E E OLISI LA:V?CAA.N HA; OS'A- ' N TALLAISTA TVOTETI'A: 0 ).

12 1 1 NIIDE TIE."CJEN PO'UALTA, JCITA TEILLA b^!i ON T4S' :'A SA':vK:GZSTA JA LI- SAKSI PCLTTA'~:SKOKEILUN PE :iusteell.4, t'jka S? :ISTA K r:auks :STA SO- F:I SA'."JKTE.._E!s'ELESTA.": Z FAFHA.^;. ('. y ;...:sti! ) Tara erittain ohut savuke rnaistuu ja tyydyttaz tupakanta - peen yhta hyvin kuin tavallinen sake ja sen lisaariraisuus on ainutlaatuinen ulkonak$. Ta.::a er ittaain ohut savuke rraistu.r ja tyyaytt' tupa_anta.*~peen yhta hyvin kuin tavallinen savuke ja lisaksi se parjasi huarattavasti paretlrin tuloksin keriallisess a testissa (ei kuitenkaan vahaisempaa vapaasti nousevaa savua eika vtherrra-~ tuhkaa eika piener;,a. tulipa2oriskia). T'a eritaain ohut savuke rraistuu ja tyydyttaa tupatanta^peen yhta hyvi.n kuin tavallinen savuke ja siira on lisaaninaisuutena vahaise:pi,vapaasti nouseva save, vahemman tuhkaa ja pienerpi tulipaloriski (n tta ei pa-wpaa tulosta kemiallisessa testissa). I Tara erittai.n ohut iavuke rraistuu ja tyydytta tupakantarpeen yhta hyvin kuin tavallinen savuke ja siina on vahaise- i vapaasti nouseva savu, vaherran tuhkaa, pienemai tulipaloriski seka huarrattavasti par -.at tulokset kemi.allisessa testissa. Ta*z erittain out savuke ei maistu eika tyydyta tupakantarvetta Than yhta hyvin kuin tavallinen sake ja sen lisaaranai suus on vain ainutlaatuinėn ulkcruoto. Tara erittain ohut savuke ei maistu eika tyydyta tupakantarvetta Than yhta hyvin kuin tavallinen sav,:ke ruttta se selvisi huorattavasti pare. ri.n tuloksin ke:riallisessa testissa (ei vahaise^p a vapaasti nousevaa savua, ei vahem-,an tu}kaa eika pienerrpaa tulipaioriskia). r Ell jatk:rs...

13 12 Ta,a eritt~in ohut sake ei rraistu eikz tyygyt tupa<_ tarvetta ihan yhta hyvin kuin tavailinen savuke ritta seej4 pienempi tulipaloriski (rutta ei parempia tuloksia kemiallisessa testissa). r rra erittain ohut savuke ei maistu eika tyydyta tupakantarvetta Than yhtc! hyvin kuin tavallinen savuke rrutta siira on vat+.ai se^pi vapaasti pala*,inei, v Zeman tuhkaa, pienenpi tulipaloriski sekk huorattavasti par' nat tulokset kemiallisessa testissa.

14 NY OLET:E?A :- NYi TUOri ten Nom ':?A PAKk.A:'(SEN )izr a halukas ol.isitte ostaraar, tailaisen tu0tteea verrattt ri3 pa-an vak tuiseen savuke erk -4 ime? Hucrattavasti v `. r-.an halukas cma, rkki rilli-i 0 Huarattavasti halukxa.. i (LAM TAKAA RASTI TAN RWUUN MZKALI EM OLISI LAINKAA. H.ALUKAS OST YA AN TATA TUM-riTA: U ).

15 E-rr cy''':, VAK-TTUIN'EN SA b ~ ;C ZWKIN CLISI SAi.X.',:A 14 C: :, -.r AJ t CA?-. K~uinka':a:ukas o:isitte ostamaa seilaisen tuotteẹn verra:taw4 nykyise i agan ne :':ckir..ne versioon? :.:arat tavasti ve.enr, ha::ukas ora merkki F.ucṙ.atta : asti 4 D ha1ukka_p i (LAIT'i:,KM RASTI TFiEAN RUUT'JLi KALI ETt OLISI LAM=, FALUKAS Oa iaka.ti; SE1..I.F_STA TUOTEi TA: F ).

16 Paljcrko ta :_llisesti aksatte yhdesta rasiasta (21, kpl) vaktu4sta 1 5 Tr Paljc:ko olisitte va?t,is rraksaraaṛ Caprista, kun siir3 on vaiserpi vapaasti nouseva savu, vaher-an tt&kcaa ja piene i tulipaloriski? 5 0 Paljcnko olisitte vas rraksa7aa^ Caprista, kun siina on v4haiser,pi vapaasti nouseva savu, vahen^an tu1kaa, Piener i tulipaloriski seka parrrat tulokset kemiallisessa testiss of Pa1jcnko olisitte valrws rra :<san Caprista, jos sen ainut ar_raisuus tavalliseen savukkeeseen ve.^ratt.r.a olisi ainutlaatu ne ulkarjoto? 5 o mk Pal jonko olisitte valrris ma :<sa n Oman savukkeenne erittain Ohuesta versiosta (kuten Capri), jos siine olisi lisdksi va( :aiset':.i vapaast i nouseva saw, v;;her z t,; `kaa ja pienerpi tulipalo iski? mk Paljc.ko olisitte va?ris! ;aksare n aran savukkeezne erittain c`:;:esta ve :siosta, jos siina olisi vvhaiserpi vapaasti nouseva savu, vaherr- *r tuhkaa, piena :Yj tulipaloriski sem pare-7rr,at tulckset kemiallisessa testiss3? Pal jc:.ko olisitte va:ris -.aksar., Oman savukke~nne erittain c aesta versiosta rnika1i sen ainoa lisax.inais,:us olisi air.;*_l aa `utne.. ulkoruoto? 9 MIX

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Music

Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Music Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Musi M118 100 JOULULAULUAJ Lapsi, nuoriso a naiskuorol sovittanut: Ákos G Papp OSA Saksa Itävalta Sveitsi Hollanti Italia M118 ISMN M55003136 Modus Musiikki

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan*

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Timo Korkeamäki Professori onzagan yliopisto Tuomas Takalo Tutki usohjaaja, Dosentti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M 1972 M 27 -- 2 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 LK1 -- 23 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 Pow 13 -- 16 Kristian, kerran teki jumalan, luokan

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry 3/2012 Virma Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti Kuva: Pyry VIRIKKEEN JA MIELENMAJAN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYS Mielenmajan yhteystiedot...2 Pääkirjoitus..3 Ajatuksia SOSTEn päiviltä.......4 Näppärät näpit....

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Osa 1. Luomu Tiedettä vai uskontoa?

Osa 1. Luomu Tiedettä vai uskontoa? Luomuinstituutin tutkimuskoordinaattorin, maisteri Jaakko Nuutilan puheet MTV3:n Huomenta Suomi ohjelmassa 10.3.2015 (translitteroinut Ville Aarnikko) Osa 1. Luomu Tiedettä vai uskontoa? Tuomas Enbuske:

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 MAKE YOK OKO O SAIT, KANDEE DOKATA 2 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Kevät tuntuu jo saapuneet myös Suomen leveysasteille. Harmittavan moni vain tuntuu laonneen

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

LM-Activator uudistui 21

LM-Activator uudistui 21 Tammikuu 2013 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Maailman modernein hammaslääketieteen oppimisympäristö 6 11 Opus Dental valloittaa Suomen 16 17 LM-Activator uudistui 21 12 Plandent Hammaslääkäripäivillä

Lisätiedot