HARRASTUSTEN JA USKONNON HARJOITTAMISEN MAHDOL- LISUUDET SEKÄ NIIDEN MERKITYS VANGIN HYVINVOINNILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARRASTUSTEN JA USKONNON HARJOITTAMISEN MAHDOL- LISUUDET SEKÄ NIIDEN MERKITYS VANGIN HYVINVOINNILLE"

Transkriptio

1 HARRASTUSTEN JA USKONNON HARJOITTAMISEN MAHDOL- LISUUDET SEKÄ NIIDEN MERKITYS VANGIN HYVINVOINNILLE Opinnäytetyö Syksy 2001 Pohjolainen Maarit Saarikoski Pasi DIAK Pieksämäen yksikkö

2 TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/Pieksämäen yksikkö Pohjolainen Maarit ja Saarikoski Pasi Harrastusten ja uskonnon harjoittamisen mahdollisuudet sekä niiden merkitys vangin hyvinvoinnille Pieksämäki, syksy sivua, Liitteet 2 Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää harrastusten ja uskonnon harjoittamisen mahdollisuuksia sekä niiden merkitystä vankien hyvinvoinnille. Vastaavia tutkimuksia ei tiettävästi ole juurikaan tehty, joten aineiston keruu ei ollut aivan helppoa. Löysimme kuitenkin aihetta sivuavia teoksia, joiden pohjalta käsittelimme aineistoamme. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus suoritettiin Kuopion vankilassa , jolloin teemahaastattelimme kahdeksaa vankia. Vankilapastorin ja sosiaalityöntekijän kanssa käymämme keskustelut käytiin , jolloin saimme mahdollisuuden tutustua myös vankilarakennukseen ja vankien elinoloihin. Tutkimuksestamme nousi esiin, että haastattelemamme vangit harrastivat vapaa-ajallaan suhteellisen aktiivisesti ja erityisesti liikuntaa. He kokivat liikunnan tärkeäksi voimavaraksi hyvinvointinsa kannalta. Noin puolet haastatelluista vangeista, joille usko oli osa jokapäiväistä elämää, kokivat uskonnon harjoittamisen merkityksen huomattavaksi hyvinvoinnin lähteeksi. Vangit olivat suhteellisen tyytyväisiä Kuopion vankilan tarjoamiin mahdollisuuksiin, kuitenkin kriittisesti suhtautuen. Kuopion vankilan osalta on huomattava itse rakennuksen sijainti, koko ja ikä, jotka vaikuttavat vankilan vapaa-ajan vieton realiteetteihin. Tätä ei voi kuitenkaan käyttää tekosyynä olla kehittämättä esimerkiksi vankien harrastustoimintaa, joka on suorassa yhteydessä vankien hyvinvointiin. Avainsanat vanki, vankila, vankeinhoito, hyvinvointi Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT THE DIACONIA POLYTECHNIC/Pieksämäki training unit Pohjolainen Maarit Saarikoski Pasi Hobbies and possibilities to practice religion in prison and their influence on prisoners welfare. Pieksämäki, autumn pages, 2 appendixes The purpose of our study was to know how hobbies and religion practice in prison influence on prisoners welfare. Similar studies have not been conducted as far as we know, but fortunately we found few books which helped us to build our theorethical framework. Our study was a qualitative. We interviewed eight prisoners in Kuopio prison and we used the focused interview method. We also had an opportunity to discuss with the prison chaplain and a social worker. In our research, prisoners whom we interviewed were very active for hobbies, especially exercise. They felt that exercising is one of the main sources for their well-being. About half of convicts told that the Christian faith belonged to their everyday life. They said that the faith in God is the main source of well-being in their life. Prisoners were quite satisfied with the opportunities in Kuopio prison; however they were a little critical of services available. Kuopio prison s location, size and age influence on realities of spending leisure time in prison. On the other hand that can not be an excuse not to develop prison operations. There is a straight connection between leisure time and a human s welfare. Keywords: prisoner, prison, criminal care, welfare Deposited at the Diaconia Polytechnic/Pieksämäki training unit, library

4 1 JOHDANTO Tutkimuksemme kohteena oleva ihmisryhmä on yleensä saanut julkisuudessa negatiivista huomiota osakseen. Saamme usein kuulla medioista rikoksentekijöiden tuomioista ja vankilapaoista sekä vankilassa tapahtuneista väkivallanteoista. Ovatko kyseiset henkilöt todellakin yhteiskunnallisesti syrjäytyneitä, aggressiivisia huumeveikkoja tai paatuneita taparikollisia, jotka ansaitsevat kovan rangaistuksen? Vai ovatko he vain tavallisia ihmisiä, jotka ovat elämänpolullaan joutuneet rikoksen teille? Onko vankilan tarkoitus vielä olla pelkkä rangaistuslaitos, vai pyrkiikö se nykyään tekemään näistä ihmisistä myös yhteiskuntakelpoisia? Saavatko nykyajan vangit mahdollisuuden toteuttaa itseään ja pitää huolta hyvinvoinnistaan vankilassa? Opinnäytetyömme aihe kehkeytyi kuin itsestään pohtiessamme näitä kysymyksiä ja halusimme tietää kuinka heitä kohdellaan nykypäivänä ja onko heidän mielestään saamansa kohtelu ihmisarvoista. Mielenkiinto vankeinhoitoa kohtaan lisääntyi, ja päätimme selvittää kuinka vankilassaoloaika ja siihen liittyvät olosuhteet tukevat vankeja. Koska aihepiiri oli kohtalaisen laaja, niin rajausta mietittyämme päätimme perehtyä tutkimaan harrastusten ja uskonnon mahdollisuuksia vankilassa sekä niiden merkitystä vankien hyvinvoinnilleen. Suoritimme kvalitatiivisen tutkimuksen Kuopion vankilassa kesällä 2001, jolloin nauhuria apuna käyttäen teemahaastattelimme kahdeksaa vankia. Pääsimme keskustelemaan myös vankilapastorin ja sosiaalityöntekijän kanssa sekä saimme mahdollisuuden tutustua vankilarakennukseen ja vankien elinoloihin, mikä lisäsi tietoisuuttamme vankila-elämästä.

5 2 VANKEINHOIDON HISTORIAA Kriminaalipolitiikka alkoi kiristyä 1900-luvun alkupuolella ja käytännössä se ilmeni rangaistusten ankaroitumisena ja vankimäärän kasvuna. Vuoden 1925 vankeinhoitoasetuksen mukaan vankilahallinnon tehtävänä oli vankilalaitoksen ohjaamisen ja vapausrangaistusten täytäntöönpanon ohella koettaa herättää vangeissa siveellistä kuntoa sekä saada heidät pyrkimään edistykseen ja parannukseen. Vankilassaolon tuli siis vaikuttaa rikolliseen parantavasti. (Pajuoja 1986, ) Vankiin pyrittiin aktiivisesti istuttamaan yhteiskunnan normeja. Tavoitteena oli ihmisen rikollisen luonteen muuttaminen eli taudista parantaminen yksilökohtaisen kasvatuskäsittelyn kautta. Ellei rikollinen osoittanut parantumisen merkkejä, hän saattoi jäädä pakkolaitokseen loppuelämäkseen ja saada toistuvasti uusia, hallinnollisin perustein määrättyjä jatkoaikoja. Rikollinen siis ymmärrettiin kieroon kasvaneeksi persoonallisuudeksi, mihin kehno kasvatus oli viime kädessä syynä. Keinoina persoonallisuuden muuttumiseen käytettiin tiukkaa kuria, pieniä käytöspalkintoja, säännöllistä päiväjärjestystä, eristämistä ja kovaa työntekoa. Parantuneeksi katsottiin määräyksiä ehdottomasti totteleva, ahkerasti työtätekevä ja nuhteettomia säännönmukaisia elämäntapoja noudattava ihminen. Tällaista rangaistusta kuvaa parantamista paremmin muuan toinen termi, eli aivopesu. (Pajuoja 1986, ) 1940-luvulta 1950-luvun alkuun vankien kohtelu ja tavoitteet eivät olennaisesti muuttuneet, kuitenkin menetelmät lievenivät jonkin verran kohtuullisempaan ja humaanimpaan suuntaan luvulle tultaessa vankien kohtelun tavoitteet muuttuivat. Tavoitteeksi tuli yksilön paluu moniarvoisen yhteiskuntaan sen toimivaksi jäseneksi. Vankeinhoidon menetelmäksi tuli se, ettei vankeja kasvateta vaan heitä koulutetaan, jotta heistä tulisi mahdollisimman tuottavia, työ- ja kilpailukykyisiä yhteiskunnan jäseniä. (Pajuoja 1986, ) Keskeisenä tavoitteena on ollut 1970-luvun puolenvälin jälkeen vangin selviytymismahdollisuuksien edistäminen. Toimintaa ohjaavana pääperiaatteena on ollut normaaliuden toteuttaminen niin pitkälle kuin se laitosoloissa on ollut mahdollista. Viime vuosina uusina keinoina ovat olleet toimintaohjelmat, joilla pyritään vähentämään esim.

6 päihteiden käyttöä sekä vaikuttamaan vangin asenteisiin ja käyttäytymismalleihin. (Ursinus & Kempas, toim. 1999, )

7 3 KUOPION VANKILA 3.1 Historia Kuopion vankilan historia ulottuu vuoteen 1777, jolloin päätös Pohjois-Savon vankilan perustamisesta Kuopioon tehtiin, ja kruunun vankila aloitti toimintansa v Nykyisellä paikallaan Kallaveden rannalla vankila on sijainnut vuodesta 1830 ja nykyinen vankilarakennus valmistui v osana vuosisadan lopun suurta lääninvankiloiden rakentamisohjelmaa. Kuopion vankila on toiminut ennen Suomen itsenäistymistä niin Ruotsin kuin Venäjänkin vallan alaisuudessa. 3.2 Tehtävä Kuopion vankila on 73-paikkainen suljettu laitos, jonka perustehtävänä on toimia Itä- ja Pohjois-Suomen vankeinhoitoalueella tutkintavankeuden toimeenpanolaitoksena. Tehtävänä on tutkintavankeuden turvallinen toimeenpaneminen, tutkintavankien akuuttien ongelmien ehkäiseminen ja selvittäminen, sekä tutkintavankeuden haittojen pienentäminen ja tarvittavien kuntoutustoimintojen käynnistäminen. (Toimintakertomus 2000, 3.) Laitos toteuttaa myös seksuaalirikoksista tuomittujen vankien toimintaohjelmaa ja avovankilaosastolla huolehditaan vankilan ulkopuolella tapahtuvan siviilityön ja opiskelun toteuttamisesta (Toimintakertomus 2000, 3). 3.3 Uskonto Kuopion vankilassa Kirkko edellyttää, että kriminaalipolitiikka: Kunnioittaa ihmisen ainutkertaisuutta ja loukkaamattomuutta; Ymmärtää ihmisen toteuttavan kaikissa teoissaan hänelle Jumalan kuvana kuuluvaa valtaansa, vapauttaan ja aktiviteettiään; Pyrkii luomaan oikeusjärjestyksestä aikaa seuraavan, muutoksille alttiin, joustavan ja oppimiskykyisen järjestelmän; Luo mahdollisuuksia sille, että ihmiset voivat todella kohtuudella kantaa vastuuta

8 ei-toivotuista teoistaan ja niiden seurauksista; Etsii kaikessa osaratkaisuissaan tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta siten, että näitten ihanteiden sisällöstä pääsevät kaikki asianosaiset yhdessä määräämään; Muistuttaa alati yhteiskuntapolitiikan muita lohkoja niistä laiminlyönneistä, joita kriminaalipolitiikassa joudutaan toteamaan. (Kirkon tehtävä kriminaalityössä 1978, 58-59) Vankeinhoidon vähimmäissääntö 41 1) Jos vankilassa on riittävä määrä samaan uskontokuntaan kuuluvia vankeja, tuon uskontokunnan hyväksymä edustaja on nimitettävä tai tunnustettava kyseisten vankien sielunhoitajaksi. Jos samaan uskontokuntaan kuuluvia vankeja on huomattavan paljon ja jos olosuhteet muuten sallivat, sielunhoitajan tehtävän tulee olla kokopäiväinen. 2) Edellisen momentin mukaisesti nimitetyn tai tunnustetun sielunhoitajan tulee saada säännöllisesti pitää jumalanpalveluksia sekä tavata edustamaansa uskontokuntaan kuuluvia vankeja kahden kesken, kun henkilökohtainen sielunhoito on tarpeen. 3) Vankia ei saa estää pitämästä yhteyttä uskontokuntiin lähettämiin edustajiin. Jokaisella vangilla on kuitenkin täysi oikeus olla tapaamatta uskontokuntien edustajia. (Vähimmäissääntöjen soveltaminen 1998, ) Vankeinhoidon vähimmäissääntö 42 Jokaisella vangilla on oikeus uskonnollisten tarpeidensa tyydyttämiseksi osallistua laitoksessa järjestettäviin jumalanpalveluksiin sekä pitää hallussaan uskontonsa pyhiä tekstejä ja hartauskirjallisuutta, sikäli kuin uskonnonharjoituksesta ei koidu haittaa laitoksen toiminnalle. (Vähimmäissääntöjen soveltaminen 1998, 134.) Uskonnon merkitys luvuilla Uskonnon ja sielunhoidon merkitys oli 1700-luvulta lähtien vankiloissa suuri. Pietistisen liikkeen ja aikakautta leimanneen valistusfilosofian myötä vankilaideologiaksi omaksuttiin pelotusperiaatteen sijaan parannus- eli kasvatusperiaate. Aatteista huolimatta sielunhoito oli vielä 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alkupuolellakin rappiolla. (Aamuvuori 1988, 31.)

9 Vankiloissa ei ollut vielä tuohon aikaan omaa pastoria, mutta kirkossa käymisestä huolehdittiin. Kuopiossa tämä oli helppoa, koska kirkko sijaitsi vankilan vieressä vielä 1800-luvun alkupuolella. Vankilat saivat oman pastorin 1800-luvun lopulla. Kuopion lääninvankilan pastori Karl Ruben Jauhiainen kirjoitti vankilan vuosikertomuksessa v seuraavasti: Vangit ovat jumalanpalveluksissa käyttäytyneet vähimmättäkään häiriöttä Sen sijaan Herran Ehtoollista en ole voinut jakaa, kun vangit ovat olleet, kuten tavallista, rikosjuttujensa alaisia ja siihen sopimattomia. Onkin erittäin hyvä, että uusi koppivankila pian valmistuu, niin pääsevät vangit yksinäisyyteen pahuuttaan miettimään. Kun vankilassa oli täyttä ja kaikki eivät olisi mahtuneet kirkkoon, pidettiin jumalanpalvelus vankilan käytävällä. Jokapäiväiset iltahartaudet kuuluivat myös asiaan. (Aamuvuori 1988, ) Toiminta 1900-luvulla ja vuosituhannen vaihtuessa Hengellinen toiminta Kuopion vankilassa vilkastui vuoden 1947 jälkeen, jolloin vapaaehtoista hengellistä työtä tekevät oikeutettiin pitämään hartaustilaisuuksia vankilassa sekä puhuttamaan vankeja sielunhoidollisessa tarkoituksessa (Aamuvuori 1988, 117). Kuopion vankilan hengellistä diakonia-, ja sielunhoitotyötä tehdään nykyään yhdessä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Jumalanpalveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia pidetään perinteisesti lauantaisin ja sunnuntaisin. Näissä käy keskimäärin 15 vankia/tilaisuus. Raamattupiiri kokoontuu kerran viikossa vankilapastorin johdolla ja mukana on n. 10 vankia. Vangeilla on myös mahdollisuus käydä rippikoulu vankilassa ja keskustella henkilökohtaisesti vankilapastorin kanssa. (Toimintakertomus 2000, 13.) Ulkopuolisten vapaaehtoisten vetämät vankien kriisipalveluryhmä ja kasvuryhmä on kokoontunut vuoroviikoin lukuun ottamatta kesäaikaa. Näissä ryhmissä on pyritty vangin henkilökohtaisten ongelmien kohtaamiseen, käsittelyyn ja yksilön kasvuun. Ryhmien suuruus on noin 10 vankia.

10 3.4 Harrastukset ja vapaa-ajan vietto Kuopion vankilassa Virkistys ja kulttuuri Vankeinhoidon vähimmäissääntö 78 Vankien henkisen ja ruumiillisen terveyden edistämiseksi jokaisessa vankilassa tulee järjestää mahdollisuudet virkistykseen ja kulttuuriharrastuksiin (Vähimmäissääntöjen soveltaminen 1998, 150). Vapaa-ajan toiminnoista huolehtiminen kuului vielä sotien jälkeen lähinnä opettajalle ja pastorille, jotka järjestivät erilaisia luentoja yhteiskunnallisista tai uskonnollisista aiheista. Joskus myös vankilan johtaja oli innokkaasti mukana vankien vapaa-ajan toiminnoissa. Näin oli esimerkiksi johtaja Brofeltin aikana, jolloin vankilan johtaja toimi vankien muodostaman kerhon kuraattorina. (Aamuvuori 1988, 119.) Siihen aikaan vangit olivat huomattavasti aktiivisempia järjestämään itse ohjelmaa kuin nykyisin. Kerho järjesti ohjelmallisia illanviettoja, joissa myös henkilökuntaa oli mukana. Illanviettoon oli harjoiteltu näytelmiä, laulukuoro esiintyi, orkesteri soitti. Puuttui vain tunti tanssia lopuksi. (Aamuvuori 1988, ) Nykyisin vangit järjestävät itse ohjelmaa huomattavasti vähemmän. Askarteluhuoneessa voi tehdä pienimuotoisia käsija puutöitä. Sellissä ei saa askarrella, mutta voi harrastaa piirustusta ja maalausta hajuttomilla eli vesiliukoisilla maaleilla. Vankeinhoidon vähimmäissääntö 40 Jokaisessa vankilassa tulee olla kirjasto, jota kaikkiin vankiryhmiin kuuluvat vangit saavat käyttää ja jossa on kunnolliset valikoimat sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjallisuutta. Vankeja tulee kannustaa käyttämään kirjastoa tehokkaasti hyväkseen. (Vähimmäissääntöjen soveltaminen 1998, ) Kirjasto on kaikkien vankien käytössä Kuopion vankilassakin. Se on avoinna maanantaista torstaihin klo ja siellä on noin 2000 niteen kokoelma. Kuopion kaupungin kirjastoauto käy lisäksi perjantaisin vankilan pihalla klo Lainaaminen tapahtuu kunkin vangin omalla kirjastokortilla.

11 Liikunta Vankeinhoidon vähimmäissääntö 21 1) Vangeille, jotka eivät tee ulkotöitä, on järjestettävä päivittäin ainakin tunnin ajaksi sopivaa liikuntaa ulkoilmassa, jos sää vain sallii. 2) Nuorille vangeille sekä muille ikänsä ja kuntonsa puolesta liikuntaan kykeneville vangeille tulee ulkoilutuntien aikana antaa liikunnanohjausta, jonka tarpeisiin vankilan pitää hankkia tilat ja välineet. (Vähimmäissääntöjen soveltaminen 1998, 153.) Nykyään kesäaikana voi pääasiassa ulkoilujen yhteydessä pelata mm. lento- ja sulkapalloa. Talvisin ulkoliikunnalle ei ole paljon mahdollisuuksia. Sisäliikunnassa puolestaan voi harrastaa esimerkiksi kuntopyöräilyä, pöytätennistä tai käydä punttisalilla. Valitettavasti lääninvankilan tarjoamat liikuntatilat ovat muuten viime vuosisadalta. Ei ole esimerkiksi palloiluhallia eikä jalkapallokenttää.

12 4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET KÄSITTEET 4.1 Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia harrastusten ja uskonnonharjoittamisen mahdollisuuksia sekä niiden merkitystä vankien hyvinvoinnille Kuopion vankilassa. Halusimme tutkia aihetta nimenomaan vankien näkökulmasta ja saada mm. selville kuinka hyvin he tietävät vankilan tarjoamista harrastusmahdollisuuksista ja uskonnollisista tilaisuuksista. Tutkimme myös kuinka he kuluttavat aikaansa vankilassa ja kuinka omaehtoinen tekeminen vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. 4.2 Keskeiset käsitteet Vankila Vankila on rangaistuslaitos, jossa laitoksen virallinen organisaatio on järjestetty hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti nimenomaan vapaudenriiston täytäntöönpanoa (Kääriäinen 1994, 276). Erving Goffmanin mukaan (1961, xiii, käännös AH) vankila on totaalinen instituutio; paikka, jossa suuri määrä samankaltaisessa tilanteessa olevia, laajemmasta yhteiskunnasta tietyksi ajanjaksoksi irrotettuja yksilöitä asuu ja työskentelee ja jossa heidän elämänsä on suljettua ja muodollisesti hallittua.(heinonen 1998, 20.) Luonteeltaan vankila on totaalinen laitos, joka on eristävyytensä vuoksi vähäisessä määrin yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan. Vankilaa on luonnehdittu myös hierarkkiseksi pakkolaitokseksi, jossa valta on keskitetty johtajalle. (Autio & Hautamäki 1991.) Vankeinhoito Rangaistusjärjestelmää koskevissa tavoitteissa on Suomessa 1960-luvulta lähtien korostettu ns. yleisestävyyttä. Rangaistusten ja niillä ilmaistavan yhteiskunnan virallisen

13 paheksunnan uskotaan edistävän ihmisten pysymistä kaidalla tiellä. Vankeinhoidon mahdollisuuksiin rikoksesta tuomitun parantamiseen ei ole enää pitkään aikaan uskottu. Keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin lainsäädäntöä 1970-luvun puolivälissä uudistettaessa vangin selviytymismahdollisuuksien edistäminen. Toimintaa ohjaavaksi pääperiaatteeksi otettiin normaalisuuden toteuttaminen niin pitkälle, kuin se laitosoloissa on mahdollista. Mahdollisimman normaalisti eli samalla tavoin kuin muuallakin yhteiskunnassa järjestetyn työn, koulutuksen ja muun toiminnan katsottiin edistävän parhaiten selviytymistä vapautumisen jälkeen. (Ursinus & Kempas toim. 1999, 19.) Hyvinvointi Tässä tutkimuksessa katsotaan yksilön hyvinvoinnin toteutumisen edellyttävän sitä, että hän saa keskeiset inhimilliset tarpeensa tyydytetyiksi. Koska tutkimuksemme on enimmäkseen vankien näkökulmasta tehty, niin luonnollisesti oman käsitteensä hyvinvoinnista määrittelivät lopullisesti haastatellut vangit itse. Näkökantamme on siis ontologinen subjektivismi, jossa hyvinvoinnin sisällön(kin) määrittelee ihminen itse (Kainulainen 1998, 33). Seuraavassa kappaleessa tarkennamme hyvinvoinnin laaja-alaista käsitettä.

14 5 HYVINVOINTI JA TARPEET Siitä huolimatta että hyvinvointi on runsaasti käytetty käsite, sen sisällöstä ei ole yksimielisyyttä. Hyvinvointitutkimuksessa hyvinvoinnista on perinteisesti esitetty erilaisia näkemyksiä ja sen on esitetty muodostuvan suhteessa ihmisen tarpeiden tyydytykseen tai resurssien käyttöön. Sitä onko hyvinvointi tarve- vai resurssipohjainen asia, onkin mainittu keskeiseksi kysymykseksi hyvinvointitutkimuksen historiassa. Tarve- ja resurssiperusteisia hyvinvointinäkemyksiä on myös pyritty yhdistämään muun muassa Erik Allardtin johtaman vertailevan sosiologian tutkimusryhmässä. (Kainulainen 1998, 32.) Keskeistä on myös se millaisen ihmiskäsityksen varassa mittaamme ja tulkitsemme hyvinvointia, koska on selvää että erilaiset näkemykset johtavat erilaisiin päätelmiin hyvinvoinnista. Yksilön hyvinvointia voidaan arvioida sisäisen mielentilan eli subjektiivisuuden kautta sekä ulkoisten asioiden tilana. (Kainulainen 1998, 32.) Tutkimuksessamme käsittelemme hyvinvointia lähinnä tarpeitten tyydyttämisen pohjalta. Ihmisen perustarpeiden tulee vähintään minimimäärässä olla tyydytettyjä, jotta hän voisi tuntea voivansa hyvin. Kuitenkin tarpeiden tyydytyksen ja hyvinvoinnin asteen välinen suhde on hyvin monimutkainen, koska ihmisen perustarpeet ja niiden tyydytys määräävät ihmisen hyvinvoinnin. Tarpeet voidaan jaotella monin eri tavoin ja niitä voi tarkastella muun muassa jaottelemalla ne objektiivisiksi ja subjektiivisiksi tarpeiksi. (Johdatus sosiaali- ja terveydenhuoltoon 1992, ) Käytettäessä objektiivisten tarpeiden käsitettä tahdotaan ilmaista, että nuo tarpeet ovat yksilön ulkopuolella, objektiivisesti nähtävissä esim. tietynlaisina vajaustiloina tai puutteina. Ne ovat siis ulkoisten tekijöiden avulla osoitettavissa. Subjektiivisilla tarpeilla taas tarkoitetaan yksilön itsensä tuntemia vajaustiloja tai puutteita, joita hän itse tiedostaa ja hyväksyy itsellään olevan. Subjektiivisten tarpeiden suhteen on olennaista yksilön oma tuntemus, oma tiedostus.

15 Subjektiivisten tarpeiden ei välttämättä tarvitse ilmetä objektiivisina, eivätkä objektiiviset tarpeet aina ilmene subjektiivisina. (Johdatus sosiaali- ja terveydenhuoltoon 1992, ) Ihmisen perustarpeet Vaikka useat tutkijat ovat viime vuosikymmeninä ympäri maailmaa selvittäneet perustarpeiden sisältöä ja kaikkien tarveteoriat ovat varsin samanlaisia, niin maailmanlaajuisesti kenties kuuluisin tarveteoria on Maslow n (1954, 1970; 1987) muotoilema. Hänen tarveteoriaan liittyy ajatus tarpeiden hierarkkisuudesta tarkoittaen, että tarpeiden toteutumisella on tietty tärkeysjärjestys. Maslow n tarveteorian seitsemän eri perustarpeiden luokkaa ilmenevät seuraavasta luettelosta. Ensisijainen tarve esitetään ensimmäisenä ja niin edespäin. (Johdatus sosiaali- ja terveydenhuoltoon 1992, 59.) 1. Fysiologiset tarpeet (ravinto, suoja, lepo ja seksuaalisuus fysiologisessa mielessä). 2. Turvallisuuden tarpeet (Kategoriaan sisällytetään mm. turvallisuusvaatimus fyysisen ympäristön vaaroja vastaan). 3. Liittymisen, johonkin kuulumisen sekä hyväksytyksi tulemisen tarpeet. 4. Itsekunnioituksen ja itsensä arvostamisen tarpeet. 5. Tarve itsensä toteuttamiseen. 6. Tarve tietää, ymmärtää, oppia, löytää ja tutkia eli kognitiiviset tarpeet. 7. Tarve kauneuteen, esteettisyyteen, järjestykseen, symmetrisyyteen ja vastenmielisyys rumaa kohtaan. Hyvinvointi edellyttää, että kaikki edellä mainitut tarpeet ovat ainakin minimimäärässään tyydyttyneet. Eri tarpeiden toteutumisen mittaaminen on kuitenkin varsin vaikea tehtävä. Materiaalisia tarpeita on huomattavasti helpompi mitata kuin ei-materiaalisia tarpeita eli esimerkiksi ihmisen ravinto, lepo ja fyysinen suoja voidaan helpommin mieltää mitattaviksi suureiksi kuin vaikkapa ihmisen tarve itsensä toteuttamiseen. (Johdatus sosiaali- ja terveydenhuoltoon 1992, 59.) Allardt (1980, 32-33) analysoi hyvinvoinnin käsitettä suhteessa elintasoon sekä elämänlaatuun. Hän sanoo elintason olevan hyvinvoinnin kannalta aineellisiin ja persoonatto-

16 miin resursseihin perustuvaa tarpeentyydytystä. Elämänlaadun suhteessa hyvinvointiin hän puolestaan määrittelee ihmisten väliseksi, ihmisten ja yhteiskunnan sekä ihmisten ja luonnon suhteisiin perustuvaksi tarpeentyydyttämiseksi. Kirjassa Johdatus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (1992, 60-62) sanotaankin, että nykyisin onkin yhä enemmän alettu puhumaan elintason sijasta elämänlaadusta, jolloin hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä on aineellisen hyvinvoinnin lisäksi nähty muun muassa terveys, harrastukset, sosiaaliset suhteet ja luovuutta edistävä virikkeisyys. Maslow n tarveteoria on suuria ihmisjoukkoja koskeva, empiirisiin kokeisiin perustuva teoria eikä siitä voida tehdä kauaskantoisia johtopäätöksiä yksilön käyttäytymisestä, koska yksilön elämässä tarpeet luonnollisesti painottuvat eri tavoin eri aikoina. Eri tarpeilla on ihmisille erilainen ja ajassa muuttuva arvo. Hyvinvointi on siis suhteellinen ja kulttuurisidonnainen käsite koska ihmisen tarpeet, tottumukset ja elämäntilanne eri aikoina eri kulttuureissa säätelevät hyvinvoinnin kokemista. Juuri tästä syystä hyvinvoinnin mittaaminen on vaikeaa. (Johdatus sosiaali- ja terveydenhuoltoon 1992, 63.)

17 6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 6.1 Heinonen, Anna: Teräsmies ja kävelevä hyypiö Anna Heinonen (1988) teki tutkimuksensa nauhurihaastatteluna ja haastattelumenetelmänä hänellä oli narraativinen haastattelutekniikka, jossa ensin haastateltavan annetaan vapaasti kertoa elämäntarinansa sellaisena kuin hän sen näkee ja haluaa kertoa ja tämän jälkeen haastattelija esittää tarkentavia kysymyksiä, joiden avulla kertomusta täydennetään. Heinosen tutkimusongelmana olivat: 1. Millaisia elämänhallinnan muotoja elämäntarinoissa esiintyy ja miten elämänhallinnan tunnetta tuotetaan? 2. Miten vankila erityisenä sosiaalisena ympäristönä vaikuttaa elämänhallinnan kokemiseen ja tuottamiseen? Tärkeimmät tulokset ja pohdintaa Elämäntarinat jakautuivat sävyltään positiivisiin ja negatiivisiin. Selkein ero näiden tarinoiden välillä oli se, että positiivissävytteisiin tarinoihin sisältyi yksi tai useampia sellaisia kokemuksia, joiden seurauksena vanki oli kyennyt näkemään elämänsä uudesta näkökulmasta. Tällaiset kokemukset ovat siis tärkeimpiä todellisen elämänhallinnan tuottajia, jossa yksilö oppii hallitsemaan elämäänsä tiedostamalla omien vaikutusmahdollisuuksien rajat ja toimimalla realistisesti asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalisten ongelmien ja hylätyksi tulemiskokemusten seurauksena haastatellut olivat itsenäistyneet aikaisin ja itsenäisyydestä oli tullut heille yksi elämänhallinnan tuottamiskeino. Vankila on miehinen ja maskuliininen yhteisö. Tämä vaikuttaa elämänhallinnan tunteeseen sitä heikentävästi rajoittaessaan sukupuolten välisessä kanssakäymisessä tapahtu-

18 vaa luonnollista peilausta. Elämänhallinnan tunnetta pyritään tuottamaan kovuudella ja fyysisellä voimalla, jotka ovat vankilayhteisössä yleisesti arvostettuja ominaisuuksia. Sekä yksilön että yhteiskunnan edun mukaista olisi järjestää vangeille yhä enemmän ja toimivampia arkielämän perustaitoja opettavia kursseja. Yksilön kannalta on ensisijaisen tärkeää, että alkanutta muutosta ei väheksytä vaan tuetaan. On selvää, että vankilat ovat ristiriitaisessa asemassa, koska niiden on toisaalta säilytettävä, toisaalta vapautettava 6.2 Kääriäinen, Juha: Seikkailijasta Pummiksi Juha Kääriäinen (1994) teki tutkimuksensa induktiivisesti painottuen, eli hän eteni tietojen keruussa ja analysoinnissa aina edellisissä vaiheissa tekemiensä havaintojen mukaisesti. Hän noudatti koko hankkeensa ajan laadullisen, eli kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisintä käytäntöä. Kääriäisen tutkimusongelmat olivat: 1. a) Millaisia tekoja tuotamme vakavimmaksi rikoksiksi ja b) millaisia tekijöitä tuotamme vakavimmiksi rikollisiksi 2. a) Millaisia rikosuria tuotamme; b) millainen on erityisesti monenkertaiseksi rikoksenuusijaksi tuotetun rikollisuran keskeinen moraalinen sisältö ja miten se muuttuu rikoksenuusijan ikääntyessä c) miten rikosuran tuotanto tapahtuu keskeisissä kontrolli-instituutioissa ja d) millä tavoin pitkän rikosuran läpikäyneet perustelevat rikosuralta irrottautumisensa Tärkeimmät tulokset ja pohdintaa Kääriäisen tutkimuksessa rikos on yhteiskunnallinen tuote. Tutkimuksen perusoletus on, että rikosuran institutionaaliset reunaehdot vaikuttavat moraalisen uran sisältöön: sekä

19 oikeusvaltion että sosiaalivaltion sosiaalista kontrollia tuottavat järjestelmät luovat vastakulttuurinsa ja tulkintatapansa, jotka luovat perustan lainrikkojien moraalisen uran kehittymiselle. Viranomaiset muodostavat toiminnallaan suuressa määrin lainrikkojien kosketuspinnan muuhun yhteiskuntaan. Yhteiskuntaa ja viranomaisia koskevan ajattelun logiikka on usein se, että koska yhteiskunta on vain kieltävä ja rankaiseva, ei minullakaan ole velvollisuutta tai minun ei kannata toimia sen sääntöjen mukaan. Vankila on rangaistuslaitos, jossa laitoksen virallinen organisaatio on järjestetty hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti nimenomaan vapaudenriiston täytäntöönpano. Toisaalta vankiloiden toiminnallisen rakenteen keskeinen osa on työtoiminta. Vankilatyö perustuu pakkoon, siitä ei makseta palkkaa ja se on sisällöltään yleensä varsin huonosti laitoskiertäjien kulttuuriin sopivaa teollisuustyötä. Näyttää varsin selvästi siltä, että vankiloiden työtoiminta disintegroi vankeja työyhteiskuntaan, kun sen tavoite on päinvastainen. Vankilassaolo ja siellä työskentely merkitsee vangeille käytännössä vain passiivista ajan kuluttamista Vankien alakulttuurin olemassaolon pohjimmainen tarkoitus on pyrkiä kollektiivisesti vastustamaan monella tavalla rankaisevaa ja nöyryyttävää pakkovaltaa. Nuorelle vankila on paitsi pelottava, myös kiinnostava paikka. Vanhemmille ja moninkertaisille uusijoille vankila voi merkitä sen sijaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Vankilasta vapautumiseen liittyy voimakas tunteiden ristiriitaisuus. Vapautuvalla vangilla on ilmeisen vahva tunne omasta erilaisuudestaan ja asemastaan yhteiskunnan ulkopuolisena. Moninkertaisen rikoksenuusijan moraalisen uran kannalta oikeusvaltion ja sosiaalivaltion laitoksilla näyttää olevan oma paikkansa. Sosiaalihuollon asumispalvelujen portaikkoa voidaan pitää yhtenä rikosuran luojana ja ylläpitäjänä. Monet pitävät vankilaan joutumista lopulta helpottavana hankalan ja epävarman siviilielämän jälkeen. Vankilasta vapautuvien jälkihuollolta rikoksenuusijat toivoivat paitsi fyysisten perustarpeiden tyydyttämistä myös enemmän inhimillisyyttä, luottamuksellisuutta ja vapaa-

20 ehtoisuutta sekä yksilökohtaista tarpeenmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tutkimuksen näkökulma korostaa tarvetta pohtia keinoja rikosuralle jo joutuneiden uralta pois saamiseksi. Vankeusrangaistus ei tule rangaistusmuotona häviämään ja siksi sitä kannattaa kehittää vankia mahdollisimman vähän vaurioittavaan suuntaan. On hämmästyttävää huomata, kuinka pienen painoarvon vankilalaitoksemme antaa kuntouttavalle toiminnalle, vaikka esimerkiksi vankien terveystutkimuksen mukaan (Joukamaa 1991.), tarvetta olisi varsin paljon, erityisesti psyykkiseen kuntoutukseen ja päihderiippuvuuksien hoitoon. 6.3 Interim: Pappi vankilassa Keijo Plit ( Viirre ja Kiema. 1988, 35-58) pohtii kirjoituksessaan vankilasta ja vankien omista lähtökohdista käsin vankilauskonnollisuuden erityispiirteitä. Hänen mielestään vankilan uskonnollisuudelle ilmeistä on luostaritaudin oireet. Tämä on nähtävissä siinä, että vangit saavat ottaa vastaan passiivisina sen, mitä heille vapaudessa olevat tarjoavat. He seuraavat enemmän puhujan kokonaisilmaisua kuin kuuntelevat sanoja, myös tunne-elämysten tavoittelu korostuu muuten tunneköyhässä ympäristössä. Vankilauskonnollisuuden erityispiirteenä on hengellinen orpous, moni vanki kokee häntä metsästettävän johonkin tiettyyn ryhmittymään, eikä itse tiedä mihin osallistua. Vankilapastori edustaa kuitenkin pysyvyyttä vankilassa, joten vierailijoiden tulisi toimia läheisessä yhteistyössä hänen kanssaan. On kuitenkin otettava huomioon, että kun noin kolmanneksella suomalaisista vangeista on jonkinasteisia mielenterveysongelmia, niin uskonnollinen opetus voi johtaa helposti väärinymmärryksiin ja syyllisyyden lisääntymiseen. Onkin tärkeää, ettei evankeliumia irroteta elämän todellisuudesta, vaan työntekijä hahmottaa itselleen mistä motiiveista vanki määrittelee kantansa ja lausuu mielipiteensä. Kalle Syrjä (Viirre ja Kiema. 1988, 59-61) puolestaan käsittelee kirjoituksessaan Kuopion vankilan raamattupiiriä. Hän kertoo vankien vaihtuvuuden vaikuttavan piirien kokoonpanoon. Hän kertoo piirin toiminnan olevan enimmäkseen keskustelupiirin luontoista. Heikkoutena hän kuitenkin pitää Raamatun käytön vähäisyyden. Raamatunluku

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

REHELLISYYS PÄIHTEETTÖMYYS YHTEISVASTUULLISUUS TOVERUUS

REHELLISYYS PÄIHTEETTÖMYYS YHTEISVASTUULLISUUS TOVERUUS KRIS REHELLISYYS PÄIHTEETTÖMYYS YHTEISVASTUULLISUUS TOVERUUS Uusi vankeuslaki: Tupakointikielto ja haalarit käyttöön nro2 2015 Silta ryhmä: Mahdollisuus muutokseen YOUNGSTERSNuoret: Toiminnalla muutosta

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana Paavola, Katri & Pennanen, Katri 2012 TIKKURILA Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurila KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila

Lisätiedot