KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS"

Transkriptio

1 SP Pöyry Finland Oy KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS Asemakaavaehdotus Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavoitus on tullut vireille

2 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 2 ESIPUHE PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Suunnittelu- ja kaavaprosessin vaiheet LÄHTÖKOHDAT Alueen nykytilan yleiskuvaus Luonto ja maisema Kallio- ja maaperä, maastonmuodot Rakennettavuus ja perustaminen Vesistöt ja pohjavesialueet Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Liikenne Palvelut Virkistys Rakennuskanta Rakennettu kulttuuriympäristö Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Raideliikenteen aiheuttama tärinä ja runkomelu Ajoneuvoliikenteen melu ja hiukkaspäästöt Raideliikenteen melu Maanomistus Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Maankäytön yleissuunnitelma Asemakaava Rakennusjärjestys Tontti- ja kiinteistörekisteri Pohjakartat Rakennuskielto Muut aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja sopimukset... 20

4 3 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja kaavaa koskevat päätökset Osalliset Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Kaavoituksen aloittaminen Asemakaavaluonnos Asemakaavaehdotus Asemakaavan hyväksyminen Suunnittelun tavoitteet Vaihtoehtotarkastelut ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja aluevaraukset Kaavan mitoitus Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan Ympäristön häiriötekijät Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus ASEMAKAAVAN NIMISTÖ LUETTELO ASEMAKAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA... 27

5 Liitteet: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Muistio viranomaisneuvottelusta Koivuhovin ja Nuohoojankuja 4:n kaavayhdistelmä 4. Tonttijako 4 Piirustukset: 1. Asemakaavakartta 1:1000, merkinnät ja määräykset 2. Asemakaavan havainnekuva 1:1000 Asemakaavatyön tueksi laaditut erillisselvitykset Koivuhovin alueen asemakaavan yhteydessä: 1. Kauniaisten kaupunki, Koivuhovin alue. Asemakaavaa ja asemakaavan muutosta varten tehty maaperätutkimus. Pöyry Environment Oy Kauniaisten kaupunki, Koivuhovin asemakaavamuutos. Luontoselvitys. Pöyry Environment Oy Kauniaisten kaupunki, Koivuhovin kaava-alueen tärinätarkastelut. Geomatti Oy Kauniaisten kaupunki. Koivuhovin ratameluselvitys Pöyry Energy Oy, Pöyry Infra Oy Rakennettavuusluokitus 1:2000. Pöyry Infra Oy Kauniaisten kaupunki, Koivuhovin asemakaavamuutos. Palvelutarkastelu. Pöyry Finland Oy Nuohoojankuja, katusuunnitelma 1:200. Pöyry Finland Oy 2010.

6 ESIPUHE Koivuhovin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos tuli vireille Työn tavoitteena oli suunnitella Koivuhovin rautatieseisakkeen ympäristöön asuinalue, jolla luodaan nykyistä jonkin verran tiiviimpää asuinaluerakennetta ja selkeämpää identiteettiä nyt väljästi rakentuneelle asemanseudulle. Työssä oli tarpeen huomioida kaupunkiradan tarvitsemien lisäraiteiden tila. Suunnittelutyössä tarkasteltiin alueelle erilaisia asuinkorttelivaihtoehtoja. Työn edetessä päätettiin irrottaa korttelialue AR 561 (Nuohoojankuja 4) Koivuhovin asemakaavasta ja käsitellä tämä alue sekä kaupunkiradan raiteiden vaatima lisätila erillisessä kaavaprosessissa. Kyseessä on luonteeltaan tekninen kaavamuutos, jossa osoitetaan nykyistä toimivampi katuyhteys 1960-luvulla rakentuneeseen kortteliin ja sen läheisille tonteille. Konsulttityönä kaavaa ovat laatineet Pöyry Finland Oy:ssä arkkitehti SAFA Heikki Hirvonen (YKS/227), maisema-arkkitehti MARK Elina Kataja (YKS/445) sekä insinööri (AMK) Juha Riihiranta. 5 Vantaalla Pöyry Finland Oy

7 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kunta: Kauniaisten kaupunki Kaupunginosa: 5. kaupunginosa Kortteli: osa korttelista 561 sekä puisto- ja katualuetta Asemakaavoittamaton alue: Karvasbackan kylän kiinteistö 1:436 Kaavan nimi: Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos sekä sitova tonttijako Kaavan laatija: Pöyry Finland Oy, Heikki Hirvonen, arkkitehti SAFA (YKS/227), ja Elina Kataja, maisema-arkkitehti MARK (YKS/445) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kauniaisten kaupungissa Nuohoojankujan ja rata-alueen välissä. Asemakaava laaditaan Karvasbackan kylän kiinteistön 1:436 alueelle. Asemakaavamuutos laaditaan 5. kaupunginosan korttelin 561 AR-korttelialueelle sekä Nuohoojankujanjatkeena sijaitsevalle puistoalueelle. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kauniaisten ja Espoon rajalla. (Karttalähde: Espoon kaupunki) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos sekä sitova tonttijako. Kaavoituksen tarkoituksena on osoittaa nykyistä toimivampi katuyhteys 1960-luvulla rakentuneeseen kortteliin sekä läheisille tonteille. Lisäksi asemakaavatyössä huomioidaan Espoon kaupunkiradan tarvitsema lisätila.

8 7 Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus ja ajantasakaava. (Karttalähde: Kauniaisten kaupunki) Kuva 3. Viistokuva suunnittelualueesta. (Kuvalähde: Kauniaisten kaupunki)

9 2 TIIVISTELMÄ Suunnittelu- ja kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja asemakaavan muutos Alue käsittää osan korttelista 561 sekä puisto- ja katualuetta. Asemakaavoitus vireille / osallistumis- ja arviointisuunnitelma Koivuhovin alueen kaavoitustyö aloitettiin syksyllä Osallisille tiedotettiin kaavoituksen alkamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (päivätty ). Asemakaavatyön aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kaunis Grani -lehdessä Kuulutus on ollut nähtävillä Lisäksi kaavoituksen vaiheista ilmoitetaan kaupungin internet-sivuilla ja nähtäville asetettavat asiakirjat ovat nähtävillä Kauniaisten kaupungintalolla. Lautakunta / kaavan valmisteluvaihe Koivuhovin alueen asemakaavan valmisteluaineistoa (alustavat maankäyttöluonnokset) esiteltiin yhdyskuntalautakunnassa Asemakaavamuutoksen luonnos esiteltiin lautakunnassa Asemakaavaluonnos Koivuhovin alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla, ja kaava-aineisto on nähtävillä Kauniaisten internet-sivuilla osoitteessa voitus/vireilla_olevat_asemakaavat/koivuhovin_alue/ Osalliset esittivät kaavaluonnoksesta mielipiteitä, ja luonnoksesta pyydettiin lausuntoja kaupungin hallintokunnilta ja eri viranomaisilta. Mielipiteisiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet. Kaupunki päätti tässä vaiheessa erottaa Nuohoojankuja 4:n kaava-alueen Koivuhovin alueen asemakaavasta ja käsitellä nämä kaavat ehdotusvaiheessa erillisissä prosesseissa. Lautakunta / kaavaehdotusvaihe (1) Nuohoojankuja 4:n asemakaavaehdotusta käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa Kaupunginhallitus Nuohoojankuja 4:n asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamista käsiteltiin kaupunginhallituksessa Asemakaavaehdotus Nuohoojankuja 4:n asemakaavaehdotus oli MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Ehdotuksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot kaupungin hallintokunnilta ja eri viranomaisilta. Muistutuksiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet.

10 9 Palautteen perusteella laadittiin Nuohoojankujan katualueesta katusuunnitelma, jotta erityisesti vanhoja puita voitiin säilyttää mahdollisimman paljon. Kaavaa muutettiin myös puistoalueen osalta, ja tämän muutoksen takia kaava tulee asettaa uudelleen nähtäville yhtä aikaa Koivuhovin kaavan kanssa. Lautakunta / kaavaehdotusvaihe (2) Asemakaavaehdotusta käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa Kaupunginhallitus Asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamista käsiteltiin kaupunginhallituksessa Asemakaavaehdotus Asemakaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtäville vuoden 2010 loppupuolella. Osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Ehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot kaupungin hallintokunnilta ja eri viranomaisilta. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Kaupunginvaltuusto Tavoitteena on, että asemakaavan muutos hyväksytään vuodenvaihteessa Asemakaavan toteuttaminen Katualueen jatkeen rakentaminen asemakaava-alueelle voi alkaa todennäköisesti vuonna LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen nykytilan yleiskuvaus Suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta Kauniaisten kaupungin lounaisosassa. Korttelissa 561 sijaitsevat 1960-luvun puolivälissä rakennetut 2 rivitaloa ja autotallirakennus, joissa on yhteensä 18 asuntoa. Voimassa olevassa asemakaavassa ( ) tämä tontti on osoitettu rivitalojen korttelialueeksi (AR). Nuohoojankujan jatkeena oleva kaistale on kaavan mukaista puistoaluetta (P). Alueet omistaa As Oy Martinkallio. Kuva 4. Näkymä Nuohoojankujalta etelään.

11 3.1.1 Luonto ja maisema Koivuhovin asemakaavatyön yhteydessä laadittiin koko alueelle luontoselvitys (Pöyry Environment Oy, ). Selvityksen mukaan suunnittelualue on tavanomaista puolikulttuuriympäristöä, jossa luonnonympäristö ei aseta erityisiä vaatimuksia alueen maankäytön suunnittelulle. Alueella ei esiinny uhanalaisia tai suojeltuja lajeja eikä luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain tarkoittamia arvokkaita ympäristöjä. Alue ei muodosta osaa laajemmasta viheryhteydestä luonnonalueiden välille. Aluetta voidaan kuvata luonnonympäristön kaltaiseksi pirstaloituneeksi alueeksi, joka rajautuu rakennettuihin ympäristöihin. Alueella ei ole poikkeuksellisen edustavia kasvillisuustyyppejä eikä harvinaista tai muutoin arvokkaaksi luokiteltavaa lajistoa suhteutettuna koko kaupungin kasvilajistoon. Kulttuurivaikutteisuudesta johtuen lajimäärä on toki melko korkea. Nuohoojankuja 4:n osa-aluetta luonnehtivat rehevät pihat, vanhat kookkaat männyt ja haavat sekä jyrkähkö länteen viettävä puustoinen rinne Kallio- ja maaperä, maastonmuodot Suunnittelualueen maastonkorkeudet vaihtelevat metrin välillä ja maaperä on pääasiassa kalliota. 10 Kuva 5. Maaperäkartta Kauniaisten ja Espoon rajalta. Vaaleansiniset alueet ovat savialueita ja vaaleanpunaiset ovat kallioalueita. (Lähde: Geologian tutkimuslaitos) Rakennettavuus ja perustaminen Koivuhovin asemakaavatyön yhteydessä laadittiin koko alueelle rakennettavuustarkastelu (Pöyry Infra Oy 2008). Kaava-alueella on siltti-, hiekka- ja moreenipeitteinen kalliomäki. Sen rinne on jyrkkä; maanpinta kohoaa noin tasolle +31 m. Nuohoojankujan kaava-alueen länsiosan kalliorinne saattaa kaltevuutensa takia olla vaikeasti rakennettava (luokka 3b). Kaava-alueen muu osa on normaalisti rakennettavaa aluetta. Perustettaessa käytetään anturoita tai maanvaraista laattaa. Alueen länsiosassa rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. Savikerroksen ollessa enintään 3 m voidaan rakennukset perustaa massanvaihdon varaan (luokka 2). Rakennettavuusluokat on esitetty kuvassa 6.

12 11 Kuva 6. Kaava-alueen rakennettavuusluokat. Pöyry Infra Oy Vesistöt ja pohjavesialueet Lähin järvi, Gallträsk, sijaitsee noin 1,6 km etäisyydellä kohteesta koilliseen. Suunnittelualue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä, luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Puolarmetsä , I luokka) on noin kahden kilometrin päässä alueesta lounaaseen. Alueen lähiympäristössä ei ole tiettävästi käytössä olevia talousvesikaivoja. Lähikiinteistöt on Kauniaisten vesihuoltolaitokselta saadun tiedon mukaan liitetty kaupungin vesijohtoverkkoon. (Koivuhovin asemakaavaa ja asemakaavan muutosta varten tehty maaperätutkimus, Pöyry Environment Oy, 2008) Kuva 7. Nuohoojankuja 4:n lähiympäristöä. Valokuvat Pöyry (2009)

13 3.2 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee Kauniaisten kaupungin etelä-lounaisreunalla Espoon rajalla. Aluetta ympäröivät pohjoispuolella Kauniaisten eri aikakausina rakentuneet pientalovaltaiset asuinalueet, lännessä rakentamaton metsäalue ja etelässä kulkeva junarata. Kuva 8. Ilmakuva, jossa näkyy suunnittelualueen nykyinen luonne. Alueen pohjoispuolella on pientaloasutusta ja eteläpuolella junarata. (Kuvalähde: Kauniaisten kaupunki) Liikenne Palvelut Suunnittelualueen eteläpuolella kulkevaa junarataa on suunniteltu levennettäväksi Espoon kaupunkiradan yleissuunnitelmassa Uudet raiteet sijoittuvat vanhojen raiteiden etelä- ja pohjoispuolelle. Vanhojen raiteiden paikka säilyy lähes entisellään. Kaupunkirata lisää junan käyttöosuutta liikenteessä, mikä vähentää liikenteen päästöjä ja kokonaisenergian kulutusta. Junaliikenteen melua voidaan vähentää meluesteillä. Ratasuunnitelma laaditaan vuoden 2010 jälkeen Leppävaara-Espoo-kaupunkiradan osuudesta. Muutaman kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta on useita päiväkoteja ja kouluja, urheilukenttä, sairaala sekä palvelutalo. Kauniaisten keskustan palvelut päivittäistavarakauppoineen sijaitsevat vajaan kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Alueella on erinomaiset julkiset liikenneyhteydet paikallisjunalla. Lisäksi alueella on paikallisliikenteen linja-autoliikennettä.

14 3.2.4 Virkistys Rakennuskanta Suunnittelualueen pohjoispuolella olevan Bredantien varressa kulkee alueen nykyinen pääreitti kevyen liikenteen tarpeisiin. Junaradan myötäisesti itä-länsisuunnassa kulkee nykyinen hiihto- ja ulkoilureitti, joka siirtyy radan eteläpuolelta pohjoispuolelle Bredanportin kohdalla. Kaava-alueen ulkopuolelle suunniteltavan alueen eteläpuolelle on Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelmassa osoitettu eritasoristeys, joka parantaisi kevyen liikenteen yhteyksiä alueella. Yhteyttä ei ole toteutettu. Suunnittelualueella on 1960-luvun puolivälissä rakennetut 2 rivitaloa, joissa on yhteensä 17 asuntoa. Rivitalojen lisäksi alueella on autotallirakennus, jossa on yksi asunto. 13 Kuva 9. Näkymiä ympäröivästä kaupunkirakenteesta ja maisemasta. Valokuvat Pöyry (2009) Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei ole arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä eikä tunnettuja kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. 3.3 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Raideliikenteen aiheuttama tärinä ja runkomelu Koko Koivuhovin asemakaava-alueelle laadittiin tärinätarkastelu kaavatyön yhteydessä (Koivuhovin kaava-alueen tärinätarkastelut, Geomatti Oy, 2008). Rautatietärinää tarkasteltiin laskennallisesti ennustusmallin perusteella. Raideliikenteen aiheuttama värähtely aiheuttaa kahdenlaista haittaa rakennuksissa: 1) tärinää, jonka käyttäjät aistivat liikkeenä, ja 2) runkomelua, jolloin värähtely aiheuttaa korvin kuultavaa ääntä asuntoon. Suurimman tärinän radan ympäristössä aiheuttavat yleensä pitkät ja raskaat tavarajunat, joita suunnittelualueen poikki kulkevalla rataosuudella ei liikennöi. Tärinälle riskialttiita maalajeja ovat pehmeät ja hienorakeiset alueet, esim. savikot. Kallioalueilla voidaan varsinaisen tärinäriskin olettaa olevan vähäinen. Korkeampitaajuista runkomelua voi kallioalueilla kuitenkin esiintyä. Nuohoojankujan kaava-alueella ei ole savikkoa; maaperä on pääosin kalliota. Tärinästä ei ole haittaa hyväkuntoisille hyvän rakentamistavan mukaisesti tehdyille rakenteille ja rakennuksille. Alhaisen tärinätason varmistamiseksi on suositeltavaa, että radan läheisyyteen rakennettavien rakennusten välipohjien ominaistaajuudet mitoitetaan junaliikenteen aiheuttamien tärinätaajuuksien ulkopuolelle. Tarkastelu edellyttää paikan päällä tehtäviä tärinämitta-

15 uksia. Mikäli rakennuksia perustetaan kalliolle tai kallion päällä olevan ohuen moreenikerrostuman varaan lähelle rataa, voi runkomeluriski voi olla huomattava Ajoneuvoliikenteen melu ja hiukkaspäästöt Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole runsaasti raskasta ajoneuvoliikennettä, joten pienhiukkaspäästöjä ei ole erikseen tässä suunnittelutyössä tarkasteltu. YTV:n julkaisemassa Liikenteen jäljet -oppaassa on esitetty yleispiirteinen suositus rakennusten sijoittelulle tienreunasta ilmanlaadun ja melun suhteen. Suunnittelualueen etäisyys Turunväylästä on miltei 500 metriä ja väliin jäävällä alueella on esteenä merkittävää rakentamista, joten moottoritien hiukkaspäästöt eivät rajoita suunnittelua. Alueen pohjoispuolella kulkeva Bredantie on lähialueen vilkkain väylä. Espoon kaupungin Tuomarila Suvela -välillä laatimien mittausten mukaan Turunväylän Bredantien puolella arkivuorokausiliikennemäärä (kavl) on ollut syksyllä 2006 ja keväällä 2007 noin 3000 ajoneuvoa. Bredantien puolella liikennemäärä on kasvanut noin 300 ajoneuvolla vuorokautta kohden vuosien aikana. Bredantiellä ja Bredanportilla aamu- ja iltahuipputunnit syksyllä 2006 ja keväällä 2007 ovat olleet 300 ajoneuvoa. (Tuomarila-Suvela liikenneverkkosuunnitelma - TUOLIVE. Espoon kaupunki. Mika Jaatinen 2007) Bredantien liikennemääristä raskaan ajoneuvoliikenteen osuus on Kauniaisten kaupungin alustavan arvion mukaan suuruusluokkaa 100 ajoneuvoa / vrk. Näitä liikennemääriä ei ole tutkittu liikennelaskentojen avulla Raideliikenteen melu Meluntorjuntatarpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan päätöksen (N:o 993, ) vaatimuksiin: Asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla taajamissa melutaso ei saa ulkona ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä aikaisemmin kaavoitetuilla alueilla yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db eikä uusilla kaavaalueilla yöohjearvoa 45 db. Asuin- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvon (klo 7-22) 35 db ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 db. Liike- ja toimistohuoneissa sovelletaan ainoastaan melu-tason päiväohjearvoa 45 db. Nuohoojankuja 4:n alue on jo rakentunut alue, jolle laaditaan vähäinen kaavamuutos. Kaavassa sovelletaan aikaisemmin kaavoitettujen alueiden yöohjearvoa 50 db. Koko Koivuhovin kaava-alueelle laadittiin asemakaavatyön yhteydessä meluselvitys (Koivuhovin ratameluselvitys , Pöyry Infra Oy, Pöyry Energy Oy). Melulaskennat tehtiin SoundPlan-ohjelmalla. Alueelle aiemmin laadituissa meluselvityksissä alueen meluarvot olivat korkeampia kuin asemakaavatyön yhteydessä laaditussa selvityksessä, ja aiemmista selvityksistä ei ole toistaiseksi ollut saatavilla lähtöarvoja vertailua varten, minkä johdosta melulaskentojen tulosten oikeellisuutta on tarkistettu melumittauksilla. Tarkennetut melumittaukset suoritettiin marraskuussa Melumittauksissa huomioitiin myös Turunväylän ja Bredantien aiheuttama ajoneuvoliikenteenmelu. Sekä päivällä että yöllä melumittaus tuotti noin 4 db korkeamman tuloksen (L Aeq ) kuin mahdollisimman kattava melumallinnus jossa sekä rata- että tiemelu oli otettu huomioon. Syy näinkin korkeaan eroon on toistaiseksi tuntematon. 14

16 15 Tarkennetun melulaskennan mukaisessa ennustetilanteessa ilman melusuojausta Nuohoojankuja 4:n kaava-alueesta valtaosa on melualueen ulkopuolella sekä päivällä (ohjearvo 55 db) että yöllä (ohjearvo 50 db). Siten kaava-alueen oleskelu- ja piha-alueet eivät jää melualueelle (ks. kuva 11). Ainoastaan tontin eteläisimmässä nurkassa aivan rata-alueen vieressä melun ohjearvot ylittyvät sekä päivällä että yöllä. Selvityksen perusteella melu ei rajoita maankäytön suunnittelua alueella. Kuva 10. Suomen akustiikkakeskuksen laatima arvio Koivuhovin melutilanteesta vuodelta 2002, kuva radan valmistuttua, ilman meluesteitä. Selvitys liittyy Espoon kaupunkiradan yleissuunnitelmaan. (Lähde: RHK)

17 Kuva 11. Koivuhovin päivä- ja yömelutilanne, ennuste Meluselvitys 2008, Pöyry Infra Oy. 16

18 3.4 Maanomistus 17 Suunnittelualueen omistaa As Oy Martinkallio. 3.5 Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtioneuvosto on antanut päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joita on tarkistettu Tavoitteiden ohjausvaikutus ulottuu asemakaavoitukseen asti. Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Taajamatoimintojen alue tulee suunnitella asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palvelujen ja toimintojen alueena. Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja uuden rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja perinnearvot. Kuva 12. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. (Lähde: Uudenmaan liitto) Yleiskaava Kauniaisissa ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Laadittaessa asemakaavaa alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on MRL 54 :n mukaan soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksissa (MRL 39 ) säädetään Maankäytön yleissuunnitelma Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelmassa 2004 (MASU 2, ) Nuohoojankuja 4:n asemakaavamuutosalue on varattu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Junaradan alue on varattu rautatieliikenteen alueeksi (LR). Suunnittelualueelta länteen on merkitty seudullinen ulkoilureitti.

19 18 Kuva 13. MASU 2:n mukainen maankäyttö suunnittelualueella ja sen ympäristössä. (Lähde: Kauniaisten kaupunki) Asemakaava Alueella on voimassa asemakaava (ks. kuva 16). Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 561, jossa on kaksi rivitaloa, on osoitettu rivitalojen korttelialueeksi (AR). Nuohoojankujan jatke on kaavan mukaista puistoaluetta (P). Korttelialueella AR 561 on lisäksi merkintä t (ks. selitys alla). Korttelialueen rakennusten kerroskorkeudeksi on kaavassa osoitettu I I½ kerrosta. Lisäksi asemakaavamääräyksissä todetaan: Roomalainen numero rakennusalalla tai numeropari ilmaisee noudatettavan tai vaihtoehtoisen kerrosluvun. Tämän kerrosmäärän lisäksi saa alimmaiseksi rakentaa enintään 2,1 m korkeita huonetiloja tallon omaan käyttöön, kuten taloustiloja ja autotalleja. Kirjaimella t merkitylle rakennusalalle saa rakentaa vain tontin omaan käyttöön tarpeellisia taloustiloja ja autotalleja sekä talonmiehen asunnon. Rakennus saa olla vain yksikerroksinen. Rakennusalan pituudesta on rakennettava ainakin 9/10 ellei järjestysoikeus myönnä poikkeusta rakennusasetuksessa säädettyjen autopaikkojen mahduttamiseksi tontille.

20 19 Kuva 14. Nuohoojankuja 4:n asemakaava- ja asemakaavamuutosalue. (Karttalähde: Kauniaisten kaupunki) Kuva 15. Ote vuonna 1964 laaditusta asemakaavasta Nuohoojankujan ympäristöön. (Lähde: Kauniaisten kaupunki)

21 3.5.6 Rakennusjärjestys Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty ja tullut voimaan Tontti- ja kiinteistörekisteri Pohjakartat Rakennuskielto Tontti- ja kiinteistörekisteriä ylläpitää Kauniaisten kaupunki. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Alueelle ei kohdistu rakennuskieltoja Muut aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja sopimukset Espoon kaupunkirata 20 Espoon kaupunkiradan yleissuunnitelma on vuodelta Suunnittelutyötä jatketaan vuoden 2010 jälkeen. Yleissuunnitelman perusteella voidaan todeta, että AR-korttelista 561 joudutaan lunastamaan korttelin eteläosassa kaistale maata laajentuvan rata-alueen tarpeisiin. Nuohoojankujan katusuunnitelma Kaavaehdotukseen tulleen palautteen perusteella kaavatyön aikana elo-syyskuussa 2010 laadittiin Nuohoojankujan katualueesta katusuunnitelma, jossa sujuvinta yhteyttä tarkasteltiin yhteistyössä kaavoittajan ja kadun teknisen suunnittelijan kanssa. Tavoitteena oli säilyttää alueen vanhoja puita mahdollisimman paljon. Kuva 16 Ote Nuohoojsnkujan katusuunnitelmasta ( Pöyry Finland Oy)

22 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja kaavaa koskevat päätökset Koko Koivuhovin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kaunis Grani -lehdessä Kaavoitustyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupunki päätti Koivuhovin kaavan valmisteluvaiheen jälkeen erottaa Nuohoojankuja 4:n kaava-alueen Koivuhovin alueen asemakaavasta ja käsitellä nämä kaavat ehdotusvaiheessa erillisissä prosesseissa. Kuva 17 Koivuhovin ja Nuohoojankuja 4:n kaava-alueet 4.2 Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän asemakaavamuutoksen laadintaan osallisia ovat: - Suunnittelualueen maanomistajat - Naapurikiinteistöjen maanomistajat - Rakennuslautakunta - Liikennevirasto / Rautatieosasto - Espoon kaupunki - Uudenmaan ELY-keskus Lisäksi osallisia ovat erilaiset oikeudenomistajat, asukkaat sekä kaikki, joille alueen suunnittelutyöllä voi olla merkitystä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on MRA 27 mukaan oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

23 4.3 Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt 22 Työtä on valmistellut ryhmä, johon ovat osallistuneet kaupungin ja konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Kaupungilla työtä on valvonut maankäyttöpäällikkö Mauri Liimatainen, ja työhön on osallistunut maankäyttöteknikko Juha Heikkilä. Konsultin kaavanlaatijoita ovat olleet arkkitehti SAFA Heikki Hirvonen ja maisema-arkkitehti MARK Elina Kataja, ja kaavoitustyöhön on osallistunut insinööri (AMK) Juha Riihiranta. Koivuhovin kaavoitukseen liittyviä erillisselvityksiä ovat Pöyry-yhtiöissä laatineet FT Risto Valo ja ympäristöasiantuntija Jari Ruohonen (maaperätutkimus), FM Lauri Erävuori (luontoselvitys), DI Hannele Pitkänen (rakennettavuustarkastelu) sekä DI Max Mannola ja DI Carlo Di Napoli (meluselvitys). Tärinäselvityksen on Pöyryn alikonsulttina laatinut Tkl Matti Hakulinen / Geomatti Oy. Kaavoituksen vaiheista ilmoitetaan paikallislehdessä (Kaunis Grani), kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla Kaavoituksen aloittaminen Asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kaunis Grani -lehdessä Kaavatyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos Koivuhovin alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla, ja kaava-aineisto on nähtävillä Kauniaisten kaupungin internet-sivuilla. Osalliset esittivät kaavaluonnoksesta mielipiteitä, ja luonnoksesta pyydettiin lausuntoja kaupungin hallintokunnilta ja eri viranomaisilta. Mielipiteisiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet. Kaupunki päätti tässä vaiheessa erottaa Nuohoojankuja 4:n kaava-alueen Koivuhovin alueen asemakaavasta ja käsitellä nämä kaavat ehdotusvaiheessa erillisissä prosesseissa Asemakaavaehdotus Nuohoojankuja 4:n asemakaavaehdotus oli MRL 65 ja MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Ehdotuksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot kaupungin hallintokunnilta ja eri viranomaisilta. Muistutuksiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet. Palautteen perusteella laadittiin Nuohoojankujan katualueesta katusuunnitelma, jotta erityisesti vanhoja puita voitiin säilyttää mahdollisimman paljon. Kaavaa muutettiin myös puistoalueen osalta, ja tämän muutoksen takia kaava tulee asettaa uudelleen nähtäville yhtä aikaa Koivuhovin kaavan kanssa. Muutettua asemakaavaehdotusta käsitellään yhdyskuntalautakunnassa Asemakaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtäville vuoden 2010 loppupuolella. Osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Ehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot kaupungin hallintokunnilta ja eri viranomaisilta. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet.

24 4.3.4 Asemakaavan hyväksyminen Asemakaavaehdotukseen tehdään annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella tarvittavat korjaukset, minkä jälkeen asemakaava esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuodenvaihteessa Suunnittelun tavoitteet Suunnitteluprosessissa määritellyt tavoitteet: Nuohoojankuja 4:n asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa nykyistä toimivampi katuyhteys 1960-luvulla rakentuneeseen kortteliin. Lisäksi asemakaavatyössä huomioidaan Espoon kaupunkiradan tarvitsema lisätila. 4.5 Vaihtoehtotarkastelut Koivuhovin kaavatyön yhteydessä laadittiin erilaisia vaihtoehtoisia korttelitarkasteluja. Nuohoojankujan kaava koskee jo 1960-luvulla rakentunutta rivitalokorttelia, johon kaavassa osoitetaan nykyistä toimivampi katuyhteys. Kaavamuutos ei vaikuta korttelin rakennusoikeuteen. Koska kaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja luonteeltaan tekninen, ei varsinaisia vaihtoehtotarkasteluja ole laadittu. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja aluevaraukset Asemakaava koskee Karvasbackan kylän kiinteistöä 1:436. Asemakaavan muutos koskee osaa 5. kaupunginosan korttelista 561 sekä puisto- ja katualuetta. Asemakaavalla muodostuu rautatiealuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 5. kaupunginosan korttelin 561 tontti 3 sekä katu-, virkistys- ja rautatiealuetta AR-3-kortteli 561 on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Korttelialueella on kaksi olemassa olevaa rinteeseen rakennettua rivitaloa sekä yksi autotalli/talousrakennus, jossa on asunto. Kaavaan on merkitty olemassa olevien rivitalojen nykyinen rakennusala ja rakennusoikeus sekä asuntojen määrä. Kerrosluku on I. Korttelin at-1-rakennusalalle saa rakentaa taloustiloja ja autotalleja. Autotallirakennus voi olla kaksikerroksinen ja siinä voi sijaita yksi enintään 80 k-m 2 suuruinen asunto. Virkistysalue yhdistyy Koivuhovin asemakaava-alueella olevaan Koivuhovinpuistoon ja muodostaa siten viheryhteyden alueiden välille.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS 67090597SP Pöyry Finland Oy KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS Asemakaavaehdotus 22.3.2010 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 22.3.2010 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

ASEMATIE 50 Ak 201 8. kaupunginosa Kortteli 104 tontti 3 Asemakaavan muutos

ASEMATIE 50 Ak 201 8. kaupunginosa Kortteli 104 tontti 3 Asemakaavan muutos 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 7.5.2013 ASEMATIE 50 Ak 201 8. kaupunginosa Kortteli 104 tontti 3 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot